Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget

2 Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti, Ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge og Uddannelseshjælp Kontanthjælp Kontanthjælp til aktiverede Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Beskæftigelsestilskud, ikke rammebelagt: Dagpenge til forsikrede ledige Løntilskud forsikrede ledige Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag Øvrige ikke rammebelagt: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Kommunal jobtræning Forsikrede ledige (arbejdsgiverandel) Servicejobs Seniorjob Forsørgelse I alt

3 Politikområder Aktivitet: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag Integrationsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Ressourceforløb Hjælpemidler m.m kontanthjælpsmodtagere Budgetgaranti rammebelagt: Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (personlig assistance og hjælpemidler) Øvrige ikke rammebelagt: Produktionsskoler Integrationsprogram Mentorer Øvrige rammebelagt: Indkvarteringsboliger for flygtninge Aktivitet i alt Total

4 Generelle Bemærkninger Budgetforslaget tager udgangspunkt i de strategiske mål med at øge beskæftigelsen, løfte uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og nedbringe antallet af borgere på overførselsindkomst. Målene er vist nedenfor: 1) Flere i selvforsørgelse 2) Forebygge langtidsledighed 3) Flere i job 4) Færre på uddannelseshjælp flere med uddannelse 5) Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft Budgetforslaget for 2015 er bygget op, så de generelle bemærkninger gennemgås først. De generelle bemærkninger indbefatter en gennemgang af budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet, forventninger til ledigheden samt relevante lovændringer. Derefter gennemgås alle forsørgelsesudgifterne. Forsørgelsesudgifterne er delt op efter om de er en del af budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet eller uden for budgetgarantien. Ved hver forsørgelsestype vil forventningerne til resten af 2014 samt 2015 blive gennemgået. Derefter vil resultatmålene samt lovgivningsmæssige konsekvenser blive indarbejdet i forventningerne. Herefter gennemgås aktiviteterne. Disse er også delt op efter, om de er en del af budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet eller uden for budgetgarantien. Størstedelen af udgifterne under Beskæftigelsesudvalget er sociale overførselsudgifter, der tildeles efter lovbestemte tildelings- og udmålingsregler. Udgifterne er derfor ikke-rammebelagte, da kommunens muligheder for at styre udgifterne er begrænsede. Satsreguleringen fra 2014 til 2015 er 1,5 pct. Budgetgaranti Nogle af områderne under Beskæftigelsesudvalget er dækket af budgetgarantien. Det gælder områderne introduktionsprogram, introduktionsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp, kontanthjælp til aktiverede, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger. At et område er budgetgaranteret betyder, at staten kompenserer kommunerne for konjunkturudviklingen. Budgetgarantien opgøres på baggrund af udgifterne fra regnskabsår til regnskabsår for alle kommuner under ét. Garantien udbetales i form af en regulering i det generelle tilskud og kommunerne kompenseres således i forhold til deres befolkningsandel og ikke udviklingen i den enkelte kommune. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét har brugt 1 mia. mere til kontanthjælp end KL og regeringen har forudsat, vil dette merforbrug blive kompenseret. Horsens Kommune vil i dette tilfælde få 15 mio. kr. som kompensation, uanset om der har været et merforbrug eller ej. Hvis der i Horsens Kommune har været et faktisk merforbrug på 10 mio. kr. til kontanthjælp, vil Horsens Kommune blive overkompenseret med 5 mio. kr. Hvis merforbruget til kontanthjælp har været 20 mio. kr. i Horsens Kommune, er der en manglende kompensering på 5 mio. kr., som må finansieres på anden måde. Den samme mekanisme gør sig gældende, hvis kommunerne under ét bruger mindre end forventet. Hvis kommunerne under ét har brugt 1 mia. mindre til kontanthjælp end KL og regeringen har forudsat, vil der ske en negativ regulering af budgetgarantien. I dette tilfælde vil Horsens Kommune få en reduktion på 15 mio. kr., uanset om der har været et mindre forbrug eller ej. 4

5 De forskellige ydelser har forskellige refusionssatser, alt efter hvor lang tid borgeren har modtaget ydelsen eller om borgeren deltager i et virksomhedsrettet tilbud. Tabellen nedenfor viser refusionssatserne for de mest relevante ydelser som hører under budgetgarantien. Ydelse Varighed af ydelse Borgeren er passiv eller i et vejledningsog afklaringsforløb Borgeren er i et virksomhedsrettet tilbud Kontanthjælp / ressourceforløb / uddannelseshjælp Ingen specielle regler ift. varighed 30% 50% Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb Ingen specielle regler ift. varighed 30% 65% Under 18 mdr. varighed 30% 50% Over 18 mdr. varighed 0% 0% ugers varighed 30% 50% Over 52 ugers varighed 0% 0% Hvis borgeren ikke er i et tilbud eller deltager i et vejlednings- og afklaringsforløb gives der 30 % refusion, mens der gives 50 % refusion ved et virksomhedsrettet tilbud. Ledighedsydelse er lidt anderledes ift. de andre ydelser under budgetgarantien, da refusionssatsen falder til 0 % efter 18 mdr. Samtidig adskiller ressourceforløbsydelsen i jobafklaringsforløb sig fra de eksisterende ressourceforløb på refusionssiden, da jobafklaringsforløbene følger refusionssatsen for sygedagpenge og reduceres til 0 % efter 52 uger. Udgifter uden for budgetgarantien Nogle forsørgelsestyper er uden for budgetgarantien, f.eks. sygedagpenge og fleksjob. Dette betyder, at kommunerne under ét ikke kompenseres for stigende udgifter eller reguleres negativt ved færre udgifter. Dette betyder f.eks., at Horsens Kommune får 65 % refusion for alle udgifterne til fleksjob. Hvis udgifterne til fleksjob i Horsens Kommune stiger mere end budgetteret, vil Horsens Kommune stadig blive kompenseret med de 65 % refusion som gives på ydelsen, men de resterende 35 % af udgiftsstigningen skal Horsens Kommune selv finde finansieringen til. Dermed er der ikke nogen udsigt til en kompensation ved stigende udgifter. Til gengæld sker der ikke en negativ regulering, hvis der sker en reduktion i forsørgelsesudgifterne, f.eks. på sygedagpengeområdet. 5

6 Tabellen nedenfor viser refusionssatserne på de mest relevante ydelser uden for budgetgarantien. Seniorjob adskiller sig ved at der givet et tilskud pr. helårsstilling, i stedet for at der gives refusion på udgifterne. Ydelse Sygedagpenge Fleksjob eller flekslønstilskud Førtidspension Seniorjob Varighed af ydelse / tilkendelsestidspunkt Borgeren er passiv eller i et vejledningsog afklaringsforløb Borgeren er i et virksomhedsrettet tilbud 0-4 ugers varighed 100% 100% 5-8 ugers varighed 50% 50% 9-52 ugers varighed 30% 50% Over 52 ugers varighed 0% 0% Ingen specielle regler ift. varighed eller indsats 65% Tilkendt før 1. januar % Tilkendt efter 1. januar % Ingen specielle regler ift. varighed eller indsats Tilskud på kr. pr. helårsstilling Beskæftigelsestilskud Udover budgetgarantien kompenseres kommunen via beskæftigelsestilskuddet for udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet udregnes ikke ift. landsplan, som tilfældet er det med budgetgarantien, men ift. kommunerne i Horsens Kommunes landsdel., som geografisk svarer til de østjyske kommuner. Beskæftigelsestilskuddet fungerer dog næsten på samme måde, da Horsens Kommune vil opnå en større kompensation, hvis udviklingen i antallet af forsikrede ledige er bedre i Horsens Kommune end resten af landsdelen. Tabellen nedenfor viser refusionssatserne på A-dagpengeområdet. Ydelse A-dagpenge Varighed af ydelse Borgeren er passiv eller i et vejledningsog afklaringsforløb Borgeren er i et virksomhedsrettet tilbud 0-4 ugers varighed 100% 100% Over 4 ugers varighed 30% 50% Forventning til ledigheden Når forventningerne til udviklingen i ledigheden vurderes, fokuseres der kun på A-dagpenge modtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er dermed ikke medregnet. Økonomi og Indenrigsministeriet forventer en faldende ledighed fra helårspersoner i 2014 til helårspersoner i 2015, mens Det økonomiske råd forventer en ledighed på i 2014 og i Det økonomiske Råds vurdering af udviklingen i bruttoledigheden er dermed mere pessimistisk end regeringens vurdering. Tal for ledighedsvurderingen i 2013 og 2014 bør ifølge KL s budgetvejledning vurderes med forsigtighed, da de bl.a er påvirket af nedgangen i antallet af forsikrede ledige, som har mistet dagpengeretten. En væsentlig del af dem er ikke berettiget til kontanthjælp eller andre overførelsesindkomster jf. budgetvejledningen. 6

7 Konjunkturudsvingene er som oftest kraftigere i Horsens Kommune end i resten af landet. Nedenstående figur viser en indexering af antallet af A-dagpengemodtagere i Horsens Kommune samt hele landet i perioden Tabellen viser, at i perioden fra , hvor ledigheden faldt, faldt ledigheden i Horsens Kommune mere end på landsplan. I perioden , hvor ledigheden steg kraftigt, steg ledigheden mere i Horsens Kommune end i resten af landet. Kun fra 2012 til 2013 har Horsens Kommune haft en ledighedsudvikling, som var på niveau med udviklingen på landsplan. Kilde: Jobindsats.dk Note: Der tages ikke højde for den ændrede dagpengeperiode i figuren 7

8 På kontanthjælpsområdet følger udviklingen i Horsens Kommune mere udviklingen på landsplan. Figuren nedenfor viser en indexering af antallet af kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune samt hele landet i perioden Figuren viser, at i perioden lykkedes det for Horsens Kommune at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere mere end resten af landet. I perioden har stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere været den samme på landsplan og i Horsens Kommune. Kilde: Jobindsats.dk Reform af A-dagpengeområdet Regeringen indgik den 18. juni 2014 en aftale om en reform af A-dagpengeområdet. Reformen indeholder blandt andet: Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Et fælles og intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder. Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der som udgangspunkt er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes gentagen aktivering. Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling. Mere ansvar til enkelte gennem digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler og melder sig til jobsøgningsaktiviteter. Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat løntilskud fra 12 til seks måneder, og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire måneder. Jobrotationsordningerne målrettes blandt andet ved at den ledige skal have været ledig i seks måneder i stedet for de nuværende tre måneder. Samtidig forkortes varigheden fra 12 til seks måneder. Refusionssatsen på jobrotation nedsættes fra 100 % til 60 % 150 mio. kr. til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser. Bedre organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter den nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd. Kilde: Beskæftigelsesministeriet 8

9 Størstedelen af reformen træder i kraft pr. 1. januar 2015, mens andre dele, primært aftalerne omkring øget digitalisering, først træder i kraft senere. Den øgede digitalisering omfatter: Joblog implementeres trinvis med fuld indfasning primo Selvbooking træder fuldt i kraft primo Digitalisering af voksenlærlingeordningen træder i kraft medio Reformen indeholder også et overordnet udspil til en refusionsreform, som skal træde i kraft fra Refusionsreformen tager udgangspunkt i, at kommunerne får en høj refusion på ydelsen i starten af ledighedsperioden, hvorefter refusionen falder jo længere den ledige er på offentlig forsørgelse. Samtidig vil der ske en harmonisering af refusionssatserne, så kommunerne ikke kan opnå mere i refusion ved at borgerne ændrer ydelsestype. Refusionsreformen forudsætter, at der foretages en udligningsreform, som kompenserer kommunerne for de byrdemæssige konsekvenser af reformen. Beskæftigelsesreformen er ikke fuldt indarbejdet i budgetforslag 2015, da der hverken foreligger et endeligt lovforslag eller en aftale mellem regeringen og KL omkring kommunernes kompensation. Dermed er der usikkerhed omkring jobrotationsområdet, hvor Horsens Kommune i 2014 forventer at bruge mellem mio. kr. til jobrotation. Jobrotation konteres under beskæftigelsesordninger. Det forventes, at de nye refusionsregler vil omfatte jobrotationsforløb som starter fra 1. januar 2015 og at Horsens Kommune vil blive kompenseret for de øgede udgifter. Visse dele af reformen, f.eks. ændringer i satserne for løntilskuddet til arbejdsgiverne og afskaffelse af driftsrefusion for vejledning og afklaringsforløb, er blevet indarbejdet, da der ikke er behov for aftalen mellem regeringen og KL for at vurdere de økonomiske konsekvenser. Reform af sygedagpengesystemet Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Reformen betyder, at sygemeldte fra 1. juli 2014 skal have deres sygedagpengesag vurderet efter fem måneder. Hvis sygedagpengene forlænges ud over de fem måneder, fortsætter den sygemeldte med at få sygedagpenge på en uændret sats. Kan sygedagpengene ikke forlænges, visiteres den sygemeldte til en ny jobafklaringsydelse, som er på kontanthjælpsniveau. Reformen er indarbejdet i budgetforslaget for

10 Udvalg: Beskæftigelsesudvalg Politikområde: Forsørgelse budgetgaranteret Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Ikke rammebelagt Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag Kontanthjælp til udlændinge og Uddannelseshjælp Kontanthjælp Kontanthjælp til aktiverede Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse I alt Forsørgelse budgetgaranteret Nedenfor gennemgås de forsørgelsestyper, som hører under budgetgarantien. Der gives først en overordnet introduktion til væsentlige ændringer på ydelsestyperne, derefter gennemgås hver enkelt funktion, hvor der gives en mere detaljeret gennemgang af antagelserne bag hver funktion. Kontant- og uddannelseshjælp Kommunen kan tilkende og udbetale kontant- eller uddannelseshjælp til en person, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. For at få kontanthjælp skal personen have været ude for en social begivenhed fx arbejdsløshed, sygdom, ikke være i stand til at forsørge sig selv og sin familie, og ikke få dækket behovet gennem andre ydelser. Kontanthjælp er en midlertidig forsørgelsesydelse. Kontanthjælpsmodtagere har ret og pligt til at tage imod et tilbud, som kan forbedre mulighederne for at få et arbejde og blive selvforsørgende. Dette kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Pr. 1. januar 2014 skal unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Uddannelseshjælpen er på SU niveau med mulighed for at give aktivitetstillæg til de aktivitetsparate unge. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at den lavere ydelse samt et større antal unge som starter på en uddannelse, vil medføre en netto besparelse på 593 mio. kr. for kommunerne. Horsens Kommunes andel af besparelsen er 8,9 mio. kr. Samtidig blev der i forbindelse med kontanthjælpsreformen indført gensidig forsørgerpligt, hvilket betyder at samlevende par skal forsørge hinanden. Beskæftigelsesministeriet skønner, at i 2015 vil den gensidige forsørgelsespligt medføre at kommunerne samlet set sparer 452,1 mio. kr. netto til kontanthjælp. Horsens Kommunes andel af besparelsen er 6,8 mio. kr. 10

11 Med kontanthjælpsreformen blev der indført nye visitationskategorier, så der pr. 1. januar 2014 er to visitationskategorier i stedet for tre. De to kategorier er: Job- eller uddannelsesparat Aktivitetsparat Kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere, som vurderes job eller uddannelsesparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde eller uddannelse inden for en kortere periode. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde eller uddannelse inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Før 1. januar 2014 eksisterende der også en tredje visitationskategori, midlertidig passiv, som medførte at den ledige blev friholdt fra indsats i tre måneder. Efter tre måneder blev det revurderet, om den ledige stadig skulle være passiv. Denne kategori er blevet afskaffet med kontanthjælpsreformen. I de første 5 måneder af 2014 var 78,1 % af alle kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune visiteret aktivitetsparate, mens andelen gennemsnitligt var 72,6 % i hele landet. Dermed har Horsens Kommune en større andel af ledige på kontanthjælp, som har andre problemer end ledighed. Det samme billede ses for modtagere af uddannelseshjælp. Her var 67,5 % af de ledige visiteret som aktivitetsparate i de første fem måneder af 2014, men det kun var 57,0 % gennemsnitligt for hele landet. 11

12 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Kontanthjælp til udlændinge Hele kroner, 2015 pl Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge I alt Udlændinge, der kommer fra lande uden for Norden og EU, og kommer til Danmark f.eks. som flygtninge, kan få kontanthjælp til udlændinge de første 3 år af deres ophold i Danmark. For at være berettiget skal udlændingen: ikke kunne klare sig selv, ikke være berettiget til SU eller pension, ikke have fået opholdstilladelse, hvor det var en betingelse at udlændingen ville blive forsørget af f.eks. ægtefællen, og deltage i et integrationsprogram. Udlændingestyrelsen har forhøjet antallet af flygtninge der skal visiteres til kommunerne i 2014, fra til Ifølge KL kan det ikke udelukkes, at antallet i 2015 vil være højere, som følge af f.eks. konflikten i Syrien. Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af udlændinge, der modtager kontanthjælp i Horsens Kommune. Den stiplede linje viser udviklingen i resten af 2014, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil der være 155 udlændinge, der modtager kontanthjælp ved udgangen af Kilde: KMD Opus 12

13 Pga. KLs forventning om, at antallet af flygtninge vil være højere i 2015, forventes det at antallet af udlændinge der modtager kontanthjælp vil stige med 4 personer om måneden i Omregnet til helårspersoner svarer dette til, at der vil være 177 helårspersoner som modtager kontnathjælp til udlændinge i Nettoprisen pr. helårsperson tager udgangspunkt i den forventede gennemsnitspris i 2014 på , hvortil der lægges 1,5 % i statsregulering. Hele kroner, 2015 pl Budgetforslag 2015 Antal Budgetforslag 2015 Nettopris Budgetforslag 2015 samlet Kontanthjælp til udlændinge

14 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Uddannelseshjælp Hele kroner, 2015 p/l Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp til aktiverede I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev uddannelseshjælpen for årige uden en uddannelse indført. Den nye ydelse er på SU niveau med mulighed for at yde tillæg, så ydelsen svarer til kontanthjælpen for borgere over 30 år. Indsatsmæssigt blev nytteindsatsen indført, som betyder at de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal arbejde for deres uddannelseshjælp. Samtidig blev mulighederne for at sende årige i løntilskud reduceret. Det er også en forudsætning i kontanthjælpsreformen, at flere af de unge vælger at tage en uddannelse og at de starter hurtigere på uddannelsen. Figuren nedenfor viser antallet af årige i Horsens Kommune, som har modtaget uddannelseshjælp i perioden jan.-jul Figuren viser, at antallet af modtagere har ligget relativt stabilt i perioden og at det forventes at ligge relativt stabilt i resten af Dermed forventes det, at der ultimo 2015 vil være 928 helårspersoner, som modtager uddannelseshjælp. Den primære grund til at budget 2015 reduceres i forhold til budget 2014 er, at den faktiske gennemsnitspris pr. helårsperson i 2014 har været lavere end antaget i budget Kilde: KMD Opus 14

15 Resultatmål Der er fastsat et resultatmål om at øge afgangen fra uddannelseshjælp med 20 % i 2015 ift. afgangen i Beregninger viser, at dette svarer til 60 helårspersoner. Der er også fastsat et resultatmål om at mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 20 % i 2015 ift. tilgangen i Beregninger viser, at dette svarer til 42 helårspersoner. Samlet set betyder dette, at hvis de to resultatmål opfyldes vil det medføre en reduktion i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere på 102 helårspersoner. Da der blev antaget, at der som udgangspunkt ville være 928 helårspersoner i 2014, forventes der at være 826 helårspersoner som modtager uddannelseshjælp i De 102 helårspersoner er fordelt forholdsmæssigt på aktive og passive. Nettoprisen pr. helårsperson er den forventede gennemsnitspris for 2014, prisfremskrevet med 1,5 %. De øvrige resultatmål for ungeenheden indregnes ikke i budgetforslag 2015, da opfyldelse af de ovenstående resultatmål vil betyde at de resterende resultatmål også opfyldes. Uddannelseshjælp, hele kroner 2015 p/l Budgetforslag 2015 Antal Budgetforslag 2015 Nettopris Budgetforslag 2015 Samlet Uddannelseshjælp passiv 30 % Uddannelseshjælp aktiv 30 % (vejledning el. afklaring) Uddannelseshjælp aktiv 50 % (virksomhedsrettede forløb) I alt

16 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Kontanthjælp Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Kontanthjælp I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere har været stigende fra 2013 til Med passive menes, at de ledige ikke deltager i et beskæftigelsesfremmende tilbud. I budgettet for 2014 var det forventet, at indførslen gensidige forsørgerpligt samt brugen af nyttejobs, ville give et fald i udgifterne til kontanthjælp. Det forventede fald i udgifterne til kontanthjælp er ikke forekommet i de første 7 måneder af 2014 og det forventes ikke at ændre sig i resten af Dette betyder, at der forventes et merforbrug på 26 mio. kr. til passiv kontanthjælp. Der antages, at antallet af passive kontanthjælpsmodtagere vil være ved udgangen af 2014 og at dette som udgangspunkt vil være niveauet for Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en nærmere forklaring på årsagerne til, at kontanthjælpsreformen ikke har givet det forventede fald i udgifterne til kontanthjælp. Antal 2013 Forventet antal 2014 Forsørgere og samlevende Særlig støtte Løbende hjælp 7 5 Ikke-forsørgere Uden ret til pension Unge med uddannelse - 32 I alt Kilde: KMD Opus Resultatmål Der er fastsat et resultatmål om, at antallet af jobparate ledige skal udgøre en faldende andel ift. antallet af jobparate ledige i Region Midtjylland. Beregninger viser, at opfyldelse af dette resultatmål i 2015 skal medføre et fald på 5 kontanthjælpsmodtagere. Faldet er ikke større, da størstedelen af det forventede fald i antallet af jobparate ledige, skal ske blandt de forsikrede ledige. Der er også fastsat et resultatmål om, at aktivitetsparate ledige i Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af alle aktivitetsparate ledige i hele landet. I april 2014 udgjorde de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune 1,67 % af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i landet. Denne andel skal reduceres til 1,51 % ultimo Opfyldelse af dette resultatmål skal 16

17 medføre et fald på 33 kontanthjælpsmodtagere i Samlet set forventes det dermed, at opfyldelse af resultatmålene medfører et fald på 38 fuldtidsmodtagere af kontanthjælp. Budgetforslag 2015 Resultatmålenes forventede fald på 38 helårspersoner fordeles med 25 på forsørgere og samlevere og 13 på ikke-forsørgere. Dermed forventes der helårspersoner som modtager passiv kontanthjælp i Passiv kontanthjælp Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag hele kroner 2015 p/l 2015 antal 2015 Nettopris 2015 Samlet Forsørgere og samlevende Særlig støtte Løbende hjælp Ikke-forsørgere Uden ret til pension Unge med uddannelse Tilbagebetaling 35 % refusion Tilbagebetaling 50 % refusion Tilbagebetaling terminsydelser Tilbagebetaling 30 % refusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp

18 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere er steget lidt fra 2013 til Tabellen nedenfor viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i vejledning og afklaringsforløb er faldet mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede forløb er steget. Dette skifte væk fra vejledning og afklaring over imod virksomhedsrettede forløb sker som en del af Beskæftigelsesområdets indsatsstrategi. Antal 2013 Forventet antal 2014 Særlig støtte 50 % (Virksomhedsrettede forløb) Særlig støtte 30 % (Vejl. og afkl.) Vejledning/afklaring 30 % Virksomhedsrettede forløb 50 % Forrevalidering 50 % 9 5 (Virksomhedsrettede forløb) Forrevalidering 30 % (Vejl. og afkl.) Løntilskud 50 % I alt Kilde: KMD Opus 18

19 Det forventes, at antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere vil være det samme i 2015 som i Nettoprisen pr. modtager i 2015 er den forventede nettopris i 2014, samt prisfremskrivning på 1,5 %. Det forventes ikke, at resultatmålene vil påvirke antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Dette bygger på en antagelse om, at hvis en kontanthjælpsmodtager deltager i et tilbud og finder et arbejde eller starter i uddannelse, vil en passiv kontanthjælpsmodtager overtage den ledige plads. Aktiv kontanthjælp, hele kroner 2015 p/l Budgetforslag 2015 antal Budgetforslag 2015 Nettopris Budgetforslag 2015 Samlet Særlig støtte 50 % (Virksomhedsrettede forløb) Særlig støtte 30 % (Vejl. og afkl.) Vejledning/afklaring 30 % Løntilskud 50 % Forrevalidering 50 % (Virksomhedsrettede forløb) Forrevalidering 30 % (Vejl. og afkl.) Virksomhedsrettede forløb 50 % Tilbagebetalinger 50 % refusion Tilbagebetalinger 65 % refusion Tilbagebetalinger 30 % refusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp I alt

20 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Ikke Rammebelagt: Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for personer, der opbruger deres ret til dagpenge frem til og med 3. juli Personer, der opbruger deres ret til særlig uddannelsesydelse, har også mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at de samlede udgifter til arbejdsmarkedsydelsen vil stige, da ledige der har opbrugt deres dagpengeret, skal have opbrugt deres mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse før de kan få et seniorjob. Der har fra 2013 til 2014 været en stigning i antallet af ledige, der enten har modtaget den særlige uddannelsesordning eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Stigningen i 2014 har dog ikke været så stor som forventet, da der i det oprindelige budget for 2014 var forventet ca. 210 helårspersoner. Antal modtagere af den særlige uddannelsesordning og midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 2013 samt det forventede antal modtagere i 2014 Uddannelsesordning Antal 2013 Forventet antal 2014 Passive eller aktive med 30 % refusion (vejled. el. afklar.) Aktive med 50 % refusion (Virksomhedsrettet forløb) I alt Kilde: KMD Opus 20

21 Som udgangspunkt forventes det, at antallet af ledige som modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil være det samme i 2015 som i Da det ikke længere er muligt for de ledige at få et seniorjob, før de har opbrugt deres arbejdsmarkedsydelse, vil der ske en stigning i antallet af modtagere af arbejdsmarkedsydelsen. Denne stigning forventes at blive på 15 helårspersoner. Dette svarer den stigning som var forventet i antallet af seniorjob, hvis det stadig havde været muligt at få et seniorjob. Dermed forventes det samlede antal helårspersoner at blive 199 i Nettoprisen pr. helårsperson tager udgangspunkt i den forventede nettopris for 2014, prisfremskrevet med 1,5 %. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budgetforslag 2015 antal Budgetforslag 2015 nettopris Budgetforslag 2015 samlet Passive eller aktive Aktive I alt

22 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Revalidering Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Revalidering I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Antallet af revalidender har været faldende gennem en årrække. I budget 2014 var der forventet en stigning i antallet af revalidender ift. antallet i 2013, men antallet af revalidender er fortsat faldet. Det forventes, at antallet af revalidender vil være det samme i 2015, som i Antal revalidender i 2013 samt forventet antal i 2014 Ydelse Antal Forventet 2013 antal 2014 Vejledning og afklaring Hjælpemidler Løntilskud 8 8 Virksomhedspraktik 7 8 Ordinær uddannelse I alt Kilde: KMD Opus Konsekvenser af sygedagpengereform Regeringen og KL forventer, at sygedagpengereformen vil medføre en stigning i antallet af revalidender. Horsens Kommunes andel af den forventede stigning er 0,6 mio. kr, svarende til 6 helårspersoner på revalideringsydelse. Budgetforslag 2015 Nettoprisen pr. modtager tager udgangspunkt i den forventede nettopris pr. helårsperson i 2014, prisfremskrevet med 1,5 %. Revalidering Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag 2015 Antal 2015 Nettopris 2015 Samlet Vejledning og afklaring Hjælpemidler Løntilskud Virksomhedspraktik Ordinær uddannelse Befordring Tilbagebetalinger I alt

23 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Ledighedsydelse Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Ledighedsydelse I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Personer, der er tilkendt et fleksjob, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge, men kan i stedet få ledighedsydelse. For at få ledighedsydelse skal personen opfylde betingelserne for at få et fleksjob, tage imod tilbud der kan forbedre mulighederne for at få fleksjob og ikke være selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Personer i fleksjob modtager ledighedsydelse under ferie indtil der er optjent feriepenge hos arbejdsgiver. Ledighedsydelse er en midlertidig forsørgelsesydelse. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere har været faldende fra 2013 til 2014, primært gennem oprettelsen af mikrofleksjob. I mindre omfang er nogle af modtagerne også blevet visiteret til ressourceforløb eller førtidspension. I 2013 var der 690 helårspersoner som modtog ledighedsydelse, mens der forventes 557 i Ledighedsydelse Antal 2013 Forventet antal 2014 Ledighedsydelse over 18 mdr. (0 % refusion) Ledighedsydelse i visitationsperiode (30 % refusion) Ledighedsydelse mellem fleksjob (30 % refusion) Ledighedsydelse under ferie (30 % refusion) Aktiv 30 % (vejled. og afklar.) Aktiv 50 % (virksomhedsrettede forløb) I alt Kilde: KMD Opus I budgettet for 2014 er der antaget, at der ville ske et større fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og dermed forventes der et merforbrug på 7 mio. kr. til ledighedsydelse i Resultatmål Der er fastsat et resultatmål om, at der ultimo 2015 skal være 156 borgere, som modtager ledighedsydelse over 18 mdr. Det forventes, at der primo 2015 vil være 210 borgere, der modtager ledighedsydelse over 18 mdr. Dermed skal antallet af modtagere falde med 5 om måneden, for at resultatmålet opfyldes. Dette svarer til at der gennemsnitligt vil være 183 helårspersoner i 2015, 23

24 hvilket svarer til et fald på 27 helårspersoner. Det forventes, at langt størstedelen vil starte i privat fleksjob, mens en mindre andel vil blive førtidspensioneret eller visiteret til ressourceforløb. Da nogle af de borgere, der har været ansat i et mikrofleksjob ikke længere vil være ansatte i 2015, forventes det at antallet af ledighedsydelsesmodtagere mellem fleksjob vil stige med 2 borgere om måneden. Dette svarer til 13 helårspersoner i Konsekvenser af sygedagpengereform Regeringen og KL forventer, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere vil stige som konsekvens af sygedagpengereformen. Horsens Kommunes andel af den forventede stigning er 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 11 helårspersoner, da stigningen vil være nyvisiterede. Det er dog Direktørområdets vurdering, at de borgere som visiteres til jobafklaringsforløb vil være længere tid i jobafklaringsforløbene end forventet af regering og KL. Derfor er halvdelen af den forventede stigning, svarende til 5 fuldtidspersoner og 0,7 mio. kr. flyttet til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Dermed forventede det samlet set, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere stiger med 6 pga. sygedagpengereformen. Budgetforslag 2015 Samlet set forventes der at være 549 helårspersoner som modtager ledighedsydelse i Nettoprisen er fastsat ved at tage udgangspunkt i de forventede nettopriser for 2014 og prisfremskrive med 1,5 %. Ledighedsydelse Budgetforslag 2015 Antal Budgetforslag 2015 nettopris Budgetforslag 2015 samlet Ledighedsydelse over 18 mdr. (0 % refusion) Ledighedsydelse i visitationsperiode (30 % refusion) Ledighedsydelse mellem fleksjob (30 % refusion) Ledighedsydelse under ferie (30 % refusion) Aktiv 30 % (vejled. og afklar.) Aktiv 50 % (virksomhedsrettede forløb) Tilbagebetalinger med 65 % refusion Tilbagebetalinger med 30 % refusion Refusion af tilbagebetalinger I alt

25 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranteret Delområde: Ressourceforløb Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Ikke Rammebelagt: Ressourceforløb I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Fra 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Personer der deltager i ressourceforløb skal have en ydelse ressourceforløbsydelse - på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Som udgangspunkt forventes det, at der vil være 88 helårspersoner i ressourceforløb i Det forventes, at der oprettes 10 nye ressourceforløb pr. måned i 2015, hvilket svarer til en samlet tilgang på 120 forløb, og 65 helårspersoner. Reform af sygedagpengesystemet Reformen af sygedagpengesystemet betyder, at antallet af modtagere af ressourceforløbsydelse vil stige, da sygemeldte som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 22. uger, vil blive visiteret til et jobafklaringsforløb, hvor de vil modtage ressourceforløbsydelse. Tabellen nedenfor viser det forventede antal helårspersoner, som visiteres til ressourceforløb under jobafklaringsforløb. Samlet set svarer udgifterne til 16,4 mio. kr., hvilket svarer til den forventede udgift i regeringens og KL s beregninger. Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb (50 % - virksomhedsrettede forløb) Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb (30 % - passiv eller vejl. og afkl.) Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (0 %) Forventet antal I alt

26 Regeringen og KL forventer, at sygedagpengereformen vil give en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere, da sygemeldte som har modtaget ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, vil modtage disse ydelser efter endt forløb. Regeringen og KL forventer, at udgifterne til kontanthjælp i Horsens Kommune vil stige med 1,7 mio. kr. pga. sygedagpengereformen, mens udgifterne til ledighedsydelse vil stige med 1,4 mio. kr. Det er Direktørområdet vurdering, at de sygemeldte vil være i jobafklaringsforløb i længere tid end Regeringen og KL vurderer. Derfor antages der, at der ikke vil ske en stigning i udgifterne til kontanthjælp, men en yderligere stigning i udgifterne til ressourceforløbsydelse med 0 % refusion. De 1,7 mio. kr. svarer til 12 helårspersoner. Som beskrevet ovenfor under ledighedsydelse forventes det, at halvdelen af den forventede stigning i udgifterne til ledighedsydelse vil ske på ressourceforløbsydelse i stedet for. Dette svarer til 5 helårspersoner og 0,7 mio. kr., som forventes at være passive eller deltage i et vejlednings- eller afklaringsforløb. Budgetforslag 2015 Det samlede antal helårspersoner i 2015 forventes at blive 325. Nettoprisen pr. modtager af ressourceforløbsydelsen tager udgangspunkt i den forventede nettopris for 2014, prisfremskrevet med 1,5 %. Nettoprisen for ressourceforløbsydelse er taget fra regeringens og KLs beregninger. Budget 2015 Antal Budget 2015 nettopris Budget 2015 samlet Ressourceforløb Passive eller aktiv med 30 % refusion (vejled. el. afklar.) Aktive med 50 % refusion (virksomhedsrettede forløb) Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb (50 % - virksomhedsrettede forløb) Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb (30 % - passiv eller vejled. og afklar.) Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (0 %) I alt

27 Udvalg: Beskæftigelsesudvalg Politikområde: Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke rammebelagt: Dagpenge til forsikrede ledige Løntilskud forsikrede ledige I alt

28 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Delområde: Dagpenge til forsikrede ledige Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Dagpenge til forsikrede ledige I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Det forventes, at der i 2014 vil være helårspersoner som modtager A-dagpenge. Dette svarer til et udgiftsniveau på 158,4 mio. kr., hvilket er 28,8 mio.kr. mindre end budgettet for forventet antal Første 4 uger 140 Passive dagpenge (o.4 uger) 951 Aktiv med høj refusion (ord. udd. og virk.praktik) 93 Aktiv med lav refusion (vejl. og øvrig opkv.) 81 Aktiv med lav refusion (jobrettet udd.) 30 Befordring I alt

29 Budgetforslag 2015 Det forventes, at der sker en reduktion på 19 helårspersoner som modtager A-dagpenge fra 2014 til 2015, så der samlet set er helårspersoner i Dermed lægger forventningerne til antallet af A-dagpengemodtagere i Horsens Kommune sig tæt op af Det Økonomiske Råds forventninger. Budgetforslag 2015 Antal Budgetforslag 2015 nettopris Budgetforslag 2015 samlet Første 4 uger Passive dagpenge (o.4 uger) Aktiv med høj refusion (ord. udd. og virk.praktik) Aktiv med lav refusion (vejl. og øvrig opkv.) Aktiv med lav refusion (jobrettet udd.) Befordring I alt

30 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Delområde: Løntilskud til forsikrede ledige Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt Konsekvenser af beskæftigelsesreform Løntilskudssatsen for offentligt løntilskud sænkes fra 141,02 kr. pr. time til 105,96 kr. pr. time pr. 1. januar Samtidig ændres den maksimale varighed af både offentlig og privat løntilskud. Det offentlige løntilskud kan nu maksimalt vare 4 måneder i stedet for 6 måneder og privat løntilskud kan nu maksimalt vare 6 måneder i stedet for 12 måneder. Disse ændringer er indarbejdet i budgetforslaget for Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2015 Antal Budgetforslag 2015 nettopris Budgetforslag 2015 samlet Aktiv med høj refusion (off. løntilskud) Aktiv med høj refusion (privat løntilskud) I alt

31 Udvalg: Beskæftigelsesudvalg Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Ikke rammebelagt: Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Kommunal jobtræning Forsikrede ledige (arbejdsgiverandel) Servicejobs Seniorjob I alt

32 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler Delområde: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge I alt Pga. det øgede antal flygtninge, forventes det at hjælpen i særlige tilfælde til udlændinge vil stige med kr. netto. Dette svarer til stigningen fra regnskab 2013 til budget

33 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler Delområde: Sygedagpenge Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Sygedagpenge I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Området vedrører alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. For at få sygedagpenge skal arbejdstageren bo i Danmark, betale skat af indtægt, opfylde et fastsat krav om beskæftigelse og være uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst. Overordnet set forventes det, at antallet af sygedagpengesager vil være det det samme i 2015 som i Forventet antal Sygedagpenge 2014 Sygedagpenge mellem 5-8 uger 115 (50 % refusion) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (50 % refusion virksomhedsrettede forløb 98 samt delvis raskmeldt) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (30 % refusion passiv eller 716 vejledning el. afklaring) Sygedagpenge over 52 uger 194 (0 % refusion) I alt 1123 Reform af sygedagpengesystemet Reformen betyder, at det i udgangspunktet kun muligt at få sygedagpenge i 22 uger, hvorefter borgerens sygedagpengesag skal revurderes. Kan sygedagpengene forlænges efter de eksisterende regler, fortsætter den sygemeldte med at få sygedagpenge. Kan sygedagpengene ikke forlænges, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb, hvor borgeren får ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau. Samtidig indføres der en ny forlængelsesregel omkring livstruende sygdomme. Regeringen og KL forventer, at reformen vil medføre et fald i udgifterne til sygedagpenge. Horsens Kommunes andel af det forventede fald i udgifterne er 21,4 mio. kr. Faldet i udgifterne skyldes sygemeldte, som visiteres til jobafklaringsforløb. 33

34 Budgetforslag 2015 Budgetforslaget for 2015 tager udgangspunkt i den forventede nettopris pr. helårsperson for 2014, plus prisfremskrivningen på 1,5 %. Tabellen nedenfor viser, hvordan den forventede besparelse i sygedagpenge fordeles som antal helårspersoner. Sygedagpenge Reduktion i antal helårspersoner pga. sygedagpengereform Sygedagpenge mellem 9-52 uger (50 % refusion) 15 Sygedagpenge mellem 9-52 uger (30 % refusion) 110 Sygedagpenge over 52 uger (0 % refusion) 30 I alt 155 Der er meget stor usikkerhed omkring udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, da forventningerne alene bygger på beregninger fra regeringen og KL. Sygedagpenge Budgetforslag antal 2015 Budgetforslag 2015 nettopris Budgetforslag 2015 samlet Sygedagpenge mellem 5-8 uger (50 % refusion) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (50 % refusion virksomhedsrettede forløb samt delvis raskmeldt) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (30 % refusion passiv eller Vejledning el. afklaring) Sygedagpenge over 52 uger (0 % refusion) Sygedagpenge til forældre med syge børn Hjælpemidler Regres I alt

35 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler Delområde: Fleksjob Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Funktion Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Ikke Rammebelagt: Fleksjob I alt Forventninger til resten af 2014 og 2015 Fleksjobs er et job på særlige vilkår og kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. For de personer der er ansat før 1. januar 2013 gælder at de modtager løn fra virksomheden og kommunen udbetaler et løntilskud til virksomheden grundet personens nedsatte arbejdsevne. De fleksjob der påbegyndes den 1. januar og derefter er baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med tilskud fra Kommunen. (Fleksløntilskud). Det forventes, at antallet af fleksjobansatte stiger med 14 helårspersoner, dette svarer til de 14 helårspersoner som ledighedsydelsen er blevet reduceret med. Der er i budgetforslaget for 2015 ikke taget højde for, at fleksjobansatte under de gamle regler, kommer under de nye regler, hvis de skifter job. Det er vurderingen, at de udgiftsmæssige konsekvenser er begrænsede. Fleksjob Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2015 antal nettopris Budgetforslag 2015 samlet Skånejobs Løntilskud (1/3 af lønnen) Løntilskud (1/2 af lønnen) Løntilskud (2/3 af lønnen) Flekslønstilskud Driftsudgifter fleksjob I alt

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2014 Beskæftigelsesindsats 11% Forsørgelsesydelser 89% Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 873,957 885,883 888,874 895,507 Årets budgetramme, sektorer Forsørgelsesydelser Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere