Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center"

Transkript

1 Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1

2 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport 1 Beboere på bosteder...10 Opsummering...10 Undersøgelsens resultater...10 Stolthed og udviklingsområder Har du det godt med personalet Taler personalet pænt til dig Er du glad for den måde, personalet hjælper dig på Får du hjælp til at kunne gøre flere ting selv Er du med til at bestemme, hvad du skal have hjælp til Lytter personalet til dig, hvis du en dag gerne vil have, at de hjælper dig på en anden måde Får du lov til at bestemme, hvordan du gerne vil leve Er personalet gode til at forklare dig, hvad der skal ske Får du nok hjælp til at snakke med din familie og dine venner Hvor mange stjerner synes du, at bostøtten skal have...17 Kommentarer...17 Del-rapport 2 Borgere i støttecenteret...19 Opsummering...19 Undersøgelsens resultater...20 Stoltheder og udviklingsområder Er du tilfreds med samarbejdet med personalet Synes du, at personalet taler pænt til dig Er du tilfreds med den støtte, du får eller de tilbud, du benytter Hjælper støtten/tilbuddene dig til bedre at kunne klare hverdagen Har du nok indflydelse i dagligdagen på den hjælp, du får Er du med til at bestemme, hvad der står i din indsatsplan Synes du, at personalet følger det, der står i indsatsplanen Er du tilfreds med den information, du får fra personalet Involverer personalet dig, hvis der skal tages beslutninger, der har betydning for dig

3 10. Hvor mange stjerner synes du, at støttecenteret alt i alt skal have...27 Kommentarer...27 Del-rapport 3 Pårørende til beboere...29 Opsummering...29 Undersøgelsens resultater...29 Stoltheder og udviklingsområder...31 Generelt...33 De pårørendes kontakt med personalet Kan du komme i kontakt med personalet, når du har behov for det Får du den støtte og opbakning fra personalet, som du har behov for Er personalet interesseret i din erfaring og viden som pårørende Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og personalet...35 Pårørendes oplevelse af kontakt mellem beboer og personale Synes du, at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte, som han/hun har brug for Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder Synes du, at personalet er omsorgsfulde og nærværende overfor din pårørende Synes du, at personalet hjælper din pårørende med at have kontakt med andre mennesker Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på, hvem han/hun gerne vil være sammen med og hvornår Synes du, at personalet hjælper din pårørende med at deltage i forskellige aktiviteter...38 Kommunikationen mellem personalet og beboere Synes du, at personalet forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på Synes du, at personalet udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det Synes du, at personalet lytter til din pårørendes ønsker og behov Synes du, at personalet støtter din pårørende i at kommunikere sine ønsker, følelser, tilfredshed, utilfredshed, meninger mv...41 Samlede indtryk Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet Hvad er dit samlede indtryk af den kontakt, du har med bostøtten...42 Kommentarer...42 A. Er der noget, du synes, vi bør forbedre...42 B. Er der noget, du synes, vi gør særligt godt...43 C. Har du kommentarer til bostøtten, personalet eller uddybninger af dine svar

4 Samlet opsummering Der er gennemført i alt tre tilfredshedsundersøgelser: En undersøgelse blandt beboere på socialpædagogiske bosteder med svar fra 101 beboere, en undersøgelse blandt brugere af støttecenteret med deltagelse af 82 brugere samt en undersøgelse af tilfredsheden hos pårørende til beboere på bostederne, hvor 85 pårørende besvarede spørgeskemaet. Beboere på bosteder Der er generelt en høj tilfredshed blandt beboerne på de socialpædagogiske bosteder i alle undersøgelsens spørgsmål. I gennemsnit giver beboerne i undersøgelsen bostederne 4,4 stjerner. Blandt alle de stillede spørgsmål, er beboerne mest tilfredse med den måde, personalet hjælper dem på. Der er desuden en høj andel af beboere i undersøgelsen, der synes, de har det godt med personalet. Ifølge undersøgelsen er det dette spørgsmål, der har størst betydning for, hvor mange stjerner, beboerne giver stedet. Det beboerne vurderer dårligst i undersøgelsen er personalets lydhørhed, hvis beboeren ønsker hjælpen på en anden måde samt den hjælp, beboerne får til at kunne gøre flere ting selv. Begge disse emner tyder også på at have stor betydning for beboernes samlede opfattelse af bostedet. Blandt de undersøgte emner har det mindst betydning for det tildelte antal stjerner til stedet, om beboeren selv bestemmer, hvordan de lever deres liv. Andelen af ved ikke svar er generelt stigende efter de første fire spørgsmål i undersøgelsen. Der er en tendens til, at beboerne er mere tilfredse, jo længere tid de har boet på stedet. I flere spørgsmål er der tendens til en højere grad af tilfredshed, når personalet har hjulpet med at besvare spørgeskemaet eller har været tilstede under besvarelsen. Tilsvarende vurderer beboerne bostedet generelt ringest, når en anden person eller pårørende hjælper beboeren med at svare på spørgsmålet. Brugere af støttecenteret Samlet set giver brugerne i undersøgelsen støttecenteret 4,3 stjerner. Der er generelt en høj tilfredshed i alle undersøgelsens spørgsmål. Der er mellem 55% og 63% af brugerne, der svarer ja, i høj grad i spørgsmålene, mens andelen af brugere, der har svaret enten ja, i høj grad og ja, i nogen grad varierer mellem 77% og 86%. Andelen af brugere, der svarer nej, i mindre grad eller nej, slet ikke udgør mellem 1 og 6%. Der er flest meget tilfredse brugere i spørgsmålene om, om personalet taler pænt til dem, om brugerne er med til at bestemme, hvad der skal stå i deres indsatsplan samt om de har indflydelse i dagligdagen på den hjælp, de får. Der er flest tilfredse brugere i spørgsmålene om tilfredshed med den modtagne støtte/tilbud samt om brugernes samarbejde med personalet. 4

5 Spørgsmålet omkring samarbejdet med personalet har størst betydning for det antal stjerner, brugerne tildeler støttecenteret. Herudover har det stor betydning for brugernes samlede vurdering af støttecenteret, dels om brugerne er tilfredse med den støtte, de modtager, dels den indflydelse de har i hverdagen på den hjælp, de får samt det, og dels at støtten reelt hjælper dem til bedre at kunne klare hverdagen. Borgerens medbestemmelse i forhold til indholdsplanens indhold, har mindst betydning for den samlede vurdering. Der er flest utilfredse svarpersoner (har svaret nej, slet ikke eller nej, i mindre grad ) i spørgsmålet er du med til at bestemme, hvad der står i din indsatsplan. Over halvdelen af borgerne i undersøgelsen, har modtaget støtte mere end 10 år. Generelt gælder, at disse borgere i højere grad svarer ved ikke på spørgsmålene end de øvrige borgere. Der er flest ved ikke svar blandt brugere i aldersgrupperne år og 66 år eller ældre. Pårørende til beboere på bosteder Tilfredsheden blandt de pårørende til beboere på socialpædagogiske bosteder er høj, men generelt set lavere end blandt beboerne selv. De pårørendes samlede tilfredshed scorer i gennemsnit 4,3 i forhold til beboernes ophold på stedet og 4,2 i forhold til de pårørendes egen kontakt med personalet. Andelen af tilfredse pårørende ( ja, i høj grad og ja, i nogen grad ) varierer mellem 51% og 89%. Andelen af utilfredse pårørende varierer mellem 4% og 22% (svarmulighederne nej, i mindre grad og nej, slet ikke sammenlagt). Andelen af ved ikke svar varierer fra 0% til 17%. Der er flest tilfredse pårørende i spørgsmålene om de samlede indtryk af dels beboernes ophold på stedet og dels de pårørendes kontakt med bostøtten. Blandt de øvrige spørgsmål er de pårørende mest tilfredse med deres mulighed for at komme i kontakt med personalet, når de har behov for det. Der er flest utilfredse pårørende i spørgsmålene om den hjælp, beboerne får til at udvikle eller vedligeholde deres evner og færdigheder samt den hjælp, beboerne får til at deltage i forskellige aktiviteter. Det har størst betydning for de pårørendes samlede vurdering af beboernes ophold på stedet, hvorvidt de oplever selv at få støtte og opbakning fra personalet. Det har størst betydning for de pårørendes samlede vurdering af deres kontakt med bostøtten, hvordan de pårørende vurderer deres kommunikation med personalet. Der er en tendens til, at jo hyppigere de pårørende kommer på besøg på bostedet, jo mindre er andelen af tilfredse pårørende. Pårørende til beboere i aldersgrupperne år og 66 år eller ældre er generelt mindre tilfredse end øvrige pårørende i undersøgelsen. 5

6 Indledning Et element i at levere service og ydelser af høj kvalitet er, at brugerne også er tilfredse og oplever, at kvaliteten er høj. For at give alle brugere mulighed for at tilkendegive deres oplevelser, har Byrådet og Direktionen besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på en række fagområder i kommunen. Med brugerundersøgelserne fås dokumentation for, hvorvidt den enkelte bruger oplever, at kommunen leverer en service og ydelser, der er så god, som vi gerne vil have, den skal være. Der har i foråret 2015 været gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på det socialpædagogiske område. Brugertilfredshedsundersøgelserne er i første omgang gennemført for borgere tilknyttet socialpædagogisk center, nærmere afgrænset til beboere på kommunens socialpædagogiske bosteder og brugere af støttecenteret. Næstved Kommunes Handikap- og Psykiatripolitik fra 2014 sætter fokus på tre indsatsområder, herunder de pårørendes rolle. Med udgangspunkt heri har Socialpædagogisk Center ønsket også at afdække de pårørende oplevelser og tilfredshed. Der er derfor samtidigt med brugertilfredshedsundersøgelserne gennemført en undersøgelse af tilfredsheden blandt pårørende til beboere på socialpædagogiske bosteder. På handikap- og psykiatriområdet har der de sidste år været arbejdet med den danske kvalitetsmodel på det sociale område. Der har været fokus på at sikre en høj faglig kvalitet og skabe et udviklingssystem, der kan sikre en ensartet service og kvalitet til borgerne. Som del af dette arbejde er der formuleret en række kvalitetsstandarder for ydelser og ledelse på det socialpædagogiske område. Da brugertilfredshedsundersøgelsen blev forberedt og gennemført var der udarbejdet standarder for kommunikation, brugerinddragelse og indsatsplaner, mens standarder for medicinhåndtering, magtanvendelse og utilsigtede hændelser endnu ikke var formuleret. Brugertilfredshedsundersøgelsen er designet med fokus på kvalitetsstandarderne, så det er muligt at bruge undersøgelseskonceptet fremadrettet til at lave opfølgende målinger på de formulerede kvalitetsstandarder for arbejdet på det socialpædagogiske område. Undersøgelsesmetode Århus Kommune har i en længere årrække benyttet et simpelt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser til brugere på det socialpædagogiske område. Idéerne fra Århus Kommunes undersøgelser er brugt som overordnet ramme for det udarbejdede koncept for Næstved Kommune. Alle brugerrettede spørgeskemaer fylder højest én side og omfatter 10 spørgsmål til ydelser og service. Herudover indeholder spørgeskemaerne 3-4 spørgsmål om beboeren/brugeren. Spørgsmålene er formuleret, så der tages højde for beboernes/brugernes kognitive og sociale udfordringer. Der er i alt gennemført tre undersøgelser: Borgere i botilbud Beboere på socialpædagogiske bosteder har haft mulighed for at vælge mellem forskellige former for deltagelse i undersøgelsen. En mulighed har været interview i borgerens hjem af en medarbejder fra Center fra Strategi og Innovation samt en medarbejder fra Socialpædagogisk Centers administration. Borgerne har 6

7 yderligere haft tilbud om at besvare spørgsmålene i form af et spørgeskema enten ved egen hjælp eller med hjælp fra personalet eller en pårørende. Til brug under interviewene var spørgsmålenes svarmuligheder udformet som pegekort. Pegekortene/svarmulighederne blev indledningsvist præsenteret og forklaret for borgeren, og borgeren fik forklaret, at alle spørgsmål også kunne besvares med et ved ikke, hvis de enten ikke kunne forholde sig til spørgsmålet eller ikke synes at spørgsmålet kunne besvares med de øvrige svarmuligheder. Borgerne blev gjort opmærksom på, at undersøgelsen var anonym, og at hverken personalet eller andre efterfølgende ville få at vide, hvad netop de, havde svaret. Alle interview blev indledt med smalltalk om borgeren. Denne snak og oplevelsen af borgerens hjem var med til at bestemme, hvordan spørgsmålene i interviewet blev uddybet og eksemplificeret, således at det så vidt muligt tog udgangspunkt i borgerens virkelighed. Eksemplerne blev genbrugt hos de borgere, hvor interviewerne ikke via den indledende snak fik viden om borgerens forhold. Borgerne virkede generelt meget velovervejede og seriøse i deres svar. I de tilfælde, hvor de havde meget svært ved at forholde sig til spørgsmålet eller vælge en svarmulighed, valgte borgerne i flere tilfælde at benytte svarmuligheden ved ikke. Anbefalingen på bostederne var efter de første 10 interview, at personalet som udgangspunkt ikke er tilstede under interviewet. Personalet var herefter alene tilstede når der var brug for støtte borgerens sproglige færdigheder nødvendiggjorde det eller når borgeren selv havde ønske herom. Alle borgere, der enten ikke havde mulighed for at være tilstede på de tidspunkter, hvor der blev gennemført interview, eller ikke var interesserede i at deltage i et interview, har fået tilbud om at udfylde spørgeskemaet selv eller sammen med personale eller en pårørende. Der blev til indsamling af besvarede spørgeskemaer opstillet lukkede bokse lokalt på bostederne og i støttecenteret. Borgere i støttecenteret I støttecenteret blev lagt spørgeskemaer frem til borgere, der benytter centeret. Der blev gjort opmærksom på undersøgelsen gennem opsatte plakater og opfordringer fra personalet om at deltage i undersøgelsen. Borgerne har selv valgt, om de ønskede assistance til at besvare spørgeskemaet fra personale eller en pårørende. 7

8 Pårørende til borgere tilknyttet Socialpædagogisk Center På bostederne blev der uddelt spørgeskema til de pårørende. Det udfyldte spørgeskema kunne afleveres i samme lukkede bokse som til undersøgelserne blandt beboere og brugere af støttecenteret. Efter svarfristens udløb blev alle de lukkede bokse samlet ind og tømt af en medarbejder fra Center for Strategi og Innovation. De besvarede spørgeskemaer blev herefter indtastet i kommunens spørgeskemaprogram SurveyXact. Svar i undersøgelsen Mulige svar Svarprocent Borgere i botilbud % Borgere i støttecenteret % Pårørende til borgere i botilbud % Læsevejledning Resultaterne fra hver af de tre undersøgelser er behandlet særskilt i de følgende i form af tre del-rapporter. Hver del-rapport indledes med en præsentation af svarernes fordeling på de mulige svarkategorier i de forskellige spørgsmål. Desuden er der lavet et diagram, der viser den gennemsnitlige score beregnet for hvert spørgsmål sammen med en statistisk beregning af, hvor stor betydning svarerne i de forskellige spørgsmål har for det antal stjerner, svarpersonerne har givet bostedet. Når disse sættes ind i et diagram, gives et overblik over, på hvilke områder, der scores hhv. godt og mindre godt i forhold til den betydning emnet har (statistisk set) for den samlede vurdering af stedet. De områder, der scorer godt og har stor betydning for den samlede vurdering er benævnt stolthed, mens de emner, der scorer mindre godt og også har stor betydning for den samlede vurdering er benævnt udviklingsområde. Endeligt er emner, der scorer mindre godt, men ikke har stor betydning for den samlede vurdering benævnt som muligt fokusområde. Undersøgelsen omhandler ikke tilstrækkeligt mange svarpersoner til at kunne lave en solid statistisk analyse, herunder ovenfornævnte diagram. Konklusionerne på baggrund af beregningerne skal derfor behandles med en vis varsomhed og kun betragtes som et praj om, hvor der er grund til at være stolte, og hvor der måske kan være fordele ved at ændre den eksisterende praksis. Grænserne for god og mindre god score samt for høj og lav betydning for den samlede vurdering er fastsat i forhold til den enkelte undersøgelse. Grænserne kan ændres, hvis der fastsættes politiske eller ledelsesmæssige mål herfor. I Del-rapporterne gennemgås herefter alle de stillede spørgsmål i undersøgelsen. Spørgsmålene er angivet med overskrift og nummerering som i spørgeskemaet. Der er nogle steder byttet om på spørgsmålenes rækkefølge, og nummereringen fremgår derfor ikke alle steder fortløbende. For alle spørgsmål vises antal svar indenfor de forskellige svarmuligheder. Hvor det er relevant, vises resultaterne desuden opdelt efter eksempelvis aldersintervaller og hvor længe, borgeren har været tilknyttet stedet. Kommentarer i undersøgelsen er tematiseret. I del-rapporterne beskrives hvor mange kommentarer, der har været inden for hvert tema. I de fleste temaer giver indholdet sig selv, men i andre mere overordnede temaer gives eksempler på konkrete kommentarer. 8

9 Hvor det er relevant er tilføjet et afsnit i del-rapporterne om resultaternes indbyrdes afhængigheder og betydning af hjælp til besvarelse. I diagrammerne over spørgsmålenes score og betydning for den samlede vurdering/antallet af stjerner gælder i alle tre undersøgelser, at sammenhængene er positive. Det betyder, at stederne alt andet lige vurderes mere positivt, når tilfredsheden i de forskellige spørgsmål er høj og omvendt. Af figuren fremgår, at alle sammenhænge mellem spørgsmål og antallet af stjerner er positive. Det betyder, at beboeren giver flere stjerner, jo mere tilfreds beboeren er i forhold til det undersøgte emne. 9

10 Del-rapport 1 Beboere på bosteder Opsummering Der er generelt en høj tilfredshed i alle undersøgelsens spørgsmål, og i gennemsnit giver beboerne i undersøgelsen bostederne 4,4 stjerner. Blandt de stillede spørgsmål, er beboerne mest tilfredse med den måde, personalet hjælper dem på, og hvordan beboerne har det sammen med personalet. I denne undersøgelse er det spørgsmålet om, hvordan beboerne har det med personalet, der har størst betydning for deres samlede vurdering af bostedet. Der er færrest tilfredse beboere i spørgsmålene omkring personalets lydhørhed, hvis beboeren ønsker hjælpen på en anden måde samt den hjælp, beboerne får til at kunne gøre flere ting selv. Begge spørgsmål har i denne undersøgelse stor betydning for beboernes samlede opfattelse af bostedet. Blandt undersøgelsens spørgsmål, er det spørgsmålet om, hvorvidt beboeren selv bestemmer, hvordan de lever deres liv, der har mindst betydning for det tildelte antal stjerner til stedet. Andelen af ved ikke svar er generelt stigende efter de første fire spørgsmål i undersøgelsen. Der er en generel tendens til, at beboerne er mere tilfredse, jo længere tid de har boet på stedet. I flere spørgsmål er der tendens til en højere grad af tilfredshed, når personalet har hjulpet med at besvare spørgeskemaet eller har været tilstede under besvarelsen. Tilsvarende giver beboerne bostedet færre stjerner, når en anden person eller pårørende hjælper beboeren med at svare på spørgsmålet. Undersøgelsens resultater Svarerne på spørgsmålene i undersøgelsen fordeler sig på svarkategorierne som følgende: 10

11 Generelt er tilfredsheden i alle spørgsmålene høj, og der er en lav andel af nej svar. Der er højest andel af tilfredshed i relation til den måde, personalet hjælper beboerne på og at beboerne har det godt sammen med personalet. Der er lavest andel af tilfredshed i spørgsmålet om, hvorvidt personalet lytter til beboerne, hvis beboerne en dag gerne vil have hjælp på en anden måde. Andelen af ved ikke svar er stigende i løbet af undersøgelsen. Dette kan enten være et resultat af, at spørgsmålene bliver mere komplekse og svære at forholde sig til og besvare, men det kan også afspejle at svarpersonen undervejs bliver træt af at svare på spørgsmål. I så fald vil maksimalt fire spørgsmål være at foretrække i fremtidige undersøgelser til denne gruppe af svarpersoner. I flere spørgsmål er der tendens til en højere grad af tilfredshed, når personalet har hjulpet med at besvare spørgeskemaet eller har været tilstede under besvarelsen. Tilsvarende giver beboerne bostedet færre stjerner, når en anden person eller pårørende hjælper beboeren med at svare på spørgsmålet. En mulig forklaring kan være, at anden person/pårørende hjælper beboeren til at give et mere overvejet svar, men det kan også være, at beboeren påvirkes af spørgeformen eller ligefrem holdninger hos spørgeren. Beboerne kan bevidst eller ubevidst føle sig presset til at give mere positive svar, når personalet er tilstede. En yderligere forklaring kan være, at beboerne aktivt har ønsket personalets hjælp eller tilstedeværelse, fordi de er særligt glade for og trygge ved personalet, og at det er denne glæde og tryghed, der afspejles i svarerne. Stolthed og udviklingsområder I den følgende figur vises bostedernes stoltheder, udviklingsområder og mulige fokusområder. I denne undersøgelse har det størst betydning for antallet af stjerner, hvordan beboeren har det med personalet. Det beboerne vurderer dårligst i undersøgelsen er personalets lydhørhed, hvis beboeren ønsker hjælpen på en anden måde og at den hjælp, beboerne får til at kunne gøre flere ting selv. Begge spørgsmål tyder på at være af stor betydning for den samlede opfattelse af bostedet. Også spørgsmålet om tilstrækkelig hjælp til 11

12 at tale med venner og familie scorer lavt i forhold til tilfredshed, men tyder ikke på at have samme betydning for den samlede vurdering. Betydning for antal stjerner Stolthed Har du det godt med personalet Er personalet gode til at forklare dig, hvis der skal ske noget nyt Er du glad for den måde, personalet hjælper dig på Taler personalet pænt til dig Er du med til at bestemme, hvad du skal have hjælp til Får du lov til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv Får du hjælp til at kunne gøre flere ting selv Lytter personalet til dig, hvis du ønsker hjælp på en anden måde Får du hjælp nok til at tale med dine venner og familie Gennemsnitlig score Udviklingsområde Muligt fokusområde Figur 1: Stoltheder og udviklingsområder Note: Ved ikke svar er udeladt af de beregninger, der ligger til grund for denne figur Opstillet i tabelform, fordeler emnerne fra undersøgelsen sig indenfor de tre områder som følgende: Stolthed (høj tilfredshed høj betydning for antal stjerner) Har du det godt med personalet Er du glad for den måde, personalet hjælper dig på Er personalet gode til at forklare dig, hvis der skal ske noget nyt Udviklingsområde (lav tilfredshed høj betydning for antal stjerner) Får du hjælp nok til at gøre flere ting selv Lytter personalet til dig, hvis du ønsker hjælp på en anden måde Muligt fokusområde (lav tilfredshed lav betydning for antal stjerner) Får du hjælp nok til at tale med dine venner og familie Er du med til at bestemme, hvad du skal have hjælp til Får du lov til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv 12

13 1. Har du det godt med personalet 8 ud af 10 beboere synes, de har det godt sammen med personalet på bostedet. Ingen synes, de har det dårligt med personalet. Der er færrest beboere i aldersgruppen år, der synes de har det godt med personalet (73%), mens der er flest i alderen år (93%). Der er dog ikke markante forskelle mellem aldersgrupperne. 2. Taler personalet pænt til dig 3 ud af 4 beboere synes, at personalet taler pænt til dem. Kun tre beboere mener, at personalet ikke taler pænt til dem. Flere beboere nævnte under interviewene, at der kunne være stor forskel på de forskellige personaler, og nogle kunne særligt pege på en enkelt eller få personaler, de ikke synes talte pænt. Der er færrest beboere i aldersgruppen år, der mener at personalet taler pænt (57%), mens der er flest i aldersgrupperne år (91%) og 66 år eller ældre (90%). Beboere, der har boet længere end 10 år på samme sted er mest glade for den måde, personalet taler til dem på (94%). Der er flere beboere, der mener personalet taler pænt til dem, hvis personalet (90%) eller en pårørende (86%) har hjulpet med at besvare spørgeskemaet, end hvis spørgeskemaet er besvaret alene (64%) eller med hjælp fra en anden person (57%). 3. Er du glad for den måde, personalet hjælper dig på Mellem 8 og 9 ud af 10 beboere er glade for den måde, personalet hjælper dem på. 13

14 Færrest i aldersgruppen år (79%)er glade for den måde, de bliver hjulpet på, mens de mest glade er beboere i alderen år (92%). Generelt gælder dog, at der ikke er de store forskelle i tilfredsheden på baggrund af beboernes alder. De beboere, der har boet på samme sted længere end 10 år, er (bortset fra en enkelt beboer, der har svaret ved ikke ) alle glade for den måde, de bliver hjulpet på af personalet (94%). Der er en tendens i svarerne til, at de beboere, der har svaret på spørgsmålene med hjælp fra personalet (91% er tilfredse) eller at personalet har været tilstede under besvarelsen (100% er tilfredse), er mere glade for den måde, personalet hjælper dem på, end de øvrige beboere. 4. Får du hjælp til at kunne gøre flere ting selv Omkring 7 ud af 10 beboere mener, at de får hjælp til at kunne gøre flere ting selv. To beboere tilkendegiver, at de ikke får sådan hjælp. 1 ud af 10 beboere har ikke kunne svare på spørgsmålet. Der er flest i aldersgruppen år (88%), der mener de får hjælp til at gøre flere ting selv, mens der er færrest i aldersgruppen år (57%). Det er beboere på 25 år eller yngre, der ikke mener, de får denne hjælp (4% har svaret nej ). Generelt er der tendens til, at jo længere, beboerne har boet på stedet, jo flere mener, at de får tilstrækkelig hjælp til at klare flere ting selv. Beboere, der har fået hjælp af en pårørende til at besvare spørgeskemaet er generelt mindst tilfredse (% er tilfredse), mens beboere, der har fået hjælp af personalet er mest tilfredse (% er tilfredse). 14

15 5. Er du med til at bestemme, hvad du skal have hjælp til 3 ud af 4 beboere mener, at de selv er med til at bestemme, hvad de skal have hjælp til. 3 beboere mener ikke, de har indflydelse herpå. Der er færrest beboere i aldersgrupperne 25 år eller yngre (64%) samt 66 år eller ældre (67%), der oplever at være medbestemmende i forhold til den hjælp, de får. Generelt stiger andelen af beboere, der mener, at de har indflydelse på den hjælp, de får med antallet af år, de har boet på stedet. Beboere, der har fået hjælp af en pårørende til at besvare spørgeskemaet er generelt mindst tilfredse med den indflydelse, de har på, hvad de får hjælp til. Beboere, hvor personalet enten har hjulpet med besvarelsen eller har været tilstede under besvarelse, er mest tilfredse. 6. Lytter personalet til dig, hvis du en dag gerne vil have, at de hjælper dig på en anden måde 2 ud af 3 beboere mener, at personalet lytter til dem, hvis de en dag ønsker hjælp på en anden måde eller ikke ønsker den aftalte hjælp. 3 beboere mener ikke, at personalet accepterer, hvis beboerne en dag har andre ønsker. 1 ud af 10 beboere kunne ikke svare på spørgsmålet. Der er flest beboere i alderen år, der mener at personalet lytter (86% mod 64-73% i de øvrige aldersgrupper). Generelt stiger andelen af beboere, der mener, at de kan ændre i den måde, de normalt får hjælp på med antallet af år, de har boet på stedet. Omvendt er der en højere andel af beboere, der ikke mener, at personalet lytter, jo kortere tid, beboeren har boet på stedet. Beboere, der har fået hjælp af personalet til at besvare spørgeskemaet er mest tilfredse med personalets lydhørhed overfor beboernes ønsker om ændringer i hjælpen (83% mod 50-68% blandt de øvrige svarpersoner). 15

16 7. Får du lov til at bestemme, hvordan du gerne vil leve Omkring 3 ud af 4 beboere mener, at de selv bestemmer, hvordan de lever deres liv. En enkelt beboer har tilkendegivet, at det ikke er tilfældet. Der er blandt de yngste (64%) og de ældste beboere (70%), der er færrest, der mener, de helt selv bestemmer, hvordan de lever deres liv. Der er færrest, der mener de selv bestemmer deres leveform blandt de beboere, der har boet på botilbuddet mindre end 2 år (64% mod 81%). 8. Er personalet gode til at forklare dig, hvad der skal ske Der er lidt færre end 8 ud af 10 beboere, der mener, at personalet er gode til at forklare, hvad der skal ske. Hver 5. beboer har svaret Både-og. To beboere er utilfredse med personalets informationer. De beboere, der ikke mener, at personalet er gode til at forklare om nye ting, er alle 66 år eller ældre. Der er flest i aldersgruppen år, der er tilfredse med personalets information (92% mod 70-86% i de øvrige aldersgrupper). Beboere, der har boet på botilbuddet i 2-10 år er mest tilfredse med informationerne om nye ting (82% mod 69-72% blandt de øvrige beboere). De mest tilfredse beboere, er dem, der har fået hjælp af personalet (85%) eller hvor personalet har været tilstede under besvarelsen (100%). Beboere, der har besvaret spørgeskemaet alene er i gennemsnit mindst tilfredse (50%). 9. Får du nok hjælp til at snakke med din familie og dine venner Omkring 7 ud af 10 mener, at de får tilstrækkelig hjælp til at have kontakt med venner og familie. 4 beboere mener ikke, de får nok hjælp. 14 beboere kan ikke svare på spørgsmålet. Både svarerne ja og ved ikke indeholder svar fra beboere, der ikke har brug for at have hjælp til at holde kontakt med deres 16

17 netværk. Der er færrest beboere i aldersgrupperne 25 år eller yngre (64%) samt år (62%), der mener de får nok hjælp, til at holde kontakt med venner og familie. De årige er mest tilfredse (88%), Beboere, der ikke har fået hjælp til at besvare spørgeskemaet er generelt mest tilfredse med den hjælp de får, til at snakke med familie og venner (92% mod 62-75% blandt de øvrige svarpersoner). 10. Hvor mange stjerner synes du, at bostøtten skal have Over halvdelen af borgerne på bostederne giver deres bosted 5 stjerner. 4 beboere giver stedet 1 eller 2 stjerner. Samlet set vurderes bostederne af beboerne selv som værende af høj kvalitet, og i gennemsnit scorer de 4,4 stjerner. Det er de yngste og de ældste beboere, der giver botilbuddene færrest stjerner (mellem 4,11 og 4,15 stjerner). De fleste stjerner uddeles af de årige (4,86 stjerner). For beboere over 35 år er en svag tendens til at uddele færre stjerner, jo ældre beboerne er. Der er ikke den store forskel på, hvor mange stjerner beboerne tildeler bostedet i forhold til, hvor længe de har boet på stedet. Dog er der flere beboere, der har boet på stedet mindre end 2 år, er svarer ved ikke på spørgsmålet. Der gives flest stjerne til bostederne blandt de beboere, der har fået hjælp fra personalet til at besvare skemaet (4,67 stjerner). Der gives færrest stjerne blandt de beboere, der enten har fået hjælp af en anden person (3,96 stjerner) eller hvor personalet var tilstede under besvarelsen af skemaet (4,0 stjerner). Kommentarer Der er i alt 38 beboere, der har skrevet en eller flere kommentarer til deres besvarelse, hvoraf de 7 kommentarer ikke er direkte relevante for behandlingen af undersøgelsens resultater. De øvrige bemærkninger grupperer sig i følgende emner: 17

18 9 beboere har skrevet, at de er glade for stedet og for personalet. 7 beboere har bemærket, at der er forskel på personalet i forhold til, hvem de har det godt med og hvem der taler pænt til dem. 3 beboere bemærker, at det er frustrerende med en stor personaleudskiftning. 4 beboere bemærker, at de ikke synes, de altid har selvbestemmelse, herunder mulighed for at indimellem at fravælge en visiteret ydelse. 1 beboer synes, at personalet nogle gange gør ting for beboeren frem for at hjælpe beboeren til selv at kunne gøre det. 3 beboere ønsker forskellige former for mere information fra personalet, herunder information om støttetimer, information om nye aktiviteter og at personalet lytter og svarer, når beboeren spørger om noget. 3 beboere er utilfredse med nogle af bostedets interne regler og skemaer. 3 beboere ønsker fælles madlavning eller hjælp til madlavning frem for de købte færdigretter. 6 beboere ønsker mere personale eller mere støttetid og ledsaget tid. 4 beboere ønsker flere aktiviteter ude af huset. Endeligt ønsker 1 beboer en anden lejlighed på botilbuddet, 1 beboer ønsker et fjernsyn og værelset og 1 beboer mangler et rum tæt på lejligheden til hjælpemidler, da de fylder for meget i beboerens egen lejlighed. 18

19 Del-rapport 2 Borgere i støttecenteret Opsummering Samlet set giver brugerne i undersøgelsen støttecenteret 4,3 stjerner. Der er generelt en høj tilfredshed i alle undersøgelsens spørgsmål. Der er mellem 55% og 63% af brugerne, der svarer ja, i høj grad i spørgsmålene. Samlet svarer mellem 77% og 86% af brugerne enten ja, i høj grad eller ja, i nogen grad. Andelen af brugere, der kun mener, at udsagnene er gældende i mindre grad eller slet ikke udgør mellem 1 og 6%. Der er flest meget tilfredse brugere (har svaret ja, i høj grad ) i spørgsmålene er du tilfreds med samarbejdet med personalet, er du tilfreds med den støtte, du får eller de tilbud, du benytter og har du indflydelse i dagligdagen på den hjælp, du får. Der er flest tilfredse brugere (har svaret enten ja, i høj grad eller ja, i nogen grad ) i spørgsmålene om brugerne er tilfredse med den støtte/de tilbud, de får samt om de er tilfredse med deres samarbejde med personalet. Den højeste andel af utilfredse svarpersoner (har svaret nej, slet ikke eller nej, i mindre grad ) findes i spørgsmålet er du med til at bestemme, hvad der står i din indsatsplan. Brugernes samarbejde med personalet har i denne undersøgelse størst betydning for det antal stjerner, brugerne giver til støttecenteret. Herudover har den støtte, borgerne modtager, den indflydelse borgerne har i hverdagen på den hjælp, de får samt det, at støtten reelt hjælper borgerne til bedre at kunne klare hverdagen, mest betydning i den samlede vurdering af støttecenteret. Borgerens medbestemmelse i forhold til indholdsplanens indhold har mindst betydning for brugernes samlede vurdering af støttecenteret. Over halvdelen af borgerne i undersøgelsen, har modtaget støtte mere end 10 år. Generelt gælder, at disse borgere i højere grad svarer ved ikke på spørgsmålene end de øvrige borgere. Der er flest ved ikke svar blandt brugere i aldersgrupperne år og 66 år eller ældre. 19

20 Undersøgelsens resultater Svarerne på spørgsmålene i undersøgelsen fordeler sig på svarmulighederne som vist i nedenstående figur. Generelt er tilfredsheden i alle spørgsmålene forholdsvis høj. Mellem 55% og 63% af brugerne har svaret ja, i høj grad i spørgsmålene. Betragtes svarkategorierne ja, i høj grad og ja, i nogen grad udgør andelen af tilfredse brugere mellem 77 og 86%. Der er en meget lav andel af utilfredse svarpersoner også selvom svarkategorierne Nej, i mindre grad og Nej, slet ikke betragtes sammenlagt. Andelene udgør sammenlagt mellem 1 og 6%. Der er i alle spørgsmålene mellem 5 og 11% af svarpersonerne, der ikke ved, hvad de skal svare på det pågældende spørgsmål. Der er flest meget tilfredse brugere i spørgsmålene om, hvorvidt personalet taler pænt til brugerne, om de er med til at bestemme, hvad der står i deres indsatsplan samt om de har indflydelse i dagligdagen på den hjælp, de modtager. Lægges de to svarkategorier Ja, i høj grad og Ja, i nogen grad sammen, er der højest andel af tilfredse brugere i spørgsmålene om er du tilfreds med samarbejdet med personalet og er du tilfreds med den støtte, du får eller de tilbud, du benytter. Den højeste andel af utilfredse svarpersoner findes i spørgsmålet Er du med til at bestemme, hvad der står i din indsatsplan (samlet 6% for nej, i mindre grad og nej, slet ikke ). Stoltheder og udviklingsområder I følgende figur vises støttecenterets stoltheder, udviklingsområder og mulige fokusområder. Beregning på baggrund af undersøgelsens svar tyder på, at samarbejdet med personalet er det emne, der har størst betydning for antallet af stjerner til støttecenteret. Dernæst har den støtte, borgerne modtager, 20

21 den indflydelse borgerne har i hverdagen på den hjælp, de får samt det, at støtten reelt hjælper borgerne til bedre at kunne klare hverdagen mest betydning i den samlede vurdering af støttecenteret. Blandt de emner, der indgår i undersøgelsen, er det borgerens medbestemmelse i forhold til indholdsplanens indhold, der har mindst betydning for den samlede vurdering. Betydning for antal stjerner Stolthed Personalet taler pænt Samarbejdet med personalet Den støtte, du får Indflydelse i dagligdagen på den hjælp, du får Personalet følger indsatsplanen Bliver involveret, hvis der skal træffes beslutninger Er med til at bestemme, hvad der står i indsatsplanen Udviklingsområde Information fra personalet Støtten hjælper til bedre at kunne klare hverdagen Muligt fokusområde Gennemsnitlig score Figur 2: Stoltheder og udviklingsområder, brugere af støttecenteret Note: Ved ikke svar er udeladt af de beregninger, der ligger til grund for figuren. Opstillet i tabelform, fordeler emnerne fra undersøgelsen sig indenfor de tre områder som følgende: Stolthed (høj tilfredshed høj betydning for antal stjerner) Udviklingsområde (lav tilfredshed høj betydning for antal stjerner) Den støtte, du får Samarbejde med personalet Indflydelse i dagligdagen Støtten hjælper til bedre at kunne klare hverdagen Muligt fokusområde (lav tilfredshed lav betydning for antal stjerner) Information fra personalet Er med til at bestemme, hvad der står i indsatsplanen 1. Er du tilfreds med samarbejdet med personalet Lige over halvdelen af brugerne er i høj grad tilfredse med samarbejdet med personalet. 4 personer har svaret, at de kun i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med deres samarbejde med personalet. 21

22 Alle brugere, der har fået støtte i mindre end 2 år er tilfredse med samarbejdet med personalet. Det er kun blandt brugere, der har fået støtte i 2-10 år, der er nogle, som slet ikke er tilfredse med samarbejdet (8% har svaret nej, slet ikke ). Brugere, der har fået hjælp til besvarelsen af en pårørende eller en anden person er mere tilfredse med samarbejdet med personalet end øvrige brugere (46% har svaret ja, i høj grad mod 62% blandt de øvrige brugere). Der er kun blandt de yngste brugere på 25 år eller yngre, der findes brugere, som slet ikke er tilfredse med samarbejdet med personalet (15%). Det er blandt de yngste og de ældste, at den laveste andel af meget tilfredse brugere findes (38% og 43%). Den højeste andel af tilfredse brugere findes blandt de årige (95% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad ). 2. Synes du, at personalet taler pænt til dig Omkring 2 ud af 3 personer i støttecenteret mener, at personalet i høj grad taler pænt til dem. Sammenlagt har 80% af brugerne i undersøgelsen svaret Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. Kun en enkelt person har angivet, at det kun er tilfældet i mindre grad. Jo ældre brugerne er, jo flere svarer ved ikke til om de synes, personalet taler pænt til dem. Alle i aldersgruppen år har svaret enten ja, i høj grad eller ved ikke. Brugere, der har fået støtte i mindre end 2 år er mest tilfredse med den måde, personalet taler til dem på (100% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 74-79% blandt de øvrige brugere). Der er flest ved ikke svar blandt brugere, der har fået hjælp af personalet til at svare på, om personalet taler pænt til dem (17% har svaret ved ikke mod 0-2% blandt de øvrige brugere). 22

23 Brugere, der har besvaret spørgeskemaet alene er mest tilfredse med personalets måde at tale til dem på (83% har svaret ja, i høj grad mod 38-43% blandt de øvrige brugere). 3. Er du tilfreds med den støtte, du får eller de tilbud, du benytter Over halvdelen af brugerne er i høj grad tilfredse med den støtte de får eller de tilbud, de benytter. Lægges svarmulighederne Ja, i høj grad og Ja, i nogen grad sammen, er der 86% af brugerne i undersøgelsen, der er tilfredse med den støtte de får. 3 personer er i mindre grad eller slet ikke tilfredse. Alle ved ikke svar er fra brugere i aldersgrupperne eller ældre. Alle øvrige brugere i disse aldersgrupper er tilfredse med støtten/tilbuddene. Der er flest tilfredse brugere blandt dem, der har besvaret spørgeskemaet alene (92% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 77-88% blandt de øvrige brugere). 4. Hjælper støtten/tilbuddene dig til bedre at kunne klare hverdagen Lidt over halvdelen mener, at støtten i høj grad hjælper dem til at kunne klare hverdagen. 78% af brugerne har svaret enten i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet. 4 personer mener, at støtte i mindre grad hjælper dem til at klare hverdagen, mens ingen mener, det slet ikke er nogen hjælp. Brugere, der har fået støtte i mindre end 2 år har i højere grad oplevelsen af, at støtten hjælper dem til bedre at kunne klare hverdagen, end de øvrige brugere (93% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 71-78% blandt de øvrige brugere). Brugere på år samt år har den højeste andel af tilfredse brugere (begge 89% samlet for ja, i høj grad og ja, i nogen grad ). Aldersgruppen år er dog også den brugergruppe, der har den laveste 23

24 andel af meget tilfredse brugere (33% har svaret ja, i høj grad mod 38-63%). Der er færrest, der mener, at støtte hjælper dem til at klare hverdagen bedre blandt de yngste og de ældste brugere (62-63%). Der er flest brugere i aldersgrupperne år samt 66 år og ældre, der ikke ved, hvad de skal svare i dette spørgsmål (10-38% har svaret ved ikke ). 5. Har du nok indflydelse i dagligdagen på den hjælp, du får 3 ud af 5 brugerne i undersøgelsen mener, de i høj grad har indflydelse i dagligdagen på den hjælp, de får. Sammenlagt mener 4 ud af 5 brugere, at de enten i høj grad eller i nogen grad har indflydelse. 4 personer tilkendegiver, at de kun i mindre grad har indflydelse på den daglige hjælp, mens ingen brugere i undersøgelsen har tilkendegivet, at de slet ingen indflydelse har. Der er flest brugere, der har fået støtte i mindre end 2 år som synes, at de har indflydelse i dagligdagen på den hjælp, de får (93% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 76-79% blandt de øvrige brugere). Brugere, der har besvaret spørgeskemaet alene synes i højere grad end de øvrige brugere, at de i dagligdagen har indflydelse på den hjælp, de får (85% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 62-73% blandt de øvrige brugere). 6. Er du med til at bestemme, hvad der står i din indsatsplan 3 ud af 5 brugerne mener, at de i høj grad er med til at bestemme, hvad der skal stå i deres indsatsplan. Lægges de to øverste svarkategorier sammen, er det i alt 4 ud af 5 brugere, der mener, at de i høj grad eller i nogen grad er med til at bestemme, hvad der står i indsatsplanen. 4 personer mener de i mindre grad er inddraget, mens 1 person tilkendegiver, at vedkommende slet ikke har indflydelse på indholdet i deres indsatsplan. Sammenlagt er det 6% af brugerne i undersøgelsen, der mener de kun i mindre grad eller slet ikke er med til at bestemme, hvad der står i deres indsatsplan. 24

25 Brugere, der har modtaget støtte i mere end 10 år er den gruppe, synes i lidt lavere grad end øvrige brugere, at de er med til at bestemme, hvad der står i deres indsatsplan (75% mod 85-87% blandt de øvrige brugere). Der er den højeste andel af brugere, der mener, de i høj grad er med til at bestemme, hvad der står i deres indsatsplan blandt de brugere, der selv har besvaret spørgeskemaet (71% mod 50-57% blandt de øvrige brugere). Forskellen udlignes dog, hvis de to ja-svarkategorier lægges sammen. Det er brugere i de to ældste aldersgrupper, der har svaret ved ikke på dette spørgsmål. 7. Synes du, at personalet følger det, der står i indsatsplanen I forhold til de øvrige spørgsmål er der færre brugere, der har svaret Ja, i høj grad og flere, der har svaret Ja, i nogen grad i spørgsmålet om, hvorvidt personalet følger det, der står i indsatsplanen. Sammenlægges de to øverste svarkategorier, er der dog stadig i alt 4 ud af 5 brugere, der mener, at personalet følger indsatsplanerne enten i høj grad eller i nogen grad. Der er 3 brugere, der kun mener personalet følger planerne i mindre grad. Ingen brugere i undersøgelsen har svaret slet ikke til dette spørgsmål. Andelen af brugere, der mener personalet følger indsatsplanen falder en anelse jo længere tid, brugeren har fået støtte (88% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 77-81% blandt de øvrige brugere). Der er flest brugere, der synes, at personalet i høj grad følger indsatsplanen blandt de brugere, der selv har besvaret spørgeskemaet (67% har svaret ja, i høj grad mod 38-47% blandt de øvrige brugere). Forskellene udlignes, når de to ja-svarkategorier betragtes samlet. 25

26 Halvdelen af de ældste brugere ved ikke, hvad de skal svare på spørgsmålet om, om personalet følger det, der står i brugerens indsatsplan. De øvrige i denne aldersgruppe har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad. 8. Er du tilfreds med den information, du får fra personalet Lige under 3 ud af 5 brugere er i høj grad tilfredse med den information, de får fra personalet. Sammenlagt er 4 ud af 5 tilfredse enten i høj grad eller i nogen grad. 4 brugere er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med informationen. Det er brugere i alderen år, der både har den højeste andel af ja, i høj grad svar, men også af svar i de to ja-svarkategorier samlet set (95% har svaret ja, i høj grad eller ja, i nogen grad mod 50-90% blandt de øvrige brugere). Også i dette spørgsmål er det brugere i de to ældste aldersgrupper, der har svaret ved ikke. Den laveste andel af brugere, der er tilfredse med den information, de får fra personalet, findes blandt dem, der har fået hjælp af personalet til at besvare spørgeskemaet (76% mod 86-87% blandt de øvrige brugere). 9. Involverer personalet dig, hvis der skal tages beslutninger, der har betydning for dig Lige under 3 ud af 5 brugerne mener, at personalet i høj grad inddrager dem, hvis der skal tages beslutninger, der har betydning for vedkommende. Samlet mener lige under 4 ud af 5 brugere, at personalet enten i høj grad eller i nogen grad involverer dem. 1 person mener slet ikke, at vedkommende bliver involveret i beslutninger med betydning for dem. I forhold til de øvrige spørgsmål har flere brugere her svaret ved ikke. 26

27 Den laveste andel af brugere, der mener, at personalet enten i høj grad eller i nogen grad involverer dem i beslutninger af betydning for dem, findes blandt de yngste og de ældste brugere (50-61% har svaret i en af de to ja-svarmuligheder). Den højeste andel findes blandt de årige og de årige (i begge aldersgrupper har 89% svaret i en af de to ja-svarmuligheder). I stort set alle aldersgrupper er der i dette spørgsmål brugere, der ikke ved, hvad skal svare på om de bliver involveret i beslutninger med betydning for dem eller ej. Der er en lidt lavere andel af tilfredse brugere, blandt dem, der har fået støtte 2-10 år (71% mod 81-84% blandt de øvrige brugere). 10. Hvor mange stjerner synes du, at støttecenteret alt i alt skal have Omkring halvdelen af brugerne af støttecenteret giver stedet 5 stjerner. 3 personer har givet 1 eller 2 stjerner. 7 personer ved ikke, hvor mange stjerner de vil give stedet. I gennemsnit har støttecenteret fået 4,3 stjerner ( ved ikke svar er udeladt af beregningen). De brugere, der har modtaget støtte 2-10 år er den gruppe, der giver støtten færrest stjerner i gennemsnit (3,96 stjerner). 38% af dem, der har modtaget støtte i 2-10 år giver støtten 5 stjerner, mens det samme gælder for 75% af de brugere, der har modtaget støtte i kortere tid. Brugere på 25 år eller yngre giver støtten færrest stjerner (3,85 stjerner), mens brugere i alderen år giver flest stjerner i gennemsnit til støtten (5,0 stjerner). Støtten får færrest stjerner blandt de brugere, der har fået hjælp til at besvare spørgeskemaet af en pårørende/anden person (3,86 stjerner). Der er flest blandt de brugere, der selv har besvaret 27

28 spørgeskemaet, som giver støttecenteret 4 eller 5 stjerner. Støttecenteret får dog stort set lige mange stjerner i gennemsnit uanset om brugeren har besvaret spørgeskemaet alene eller med hjælp fra personalet (4,38 og 4,41 stjerner beregnet uden ved ikke svar). Kommentarer Der er 18 brugere af støttecenteret, der med egne ord har uddybet, hvad de synes om støttecenteret. Dette svarer til x% af de brugere, der har deltaget i undersøgelsen. Kommentarerne grupperer sig indenfor følgende temaer (enkelte kommentarer omhandler mere end ét tema): 12 af kommentarerne handler om tilfredshed med personalet og støttecenteret som tilbud. 3 kommentarer omhandler konkrete forslag til yderligere aktiviteter. 4 brugere efterspørger flere aktiviteter på støttecenteret. 3 af disse brugere kommer med forslag til konkrete aktiviteter som en tur i byen eller gå en tur. 2 af brugerne bemærker, at de oplever støttecenteret som en form for kaffeklub. 1 borger efterspørger, at støttehjælpen skal være mere tilstede, når der bedes om det. 1 borger bemærker, at tonen mellem borgerne skal være ordentlig og afdæmpet. 1 af kommentarerne har ikke relevans for undersøgelsens resultater. 2 kommentarer er uddybninger af brugernes forudsætninger for at svare på spørgsmålene. 28

29 Del-rapport 3 Pårørende til beboere Opsummering Tilfredsheden blandt de pårørende til beboere på socialpædagogiske bosteder er høj, men generelt mindre tilfredse med tilbuddet end beboerne selv. De pårørendes samlede tilfredshed scorer i gennemsnit 4,3 i forhold til beboernes ophold på stedet og 4,2 i forhold til egen kontakt med personalet. Betragtes de to mest tilfredse svarkategorier sammen ( Ja, i høj grad og Ja, i nogen grad ), varierer andelen af tilfredse pårørende fra 51% til 89%. Andelen af utilfredse pårørende (svarmulighederne Nej, i mindre grad og Nej, slet ikke sammenlagt) varierer mellem 4% og 22%. Der er den højeste andel af tilfredse pårørende i spørgsmålene vedrørende de samlede indtryk af dels beboernes ophold på stedet og dels de pårørendes kontakt med bostøtten. Blandt de øvrige spørgsmål er der den højeste andel af tilfredse pårørende i spørgsmålet om, hvorvidt de pårørende kan komme i kontakt med personalet, når de har behov for det. Der er flest utilfredse pårørende i spørgsmålene om den hjælp, beboerne får til at udvikle eller vedligeholde deres evner og færdigheder samt den hjælp, beboerne får til at deltage i forskellige aktiviteter. Det har i denne undersøgelse størst betydning for den samlede vurdering af beboernes ophold på stedet, hvorvidt de pårørende oplever at få støtte og opbakning fra personalet. I forhold til de pårørendes kontakt med bostedet har det størst betydning, hvordan de pårørende vurderer deres kommunikation med personalet. I hovedparten af spørgsmålene er de pårørende til kvindelige beboere mere tilfredse end pårørende til mandlige beboere. I de spørgsmål, der omhandler de pårørendes samlede indtryk, er det dog pårørende til mandlige beboere, der er mest tilfredse. I alle undersøgelsens spørgsmål gælder, at de pårørende, der besøger bostedet mindst én gang ugentligt er mindre tilfredse end øvrige pårørende. Pårørende til beboere i aldersgrupperne år og 66 år eller ældre er generelt mindre tilfredse end øvrige pårørende i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater Svarerne i undersøgelsen fordeler sig som illustreret i følgende figur på de forskellige spørgsmål. 29

30 Andelene af tilfredse borgere er generelt i pårørendeundersøgelsen mindre end i de to undersøgelser henvendt til beboere på bostederne eller brugere af støttecenteret. Betragtes de to mest tilfredse svarkategorier sammen ( Ja, i høj grad og Ja, i nogen grad ), varierer andelen af tilfredse pårørende fra 51% til 89%. Andelen af utilfredse (svarmulighederne Nej, i mindre grad og Nej, slet ikke sammenlagt) varierer mellem 4% og 22%. Andelen af ved ikke svar varierer fra 0% til 17%. 30

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna Thorn Poulsen, konsulent

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Tværgående funktioner Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna Thorn

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til brugerundersøgelsen 2. Rammerne for undersøgelsen 2.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer 2.2 Uddeling af spørgeskemaer og indtastning af resultater 3. Statistiske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10 Kløvermarken Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere