Kvalitetsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2010"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl

2 KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem PPR. Lærere og pædagoger arbejder struktureret og systematisk med journaler, elevplaner og test for eleverne gennem året, når de planlægger undervisningen. Eleverne på Parkskolen tager FSA i det omfang, det vurderes fornuftigt i forhold til elevens formåen. Parkskolen gør meget ud af, at eleverne skal gennemføre en FSA,hvis de er i stand til dette. Dette skoleår gennemførte 84% af Parkskolens elever en Folkeskolens afgangsprøve i 1 eller flere fag. Parkskolen arbejder med et stort testbatteri for at sikre viden om elevernes progression eller regression. Bl. a. arbejdes med PASafdækning, læsetest, matematiktest, nationale test, FSA, CHIPtest, WISCtest og derudover lærernes egne formulerede test i løbet af skoleåret. Evalueringspraksis, der bliver gennemført, er i overensstemmelse med skolens kalender, hvor evalueringer, samtaler, deadlines for disse etc. er fastlagt og kendt af alle personaler. Dette sikrer kontinuitet og sammenhæng i evalueringen af den enkelte elev. KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Skole/hjem samarbejdet er struktureret gennem den enkelte klasselærer/klasseteam over skolens kalender og giver en tydelighed i forbindelse med rolleafklaring/fordeling mellem skolen og forældrene. Der arbejdes løbende med trivsel blandt eleverne. Der er udpeget personer til at fastholde og udvikle arbejdet med trivsel på skolen blandt eleverne. Der arbejdes løbende med kommunikation i organisationen for bl.a. at styrke videns flow, -dette kan tydeligt mærkes i organisationen, og arbejdet fortsættes. Lærerkompetencerne styrkes løbende, og der er fremadrettet sat fokus på udvikling af skolens læringscenter, hvor lærernes kompetencer kan deles og udvikles. IT-situationen på Parkskolen er generelt meget dårlig og har været det gennem hele dette skoleår med lange logon tider og fejlmeldinger for elever og lærere. Dvs., at skolen har svært ved at opfylde undervisningsministeriets forventninger om at inkludere IT i undervisningen. Samtidig bruger skolens IT-vejledere uforholdsmæssigt megen tid på et kommunalt IT-system som ikke fungerer optimalt. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Kommunale mål og tiltag søges nået på Parkskolen, og Parkskolen er rigtig godt med. Der er dog enkelte af de kommunale mål, Parkskolen ikke kan eller ønsker at opfylde i sin egenskab af at være en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Parkskolens personale bruger megen tid på mødevirksomhed jvf. pædagogiske drøftelser. Hvis Parkskolen skulle udarbejde spind i kvalitetsrapporten med et samlet personale,ville dette dræne tiden fra de pædagogiske drøftelser vedr. eleverne i hverdagen. For at sikre viden og fælles forståelse fremsendes kvalitetsrapporten til personalegruppen til gennemlæsning og feedback til ledelsen. Det er på Parkskolen ikke muligt at have læsestrategier for alle fag. Parkskolen har valgt at sikre, at eleverne får en fornuftig forståelse for det enkelte fag og dets faglighed fremfor at implementere det enkelte fags læsestrategi. Parkskolen arbejder målrettet med læsetest og eget udviklet evalueringsværktøj i forbindelse med læseudviklingen. LOKALE MÅL OG TILTAG Anerkendelse i praksis: Projektet er styret i mål, og fremadrettet arbejdes videre med udviklingen inden for området. Projektet har bl.a. haft følgende gevinster: fælles forståelse for anerkendelsesbegrebet, fælles udarbejdelse af værdier for organisationen, hvilket vurderes medvirkende til lavere sygefravær. Psykisk arb. miljø jvf. afskedigelser:parkskolen fik pålagtt afskedigelser af 7 lærere og 2 pædagoger i forbindelse med den økonomiske situation i Kolding Kommune. Afskedigelserne er gennemført ud fra en af skolen nøje udarbejdet plan indeholdende indledende proces, gennemførelse og endelig efterbehandling. Pædagogisk Forum: Parkskolen har arbejdet meget med reflektionsmodellen, og den bliver nu anvendt i det daglige arbejde med skolens elever. Vi startede sidste år et samarbejde med PPRs pædagogiske konsulent, og dette samarbejde udvider vi nu, så både psykolog og pædagogisk

3 konsulent deltager i Pædagogisk Forum. Læsning og evaluering: Parkskolen tager de samme test, som bliver taget i folkeskolen, og vi har arbejdet meget med dokumentation for elevernes stave og læsefærdigheder. Det er et arbejde, som nu har fundet sin form.

4 ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN Kvalitetssikring af elevernes udbytte af undervisningen Ønsket Opnået Undervisning Skolestart, indskoling og SFO 4 2 Den løbende evaluering i undervisningen 0 Elevplaner og elevsamtaler Rummelighed VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN Undervisning: Undervisningen på Parkskolen er specielt tilrettelagt for den enkelte elev. Samtidig udnyttes muligheden for klasseundervisning, da graden af informations-og undervisningsflow bliver større, og tiden for den enkelte elev på denne måde også udnyttes optimalt. Parkskolen har fået uddannet designvejleder/lærer og vil fremover inddrage vedkommende i en større og større del af skolens fag. Designvejlederen vil derfor som noget naturligt også indgå i udviklingen af pædagogisk læringscenter på skolen. Dette vil betyde en underbyggelse af muligheden for, at eleverne kan udvikle innovation, kreativitet, problemløsning og samarbejde ift. læring i de forskellige fag på skolen. Lærerne på det enkelte trin samarbejder om mål for, hvad den enkelte elev skal præsenteres for gennem trinnet sammenholdt med folkeskolens formålsparagraf for de enkelte fag. Elevpotentialet på de enkelte trin er meget forskelligt, og det vil derfor være svært at formulere principper for progression i de enkelte fag. Der drøftes sammenhæng i fag og faggrupper på tværs af trin. Der arbejdes med at formulere overordnede principper for læse-/skriveindsatsen på skolen. Den enkelte dansklærer vurderer elevpotentialet og udarbejder der ud fra strukturer omkring læse- /skriveindsatsen for den enkelte elev, som drøftes med hjemmet. Den løbende evaluering i undervisningen: Parkskolens elever er alle visiteret gennem PPR. Lærere og pædagoger arbejder struktureret og systematisk med journaler, elevplaner og test for eleverne gennem året, når de planlægger undervisningen. Eleverne på Parkskolen tager FSA i det omfang, det vurderes fornuftigt i forhold til deres formåen. Parkskolen gør

5 med journaler, elevplaner og test for eleverne gennem året, når de planlægger undervisningen. Eleverne på Parkskolen tager FSA i det omfang, det vurderes fornuftigt i forhold til deres formåen. Parkskolen gør meget ud af, at eleverne skal gennemføre en FSA, hvis de er i stand til dette. Dette skoleår gennemførte 84% af Parkskolens elever en FSA i 1 eller flere fag. Rummelighed / evaluering: Parkskolen arbejder med et stort testbatteri for at sikre viden om elevernes progression eller regression. Bl. a. arbejdes med PASafdækning, læsetest, matematiktest, nationale test, FSA, CHIPtest, Wishtest og derudover lærernes egne formulerede test i løbet af faget. Elevplaner og elevsamtaler: Parkskolen har formuleret sammenhængen i den løbende evaluering. Praksis, der bliver gennemført, er i overensstemmelse med skolens kalender, hvor evalueringer, samtaler, deadlines for disse etc. er fastlagt og kendt af alle personaler. Dette sikrer en kontinuitet og sammenhæng i evalueringen af den enkelte elev. Den enkelte lærer evaluerer derudover den enkelte elev efter behov gennem året jvf. ovenstående beskrevne testbatteri. Skolestart, indskoling og SFO: Parkskolen har ingen børnehaveklasse og samarbejder derfor ikke naturligt med daginstitutioner og bruger ikke skolepasset. Der samarbejdes dog med daginstitutioner i det omfang, det kræves, ved visiteringer af elever til Parkskolens yngste klasser. Skolens SFO og trin 1 (indskolingen) har et godt samarbejde, hvor der samarbejdes om alle elever, ikke kun de elever, der går i SFO.

6 RAMME FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN Antal elever pr. klasse 8,2 8,1 7,5 Antal elever pr. lærer-pe 4,7 4,8 4,1 Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 70% 70% 80% Gennemsnitligt elevfravær i dage 9,8 11,6 11,5 Andelen af planlagte timer der bliver gennemført i alt 85% 98% 99% - i indskolingen 100% 100% - på mellemtrinnet 100% 100% - i udskolingen 99% 99% Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr kr Antal elever pr. nyere computer 7,4 3,68 5 Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i 64% 75% 78% faget (eller tilsvarende kompetence) - særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser - 91% 89% - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog - 100% 90% - særskilt for undervisningen i natur og teknik - 50% 63% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi - 100% 100% - særskilt for undervisningen i matematik - 70% 100% - særskilt for undervisningen i biologi - 100% 100% - særskilt for undervisningen i geografi - 67% 67% Udgift til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer Kvalitetssikring af rammen for elevernes udbytte af undervisningen Ønsket Opnået Skole-hjem samarbejde Lærerkompetence 4 2 Trivsel 0 Ledelse Organisering VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE

7 Kommentarer til ovenstående talfakta Antal elever i SFO i forhold til elever i kl.: 80 % Der har gennem året været arbejdet massivt for at øge andelen af elever, som benytter skolens SFO i forhold til elever i kl.. Dette arbejde har båret frugt og fortsættes i det kommende skoleår. Nedgang i elevantallet er ikke et udtryk for, at der er færre elever, der visiteres til Parkskolen men et udtryk for, hvornår elevtallet er hentet. Parkskolens elevtal svinger i løbet af året, da der er elever, der visiteres til skolen i løbet af året og elever, der visiteres videre til andre forløb gennem skoleåret. Udgiften til undervisningsmidler pr. elev er faldet. Dette skal ses i lyset af Kolding Kommunes økonomiske situation. Procentdelen af lærere med special pæd. uddannelse er faldet en smule i kraft af, at skolen i starten af sidste skoleår ansatte nye lærere, hvoraf 1 var nyuddannet. Liniefagsdækningen er målt både på baggrund af liniefag i grunduddannelsen samt erfaring fra fag gennem flere år. Skole/hjem samarbejdet: Skolens og hjemmets rolle i samarbejdet om barnets udvikling og læring er afklaret og efterleves som udgangspunkt. Parkskolen oplever dog, at forældre i enkelte tilfælde har den opfattelse, at når deres barn starter på Parkskolen, vil barnet efterfølgende komme på folkeskoleniveau i de enkelte fag. Dette ses meget sjældent, og Parkskolen vil i fremtiden gøre mere ud af at fortælle/drøfte forventninger og mål med forældrene ved visiteringen. Samtidigt afholdes der fælles forældremøder i starten af hvert skoleår, hvor fokus dette år er på udviklingskurven, som her vil blive gennemgået. (se skolens hjemmeside for mere information) Trivsel: Parkskolen arbejder med undervisningsmiljøvurderingen i forbindelse med skolens egen APV. Der arbejdes med både undervisningsmiljøet for eleverne og arbejdsmiljøet for personalet. Parkskolen har dette år haft en trivselsdag som tema. Dagen blev brugt meget forskelligt i de forskellige klasser/trin. Fælles for dagen var trivsel blandt eleverne. Der er fremadrettet udpeget 2 lærere, der arbejder med trivsel på skolen, i den forbindelse arbejder de også med evaluering af skolens trivselsarbejde samt den enkelte elevs rolle og interaktionen blandt eleverne i hverdagen jvf. trivselsproblematikken. Ledelse: Ledelsen har gennem året arbejdet meget for at kommunikationsniveauet mellem ledelse /personale og personale/personale skal være så højt, som muligt. Dette kan tydeligt mærkes på skolens struktur. Dette arbejde fortsættes. Parkskolen har valgt, at skolens viceskoleleder arbejder med pædagogisk udvikling som hovedopgave hvilket bl.a bevirker at skolen sikrer en høj grad af udvikling inden for den pædagogiske dimension. Lærerkompetencer: Lærerne arbejder med IT i undervisningen jvf. formålsparagrafferne i de enkelte fag. Der er dog flere lærere, der ønsker vejledning i software/programpakker jvf. de forskellige fag. Bl.a. dette tænkes gennemført gennem udviklingen af pædagogisk læringscenter. Parkskolen har fokus på faget natur og teknik og ønsker på sigt at få uddannet naturfagsvejleder. Parkskolen indtænker dette i fremtidige ansættelser på skolen. IT: IT-situationen på Parkskolen har igen i år generelt været meget dårlig med lange logon tider og fejlmeldinger for elever og lærere. Dvs., at skolen har svært ved at opfylde undervisningsministeriets forventninger om at inkludere IT i undervisningen, dette til trods for, at alle lærere skal indtænke IT i

8 deres årsplaner for alle fag. Samtidig bruger skolens IT-vejledere uforholdsmæssigt megen tid på et kommunalt IT-system, som ikke virker optimalt.

9 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Kommunale mål og tiltag Ønsket Opnået Kvalitetsrapporten Partnerskab om folkeskolen, ledelse Partnerskab om folkeskolen, evalueringskultur Design Partnerskab om folkeskolen, faglighed og inklusion Partnerskab om folkeskolen, overordnet VURDERING OG UDDYBNING AF SKOLENS INDSATS I.F.T. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Partnerskab om folkeskolen: Ledelse: Ledelsen har gennem året været en fast mødedeltager ved teammøder. Fremadrettet vil ledelsen ikke være en fast deltager ved teammøder men kan inviteres, derudover indføres årlige GRUS (gruppe udviklingssamtaler) for de enkelte teams. Ledelsen har ikke gennemført konkrete teamudviklingssamtaler dette år, da denne har været repræsenteret ved trinmøder. Faglighed og inklusion: Parkskolen har læsestrategi for faget dansk. Denne strategi implementeres i de andre fag, hvor det kan lade sig gøre. Parkskolen tester alle elevernes læsefærdigheder i løbet af skoleåret, og der lægges op til et tæt samarbejde med hjemmet om læseudviklingen. De fleste af Parkskolens elever har læse/skrive vanskeligheder samt vanskeligheder i andre fag, dette i kraft af, at Parkskolen er Kolding Kommunes specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Parkskolen ønsker at have fokus på hele barnets faglige udvikling i stedet for at isolere vanskelighederne til læsning. Hvis Parkskolen skulle have læsestrategier for alle skolens fag, ville det betyde, at forståelsen for det enkelte fag ville falde markant. Overordnet: Parkskolen gennemfører tests i matematik og dansk på alle klassetrin. Der arbejdes på at få de elever, der vurderes mulige, til at gå til FSA. Der arbejdes konstruktivt med elevplaner, således atder er en beskrivelse af eleven i efteråret og en evaluering af eleven i foråret, begge i samarbejde med hjemmet. Tiltag på skolen evalueres løbende. Der har i år været en større gennemgang af skolens værdier, og der

10 Tiltag på skolen evalueres løbende. Der har i år været en større gennemgang af skolens værdier, og der er i den forbindelse oprettet et pæd. udvalg, der fremadrettet har fokus på at evaluere skolens værdier, (gør vi det, vi siger, vi gør?) i samarbejde med skolens personale. Der er afsat tid til denne evaluering i årsplanen. En af Parkskolens lærere har arbejdet med og færdigudviklet et redskab (evalueringsværktøj, faglighed) i forbindelse med det enkelte barns læseudvikling. Det er meningen, at værktøjet fremadrettet tages i brug på Parkskolen. Læsevejlederen forestår dette arbejde i samarbejde med de enkelte dansklærere og teams. Ledelsen har arbejdet gennem året med synlighed, og emnet har været drøftet sammen med personalegruppen i forbindelse med arbejdet med skolens værdier. Der vil fremadrettet blive afholdt GRUS-samtaler i de enklete teams, hvor ledelsen er tovholder. Design: Parkskolen har fået uddannet designlærer/vejleder. Der er udarbejdet designplan og formuleret indsatsområder/arbejdsområder for vejlederen. Designlæreren/vejlederen vil som en naturlig del indgå i skolens læringscenter, som er under udvikling. Kvalitetsrapporten: Parkskolen arbejder konstruktivt med kvalitetsrapporten. Parkskolen er en specialskole og bruger forholdsvis megen tid på pædagogiske overvejelser og vurderinger ved mødevirksomhed. Parkskolen fremsender udkast til kvalitetsrapport til personalegruppen for at få feedback. Der udvælges enkelte lærere, som udfærdiger beskrivelser til brug i kvalitetsrapporten. Det er et bevidst valg, når Parkskolen har fravalgt at bruge tid på et pæd. rådsmøde på udfyldelsen af spind i samarbejde med personalegruppen. Dette ville tage uforholdsmæssigt lang tid, tid som Parkskolen prioriterer højt og bruger anderledes.

11 LOKALE MÅL OG TILTAG Lokale mål og tiltag Ønsket Opnået Skolens arbejde med egne mål Læsning og evaluering Anerkendelse i praksis Lokale mål og tiltag Pædagogisk forum Psykisk arbejdsmiljø jf. afskedigelser Skolens arbejde med egne mål Skolen har formuleret konkrete og evaluerbare mål 2 2 Skolen har formuleret målene i samarbejde med skolebestyrelsen og/eller medarbejderne og/eller 2 2 eleverne Skolens mål er forankret både hos ledelsen og hos de der arbejder mod at nå målene 2 2 Skolen har evalueret de opstillede mål og vurderet resultaterne 2 2 De opnåede resultater indgår som grundlag i skolens videre udvikling 2 2 Anerkendelse i praksis Bevidsthed om brugen af anerkendelse i dagligdagen over for eleverne 2 2 Bevidsthed om brugen af anerkendelse i dagligdagen over for kollegaer 2 2 Anerkendelse på alle niveauer i organisationen 2 2 Fælles forståelse i personalegruppen for begrebet anerkendelse 2 2 Nedbringelse af sygefravær i personalegruppen 2 1 Psykisk arbejdsmiljø jf. afskedigelser Gennemførelse af en ordentlig afsked 2 2 Udarbejdelse af køreplan for afskedigelsesrunde 2 2 Drøftelser med personalegruppen vedr. afskedigelser 2 2 Varetagelse af afskedigede i deres sidste tid på arbejdspladsen 2 2 Varetagelse af personale i deres omgang med afskedigede 2 2 Pædagogisk forum Indragelse af pædagogisk konsulent fra PPR i Pædagogisk Forum 2 2 Implementering af reflektionsmodellen i det daglige arbejde 2 2 Udvikling af logbogssystem i forbindelse med elevsager 2 1 Udvikling af Åben Rådgivning med deltagere fra Pædagogisk Forum 2 1 Pædagogerne indgår i AKT arbejdet og Pædagogisk Forum 2 2 Læsning og evaluering At få "ordbanken" programmet til at fungere på skolens computere 2 0 Visuelt evalueringsredskab til dokumentation af elevernes læsestandpunkt 2 2 Visuelt evalueringsredskab til dokumentation af elevernes stavestandpunkt 2 2 Alle elever bliver testet i læsning og stavning fra 1. til 9. klasse 2 2 Starte læsemappe op, der følger eleven hele skoleforløbet 2 2

12 STATUS OG VURDERING I.F.T. SKOLENS ARBEJDE MED EGNE MÅL Anerkendelse i praksis: Projektet blev søsat på Parkskolen efter drøftelser på Pæd. Råd og en fælles forståelse for fremadrettede muligheder. Parkskolen var tovholder på forløbet og brugte bl.a. PPR i Kolding Kommune i implementeringen. Delmålene vurderes nået, alle personaler og ledelse arbejder videre med anerkendelsens mange ansigter i hverdagen og bruger værktøjer fra projektet i dialoger på tværs i organisationen. Nedbringelse af sygefraværet var oprindeligt ikke et mål i forbindelse med anerkendelsesprojektet -men blev det. Anerkendelse i hverdagen af hinanden, vores forskellige måder at være på samt anerkendelse af, at vi kan føle og konfrontere på en god måde, gør organisationen til et bedre arbejdssted, hvilket har smittet af på organisationens sygefravær i positiv retning. Vi er godt på vej, og der er stor opbakning fra personalet i arbejdet med organisationens sygefravær. Psykisk arbejdsmiljø jvf. afskedigelser: Parkskolen har i det forløbne år været tvunget til at afskedige i alt 7 lærere og 2 pædagoger i forbindelse med den økonomiske situation i Kolding Kommune. I processen har ledelsen i samarbejde med skolens repræsentanter for de faglige organisationer sat sig hurtigt sammen med et fælles mål nemlig, at man fra Parkskolen skulle have en ordentlig afsked. MED-udvalget agerede hurtigt, og et udvalg bestående af TR, sikkerhedsrepræsentant og ledelse udarbejdede køreplan for perioden op til afskedigelsen, selve afskedigelsen og tiden på skolen efter gennemførelsen af afskedigelsen. Hele forløbet har været meget tidskrævende samt fyldt rigtig meget i tankerne både hos ledelsen og personalet. Efterfølgende må vi dog sige at til trods for, at det ikke er en behagelig situation at skulle igennem, er Parkskolen kommet fornuftigt gennem denne afskedigelsesrunde. Dette i kraft af et åbent, forstående og anerkendende personale samt et godt samarbejde i MED-udvalget. Pædagogisk Forum Parkskolen har arbejdet meget med reflektionsmodellen, og den bliver nu anvendt i det daglige arbejde med skolens elever. Parkskolen startede sidste år et samarbejde med PPRs pædagogiske konsulent, og dette samarbejde udvider vi nu, så både psykolog og pædagogisk konsulent deltager i Pædagogisk Forum. Den pædagogiske konsulent har deltaget i undervisningen og superviseret personalet omkring konkrete elever. Da refektionsmodellen nu bliver brugt i det daglige arbejde, vil vi gerne tilføje et logbogssystem, så vi mere systematisk indsamler oplysninger i de sager, Pædagogisk Forum arbejder med. Der er overvejelser om at bruge Pædagogisk Forum i forhold til et tættere samarbejde med skolens forældre. Vi mener dog ikke, det er hensigtsmæssigt at sætte forældrene over for en stor gruppe fagspecifikke personer. I sager, hvor det vil være relevant, vil der i Pædagogisk Forum deltage fagspecifikt personale, eks. psykolog, pædagogisk konsulent, PAS-konsulent etc. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er nu udvidet til, at pædagoger kan tage over i forhold til elever, der ikke akut kan rummes i undervisningen i indskolingen. Derfor deltager SFO lederen også på Pædagogisk Forum for at være med til at følge op på elevsager. Læsning og evaluering Vi arbejder stadig videre med at få "ordbanken" til at fungere. Skolen er blevet bekræftet i, at det ikke er skolens udstyr, der fejler noget, men at fejlen ligger ved Kommunens IT-afdeling/skoleforvaltningen. Ordbanken har svært ved at fungere sammen med det kommunale system "novell". Der foregår et arbejde for at få dette til at fungere optimalt. Parkskolen har gentagne gange gjort opmærksom på, hvor vigtigt "ordbanken" er som arbejdsredskab på Parkskolen for elever, forældre og lærere. Ordbanken -et IT-baseret hjælpeprogram til elever med læse-skrivevanskeligheder har ikke virket i dette skoleår. Parkskolens computere er ok og opdaterede men systemet, som bliver stillet til rådighed fra ITafdelingen/skoleforvaltningen, virker ikke optimalt. Det vil bl.a. sige, at skolen har svært ved at opfylde undervisningsministeriets forventninger om at inkludere IT i undervisningen. Samtidig bruger skolens ITvejledere uforholdsmæssigt megen tid på et system som ikke virker, -og ikke har virket optimalt i lang tid. Vi anvender i år de to nye evalueringsredskaber til visuelt og over for forældre og elever at dokumentere den

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE De objektive resultater fra folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Vester Nebel Skole ved Martin Bredthauer KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Andelen af usikre læsere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevernes faglige udbytte

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole FORORD Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Sporet

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Sporet 1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 Præsentation af

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet.

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 6.11.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget Susålandets Skole Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Susålandets Skole og Børne- og

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2009

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2009 Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Indledning For 4. gang skal Vejle kommune i henhold til folkeskolelovens 40 a udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver det kommunale skolevæsen, skolernes

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere