(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 952/2014 af 4. september 2014 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Malaysia i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter med hensyn til højpatogen aviær influenza og for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne til brug ved import af fjerkræ, daggamle kyllinger, rugeæg, kød af fjerkræ og opdrættede strudsefugle og æg (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum ( 1 ), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 3) og 4), artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser ( 2 ), særlig artikel 10, stk. 2, under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande ( 3 ), særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, artikel 25, artikel 26, stk. 2, og artikel 28, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 ( 4 ) må varer, der er omfattet af forordningens anvendelsesområde, kun importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning. (2) I forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for de pågældende varer. Kravene tager hensyn til, om der er behov for særlige betingelser som følge af sygdomsstatus i disse tredjelande, områder, zoner eller segmenter. De særlige betingelser og de standardveterinærcertifikater, der skal ledsage sendingen ved import af varerne, er fastsat i del 2 i bilag I til forordningen. ( 1 ) EFT L 18 af , s. 11. ( 2 ) EUT L 325 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 343 af , s. 74. ( 4 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af , s. 1).

2 L 273/2 Den Europæiske Unions Tidende (3) Malaysia er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import af ægprodukter og konsumæg er tilladt, men kun fra regionen Vestmalaysia (Malaccahalvøen) (MY-1). Angivelsen for dette tredjeland i bilaget betyder imidlertid, at import af konsumæg fra den pågældende region i øjeblikket er begrænset af hensyn til folkesundheden, fordi det relevante salmonellabekæmpelsesprogram endnu ikke har opnået EUgodkendelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003 og desuden på grund af en særlig betingelse om restriktioner som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI). (4) Ifølge den seneste statusopdatering fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) om HPAI hos dyr har Malaysia har været fri for HPAI i mere end to år. Det er derfor rimeligt at ophæve dyresundhedsrestriktionerne i forbindelse med import af konsumæg med hensyn til HPAI og ajourføre angivelsen for Malaysia i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 i overensstemmelse hermed. Import af konsumæg bør dog fortsat være forbudt på grund af de resterende restriktioner, som følge af at der ikke findes noget salmonellabekæmpelsesprogram godkendt af Unionen. (5) I forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for bestemmelse af, hvorvidt et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for Newcastle disease. En af betingelserne er, at der ikke er foretaget vaccination mod denne sygdom med vacciner, der ikke opfylder kriterierne for anerkendte Newcastle disease-vacciner som angivet i bilag VI til nævnte forordning, i en periode på mindst 12 måneder forud for embedsdyrlægens attestering, medmindre de supplerende sundhedskrav i bilag VII til forordningen er opfyldt. Standardveterinærcertifikaterne BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP og SRA i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 kræver attestering af overholdelsen og oplysninger om anvendelsen af vacciner mod Newcastle disease, herunder navnet på og typen af vaccinen samt vaccinationsdatoen. Disse standardveterinærcertifikaters nuværende format bør ændres, så nævnte oplysninger kan registreres mere praktisk i skemaformat. (6) Forordning (EF) nr. 798/2008 tillader import af kød af opdrættede strudsefugle til konsum til Unionen fra»registrerede lukkede strudsefuglebedrifter«i Sydafrika, forudsat at de særlige betingelser i bilag I til forordningen er opfyldt. Erfaringen har imidlertid vist, at det er nødvendigt at præcisere kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for denne vare, navnlig med hensyn til forekomsten af lavpatogene aviær influenza-vira (LPAI) på strudsefugle- og fjerkræbedrifter. Den særlige betingelse»h«og standardveterinærcertifikatet for kød af opdrættede strudsefugle til konsum (RAT) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (7) Forordning (EF) nr. 798/2008 indeholder bestemmelser om alternative certifikatudstedelsesbetingelser for import af daggamle kyllinger og rugeæg fra Canada med oprindelse i bedrifter uden for de dele af landet, der er omfattet af officielle restriktioner på grund af LPAI, som følge af de garantier, Canada har givet, og den veterinæraftale ( 1 ), der er indgået med landet. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at fastsætte krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for så vidt angår import af daggamle kyllinger og rugeæg fra alle tredjelande, der er godkendt til en sådan import, for at tilpasse disse krav til dem, der finder anvendelse i Unionen i tilfælde af et LPAI-udbrud, herunder at underkaste et område med en radius på mindst 1 km omkring et LPAI-udbrud officielle veterinære restriktioner. Det er også hensigtsmæssigt at anvende de ændrede krav vedrørende LPAI på import af alle varer af levende fjerkræ og levende strudsefugle omfattet af forordning (EF) nr. 798/2008 fra alle tredjelande, der er godkendt til en sådan import. I del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør den særlige betingelse, der er angivet som»l«, derfor udgå, og standardveterinærcertifikaterne BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP og SRA bør ændres i overensstemmelse hermed. (8) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er der fastsat bestemmelser om bekæmpelse af salmonella hos forskellige fjerkræpopulationer i Unionen. Heri fastsættes, at et tredjeland for at blive optaget eller forblive på listerne over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til EU-lovgivningen har tilladelse til at importere de fjerkræ eller rugeæg, der er omfattet af forordningen, for den relevante art eller kategori skal forelægge Kommissionen et ( 1 ) Rådets afgørelse 1999/201/EF af 14. december 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 af , s. 1).

3 Den Europæiske Unions Tidende L 273/3 salmonellabekæmpelsesprogram med garantier, som svarer til garantierne i medlemsstaternes nationale salmonellabekæmpelsesprogrammer. De relevante garantier og oplysninger i den forbindelse indgår også i de enkelte standardveterinærcertifikater for de varer, der indgår i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Af praktiske årsager bør angivelsen og attesteringen af disse garantier i standardveterinærcertifikat BPP, DOC, HEP og SRP i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres, så der kan anvendes et skemaformat. (9) Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2006 ( 1 ) blev ophævet ved Kommissionens forordning (EU) nr. 517/2011 ( 2 ). Henvisningerne til forordning (EF) nr. 1168/2006 i forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres, så der i stedet henvises til forordning (EU) nr. 517/2011. (10) I forordning (EF) nr. 853/2004 ( 3 ) er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som gælder for ledere af fødevarevirksomheder, samt de dertil hørende definitioner. Nr i bilag I til forordningen indeholder definitionen på»organer«, som omfatter fjerkrækråse. (11) Ved Kommissionens beslutning 2007/240/EF ( 4 ) fastsættes der desuden standardmodeller for veterinærcertifikater, der kræves for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Unionen, og certifikater for animalske produkter i transit gennem Unionen. I de forklarende bemærkninger i bilag I til beslutningen fastsættes det, at HS-koderne som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede nomenklatursystem skal anvendes ved udfyldelse af rubrik I.19 i standardveterinærcertifikaterne. I det system er fjerkrækråse maver af dyr, der fortsat klassificeres under HS-kode 05.04, selv når de er spiselige. (12) I standardveterinærcertifikatet for fjerkrækød (POU) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 henvises der i nr. I.19 i del I i bemærkningerne til HS-koderne og For at fjerkrækråse kan være omfattet af certifikatet, bør HS-koden tilføjes. (13) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2012 ( 5 ) gives Danmark tilladelse til at anvende de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 853/2004, på sendinger af æg bestemt til Danmark. Derfor bør standardveterinærcertifikatet for æg (E) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres for at tage hensyn til gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2012. Endvidere bør henvisningen i det pågældende standardveterinærcertifikat til Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 ( 6 ), fordi den nu er ophævet, erstattes med en henvisning til del VI i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 ( 7 ). ( 1 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2006 af 31. juli 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005 (EUT L 211 af , s. 4). ( 2 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 517/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 og Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 (EUT L 138 af , s. 45). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af , s. 55). ( 4 ) Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (EUT L 104 af , s. 37). ( 5 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2012 af 22. maj 2012 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte æg bestemt til Danmark (EUT L 132 af , s. 8). ( 6 ) Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 af 19. juni 2006 om handelsnormer for æg (EUT L 186 af , s. 1). ( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af , s. 671).

4 L 273/4 Den Europæiske Unions Tidende (14) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør således ændres i overensstemmelse hermed. (15) Før de ændrede standardveterinærcertifikater bliver obligatoriske, bør medlemsstaterne og industrien have en rimelig frist til at tilpasse sig til de nye krav i de ændrede standardveterinærcertifikater. (16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Overgangsforanstaltninger I en overgangsperiode frem til den 14. marts 2015 er indførsel til Unionen af sendinger af varer omfattet af forordning (EF) nr. 798/2008, som ledsages af et veterinærcertifikat udfyldt i overensstemmelse med de relevante standardveterinærcertifikater BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT og E i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, i den udgave, der var gældende, før ændringerne omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning blev indført, fortsat tilladt, forudsat at sundhedscertifikatet blev underskrevet før den 14. januar Artikel 3 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

5 Den Europæiske Unions Tidende L 273/5 BILAG I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer: 1) Del 1 affattes således:»del 1 Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter Tredjelandets eller områdets ISOkode og navn Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet Veterinærcertifikat Model (ler) Supplerende garantier Særlige betingelser Særlige betingelser Slutdato ( 1 ) Startdato ( 2 ) Status mht. overvågning for aviær influenza Status mht. vaccination mod aviær influenza Salmonellabekæmpelsesstatus A 6B AL Albanien AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF AR Argentina AR-0 Hele landet POU, RAT, EP, E A S4 WGM VIII SPF EP, E BPP, DOC, HEP, SRP S4 S0, ST0 AU Australien AU-0 Hele landet BPR I DOR II HER III POU VI RAT VII BR-0 Hele landet SPF BR Brasilien BR-1 Staterne Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul RAT, BPR, DOR, HER, SRA N A

6 L 273/6 Den Europæiske Unions Tidende A 6B BR-2 Staterne Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo BPP, DOC, HEP, SRP N S5, ST0 BR-3 Distrito Federal og staterne Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo WGM EP, E, POU VIII N S4 SPF EP, E S4 BW Botswana BW-0 Hele landet BPR DOR I II HER III RAT VII BY Hviderusland BY-0 Hele landet EP og E (for begge gælder»kun transit gennem Litauen«) IX SPF EP, E S4 CA Canada CA-0 Hele landet BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP DOC, HEP N N A S1, ST1 WGM VIII POU, RAT N

7 Den Europæiske Unions Tidende L 273/ A 6B CH Schweiz CH-0 Hele landet ( 3 ) A ( 3 ) SPF EP, E S4 CL Chile CL-0 Hele landet BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP N A S0, ST0 WGM VIII POU, RAT N CN-0 Hele landet EP CN Kina CN-1 Shan Provinsen dong POU, E VI P S4 GL Grønland GL-0 Hele landet SPF EP, WGM HK Hongkong HK-0 Hele Det Særlige Administrative Område Hongkong EP SPF IL Israel ( 6 ) IL-0 Hele landet BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP POU, RAT N A S5, ST1 WGM VIII EP, E S4 IN Indien IN-0 Hele landet EP IS Island IS-0 Hele landet SPF EP, E S4 KR Republikken Korea KR-0 Hele landet EP, E S4

8 L 273/8 Den Europæiske Unions Tidende A 6B MD Moldova ME Montenegro MD-0 Hele landet EP ME-0 Hele landet EP MG Madagaskar MG-0 Hele landet SPF EP, E, WGM S4 MY-0 MY Malaysia MY-1 Vestmalaysia (Malaccahalvøen) EP E S4 MK Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ( 4 ) MK-0 ( 4 ) Hele landet EP MX Mexico MX-0 Hele landet SPF EP P SPF BPR I NA Namibia NA-0 Hele landet DOR II HER III RAT, EP, E VII S4 NC Ny Kaledonien NC-0 Hele landet EP SPF NZ New Zealand NZ-0 Hele landet BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA S0, ST0 WGM VIII EP, E, POU, RAT S4

9 Den Europæiske Unions Tidende L 273/ A 6B PM Saint-Pierre og Miquelon RS Serbien ( 5 ) PM-0 Hele området SPF RS-0 ( 5 ) Hele landet EP RU Rusland RU-0 Hele landet EP, E, POU S4 SG Singapore SG-0 Hele landet EP SPF, EP TH Thailand TH-0 Hele landet WGM VIII POU, RAT E S4 SPF TN Tunesien TN-0 Hele landet BPP, BPR, DOR, HER WGM VIII S0, ST0 EP, E, POU, RAT S4 TR Tyrkiet TR-0 Hele landet SPF EP, E S4 UA Ukraine UA-0 Hele landet E, EP, POU, RAT, WGM S4 SPF US USA US-0 Hele landet BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA N A S3, ST1 WGM VIII EP, E, POU, RAT N S4

10 L 273/10 Den Europæiske Unions Tidende A 6B UY Uruguay UY-0 Hele landet SPF EP, E, RAT S4 SPF EP, E S4 ZA Sydafrika ZA-0 Hele landet BPR DOR I II P HER III A RAT VII P2, H ZW Zimbabwe ZW-0 Hele landet RAT EP, E VII S4 ( 1 ) Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato. ( 2 ) Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til EU. ( 3 ) I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af , s. 132). ( 4 ) Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom. ( 5 ) Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr af 10. juni ( 6 ) I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.«2) I del 2 foretages følgende ændringer: a) I afsnittet»særlige betingelser«foretages følgende ændringer: i) Den særlige betingelse»h«affattes således: H«: Der er givet garantier for, at kød af opdrættede strudsefugle til konsum (RAT) er fremstillet af strudsefugle, der kommer fra en registreret lukket strudsefuglebedrift, der er godkendt af tredjelandets kompetente myndighed. I tilfælde af et HPAI-udbrud på tredjelandets område kan import af sådant kød stadig tillades, forudsat at det er fremstillet af strudsefugle, der kommer fra en registreret lukket bedrift, der er fri for LPAI og HPAI, og hvor der inden for en radius på 100 km omkring den pågældende bedrift, i givet fald indbefattet et nabolands område, ikke har været udbrud af LPAI eller HPAI i mindst de foregående 24 måneder, og som ikke har haft nogen epidemiologisk forbindelse til en strudsefugle- eller fjerkræbedrift, hvor LPAI eller HPAI har forekommet inden for mindst de foregående 24 måneder.«ii) Den særlige betingelse»l«udgår. b) Standardveterinærcertifikaterne BPP, BPR, DOC, DOR, HEP og HER affattes således:

11 Den Europæiske Unions Tidende L 273/11»Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP)

12 L 273/12 Den Europæiske Unions Tidende

13 Den Europæiske Unions Tidende L 273/13

14 L 273/14 Den Europæiske Unions Tidende

15 Den Europæiske Unions Tidende L 273/15

16 L 273/16 Den Europæiske Unions Tidende

17 Den Europæiske Unions Tidende L 273/17 Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsstrudsefugle (BPR)

18 L 273/18 Den Europæiske Unions Tidende

19 Den Europæiske Unions Tidende L 273/19

20 L 273/20 Den Europæiske Unions Tidende

21 Den Europæiske Unions Tidende L 273/21

22 L 273/22 Den Europæiske Unions Tidende Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle (DOC)

23 Den Europæiske Unions Tidende L 273/23

24 L 273/24 Den Europæiske Unions Tidende

25 Den Europæiske Unions Tidende L 273/25

26 L 273/26 Den Europæiske Unions Tidende

27 Den Europæiske Unions Tidende L 273/27

28 L 273/28 Den Europæiske Unions Tidende

29 Den Europæiske Unions Tidende L 273/29 Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger af strudsefugle (DOR)

30 L 273/30 Den Europæiske Unions Tidende

31 Den Europæiske Unions Tidende L 273/31

32 L 273/32 Den Europæiske Unions Tidende

33 Den Europæiske Unions Tidende L 273/33

34 L 273/34 Den Europæiske Unions Tidende Standardveterinærcertifikat for rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (HEP)

35 Den Europæiske Unions Tidende L 273/35

36 L 273/36 Den Europæiske Unions Tidende

37 Den Europæiske Unions Tidende L 273/37

38 L 273/38 Den Europæiske Unions Tidende

39 Den Europæiske Unions Tidende L 273/39

40 L 273/40 Den Europæiske Unions Tidende Standardveterinærcertifikat for rugeæg af strudsefugle (HER)

41 Den Europæiske Unions Tidende L 273/41

42 L 273/42 Den Europæiske Unions Tidende

43 Den Europæiske Unions Tidende L 273/43

44 L 273/44 Den Europæiske Unions Tidende

45 Den Europæiske Unions Tidende L 273/45 c) Standardveterinærcertifikaterne SRP, SRA og POU affattes således:»standardveterinærcertifikat for slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning som fjervildt, bortset fra strudsefugle (SRP)

46 L 273/46 Den Europæiske Unions Tidende

47 Den Europæiske Unions Tidende L 273/47

48 L 273/48 Den Europæiske Unions Tidende

49 Den Europæiske Unions Tidende L 273/49

50 L 273/50 Den Europæiske Unions Tidende Standardveterinærcertifikat for slagtestrudsefugle (SRA)

51 Den Europæiske Unions Tidende L 273/51

52 L 273/52 Den Europæiske Unions Tidende

53 Den Europæiske Unions Tidende L 273/53

54 L 273/54 Den Europæiske Unions Tidende

55 Den Europæiske Unions Tidende L 273/55 Standardveterinærcertifikat for fjerkrækød (POU)

56 L 273/56 Den Europæiske Unions Tidende

57 Den Europæiske Unions Tidende L 273/57

58 L 273/58 Den Europæiske Unions Tidende

59 Den Europæiske Unions Tidende L 273/59 d) Standardveterinærcertifikat RAT affattes således:»standardveterinærcertifikat for kød af opdrættede strudsefugle til konsum (RAT)

60 L 273/60 Den Europæiske Unions Tidende

61 Den Europæiske Unions Tidende L 273/61

62 L 273/62 Den Europæiske Unions Tidende

63 Den Europæiske Unions Tidende L 273/63

64 L 273/64 Den Europæiske Unions Tidende e) Standardveterinærcertifikat E affattes således:»standardveterinærcertifikat for æg (E)

65 Den Europæiske Unions Tidende L 273/65

66 L 273/66 Den Europæiske Unions Tidende

L 340/22 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2008

L 340/22 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2008 L 340/22 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1291/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella i visse tredjelande, jf. Europa-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 77/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 241/2010 af 8. marts 2010 om ændring af bilag I til forordning (EF)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 26.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 80/1 (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDIGER KOMMISSIOES FORORDIG (EU) r. 254/2010 af 10. marts 2010 om godkendelse af et salmonellabekæmpelsesprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 102/10 Den Europæiske Unions Tidende 23.4.2010 KOMMISSIOES FORORDIG (EU) r. 332/2010 af 22. april 2010 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Israel

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende 16.10.2010

Den Europæiske Unions Tidende 16.10.2010 Tredjelandets eller områdets SO-kode og navn Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode BLG»DEL 1 Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende 23.4.2010

Den Europæiske Unions Tidende 23.4.2010 Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes således: Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode Beskrivelse af tredjelandet, området,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 100/30 Den Europæiske Unions Tidende 14.4.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.6.2015 DA L 148/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/908 af 11. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER D 16.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 272/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDIGER KOMMISSIOES FORORDIG (EU) r. 925/2010 af 15. oktober 2010 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 234/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien- Hercegovina og Israel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 203/4 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1414 af 3. august 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende den tidligere jugoslaviske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 23.05.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 25.08.2015 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 37/50 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R0605 DA 07.11.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 20.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 124/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 411/2009 af 18. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder,

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 4.2.2017 DA L 31/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.4.2015 L 101/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/608 af 14. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 07.03.2015 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0195 DA 21.08.2010 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 100/60 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/604 af 16. april 2015 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende kvægtuberkulose

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 161/22 26.6.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1009 af 24. juni 2015 om ændring af bilag I til beslutning 92/260/EØF og 93/195/EØF for så vidt angår oplysningerne om Israel, Libyen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 205/10 Den Europæiske Unions Tidende 7.8.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 719/2009 af 6. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår listen over tredjelande og områder,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/17 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1162/2012 af 7. december 2012 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 C(2019) 595 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 6.2.2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. C 67/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.2. Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

På grundlag af parternes meddelelser til Europa-Kommissionen angives følgende i de tilknyttede skemaer:

På grundlag af parternes meddelelser til Europa-Kommissionen angives følgende i de tilknyttede skemaer: C 73/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 9.3.2017 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om oprindelsesregler

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0438 DA 01.05.2004 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2019 C(2019) 14 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 5.3.2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 15/12 Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2011 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19. januar 2011 om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 6. november 2006

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 6. november 2006 18.11.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/53 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 84/30 DA KOMMISSIOES GEEMFØRELSESFORORDIG (EU) 2015/526 af 27. marts 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 17.05.2013 014.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/109 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.12.2015 D L 321/23 KOMMISSIOES GEEMFØRELSESFORORDIG (EU) 2015/2258 af 4. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår import og transit af enkeltsendinger på under 20 enheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0226 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0226 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0226 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.06.2005 KOM(2005) 226 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ligestilling af visse tredjelandes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 7.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 211/5 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 5. august 2013 om forholdsregler mod indslæbning af afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 26.03.2016 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 24.10.2015 028.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/10 DA 15.7.2015 KOMMISSIOES GEEMFØRELSESFORORDIG (EU) 2015/1153 af 14. juli 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande,

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere