INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER LØN UNDER SYGDOM... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4"

Transkript

1 AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent 2002

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER LØN UNDER SYGDOM LØN UNDER GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION HVAD FÅR LÆGEN UDBETALT UNDER SYGDOM, GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION? UDBETALING AF LØN VED OMSORGSDAGE INDBETALING TIL PENSIONSORDNING FERIEGODTGØRELSE... 8 EKSEMPLER PÅ LØN UNDER SYGDOM FOR FRATRÅDTE LÆGER.. 9 UDBETALINGSBEGÆRING... 16

3 Side 3 LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BE- STEMMELSER Ved overenskomstforhandlingen i 2002 om fornyelsen af overenskomsten for underordnede læger er det mellem Foreningen af Yngre Læger (YL), Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) aftalt, at Lønfonden for Yngre Læger nedlægges pr. den De nye bestemmelser er fastsat i 37A og 38A i 2002-overenskomsten mellem Amtsrådsforeningen og YL og i organisationsaftalen mellem H:S og YL. De nye regler omfatter nyuddannede læger, der endnu ikke er startet i turnusstilling, og læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent. Denne vejledning omfatter regler for løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent. For læger, der er kandidater før den , træder de nye regler i kraft den samtidig med lønfondens nedlæggelse. Der er tidligere udsendt vejledning (APV ) om reglerne for løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption for nyuddannede læger, der har fået anvist en turnusstilling men endnu ikke er tiltrådt stillingen. Disse regler er gældende for de nyuddannede læger, der bliver kandidat fra den eller senere. Læger, der har en ansættelse, er som hidtil omfattet af overenskomstens bestemmelser, hvorefter de har ret til løn under sygdom. De er endvidere omfattet af bestemmelserne i aftalen mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere om fravær af familiemæssige årsager. Særligt for læger, der er fratrådt en blokansættelse og pr. den får løn under sygdom eller barsel mv. fra sygehuset Det er mellem parterne aftalt, at læger, der er fratrådt en blokansættelse og pr. d får løn under sygdom eller barsel mv. fra sygehuset, overgår til den generelle ordning og får lønnen udbetalt ekskl. dagpenge. Sygehusene skal orientere hver enkelt fratrådt læge, der er på syge- /barselsløn om, at fra den skal lægen selv søge kommunen om udbetaling af dagpenge. Lægen skal endvidere fremsende sygehuset Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for fratrådt læge, der er vedhæftet denne vejledning.

4 Side 4 1. LØN UNDER SYGDOM 1.1 Hvilke betingelser skal være opfyldt? Retten til at få løn under sygdom for fratrådte læger omfatter læger, hvis ansættelse (eller vikaransættelse) efter 2002-overenskomstens 4, stk. 1 eller 2, er ophørt. For at få udbetalt løn under sygdom skal følgende betingelser være opfyldt: Sygdommen er indtrådt inden for 9 måneder efter seneste ansættelse i henhold til 4, stk. 1 eller 2, er ophørt, lægen har inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør haft (vikar)ansættelser ved et amt efter 4, stk. 1 eller 2, eller tilsvarende ansættelser i H:S, og der må i 6-månedersperioden højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne. Hvis lægen har anden ansættelse med ret til løn under sygdom, har lægen ikke ret til i samme periode af få løn under sygdom fra amtet/h:s. Lægen kan således ikke på en og samme sygedag få løn fra to arbejdsgivere. Under en læges sygeperiode betales således ikke løn fra amtet/h:s for de dage i en sygeperiode, hvor lægen oppebærer løn under sygdom i henhold til andet ansættelsesforhold. 1.2 Hvem betaler? Lønnen under sygdom betales af det amt eller H:S, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, betales løn under sygdom af den ansættelsesmyndighed, hvor lægen har været ansat senest. 1.3 Hvor længe kan der udbetales løn under sygdom? Der udbetales løn under sygdom fra sygdommens indtræden og indtil raskmelding. Ved længerevarende sygdom ophører retten til løn under sygdom dog ved udgangen af den 5. måned efter måneden, hvor sygdommen indtrådte. Hvis lægen i de 12 måneder, der ligger forud for sygdommens indtræden, har fået udbetalt løn under sygdom fra et amt, H:S eller lønfonden, bliver den perioden, lægen længst kan få løn under sygdom, afkortet tilsvarende. Det betyder f.eks., at en læge, hvis længerevarende sygeforløb begyndte den 17-03, længst vil kunne få løn under sygdom til og med udgangen af august måned. Har lægen i 12-månedersperioden forud for den få-

5 Side 5 et løn under sygdom i 15 dage fra H:S og 10 dage fra et amt, vil den periode, lægen længst kan få løn under sygdom, blive afkortet med 5 uger. I stedet for udgangen af august måned vil betaling af løn under sygdom senest ophøre ca. den Hvem skal lægen rette henvendelse til? Sygdom og raskmelding skal skriftligt meddeles det amt eller H:S, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden den sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. 1.5 Hvad skal læger oplyse for udbetaling af løn under sygdom? For at få udbetalt løn under sygdom skal lægen udfylde Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for fratrådt læge, der er vedhæftet denne vejledning. Skemaet skal sendes til det amt eller H:S, der skal betale lægen løn under sygdom. Det bemærkes, at skemaet også skal udfyldes af læger, som er syge på fratrædelsestidspunktet, og hvor det er dette sidste ansættelsessted, der skal (fortsætte med at) betale lægen løn under sygdom. Læger har endvidere pligt til at oplyse, hvis pågældende har ansættelse i stilling med ret til løn under sygdom. 1.6 Lægeerklæring Meddelelse om sygdom gives på tro og love. Lægen har pligt til på begæring at afgive varighedserklæring fra pågældendes egen læge. Lægeerklæringen betales af amtet/h:s. 2. LØN UNDER GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION 2.1 Hvilke betingelser skal være opfyldt? Retten til at få løn under graviditet, barsel og adoption for fratrådte læger omfatter læger, hvis ansættelse (eller vikaransættelse) efter 2002-overenskomstens 4, stk. 1 eller 2, er ophørt. For at få udbetalt løn under graviditet, barsel og adoption skal følgende betingelser være opfyldt: Der må højst gå 9 måneder fra seneste ansættelse i henhold til 4, stk. 1 eller 2, er ophørt til tidspunktet for forventet fødsel (ved adoption: den adoptionssøgendes modtagelse af barnet), lægen har inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør haft (vikar)ansættelser ved et amt efter 4, stk. 1 eller 2, eller tilsvarende ansættelser i H:S, og

6 Side 6 der må i 6-månedersperioden højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne. Retten til løn under graviditet, barsel og adoption fra amtet/h:s er endvidere betinget af, at lægen ikke gennem anden ansættelse har ret til løn under graviditet, barsel og adoption i samme periode. 2.2 Hvem betaler? Lønnen under graviditet, barsel og adoption betales af det amt eller H:S, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, betales løn under graviditet, barsel og adoption af den ansættelsesmyndighed, hvor lægen har været ansat senest. 2.3 Hvor længe kan der udbetales løn under graviditet, barsel og adoption? Fratrådte læger har ret til løn under graviditet, barsel og adoption i samme periode, som hvis lægen havde været ansat ved et amt eller H:S. Perioden kan forlænges med indtil to omsorgsdage med løn. 2.4 Hvem skal lægen rette henvendelse til? For at få udbetalt løn under graviditet, barsel eller adoption skal lægen udfylde Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for fratrådt læge, der er vedhæftet denne vejledning. Skemaet skal sendes til det amt eller H:S, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden den sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. Det bemærkes, at skemaet også skal udfyldes af læger, som er på barselorlov på fratrædelsestidspunktet, og hvor det er dette sidste ansættelsessted, der skal (fortsætte med at) betale lægen løn under barsel. Læger har endvidere pligt til at oplyse, hvis pågældende har ansættelse i stilling med ret til løn under barsel. 3. HVAD FÅR LÆGEN UDBETALT UNDER SYGDOM, GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION? For dagpengeberettigede betales alene forskellen mellem lægens løn og dagpengesatsen. Som udgangspunkt udbetaler amtet/h:s alene forskelsbeløbet. For at få udbetalt hele lønnen skal lægen over for amtet/h:s dokumentere, at vedkommende ikke er dagpengeberettiget.

7 Side 7 Ved barsel er der ikke er ret til dagpenge i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før. I denne periode foretages derfor ikke fradrag for dagpengeydelser. Løngrundlaget er lægens overenskomstmæssige grundløn samt den centralt fastsatte og lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløn, som lægen oppebar i det sidste forudgående ansættelsesforhold. Arbejdsbestemte tillæg indgår ikke i beregningen af løn medmindre en af følgende betingelser af opfyldt: Ved sygdom: Hvis sygdommen er indtrådt forud for eller inden for en måned efter ophør i en blokansættelse (efter overenskomstens 4, stk. 1 a), beregnes lønnen inkl. de fast påregnelige tillæg, der var knyttet til ansættelsen. Ved graviditet, barsel og adoption: Hvis tidspunktet for forventet fødsel (ved adoption: den adoptionssøgendes modtagelse af barnet) ligger forud for eller inden for de tre første måneder efter ophør i en blokansættelse (efter overenskomstens 4, stk. 1 a), beregnes lønnen inkl. de fast påregnelige tillæg, der var knyttet til ansættelsen. 4. UDBETALING AF LØN VED OMSORGSDAGE Perioden med løn under graviditet, barsel og adoption kan forlænges med indtil to omsorgsdage med løn. Omsorgsdagene skal holdes i hele dage, og de skal ligge i tilslutning til orlov ved barsel eller adoption. Der kan ikke udbetales dagpenge for omsorgsdage. Ved udbetaling af løn for omsorgsdage foretages derfor ikke fradrag for dagpengeydelser. 5. INDBETALING TIL PENSIONSORDNING Amtet/H:S indbetaler pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse for de perioder, hvor lægen får udbetalt løn under sygdom, graviditet, barsel, adoption eller omsorgsdage. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Pensionsberegningen foretages inden fradraget for dagpengeydelser. Det samlede pensionsbidrag udgør 15,79% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

8 Side 8 Med virkning fra den indbetaler amtet/h:s pensionsbidrag under barselsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden. (Gælder ikke ved udskydelse af orlov.) 6. FERIEGODTGØRELSE Når lægen får udbetalt løn under sygdom, graviditet, barsel, adoption eller omsorgsdage, bliver der beregnet feriegodtgørelse efter den aftale om ferie, der gælder for ansatte i kommuner og amter. Den ferieberettigede løn opgøres uden at der er foretaget fradrag for dagpengeydelser. Der beregnes 12½% feriegodtgørelse af den ferieberettigede løn. Ved udstedelse af feriekort betales lægen en kontant godtgørelse på 2½% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Den kontante godtgørelse er betaling for feriedage ud over den 5. ferieuge.

9 Side 9 EKSEMPLER PÅ LØN UNDER SYGDOM FOR FRATRÅDTE LÆGER Betingelser for at få løn under sygdom, når ansættelsen er ophørt: Lægen skal inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør have haft ansættelse ved et amt eller i H:S som praksisreservelæge, introduktionsamanuensis i almen praksis, reservelæge, 1. reservelæge eller klinisk assistent Der må højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne Sygdommen er indtrådt inden for 9 måneder fra seneste ansættelses ophør. Hvor lang tid kan lægen få sygeløn? Sygeløn oppebæres indtil udgangen af 5. måned efter måneden, hvor sygdommen indtrådte med fradrag af sygdomsperioder med løn fra sygehus, der har fundet sted inden for de seneste 12 måneder. Hvem betaler lønnen? Læger, hvis ansættelse er ophørt, har ret til sygeløn fra det amt/h:s, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. Hvad udgør lønnen? I grundlaget for beregning af løn under sygdom indgår lægens grundløn samt den centralt fastsatte og lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløn, som lægen oppebar i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden. Får lægen holddrifttillæg? For læger, der er fratrådt en blokansættelse, og hvor der højst går 1 måned fra ophør i en blokansættelse og til sygdommen indtræder, udbetales også holddrifttillæg. Eksempel 1: Læge bliver syg 4 måneder efter ansættelsens ophør Lægen er syg fra

10 Side 10 Lægen har i 12-måneders perioden inden seneste ansættelses ophør haft følgende ansættelser: Vikar for reservelæge i Z-amt = 3 mdr reservelæge i H:S = 4 mdr Reservelæge i Z-amt = 5 mdr. Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden, dvs. som vikar for reservelæge i Z-amt. Periode: 2 måneder. Hvem betaler: Z-amt. Eksempel 2: Læge bliver syg inden for en måned efter ophør i en blokansættelse Lægen er syg fra Lægen har i 12-måneders perioden inden seneste ansættelses ophør haft følgende ansættelser i blokstilling: Reservelæge kirurgisk afd. i X- amt Reservelæge ortopædkir. afd. i X-amt = 6 mdr. = 6 mdr. Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden samt holddriftstillæg i den seneste ansættelse, dvs. som reservelæge på kirurgisk afdeling i X-amt. Periode: 2 måneder. Hvem betaler: X- amt. Eksempel 3: Læge bliver syg i forlængelse af to lige lange ansættelser i 2 forskellige amter Lægen er syg fra Lægen har i 12-måneders perioden inden seneste ansættelses ophør haft følgende ansættelser: Reservelæge i Y-amt = 6 mdr Vikaransættelse i X-amt = 6 mdr.

11 Side 11 Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden, dvs. som reservelæge i Y-amt. Periode: 2 måneder. Hvem betaler: Y-amt. Eksempel 4: Læge er syg efter ansættelsens ophør. Har fået løn under sygdom inden for de seneste 12 måneder Ansættelsen ophører , hvorefter lægen (fortsat) sygemeldes i perioden (3 måneder). Lægen har forudgående haft løn under sygdom i følgende perioder: Syg = 1 måned Syg = 2 mdr. Lægen har i 12-måneders perioden inden seneste ansættelses ophør haft følgende ansættelser: reservelæge i X-amt = 3 mdr Vikar for reservelæge i H:S = 9 mdr. Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden, dvs. som 1. reservelæge i X-amt. Periode: 2 måneder. Da lægen allerede inden for de foregående 12 måneder har fået udbetalt sygeløn i 3 måneder afkortes perioden med løn under sygdom. Hvem betaler: H:S.

12 Side 12 Eksempler på løn under graviditet og barsel for fratrådte læger Betingelser for at få løn under barsel, når ansættelsen er ophørt: Lægen skal inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør have haft ansættelse ved et amt eller i H:S som praksisreservelæge, introduktionsamanuensis i almen praksis, reservelæge, 1. reservelæge eller klinisk assistent Der må højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne Tidspunktet for forventet fødsel (termin) må højst være 9 måneder efter seneste ansættelses ophør. Hvem betaler lønnen? Læger, hvis ansættelse er ophørt, har ret til løn fra det amt/h:s, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. Hvad udgør lønnen? Løngrundlaget er lægens grundløn samt den centralt fastsatte og lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløn, som lægen oppebar i det sidste forudgående ansættelsesforhold. Får man holddrifttillæg? Hvis lægens sidste ansættelse er en blokansættelse, og hvis forventet fødsel (termin) er senest 3 måneder efter blokansættelsens ophør, oppebærer lægen holddrifttillæg svarende til seneste ansættelse. Pension og omsorgsdage? Se vejledningen. Eksemplerne medtager ikke omsorgsdage og periode med pensionsindbetaling under barselsorlov i dagpengeperiode uden løn. Eksempel 1: Føder 5 måneder efter stillingsophør har 1 måneds ledighed En kvindelig læge skal på barselsorlov. Hun har termin den og har ret til løn under barsel fra den Hendes seneste ansættelse ophørte den , og hun har siden været ledig.

13 Side 13 Lægen har i 12-måneders perioden inden seneste ansættelses ophør haft følgende ansættelser: Vikariat som reservelæge i Y- = 3 mdr. amt Ledig = 1 måned Vikariat som reservelæge i X- = 4 mdr. amt Ledig = 1 måned Vikariat som reservelæge i Z- = 3 mdr. amt Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold, dvs. som reservelæge i Y-amt. Periode: 8 uger før forventet fødsel (termin) og 24 uger efter fødslen. Hvem betaler: X-amt. Eksempel 2: Vikariat i almen praksis efter introduktionsstilling En kvindelig læge skal på barselsorlov. Hun har termin og har ret til løn under barsel fra den Hun har haft følgende ansættelser: Vikar i almen praksis = 2 mdr Ledig = 1 måned Introduktionsstilling i Ø-amt = 12 mdr. Introduktionsstillingen er sidste tællende ansættelse i forhold til reglerne om udbetaling af barselsløn, og det vil være Ø-amt, som skal betale hendes barselsløn. Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold i Ø-amt. Periode: 8 uger før forventet termin og 24 uger efter fødslen. Hvem betaler: Ø-amt. Eksempel 3: Hvordan beregnes lønnen? En kvindelig læge skal på barselsorlov. Hun har termin den og har ret til løn under barsel fra den

14 Side 14 Hun har haft følgende ansættelser: Vikar for 1. reservelæge i Z-amt = 2 mdr Ledig = 1 måned Klinisk assistent i X-amt = 10 mdr. Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold, dvs. som vikar for 1. reservelæge ved Z- amt. Periode: 8 uger før forventet termin og 24 uger efter fødslen. Hvem betaler: X-amt. Eksempel 4: For korte ansættelser En kvindelig læge skal på barselsorlov. Hun har termin den Hun har haft følgende ansættelser: Kommunelæge i Norge = 6 mdr Vikar for reservelæge på Ø-amt = 1 måned Vikar for reservelæge på Z-amt = 2 mdr Ledig = 3 mdr. Der kan ikke udbetales løn under barsel. Lægens seneste tællende ansættelse ophørte den , og hun har ikke haft 6 måneders forudgående ansættelser med højst en måned afbrydelse mellem ansættelserne. Eksempel 5: Mænd og barselsløn En mandlig læge ønsker at gå på barselsorlov i 14 uger med fuld løn. Fødslen finder sted Faderen påbegynder barselsorloven Han har haft følgende ansættelser: Ledig = 1 måned Vikar for reservelæge i Æ-amt = 3 mdr Introduktionsstilling i X-amt = 12 mdr. Den længste tællende ansættelse var introduktionsstillingen, og det vil derfor være X-amt, der skal betale hans barselsløn.

15 Side 15 Lønnen omfatter: Grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen fik i det sidste ansættelsesforhold som vikar for reservelæge i Æ-amt. Periode: 14 uger. Hvem betaler: X-amt.

16 Side 16 UDBETALINGSBEGÆRING BEGÆRING OM UDBETALING AF LØN UN- DER SYGDOM, BARSEL, ADOPTION MV. FOR FRATRÅDT LÆGE Sendes til: Udbetalingsbegæringen sendes til det amt eller H:S, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden den sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelse er to ansættelsesforhold af samme længde, skal begæringen sendes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har æret ansat senest. CPR-nummer Efternavn, fornavne Gade/vej nr. Postnr. By Telefonnr. Mobilnr: Dato for sidste ansættelsesdag: Blokansættelse i perioden fra den til den Sygehusansættelser inden for de seneste 12 måneder før sidste ansættelsesdag: Sygehus Amt/H:S Ansættelse som Fra den Til den Sygehus Amt/H:S Ansættelse som Fra den Til den Sygehus Amt/H:S Ansættelse som Fra den Til den Sygehus Amt/H:S Ansættelse som Fra den Til den Sygehus Amt/H:S Ansættelse som Fra den Til den Kvalifikationstillæg (Sæt X) Gennemført turnus: Gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen: Speciallægeautorisation: UDFYLDES VED BEGÆRING OM LØN UNDER SYGDOM: Første sygedag: Fortsat sygemeldt Ja Nej Sidste sygedag: Antal dage med løn under sygdom inden for de seneste 12 måneder: dage

17 Side 17 UDFYLDES VED BEGÆRING OM LØN UNDER BARSEL, ADOPTION MV. : Perioden hvor der søges løn under barsel mv.: Forventet fødsel: Dagpenge fra: fra til inkl. Dato: Dato: Dato: Barnets fødselsdato (Oplyses efter fødsel) Omsorgsdage Ja Nej Udover perioden med løn kan du (tidligst fra den 1. oktober 2005) få indbetalt pensionsbidrag for den resterende del af barselsorloven, hvor du kun modtager dagpenge: Jeg holder barselsorlov med dagpenge uden løn i perioden fra til inkl. Udfyldes, hvis det er moderen, der søger om løn under barsel mv.: Er faderen nyuddannet læge? Ja Nej Er faderen ansat i enten et amt, i H:S eller i en kommune? Ja Nej Hvis ja til et af de 2 spørgsmål skal faderens orlovsperiode(r) med løn anføres: Fra til inkl. Fra til inkl. Udfyldes, hvis det er faderen, der søger om løn under barsel mv.: Jeg har søgt orlov med løn mere end 2+2 uger Ja Nej Hvis ja skal følgende besvares: Er moderen nyuddannet læge? Ja Nej Er moderen ansat i enten et amt, i H:S eller i en kommune? Ja Nej Hvis ja til et af de 2 spørgsmål skal moderens orlovsperiode(r) med løn anføres: Fra til inkl. Fra til inkl. BELØBET ØNSKES ANVIST TIL: Bank/sparekassens navn Afdeling Gade/vej Postnr. By Regnr. Kontonr. Jeg bekræfter, at jeg i den periode, hvor jeg søger om løn under sygdom eller barsel, ikke samtidig har ansættelse i stilling med ret til løn under sygdom eller barsel. Dato Lægens underskrift SKATTEKORT OG KOPI AF SENESTE LØNSEDDEL VEDLÆGGES. Husk af give amtet/h:s besked ved ændring af adresse, bankforbindelse eller skatteforhold.

18

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tlf. 35 29 81 00 OK-Nyt Løn nr. 015-2017 Reviderede vejledninger for nyuddannede

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger)

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) Cirkulære om Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 102-07 PKAT nr. 067 J.nr. 07-36-22 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

11.09.4 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV

11.09.4 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 034-12 J.nr. 12-339-166 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere