Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder"

Transkript

1 BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder I medfør af tekstanmærkning nr. 115 til Finanslovens 17 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen omfatter bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes for Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgivelse af tilsagn om tilskud. I det følgende henviser»styrelsen«til den tilskudsgivende styrelse. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for projekttilskud m.v., som ydes af beskæftigelsesregionen. 2. Bekendtgørelsen anvendes endvidere for styrelsernes tilskud i henhold til de årlige bevillingslove til drift af dele af en tilskudsmodtagers virksomhed samt for tilskud til drift af særlige områder eller særlige aktiviteter hos en tilskudsmodtager. Stk. 2. Kapitel 2 samt 11, stk. 5, nr. 3, finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes i henhold til stk. 1. Stk. 3. Modtagere af tilskud efter stk. 1 skal indsende aktivitetsbeskrivelse og budget for bevillingsåret til styrelsernes godkendelse forud for styrelsens bevillingsudmelding til tilskudsmodtager. Stk. 4. For tilskud, der ydes i henhold til stk.1, skal»ansøgning«forstås som»aktivitetsbeskrivelse«og»tilsagnet«skal forstås som»bevillingsskrivelsen med eventuelt senere ændringer«. Stk , stk. 1, og 29, stk. 1, nr. 9, finder for tilskud, der ydes af Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering på de årlige bevillingslove, ikke anvendelse for så vidt angår fratræk af eventuelle indtægter fra virksomheder og fonde. Kapitel 2 Ydelse af tilskud og afvisning af ansøgninger om tilskud 3. Ved ansøgning om tilskud skal ansøger anvende et ansøgningsskema med bilag, der findes på henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside, og jf. dog 34. Stk. 2. Ansøger skal til ansøgningen vedlægge et budget for det ansøgte tilskud. Ansøger skal i budgetlægningen tage udgangspunkt i budgetopstillingen, som findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside eller Stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan stille krav om, at ansøgning, budget og eventuelle bilag indsendes elektronisk til styrelsen. 1

2 4. Styrelsen afgør, om forudsætningerne for afgivelse af tilsagn om tilskud er opfyldt og prioriterer mellem de indkomne ansøgninger. Stk. 2. Kan en ansøgning imødekommes, giver styrelsen tilsagn om tilskud på vilkår, som fastsættes i tilsagnsskrivelsen. Stk. 3. Projektets ledelse, jf. 32, stk. 2, skal bekræfte tilsagnet ved sin underskrift på tilsagnsskrivelsen inden 3 uger efter tilsagnsskrivelsens afsendelsesdato. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel, jf. dog 34. Stk. 4. Styrelsens tilsagn om tilskud er bindende, når styrelsen har modtaget projektets ledelses skriftlige bekræftelse af tilsagnet, jf. stk. 3. Stk. 5. Afslås eller afvises en ansøgning, giver styrelsen en kort, skriftlig begrundelse. Kapitel 3 Projektets gennemførelse og udbetaling af tilskud 5. Tilskudsmodtager forpligter sig til at gennemføre projektet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og tilsagnet. Ved tilsagnet forstås: 1) den godkendte ansøgning, herunder budget, 2) de vilkår, der fremgår af tilsagnsskrivelsen, og 3) de ændringer, der aftales skriftligt med styrelsen. Stk. 2. Tilskudsmodtager skal straks underrette styrelsen skriftligt, hvis: 1) der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for afgivelsen af tilsagnet, 2) de vilkår, der fremgår af tilsagnet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes, eller 3) der i øvrigt er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres som aftalt. Stk. 3. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept omdisponere mellem de godkendte budgetposter, hvis denne mulighed fremgår af tilsagnet. Omdisponering i øvrigt kan alene ske mod styrelsens forudgående skriftlige godkendelse. Stk. 4. Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf samt for anvendelsen af tilskuddet på samme måde, som hvis tilskudsmodtager selv havde udført hele projektet. 6. Tilskudsmodtager skal sende følgende oplysninger til styrelsen i overensstemmelse med de i tilsagnet fastsatte vilkår: 1) Statusrapporter om projektets gennemførelse, herunder i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt. 2) Projektregnskaber. 3) Budget med specifikation af de forventede udgifter for den resterende tilskudsperiode. 4) Anmodning om udbetaling af tilskud med angivelse af, hvilket beløb, der anmodes udbetalt, samt oplysninger om tilskudsmodtagers CVR-nummer, bankforbindelse mv., jf. dog 34. Tilskudsmodtager skal anvende en udbetalingsblanket, der findes på henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside, og 5) Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan stille krav om, at ovenstående oplysninger indsendes elektronisk til styrelsen. Stk. 2. Ved projekter, hvor tilskudsmodtagers regnskab er omfattet af 20, stk. 2, skal tilskudsmodtager eller dennes revisor sende en revisorerklæring til styrelsen om, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, jf. dog 34, inden styrelsen kan udbetale tilskud. Stk. 3. Tilskudsmodtager skal sende den afsluttende evaluering til styrelsen således, at den er styrelsen i hænde senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnet. Stk. 4. Tilskudsmodtager skal sende det endelige projektregnskab til styrelsen således, at det er styrelsen i hænde senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnet. 2

3 7. Styrelsen udbetaler tilskud under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet. Stk. 2. Udbetaling sker, når styrelsen har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt. Stk. 3. Endelig afregning sker, når styrelsen har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering. Stk. 4. Styrelsen kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte, at hele tilskuddet først kommer til udbetaling, når projektet er afsluttet med styrelsens godkendelse af det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering. 8. Styrelsen kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. I sådanne tilfælde foretages udbetaling efter bestemmelserne i stk Stk. 2. Hvis projektets ledelse ønsker forskudsvis udbetaling, skal der indsendes begrundet ansøgning til styrelsen. Stk. 3. Styrelsen udbetaler tilskud forskudsvis under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet. Stk. 4. Forskudsvis udbetaling sker, når styrelsen har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt. Stk. 5. Endelig afregning sker, når styrelsen har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering. Stk. 6. Ved forskudsvis udbetaling skal tilskudsmodtager indsende statusrapport, projektregnskab og budget for den resterende tilskudsperiode mindst hvert halve år, jf. dog 34 samt de i tilsagnet eventuelt fastsatte frister. 9. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage en eller flere af følgende dokumenter: Aktuel statusrapport, projektregnskab og budget for den resterende tilskudsperiode. Stk. 2. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage revisorerklæring om projektets forretningsgange og registreringssystemer samt revisionspåtegning af projektregnskabet fra tilskudsmodtagere, der er omfattet af 20, stk. 2. Stk. 3. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange inden for en given frist at modtage grunddokumentation for de afholdte udgifter fra tilskudsmodtager. Stk. 4. Styrelsen kan stille krav om, at tilskudsmodtager inden for en given frist oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om anvendelse af bevilling til brug for årets udgiftsopfølgninger. Kapitel 4 Regnskab 10. Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskab opstillet således, at 1) tilskuddet fra styrelsen er opført som særskilt indtægtspost, 2) eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter, 3) afholdte udgifter er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget; væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, og således at 4) godkendt budget, afholdte udgifter og difference mellem godkendt budget og afholdte udgifter tydeligt fremgår. Stk. 2. Projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse, jf. 32, stk. 2. Stk. 3. Hvis regnskabet for styrelsens tilskud aflægges som en del af et andet regnskab, kan de i stk. 1 og 2 nævnte krav opfyldes ved noter til dette regnskab. 3

4 Stk. 4. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter 2, stk. 1, skal endvidere indeholde en opgørelse af tilskudsmodtagers aktiver og passiver, jf. dog 34. Stk. 5. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan stille krav om, at ovenstående oplysninger indsendes elektronisk til styrelsen. 11. Tilskud ydes til nettoudgifter. Ved nettoudgifter forstås afholdte udgifter, der er faktisk bogførte, godkendte i henhold til tilskudsmodtagers interne regnskabsinstrukser og projektrelaterede, fratrukket eventuelle indtægter. Stk. 2. Tilskud ydes til nettoudgifter inden for den godkendte tilskudsperiode. Stk. 3. Tilskud ydes ikke til udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagnet er givet, jf. dog 34. Stk. 4. Tilskud ydes ikke til udgifter vedrørende aktiviteter, som tilskudsmodtager normalt er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Stk. 5. Tilskud ydes ikke til udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner. Ved offentlige institutioner forstås: 1) kommuner, kommunale fællesskaber og regioner, 2) statsinstitutioner, og 3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud. Stk. 6. Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation, diæter og gaver samt depositum. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes. Stk. 7. Udgifter til revision, der udføres i henhold til 6, stk. 2, og kapitel 5, skal stå i rimeligt forhold til tilskuddets størrelse. Stk. 8. Tilskud, der ydes fra konto Selvaktiveringsgrupper for seniorer på de årlige bevillingslove, er ikke omfattet af stk. 1 for så vidt angår fratræk af eventuelle indtægter fra medlemskontingent og lignende. 12. Medfinansiering skal være dokumenteret. Stk. 2. Det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt. 13. Indirekte udgifter og indtægter skal være dokumenterede, og det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt. Beregningsmetoden skal være rimelig og gennemskuelig. Stk. 2. Regnskab for indirekte udgifter skal være baseret på faktiske projektrelaterede udgifter, og må ikke indeholde fortjeneste. 14. Interne lønudgifter beregnes som en dokumenteret årsløn inklusiv ATP m.v. divideret med antallet af årlige arbejdstimer og ganget med det faktiske antal timer brugt på projektet. Der skal føres timeregnskab for interne lønudgifter. Stk. 2. Interne lønudgifter må ikke indeholde: 1) gratialer eller andre ikke overenskomstmæssige ydelser, eller 2) administrative udgifter, der beregnes som en del af de indirekte udgifter. Stk. 3. For institutioner, der modtager tilskud efter 2, stk. 1, og hvor driftstilskud fra staten dækker halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til statens regler, jf. dog Lønudgifter skal specificeres, fx med antal personer, arbejdstimer og timeløn samt funktioner. 16. Eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. opgøres på baggrund af fakturaer fra leverandøren og skal tilføre projektet en værdi, der står i et rimeligt forhold til udgiften. De eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. skal dokumenteres fx i form af timeregnskab og må ikke overstige markedsprisen. 4

5 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil, kan der anvendes en sats, der svarer til transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel fra statens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser (pr. 1. januar 2013: 2,13 kr. pr. km. ). Stk. 2. Projektets resultater kan frit offentliggøres af styrelsen og tilskudsmodtager. Det skal fremgå, at der er ydet tilskud fra Beskæftigelsesministeriet 18. Tilskuddet kan anvendes til anskaffelser af nødvendigt udstyr og inventar, hvis dette fremgår af tilsagnet. Stk. 2. I tilfælde af restværdi af anskaffelser, jf. stk. 1, ved projektets afslutning kan styrelsen efter en konkret vurdering nedsætte tilskuddet med et beløb, der helt eller delvis svarer til restværdien. Beløbet skal tilbagebetales, hvis det er udbetalt. Tilskudsmodtager skal sælge anskaffelserne til en realistisk aktuel markedspris eller beregne omkostninger til anskaffelser ud fra sædvanlige afskrivningsregler. 19. Udgifter og indtægter skal bogføres på særskilte regnskabskonti således, at der løbende kan redegøres for projektets økonomiske situation og udvikling. Stk. 2. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet). Stk. 3. Kontoplanen skal som minimum modsvare specifikationsgraden i godkendt budget og det endelige projektregnskab. Stk. 4. Udgør et projekt en del af en tilskudsmodtagers samlede aktiviteter, skal projektudgifterne og finansieringskilderne indgå i tilskudsmodtagers samlede resultatopgørelse. Stk. 5. Ved forskudsvis udbetaling, jf. 8, skal anviste beløb, der ikke straks anvendes, optages i tilskudsmodtagers regnskab med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt. Kapitel 5 Revision af regnskab 20. Tilskudsmodtagere, som er en statsinstitution, der revideres af rigsrevisor eller en intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, skal indsende det endelige projektregnskab til styrelsen med en ledelseserklæring om, at projektregnskabet er en integreret del af institutionens regnskaber, der er under Rigsrevisionens kontrol, og at originale bilag opbevares af institutionen. Stk. 2. Det endelige projektregnskab for øvrige tilskudsmodtagere skal revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter 2, stk. 1, revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med i denne bekendtgørelse. 21. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 22. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet, herunder om der er opstillet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og fulgt op herpå. 5

6 23. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang. 24. Ved revisionen skal revisor efterprøve 1) om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, 2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de vilkår der fremgår af tilsagnet, 3) om tilskuddet er anvendt til formålet, 4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, 5) om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de statusrapporter og afsluttende evaluering, som styrelsen har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor er pålidelige, og 6) om tilskudsmodtager har udarbejdet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og har fulgt op herpå. Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 25. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 26. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver styrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere styrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 27. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside ( Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 24. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Stk. 3. Revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision afgives særskilt for punkterne i 24, stk. 1. Beretningen skal udover den finansielle revision omfatte resultatet af forvaltningsrevisionen. Stk. 4. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til styrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab. 28. Ved tilskud under kr finder bestemmelserne i kapitel 5 i bekendtgørelsen anvendelse med de eventuelle afvigelser, der fremgår af den konkrete tilsagnsskrivelse. Kapitel 6 Bortfald af tilsagnet og tilbagebetaling 29. Styrelsen kan beslutte, at tilsagnet bortfalder helt eller delvis, hvis 1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller udbetaling af tilskud, 2) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato, 3) projektet opgives, 6

7 4) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager, 5) ikke der i henhold til tilsagnets vilkår eller i henhold til 9 indsendes: a) revisorerklæring om forretningsgange og registreringssystemer, b) statusrapport, c) projektregnskab, d) budget for resterende tilskudsperiode, e) anmodning om udbetaling af tilskud og f) grunddokumentation for afholdte udgifter, 6) tilskudsmodtager ikke indsender det endelige projektregnskab og afsluttende evaluering senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb (med mindre andet er fastsat i tilsagnet), 7) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnets vilkår, 8) Styrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende projektregnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige projektregnskab eller den afsluttende evaluering, 9) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter fratrukket eventuelle indtægter i det endelige projektregnskab er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, 10) der er restværdi af anskaffelser, som er købt for tilskuddet. Styrelsen foretager en konkret vurdering heraf, 11) en forfalden tilbagebetaling ikke er indbetalt til styrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen, eller 12) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede. Stk. 2. Styrelsen kan beslutte, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis under de i stk. 1 anførte omstændigheder. Stk. 3. En tilskudsmodtager er forpligtet til at give styrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald eller reduktion eller tilbagebetaling af tilskud. Kapitel 7 Endelighed og øvrige bestemmelser 30. Styrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 31. Materiale, resultater m.v., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for styrelsen og tilskudsmodtager, jf. dog 34. Stk. 2. Projektets resultater kan frit offentliggøres af styrelsen og tilskudsmodtager. Det skal fremgå, at der er ydet tilskud fra Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal underrettes senest 4 uger før offentliggørelsen af projektets resultater, med mindre andet er fastsat i tilsagnet, jf. dog Dokumenterne nævnt i 2, stk. 3, 3, 4, stk. 3, 6, stk. 1, 6, stk. 3-4, 8, stk. 2, 9, stk. 1-2, 10 samt 11, stk. 6, skal dateres og underskrives af projektets ledelse. Stk. 2. Ved projektets ledelse forstås den person eller de personer, som fremgår af ansøgningen som projektejer, projektleder eller den regnskabsansvarlige for projektet, eller den person eller de personer som styrelsen i øvrigt har godkendt som projektejer, projektleder eller som den regnskabsansvarlige for projektet. 33. Henvendelse til styrelsen skal ske skriftligt og med angivelse af den relevante puljes navn og finanslovsparagrafnummer. Efter modtagelse af tilsagnsskrivelsen anfører tilskudsmodtager også projektets journalnummer hos styrelsen. 34. Styrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i 3, stk. 1, 4, stk. 3, 2. pkt., 6, stk. 1, nr. 4, 6, stk. 2, 8, stk. 6, 10, stk. 4, 11, stk. 3, 14, stk. 3 og 31. 7

8 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2013 med virkning for tilsagn, der afgives den 15. oktober 2013 eller senere. Der er udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse for tilsagn, der er afgivet senest den 14. oktober Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 8. oktober 2013 MARIE HANSEN / Søren Tingskov 8

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 8 af 04/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-805 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og August 2013 Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder Bekendtgørelseshenvisning Bekendtgørelsestekst

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringsområde

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringsområde Oktober 2016 Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringsområde Bekendtgørelseshenvisning Bekendtgørelsestekst er angivet med

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud BEK nr 1043 af 09/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-6542 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage BEK nr 863 af 25/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-581 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp BEK nr 951 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap BEK nr 151 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9480 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier BEK nr 321 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-396 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp BEK nr 155 af 20/02/2019 Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen handicappuljen

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen handicappuljen BEK nr 17 af 12/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-11909 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål BEK nr 628 af 20/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2019-2615 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 565 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 31. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-11862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud BEK nr 621 af 18/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr.2019-3979 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. juli Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Lovtidende A Udgivet den 5. juli Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Lovtidende A 2017 Udgivet den 5. juli 2017 4. juli 2017. Nr. 936. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.21.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/ opholdssteder og plejefamilier

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/ opholdssteder og plejefamilier BEK nr 1040 af 06/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. august 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-3107 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål I medfør af 22, stk. 3, i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere BEK nr 1041 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6795 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper BEK nr 741 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-2071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering BEK nr 1150 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4720-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp BEK nr 18 af 12/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag - støtte til unge hjemløse

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag - støtte til unge hjemløse BEK nr 629 af 25/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-5393 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder BEK nr 1025 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen j.nr. 2017-4749 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD BEK nr 596 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 31. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-2709 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus BEK nr 1242 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 550-0002 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 740 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5187 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber BEK nr 1022 af 05/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1477 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug BEK nr 568 af 06/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-1767 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer BEK nr 172 af 17/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8854 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.15. til 15 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap BEK nr 222 af 07/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-262 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge BEK nr 422 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2018-1125 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge BEK nr 917 af 03/09/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2019 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-756 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap BEK nr 880 af 26/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12015 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud BEK nr 483 af 15/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1476 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed BEK nr 398 af 01/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-2143 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet BEK nr 997 af 28/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-3521 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter BEK nr 1151 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4480-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne BEK nr 121 af 22/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner BEK nr 120 af 22/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1267 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer BEK nr 362 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-633 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn BEK nr 593 af 13/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyelsen, j.nr. 2019-4020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om social investeringspulje på hjemløseområdet

Bekendtgørelse om social investeringspulje på hjemløseområdet BEK nr 418 af 02/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-3648 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag støtte til unge hjemløse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag støtte til unge hjemløse Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag støtte til unge hjemløse I medfør af tekstanmærkning nr. 111 stk. 1, ad 15.75.21. til 15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes

Læs mere

Lovtidende A. 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds. 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens.

Lovtidende A. 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds. 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens. Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtteindsatser for sårbare og udsatte familier varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger BEK nr 679 af 03/07/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-2161 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1 ad 15.26.03.10. til 15 på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.64.55. til 15 på finansloven

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution. Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution. I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1 ad 15.75.12. til 15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser BEK nr 1067 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen j.nr. 2017-5280 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes: Afsnit Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber I medfør af tekstanmærkning 111 ad 15.75.47. til 15 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75 til 15 på finansloven for finansåret 2016 fastsættes

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Afsnit Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret

Læs mere

Lovtidende A. 2) Projektets organisering skal være beskrevet, herunder hvordan organiseringen understøtter projektets gennemførelse

Lovtidende A. 2) Projektets organisering skal være beskrevet, herunder hvordan organiseringen understøtter projektets gennemførelse Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning BEK nr 212 af 14/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1045 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR BEK nr 1026 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne-og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5145 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.13.23. til 15 på finansloven for finansåret 2017

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.25.22. til

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.75.06. til 15 på finansloven

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Lovtidende A. 17. august 2016.

Lovtidende A. 17. august 2016. Lovtidende A 2016 17. august 2016. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje på hjemløseområdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje på hjemløseområdet Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje på hjemløseområdet I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.46. til 15 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven for finansåret 2017 i

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge BEK nr 417 af 02/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-3120 Senere ændringer til forskriften

Læs mere