TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014"

Transkript

1 TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU

2 Fra erhvervsevne til arbejdsevne Det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreform fra 2001 Flest muligt beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked, færre på førtidspension. Slut med begrebet nedsat erhvervsevne grundet fysisk eller psykisk invaliditet En aktivrettet indsats har fortrinsret frem for passiv forsørgelse Yde efter evne (noget for noget)

3 Arbejdsevnebegrebet fra Indførelse af en specifik metode til at: Beskrive, udvikle og vurdere arbejdsevne med det sigte: - At opnå hel eller delvis selvforsørgelse - At kvalificere grundlaget for at træffe afgørelse efter den sociale lovgivning Grundsyn: At sikre, at personer, der har en arbejdsevne, som muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får mulighed for at udfolde denne arbejdsevne gennem et arbejde

4 Førtidspensionsreform juni 2012 Baggrund: flere mennesker på varige forsørgelsesydelser end forudsat i 2002 Et fortsat fokus på dokumentation for nedsat arbejdsevne og ikke i tilstrækkelig grad fokus på udviklingsmuligheder i arbejdsevnemetoden Flere yngre med psykiatriske diagnoser tilkendes pension Ustruktureret samarbejde særligt på sundhedsområdet

5 Sigtelinjer i reformen Alle muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet skal prøves (ressourceforløb) Arbejdsevne udvikles og ikke afprøve Ejerskab og indflydelse en forudsætning Helhedsorienteret, sammenhængende og individuel tilrettelæggelse. Rehabilitering og ressourceforløb er kodeord i reformen Sundhedsindsatsen en del af den sammenhængende indsats Beskæftigelse og helbred går hånd i hånd Opfølgning i ressourceforløb er omdrejningspunktet for udvikling og succes

6 Andel af borgere på førtidspension 14,0% 12,0% 10,0% 10,7% 9,2% 11,6% 11,7% 11,4% 10,3% 8,0% 6,0% 8,1% 5,3% ,0% 2,0% 0,0% Aalborg Nordjylland DK Esbjerg København Odense Randers Aarhus

7 Tilgang til førtidspension Aalborg DK Kilde: Ankestyrelsen - målingen er rullende år fra 4. kvartal til 3. kvartal Tilkendelse 1-4 kvartal 2011 fordelt på alder Alder I alt Antal % 3% 7% 16% 26% 74% 100% Fordelt på diagnoser-2011 Psykiske lidelser 310 Bevægeapparat 108 Kræft 45 Nervesystem 42 Hjerte-kar 35 Øvrige 54

8 Pensionsloven - 16 Fra 1. januar 2013: Kan tilkendes i alderen fra 40 år og til folkepensionsalderen Undtagelsesbestemmelse for personer år hvis der er helt åbenbare forhold, dvs alvorligt syge og svært handicappede Arbejdsevnen varigt nedsat, så det ikke er muligt via støtte - herunder fleksjob i få timer - at blive selvforsørgende. Pensionslovens 16: Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2, 1)at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2)at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Praksisfastsættelse i Ankestyrelse

9 Pensionstyper På baggrund af en helhedsvurdering (alle udviklingsmuligheder har været forsøgt) 2. Ansøgning på foreliggende grundlag (foreliggende dokumentationsgrundlag) 3. Seniorførtidspension (langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, tæt på folkepension) 4. Kommunen kan rejser sag om førtidspension, (uden borgeren selv har ønsket det)

10 Påbegynde sag om førtidspension 2 afgørelser i en sag om FTP: 1. en afgørelse om at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension - og 2. en afgørelse om FTP En henvendelse om FTP behandles ift alle relevante muligheder Retsikkerhedslovens 5 sagens påbegyndelse dermed subsidiær ift at alle relevante muligheder skal iværksættes Undtagelse: dér hvor borgeren søger på foreliggende grundlag. Retsikkerhedslovens 5: Retssikkerhedslovens 5 Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

11 Behandling efter en helhedsvurdering 17.1 jf. 18 Der påbegyndes sag om førtidspension når det er dokumenteret, at der ikke er flere udviklingsmuligheder, og arbejdsevnen ikke kan forbedres via ressourceforløb, eller aktivering, revalidering, behandling m.m. Ingen tidsbegrænsning ift. sagsbehandlingen, behandles ud fra alle muligheder i den sociale/beskæftigelsesmæssige lovgivning 93% af alle tilkendelser i 2013( alene efter ny lovgivning) er bevilget efter en helhedsvurdering. 98% af alle tilkendelser i 2011 er bevilget efter en helhedsvurdering

12 Ankestyrelsens praksisfastsættelse Eksempler på anbefalinger fra Ankestyrelsens praksisfastsættelse: Kun at bevilge førtidspension, når det er dokumenteret at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, Ved psykiske lidelser: at få indhentet helbredsmæssige oplysninger tidligt og få iværksat behandling og afprøvninger der tilgodeser skånehensyn tilstrækkeligt. Sikre tilstrækkelig dokumentation for at begrænsninger skyldes helbredsmæssige forhold og ikke andre forhold ( f.eks. hjemlige, sociale forhold, omsorgsopgaver ect.) At relevante behandlingsmuligheder er afprøvet, -og krav herom, medmindre der er væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed At overveje og belyse muligheden for at forbedre arbejdsevne og udvikle ressourcer bedst muligt herunder, at arbejdsprøvninger gennemføres med fokus på borgerens konkrete evner og skånebehov. Lovbemærkninger til 18 :Det er som hidtil en betingelse, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings-, og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, og det forudsættes, som noget nyt, at borgeren har deltaget i ressourceforløb

13 Undtagelserne Personer i alderen år, samt øvrige personer, kan undtages for beskæftigelsesrettet indsats mhp udvikling af arbejdsevne: Hvis det er dokumenteret, eller hvis det pga. særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles Alvorlig sygdom og handicap Eksempelvis betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, alvorlige hjerneskader, alvorlige lidelser hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse Ankestyrelsens praksisfastsættelse Ankestyrelsens praksisfastsættelse 52-årig kvinde med svær depression, der er udløst af dødsfald i familien. Den behandlende psykolog fraråder enhver form for arbejdsprøvning og forventer et langvarigt sygeforløb. 1½ år efter dødsfaldet i familien tilkender kommunen pension. På afgørelsens tidspunkt kunne man ikke pege på beskæftigelsesmuligheder. Ankestyrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er dokumentation for, at tilstanden er varig. 50-årig rengøringsassistent, der er blevet undersøgt for en blodprop i hjernen. Der er imidlertid ingen fysiske fund, men hun har agorafobi, social angst og neurasteni og beskrives som psykisk slidt op efter blandt andet to alkoholiske/voldelige ægteskaber. Den psykiater, der gennemfører undersøgelsen, fraråder en arbejdsprøvning. På dette tidspunkt er kvinden ikke nået fuld styrke i sin medicinske behandling mod panikangst, og der er også igangsat psykologbehandling. Herefter tilkender kommunen førtidspension 1½ år efter sygemeldingen. Dette sker uden en arbejdsprøvning. Ankestyrelsen vurderer, at sagen er afgjort for tidligt. Kommunen burde have afventet resultatet af behandlingerne og herefter eventuelt med inddragelse af psykiater - foretaget en vurdering af, om der var grundlag for at gennemføre en arbejdsprøvning. Kilde: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2009

14 Foreliggende grundlag En ret til at få behandlet og truffet afgørelse om påbegyndelse og afgørelse om førtidspension Udarbejdes rehabiliteringsplan på foreliggende oplysninger Medtages oplysninger frem til partshøringen forud for behandling på rehabiliteringsmøde Foreligges rehabiliteringsteamet på foreliggende grundlag Borgeren deltager i såvel rehabiliteringsmødet, og har efterfølgende udtaleret inden kommunen træffer afgørelsen 21% af alle behandlede førtidspensionssager efter ny lovgivning i 2013, er rejst på foreliggende grundlag. I 30 ud af 41 sager blev givet afslag.

15 Seniorførtidspension Begrænset til personkredsen, der: - Har mindre end 5 år til folkepensionsalder - Har langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet - Skal vurderes ud fra foreliggende arbejdsmarkedserfaring og kan indhentes yderligere helbredsmæssige oplysninger - Skal ikke have afprøvet /udviklet arbejdsevnen - Skal færdigbehandles senest 6 mdr. efter ansøgning

16 Tidsbegrænsning? Ingen tidsbegrænsning på tilkendelse af førtidspension Kommunen kan dog beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt jf. Pensionslovens 20 stk. 1, 2. pkt. Ganske særlige tilfælde Alvorlige lidelser Typisk unge, hvor der erfaringsmæssigt er et uforudsigeligt forløb Ankestyrelsen Principafgørelser: Ikke grundlag for kontrol i sag om psykisk lidelse Praksisundersøgelse førtidspension til personer med psykiske lidelser 2012: Kommunerne skal være opmærksomme på, at reglen om kontrol er restriktiv, og at reglen ikke kan anvendes til at tilkende midlertidige pensioner.

17 Pensionstilkendelser 2013 Bevilling af førtidspension ultimo sept gammel og ny lovgivning. Gammel lov Kbh. Aarhus Aalborg Odense Esbjerg Randers Ny lov Ialt Bevilling af førtidspension ultimo sept 2013 ny lovgivning Under 40 Over 40 Kbh. Aarhus Aalborg Odense Esbjerg Randers

18 Pensionstilkendelser Aalborg 1-4 kvartal ny pensionslov Under 20 år år 5 Over 40 år 141 I alt kvartal 2013 gammel pensionslov Under Over I alt 170 * Overgangsbestemmelser giver mulighed for at tilkende førtidspension efter gamle regler, hvis sagen er påbegyndt inden

19 Ressourceforløb

20 Ressourceforløb LAB 68a Personer under 40 år der har komplekse problemer ud over ledighed.. problemer der ikke kan løses gennem en indsats efter denne lov eller lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal kunne tilbydes et ressourceforløb 68a stk 9: For personer over 40 år gælder tilsvarende regler, og at man skal tilbydes ét ressourceforløb. Ressourceforløb har en varighed på 1-5 år Undtagelse for ressourceforløb, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

21 Målgruppen for ressourceforløb Ordin ær Arbejds marked Almindelige indsatser efter LAB-loven Revalidering Fleksjob Ftp R e s s o u r c e f o r l ø b LAB Målgruppe 2.11 Sammensatte, komplekse problemer udover ledighed. Tværgående indsats påkrævet. Udvikling af besk.mæssige kompetencer, sociale færdigheder og/eller fysiske /psykiske ressourcer. - Længerevarende offentlig forsørgelse, eller behov har behov for anden indsats før der kan iværksættes realistisk beskæftigelsesrettet/udd.- mæssig indsats

22

23 Indhold Sundhedstilbud Træning Behandling Sociale tilbud/bostøtte Beskæftigelse Uddannelse Mentor Frivilligt arbejde Og meget andet.

24 Eksempler 45-årig mand. Samlevende og forsørger til i alt 5 børn. Støtteforanstaltninger til børn. Har haft konfliktfyldt børnesag. Har arbejdet mange år som pladesmed, gode faglige kompetencer. Haft mangeårig psykiske problemer, periodisk angst, depression og diabetes. I psykiatrisk behandling, behandlingsmuligheder findes udtømte. Ønsker pension og støttes af samlever og psykiater. Motiveres for ressourceforløb. Hans diabetes kan reguleres bedre, mulighed for positiv påvirkning fysisk såvel som psykisk. Behov for koordineret indsats m. psykiater og familierådgiver. Skånsom praktik m. mentorstøtte når der er mere overskud.

25 Eksempler 28-årig kvinde, samlevende og 2 små børn. Uddannet delikatesseassistent, sygemeldes grundet stress i I behandling i psykiatrien, diagnose og behandlings perspektiv endnu uklart. Hun er indstillet på ressourceforløb og håber hun igen kan komme på arbejdsmarkedet. Der er behov for fortsat psykiatrisk udredning og koordinering ift kommunen. Bostøtte + evt. støtte ift børn. Fysisk træning som supplement til psykiatrisk behandling. Praktik og mentor når hun er klar.

26 Eksempler 45 årig grønlansk kvinde. Modtaget kontanthjælp siden 18 år. Misbrug, børn anbragt. Flere forliste forhold. Bor nu alene og er ædru Har deltaget i brug for alle og fået tildelt bo-støtte. Blev motiveret for misbrugsbehandling og har netop afsluttet ½ års forløb på Tjele behandlingscenter. Har tidligere tænkt pension, men tror nu på at hun skal være noget her i samfundet. Plan om fortsat behandling i misbrugscenter, bo-støtte ift at træne sociale kompetencer, lære at bo uden misbrug. Fysisk træning, skal have kontakt til datter og barnebarn og være mormor. Vil gerne i praktik i en genbrugsforretning/være frivillig/arbejde

27 Ressourceforløb - Udfordringer At få defineret målgruppen af unge der skal i ressourceforløb At få skabt kvalitet i ressourceforløbene, så der reelt gives udviklingsmuligheder At få en koordineret og sammenhængende indsats med behandlingssystemet Tilstrækkelig tæt opfølgning

28 Fleksjob LAB Man visiteres til fleksjob kan ikke søges på foreliggende grundlag i lighed med førtidspension Visitation sker på baggrund af en vurdering af arbejdsevne og udviklingspotentiale ift. alle foreliggende muligheder. Anvendelse af rehabiliteringsplan og behandling på rehabiliteringsmøde Dokumentation for, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat indenfor alle arbejdsområder = at man ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet

29 Reform - Fleksjob Fleksjob ikke nye visitationskriterier, men fremtidssikres så den målrettes de mennesker der har mindst arbejdsevne: Kan ansættes med meget lille timetal Omlægning af tilskud, så arbejdsgiver alene betaler for effektiv arbejdstid, og den fleksjobansatte får fleksløntilskud fra kommunen. Arbejdsgiverbonus ( , u/10 timer i 6 mdr.) puljen pt opbrugt Derudover: Midlertidige ansættelser - 5 års varighed Anvendelse af sociale kapitler ved fastholdelsessager Pligt til CV på Jobnet jobsamtale hver 3. mdr. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet m. skånehensyn Ret til ledighedsydelse forskellige takster afhængig af hidtidig indtægtsgrundlag Selvstændige kan få tilskud til selvstændig virksomhed, alene ud fra en arbejdsevnevurdering ift arbejdet i virksomheden - en selvstændig bestemmelse og man er ikke visiteret til fleksjob bredt set ( ikke ret til ledighedsydelse)

30 Fleksjobenheden Lidt statistik Antal personer, der ventede på fleksjob pr : 387 Antal personer, der ventede på fleksjob pr : 359 Tilgang i 2013: 234 Nyvisiterede: 92 Opsagt fra fleksjob: 128 Tilflyttere: 14 Etablerede fleksjob i 2013: 251 Antal fleksjob pr : 1752

31 Sager modtaget i 2013 Nyvisiterede: 91 Opsagt fra fleksjob: 128 Tilflytter: 15 I alt 234

32 Fremskaffelse af job Ved modtagelsen: Tilknyttes straks rådgiver + virksomhedskonsulent Indenfor 14 dage: Indenfor 3 uger: Fællessamtale mellem borger + rådgiver + virksomhedskonsulent Borger starter i jobklub Indenfor 28 dage: Borger lægger cv ind på Jobnet Løbende: Borger og virksomhedskonsulent aftaler jobsøgningsaktiviteter Opfølgning på jobsøgningsaktiviteter min. hver anden uge Praktik: Der etableres 4 ugers praktik forud for ansættelse i fleksjob

33 Ansættelses-flow kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nye sager pr. kvartalet Ansat i fleksjob pr. 31. december

34 Hvordan fastsættes lønnen? Med udgangspunkt i overenskomsten på området aftaler arbejdsgiver og arbejdstager lønnen i det konkrete fleksjob Jobcentret vurderer i samarbejde med arbejdsgiver og den ansattes i fleksjob graden af arbejdsintensiteten. Det sker på baggrund af en forudgående praktikperiode på ca. 4 uger Den ansatte i fleksjob skal udnytte sin arbejdsevne bedst muligt Arbejdsgiver udbetaler løn for den effektive arbejdstid. Hvis f.eks. arbejdstiden er aftalt til 20 timer om ugen og arbejdsintensiteten er vurderet til 75%, udbetaler arbejdsgiver løn for 15 timer om ugen Løn + fleksløntilskud må ikke overstige lønnen i jobbet svarende til 37 timer om ugen

35 Hvordan beregnes fleksløntilskuddet? Fleksløntilskuddet udgør max: kr pr måned Tilskuddet nedsættes med 30 % af lønnen op til kr pr måned 55 % af lønnen udover kr pr måned Et eksempel: Månedsløn fra arbejdsgiver er: kr Fradrag i fleksløntilskud: 30 % af kr = kr 55 % af kr = 986 kr Fradrag i alt er kr Fleksløntilskuddet pr måned: kr kr = kr Indtægt i alt pr måned: kr kr = kr En forudsætning for denne indtægt er, at månedslønnen i fleksjob er aftalt til mere end kr

36 Ansættelse i fleksjob Eksempler på lønsammensætning Arbejdstid pr. uge Arbejdsintensitet Aflønning pr. uge Månedsløn Løn fra arbejdsgiver pr. måned Fleksløntilskud pr. måned Indtægt i alt pr. måned 8 timer 75% 6 timer kr kr kr kr 16 timer 75% 12 timer kr kr kr kr 20 timer 75% 15 timer kr kr kr kr = kr

37 Mini fleksjob Succes? Eller fiasko?

38 Central pulje Antal ansatte: 335 Budget: 42 mill.

39 Rehabiliteringsteamets opgaver Teamet består af fagpersoner fra en række forskellige områder. Der kan indkaldes andre fagpersoner ad hoc Teamet er et dialog- og koordineringsforum som afgiver indstilling i alle sager inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension Teamet skal ikke fungere som et bevillingsnævn, men komme med anbefalinger og indstilling om borgerens mulighed for at opnå beskæftigelse eller uddannelse Formålet er at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder med fokus på beskæftigelse og uddannelse

40 Rehabiliteringsteam Et team bestående af erfarne fagpersoner Jobcenter - F&B Ydelse og socialområde - F&B Sundhedscenter Aalborg - Kultur og Sundhed(dækker også Ældre og Handicap) UU - Skoleforvaltningen Socialmedicinsk enhed, AAS Fra 1. marts 2014 organiseret i 4 teams Sygedagpengehus Job og Aktivhus Uddannelseshus Integration

41 Kompetence Rådgivere skal sammen med borgeren lave en rehabiliteringsplan. Planen indeholder ikke vurderinger af arbejdsevne og indsatser fremadrettet Rehabiliteringsteamet har kompetence til at komme med vurdering af arbejdsevne og indstille til indsatser der kan udvikle arbejdsevne fremadrettet Kommunen har kompetence(respektive forvaltninger) til at træffe afgørelser om indsatser Det forudsættes at rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspensions følges, ellers skal sagen behandles på ny. JC kompetence til at træffe afgørelse om ressourceforløb og fleksjob, samt øvrige beskæftigelsesrettet indsatser Ydelses og socialcenter har kompetence til at træffe afgørelser efter servicelovens bestemmelser på voksenområdet Ydelse og socialcenter har kompetence til at påbegynde og træffe afgørelse om førtidspension, men først efter en indstilling fra JC om arbejdsevnen.

42 Evaluering - rehabiliterings-møderne Ved reformens ikrafttræden 2013 et mål om brugerundersøgelse ultimo 2013 Formål at gøre status og justere indsatsen ift. organisering, brugerinddragelse og metoder Resultatet viser: behov for anden organisering af teams. Iværksat pr Kompetenceudvikling af teams ift. mødeledelse, spørgeteknikker, tværfaglighed/flerfaglighed. Plan for yderligere uddannelsesforløb er igangsat Overvejende positive tilkendegivelser fra borgere der har deltaget i rehabiliteringsmødet, ift. hvordan det opleves at deltage

43 Praksisfastsættelse Ankestyrelsen fastsætter praksis på området : -Konkrete enkeltafgørelser -Principafgørelser -Praksisundersøgelser, senest har AAK deltaget i - Tilkendelse af ftp for personer under 40 år Behandling af sager i rehabiliteringsteams udkommer 2014

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformens vigtigste sigtelinjer Flere unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension Borgeren skal medinddrages

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Reform af fleksjob Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato:

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Som borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du mulighed

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år

Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland 2012 Indhold 1. Resumé og anbefalinger... 2 1.1. Undersøgelsens hovedresultater...

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 167 Offentligt Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Belyst ud fra lovgivningen og Ankestyrelsens og domstolenes praksis Ankechef Pernille

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser, Karl Schmidt jul-11 okt-11 Nytilgangen falder 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalgets høring - Førtidspensions- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere