Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder."

Transkript

1 Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give børn udfordringer. Det handler om at acceptere forskelle. Det handler om at normalisere levevilkår for alle. Det handler om at give børn lige muligheder for læring. Næste skridt er nu, at bevare dialogen fortsætte samtalen for derigennem at nå frem til en afklaring i, hvordan det skal se ud for både børn og voksne. Det skal ikke være en ny hverdag, men en hverdag som børnene og forældre kender i forvejen. Udgangspunktet i at lave læreplaner, må være børnenes hverdag, hvor vores bærende værdigrundlag rodfæstes. Hvad er det egentlig, vi går og snakker om? Hvad er det egentlig, vi gør når vi handler? Hvilken bevægelse er det egentlig, vi sætter i gang? Hvilke værdier er det egentlig, der styre os? Hvad er egentlig vigtigt? På overfladen kan vi altid fremstå enige, det kan nok være fordi, vi ikke altid får diskuteret, hvad der skjuler sig under overfladen (citat). Netop dette at få tingene frem i lyset i åbenhed er en faglig styrke. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder med dokumentation og reflektere over det vi går og laver i dagligdagen. Det løfter fagligheden, og vi kan lære rigtig meget af hinanden. Kilder som vi har brugt til inspiration: Nul til fjorten Pædagogisk tidsskrift Titel: Læreplaner. Ministeriet for familie- og forbrugeranliggende: Informationshåndbog om læreplaner i dagtilbud. K.I.D. projekter i Sølvguiden og Guldguiden. Side 1 af 9

2 Pædagogisk læreplan for Espersens Børnehus Thisted Kommune Kommunens overordnede mål (børnesyn) Hvad er en pædagogisk læreplan? Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003) udarbejdes en pædagogisk læreplan. Planen skal indeholde følgende seks temaer Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetence. Sprog. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Ved en pædagogisk læreplan forstår man At der er beskrevet en pædagogisk læreplan. At der for hvert af de seks temaer er beskrevet overvejelser omkring mål-metoder og aktiviteter. At læreplaner laves til grupper af børn, og ligeledes til børn med særlige behov. At der tages højde for, hvad børn kan håndtere på de forskellige alderstrin. At det handler om den konkrete hverdag. Det vil sige: at personalet tager udgangspunkt i det der allerede foregår i hverdagen. At empati overfor børn bliver sat i højsæde, så alle børn får læring gennem tillid til den voksne. Dokumentation og evaluering Praksis dokumentation er en indsamling af det, der reelt foregår i praksis det viser praksis. Det kan være via metoder som for eksempel: Iagttagelser Fortællinger Foto Video Dagbøger Praksis dokumentation kan være mange ting, og er noget der faktisk gøres hver dag. Praksis dokumentation kan også umiddelbart deles med andre. F.eks. med børnene selv, forældre, kollegaer og andre. Pædagogisk dokumentation går et skridt videre, det begrunder nemlig praksis. Det er faktisk en analyse og en sortering af den dokumentation som foregår i praksis. Dokumentationen konstaterer beskriver hvad der er sket, og herefter er det selvfølgelig vigtigt at vi i personalegruppen magter fagligt at reflektere over dokumentationen, for derved at skabe udvikling i det pædagogiske arbejde. Vi skal vide at enhver form for dokumentation kræver etiske overvejelser. Evaluering er en vurdering af den igangværende eller gennemførte pædagogisk praksis. Evaluering er en tilbagemelding om, hvordan opgaven blev løst og vel også en selvvurdering af arbejdet. Evalueringen henvender sig til forældrebestyrelsen. Side 2 af 9

3 Gunhild: Dette er hvor eksemplet omkring mål og deres realisering skal indsættes /MFS Side 3 af 9

4 Barnets alsidige personlige udvikling I en stabil selvopfattelse føler børn sig værdsat, de kan mærke sig selv, og er fortrolig med egne følelser. Dagtilbuddets hverdagsliv skal give mulighed for, at det enkelte barn føler sig unikt, og oplever sig selv som en værdifuld deltager i det sociale fællesskab. Det er vigtigt, at barnet får en fornemmelse for sig selv og lærer at sætte sig i andres sted, så det kan indgå i fællesskaber, vennerelationer og lærer at fungere i sociale sammenhænge. Vore mål er At møde voksne som kan rumme barnet, så det føler sig værdsat, og voksne som giver nærvær, tryghed og accept. At få støtte til dets udvikling i forhold til selvstændighed, selvhjulpenhed og medbestemmelse. At sige til og fra, og lære at håndtere egne stærke og svage sider. At danne fællesskaber og sociale relationer. At være med i sociale sammenhænge sammen med andre børn og voksne, som gør barnets hverdag sjov, forunderlig og spændende. At opleve sejre og støttes i at håndtere konflikter og det der er svært. At mærke at alle former for følelser accepteres og rummes. At mærke at der er et godt samarbejde mellem familie og personale. At føle: Jeg kan stole på jer. For de 1 til 6-årige: Medbestemmelse: Hvem vil jeg lege med? Vennerelationer. Spisesituationer ( Hvad vil jeg selv vælge af pålæg? ) Det er legalt at sige fra, hvis barnet ikke lige vil med på tur eller andet der foregår. At vi altid stiller støttende op til, at barnet selv får lov til at tage tøj af og på. Det er vigtigt at være imødekommende når barnet møder i børnehuset, så det føler sig velkommen og tryg, derved kan barnet altid være sig selv. Vi vil acceptere barnets forskellige følelser: gal/sur/tvær/glæde/humor, osv. Vi må stille op som voksne igen og igen, så barnet altid føler: Jeg kan stole på jer, også selv om der bliver lavet noget dumt. At vi altid er tæt på barnet, og være aktivt deltagende i det der foregår i barnets hverdag og drager barnet med ind i daglige gøremål og ligeledes sætter ord på det der skal ske for barnet i dagligdagen, derved er de voksne foregangsmænd. Barnet skal selv prøve at finde frem til en løsning i en konflikt, men det handler om, at være nærværende, støttende, og have stor respekt for barnets alder og, hvad barnet kan i den aktuelle situation. Der er vigtigt, at vi har føling med, at et barn i en periode kan have særlig brug for en bestemt nærværende voksen til at guide barnet gennem en hverdag. Side 4 af 9

5 Sociale kompetencer Social kompetence er nøglen til fællesskabet. Det er vigtigt at børn føler sig trygge i forhold til de voksne de er sammen med, og ligeledes at de føler tryghed ved den børnegruppe som de er sammen med i deres daglighed. Børn skal altid have mulighed for at udfolde sig i leg, og være med til, i et samarbejde med andre, at løse opgaver. At have en social kompetence indebære at børn har en forståelse for, hvad andre synes, mener og ønsker, og at børn også kan gøre noget i forhold til, hvad en anden har brug for. Det er vigtigt at de føler sig respekteret, for derved at lære at give og at modtage. Eksempel: Hvis den anden er ked af det så trøster de. Hvis den anden laver en fejl så hjælper de. Vore mål er At føle tryghed ved at møde støttende, omsorgsfulde og imødekommende voksne. At have medbestemmelse i dagligdagen. At møde respekt og opleve at alle er ligeværdige. At blive støttet i at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker, og tage ansvar. At fordybe sig i rollelege/leg og derved udvikle venskaber på tværs af alder og grupper. At mærke at alle former for følelser accepteres og rummes. At have et fri rum til at samarbejde med andre, og der skal være plads til at udforske nye fremgangsmåder. At skabe noget sammen og derigennem afgøre, hvad det er meningsfuldt og sjovt at beskæftige sig med. At være sig selv og opleve at deres grænser ikke overskrides af andre. For de 1 til 3-årige: At hvert barn har en kontakt voksen i vuggestuen, så barnet ved at der er et kendt ansigt, som man altid kan støtte sig til. Ligeledes støtter vi ved at danne venskaber, og relationer til andre børn/voksne, og hjælper med at udtrykke egne behov. Barnet får lov til at udleve dets følelser, alle følelser er tilladte (vrede, ked af det, skuffet, glæde osv.). At børnene er opmærksomme på hinandens følelser, og vi støtter børnene i at have respekt for hinanden. F.eks. i leg, spisesituationer og andre daglige gøremål. At bestemme egne lege, og få lov til at fordybe sig. For de 1 til 6-årige: At bestemme egne lege, og at legen ikke bare stoppes fordi en voksen vil noget andet. At danne venskaber på tværs, og at barnet ikke bare skilles fra venskabslegen, hvis der f.eks. er bestemt en tur. At det er tilladt f.eks. at spise med sin bedste ven i en hule, i en anden gruppe, eller et andet sted, som kunne være spændende. At vi støtter op omkring regellege, f.eks. vandkanal på legepladsen, fodbold og sanglege. Således at børnene derigennem oplever ansvar og respekt for hinanden. At vi laver sjov og optræder for hinanden. At vi oplever gruppetilhørsforhold. At barnet lærer at vente på hinanden på en ligeværdig måde. At vi som voksne er nærværende, lyttende og snakker med børnene i alle situationer, hvor børnene har brug for det. Side 5 af 9

6 Sprog Sprog er altid socialt betinget det er nemlig til at kommunikere med. At sige noget er en tillidssag. Alle børn har et sprog kropssprog og mimik er også sprog. Børn lærer gennem tillid, derfor er det vigtigt at voksne altid tænker på det med tilliden, når de taler til børn. Det er vigtigt, at voksne tager det som børn siger alvorlig, og lytter til dem med forståelse og anerkendelse, og altid er opmærksom på, hvad børnene vil med det de siger. Børn med ringe sprog og særlig udsatte børn er sårbare, derfor er tilliden så vigtig. Uanset kultur og baggrund er legen, og det at have nogen at lege med (vennerelationer), meget væsentlig for børns sprog. Legen er jo både kropslig, nonverbal og verbal i sit udtryk. Den kommunikative kompetence og samspil udvikler sig gennem leg. Det er vigtigt at barnet får udtrykt sig med hele sin identitet og personlighed, derfor må den voksne lægge stor vægt på at støtte, styrke og stimulere alle børns udtryksformer. Vore mål er At der er ro til at læse og få fortalt historie sammen med nærværende voksne. At den voksne ser barnets kropssprog og mimik. At arbejde med rim og remser. At sang og musik vægtes højt. At arbejde med computer når det har alderen til det. At arbejde med skriftsprog og billedsprog. At den voksne er lyttende, viser overskud og tålmodighed når de er i samtale med barnet. At arbejde med at spille teater og danse. At den voksne sætter ord på det barnet oplever i dagligdagen. At barnet oplever gentagelser. At der altid er mulighed for motorisk udfoldelse for derved at styrke fantasien, glæde og overskud. For de 1 til 3-årige: Vi snakker med de små på puslebordet. Vi sætter ord på vores handlinger, og understøtter barnet i dets pludren. Hos de små børn handler det meget om gentagelser. Vi gentager barnets lyde og grimasser. Vi opfordrer børnene til at sætte ord på og fortælle. Vi gentager navne. F.eks. når der leges eller på madvare når der spises. Herved lærer børnene at give udtryk for, hvad det er det har brug for og gerne vil have. Vi synger, leger, pjatter og laver sanglege. Vi læser rim og remser. Vi læser højt, og snakker om, hvad vi har læst. For de 1 til 6-årige: Højtlæsning, rim og remser. Synger og laver musik. Spil og sætter ord på det vi nu spiller. Vi sætter ord på, hvad vi har gang i (f.eks. borddækning, bage, komme i tøjet, og meget andet der foregår på en hverdag). Barnet fortæller om oplevelser. Vi er opmærksomme på, at børnene for lov til at fordybe sig i leg, da der udvikles meget sprog i leg med andre. Der høres lydbånd, hvor der er fred og ro til fordybelse. Vi pjatter og laver sjov med ord, og giver rum til fantasihistorie. Voksne fortæller opdigtede historier, eller fortæller om noget der er oplevet, så vi kan få en snak/diskussion. Side 6 af 9

7 Krop og bevægelse Ser man på et barns udvikling er det jo sådan, at kimen til alt den nye læring ligger i det sansemotoriske og det kropslige. Ser man ligeledes på fantasi og rollelege hos de 1½ til 6-årige, er den i meget høj grad af kropslig og sansemotorisk karakter. Krop og bevægelse er altid med når vi engagerer os, og det ser vi meget tydeligt hos børn. Det ser vi både når børn er åbne og modtagelige for at opleve, og ligeledes når de udtrykker følelser og meninger. Når et barn, efter at have iagttaget en voksen eller et andet barn, kropsligt spejler det iagttagende, kan man sige, der er tale om kropslig- og sansemæssig læring (Guldguiden). Vores mål er At opleve synlige voksne som støtter og giver mulighed for at få indsigt i kroppens funktioner. At der gøres en forebyggende indsats for børns fysiske udfoldelse Både i fællesskabet og for det enkelte barn. At være i gode og udfordrende miljøer der inspirerer til kropslig bevægelse både indendørs og udendørs. At lære at bruge kroppen, så fysisk udfoldelse bliver en naturlig del af barnets hverdag. At få kendskab til egen krop. At træne sanse/motorisk udvikling, og give mulighed for at udforske omverdenen gennem alle sanser. At der er mulighed for at udvikle grovmotorikken ved at bruge og eksperimentere med hele kroppen. At der er mulighed for at udvikle finmotorikken. At få kendskab til sunde madvaner, for derigennem at få en forståelse for, hvor vigtigt det er for kroppens fysiske udfoldelse. At de voksne er medspiller rent kropsligt, så børn kan spejle sig. At der er tid og rum til af og påklædning. For de 1 til 3-årige: At lave aktiviteter der udfordrer barnets motorik. F.eks. sanglege, gymnastik, udelege, tumle og musik. At lave aktiviteter der udfordrer barnets sanser. F.eks. lave mad sammen, male, vandpjask, gynge, lege sammen med en voksen som medspiller, og i det hele taget at sætte legen i højsædet. At lave ture ud af huset. For de 1 til 6-årige: Grovmotorik og sanseindtryk: F.eks. på skovtur i ujævn terræn, tumlerum, musikdans-drama, klatre, balancebom, gynge, rutsje, cykle, selv tage tøj af og på (garderoben), lege der styrker motorikken og giver lattermuskler, så det er lidt sjovt. I det hele taget sætte at legen i centrum. Finmotorik og sanseindtryk: F.eks. spil, modellervoks, male, tegne, klippe, klistre, perler og Lego. Side 7 af 9

8 Natur og naturfænomener Børn skal selvfølgelig have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen. Naturen inspirere til fantasi, kreativitet, fordybelse og det er selvfølgelig vigtigt, at børn lære naturen at kende med alle sanser. Ligeledes er det vigtigt at de får en fornemmelse for, at der er rum til leg og oplevelser, både for de vilde lege og stille aktiviteter. Hvis børn får mulighed for at være i naturen tilegner de sig viden indsigt og lysten til at udforske kommer helt naturligt. Naturen er et fantastisk sted til al udvikling det gælder både det følelsesmæssige det kropslige det sproglige, ja, i det hele taget, den fysiske aktivitet der altid er gang i, når vi færdes i naturen. Børn som færdes i naturen lærer, at føle ansvar overfor naturen og miljøet. Vores mål er At opleve glæde ved at færdes i naturen, bl.a. ved skov og strand. At der gives tid, rum og plads til at bruge alle sanser ude i naturen. At lugte, smage, føle, lytte og se. At møde støttende engagerende voksne, der har fantasi og synes det er sjovt at færdes ude. At lære at få respekt for naturen, og derved blive miljøbevidste. At opleve årstidernes gang (regn, storm, hagl, sne, kulde, varme, torden). At opnå viden om planter og dyr. Få en forståelse for fødekæden. At naturen og naturmaterialer kan bruges til lege og til eksperimenter. F. eks. hulebyggeri, stenkastning, finde pinde, samle sten, lege med vand, osv. At møde voksne der har viden om naturen. At opleve at naturen er et rum både for vilde og stille aktiviteter. At der gives plads til fordybelse, spontanitet, forundring og fantasi. For de 1 til 3-årige: At legepladsen bliver brugt flittig hver dag, hvor de oplever årets gang: Regnvejr, snevejr, sommer og sol. At have bare tæer i græsset og lege med vand. At være sammen med voksne som vil hjælpe med at eksperimentere og være spontane ude i det fri. Vi kigger på små dyr, undersøger f.eks. snegle, regnorme, mariehøns og det vi møder på vor vej. De små sover ude i den friske luft. De 2 til 3-årige er ude på tur mindst en gang om ugen. Vi bruger meget Christiansgave og tager ned til campingpladsen, så vi kan komme til vand og strand, og er tit på det grønne område ved Østre skole. På den måde kommer børnene til at mærke, føle, se og smage. På børnenes plan, snakker vi om naturen, og hvordan vi passer på naturen. For de 1 til 6-årige: At være ude i al slags vejr. Vi tager på hestevognstur, vandhulstur, bondegårdsbesøg (fødekæden) og sejltur (mest for de store). Vi tager til vand og strand, hvor der fanges krabber, og smides med sten. Vi tager i skoven, bygger huler og lader fantasien råde. Vi kælker og bygger snemand. Vi er meget på vores legeplads, hvor vi laver bål og mad, og i det hele taget leger, og hvor der er plads til fordybelse, fantasi og sjov. Vi bruger naturvejleder, og er selv foregangsmænd. Vi klatrer og laver vilde lege. Vi bruger naturbøger. Vi har haft et Ryd op projekt, hvor vi samlede affald. Vi snakker om naturen og gør børnene opmærksomme på, at vi skal passe på naturen. På den måde tror vi på, at børnene mærker, lugter, smager, føler og lytter. Side 8 af 9

9 Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er et bredt begreb, som rummer utallige indfaldsvinkler. Det være sig bøger (litteratur), film, teater, musik, billeder og meget andet. Børns kulturelle udtryksformer udspringer af lyst. Børn skal møde voksne som aktivt vil formidle kultur. De skal ligeledes møde voksne som giver inspiration og tilstrækkelig tid til, at børn selv kan eksperimentere og improvisere. Derfor skal børn have adgang til forskellige materialer og redskaber. Udvikling af kulturelle udtryksformer skal støttes, både ved dagtilbudets egen kultur, men også ved at bryde de daglige rutiner ved at der arrangeres særlige kunstneriske arrangementer af forskellig art. Vores mål er At blive styrket i forskellige kulturelle udtryksformer og værdier ved at møde støttende, inspirerende og udviklende voksne. At blive inddraget i beslutninger om, hvilken aktiviteter de vil beskæftige sig med. At møde og afprøve sig selv i forskellige kulturelle udtryksformer, så som sang, drama, film. teater og andet. At deltage i de forskellige højtider, traditioner og fester. At bruge de kulturelle tilbud der er i nærmiljøet, så som museer, bibliotek og atelier. At få tid, rum, lyst og glæde til at udforske deres kreativitet så som billedkunst og farver. At blive støttet, så de får forståelse og respekt for hinandens kultur, religion, påklædning, mad og sprog. At der altid er nærværende voksne, så de derigennem får interesse og oplever glæde ved at skabe. For de 1 til 3-årige: At der er adgang til at tegne, male klippe, klæde sig ud, sang, musik og rytmik. At lege rollelege, og komme i teater og på biblioteket. At der altid er adgang til bøger, både som de selv kan kigge i, eller få læst højt af. At være med til fødselsdage. At vise børnene imødekommenhed overfor forskellige kulturer, og snakke om det. Traditioner: Julehygge med forældre, kirketur for at se krybbespil for de store, fastelavn, sommerfest. For de 1 til 6-årige: At gå i teater, og selv lave teater for hinanden. At børnene altid har mulighed for udfoldelse med udklædningstøj. At være med til fødselsdage. At gå på museer.(eks. på et projekt var vi på kunstmuseum i Ålborg.). Biblioteksbesøg. At læse bøger. Kigge i bøger. At der altid er adgang til et rum, hvor man kan lade sine kreative evner få frit spil, med alt indenfor maling, farver, papir, sakse osv. osv. At vi snakker om forskellige kulturer, og viser respekt. Traditioner: Juleskovtur, julefrokost, kirketur og krybbespil, musikfestival, fastelavn og sommerfest. Side 9 af 9

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når:

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når: Barnets alsidige personlige udvikling - børnene gennem forståelse og respekt for - den voksne sætter ord på børnenes følelser hinandens forskelligheder lærer egne og og handlinger i leg og konflikter andres

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk Gimsing Dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Kulturelle og værdier Kulturel viden er det ubevidste blik verden mødes med. Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere