Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yngre personer med stofmisbrug i behandling"

Transkript

1 Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og job. I årene op til, at yngre personer med stofmisbrug kommer i behandling, er der en klar tendens til, at deres deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet falder. Vejen tilbage til et aktivt liv forudsætter, at stofmisbruget kommer under kontrol. For langt de fleste yngre personer med stofmisbrug, der går i behandling, er målet at blive stoffri. Det gælder uanset, om de har et misbrug af cannabis eller hårdere stoffer. Men det er kun knap 30 pct. af gruppen, der afslutter behandlingen inden for 2 år som stoffri eller med et reduceret/stabiliseret misbrug. Allerede under behandlingsforløbet vil en del i gruppen være i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Efter afsluttet behandling kommer lidt flere i uddannelse eller beskæftigelse, men det gør sig langt fra gældende for alle. Det afspejler blandt andet, at de fleste behandlingsforløb afsluttes uden at være nået i mål, og at mange får tilbagefald efter endt behandling. Blandt de, der afslutter behandlingen som stoffri, er det væsentlig flere, der vender tilbage til et aktivt liv i årene efter, behandlingen er afsluttet. Selv for denne gruppe er det dog under halvdelen, der er selvforsøgende eller i uddannelse i årene efter endt behandling. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

2 Velfærdspolitik Analyse Personer i social stofmisbrugsbehandling Denne analyse er baseret på oplysninger om personer, som er visiteret til social stofmisbrugsbehandling af kommunen. Analysen fokuserer på den yngre del af gruppen: Hvem er de, hvordan kommer de igennem deres behandling, og kommer de i uddannelse og job bagefter? Det er personer i alle aldersgrupper, som påbegynder et behandlingsforløb for stofmisbrug, men langt de fleste er under 40 år. Omkring personer begyndte i et behandlingsforløb i 2010 eller Blandt disse var ca personer mellem 18 og 39 år, jf. figur 1. Figur 1 Personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2010 eller 2011 Anm.: Oplysningerne kommer fra kommunale indberetninger om personer i social stofmisbrugsbehandling. Opgørelsen inkluderer ikke Kriminalforsorgens stofmisbrugsbehandling. Opgørelsen omfatter det seneste behandlingsforløb for de personer, som har påbegyndt mere end ét behandlingsforløb i 2010 eller Alderen er opgjort ultimo det seneste år, som personen har påbegyndt et behandlingsforløb. Se også boks 1. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Den resterende del af analysen ser på årige, som blev indskrevet i behandling i 2010 eller Da stofmisbrugsbehandlingen er præget af mange genindskrivninger, er der set på det seneste behandlingsforløb, hvis en person har påbegyndt mere end ét behandlingsforløb i perioden. Aldersafgrænsningen skal ses i lyset af, at analysen blandt andet har fokus på, om personerne kommer i uddannelse og job efter endt behandling. Her vil yngre personer med stofmisbrug som udgangspunkt have bedre muligheder for at vende tilbage til et aktivt liv end ældre aldersgrupper. Boks 1 giver en mere deltaljeret beskrivelse af, hvordan personer i stofmisbrugsbehandling er afgrænset i analysen. 2 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

3 Velfærdspolitisk Analyse Boks 1 Oplysninger om social stofmisbrugsbehandling mv. Stofmisbrug er et uautoriseret forbrug af rusmidler, der medfører sociale, fysiske eller psykiske problemer for brugeren. Stofmisbrug knytter sig til konsekvenserne af et forbrug af stoffer og ikke stofbrugeren selv. Det seneste skøn for omfanget af stofmisbrug i Danmark er foretaget i 2010, hvor Sundhedsstyrelsen skønnede, at der var personer med et stofmisbrug. Den sociale stofmisbrugsbehandling efter serviceloven retter sig mod ophør, reduktion eller stabilisering af stofmisbruget med henblik på at afhjælpe og begrænse de sociale, fysiske og psykiske problemer, som følger af misbruget. Behandlingen afhænger af, hvor belastende stofmisbruget er, og kan omfatte ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Blandt personer, som påbegyndte et behandlingsforløb i perioden , var ca. 83 pct. i ambulant behandling, mens ca. 8 pct. var i dagbehandling og ca. 8 pct. var i døgnbehandling. Den sociale stofmisbrugehandling er tæt forbundet med den lægelige stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven, idet nogle modtager substitutionsbehandling i forbindelse med den sociale stofmisbrugehandling. Substitutionsbehandling sigter på ophør af et misbrug af illegale stoffer eller på at få stofmisbruget under kontrol. Det er hovedsageligt personer med et misbrug af heroin, illegal metadon mv., der modtager substitutionsbehandling. Analysen baserer sig på oplysninger om personer, som er visiteret til social stofmisbrugsbehandling og er omfattet af servicelovens Behandlingsgaranti. Servicelovens Behandlingsgaranti fastsætter krav om, at landets kommuner skal iværksætte et behandlingstilbud inden for 14 dage efter borgeren har henvendt sig til kommunen angående behandling. Kommunerne indberetter alle behandlingsforløb til Stofmisbrugsdatabasen, herunder Socialstyrelsens register for ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS) og Sundhedsstyrelsens register for stofmisbrugere i behandling (SIB). Oplysninger om personernes hovedstof og behandlingstype kommer fra SIB. Der er også behandlingsgaranti i Kriminalforsorgen for indsatte mv. med et stofmisbrug. Behandlingsforløb under Kriminalforsorgen er ikke en del af denne analyse. Der blev iværksat ca behandlingsforløb for stofmisbrug i de danske fængsler og arresthuse i Fra 2015 er kommunerne forpligtet til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling til personer, der ikke har andre problemer end stofmisbrug. Kilde: Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, Socialstyrelsen 2016, Narkotikasituationen i Danmark 2015, Sundhedsstyrelsen Personer med stofmisbrug, der kommer i behandling, vil i mange tilfælde have en række psykosociale problemer, der kræver flere forskellige indsatser, og misbruget kan have vidt forskellig karakter. Misbruget kan have stået på i kort tid eller over en årrække, og det kan omfatte ét eller flere stoffer, som kan være mere eller mindre svære at komme ud af. De fleste angiver misbrug af et enkelt hovedstof ved behandlingsstart, fx cannabis, amfetamin eller heroin. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

4 Velfærdspolitik Analyse Blandt de årige, som påbegyndte stofmisbrugsbehandling i 2010 eller 2011, havde ca personer svarende til op mod halvdelen af den samlede gruppe cannabis som hovedstof, jf. figur 2. Figur 2 Hovedstof for personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2010 eller 2011 Anm.: årige. Amfetamin, kokain mv. omfatter centralstimulerende stoffer, herunder amfetamin, kokain og ecstacy. Heroin, illegal metadon mv. omfatter såkaldte opiater, herunder heroin, illegal metadon og buprenorphin. Kan ikke angive hovedstof mv. omfatter dels personer, der ikke kan angive hovedstof ved behandlingsstart, dels personer med mindre udbredte stoffer som hovedstof (benzodiazepiner, hallucinogener, opløsningsmidler mv.). Uoplyst omfatter personer, hvor der ikke findes oplysninger om hovedstof. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Grupperne i alderen år fylder mest, når der ses på personer i stofmisbrugsbehandling med cannabis som hovedstof. Det samme gælder blandt personer, som har amfetamin, kokain mv. som hovedstof, figur 3a og 3b. 4 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

5 Velfærdspolitisk Analyse Figur 3a Personer med cannabis som hovedstof Figur 3b Personer med amfetamin, kokain mv. som hovedstof Figur 3c Personer med heroin, illegal metadon mv. som hovedstof Figur 3d Personer, der ikke kan angive hovedstof mv. Anm.: årige, der påbegyndte et behandlingsforløb i 2010 eller Se anmærkning til figur 2. Kilde: Egne beregninger på registerdata. For personer, der har heroin, illegal metadon mv. som hovedstof, er billedet det modsatte. Her fylder grupperne i alderen år mest. Det skal blandt andet ses i lyset af, at personer med heroinmisbrug typisk har påbegyndt deres misbrug for år tilbage, hvor heroin var langt mere udbredt som rusmiddel end i dag. For personer, der ikke kan angive hovedstof mv., er billedet meget sammensat. Det afspejler, at der er tale om en meget sammensat gruppe, hvor der både indgår personer med et blan- Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

6 Velfærdspolitik Analyse dingsmisbrug af hårde stoffer, unge, som har eksperimenteret med flere forskellige stoffer, og personer, hvor hovedstoffet er et af de mindre udbredte stoffer. Formål med stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling baserer sig på frivillighed og stofmisbrugerens motivation for behandling. Behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes misbrug og planlægges i forhold til den enkeltes livsituation, ressourcer og ønsker. Som oftest er formålet med behandlingen stoffrihed. I en række tilfælde tager behandlingen dog sigte på at reducere eller stabilisere misbruget. Det kan fx gælde personer med et mangeårigt misbrug bag sig. Fælles for alle behandlingsforløb er, at behandlingen sigter mod at afhjælpe og begrænse de fysiske, psykiske og sociale problemer, som misbruget medfører. Både blandt personer med cannabis som hovedstof og andre personer i stofmisbrugsbehandling er det hovedparten, der har stoffrihed som mål. For personer, der ikke har cannabis som hovedstof, er det imidlertid en noget større del af gruppen, der har et reduceret eller stabiliseret misbrug som behandlingsmål, jf. figur 4a og 4b. Figur 4a Behandlingsformål for personer med cannabis som hovedstof Figur 4b Behandlingsformål for personer, der ikke har cannabis som hovedstof Anm.: årige. Uoplyst dækker over manglende indberetninger fra kommunerne. Se anmærkning til figur 2. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Det er især blandt personer med heroin, illegal metadon mv. som hovedstof samt personer uden hovedstof mv., at der er en forholdsvis stor gruppe med reduceret eller stabiliseret misbrug som behandlingsmål, jf. figur 5a-5d. 6 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

7 Velfærdspolitisk Analyse Figur 5a Formål med behandling blandt personer med cannabis som hovedstof Figur 5b Formål med behandling blandt personer med amfetamin, kokain mv. som hovedstof Figur 5c Formål med behandling blandt personer med heroin, illegal metadon mv. som hovedstof Figur 5d Formål med behandling blandt personer, der ikke kan angive hovedstof mv. Anm.: Personer, hvor formålet med behandlingen er uoplyst, indgår ikke i opgørelsen. Se anmærkning til figur 2. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Desuden er der en svag tendens til, at et behandlingsmål om stabiliseret misbrug er mere udbredt blandt de lidt ældre personer i behandling. Behandlingsmålet vil blandt andet afspejle, hvor belastet den enkelte er af sit misbrug, og hvor svært selve stoffet er at komme ud af. Livssituationen generelt og de ressourcer, den enkelte har at trække på, fx i form af personlige kompetencer og netværk, vil også have betydning for, hvor realistisk det er for enkelte at komme helt ud af misbruget og blive stoffri. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

8 Velfærdspolitik Analyse Uddannelsesaktivitet Et misbrug vil i mange tilfælde medføre problemer, som udgør en barriere for et godt og aktivt liv, herunder muligheden for at gennemføre en uddannelse. Blandt personer, der deltager i stofmisbrugsbehandling, vil en del dog være i gang med en uddannelse, især blandt de helt unge i gruppen. Omkring 60 pct. af de årige personer i stofmisbrugsbehandling har været indskrevet på en uddannelse i den periode, hvor de påbegynder behandling, jf. figur 6. Figur 6 Personer i stofmisbrugsbehandling, som har været indskrevet på en uddannelse i 2010 eller 2011 Anm.: Opgørelsen omfatter personer, som påbegyndte stofmisbrugsbehandling i 2010 eller 2011, og som var indskrevet på en ordinær uddannelse i 2010 eller Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Personer i stofmisbrugsbehandling indskrevet på en uddannelse er typisk i gang med en erhvervsuddannelse. Det gælder på tværs af aldersgrupper, jf. figur 7. 8 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

9 Velfærdspolitisk Analyse Figur 7 Type af uddannelse for personer i stofmisbrugsbehandling indskrevet på en uddannelse i 2010 eller 2011 Anm.: Gymnasial uddannelse mv. omfatter gymnasiale uddannelser, grundskole, forberedende uddannelser og adgangsgivende uddannelsesforløb (gymnasial uddannelse er den dominerede). Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Hvis der ses på alle årige elever på erhvervsuddannelserne, er det omkring 1 pct., som er i behandling for et stofmisbrug. Heraf har langt de fleste cannabis som hovedstof. Nogenlunde samme billede tegner sig for årige elever på erhvervsuddannelserne, jf. figur 8. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

10 Velfærdspolitik Analyse Figur 8 Elever på erhvervsuddannelser i stofmisbrugsbehandling i 2010 og 2011 Anm.: Alderen er opgjort ultimo det seneste år, som personen har været indskrevet på en erhvervsuddannelse i 2010 eller Opgørelsen omfatter ikke personer, som har været i stofmisbrugsbehandling i 2010 og 2011, hvor hovedstoffet er uoplyst. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Opgørelsen er ikke et udtryk for hvor mange af eleverne, der bruger stoffer. Det er kun personer, som har været i stofmisbrugsbehandling, der indgår i opgørelsen. En undersøgelse har vist, at det er i størrelsesordenen 10 pct. af de årige elever på erhvervsuddannelserne, der har et betydeligt forbrug af stoffer, jf. boks 2. Boks 2 Forbrug af stoffer på erhvervsuddannelserne Center for rusmiddelforskning foretog i 2014 en undersøgelse blandt årige med henblik på at identificere denne aldersgruppes særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug og trivsel. Undersøgelsen viste blandt andet, at 11 pct. af årige elever på erhvervsuddannelserne havde et forbrug af hash i mere end 20 dage eller et andet stof i mindst 4 dage den seneste måned. Til sammenligning havde 1 pct. af de årige på de gymnasiale uddannelser et tilsvarende forbrug af stoffer. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 153 elever på erhvervsuddannelser og 626 elever på gymnasiale uddannelser. Kilde: UngMap - En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske årige., Center for Rusmiddelforskning Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

11 Velfærdspolitisk Analyse Succesfulde behandlingsforløb Det er langt fra alle, der færdiggør behandlingen og når deres behandlingsmål om at blive stoffri eller få reduceret eller stabiliseret misbruget. Og der er tydelige forskelle i sandsynligheden for succes afhængigt af, hvilket stof der misbruges. Sandsynligheden for at afslutte et behandlingsforløb med succes afhænger af en række faktorer. Blandt andet hvor belastet personen er fysisk, psykisk og socialt, og hvor effektivt behandlingen får taget hånd om borgerens samlede helbreds- og livssituation. De kommunale indberetninger viser, at den typiske årsag til, at personer med stofmisbrug ikke færdiggør deres behandlingsforløb, er, at de udebliver fra behandlingen. Derudover er der en stor gruppe, som enten flytter kommune eller anmoder om at afbryde deres behandling. Blandt de personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2010 og 2011, afsluttede knap 30 pct. deres behandling inden for to år som stoffrie eller med et reduceret/ stabiliseret stofmisbrug, jf. figur 9. Figur 9 Behandlingsforløb, som fører til stoffrihed eller reduceret/stabiliseret stofmisbrug, opdelt på alder Anm.: årige, som påbegyndte et stofbehandlingsforløb i 2010 eller Opgørelsen omfatter alle afsluttede forløb, uanset afslutningsårsag. Afslutningsårsager kan være, at personen er færdigbehandlet, har flyttet kommune eller har anmodet om at afbryde behandlingen mv. Afslutningsstatus for forløbet er opgjort efter senest to år. Personer, der afslutter deres forløb senere er i opgørelsen ikke med som stoffrie eller reduceret/stabiliseret misbrug. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Der er en svag tendens til, at jo yngre personerne er, desto flere afslutter deres behandlingsforløb med succes. Det skal primært ses i lyset af, at der er færre i aldersgruppen år med heroin, illegal metadon mv. som hovedstof. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

12 Velfærdspolitik Analyse Personer i gruppen med heroin, illegal metadon mv. som hovedstof afslutter i mindre grad deres behandlingsforløb som stoffrie eller med et reduceret/stabiliseret stofmisbrug, jf. figur 10. Figur 10 Behandlingsforløb, som fører til stoffrihed eller reduceret/stabiliseret stofmisbrug, opdelt på hovedstof Anm.: Se anmærkning til figur 2 og 9. Opgørelsen omfatter ikke personer, hvis hovedstof er uoplyst. Kilde: Egne beregninger på registerdata. Når der ses på personer med misbrug af samme hovedstof, er der ikke en klar tendens til, at yngre personer med misbrug oftere afslutter deres behandling som stoffrie eller med et reduceret/stabiliseret stofmisbrug, jf. figur 11a-11d. 12 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

13 Velfærdspolitisk Analyse Figur 11a Status ved afslutning af behandling for personer med cannabis som hovedstof Figur 11b Status ved afslutning af behandling for personer med amfetamin, kokain mv. som hovedstof Figur 11c Status ved afslutning af behandling for personer med heroin, illegal metadon mv. som hovedstof Figur 11d Status ved afslutning af behandling for personer, der ikke kan angive hovedstof mv. Anm.: Se anmærkning til figur 9. Kilde: Egne beregninger på registerdata. En del af de personer, der afslutter deres behandling som stoffrie, oplever tilbagefald efter behandlingen. Mange veksler efter behandlingen mellem perioder med stoffrihed og stofmisbrug, hvorfor deres liv efter endt behandling stadig vil være præget af deres misbrug. Mange vender derfor også tilbage til behandlingssystemet. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

14 Velfærdspolitik Analyse Tiden efter afsluttet stofmisbrugsbehandling Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. I årene op til stofmisbrugsbehandlingen er der en klar tendens til, at tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet falder. I årene efter afsluttet behandlingsforløb stiger aktiviteten. Andelen af personer, som er selvforsørgende eller studerende falder fra knap 50 pct. til godt 25 pct. i løbet af de fire år op til det år, hvor behandlingsforløbet afsluttes, jf. figur 12. Figur 12 Aktivitet for personer, der afsluttede et behandlingsforløb i 2010 eller 2011 Anm.: årige. Opgørelsen omfatter kun personer, som kan genfindes i befolkningsregistret pr. 1. januar 2006 og Selvforsørgende omfatter personer, som ikke modtager offentlige indkomstoverførsler eller er studerende. Studerende omfatter personer, der er i gang med en ordinær uddannelse. Opgørelsen omfatter det seneste behandlingsforløb for de personer, som har afsluttet mere end ét behandlingsforløb i 2010 eller Alderen er opgjort ultimo det seneste år, som personen har afsluttet et behandlingsforløb. Beregningerne omfatter alle afsluttede forløb, uanset afslutningsårsag. Afslutningsårsager kan være, at personen er færdigbehandlet, har flyttet kommune eller har anmodet om at afbryde behandlingen mv årige er udeladt, da selvforsørgelse ikke kan opgøres for personer under 18 år. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Ikke desto mindre er der nogle, der er i stand til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, mens misbruget står på og under behandlingsforløbet. Og der er en tendens til, at andelen af personer, som er selvforsørgende eller studerende, stiger efter afsluttet behandling. Fire år efter afsluttet behandling er andelen, der er selvforsørgende eller studerende, steget til omkring 35 pct. Andelen når dog ikke op på samme niveau som fire år før afsluttet behandling. At langt fra alle kommer tilbage til et aktivt liv, kan blandt andet afspejle de fysiske og psykiske mén, stofmisbruget har medført, ligesom mange fortsat vil have et misbrug af stoffer i årene efter behandling. 14 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

15 Velfærdspolitisk Analyse Det er en generel udfordring for stofmisbrugsbehandlingen, at mange har svært ved at fastholde de positive resultater og vender tilbage til et stofmisbrug i årene efter afsluttet behandling. Personer, som afslutter behandlingen med succes, vender dog i højere grad tilbage til et aktivt liv med job og uddannelse i årene efter stofmisbrugsbehandlingen end øvrige. Det gælder særligt for personer, der afslutter behandlingen som stoffrie. Det er mellem 37 og 47 pct. af de personer, som afslutter behandlingen som stoffrie eller med reduceret/stabiliseret misbrug, der er selvforsørgende eller studerende fire år efter afsluttet behandling. Blandt personer, der ikke havde et succesfuldt behandlingsforløb, er det ca. 30 pct. jf. figur 13. Figur 13 Aktivitet for personer, der afsluttede et behandlingsforløb i 2010 eller 2011, efter status ved afslutning Anm.: årige. Afslutningsstatus for forløbet er opgjort efter senest to år. Øvrige omfatter forløb med afslutningsstatus Ikke færdigbehandlet, Tilbagefald, Ukendt eller Uoplyst, samt forløb, som blev afsluttet senere end to år efter, de blev påbegyndt. Se anmærkning til figur 12. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Der er samtidig en tendens til, at den yngre del af gruppen i lidt højere grad end den ældre del af gruppen, vender tilbage til et aktivt liv med job og uddannelse i årene efter behandlingen er afsluttet, jf. figur 14. Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj

16 Velfærdspolitik Analyse Figur 14 Aktivitet for personer, der afsluttede et behandlingsforløb i 2010 eller 2011, efter alder Anm.: Se anmærkning til figur 12. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Unge, der afslutter behandlingen som stoffrie, vender i højere grad end andre tilbage til et aktivt liv i årene efter endt behandling. Mange går for eksempel i gang med en uddannelse. Det gør sig gældende for i størrelsesordenen 60 pct. af de årige. Her er der en klar tendens til, at de, der afslutter deres behandling som stoffrie, oftere påbegynder en uddannelse, jf. figur 15. Figur 15 Personer, der afsluttede et behandlingsforløb i 2010 eller 2011 og siden har været uddannelsesaktiv Anm.: Se anmærkning til figur 13. Opgørelsen omfatter det seneste behandlingsforløb for de personer, som har afsluttet mere end ét behandlingsforløb i perioden. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. 16 Velfærdspolitisk Analyse nr. 5 Maj 2016

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i myndighed SIB og VBGS Registrer Anmodning Iværksæt behandling Tilbud Afslut behandling 23. september

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2016 NATIONALE DATA

Narkotikasituationen i Danmark 2016 NATIONALE DATA Narkotikasituationen i Danmark 2016 NATIONALE DATA 2016 Nationale data Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2017 NATIONALE DATA

Narkotikasituationen i Danmark 2017 NATIONALE DATA Narkotikasituationen i Danmark 2017 NATIONALE DATA 2017 Nationale data Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 811 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 811 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 811 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 stk. 1 og 2 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

KAPACITETEN I DEN SOCIALE STOFMISBRUGS- BEHANDLING

KAPACITETEN I DEN SOCIALE STOFMISBRUGS- BEHANDLING KAPACITETEN I DEN SOCIALE STOFMISBRUGS- BEHANDLING 16:34 ANNA AMILON JESPER FELS BIRKELUND GUNVOR CHRISTENSEN ANDERS GADE JEPPESEN KRISTOFFER MARKWARDT 16:34 KAPACITETEN I DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

Udfordringer på stofmisbrugsområdet

Udfordringer på stofmisbrugsområdet STOF nr. 20, 2012 Udfordringer på stofmisbrugsområdet Formanden for Rådet for Socialt Udsatte tager her nogle helt overordnede udviklingstendenser på misbrugsområdet op tendenser, der er meget modsætningsfyldte,

Læs mere

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE Råd og vejledning Anonym rådgivning Ambulant stofbehandling Dag- og døgnbehandling Behandlingstilbud til unge under 25 år Netværk og selvhjælpsgrupper

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Behandling af stofog alkoholmisbrug

Behandling af stofog alkoholmisbrug KVALITETSSTANDARD 2016 Behandling af stofog alkoholmisbrug Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er;

Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er; Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/12630 Dato: 27-01-2011 Sag: Sagsbehandler: Kortlægning af misbrugsområdet Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere