Fordeling og incitamenter Juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordeling og incitamenter 2004. Juni 2004"

Transkript

1 Fordeling og incitamenter 24 Juni 24

2 Fordeling og incitamenter 24 Juni 24

3 Fordeling og incitamenter 24, juni 24 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 262 Albertslund Telefon Fax: Schultz@schultz.dk Hjemmeside: eller afhentes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads kontor 1218 København K Telefon Omslag: b:graphic aps Foto: Søren Rønholt Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 2.5 Pris: 275 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

4 Forord Fordeling og Incitamenter 24 analyserer indkomstfordelingen og den økonomiske tilskyndelse til at arbejde i Danmark. Med Forårspakken og nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst kan de danske familier i år forvente en markant fremgang i deres rådighedsbeløb. Skattenedsættelserne er målrettet de beskæftigede for at styrke tilskyndelsen til at arbejde. Især familier med lav- og mellemindkomster får den største procentvise fremgang. Samtidig får pensionister med lave indkomster et betydeligt løft som følge af den supplerende pensionsydelse. Nedsættelsen af beskatningen og initiativerne i Flere i arbejde medfører en mærkbar styrkelse af tilskyndelsen til at arbejde som vel at mærke ikke modgås af højere afgifter eller kommuneskatter. Marginalskatten sænkes mærkbart for 1,7 mio. erhvervsaktive, navnlig for personer i lav- og mellemindkomstgrupperne. I alt 74. færre personer vil betale mellemskat. Samtidig øges den økonomiske gevinst ved at få et fuldtidsarbejde mest markant for gifte langvarige kontanthjælpsmodtagere som følge af Flere i arbejde. Indkomstforskellene i befolkningen er meget små sammenlignet med andre lande. Danmark er et af de lande i den vestlige verden, hvor færrest befinder sig i de såkaldte lavindkomstgrupper. Samtidig er meget få personer i lavindkomstgrupperne gennem mange år. Det skyldes, at vi har en stor indkomstmobilitet i befolkningen. Der stilles store krav til udviklingen i arbejdsudbuddet de kommende år, hvis det skal lykkes på én gang at fastholde den offentlige service, fortsætte afviklingen af den offentlige gæld og nedbringe skattetrykket. Det er derfor vigtigt, at skatte- og overførselssystemerne er indrettet med henblik på at sikre gode incitamenter til uddannelse og beskæftigelse. Fordeling og incitamenter 24 viser, at vi er på vej i den rigtige retning.

5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Indledning Familieindkomster Indkomstfordelingen og set i et livsperspektiv Personer med relativt lav indkomst Betydning af metodevalg Marginalskatter og sammensatte marginalprocenter Økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse Familieindkomster Indledning Udviklingen i familietypernes rådighedsbeløb Betaling for dagpasningstilbud Boligstøttereformen Alternative beregninger af udviklingen i rådighedsbeløbet Appendiks 2.1 Familietyper og tilknyttede indkomstbegreber Indkomstfordelingen og set i et livsperspektiv Indledning Udviklingen i de disponible realindkomster Indkomstfordelingen i perioden og set i et livsperspektiv Årsager til udviklingen i indkomstforskellene Appendiks 3.1. Datagrundlag og metode...77 Appendiks 3.2. Livsindkomstmodel Personer med relativt lav indkomst Indledning Andel af befolkningen med relativt lave indkomster Indkomsternes fordeling på alder og over livsforløbet Mobiliteten ud af lavindkomstgruppen Lavindkomstgruppens sammensætning Børn i familier med relativt lav indkomst Appendiks 4.1. Følsomhedsberegninget Appendiks 4.2. Supplerende lavindkomstmål...123

6 5. Betydning af metodevalg Indledning Metodevalgets betydning for lavindkomstforskelle mv Forbrugsmuligheder for familier i forskellige livssituationer Familiedefinition og indkomstækvivalering Appendiks 5.1 Forskelle i familiernes forbrugsmønster Appendiks 5.2 Metode til beregning af familiernes udgifter Marginalskatter og sammensatte marginalprocenter Indledning Marginalskatten på arbejdsindkomst Udviklingen i marginalskatterne Sammensatte marginalprocenter Appendiks 6.1 Sammensatte marginalprocenter i 23 og Økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse Indledning Økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse Økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse i 21 og Personer med lave økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse i 21 og Sammenhæng mellem timeløn og incitamentet til at være i beskæftigelse Overførselssystemets betydning for forskelsbeløbet Indkomstaftrapning af indkomstafhængige ydelser Appendiks 7.1 Metodegrundlag for beregning af forskelsbeløb Appendiks 7.2 Udviklingen i forskelsbeløb fra 1997 til Appendiks 7.3 Forskelsbeløb for efterlønsmodtagere Bilagstabeller til kapitel 2 B.1-B.22. Detaljerede familietypeberegninger...25 B.23. Anvendte beregningsforudsætninger Noter til variable i tabel B

7

8 Kapitel 1 - Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 1.1. Indledning Danmark er formentlig det land i den vestlige verden, hvor indkomstforskellene i befolkningen er mindst. Danmark er også blandt de lande, hvor den mindste del af befolkningen har relativt lave disponible indkomster i forhold til det typiske i befolkningen. Indkomstforskelle måles sædvanligvis ved at sammenligne befolkningens disponible indkomster i et bestemt år. Denne metode indebærer imidlertid en betydelig overvurdering af forskellene i personernes indkomst set i et livsperspektiv. De fleste mennesker har således størst løbende indkomst i midten af den erhvervsaktive alder og mindre indkomst som unge og efter pensionering. Når man sammenligninger indkomsterne på tværs af hele befolkningen i et bestemt år, vil en stor del af de målte indkomstforskelle derfor afspejle, at folk befinder sig på forskellige stadier i livsforløbet, og at deres løbende indkomster varierer systematisk med alderen. Personer, som i et bestemt år har en relativt lav indkomst i forhold til resten af befolkningen fx fordi de er under uddannelse kan set i et livsperspektiv have helt normale eller større end gennemsnitlige indkomster. Det er relativt få personer, som over en længere årrække eller set i et livsperspektiv hvert år har markant lavere indkomst end det typiske i befolkningen. Forskellene i indkomsterne set over hele livsforløb er derfor betydeligt mindre end indkomstforskellene i et enkelt år. Konkret anslås, at forskellene i livsindkomsterne er ca. halvt så store som forskellene i de løbende disponible indkomster i et bestemt år. 1

9 Fordeling og incitamenter 24 De i international sammenligning ret små forskelle i befolkningens løbende indkomster skyldes blandt andet, at der gennem den offentlige sektor sker en omfordeling af disponibel indkomst ved opkrævning af skatter og udbetaling af indkomstoverførsler. En væsentlig del af omfordelingen af de løbende indkomster kan anskues som omfordeling af indkomst over livsforløbet. De fleste mennesker betaler således mest i skat i den periode af livet, hvor deres egen indtjening og muligheder for selvforsørgelse er størst, og modtager mest i indkomstoverførsler i de perioder, hvor deres egen indtjening er mindst, fx under uddannelse eller efter pensionering. Omfordelingen via skatter og en række indkomstoverførsler har derfor overordnet set mindre betydning for forskellene i livsindkomster end for forskellene i de løbende disponible indkomster i et bestemt år. Det indebærer blandt andet, at de fordelingsmæssige konsekvenser af eksempelvis en nedsættelse af mellemskatten isoleret set vil være mindre set i et livsperspektiv, end når effekten opgøres i et bestemt år, fordi der i et livsperspektiv eller flerårigt perspektiv er en større del af befolkningen, der betaler mellemskat, end i et enkelt år. Det gælder omvendt, at eksempelvis førtidspension har større betydning for forskellene i livsindkomsterne end for forskellene i de løbende indkomster i et bestemt år. Førtidspensionister har gennemsnitligt en relativ lav livsindkomst, fordi de set over et helt livsforløb typisk ikke har haft samme muligheder for at optjene erhvervsindkomst og pensionsopsparing som personer med et mere almindeligt erhvervsforløb. Men i de enkelte år er førtidspensionister typisk ikke er blandt familierne med de laveste indkomster. En del af de målte indkomstforskelle i befolkningen i de enkelte år er resultatet af valg, som forskellige mennesker selv træffer. Det drejer sig blandt andet om mulighederne for at vælge mellem arbejde og fritid, fx ved deltidsarbejde, orlov eller efterløn, og valg af uddannelse. Nogle af disse valg har kun betydning for indkomsten i en kortere periode, mens andre valg har mere varig betydning og dermed kan påvirke forskellene i livsindkomsterne. 2

10 Kapitel 1 - Sammenfatning Skattesystemet og de offentlige overførsler påvirker også de økonomiske incitamenter til at vælge beskæftigelse eller uddannelse. Et stort velkvalificeret arbejdsudbud er en central forudsætning for at finansiere velfærdsydelserne og sikre den finanspolitiske holdbarhed. Skatte- og overførselssystemet kan derfor ikke kun indrettes udfra hensynet til indkomstfordelingen, men må også tage hensyn til konsekvenserne for de økonomiske incitamenter til beskæftigelse mv. Analyser af indkomstfordeling og økonomiske incitamenter skal derfor ses i sammenhæng. Økonomiske incitamenter til at arbejde vedrører de beskæftigedes tilskyndelse til at arbejde flere timer (timebeslutningen) og tilskyndelsen for såvel beskæftigede som ikke-beskæftigede til at være i beskæftigelse frem for at modtage en overførselsindkomst (deltagelsesbeslutningen). Incitamentet til at arbejde flere timer afhænger især af marginalskatten på arbejdsindkomst. Den gennemsnitlige marginalskat på arbejdsindkomst er reduceret siden 1986, men er i international sammenligning fortsat ganske høj i Danmark, blandt andet fordi en relativt stor andel af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er berørt af de progressive skatter. Det afspejler blandt andet, at nedsættelsen af de formelle skattesatser og dermed marginalskatten delvist er finansieret ved at udbrede skattegrundlaget og reducere fradrag. Initiativerne Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken indebærer, at den gennemsnitlige marginalskat for fuldtidsbeskæftigede reduceres med knap 2 pct. enheder frem til 26. Samtidig reduceres andelen, som er berørt af de progressive skatter. Det umiddelbare økonomiske incitament til at være i beskæftigelse frem for at modtage overførselsindkomst afhænger af forskellen mellem den disponible indkomst i beskæftigelse og den disponible indkomst i en situation, hvor forsørgelsesgrundlaget er overførselsindkomst. For de fleste danskere i den erhvervsaktive alder er der et betydeligt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. For en mindre gruppe, herunder især personer med relativt lav aktuel (eller mulig) timeløn, er incitamentet imidlertid mere beskedent. Lavere skat på arbejdsindkomst og 3

11 Fordeling og incitamenter 24 Forårspakken har sammen med initiativerne i Flere i arbejde styrket den økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse. Betydningen af de økonomiske incitamenter til beskæftigelse skal blandt andet ses i sammenhæng med den øvrige arbejdsmarkedspolitik i form af aktiveringsindsatsen og rådighedsforpligtelsen i A-dagpenge- og kontanthjælpssystemet samt fleksible afskedigelsesregler. For grupper på arbejdsmarkedet med relativt lave økonomiske incitamenter stilles der større krav til disse elementer i arbejdsmarkedspolitikken, som medvirker til at reducere negative virkninger af høje kompensationsgrader, jf. kapitel 5 i Finansredegørelse 24. I kapitel 2 beskrives udviklingen i rådighedsbeløbet for en række stiliserede familietyper. De fleste familietyper kan vente en kraftig real stigning i rådighedsbeløbet i 24 som følge af Forårspakken og Lavere skat på arbejdsindkomst. Stigningen er størst for fuldt beskæftigede familietyper og for pensionistfamilier, der modtager supplerende pensionsydelse i 24, men ikke engangsydelse i 23. I kapitel 3 belyses udviklingen i indkomstfordelingen fra 1983 til 22 på grundlag af repræsentative data. I en ny analyse af indkomstfordelingen i et livsperspektiv anslås det, at forskellene i livsindkomsterne er ca. halvt så store som forskellene i de løbende disponible indkomster i et givet år. I kapitel 4 beskrives størrelsen og sammensætningen af lavindkomstgruppen i Danmark samt mobiliteten ud af gruppen. Størrelsen af lavindkomstgruppen opgjort efter forskellige definitioner er betydeligt mindre i Danmark end i de fleste andre OECD-lande. Kapitel 5 omfatter en analyse af de anvendte indkomstfordelingsmåls følsomhed med hensyn til en række metodemæssige valg samt en ny analyse af økonomiske stordriftsfordele i familier. Stordriftsfordele har betydning for sammenligning af indkomster i familier af forskellig størrelse. Kapitel 6 omhandler marginalskatten på arbejdsindkomst med særlig fokus på betydningen af Lavere skat på arbejde og Forårspakken. I kapitlet analyseres også samspillet mellem den marginale beskatning af arbejdsindkomst og indkomstaftrapning af indkomstafhængige ydelser. 4

12 Kapitel 1 - Sammenfatning I kapitel 7 analyseres de økonomiske incitamenter til at arbejde frem for at modtage en overførselsindkomst i 21 og 24. Reformerne af personbeskatningen (Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken) og af arbejdsmarkedspolitikken (Flere i arbejde) har bidraget til at styrke incitamenterne fra 21 til Familieindkomster Familietypeeksempler viser rådighedsbeløbet for hypotetiske familier med samme karakteristika hvert år med hensyn til beskæftigelse, løn, børnenes alder osv. Beregningerne er således ikke foretaget på et datagrundlag, der er repræsentativt for befolkningen. De fleste familietyper kan vente en stor real stigning i rådighedsbeløbet i 24 med den største fremgang for fuldt beskæftigede familietyper. Rådighedsbeløbene efter udgift til bolig og daginstitution ventes at vokse 4-8 pct. i 24 for familietyperne af fuldt beskæftigede, jf. tabel 1.1. For modtagere af supplerende pensionsydelse, der ikke modtog den supplerende engangsydelse i 23, er den tilsvarende vækst 6-8 pct. Tabel 1.1. Realvækst i rådighedsbeløb for udvalgte familietyper Gnst. årlig Familietyper stigning Stigning Pct Pct Ejere: 11. LO-par med 2 børn... 1,3,3 6,4 1, 14. Privat ansat funktionærpar med 2 børn... 2,4 1,9 6,1 2, Pensionistpar med 1 ATP-indtægt... 1,8 1,7 7,6 1,6 Lejere: 115. LO-par med 2 børn, relativt lav løn... 1,4,5 4,1, Enlig LO er med 1 barn, delvist ledig... 1,8 1,4 3, 1, Pensionistpar med 1 ATP-indtægt... 1,7 1,9 6,4 1,5 Anm.: Realvækst i rådighedsbeløb efter skat, boligudgift samt eventuel udgift til daginstitution. Kilde: Egne beregninger, jf. bilag, tabel B.1.-B.22. Forudsætninger jf. Økonomisk Redegørelse, maj 24. I 25 øges rådighedsbeløbene ligeledes for alle familietyper. Stigningen skønnes typisk til 1-2 pct. Det er for de fleste familietyper mere end i 5

13 Fordeling og incitamenter 24 23, men mindre end i 24, hvilket skal ses på baggrund af de meget store stigninger i dette år. For de fuldt beskæftigede familietyper kan 3-6 pct.enheder af væksten i rådighedsbeløbet i 24 henføres til indførelsen af beskæftigelsesfradraget, forhøjelsen af mellemskattegrænsen samt den midlertidige suspension af SP-bidraget, jf. figur 1.1. Suspensionen af SP medfører en umiddelbar stigning i indkomsterne, som modsvares af lavere udbetalinger fra ordningen på et senere tidspunkt. Figur 1.1. Bidrag til realvækst i rådighedsbeløb i 24, beløb efter skat, boligudgift samt eventuel udgift til daginstitution Pct. enheder Pct.enheder Beskæftigelsesfradrag SP-bidrag Mellemskattegrænse Suppl.pensionsydelse Anm.: 115: LO-par i lejebolig, relativt lav løn, 181: Enlig delvis ledig LO er i lejebolig med 1 barn, 11: LO-par i ejerbolig, 14: Privat ansat funktionærpar i ejerbolig, 152: Pensionistpar med 1 ATP i lejebolig, 157: Pensionistpar med 1 ATP i ejerbolig. Kilde: Egne beregninger. Beskæftigelsesfradraget indebærer isoleret set en skattenedsættelse på op til 2.3 kr. for fuldtidsbeskæftigede. 6

14 Kapitel 1 - Sammenfatning Forhøjelsen af mellemskattegrænsen giver isoleret set en skattereduktion på op til 3. kr. pr. skatteyder i 24. Et LO-par med relativt lav løn (115) betaler ikke mellemskat og får derfor udelukkende en skattenedsættelse via beskæftigelsesfradraget. Den supplerende pensionsydelse på op til 5.1 kr. i 24 bidrager med 3½-5 pct.enheder af væksten i rådighedsbeløbet i 24 for de familietyper, der modtager ydelsen i 24, men ikke modtog engangsydelsen i 23. Skattenedsættelserne mv. er finansieret inden for de rammer og forudsætninger om fremgang i beskæftigelsen, som er opstillet frem mod 21, jf. Finansredegørelse 24. Boks 1.1. Konklusioner om familieindkomster De fleste familietyper kan vente en kraftig real stigning i rådighedsbeløbet i 24 som følge af Forårspakken og Lavere skat på arbejdsindkomst med størst fremgang for fuldt beskæftigede familietyper og for pensionistfamilier, der modtager den supplerende pensionsydelse i 24, men ikke i 23. Fra 1995 til 25 udgør den årlige realvækst i rådighedsbeløbet i gennemsnit 1-2 pct. for næsten alle familietyper. Stigninger i betalingen for pasning i dagtilbud målt som landsgennemsnit påvirker stort set ikke væksten i familietypernes rådighedsbeløb i perioden Boligstøttereformen, der blev påbegyndt i 1999 og er fuldt indfaset i 24, har for de fleste familietyper med boligstøtte ført til en reduktion af den andel af huslejen, der dækkes af boligstøtte Indkomstfordelingen og set i et livsperspektiv Fra starten af 198 erne og frem til midten af 199 erne har forskellene i de disponible indkomster (opgjort på basis af repræsentative data) været omtrent uændrede. Fra midten af 199 erne er indkomstforskellene generelt blevet lidt større, både for de erhvervsaktive aldersgrupper og for de over 66-årige, jf. figur 1.2.a. Denne udvikling er fortsat i 22, som er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger. 7

15 Fordeling og incitamenter 24 Figur 1.2. Udvikling i indkomstforskellene, a. Udvikling, b. Bidrag til ændring, Gini-koefficient Hele befolkningen Over 66-årige årige Gini-koefficient Ændring i pct.enheder 3,5 4 2,5 3 1,5 2,5 1 -, årige Over 66-årige Disponibel indk. Kap.indk. efter skat Ændring i pct.enheder Hele bef. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5 Pers. indk. efter skat Pensionsindbetalinger Anm.: Den disponible indkomst er opgjort inkl. den samlede nettokapitalindkomst. De mørkerøde (første) søjler i figur 1.2.b viser ændringen i Gini-koefficienten for fordelingen af de disponible indkomster. De andre søjler viser bidraget til denne ændring fra udviklingen i henholdsvis personlig indkomst efter skat, kapitalindkomst efter skat samt indbetalinger på private pensionsordninger. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. De øgede indkomstforskelle siden midten af 199 erne kan næsten udelukkende henføres til udviklingen i kapitalindkomsterne efter skat herunder hovedsagelig udviklingen i afkastet af ejerbolig samt aktieindkomsten. Udviklingen i de personlige indkomster efter skat, herunder løn og indkomstoverførsler, bidrager derimod ikke i væsentligt omfang til at øge indkomstforskellene, jf. figur 1.2.b. Forskellene i indkomsterne set over hele livsforløb er betydeligt mindre end indkomstforskellene i et enkelt år. Konkret anslås det, at forskellene i livsindkomsterne er ca. halvt så store som forskellene i de løbende disponible indkomster i et bestemt år, jf. tabel

16 Kapitel 1 - Sammenfatning Tabel 1.2. Gennemsnitlig disponibel indkomst, Gini-koefficient og andel med lav indkomst, 18-9-årige Ændring Gini-koefficient i forhold til 1-årig Gini-koefficient Indkomst under 5 pct. af median Pct. Pct. enheder Pct. af befolkningen 1 år (22)... 23,7-4,2 3 år (2-22)... 21,6 2,1 2,7 5 år ( )... 2,4 3,3 2, Livsindkomst... 12,3 11,4,1 Anm: Indkomsterne er reguleret til 22 niveau. Kilde: Beregninger på basis af sammensatte livsindkomster, jf. appendiks 3.2. En stor del af de anslåede indkomstforskelle i et enkelt år afspejler således, at folk befinder sig på forskellige stadier i livsforløbet, og at deres indkomster varierer systematisk med alderen. Boks 1.2. Konklusioner om indkomstfordelingen Indkomstforskellene er fortsat på et meget lavt niveau i sammenligning med andre OECD-lande. Indkomstforskellene har været forholdsvis konstante frem til midten af 199 erne, men er herefter vokset lidt. Stigningen i indkomstforskellene siden midten af 199 erne kan hovedsagelig tilskrives udviklingen i kapitalindkomsterne specielt aktieindkomst og imputeret afkast af ejerbolig. Forskellene i livsindkomsterne er ca. halvt så store som forskellene i de løbende disponible indkomster i et bestemt år Omfordelingen via skatter og indkomstoverførsler har overordnet set mindre betydning for forskellene i livsindkomster end for forskellene i de disponible indkomster i et bestemt år Personer med relativt lav indkomst Lavindkomstgruppen, dvs. gruppen med relativt lave indkomster i forhold til befolkningen som helhed, kan afgrænses på forskellig vis, men er i international sammenligning under alle omstændigheder lille i Danmark. I 22 havde omkring 225. personer, svarende til ca. 4,2 pct. af befolkningen, en disponibel indkomst under 5 pct. af medianind- 9

17 Fordeling og incitamenter 24 komsten i befolkningen, mens godt 47. personer, svarende til ca. 8,9 pct. af befolkningen, havde indkomster under 6 pct. af medianindkomsten. Den andel af befolkningen, som har indkomster under 5 pct. (eller 6 pct.) af medianindkomsten, er faldet lidt fra 1983 og frem til midten af 199 erne og er derefter igen steget frem mod 22, jf. figur 1.3. Lavindkomstgruppernes størrelse har dermed udviklet sig nogenlunde efter samme mønster som de samlede indkomstforskelle. Figur 1.3. Andel af befolkningen med relativt lav indkomst, a. Indkomst under 5 pct. af median b. Indkomst under 6 pct. af median Pct. af befolkningen prisniveau, 1. kr Pct. af befolkningen prisniveau, 1. kr Andel 5 pct. af median (højre akse) Andel 6 pct. af median (højre akse) Anm.: Lavindkomstgruppen er afgrænset med udgangspunkt i medianindkomsten i befolkningen, der bestemmes som indkomsten hos den midterste person i indkomstfordelingen. Sammenlignet med denne person har halvdelen af befolkningen lavere indkomster, og halvdelen har højere indkomster. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. Der er en betydelig mobilitet ud af lavindkomstgruppen. Omkring 6 pct. af de 212. personer med indkomster under 5 pct. af medianindkomsten i 1993 var året efter altså i 1994 ikke længere i lavindkomstgruppen, jf. figur 1.4. Efter 9 år i 22 havde 91 pct. forladt lavindkomstgruppen Kun ca. 2.5 personer, eller ca. 1 pct. af lavindkomstgruppen i 1993, har haft indkomster under 5 pct. af medianindkomsten i alle årene fra 1993 til 22. 1

18 Kapitel 1 - Sammenfatning Figur 1.4. Afgang fra lavindkomstgruppen i 1993 a. Indkomst under 5 pct. af median b. Indkomst under 6 pct. af median Pct personer Pct personer Familier der er vendt tilbage til lavindkomstgruppen Familier i lavindkomstgruppen alle år fra 1993 Familier der er vendt tilbage til lavindkomstgruppen Familier i lavindkomstgruppen alle år fra 1993 Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. Boks 1.3. Konklusioner om lavindkomstgruppen I 22 havde omkring 225. personer, svarende til ca. 4,2 pct. af befolkningen, en disponibel indkomst under 5 pct. af medianindkomsten i befolkningen, mens godt 47. personer, svarende til ca. 8,9 pct. af befolkningen, havde indkomster under 6 pct. af medianindkomsten. Lavindkomstgrupperne i Danmark er betydeligt mindre end i de fleste andre OECD-lande. I 22 var 39. børn svarende til 3,3 pct. af alle børn under 18 år i lavindkomstgruppen med en disponibel indkomst under 5 pct. af medianindkomsten. Andelen af børn i lavindkomstgruppen er betydeligt mindre end i de fleste andre OECD-lande. Unge uddannelsessøgende, selvstændige, indvandrere og personer med langvarig kontanthjælp er overrepræsenterede i lavindkomstgruppen. Lavindkomstgruppens størrelse har været ret stabil i den betragtede periode fra De samme personer er typisk kun i lavindkomstgruppen i kort tid, og relativt få personer er i lavindkomstgruppen gennem mange år. Indkomsterne over et helt liv er mere lige fordelt end indkomsterne i et enkelt år, og næsten ingen har anslåede livsindkomster under 5 pct. eller 6 pct. af median-livsindkomsten Betydning af metodevalg Ved sammenligning af indkomster for personer i familier af forskellig størrelse og sammensætning er det nødvendigt at tage højde for stordriftsfordele forbundet med at være mere end én person i en familie, og at børn i familien skal forsørges af de voksnes indkomster. 11

19 Fordeling og incitamenter 24 I fordelingsanalyserne reduceres de gennemsnitlige disponible indkomster for børnefamiliers voksne medlemmer, fordi familiens indkomst forudsættes ligeligt fordelt mellem alle familiens medlemmer. For personer mellem ca. 25 og 55 år reduceres den disponible indkomst derfor betragteligt som følge af, at en stor del af gruppen har børn, jf. figur 1.5.a. Figur 1.5. Gennemsnitlige disponible indkomster, 22 a. Betydningen af børn b. Betydningen af stordriftsfordele 1. kr. 1. kr Alder, år Alle Voksne kr. 1. kr Høj Enlige uden børn Par uden børn Stordriftsfordele Ingen Enlige med børn Par med børn Anm.: Ækvivalensfunktion: (antal voksne + antal børn) α. Ingen stordriftsfordele svarer til α=1, og høje stordriftsfordele svarer i figur 1.5.b til α=½. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. Indkomstforskellene mellem henholdsvis enlige og par og familier med og uden børn afhænger af, hvilken vægt stordriftsfordele tillægges. Indkomstforskellene mellem enlige og par vil fx øges med stigende stordriftsfordele. Derimod vil indkomstforskellene mellem familier med og uden børn alt andet lige mindskes med stigende stordriftsfordele, jf. figur 1.5.b. Den samlede udgift til et almindeligt forbrug anslås at være omkring 5 pct. højere for par i den erhvervsaktive alder uden børn end for enlige. Et par kan således opnå omtrent samme materielle velstand som en enlig med en indkomst, som kun er ca. 5 pct. større, på grund af stordriftsfordele. For personer over 66 år er den samlede udgift til et almindeligt forbrug knap 4 pct. større for par end for en enlig. På baggrund af analysen af stordriftsfordele er det valgt at ændre den anvendte metode til at opgøre indkomsterne, så stordriftsfordele tillægges større vægt end i Fordeling og incitamenter 22. Det er endvidere valgt at benytte et nyt familiebegreb, så hjemmeboende over 18 år betragtes som en del af forældrenes familie, hvor de i tidligere analyser udgjorde deres 12

20 Kapitel 1 - Sammenfatning egen familie. Konsekvenserne af metodeændringerne for analysen af de disponible indkomster er nærmere beskrevet i afsnit Marginalskatter og sammensatte marginalprocenter Initiativerne i Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken skønnes at reducere andelen af fuldtidsbeskæftigede, der er berørt af de progressive skatter, med 25 pct.enheder fra ca. 88 pct. i 23 til ca. 63 pct. i 26, hvor suspensionen af SP-bidraget ophører, jf. tabel 1.4. Tabel 1.4. Fordeling af fuldtidsbeskæftigede (18-66-årige) på progressionstrin, Kun AMbidrag Bundskat Mellemskat Topskat ikke mellemskat Topskat og Mellemskat Progressive skatter i alt Marginal skat (arbejdsindk.) Pct. af gruppen Gnst. pct ,2 12,3 48,3,7 38,6 87,6 53, ,2 35,6 23,5 3,3 37,4 64,2 52, ,2 37,2 23,3 3,3 35,9 62,5 51,9 Ænd , 24,9-25, 2,6-2,7-25,1-1,9 Anm.: Se anmærkning og note til tabel 6.1. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. For fuldtidsbeskæftigede reduceres den gennemsnitlige marginalskat med ca. 1,9 pct.enheder i 26. Alt i alt reduceres marginalskatten for 1,7 mio. personer med erhvervsindkomst. Heraf vil omkring 7. personer få reduceret marginalskatten med de maksimale 6,3 pct.enheder. Indkomstaftrapningen af de indkomstafhængige ydelser kan bidrage til at svække arbejdsudbuddet på samme måde som almindelige indkomstskatter. Den samlede forøgelse af indkomstskatten og aftrapning af indkomstafhængige ydelser i forhold til en indkomstforøgelse betegnes som den sammensatte marginalprocent. Bidraget til den sammensatte marginalprocent fra aftrapning af indkomstafhængige ydelser udgør i gennemsnit knap 1 pct.enhed, men for enlige forsørgere er det gennemsnitlige bidrag godt 8 pct.enheder. Reduktionen af skatten på arbejdsindkomst medfører også lavere sammensatte marginalprocenter. 13

21 Fordeling og incitamenter 24 Boks 1.5. Konklusioner om marginalskatter og samspilsproblemer Marginalskatten på arbejdsindkomst skønnes reduceret for 1,7 mio. erhvervsaktive, og heraf vil omkring 7. få reduceret marginalskatten med de maksimale 6,3 pct.enheder. Marginalskatten på arbejdsindkomst reduceres gennemsnitligt med 1,9 pct.enheder for de fuldtidsbeskæftigede fra 53,8 pct. i 23 til 51,9 pct. i 26 (hvor suspensionen af SP-bidraget ophører). Den effektive marginalbeskatning inkl. virkningen af moms og afgifter på forbrug er gennemsnitlig godt 64 pct. i 24, hvilket er 12 pct.enheder højere end den gennemsnitlige marginalskattesats fra indkomstbeskatningen. Bidraget fra moms og afgifter til den effektive marginalbeskatning er vokset fra 1986 til 24, men falder i perioden derefter som følge af skattestoppet. Bidraget til den sammensatte marginalprocent fra aftrapning af indkomstafhængige ydelser udgør i gennemsnit knap 1 pct.enhed, men for enlige forsørgere er det gennemsnitlige bidrag godt 8 pct.enheder Økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse Den enkeltes økonomiske incitament til at være i beskæftigelse frem for at modtage overførselsindkomst afhænger af forskellen mellem den disponible indkomst i beskæftigelse og den disponible indkomst i en situation, hvor forsørgelsesgrundlaget alene er overførselsindkomst. Denne forskel benævnes forskelsbeløbet. Forholdet mellem den disponible indkomst i ikke-beskæftigelse og den disponible indkomst ved beskæftigelse benævnes kompensationsgraden. De økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse er styrket fra 21 til 24 blandt andet som følge af gennemførte reformer af personbeskatningen (Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken) og af arbejdsmarkedspolitikken (Flere i arbejde). Den gennemsnitlige kompensationsgrad skønnes reduceret med 2, pct.enheder fra 64,6 pct. 21 til 62,6 pct. i 24, jf. tabel 1.8. For gifte fuldt ledige mfl. på kontanthjælp har reduktionen været noget større (7-9 pct.enheder) især som følge af initiativerne i Flere i arbejde. 14

22 Kapitel 1 - Sammenfatning Tabel 1.8. Incitamenter til at være i beskæftigelse, 21 og 24 Forskelsbeløb Kompensationsgrad Ændring Ændring Arbejdsmarkedsstatus Gnst. kr./mdr. Kr./mdr. Gnst. pct. Pct.enheder Fuldt beskæftigede , 6,3-1,7 Delårsbeskæftigede ,6 7,3-2,3 Fuldt ledige mfl ,6 7,1-3,5 Efterlønsmodtagere ,7 67,1-1,6 Alle ,6 62,6-2, Anm.: Forskelsbeløbet er angivet i 21-lønniveau. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. Beskæftigelsesfradraget, der er indført som et element i Lavere skat på arbejdsindkomst, indebærer isoleret set en forøgelse af det gennemsnitlige forskelsbeløb med ca kr. om måneden (21-lønniveau), jf. figur 1.6. Beskæftigelsesfradraget har målt ved kompensationsgraden størst betydning for incitamentet til beskæftigelse blandt de relativt lavt lønnede. Forhøjelsen af mellemskattegrænsen øger som udgangspunkt forskelsbeløbet for personer med indkomster over den gamle mellemskattegrænse med op til ca. 225 kr. Dette medfører den største reduktion af kompensationsgraden for personer med en timeløn omkring 13 kr. Figur 1.6. Isoleret betydning af Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken for incitamenterne fordelt efter timeløn, 24 a. Ændring i forskelsbeløb b. Ændring i kompensationsgrad Kr./mdr. 5 Kr./mdr. 5 Pct.enheder 1 Pct.enheder Timeløn (kr.) I alt Mellemskatteg. Beskæftigelsesfr Timeløn (kr.) I alt Mellemskatteg. Beskæftigelsesfr. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 15

23 Fordeling og incitamenter 24 Boks 1.6. Konklusioner om det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse Der er generelt en betydelig økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse i forhold til en situation med ledighed eller efterløn. Den gennemsnitlige kompensationsgrad i 21 er 65 pct. svarende til, at den disponible indkomst ved ledighed i gennemsnit er 35 pct. lavere end indkomsten i beskæftigelse. Gennemførte reformer af personbeskatningen (Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken) og af arbejdsmarkedspolitikken (Flere i arbejde) har bidraget til at reducere den gennemsnitlige kompensationsgrad med 2, pct.enheder fra 21 til 24. Andelen, for hvem den økonomiske gevinst ved at være i beskæftigelse er under 1. kr. om måneden, er tilsvarende reduceret fra knap 7,8 pct. i 21 til 5,4 pct. i 24. Dagpengeberettigede med en relativ lav løn vil kun opnå en mindre styrkelse af incitamentet til at være i beskæftigelse ved en forøgelse af timelønnen. 16

24 Kapitel 2 - Familieindkomster Kapitel 2 Familieindkomster 2.1. Indledning Familietypeberegninger viser den økonomiske situation og udvikling for familietyper med bestemte kendetegn vedrørende beskæftigelse, løn, bolig, børn, alder og lignende, og den enkelte familietypes karakteristika er uændrede fra år til år. Familietypeberegninger er derfor velegnede til at illustrere de umiddelbare (eller statiske) virkninger af forskellige økonomisk-politiske tiltag, fx skattenedsættelser og ændringer af reglerne for kontanthjælp, boligstøtte mv. 1 De fleste familietyper har betydelige stigninger i rådighedsbeløbene i 24. Det skyldes i vidt omfang virkningerne af skattenedsættelserne på arbejdsindkomst på knap 1 mia.kr., den midlertidige suspension af SPbidraget og den supplerende pensionsydelse til pensionister med beskeden indkomst udover folkepensionen, jf. afsnit 2.2. Størst fremgang skønnes for de fuldt beskæftigede familietyper som følge af skattenedsættelserne på arbejdsindkomst og for de pensionistfamilier, der modtager supplerende pensionsydelse i 24, men ikke modtog den supplerende engangsydelse i 23. Stigningen i rådighedsbeløbene for disse familietyper anslås til 4-8 pct., hvoraf 3-6 pct.enheder kan henføres til skattenedsættelser og supplerende pensionsydelse. For familietyper bestående af ikke beskæftigede eller delvist beskæftigede personer med overførselsindkomst, herunder pensionister uden supplerende pensionsydelse, skønnes en stigning i rådighedsbeløbet på 1-3 pct. 1 Se endvidere Fordeling og Incitamenter 22, side 129f. 17

25 Fordeling og incitamenter 24 I 25 øges rådighedsbeløbene ligeledes for alle familietyper. For næsten alle skønnes en stigning på omkring 1-2 pct. Det er mindre end i 24, hvilket skal ses på baggrund af de meget store stigninger i dette år. Stigninger i daginstitutionstaksterne målt som landsgennemsnit påvirker samlet set stort set ikke væksten i rådighedsbeløbene i perioden for de viste familietyper. Udgifterne til daginstitution udgør således en stort set uændret andel af rådighedsbeløbet opgjort før betaling af daginstitution, jf. afsnit 2.3. Fra 1999 blev reglerne for tildeling af boligstøtte ændret blandt andet for at øge incitamentet til at økonomisere med boligforbruget. For de fleste familietyper, der modtager boligstøtte, har reformen reduceret den andel af huslejen, der dækkes af boligstøtte, jf. afsnit 2.4. For familier i virkelighedens verden kan udviklingen i den økonomiske situation afvige meget fra udviklingen for familietyperne. Det skyldes, at virkelige familier skifter karakteristika fra år til år. De bliver ældre og får mere arbejdsmarkedserfaring, skifter job, får børn, skilles osv. Personer i den erhvervsaktive alder oplever således sædvanligvis i gennemsnit større stigninger i rådighedsbeløbet end de tilsvarende kategorier af familier med bestemte karakteristika. Personer, der var enlige uden børn under 67 år i lejebolig i 1995, har eksempelvis i gennemsnit haft en årlig real vækst i rådighedsbeløbet før udgift til bolig og daginstitution på knap 4 pct. i perioden Kategorien af enlige uden børn under 67 år i lejebolig hvor der sker skift i personkredsen fra år til år har derimod i samme periode en gennemsnitlig årlig fremgang i rådighedsbeløbet på 1 pct. Det svarer til væksten for en familietype i kategorien: enlig LO er i lejebolig (12) 2. I afsnit 2.2 er udviklingen i rådighedsbeløbet efter udgift til bolig og daginstitution vist for perioden for et panel af familietyper. Afsnit 2.3 analyserer udviklingen i daginstitutionstaksterne i perioden og disses betydning for udvalgte familietypers rådighedsbeløb. I afsnit 2.4 belyses virkningen af boligstøttereformen, og endelig sammenlignes indkomstudviklingen for udvalgte familietyper i afsnit Numre i parentes refererer til familietypenumre i bilagstabel B.1-B

26 Kapitel 2 - Familieindkomster med beregninger af den faktiske gennemsnitlige indkomstudvikling for personer i tilsvarende familiekategorier i perioden En detaljeret oversigt over familietypeberegningerne findes i appendiks 2.1 samt bilagstabellerne B.1-B.23 bagest i publikationen Udviklingen i familietypernes rådighedsbeløb Udvikling i rådighedsbeløbene I 24 kan der for de fleste familietyper opgøres en betydelig real stigning i rådighedsbeløbet, som er opgjort efter udgift til skat, bolig og daginstitution 3, jf. tabel 2.1. Det skyldes dels de skattenedsættelser, der trådte i kraft 1. januar 24, dels den såkaldte Forårspakke, der blandt andet omfatter fremrykning til 24 af de skattenedsættelser på arbejdsindkomst, som var planlagt indfaset fra 25 til 27, suspension af det obligatoriske bidrag til særlig pensionsopsparing (SP) og en forhøjelse af bundfradraget i indkomstgrundlaget for den supplerende pensionsydelse, jf. boks Rådighedsbeløbet er beregnet som summen af løn, overførselsindkomst, kapitalindkomst og nettoindkomst vedr. ejerbolig fratrukket udgifter til fagforening, A-kasse, efterlønsbidrag, skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing, bolig og daginstitution. En detaljeret beskrivelse af den anvendte definition af rådighedsbeløbet i dette kapitel findes i appendiks

27 Fordeling og incitamenter 24 Tabel 2.1. Realvækst i rådighedsbeløb for familietyper, beløb efter skat, boligudgift samt eventuel udgift til daginstitution Familietyper Gnst. årlig stigning Bidrag til stigning fra Forårspakken og Lavere skat på arbejdsindkomst Stigning Pct Pct Pct.enheder Ejere, erhvervsaktive par: 11. LO ere, 2 børn... 1,3 1,3,3 6,4 1, 3, LO ere, midaldrende, børn... 1,3 1,3,5 6,2 1,2 4,6 14. Priv. ans. funktionærer, 2 børn... 2,4 2,1 1,9 6,1 2,4 4, 13. Offentligt ansatte, 2 børn... 1,5,9,3 7,2 1,2 5,3 Ejere, pensionistpar: ATP-indtægt... 1,8 1,2 1,7 7,6 1,6 5, ATP og 1 tj.mandspension... 1,1,9,8 1,9 1,3, Ejer, enlig erhvervsaktiv: 121. LO er, børn... 1,4 1,4,5 8,1 1,5 6,3 1. års boligejere, par: 11A. LO ere, 2 børn...,9 1,3,3 6,1,9 2,7 14A. Privat ansatte funkt., 2 børn... 2, 2,1 1,9 5,9 2,3 2,5 13A. Offentligt ansatte, 2 børn... 1,2,8,2 6,9 1,1 3,3 Lejere, par, 2 børn: 117. LO ere... 1,6 1,5,3 5,9,8 4, LO ere, relativt lav løn... 1,4 1,1,5 4,1,9 3, Par, begge på kontanthjælp 1)... 1,8 1,4 2,9 1,6 1,, 118A. ---,, ---, maks. reduktion 1)...,7 1,4 -,8-5,2 1,3 1,1 Lejere, pensionistpar: ATP-indtægt... 1,7 2, 1,9 6,4 1,5 3,4 Lejere, enlige: 12. LO er, børn... 1,9 1,8,4 7, 1,1 5, SU-modtager med deltidsjob... 1,4 1,6 1,1 3,3 1,4 1, Dagpengemodtager...,9,4 1,5 3,4 1,5 1,4 18. LO er, børn, delvist ledig... 2, 1,3,6 4,2 1,2 2, LO er, 1 barn, delvist ledig... 1,8 1, 1,4 3, 1,1 1,8 16. Pensionist m.suppl. pens.yd.... 1,2 1, 5,9,8 1,2 3,7 2) 161. Pensionist m. ATP+kap.indk... 1,5 1,6 1,4 2, 1,4, Anm.: De anvendte indkomstbegreber og familietyper er beskrevet i appendiks ) Familietype 118 illustrerer vilkårene for en familie på kontanthjælp de første seks måneder, mens familietype 118A viser udviklingen for en familie på kontanthjælp efter seks måneder. 2) Uden den supplerende pensionsydelse i 24 ville rådighedsbeløbet falde 2,9 pct. som følge af bortfaldet af engangsydelsen i 23 på 5. kr. Kilde: Egne beregninger, jf. bilag, tabel B.1.-B.22. Forudsætninger vedr. løn-, pris- og renteudvikling mv. jf. Økonomisk Redegørelse, maj 24. 2

28 Kapitel 2 - Familieindkomster Boks 2.1. Forårspakken og Lavere skat på arbejdsindkomst Aftalerne om Forårspakken og Lavere skat på arbejdsindkomst omfatter tilsammen: Et beskæftigelsesfradrag på 2½ pct. af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget er udformet som et ligningsmæssigt fradrag og har således i en gennemsnitskommune en fradragsværdi på 33,3 pct. I 24 kan beskæftigelsesfradraget højest udgøre 7. kr. svarende til en skattereduktion på godt 2.3 kr. i en gennemsnitskommune. Forhøjelse af mellemskattegrænsen med 49.7 kr. til 254. kr. i 24. Skattereduktionen for en skatteyder, der kan udnytte hele forhøjelsen, udgør i 24 knap 3. kr. Suspension af det obligatoriske SP-bidrag i 24 og 25. Suspensionen indebærer en forøgelse af den disponible indkomst i 24 og 25, som modsvares af en reduktion i de fremtidige pensionsudbetalinger. Den disponible indkomst stiger i 24 og 25 svarende til værdien af den suspenderede indbetaling efter skat. For en LO-par-familie med en indkomst på 52. kr. betyder suspensionen af SP-bidraget på 1 pct. en umiddelbar stigning i den disponible indkomst på godt 3. kr. i en gennemsnitskommune med en skatteprocent på 33,3. En skattepligtig, supplerende pensionsydelse til folkepensionister på maksimalt 5.1 kr. i 24. Den supplerende pensionsydelse aftrappes krone for krone for indkomster udover folkepensionen på mere end 19.7 kr. for samlevende/ægtepar og 1. kr. for enlige og bortfalder helt ved indkomster udover folkepensionen på 14.9 kr. for enlige og 29.5 kr. for samlevende/ægtepar. Ydelsen indgår i beregningen af offentlige ydelser på samme måde som social pension, dvs. boligydelsen kan reduceres som følge af ekstraydelsen. For en person, der modtager fuld ydelse, men ikke andre indkomstafhængige sociale ydelser, udgør nettoværdien af ydelsen i en gennemsnitskommune 3.45 kr. En række initiativer bl.a. vedrørende boligbyggeri, offentlige investeringer og aktivering, som ikke indgår i familietypeberegningerne. Skattenedsættelserne (ekskl. virkningerne af SP-suspensionen) udgør i alt knap 1 mia.kr. eller,7 pct. af BNP og er - under forudsætning af, at de opstillede krav til beskæftigelse mv. realiseres - finansieret inden for de rammer, som er afstukket frem mod 21, jf. den opdaterede 21-fremskrivning i Finansredegørelse 24. Den supplerende pensionsydelse skønnes at øge de offentlige udgifter med 84 mio.kr. i 24. Yderligere oplysninger om Forårspakken findes i pjecen Flere i beskæftigelse lavere ledighed, Regeringen, marts 24. Rådighedsbeløbene efter udgift til bolig og daginstitution ventes at vokse 4-8 pct. for de fleste fuldt beskæftigede i 24. Heraf kan 3-6 pct.enheder henføres til de nævnte regelændringer, jf. figur

29 Fordeling og incitamenter 24 Figur 2.1. Bidrag til realvækst i rådighedsbeløb i 24, beløb efter skat, boligudgift samt eventuel udgift til daginstitution Pct. enheder Pct.enheder A Beskæftigelsesfradrag SP-bidrag Mellemskattegrænse Suppl.pensionsydelse Anm.: 115: LO-par i lejebolig, relativt lav løn, 117: LO-par i lejebolig, 118A: Par i lejebolig på kontanthjælp med reduktion, 12: Enlig LO er i lejebolig, 16: Enlig pensionist m. suppl.ydelse, 171: Enlig dagpengemodtager i lejebolig, 172: SU-modtager med supplerende lønindtægt, 18: Enlig delvis ledig LO er i lejebolig, 181: Enlig delvis ledig LO er i lejebolig med 1 barn, 11: LO-par i ejerbolig, 111: Midaldrende LO-par i ejerbolig, 121: Enlig LO er i ejerbolig, 13: Offentligt ansat par i ejerbolig, 14: Privat ansat funktionærpar i ejerbolig, 152: Pensionistpar med 1 ATP i lejebolig, 157: Pensionistpar med 1 ATP i ejerbolig. Effekten af beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af mellemskattegrænse er indregnet forud for suspensionen af SP-bidraget, jf. i øvrigt boks 2.1. Kilde: Egne beregninger. Skattenedsættelserne er målrettet beskæftigede med mellem- og lavindkomster for at styrke tilskyndelsen til at arbejde 4. Beskæftigelsesfradraget aftrappes ikke for indkomster over mellemskattegrænsen, fordi den sammensatte marginalskat dermed ville stige for en stor grupper personer, der betaler mellemskat, og dermed isoleret set svække arbejdsudbuddet. 4 Skattenedsættelsen skønnes samlet at øge arbejdsudbuddet med fuldtidsbeskæftigede, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 23, boks 6.4, side

30 Kapitel 2 - Familieindkomster Beskæftigelsesfradraget indebærer isoleret set en skattenedsættelse på op til 2.3 kr. for fuldtidsbeskæftigede. Forhøjelsen af mellemskattegrænsen giver isoleret set en skattereduktion på op til 3. kr. pr. skatteyder i 24. Et LO-par med relativt lav løn (115) betaler ikke mellemskat og får derfor udelukkende en skattenedsættelse via beskæftigelsesfradraget. Blandt de erhvervsaktive opnår en enlig LO er i lejebolig (12), en enlig LO er i ejerbolig (121) og et offentligt ansat par i ejerbolig (13) relativt set de største forøgelser i rådighedsbeløbene på 7-8 pct., hvoraf i størrelsesordenen 5-6 pct.enheder kan henføres til skattenedsættelserne i 24. Disse familietyper kan, i modsætning til fx et LO-par i ejerbolig (11), udnytte hele forhøjelsen af mellemskattegrænsen. Samtidig udgør skattebesparelsen en større andel af disse familietypers indkomst end for fx et funktionærpar i ejerbolig (14), der ligeledes kan udnytte hele forhøjelsen af mellemskattegrænsen. For familietyperne delvist ledig LO er (18) og SU-modtager med deltidsjob (172) vokser rådighedsbeløbet med 3-4 pct. Den lavere vækst sammenlignet med de fuldt beskæftigede skyldes, at disse familietyper kun delvist kan udnytte beskæftigelsesfradraget og ikke kan udnytte forhøjelsen af mellemskattegrænsen. Blandt overførselsmodtagerne opnår pensionistpar med 1 ATP i lejebolig (152) og pensionistpar med 1 ATP i ejerbolig (157) de største forøgelser af rådighedsbeløbene på henholdsvis 6½ og 7½ pct. Det skyldes især, at disse familietyper i 24 modtager den fulde supplerende pensionsydelse på 1.2 kr. for et par, mens de ikke var berettiget til engangsydelsen i 23 som følge af supplerende indkomster i form af udbetalinger fra ATP. Rådighedsbeløbet for disse familietyper øges også som følge af en forudsætning om stigende ATP-udbetalinger 5 og for pensionistparret i lejebolig stigende udbetalinger af boligydelse som konsekvens af den tidsmæssige profil i boligstøttereformen, jf. afsnit 2.4. Stigningen i rådig- 5 I beregningen af ATP-indkomsten er indregnet, at hver ny årgang af pensionister i gennemsnit har en lidt højere ATP-indkomst end årgangen før. I dette tilfælde afviges der således lidt fra reglen om, at familierne hvert år er i samme situation. 23

31 Fordeling og incitamenter 24 hedsbeløbet er mindst for pensionistparret i lejebolig, da den supplerende pensionsydelse indgår i aftrapningsgrundlaget for boligstøtten. For næsten alle øvrige overførselsmodtagere skønnes en real vækst på ca. 1-2 pct. i 24. For et par på kontanthjælp med 2 børn (118) udgør fremgangen i rådighedsbeløbet i 24 1,6 pct. Da parret ikke betaler SP-bidrag, har Forårspakken og Lavere skat på arbejde ingen effekt på rådighedsbeløbet. For et par på kontanthjælp med reduktion (118A) beregnes en nedgang i rådighedsbeløbet på 5,2 pct., idet der som led i aftalen om Flere i arbejde fra 24 er indført et loft over de samlede ydelser til kontanthjælpsmodtagere, hvis den forudgående tid på kontanthjælp overstiger seks sammenhængende måneder 6. Disse initiativer sigter på at øge de økonomiske incitamenter til selvforsørgelse, idet denne persongruppe efter hidtidige regler havde en begrænset eller slet ingen - økonomisk tilskyndelse til at tage et arbejde, jf. i øvrigt kapitel 7. En enlig pensionist med supplerende ydelse (16) opnår i 24 en fremgang i rådighedsbeløbet på,8 pct.enheder, hvilket skal ses på baggrund af den meget kraftige fremgang i rådighedsbeløbet på næsten 6 pct. i 23 som følge af engangsydelsen på maksimalt 5. kr. I 24 afløses engangsydelsen af den supplerende pensionsydelse på op til 5.1 kr., som påvirker udbetalingen af boligydelse. Sammenlignet med en situation, hvor den skattepligtige supplerende engangsydelse i 23 ikke var videreført i 24, indebærer den supplerende pensionsydelse i 24 isoleret set en forøgelse af rådighedsbeløbet med 3,7 pct. for denne familietype. Aftrapningen af boligydelsen i 24 som følge af den supplerende pensionsydelse medfører således isoleret set en afdæmpning af stigningstakten i rådighedsbeløbet på,9 pct.enheder. 6 Overstiger summen af kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte et grænsebeløb pr. måned svarende til henholdsvis ca. 8 pct. af dagpengemaksimum for forsørgere og ca. 6 pct. for ikke-forsørgere, reduceres hjælpen med differencen. Loftet beregnes før skat, således at alle beløb er bruttobeløb. Reduktionen sker primært i eventuel særlig støtte og subsidiært i boligstøtten. Samtidig er fradraget for gifte kontanthjælpsmodtagere før modregning i ægtefællens indkomst forhøjet fra 12,21 kr. til 29,74 kr. pr. time, således at det er muligt at beholde en større del af lønnen, før der sker fradrag i ægtefællens indkomst. For ægtepar på forsørgersats (kontanthjælp) nedsættes kontanthjælpen desuden fra 1. juli 23 med 531 kroner pr. måned pr. person (før skat), hvis den forudgående tid på kontanthjælp overstiger seks sammenhængende måneder. Se i øvrigt kapitel 7. 24

Fordeling og incitamenter 2002. Juni 2002

Fordeling og incitamenter 2002. Juni 2002 Fordeling og incitamenter 22 Juni 22 Fordeling og incitamenter Juni 22 Fordeling og incitamenter 22, juni 22 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomisk Analyse Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Den nye skattereform skønnes at øge beskæftigelsen med 15.8 personer. Arbejdsudbuddet øges, fordi skatten på den

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår

Ældres økonomiske vilkår Ældres økonomiske vilkår September 23 Socialministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Skatteministeriet Finansministeriet Ældres økonomiske vilkår September 23 Socialministeriet

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår 2006 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 Udgivet af: AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V. Telefon: 3355 7710 Telefax: 3331

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Stor gevinst ved arbejde for LO-par

Stor gevinst ved arbejde for LO-par Fakta om økonomi Stor gevinst ved arbejde for LO-par En lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6. kr. om måneden sammenlignet med en situation,

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

NRQRPLPLQLVWHULHW /RYPRGHOOHQ

NRQRPLPLQLVWHULHW /RYPRGHOOHQ NRQRPLPLQLVWHULHW -XQLÃ ISBN: Trykt udgave 87-7862-110-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-111-9 Omslag: Boje & Mobeck as. Foto: Ib Katznelson (copyright) Tryk: Schultz Grafisk A/S Pris: Gratis Yderligere

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Stor gevinst ved arbejde for LO-par

Stor gevinst ved arbejde for LO-par Fakta om økonomi Stor gevinst ved arbejde for LO-par En lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6. kr. om måneden sammenlignet med en situation,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn: Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

FTF'ernes skattebetaling i 2009

FTF'ernes skattebetaling i 2009 09-0016 - MELA - 20.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF'ernes skattebetaling i 2009 I 2009 betaler 48 pct. af FTF erne topskat, mens 43 pct. betaler mellemskat. Set i forhold

Læs mere

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis?

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? SFI Gå hjem møde: Derfor forlader ældre arbejdsmarkedet 11. april 2013 Jan V. Hansen Forsikring & Pension 60-64-årige har øget beskæftigelsen

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Lavindkomstgruppen mobilitet og sammensætning

Lavindkomstgruppen mobilitet og sammensætning Lavindkomstgruppen mobilitet og sammensætning Juni 24 , juni 24 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12,

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 13 Offentligt. Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark

Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 13 Offentligt. Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 13 Offentligt Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark Oktober 26 Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark Dette notat beskriver indkomstudviklingen

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indledning 1. Sammenfatning

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Indkomstfordeling og indkomstudvikling

Indkomstfordeling og indkomstudvikling Indkomstfordeling og indkomstudvikling Nyt kapitel Danskernes disponible indkomst er steget med 1½ pct. årligt siden midten af erne. Det er lidt lavere end i det foregående tiår, hvor indkomstfremgangen

Læs mere