Børnehuset Møllegades læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Møllegades læreplan"

Transkript

1 Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn hvor alle børn har ret til et godt liv et liv med trivsel og en tryg opvækst, hvor livsglæde og livslang læring indgår som væsentlige faktorer. Læreplanen bygger også på Salamanca Erklæringen, som siger at alle børn så vidt muligt skal inkluderes i dagtilbudet. Der udover bygger læreplanen på FN børnekonvention som siger at alle børn har ret til - Grundlægende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo - Til udvikling, skolegang, fritid, leg og information - Til beskyttelse, mod krig, vold, misbrug og udnyttelse - Til medbestemmelse, fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed. Det betyder at - Børnene oplever tryghed og omsorg fra nærværende og tydelige voksne. - Børnene har ret læring, udvikling og dannelse som grundlag for at kunne mestre deres liv. - Børnene får mulighed for at erhverve kundskaber, der gør dem til kompetente samfundsborgere, og som giver dem lyst til livslang læring. - Børnene vokser op i et sundhedsfremmende miljø og lære at træffe sunde valg. - Børnene behandles med ligeværdighed, tolerance og respekt. - Børnene har ret til at blive hørt og inddraget. - Børnene har brug for venskaber og nære relationer til andre børn og voksne. - Hvert enkelt barn er unik og understøttes i sin egen udvikling, samtidig med at det oplever, at det er positivt at indgå og udvikle sig i et fællesskab.

2 Missionen Vi skaber det gode og trygge børnehave-hverdagsliv sammen med forældrene Børnene styrker deres selvværd - fordi de oplever at de har en værdi, og fordi de lærer sig noget Børnene oplever tryghed, kærlighed og omsorg - fordi vi er nærværende og støtter børnene i at være med i fællesskabet Børnene tager gode oplevelser med sig hjem - oplevelser som de deler med far og mor Visionen og målet Vi skaber en atmosfære af nærværende daginstitution som - giver børnene tryghed, tillid og selvværd - giver børnene spændende og udfordrende aktiviteter samt oplevelser og gennem det styrke barnet med udgangspunkt i barnets alder, udvikling og kultur Ambitionen Børnene er vores fælles samarbejdspartner. Sammen med forældrene skaber vi de bedste muligheder for at børnene udvikler sig til glade, selvstændige og harmoniske børn. Det gør vi ved - den livgivende leg - den trygge nærhed - den vedkommende omsorg - det individuelle hensyn - den udviklende fordybelse - den værdiskabende kommunikation

3 Vores fem værdisætninger 1. Vi støtter børnene i de indre værdier Selvværd Selvtillid Selvforståelse Forståelse for andre Udvikling Vi ønsker at give børnene en hverdag, hvor de har det godt med sig selv og hinanden. En hverdag hvor de bliver accepteret som den de er, og hvor de føler at de er vigtige. Vi er opmærksomme på børnenes følelser og tanker, og vi lader dem mærke at alle følelser er tilladt. Og vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser og handlinger. Vi ønsker at børnene accepterer hinanden. Vi giver dem fysiske udfordringer, der giver dem kropslig erfaringer, så de lærer noget af krop og bevægelse. Vi støtter børnene i det de er gode til, og giver dem udfordringer der giver dem succesoplevelser med udgangspunkt i deres alder og udvikling. Succeser hvor de lærer sig noget og bliver selvstændige. Vi inspirerer til kreativitet, spontanitet og fantasi, samtidig ønsker vi at børnene for står at det er nødvendigt med faste regler. Vi viser børnene tillid, roser dem og giver dem medbestemmelse ved at involvere dem. 2. Vi støtter og videreudvikler børnenes sociale færdigheder Tid Rum Plads i hverdagen til udvikling Trivsel og omsorg Integration og kultur Grænser og behov Sprog og manerer Børnenes identitet formes i mødet med andre. Det stiller krav til os i mødet med hinanden og børnene, og det forudsætter, at børnene har plads, tid og rum til at lege og møde hinanden på deres præmisser. Vi støtter børnene i at være med i fællesskabet. Vi hjælper børnene med at modtage nye børn i gruppen og vise respekt for forskelligheder, fx sprog, hudfarve, kultur, adfærd. Vi støtter børnene i at tale et pænt sprog og have gode manerer, ved selv at være det gode eksempel. Vi hjælper børnene med at sige til og fra, men også at vise respekt for andres grænser. Vi ønsker at børnene oplever der er Ok nogle gange barer at være sig selv og andre gange at gemme sig i et hjørne med venner. Vi ønsker, at børnene oplever at det ikke altid er nødvendigt, at få alle behov opfyldt her og nu.

4 Vi er opmærksomme på, at vi er rollemodeller. Vi ønsker derfor at være blade og nærværende voksne, så børnene oplever respekt, venlighed, omsorg, empati og humor. Kompetencer som børnene får brug for senere i livet. 3. Vi giver plads til leg og venskaber Leg Trivsel Sproglig udvikling Krop og bevægelse Konflikter og vanskelige situationer Legen er det vigtigste for børn i 0-6 års alderen. Her lærer de spilleregler som er nødvendige for at begå sig blandt andre mennesker. De oplever fordybelsen, koncentrationen, og de får bearbejdet indtryk, som det er svært at sætte ord på. Vi skaber rum til lege og skabe venskaber. Det handler om den leg, som opstår børnene imellem, og som er helt spontan. Børnene får gennem legen viden, både om sig selv og andre. Og de erfaringer og oplevelser som børnene udvikler her, får de brug for videre i livet. Derfor er legen vigtig. Gennem legen opstår der venskaber børnene imellem. Når børnene er sammen med nogen, de kan lide, giver det glæde, nærhed og oplevelser i hverdagen. Disse venskaber kan ofte række langt ud i fremtiden. Gennem legen bruger børnene hele deres krop, og fantasien og kreativiteten får frit løb. Det udløser grin og latter, og der er tid til drømme og fordybelse. Vi stimulerer den sproglige udvikling, bl.a. ved at læse synge lave rim og remser. Både børnene og vi fortæller historier og her får fantasien frit spil. Sproget er en vigtig del af legen, da sproget er nødvendigt for at legen udvikler sig. Sproget er også nødvendigt for at løse de konflikter, der opstår. Vi støtter børnene i at takle svære situationer og konflikter ved at lære dem at leve sig ind i hinandens situation og bruge et ordentligt sprog og gode manerer, dvs. den gode kommunikation. 4. Vi giver børnene gode oplevelser, udfordringer og støtter fantasi og kreativitet Natur Sundhed Indlevelse Forskellige ønsker og behov Vi ønsker at give børnene gode oplevelser og udviklende udfordringer i hverdagen. Det kan være alt madlavning, gymnastik, projektor, en tur i skoven eller til en spejderhytte. Vi ønsker at udvikle det sunde barn ved at give børnene sunde kostvaner og mange forskellige former for motion. Vi prioriterer at ting tager tid og ønsker dermed at skabe nogle rammer for børnene, så de føler at de kan være med på deres præmisser. Det giver tid til fordybelse, og til at oplevelser bundfælder sig og bliver husket.

5 Vi støtter børnene i det de er gode til, men stiller samtidig krav og giver udfordringer, der fører til at de videreudvikler sig og får livgivende succeser. Vi ønsker at støtte børnenes fantasi, kreativitet og nysgerrighed, ved selv at være nysgerrige, glade, nærværende og igangsættende sammen med børnene. Vi respekterer børnenes ønsker og behov og viser forståelse for det enkelte barns evner og forskellighed. Vi lærer børnene at der er frihed til forskellighed. Det kræver, at vi er opmærksomme på både det fysiske og det psykiske rum. 5. Vi samarbejder med forældrene om børnenes udvikling og opdragelse Gensidig respekt Tillid Åbenhed Dialog Samarbejde Barnet er vores fælles samarbejdspartner. Vores pædagogiske arbejde i børnehaven supplierer barnets udvikling og opdragelse i hjemmet. Og sammen med forældrene udvikler vi glade, selvstændige og harmoniske børn. Forældre og børnehave varetager hver sin opgave i forhold til børnene, og vi møder hinanden i ligeværdighed. Vi har tillid til at vi sammen ønsker de bedste muligheder for børnene. Vi tager ansvar for at skabe en god og åben dialog, hvor forældrene føler sig respekteret selvom vi ikke er enige. Vi tager hinanden alvorligt og respekterer hinandens forskelligheder og de uenigheder der vil opstå, behandler vi ligeværdigt. Vi er overbevidste om at alle forældre er lige meget værd, og at vi skal behandle dem forskelligt. Vi accepterer og forstår at familier er forskellige har forskellige livsvilkår og måske svære livsvilkår. Personalet er ansvarligt for at atmosfæren i huset er sådan at forældrene er trygge ved at aflevere deres børn til os, og at forældrene til enhver tid kommer til os med små som store problemer. Vi tager ansvaret for vores pædagogik og står fast på vores faglighed. Det betyder at vi involverer forældrene når der er problemer. Det gør vi på en ligeværdig måde. Vi forventer, at forældrene deltager engageret i børnenes børnehave-hverdagsliv, så vi får et vedkommende samarbejde til gensidig inspiration.

6 Læreplaner Børnehuset Møllegade 2-årige Modtagelse af nye børn Sammenhæng Hvad vil vi gøre noget ved Mål Hvad er det vi vil opnå Tiltag Hvad skal vi gøre for at barnet når målet Børnene er nye i Børnehuset, og de skal hurtigt blive en del af vores hverdag. Vi skaber tryghed for barnet og forældrene. Forældrene og barnet besøger os før barnet starter. Vi taler med forældrene og får en godt kendskab til hinanden inden start. Vi aftaler hvem der er barnets nære pædagog og som har ekstra nærvær for barnet. Vi viser barnet hvordan hverdagen er i Børnehuset, fx rutiner og regler. Vi hjælper barnet ind i legen og ind i fællesskabet. Vi siger goddag og farvel sammen med barnet. Barnet sidder ved siden af en voksen når vi har samling. Vi har forældresamtale efter cirka 3 måneder. Daglig garderobesnak med forældrene. Tegn Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Barnet henvender sig til alle voksne på stuen. Barnet slipper den voksne og leger. Barnet indgår naturligt i fællesskaber. Barnet er glad for at komme i Børnehuset om morgenen og nyder at være her. Barnet færdes rundt i huset. Barnet har ikke længere brug for at sidde ved siden af en voksen til samling. Evaluering Hvordan gik 3-måneders-samtalen? Hvad er så resultatet Dokumentation Familiebillederne hænger på barnets stue. Vi har billeder af barnet sammen med andre børn SMTTE-MODELLEN Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Hvad vil vi gøre noget ved Hvad er det vi vil opnå Hvad skal vi gøre for at barnet når målet, fx hvad skal der ske i forløbet Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Hvad er så resultatet

7 Læreplaner Børnehuset Møllegade 3-årige Sprog, selvværd og selvtillid Sammenhæng Hvad vil vi gøre noget ved Mål Hvad er det vi vil opnå Tiltag Hvad skal vi gøre for at barnet når målet Nu er børnene trygge i Børnehuset, og der skal ske noget mere og nyt. Vi styrker børnene selvværd. Barnet er selvhjulpen og har selvtillid. Vi stimulerer barnets sproglige udvikling. Vi giver plads til den frie leg. Vi skaber læringsrum på stuen. Vi giver barnet tid til selv at klæde sig på og af. Børnene lærer at vaske hænder når de har været på toilettet og inden de skal spise. Børnene lærer bordskik. Børnene lærer at sætte ord på handlinger. Vi synger og spiller musik. Vi styrker kroppen og behersker bevægelser Vi læser bøger der svarer til børnenes alder Børnene går tur sammen med flere børn. Laver sprogvurdering. Tegn Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Evaluering Hvad er så resultatet Barnet leger rollelege. Barnet tør noget nyt. Barnet kan delvis klare selv at klæde sig på og af. Barnet vasker hænder før toilettet og inden vi spiser. Barnet siger længere sætninger. Vi har samtaler med forældrene. Vi iagttager hvordan barnet fungerer Vi udarbejder sprogvurdering. Dokumentation Vi laver en fotoudstilling. Vi beskriver vores iagttagelser. SMTTE-MODELLEN Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Hvad vil vi gøre noget ved Hvad er det vi vil opnå Hvad skal vi gøre for at barnet når målet, fx hvad skal der ske i forløbet Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Hvad er så resultatet

8 Læreplaner Børnehuset Møllegade 4-årige Venskaber og social kompetence Sammenhæng Hvad vil vi gøre noget ved Mål Hvad er det vi vil opnå Alle basale behov er nu opfyldt, og barnet skal til at udvikle den sociale kompetence, knytte venskaber og overskride egne grænser. Alle skal være en naturlig del af fællesskabet. Børnene kan fungere sammen på kryds og tværs, og de tager hensyn til hinanden. Alle er en del af fællesskabet. At styrke barnets selvstændighed og udvikling. At styrke praktiske færdigheder som fx klippe, tegne, farve. At lade barnet overskride egne grænser og derved få selvtillid. Tiltag Hvad skal vi gøre for at barnet når målet Tegn Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Evaluering Hvad er så resultatet Vi deler børnene i forskellige grupper. Børnene laver fælles opgaver. Børnene lærer at stå frem i forskellige situationer. Vi udfordrer børnene så de overskrider egne grænser. Vi gentager aktiviteter, så børnene kan øve sig. Alle kan lege med alle. Børnene ønsker selv at lære nyt. Børnene er ivrige efter at komme på tur. Børnene klipper og klistrer som en naturlig del af hverdagen. Vi interviewer børnene. Dokumentation Vi udstiller børnenes produkter og laver fotoudstilling. Børnene er med til at opføre et teaterstykke eller lignende. SMTTE-MODELLEN Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Hvad vil vi gøre noget ved Hvad er det vi vil opnå Hvad skal vi gøre for at barnet når målet, fx hvad skal der ske i forløbet Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Hvad er så resultatet

9 Læreplaner Børnehuset Møllegade 5-årige Nye fællesskaber og nye spilleregler Sammenhæng Hvad vil vi gøre noget ved Mål Hvad er det vi vil opnå Tiltag Hvad skal vi gøre for at barnet når målet Tegn Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Evaluering Hvad er så resultatet Børnene indgår i nye fællesskaber og lærer de sociale spilleregler. Børnene skal være klar til skolen. Børnene styrker almenviden og kropsbevidstheden. Børnene indgår i nye sammenhænge. Børnene får kropsbevidsthed. Børnene er ordentlige ved hinanden. Børnene taler ordentligt til hinanden. Børnene bliver klar til skolen. Børnene udvider deres almene viden. Vi deler og blander gruppen. Vi har fælles aktiviteter. Vi tager ud for at se og opleve noget. Vi udfordrer børnene. Vi stiller krav til børnene. Vi laver skoleopgaver Vi leger regellege. Børnene er nysgerrige og spørgelystne. Børnene leger med hinanden og tager hensyn til hinanden. Børnene vil gerne være med i aktiviteterne. Børnene overholder reglerne i legen. Hvordan klarer børnene skoleopgaverne? Hvordan klarer børnene kravene til skolen? Leger børnene med hinanden? Taler børnene pænt til hinanden? Dokumentation Vi laver fotoudstilling. Skoleopgaver SMTTE-MODELLEN Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Hvad vil vi gøre noget ved Hvad er det vi vil opnå Hvad skal vi gøre for at barnet når målet, fx hvad skal der ske i forløbet Hvad vi ser, hører, føler og mærker på vej mod målet Hvad er så resultatet

10 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål Indhold Evaluering Børn skal have Det vil vi gøre ved at Målene er nået når børnene Selvværd definition Selvværd er en følelse af at være værdifuld og blive elsket, uden at skulle præstere noget den voksne skal vise glæde og nærvær, være sammen med barnet uden at det skal præstere noget modtage barnet som det menneske det er tage barnet alvorligt kan være sig selv være med i fællesskabet som den de er Selvtillid definition at turde tage initiativ at turde give sig i kast med nye ting at turde turde vejlede i forskellige situationer og lade børnene prøve med den voksne som sikkerhedsnet rose og motivere fremhæve børnenes stærke sider selv tør prøve selv tager initiativ tror på sig selv mulighed for at være med i et socialt fællesskab og en fælles kultur mulighed for at blive holdt af, passet på og værdsat lave grupper fx samling, ture ud af huset give omsorg, knus og kram huske alle indgår i nye grupper knytter nye venskaber føler sig værdsat mulighed for udfordringer give børnene udfordringer og oplevelser der er tilpasset børnenes udviklingstrin tør turde får succesoplevelser mulighed for at forestille sig, drømme og fantasere mulighed for at blive nysgerrig mulighed for at sige til og fra, have sin egen mening mulighed for at lære støtte og motivere rollelege og fantasilege emnearbejde fx teater skabe interesse vejlede børnene til selv at finde svar på deres spørgsmål støtte børnene i selvvalgte beslutninger arbejde med temaer f.eks. kroppen, traditioner i leger forskellige roller uden voksen hjælp har været med og haft gode oplevelser. spøger til nye ting, viser interesse for nye ting udviser respekt for hinanden

11 mere om sig selv og andre herunder respekt for forskelligheder Mulighed for at gøre erfaringer som skaber nye mål forskellige kulturer være rollemodel give udfordringer og modspil i samværet lave fx konkurrencer erkender forskellighed sætter spor i institutionen.

12 Sociale kompetencer Mål Indhold Evaluering Børn skal have Det vil vi gøre ved at Målene er nået når børnene mulighed for at føle sig trygge i et rummeligt miljø vise respekt. give omsorg se barnet og være nærværende. er trygge og de føler der er plads til alle. mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet mulighed for at opleve de hører til lave fælles aktiviteter lege, samarbejde og løse opgaver i fællesskab støtte børnene i at danne venskaber og komme med i en gruppe er glade for at være med har venner og kan være med i en gruppe mulighed for anerkendelse og respekt som den de er mulighed for inddragelse / indflydelse på deres dagligdag lade børnene være med til at bestemme hvad gruppen skal lave rose, være rollemodel for børnene. er i stand til selv at komme med i andres leg tør komme med forslag til hvad der skal ske mulighed for at sætte grænser for sig selv mulighed for at lære at løse konflikter mulighed for at møde andres følelsesmæssige udtryk og behov og selv have mulighed for at vise sine udtryk og behov respektere et ja eller nej være rollemodel være vejledere i konfliktsituationer. lytte til barnet og hjælpe barnet med at sætte ord på følelser og begivenheder lave emnearbejde om f.eks. følelser. klart siger til og fra overfor børn og voksne kan beskrive hvad de føler selv kan sætte ord på deres og andres følelser og behov

13 Tema: Sprog Mål Indhold Evaluering Børn skal have Det vil vi gøre ved at Målene er nået, når børnene Samspil støtte barnet i at spørge om lov til at deltage i andres børns leg selv er i stand til at komme med i andre børns leg være en klar og tydelig voksen Kommunikation højtlæsning gennem leg lytte og spørge til det barnet fortæller synge, gætte gåder, rim og remser samtaler ved spisning mellem barn/børn/voksen Opmærksomhed der er perioder med ro vigtige informationer er tydelige og ikke for mange på en gang give barnet tid Være nærværende Sprogforståelse se, røre, gøre og høre højtlæsning, sange, m.m. give opmuntring og ros svare uddybende på børns spørgsmål lytte og snakke med børnene Husk kropssprogets betydning hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser spørger om hjælp selv klarer ting kan løse konflikter spørger om vi skal læse en historie leger med andre børn og voksne frit og gerne fortæller om deres oplevelser synger, rimer og remser, fortæller gåder og vittigheder og opsøger disse i bøger kan føre en længere samtale forstår de beskeder der er givet, kan udføre det de er blevet bedt om er opmærksomme og lytter ved hvordan ting hænger sammen, fx varme, tøvejr, sne smelter til vand stiller os spørgsmål synger, rimer og remser uden voksen igangsættelse forstår de elementære følelser glad/sur, ked af det, bange osv.

14 Sproglig bevidsthed anvende sanglege og børnesange anvende rim og remser og rytmer synge det vi ser, laver og gør inspirere børnene til at udforske skriftsprog at etablere et skrivehjørne bruge det børnene skriver højtlæsning Opmuntre børnene til at bruge legeskrivning Skrive huskesedler sammen med børnene og på den måde være model for skrivningen synger, rimer og remser og opfordrer til denne aktivitet kan skrive dets navn eller at det skriver. Ordudvikling bruge sprogposer som sangposer, begrebsposer, eventyrposer m.m. historielæsning tale med børnene tale sammen med barnet om det i har oplevet, læst eller film vi har set lytte til barnet, hjælpe barnet med at sætte ord på fx følelser give barnet mange førstehåndserfaringer, fx Besøg på bondegård, Falck osv. Sætningsproduktion tage udgangspunkt i barnets sproglige udvikling tilpasse ord og sætningslængder udvide børnenes sproglige kompetencer har mange ord og kan formulere sig, så en voksen forstår uden at skulle spørge meget kan fortælle om en oplevelse eller digte en historie af fri fantasi gerne vil fortælle om hvad de har oplevet og gerne vil snakke med voksne og børn kan beskrive hvad det føler kan fortælle om hvad det har oplevet eller digte en historie næsten uden støtte fra en voksen. bruge bøger til samtale og højtlæsning sætte ord på det vi ser, hører og gør sammen

15 Tema: Krop og bevægelse Mål Indhold Evaluering Børn skal have Det vil vi gøre ved at Målene er nået når børnene mulighed for at opleve glæde ved at bruge deres krop mulighed for at udvikle kroppens funktioner og bevægelser.( grov- og fin motorisk) planlagte aktiviteter, rytmik, gymnastik, gå ture emnearbejde, smør selv, klippe /klistre, ude/ inde leg, fri leg er glade for at være med selv tager initiativ mulighed for tilegnelse af viden om hygiejne mulighed for tilegnelse af viden om ernæring mulighed for at bruge alle deres sanser mulighed for at lære egne og andres begrænsninger faste rutiner f.eks. vaske hænder før spisning, toiletbesøg før hændervask, tørre borde af efter spisning smør selv dag, emne som fx sund eller usund mad emnearbejde tilgængelige beskæftigelses materialer planlægge aktiviteter og udøve dem sammen med børnene lave udfordringer til forskellige alders- og udviklingstrin opmuntre børnene til at prøve nye ting selv har fået faste rutiner er bevidste om hvad der er sundt og usundt. kender deres sanser og ved hvordan de bruges kan sige til og fra accepterer at alle ikke kan det samme

16 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Mål Indhold Evaluering Børn skal have Det vil vi gøre ved at Målene er nået når børnene mulighed for at være sammen med voksne, som kan inspirere og støtte dem bruge forskellige udtryksformer f.eks. højtlæsning, fortællinger, sang, dans, rytmik, teater, dias, mimik er trygge og tør turde - er glade ved at være med. mulighed for at eksperimentere, øve sig og afprøve sig selv mulighed for at bruge forskellige materialer og redskaber mulighed for at deltage i flerkulturelle traditioner og tilbud mulighed for at mødes med det der er anderledes give plads og tid til dans, rytmik, teater fortællinger m.m. tilbyde børnene forskellige materialer og redskaber, så de får kendskab til hvordan de bruges, fx slå søm i male, lave / høre musik, danse, se teater, lime/ klistre m.m. gå på slottet, bibliotek, udflugter i lokalområdet Fastelavn, påske, jul selv tager initiativ har overskredet personlige grænser får succesoplevelser viser interesse og motivation er blevet bevidst om hvad de kan bruge materialer og redskaber til og spørger til dem har deltaget og har haft gode oplevelser med det når alle børn er en naturlig del af vores dagligdag Inddrage de fremmede kulturer i dagligdagen f.eks. temaer om mad, tøj, traditioner m.m.

17 Tema: Naturen og naturfænomener Mål Indhold Evaluering Børn skal have Det vil vi gøre ved at Målene er nået når børnene mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen mulighed for at udvikle respekt for natur og miljø mulighed for at opleve naturen med alle sanser mulighed for at bruge kroppen mulighed for at opleve naturen som et rum til at lege i være i naturen på forskellige årstider voksne skal være nærværende og engageret i forhold til børnenes nysgerrighed. voksne skal være rollemodel. være ude på alle årstider finde planter, dyr, se føle smage og mærke dem f.eks. springe over bække, klatre i træer m.m. tid til fordybelse tid til at nyde naturen bliver bevidste om naturens betydning kan færdes i naturen uden at ødelægge den selv er opmærksomme, nysgerrige og spændte kender dyr, planter ved navn genkender dyr og planter når børnene vil være ude i naturen mulighed for at opleve og udforske naturen. mulighed for ar bruge deres erfaringer med naturfænomener. projekter f.eks. høst, efterår. Så se det spire være ude hver dag Tage naturen med hjem er aktive i naturen i alt slags vejr

18 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Børn med særlig behov er børn, hvis udvikling ikke helt eller delvis tilgodeses i den almindelige børnehavedag. Der er tale om børn, hvor personalet må gribe til særlige midler eller en øget indsats for at sikre barnet den bedst mulige udvikling eller må anmode om specialistbistand. På baggrund af barnesynet og den valgte pædagogik i distriktet, er udgangspunktet respekt for det enkelte barn og dets stærke sider. Der er plads til alle i institutionen, og barnet inddrages i dagligdagen med egne forudsætninger. Børn med særlige behov er hele personalegruppens ansvar, derfor kan der hentes hjælp hos kolleger. Er der tale om tale-sprogbørn, udfærdiges en Trass-screening af barnet som bilag til henvisningsskemaet. Er der tale om andre udviklingsproblemer, udfærdiges en Kuno Beller udviklingsbeskrivelse som bilag til henvisningsskemaet. Forældrene indrages, så snart vi har en formodning om, at der er behov for en særlig indsats. Det er lederen og primærpædagogen, der er ansvarlig for at indhente specialist bistand, med henblik på rådgivning af personale eller medvirken i en handleplan.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere