At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar Erstatter At-meddelelse nr af oktober 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995"

Transkript

1 At-VEJLEDNING C.2.1 Februar 2003 Erstatter At-meddelelse nr af oktober 1995 Kræftrisikable stoffer og materialer

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indhold 1. Kræftrisikable stoffer og materialer Generelle krav Erstatningsstoffer og -materialer (substitution) Arbejdsmetoder, arbejdsværktøj og arbejdsprocesser Brugsanvisninger Affald Recirkulation Rygning, spisning og drikning Personlige værnemidler Unormale driftsforhold og uheld Særlig vurdering af risikoen ved arbejdet Særlige krav Særlig instruktion Særlig uddannelse Forbud mod fremstilling og brug Forhåndsgodkendelse Anmeldelse til Arbejdstilsynet Fastlæggelse af særlige krav Eksempel 1 om chloroform Eksempel 2 om krystallinsk siliciumdioxid Eksempel 3 om nikkel Eksempel 4 om arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg) Eksempel 5 om arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ samt andet træstøv

4 4 At-vejledningen oplyser om reglerne for kræftrisikable stoffer og materialer. Reglerne findes i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 1. Kræftrisikable stoffer og materialer Stofferne og materialerne kaldes i det følgende kræftrisikable stoffer og materialer. Disse stoffer og materialer er: Stoffer, der er opført i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit A. Stofferne er de samme, som er opført på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (1). Materialer, der indeholder stoffer opført i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit A, i en her nærmere angivet mindstekoncentration. Det er som hovedregel 0,1 pct. af stoffet. Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1 og 2 (Carc1 og Carc2) efter Miljøministeriets regler for klassificering. Materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af Carc1- eller Carc2-stoffer. Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende kategori 3 (Carc3) på Miljøministeriets liste over farlige stoffer. Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af Carc3-stoffer. Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som mutagen kategori 1 og 2 (Mut1 og Mut2) efter Miljøministeriets regler for klassificering. Materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af Mut1- eller Mut2-stoffer. Processer, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 2. For andre stoffer skal fremstillere og importører vurdere stoffernes sundhedsmæssige egenskaber i forhold til, om stofferne opfylder kriterierne for kræftfremkaldende effekt. Reglerne gælder ikke for arbejde med nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse, og arbejde med lægemidler, der er gjort klar til indgivelse. Der gælder andre regler for arbejde med asbest. (2). De særlige regler om foranstaltninger til at forebygge kræftrisikoen supplerer de almindelige regler om stoffer og materialer i arbejdsmiljølovgivningen. Ved arbejde med kræftrisikable stoffer og materialer skal de almindelige regler følges. Det gælder også bestemmelserne om stoffer og materialer, der kan være farlige for sikkerhed og sundhed. I det følgende kaldes disse for farlige stoffer og materialer (3).

5 5 2. Generelle krav De følgende generelle krav gælder for alle de kræftrisikable stoffer og materialer. For nogle af stofferne og materialerne gælder der herudover særlige krav, som beskrives i afsnit Erstatningsstoffer og -materialer (substitution) Hvis den særlige arbejdspladsvurdering viser, at der er risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer skal arbejdsgiveren sørge for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum. Det skal især ske ved at erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller ved at ændre abejdsprocessen (3). Det skal endvidere sikres, at stofferne og materialerne bruges i en form der medfører mindst risiko for påvirkning ved arbejdet, fx kan man bruge granulat i stedet for et støvende pulver. Ved enhver erstatning (substitution) skal det sikres, at den samlede risiko ved arbejdets udførelse bliver mindre. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om der kan foretages substitution Arbejdsmetoder, arbejdsværktøj og arbejdsprocesser Arbejdsgiveren skal træffe foranstaltninger, når der arbejdes med et farligt stof eller materiale, så påvirkninger undgås eller nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyn til den tekniske udvikling (3). Der skal anvendes arbejdsmetoder, arbejdsværktøj og arbejdsprocesser, som udelukker eller begrænser forureningen så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Det gælder også for de arbejdsprocesser, der er opført i det særlige bilag. Når man fx blander og omhælder kemikalier, skal man så vidt muligt bruge systemer, der automatisk doserer og blander, så manuel håndtering undgås Brugsanvisninger Leverandøren skal forsyne farlige stoffer og materialer med en brugsanvisning.

6 6 Arbejdsgiveren skal udarbejde en brugsanvisning tilpasset arbejdspladsen (arbejdspladsbrugsanvisning) til de ansatte, der arbejder med et sådant stof eller materiale. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal oplyse de ansatte om farer ved den konkrete brug af et farligt stof eller materiale og om de foranstaltninger, der skal træffes for at undgå dem (4). Arbejdsgiveren skal i brugsanvisningen specielt oplyse, at stoffet eller materialet kan udgør en kræftrisiko og oplyse navnet på stoffet eller materialet. Navnet skal være samme navn, som er brugt i bilaget til bekendtgørelsen Affald Når man håndterer og bortskaffer affald, der indeholder kræftrisikable stoffer og materialer, skal det planlægges og tilrettelægges, så unødig påvirkning undgås (3). Affald fra stoffer og materialer skal opbevares, samles og bortskaffes i egnede beholdere, der er lukkede. Hvis det ikke er praktisk muligt, skal affaldet opbevares på anden betryggende måde. Store mængder byggeaffald kan fx dækkes med en presenning. Affaldsbeholdere og presenninger skal være mærket med en etiket med bogstaver i sort på gul baggrund. Ordlyden på etiketten skal være: Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko Etiketten skal være mindst 2,5 cm høj og 5 cm bred. Etikettens bredde skal mindst være to gange højden Recirkulation Hvis forurening fra kræftrisikable stoffer eller materialer fjernes ved udsugning, må den udsugede luft ikke føres tilbage til arbejdsstedet eller til andre lokaler (5). Udsuget luft, der udelukkende stammer fra sandblæsning, hvor der er krav om, at der skal bruges luftforsynet åndedrætsværn, kan dog under særlige vilkår føres tilbage til samme arbejdsrum. Dog er det en forudsætning, at det sker efter effektiv rensning samt efter tilførsel af en passende mængde frisk luft, jf. bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

7 Rygning, spisning og drikning I arbejdslokaler eller andre arbejdsområder, hvor der er risiko for forurening fra kræftrisikable stoffer og materialer, må der ikke ryges, spises eller drikkes. Der må heller ikke opbevares tobak, mad- eller drikkevarer. Disse kan blive forurenet, og det kræftfremkaldende stof kan igennem dem blive optaget i organismen. Arbejdsgiveren skal oplyse om det i brugsanvisningen, hvis der ikke må ryges, spises eller drikkes i arbejdslokaler eller andre arbejdsområder Personlige værnemidler Arbejdsgiveren skal sørge for egnede personlige værnemidler til de ansatte, hvis et arbejde ikke på anden måde kan udføres forsvarligt. Arbejdsgiveren selv og selvstændige skal også sørge for, at værnemidlerne bruges under arbejdet. Arbejdsgiveren selv og selvstændige skal også bruge personlige værnemidler efter reglerne om arbejde med kræftrisikable stoffer og materialer. Dette gælder også for arbejdsprocesserne beskrevet i bilag 2 til bekendtgørelsen. Personlige værnemidler må ikke bæres i spisepauser og skal opbevares adskilt fra andet tøj. Når personlige værnemidler skal destrueres eller rengøres, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage. Emballagen skal være mærket med en etiket med teksten: Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med egnet udstyr. Det betyder, at de personlige værnemidler ikke må vaskes sammen med andet vasketøj. De må gerne vaskes i samme maskine bare ikke samtidig. 2.8 Unormale driftsforhold og uheld Hvis der opstår unormale driftsforhold eller uheld, som kan øge risikoen for at blive påvirket fra kræftrisikable stoffer eller materialer, skal de ansatte underrettes herom. Så længe der er en øget risiko, må kun de personer, der er nødvendige for at genoprette forholdene, være til stede på arbejdsstedet. Risikoen skal begrænses til det strengt nødvendige og må ikke være konstant for den enkelte medarbejder. Det kan fx betyde, at der må fastsættes tidsbegrænsninger for den enkeltes beskæftigelse, mens forholdene genoprettes.

8 8 Det gælder også for de arbejdsprocesser, der er opført på det særlige bilag til bekendtgørelsen. Tekniske anlæg og ventilationssystemer, der bruges ved arbejde med stoffer og materialer, skal være indrettet, så de afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold og uheld. Der skal også være udarbejdet en instruktion om, hvilke forholdsregler der skal følges ved unormale forhold og uheld. Der skal være foranstaltninger for tekniske anlæg og ventilationssystemer både på faste, skiftende og midlertidige arbejdssteder som byggepladser. Foranstaltningerne gælder både, hvor der er ansatte og for selvstændige uden ansatte. 2.9 Særlig vurdering af risikoen ved arbejdet Der er krav om en særlig vurdering af risikoen ved arbejdet med et bestemt stof, materiale eller arbejdsproces. Kravet består i, at arbejdsgiveren skal fastlægge arten, graden og varigheden af påvirkningen fra arbejdet. Vurderingen skal indgå i den skriftlige arbejdspladsvurdering (6,3). Arbejdsgiveren skal på den baggrund selvstændigt vurdere, om en række foranstaltninger er nødvendige. Vurderingen skal foretages, inden arbejdet igangsættes. Det betyder, at arbejdsgiveren i givet fald skal træffe disse foranstaltninger, selv om der ud for stoffet i bilaget ikke er angivet noget særligt krav om sådanne foranstaltninger. Foranstaltningerne kan bestå i: Lukkede anlæg Advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skiltning om rygeforbud Effektiv adskillelse af arbejdspladser fra andre arbejdspladser Særlige bade- og omklædningsfaciliteter Måleprogrammer i forbindelse med kontrol af arbejdsmiljøet Udarbejdelse af lister over ansatte, som kunne være eller har været udsat for risiko ved arbejdet med de kræftrisikable stoffer, materialer eller arbejdsprocesser. 3. Særlige krav Der gælder særlige krav for nogle af de kræftrisikable stoffer, materialer og arbejdsprocesser fra bilagene i bekendtgørelsen. Det fremgår af bilag 1 og 2, hvor der ud for det enkelte stof, materialer eller arbejdsproces er anført de særlige krav, der gælder. I afsnit 4 er vist eksempler fra bilaget. Der skal træffes en række særlige foranstaltninger på arbejdsstedet og i forbindelse med at arbejdet udføres, hvis det i den særlige vurdering af risikoen

9 9 ved arbejdet findes nødvendigt at træffe en eller flere af disse særlige foranstaltninger. Særlige krav til foranstaltninger på arbejdsstedet og i forbindelse med, at arbejdet udføres, kan være: Lukkede anlæg, fuldstændig fjernelse af forureningen og brug af personlige værnemidler Advarsels- og sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen Adskillelse af arbejdspladsen fra andre arbejdspladser Adskilte omklædningsrum for gangtøj og arbejdstøj Måleprogrammer Liste over udsatte medarbejdere Arbejdsmedicinske undersøgelser Mærkning af emballagen på arbejdspladsen Særlig instruktion Særlig uddannelse. De særlige krav til begrænsninger for brug af stoffer og materialer kan være: Forbud imod fremstilling og brug Forbud mod arbejde i den ansattes hjem Forhåndsgodkendelse af fremstilling og brug Anmeldelse til Arbejdstilsynet af arbejdsgange, arbejdsmetoder mv. Anmeldelse af uheld Anmeldelse af stoffet eller materialet til Arbejdstilsynet (Produktregistret) Særlig instruktion Ansatte, arbejdsgivere og selvstændige må kun arbejde med visse stoffer, materialer og arbejdsprocesser efter vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet. Instruktionen skal foretages af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste. Den kan også foretages af en person, der har gennemgået en særlig uddannelse, der er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at personen formår at videregive sin viden. Fx kan en person med en uddannelse i styren instruere personer, som skal arbejde med styren. Instruktionen varer normalt få timer og foregår som regel på virksomheden. Instruktionen skal indeholde information om: Baggrunden for den sundhedsskadelige risiko Lovgivningens særlige krav til arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer Foranstaltninger til at imødegå en påvirkning. Instruktionen skal gives, inden arbejdet påbegyndes og efterfølgende i overensstemmelse med bestemmelserne ved det enkelte stof eller materiale. En god instruktion fra start giver gode vaner og mindsker risikoen for sundheds-

10 10 skadelig påvirkning. Se eksempel 1 om chloroform og eksempel 3 om nikkel i afsnit Særlig uddannelse Ansatte, arbejdsgivere og selvstændige må kun arbejde med visse stoffer, materialer og arbejdsprocesser, når de har gennemgået en særlig uddannelse, der er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Uddannelserne foregår normalt på AMU-centre og tekniske skoler. Indtil uddannelsen er gennemført, skal personer, der arbejder med de pågældende stoffer, materialer og arbejdsprocesser, have særlig instruktion, jf. afsnit 3.1. og eksempel 4 om metalsvejsning i afsnit Forbud mod fremstilling og brug Det er forbudt at bruge eller fremstille en række stoffer og materialer, eller de er kun tilladte til bestemte formål, da det vurderes, at det ikke er nødvendigt at bruge stofferne eller materialerne. Man kan søge om dispensation fra forbudet. Det er kun muligt at opnå dispensation, hvis der foreligger særlige begrundelser for, at det er nødvendigt at bruge stoffet eller materialet. De ansatte, der bliver berørt af afgørelsen, er parter i dispensationssagen og skal høres. Det sikres normalt ved, at en udtalelse fra sikkerhedsorganisationen sendes sammen med ansøgningen om dispensation. Ansøgningen skal være skriftlig og sendes til direktøren for Arbejdstilsynet. Ansøgningen skal indeholde de samme oplysninger, som er angivet i afsnit 3.4 om forhåndsgodkendelse Forhåndsgodkendelse Forhåndsgodkendelse er indført, for at Arbejdstilsynet kan få viden om brugen af forskellige stoffer med henblik på særlig regulering. Der gives kun forhåndsgodkendelse, hvis der ikke kan bruges ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer eller materialer. De ansatte, der bliver berørt af afgørelsen, er parter i godkendelsessagen og skal høres. Det sikres normalt ved, at en udtalelse fra sikkerhedsorganisationen sendes sammen med ansøgningen om forhåndsgodkendelse. Ansøgningen skal være skriftlig og sendes til direktøren for Arbejdstilsynet.

11 11 Ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende: 1. Påtænkt brug og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet 2. Begrundelse for, at stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af mindre farlige stoffer, materialer eller arbejdsprocesser 3. Eventuelle tekniske anlæg og processer, og 4. Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det vil sige, at der skal gives de samme oplysninger, som er nævnt i afsnit 3.5. Ansøgningen skal også fastlægge og vurdere arten, graden og varigheden af enhver påvirkning fra de pågældende stoffer, materialer og arbejdsprocesser. En udtalelse fra sikkerhedsorganisationen kan sendes sammen med ansøgningen om godkendelse. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger for at vurdere ansøgningen Anmeldelse til Arbejdstilsynet Det er et krav i en lang række tilfælde, at arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet i det område, hvor arbejdet skal udføres eller foregå. Det kan være et stof eller materiale, der muligvis ikke findes erstatning for, fx nikkeloxid til katalysatorer. Der er også krav om anmeldelse i en række tilfælde, hvor brug af et stof eller materiale er meget udbredt, men hvor der i nogle tilfælde kan substitueres, og hvor det i andre tilfælde ikke er muligt at substituere. Et eksempel herpå er arbejde med nikkel ved fornikling. Hvis Arbejdstilsynet ikke kender arbejdsforholdene, vil virksomheden blive besøgt. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Generelt 1. Virksomhedens navn og adresse 2. Virksomhedens art 3. Arbejdsstedets adresse. Stoffer og materialer mv. 4. Anvendt stof, materiale eller proces. Brugsanvisningen, der er udarbejdet af arbejdsgiveren, vedlægges anmeldelsen. 5. PR-nr., hvis der er tildelt PR-nr. 6. Forbrug, årlig mængde.

12 12 Substitutionsovervejelse 7. Teknisk begrundelse for at bruge stoffet, materialet eller processen 8. Dokumentation for, at det ikke er muligt at erstatte stoffet eller materialet. Det kan fx være oplysninger fra flere relevante leverandører om, at et andet produkt ikke kan bruges til det pågældende formål. Arbejdsområde og -metoder mv. 9. Afdeling(er), hvor der arbejdes med stoffet, materialet eller processen 10. Beskrivelse af arbejdsprocessen 11. Beskrivelse af arbejdsgangen 12. Beskrivelse af fremgangsmåden ved rengøring 13. Beskrivelse af fremgangsmåden ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde 14. Beskrivelse af fremgangsmåden ved opsamling og opbevaring af affald 15. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser mv. 16. Maskiner/værktøj som bruges ved arbejdet 17. Antal personer beskæftiget med stoffet, materialet eller processen. Underskrift 18. Dato og underskrift. 4. Fastlæggelse af særlige krav I det følgende er vist tre eksempler på brug af bilag 1 om stoffer og materialer og to eksempler på brug af bilag 2 om arbejdsprocesser. Bilag 1 om stoffer og materialer indeholder en udtømmende, alfabetisk liste over de stoffer, som reglerne gælder for. Stofferne er oplistet med navn i bilagets anden kolonne. De er i første kolonne betegnet med et CAS-nr., der er et kemisk identifikationsnummer. Bilaget angiver i tredje kolonne, i hvilket omfang materialer, der indeholder et stof opført i anden kolonne, er omfattet af reglerne. Indgår stoffet i et materiale med den procent eller mere, der er angivet i tredje kolonne, er materialet omfattet af reglerne. Ved arbejde med stoffer, der er opført i anden kolonne, og materialer, der ifølge tredje kolonne omfattes af reglerne, gælder altid de generelle krav, som er omtalt i afsnit 2. Hvis der tillige gælder et eller flere særlige krav, er dette fastsat i fjerde kolonne (særlige bestemmelser). Kravet er angivet med nummeret på den paragraf i reglerne, hvor det pågældende særlige krav er beskrevet. Angivelserne af særlige krav i fjerde kolonne skal sammenholdes med femte kolonne, der ofte præciserer, afgrænser og uddyber de særlige krav.

13 13 I det følgende ses tre eksempler med forklaring på, hvordan de fem kolonner i bilaget om stoffer og materialer bruges. Eksemplerne viser, hvordan bilaget fastsætter særlige krav for stofferne chloroform, krystallinsk siliciumdioxid og nikkel (herunder svejsning i rustfrit stål). Bilag 2 indeholder en udtømmende alfabetisk liste over de arbejdsprocesser, som reglerne gælder for. To eksempler forklarer, hvordan kolonnerne i bilaget om arbejdsprocesser bruges. Eksemplerne handler om arbejde, som udsætter personer for metalsvejserøg og træstøv Eksempel 1 CAS-nr. Stof Procentindhold Særlige Uddybende bemærki materialer bestemmelser ninger og begrænsninger Chloroform 0, Anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel 17, Industriel brug 18, stk. 2, 24, 25, 34, Laboratoriearbejde Chloroform Tredje kolonne angiver 0,1 pct. Det betyder, at materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere chloroform, er omfattet af reglerne. Fjerde kolonne angiver de særlige bestemmelser, der skal følges, og femte kolonne afgrænser og præciserer nærmere de områder, hvor disse særlige krav gælder. Når fjerde og femte kolonne sammenholdes, følger: Hvis stoffet chloroform indgår som opløsningsmiddel i et materiale i en koncentration på 0,1 pct. eller mere, må materialet (femte kolonne) ikke bruges uden godkendelse fra direktøren for Arbejdstilsynet. Dette er angivet med 29-32, der beskriver det særlige krav. Når man bruger stoffet chloroform eller materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af stoffet, skelnes mellem industriel brug og laboratoriearbejde (femte kolonne). Til industriel brug indeholder fjerde kolonne følgende krav: Stoffet eller materialet skal bruges i lukkede systemer eller, hvis dette ikke er teknisk muligt, fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet. Er det heller ikke muligt, skal man bruge egnede personlige værnemidler ( 17).

14 14 Arbejdspladsen, hvor der arbejdes med stoffet eller materialet, skal være afgrænset fra andre arbejdspladser og være mærket med passende advarselsog sikkerhedsskiltning ( 18, stk. 2). Arbejdsgiveren skal sørge for, at emballagen er forsynet med en etiket med følgende tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko" ( 24). Etiketten skal være udformet, som det er illustreret i bilaget til reglerne. Arbejdet må kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerhedsog sundhedsmæssige problemer samt foranstaltninger i forbindelse med arbejdet. Instruktionen skal foretages af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet ( 25). Arbejdsgange, arbejdsmetoder mv. skal anmeldes skriftligt til Arbejdstilsynet i det amt, hvor arbejdet agtes påbegyndt eller foregår ( 34). Ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra chloroform, skal meddeles til Arbejdstilsynet ( 35). Fjerde kolonne indeholder følgende krav for brug af stoffet eller materialet ved laboratoriearbejde: Stoffet eller materialet skal bruges i lukkede systemer eller, hvis dette ikke er teknisk muligt, fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet. Er det heller ikke muligt, skal man bruge egnede personlige værnemidler ( 17). Det typiske eksempel på et lukket system ved laboratoriearbejde er en handskeboks. Stinkskabe, sikkerhedskabinetter o.l. er ikke lukkede systemer. Det er dog muligt kun at frigive spormængder fra stinkskabet. I så fald kan det accepteres, at stinkskabet erstatter et egentligt lukket system ved arbejde med chloroform. Frigivelsen af chloroform fra stinkskabet vil både afhænge af stinkskabets effektivitet og af afdampningen af chloroform i stinkskabet. Stinkskabets effektivitet kan vurderes ved hjælp af en sporgasanalyse. Afdampningen af chloroform i stinkskabet vil afhænge af arbejdets udførelse og dets art og varighed. Man må derfor for hver enkelt arbejdsopgave vurdere, om stinkskabet er tilstrækkeligt effektivt i forhold til det arbejde, der skal udføres. Man skal overholde de almindelige krav til tekniske anlæg og ventilationssystemer både ved brug af lukkede systemer, fx i form af handskeboks, og ved eventuel brug af stinkskab (7).

15 Eksempel 2 CAS-nr. Stof Procentindhold Særlige Uddybende bemærki materialer bestemmelser ninger og begrænsninger Krystallinsk 2,0 Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid, siliciumdioxid og støvende herunder bl.a. materialer med indhold Cristobalit 2,0 heraf er omfattet alfa-kvarts 2, Tridymit 2, Tripoli 2,0 Krystallinsk siliciumdioxid Første kolonne angiver ikke et identifikationsnummer ud for krystallinsk siliciumdioxid. Det skyldes, at krystallinsk siliciumdioxid findes i forskellige former fx kvarts og cristobalit med hvert sit identifikationsnummer. De mest almindelige former er nævnt i anden kolonne. Tredje kolonne angiver 2 pct. Det betyder, at et materiale skal indeholde 2 pct. eller mere krystallinsk siliciumdioxid, for at materialet er omfattet af reglerne. Fjerde kolonne er tom. Det betyder, at der ikke gælder særlige bestemmelser for krystallinsk siliciumdioxid. Det er kun de generelle krav, der skal følges. Krystallinsk siliciumdioxid i form af kvarts findes i en række naturligt forekommende materialer som sand, grus og stenarter. Det findes også i de mange produkter, der fremstilles heraf, som fx teglsten og kvartsmel. Man regner imidlertid med, at krystallinsk siliciumdioxid kun udgør en risiko for lungekræft efter indånding. Det vil sige, at det kun er støvformigt krystallinsk siliciumdioxid med en partikelstørrelse, der er respirabel (diameter under 5 mikrometer), som anses for at udgøre en fare. Reglerne gælder derfor ikke for alle materialer, der indeholder 2 pct. eller mere krystallinsk siliciumdioxid. Det fremgår af femte kolonne, at reglerne kun gælder respirabelt krystallinsk siliciumdioxid og støvende materiale med indhold heraf. Det betyder for eksempel, at reglerne ikke gælder for strandsand, som indeholder mindre end 2 pct. respirabelt krystallinsk siliciumdioxid. Om reglerne gælder for bakkesand, afhænger af materialets renhed. Det skyldes, at der i grusgrave kan forekomme jordarter, der i modsætning til selve sandet, kan indeholde mere end 2 pct. respirabelt krystallinsk siliciumdioxid. Selv hvis bakkesandet indeholder 2 pct. eller mere respirabelt krystallinsk siliciumdioxid, gælder reglerne kun, hvis materialet er støvende. Det betyder, at reglerne ikke gælder, hvis bakkesandet kan holdes fugtigt, så der ikke opstår støv. Reglerne gælder af samme grund ikke for fx teglsten, rør, fliser, betonelementer og granit, da disse materialer ikke i sig selv er støvende.

16 16 Kvartsstøv forekommer ofte på byggepladser. Støvet opstår, når man borer, hugger, sliber, skærer eller på anden måde bearbejder byggematerialer som fx beton, mørtel, letbeton, mursten, cementbølgeplader, tegl og granit. Arbejde er ikke omfattet af de særlige regler om stoffer og materialer, men af de almindelige regler i arbejdsmiljølovgivningen. Ifølge reglerne skal man undgå unødig påvirkning fra stoffer og materialer, og der skal derfor træffes foranstaltninger til at nedsætte udviklingen af støv under arbejdet. Det kan bl.a. gøres ved: at planlægge arbejdet på en måde, der bruger de mindst støvende arbejdsmetoder, at afsætte tid til jævnlig rengøring, at ændre arbejdsprocesserne, fx ved at sprænge i stedet for at nedhugge, eller at klippe i stedet for at skære, at etablere lokalafsugning ved arbejde med slående og skærende værktøj, at vande i det omfang, det er muligt, når støvet ikke kan suges bort. 4.3 Eksempel 3 CAS. nr. Stof Procentindhold Særlige Uddybende bemærki materialer bestemmelser ninger og begrænsninger Nikkel 0,1 34 Anvendelse som pulver/ på støvende form. Metallegeringer er kun omfattet af kap. 2. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske udsættelse for nikkel, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser. 18, stk 2, 25, 26 Svejsning og skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil. Polering er ikke omfattet. 25 Instruktionen efter 25 skal gentages med 6 måneders mellemrum indtil den særlige uddannelse efter 26 er gen nemgået. 26 Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar Anden anvendelse Nikkel

17 17 Tredje kolonne angiver 0,1 pct. Det betyder, at materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere nikkel, er omfattet af reglerne. Fjerde kolonne angiver de særlige bestemmelser, der skal følges, og femte kolonne afgrænser og præciserer de områder, hvor de særlige krav gælder. Når fjerde og femte kolonne sammenholdes, følger: Ved brug af nikkel eller et materiale med et nikkelindhold på 0,1 pct. eller mere som pulver eller på støvende form gælder: At arbejdsgange, arbejdsmetoder mv. skal anmeldes skriftligt til Arbejdstilsynet i det amt, hvor arbejdet agtes påbegyndt eller foregår ( 34). Se også afsnit 3.5. Arbejde med metallegeringer er kun omfattet af de generelle regler. Arbejdsprocesser, hvor man ikke udsættes for nikkel i form af støv og røg, er ikke omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Et eksempel er håndtering af rustfrit stål. Ved svejsning og skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, dog ikke polering, gælder: Arbejdet må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, der er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Se afsnit 3.2. Indtil den særlige uddannelse er gennemgået, må arbejdet kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet. Instruktionen skal foretages af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet ( 25). Se afsnit 3.1. Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar Instruktionen skal gentages med seks måneders mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter 26 er gennemgået, jf. den uddybende bemærkning i femte kolonne. Arbejdspladsen, hvor der arbejdes med stoffet eller materialet, skal være afgrænset fra andre arbejdspladser og være mærket med passende advarselsog sikkerhedsskiltning ( 18, stk. 2). Anden brug af nikkel eller materialer, hvor nikkel indgår i en koncentration på 0,1 pct. eller mere, må ikke finde sted uden godkendelse fra direktøren for Arbejdstilsynet (femte kolonne). Det er angivet med 29-32, der beskriver det særlige krav, jf. afsnit 3.4.

18 Eksempel 4 Processer Særlige Uddybende bemærkbestemmelser ninger og begrænsninger Arbejde som indebærer udsættelse 18, stk. 2, 25, 26 Svejsning og plasmaskæring i for røg fra metalsvejsning metal. (svejserøg) For svejsning mv. i rustfrit stål, se under nikkel. 26 Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar Instruktionen efter 25 skal gentages med 6 måneders mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter 26 er gennemgået. Arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg) Anden kolonne angiver de særlige bestemmelser, der skal følges, og tredje kolonne afgrænser og præciserer de områder, hvor særlige krav gælder. Når anden og tredje kolonne sammenholdes følger: Ved svejsning og plasmaskæring i metal gælder: At arbejdet kun må udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet ( 26). Se afsnit 3.2. Indtil den særlige uddannelse er gennemgået, må arbejdet kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet. Instruktionen ( 25) skal foretages enten af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Se afsnit 3.1. Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar Instruktionen skal gentages med seks måneders mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter 26 er gennemgået. Jf. den uddybende bemærkning i tredje kolonne. Arbejdspladsen, hvor der arbejdes med svejsning og plasmaskæring i metal, skal være afgrænset fra andre arbejdspladser og være mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning ( 18, stk. 2). På arbejdspladser hvor der er risiko for forurening fra svejserøg må der ikke ryges, spises eller drikkes og ikke opbevares tobak, mad og drikkevarer. Reglen gælder i arbejdszonen omkring den enkeltes/eller de ansattes arbejdsplads, hvor der er risiko for forurening fra svejserøg. Bestemmelsen af hvor stor den givne arbejdszone er, forudsætter en konkret vurdering af forureningens omfang.

19 Eksempel 5 Processer Særlige Uddybende bemærkbestemmelser ninger og begrænsninger Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ Arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ samt andet træstøv To af processerne nævnt i bilag 2 omhandler arbejde, som udsætter personer for træstøv. Den første omfatter udsættelse for træstøv fra løvtræ, dvs. træstøv fra fx bøgetræ, egetræ, asketræ, kirsebærtræ og eksotiske træsorter som mahogni, teak og palisander. Den anden proces omfatter arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid. Ved andet træstøv menes typisk træstøv fra nåletræ, fx fyrretræ og lærketræ. Ved høje koncentrationer forstås koncentrationer i nærheden af grænseværdien og højere, mens der ved længere tids udsættelse forstås arbejde under produktionslignende forhold, dvs. arbejdet er en hovedaktivitet som foregår løbende over arbejdsugen. Der er ikke fastsat særlige bestemmelser for disse arbejdsprocesser. Det betyder, at kun de generelle regler om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejdsprocessen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt gælder for dette arbejde jf. afsnit 2.9 om særlig vurdering af risikoen ved arbejdet. Træstøv har en række sundhedsskadelige virkninger, og man skal etablere procesventilation på steder, hvor der udvikles træstøv. Ventilationen etableres ud fra de almindelige regler i arbejdsmiljølovgivningen, herunder reglerne om arbejdsstedets indretning Den udsugede luft fra procesventilation må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler, dvs. der må ikke ske recirkulation af luften til lokalet. Derimod må den udsugede procesluft gerne recirkuleres til lukkede anlæg, hvor det er sikret, at den tilbageførte luft ikke afgives til lokaler. Ved almen ventilation, det vil sige, hvor ventilationen ikke har til formål at nedsætte påvirkningen fra træstøvet, men at tilføre arbejdslokalet frisk luft, kan recirkulation af den udsugede luft dog accepteres. Det gælder også selvom luften indeholder mindre mængder træstøv. På arbejdspladser, hvor der er risiko for forurening fra træstøv, må der ikke ryges, spises eller drikkes og ikke opbevares tobak, mad og drikkevarer. Reglen gælder i arbejdszonen omkring den enkeltes/eller de ansattes arbejdsplads, hvor der er risiko for forurening fra træstøv. Bestemmelsen af, hvor stor den angivne arbejdszone er, forudsætter en konkret vurdering af forureningens omfang. Jens Jensen

20 Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Grænseværdier for stoffer og materialer (2) Nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer (3) Arbejde med stoffer og materialer (4) Brugsanvisning for stoffer og materialer (5) Recirkulation (6) Arbejdspladsvurdering (7) Ventilation på faste arbejdssteder. Læs også branchemiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider. Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf.: Fax: E-post: Prepress: HellasGrafisk ApS Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C Februar 2003 Opdateret december Erstatter At-meddelelse nr

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C Februar 2003 Opdateret december Erstatter At-meddelelse nr At-VEJLEDNING C.2.1-1 Februar 2003 Opdateret december 2016 Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 Kræftrisikable stoffer og materialer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om,

Læs mere

Kræftrisikable stoffer og materialer

Kræftrisikable stoffer og materialer Kræftrisikable stoffer og materialer At-vejledningen oplyser om reglerne for arbejde med eller udsættelse for kræftrisikable stoffer og materialer. Reglerne findes i bekendtgørelsen om foranstaltninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6 Brug af ultralyd December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.12. Arbejde med cytostatika

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.12. Arbejde med cytostatika At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.12 Arbejde med cytostatika December 2004 Erstatter At-anvisning nr. 4.1.1.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater At-VEJLEDNING C.0.7 Oktober 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988 Epoxyharpikser og isocyanater Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater 2

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 med senere ændringer - ikke autoriseret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning At-VEJLEDNING C.1.2 April 2001 Røgudvikling og røgklasser ved svejsning Vejledning om vurdering af røgudvikling og røgklasser ved valg af beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde (tilsatsmateriale)

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.21 Arbejde med flyveaske Februar 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.17 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2 At-VEJLEDNING Kranførercertifikat At-vejledning B.2.1.1-2 August 2000 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sekundær udsættelse for isocyanater. C.0.2 Januar 2001

At-VEJLEDNING. Sekundær udsættelse for isocyanater. C.0.2 Januar 2001 At-VEJLEDNING C.0.2 Januar 2001 Sekundær udsættelse for isocyanater Vejledning om risiko for udsættelse for isocyanater ved svejsning, lodning og andet varmt arbejde. 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer At-VEJLEDNING D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING Side 1/1 Databladsnr.: 1774 Printdato: 20. jun 2007. PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Flokkuleringsmiddel 5-15% aluminiumhydroxidchlorid. er et flokkuleringsmiddel,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 08-05-2005 / GR Anvendelse: Malingsfjerner. Leverandør: FR Kemi ApS Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf.:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon:

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon: Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1741004 Udarbejdet den: 27-03-2008 Anvendelse: Anvendes til reparation og opmuring af murværk Leverandør: Gjerlev a/s

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Klortabletter Revisionsdato: 26. august 2010, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Klortabletter Revisionsdato: 26. august 2010, Erstatter: 1. udgave SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Klortabletter Klortabletter 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Klortabletter Varenr.: 6301 PR-nr.: 1457425 Varetype:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Cromat i cement

At-VEJLEDNING. Cromat i cement At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.1.4 Cromat i cement Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad UTP HA 6315-G. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad UTP HA 6315-G. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 13.08.10. udarbejdet den: 13.08.10.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 13.08.10. udarbejdet den: 13.08.10. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 0225 * Anvendelse af produktet: Færdig mørtel * Producent/leverandør: Remmers Baustofftechnik

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Chronital Udstedelsesdato: Middelfart, den 21. maj 2010 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Importør: Chronital Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere