Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne."

Transkript

1 Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager med en varighed på mere end 52 uger. Ved gennemgangen er der lagt særlig vægt på At der foretages rettidige opfølgninger efter Sygedagpengelovens bestemmelser At der er truffet afgørelse om forlængelse udover den generelle varighedsbegrænsning At der foreligger et dokumenteret og velbeskrevet grundlag forud for forlængelse, herunder at ressourceprofilen er opdateret At der efterfølgende følges op på forlængelsesgrundlaget At opfølgningsplanen er udarbejdet og løbende opdateres Sagerne er udvalgt ud fra seneste statistik over løbende sager vedrørende sygdom, DP 143, fra den 22. august 2010, og der har været fokus på sager, som er forlænget udover generel varighed første halvår af Der er ved gennemgangen ikke lagt vægt på forhold vedrørende 2009, medmindre disse har direkte indflydelse på forhold i 2010, eksempelvis i relation til at kunne hjemtage statsrefusion i Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Konklusion Vi har foretaget særlig gennemgang af 15 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i alle 15 bevillingssager. De væsentligste fejl i de 15 bevillingssager kan henføres til følgende fejltyper: I 5 bevillingssager har der i perioder ikke været foretaget opdatering af opfølgningsplanen. Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig betydning. I 7 bevillingssager har der i perioder ikke været afholdt rettidige opfølgninger efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Fejlene kan have haft udbetalings og refusionsmæssig betydning. I 13 bevillingssager er der konstateret fejl og mangler i relation til forlængelsesgrundlaget. Fejlene relaterer sig særligt til, at ressourceprofilen ikke, eller kun ganske sparsomt, er taget i anvendelse forud for afgørelse om forlængelse af sygedag- Side 1 / 10

2 pengeperioden udover generel varighedsbegrænsning. Fejlene kan have haft udbetalingsmæssig betydning. I 2 bevillingssager er der ikke fremsendt afgørelse om forlængelse af sygedagpengeperioden til borgeren forud for indtrædelse af generel varighedsbegrænsning. Fejlene har ikke udbetalings eller refusionsmæssig betydning. I 2 bevillingssager er der ikke truffet afgørelse om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen forud for indtrædelse af generel varighedsbegrænsning. Fejlene har ikke haft udbetalingsmæssig betydning, da afgørelsen er truffet senere. Opfølgningsplaner Vi har konstateret manglende opdatering af opfølgningsplaner i løbet af 2010 i 5 af de 15 gennemgåede bevillingssager. Det er oplyst, at der har været fokus på området, hvilket har vist sig ved, at alle opfølgningsplaner i de reviderede sager nu er opdaterede. Således er der foretaget genopretning af disse mangler i de berørte sager. Ved den almindelige revisionsgennemgang for 2009 blev det konstateret, at opfølgningsplanerne ikke var opdateret i 7 ud af 8 bevillingssager. Der er således sket væsentlige forbedringer i relation til opdateringen af opfølgningsplanerne i Opfølgninger Vi har konstateret manglende rettidighed i opfølgningssamtalerne i løbet af 2010 i 7 af de 15 reviderede sygedagpengesager. Ved den almindelige revisionsgennemgang for 2009 blev der konstateret fejl i opfølgningerne i 8 ud af 8 bevillingssager, og der er således sket væsentlige forbedringer på området i Vi anbefaler fortsat fokus på at sikre rettidige opfølgninger i sagerne med henblik på at sikre progressionen i sygedagpengesagerne. Samtidig kan velbeskrevne opfølgninger medvirke til at sikre et bedre grundlag for at vurdere, hvorvidt sagerne skal forlænges eller stoppes ved indtrædelse af generel varighedsbegrænsning. Forlængelse af sygedagpengeperioden Vi har ved denne særlige gennemgang konstateret fejl og mangler i forlængelsesgrundlaget i 13 ud af 15 bevillingssager. Ved den almindelige revisionsgennemgang for 2009 blev der konstateret fejl og mangler i relation til forlængelsesgrundlaget i 5 ud af 8 bevillingssager. Side 2 / 10

3 Der ses således ikke at være sket forbedringer indenfor denne del af sagsadministrationen i Fejlene i bevillingssagerne kan primært henføres til, at der ikke, eller kun i beskedent omfang, er foretaget opdatering af ressourceprofilen forud for forlængelse af sygedagpengeperioden. På denne baggrund anbefaler vi, at der udarbejdes kvalitetsstandarder for indholdet i ressourceprofilerne på sygedagpengeområdet. Det anbefales ligeledes, at der skal være fokus på at dokumentere, at alle forlængelsesbestemmelser har været overvejet, og at kommunen har valgt netop den forlængelsesbestemmelse, der i den konkrete bevillingssag vurderes mest hensigtsmæssig. Dette kunne eksempelvis udføres ved, at alle forlængelsesbestemmelserne listes op i konklusionen i ressourceprofilen, og at der eksplicit tages stilling til, hvorvidt hver enkelt kunne anvendes i den konkrete bevillingssag. Samtidig hermed anbefaler vi, når der forlænges med henblik på afklaring efter Sygedagpengelovens 27, stk. 1 nr. 2, at det beskrives, hvori denne afklaring skal bestå, således at det sikres, at sagsbehandleren har haft overvejelser omkring specifikke tiltag i sagen. Ved den almindelige revisionsgennemgang for 2009 fik vi oplyst, at er der fra december 2009 er indført et ugentligt møde, hvor sagerne drøftes, før der træffes afgørelse om stop eller forlængelse i forbindelse med indtrædelse af generel varighedsbegrænsning. Når sagen har en varighed på 40 uger, tager sagsbehandleren sagen med på møde. Her gives der faglig sparring i forhold til sagens videre forløb, og sagen overdrages til ny sagsbehandler, som herefter har 12 uger til at skabe et grundlag for at afgøre, om sagen skal forlænges ud over generel varighedsbegrænsning, eller om den skal stoppes. Når sagens varighed er ca uger medbringes den igen på møde, hvor grundlaget for stop eller forlængelse af sagen drøftes, inden der træffes endelig afgørelse. Formålet med disse ugentlige møder er at sikre, at der forefindes et tilstrækkeligt dokumenteret grundlag i sagerne til at træffe afgørelse. Vi anbefaler, at der som et led i ledelses og kvalitetstilsynet udtages stikprøver på de sager, som forlænges. Ved drøftelserne på ovennævnte møder ser fagchefen ikke det beskrevne grundlag for forlængelsen men hører kun begrundelserne mundtligt. Ved at udtage stikprøver kan det sikres, at ressourceprofilerne og det beskrevne grundlag generelt er tilstrækkelige til at foretage en vurdering af, hvorvidt der kan foretages forlængelse af sygedagpengeperioden. Side 3 / 10

4 Sammenligning med revisionsgennemgang for 2009 På baggrund af de samlede resultater af denne særlige gennemgang, sammenholdt med den almindelige revisionsgennemgang for 2009, er det vores opfattelse, at der generelt er sket forbedringer i administrationen af sygedagpengeområdet. Det er dog samtidig vores vurdering, at administrationen af forlængelsesgrundlaget fortsat ikke varetages på en hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde. Vi vil derfor anbefale, at der fremadrettet sættes stort fokus på udarbejdelse af et dokumenteret og velargumenteret grundlag for forlængelse af sygedagpengeperioden udover generel varighed. Samlet set er det vores opfattelse, at området fortsat ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. Side 4 / 10

5 Kontanthjælp særlig gennemgang af arbejdsmarkedsafdelingen Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 kontanthjælpssager. På denne baggrund har vi udvalgt 8 bevillingssager, som har været behandlet i Virksomhedsteamet samt 7 bevillingssager, som har været behandlet i Arbejdsmarkedsafdelingen. Nærværende arbejdsnotat omhandler de 7 sager behandlet i Arbejdsmarkedsafdelingen, mens de 8 sager behandlet i Virksomhedsteamet er gennemgået i et særskilt notat. Ved gennemgangen er der lagt særlig vægt på At der er afgivet aktive tilbud rettidigt, jf. reglerne om ret og pligt til tilbud At der forefindes et velbeskrevet og dokumenteret grundlag for evt. fritagelse fra aktivitet At der sker rettidig vurdering af behovet for, samt udarbejdelse af og opfølgning på sygeopfølgningsplaner At der foretages fornødne sanktioner på lovmedholdeligt grundlag At opfølgningen i bevillingssagerne foretages rettidigt At jobplan udarbejdes forud for opstart i aktivitet samt justeres ved behov, og at denne underskrives af såvel ansøger som Jobcenteret Sagerne er udvalgt ud fra lister trukket fra KMD Opera over aktive tilbud med ansøgere tilmeldt i april og maj måned i Listerne er udleveret af kommunen. Der vil ved gennemgangen ikke blive fokuseret på evt. hændelser i 2009, medmindre disse har direkte indflydelse på sagsadministrationen i 2010, eksempelvis i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Vi har fået oplyst, at der i april og maj 2010 har været store problemer med indberetninger af samtaler i KMD Opera i forbindelse med overgang til ny matchmodel. På denne baggrund har vi været lempelige med vores vurderinger af de registrerede samtaler. Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne og fagchefen. Konklusion Vi har foretaget særlig gennemgang af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl i de 4 bevillingssager kan henføres til følgende fejltyper: Side 5 / 10

6 I 2 bevillingssager er der enten ikke udarbejdet jobplan for det aktive tilbud, eller jobplanen er udarbejdet, efter tilbudet er påbegyndt. En manglende jobplan har ikke umiddelbar udbetalings eller refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er kontanthjælpen i 1 måned konteret som aktiv ydelse, selvom ansøger er i aktivitet mindre end 25 timer ugentligt, og der synes ikke umiddelbart at fremgå en begrundelse for det nedsatte timeantal. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag ses der ikke at være taget stilling til behovet for udarbejdelse af sygeopfølgningsplan efter Aktivlovens 12b. Fejlen har refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er det besluttet, at der skal foretages fradrag i kontanthjælpen, fordi ansøger ønsker at holde ferie udenfor friperioden, men fradraget er ikke foretaget. Fejlen har haft udbetalings og refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er der ikke afgivet rettidigt tilbud efter reglerne om ret og pligt til tilbud i Beskæftigelsesloven. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. Jobplaner En manglende jobplan har i sig selv ikke udbetalings eller refusionsmæssig betydning, så længe ansøger deltager i forløbet som planlagt. Såfremt ansøger har ulovligt fravær fra tilbudet, kan der imidlertid ikke foretages økonomiske sanktioner, hvis ikke der foreligger en underskrevet jobplan for forløbet. I de 2 bevillingssager, hvor der i en periode manglende jobplaner, skulle der ikke foretages sanktioner for ulovligt fravær, hvorfor de manglende jobplaner ikke har haft udbetalings eller refusionsmæssig betydning. Vi gør samtidig opmærksom på, at såfremt der ikke foreligger en jobplan og kommunen derfor ikke kan sanktionere ved ansøgers ulovlige udeblivelse, kan der ikke hjemtages statsrefusion for den ydelse, der skulle have været fratrukket ved sanktionen. Aktivitet under 25 timer ugentligt Såfremt der iværksættes aktive tilbud på under 25 timer ugentligt, kan kommunen ikke hjemtage 65 % refusion, medmindre det er dokumenteret og begrundet, at ansøger ikke kan deltage aktivt på fuld tid. I 1 af de gennemgåede sager er der således foretaget fejlkontering. Der er gennemgået 2 sager, hvori ansøger er henvist til tilbud ved Krop Danmark 10 timer ugentligt uden en eksplicit vurdering af, hvorfor ansøger ikke kan deltage flere timer ugentligt. Dette er ikke en fejl, såfremt kontanthjælpen konteres som passiv ydelse, og der hjemtages 35 % statsrefusion. Det er imidlertid vores anbefaling, at det altid skal dokumenteres og begrundes, hvorfor ansøger deltager i tilbud mindre end 25 timer ugentligt. Såfremt dokumentation, begrundelserne og de faglige vurderinger foreligger, kan kommunen hjemtage 65 % statsrefusion for den udbetalte kontanthjælp under forløbene. Det kan således have stor økonomisk betydning for kommunen, at denne dokumentation foreligger. Side 6 / 10

7 Sygeopfølgningsplaner Vi anbefaler, at der sættes fokus på rettidig vurdering af behovet for udarbejdelse af sygeopfølgningsplaner i henhold til Aktivlovens 12 b. Der kan ifølge Aktivlovens 100 a ikke ydes refusion af kommunens udgifter til kontanthjælp for sygemeldte, hvor kommunen ikke har foretaget en vurdering af behovet for en plan for sygeopfølgning efter Aktivlovens 12 b, udarbejdet en sådan plan eller foretaget opfølgning af planen. Fratagelsen af retten til refusion sker fra det tidspunkt, hvor vurderingen, udarbejdelse af planen eller opfølgningen skulle have været foretaget, og indtil kommunen har gjort dette. Således kan manglende eller for sen handling have store økonomiske konsekvenser for kommunen. Det oplyses af fagchef René Kjærsgaard, at der er stort fokus på såvel stillingtagen til behovet for udarbejdelsen af sygeopfølgningsplaner, selve udarbejdelsen samt opfølgningen herpå med maks. 3 måneders intervaller. Ret og pligt til tilbud I forhold til ret og pligt til tilbud vil vi anbefale, at der fokuseres på til enhver tid at udarbejde en fagligt velbegrundet, skriftlig vurdering af behov for fritagelse for aktivitet i de sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Ifølge Aktivlovens 100, stk. 2, modtager kommunen ingen refusion for kontanthjælpen fra det tidspunkt, hvor ansøger har ret og pligt til tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 17, og indtil tilbudet påbegyndes. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at dokumentation for samt vurdering af behov for fritagelse fra rådighed er yderst vigtig, såfremt det ikke skal have store refusionsmæssige konsekvenser for kommunen, hvorfor vi anbefaler yderligere fokus på området. Sammenligning med revisionsgennemgang for 2009 På baggrund af de samlede resultater af denne særlige gennemgang og sammenligning med resultaterne for den almindelige revisionsgennemgang for 2009, er det vores opfattelse, at der er sket visse forbedringer i sagsadministrationen, eftersom de konstaterede fejl ved denne særlige gennemgang primært er af enkeltstående karakter. I 2009 blev der eksempelvis konstateret fejl i relation til udarbejdelse af og opfølgning på sygeopfølgningsplaner efter Aktivlovens 12b i 4 ud af 5 sager, mens der ved denne gennemgang er konstateret fejl på dette område i 1 ud af 7 sager. Samlet set er det vores opfattelse, at området som helhed er administreret hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. Side 7 / 10

8 Kontanthhjælp særlig gennemgang af virksomhedsteam Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 kontanthjælpssager. På denne baggrund har vi udvalgt 8 bevillingssager, som har været behandlet i Virksomhedsteamet samt 7 bevillingssager, som har været behandlet i Arbejdsmarkedsafdelingen. Nærværende arbejdsnotat omhandler de 8 sager behandlet i Virksomhedsteamet, men de 7 sager behandlet i Arbejdsmarkedsafdelingen er gennemgået i et særskilt notat. Ved gennemgangen er der lagt særlig vægt på At der er afgivet aktive tilbud rettidigt, jf. reglerne om ret og pligt til tilbud At der forefindes et velbeskrevet og dokumenteret grundlag for evt. fritagelse fra aktivitet At der sker rettidig vurdering af behovet for, samt udarbejdelse af og opfølgning på sygeopfølgningsplaner At der foretages fornødne sanktioner på lovmedholdeligt grundlag At opfølgningen i bevillingssagerne foretages rettidigt At jobplan udarbejdes forud for opstart i aktivitet samt justeres ved behov, og at denne underskrives af såvel ansøger som Jobcenteret Sagerne er udvalgt ud fra lister trukket fra KMD Opera over aktive tilbud med ansøgere tilmeldt i april og maj måned i Listerne er udleveret af kommunen. Der vil ved gennemgangen ikke blive fokuseret på evt. hændelser i 2009, medmindre disse har direkte indflydelse på sagsadministrationen i 2010, eksempelvis i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Vi har fået oplyst, at der i april og maj 2010 har været store problemer med indberetninger af samtaler i KMD Opera i forbindelse med overgang til ny matchmodel. På denne baggrund har vi været lempelige med vores vurderinger af de registrerede samtaler. Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med fagchefen samt sagsbehandler. Konklusion Vi har foretaget særlig gennemgang af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 7 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl i de 7 bevillingssager kan henføres til følgende fejltyper: Side 8 / 10

9 I 7 bevillingssager ses der ikke at være udarbejdet og underskrevet en jobplan for de aktive tilbud. En manglende jobplan har ikke umiddelbar udbetalings eller refusionsmæssig betydning. I 2 bevillingssager er der foretaget sanktioner grundet ansøgers manglende deltagelse i aktivt tilbud, uden der forelå en jobplan for tilbudet. Fejlene har haft udbetalingsmæssig betydning for ansøgerne. I 1 bevillingssag er der ikke foretaget rettidig opfølgning på det individuelle kontaktforløb i en kortere periode. Fejlen kan have haft udbetalings og refusionsmæssig betydning. I 2 bevillingssager er der ikke taget stilling til evt. udarbejdelse af sygeopfølgningsplan efter Aktivlovens 12b. Fejlene har refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er der ikke afgivet rettidigt tilbud af korrekt varighed efter reglerne om ret og pligt til tilbud i Beskæftigelsesloven. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er der i en kortere periode foretaget fejlkontering af kontanthjælpen, da denne er konteret som passiv, selvom ansøger har været i aktivt tilbud. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. Jobplaner Det oplyses af Jobcenteret, at de manglende jobplaner primært beror på en misforståelse i forbindelse med, at ansøgerne har været henvist til jobklub 5 timer / 1 dag ugentligt i 8 uger. Ved afgivelse af aktive tilbud på op til 4 uger er der ikke krav om udarbejdelse af jobplan. Da tilbudet om jobklub samlet set er på 8 dage fordelt over 8 uger, har opfattelsen været, at der ikke skulle udarbejdes jobplan for forløbet. Jobcenteret har erkendt, at dette ikke er korrekt og har nu stort fokus på, at der udarbejdes jobplaner til disse forløb. Der er dog også konstateret mangler i forhold til jobplaner, som relaterer sig til andre forløb, hvorfor vi anbefaler generelt fokus på udarbejdelse af jobplaner ved henvisning til aktive tilbud. Det oplyses i denne forbindelse, at det indføres i administrationsgrundlaget, at der altid skal være udarbejdet enten en jobplan eller sygeopfølgningsplan, som de enkelte aktiviteter herefter tilknyttes. Således forventes det, at der ikke fremover vil kunne iværksættes aktive tilbud, uden der ligger en plan. En manglende jobplan har i sig selv ikke udbetalings eller refusionsmæssig betydning, så længe ansøger deltager i forløbet som planlagt. Såfremt ansøger har ulovligt fravær fra tilbudet, kan der imidlertid ikke foretages økonomiske sanktioner, hvis ikke der foreligger en underskrevet jobplan for forløbet. I 2 af de gennemgåede bevillingssager er der foretaget økonomiske sanktioner, uden der har foreligget en jobplan, hvilket ikke er lovligt. Side 9 / 10

10 Vi gør samtidig opmærksom på, at såfremt der ikke foreligger en jobplan og kommunen derfor ikke kan sanktionere ved ansøgers ulovlige udeblivelse, kan der ikke hjemtages statsrefusion for den ydelse, der skulle have været fratrukket ved sanktionen. Sygeopfølgningsplaner Vi anbefaler, at der sættes fokus på rettidig vurdering af behovet for udarbejdelse af sygeopfølgningsplaner i henhold til Aktivlovens 12 b. Der kan ifølge Aktivlovens 100 a ikke ydes refusion af kommunens udgifter til kontanthjælp for sygemeldte, hvor kommunen ikke har foretaget en vurdering af behovet for en plan for sygeopfølgning efter Aktivlovens 12 b, udarbejdet en sådan plan eller foretaget opfølgning af planen. Fratagelsen af retten til refusion sker fra det tidspunkt, hvor vurderingen, udarbejdelse af planen eller opfølgningen skulle have været foretaget, og indtil kommunen har gjort dette. Således kan manglende eller for sen handling have store økonomiske konsekvenser for kommunen. Ret og pligt til tilbud I forhold til ret og pligt til tilbud vil vi anbefale, at der fokuseres på til enhver tid at udarbejde en fagligt velbegrundet, skriftlig vurdering af behov for fritagelse for aktivitet de sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Ifølge Aktivlovens 100, stk. 2, modtager kommunen ingen refusion for kontanthjælpen fra det tidspunkt, hvor ansøger har ret og pligt til tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 17, og indtil tilbudet påbegyndes. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at dokumentation for samt vurdering af behov for fritagelse fra rådighed er yderst vigtig, såfremt det ikke skal have store refusionsmæssige konsekvenser for kommunen, hvorfor vi anbefaler yderligere fokus på området. Sammenligning med revisionsgennemgang for 2009 På baggrund af de samlede resultater af denne særlige gennemgang og sammenligning med resultaterne for den almindelige revisionsgennemgang for 2009, er det vores opfattelse, at der ikke umiddelbart ses en forbedring af sagsadministrationen. I 2009 var de manglende jobplaner ligeledes en gennemgående fejl i flere af de reviderede sager. Der er desuden ved denne særlige gennemgang konstateret flere alvorlige fejl med udbetalings og refusionsmæssig betydning. Samlet set er det vores opfattelse, at området fortsat ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. Side 10 / 10

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Ledelsesnotat Jobcenter og Center for Social Service og ydelsesomraderne)

Glostrup Kommune. Ledelsesnotat Jobcenter og Center for Social Service og ydelsesomraderne) Glostrup Kommune Ledelsesnotat Jobcenter og Center for Social Service og ydelsesomraderne) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31 Revision af omrader med refusion tilskud

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ballerup Kommune 2017

Ballerup Kommune 2017 Ballerup Kommune 2017 Ledelsesnotat Børne- og Familieområdet C-BUR PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014 Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge Deloitte Consulting 2. april 2014 Sygedagpenge Indledning I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af adviser på sygedagpenge. Dette

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Klient navn: Klient nr.: Indeks: Rebild Kommune 840. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2011 MB OLN

Klient navn: Klient nr.: Indeks: Rebild Kommune 840. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2011 MB OLN Ledelsesnotat Klient navn: Klient nr.: Indeks: Rebild Kommune 840 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2011 MB OLN Emne: Ledelsesnotat vedrørende revision af Beskæftigelsesområdet Dato: 28. juni 2012/4.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Halsnæs Kommune Ledelsesnotat Visitationen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Halsnæs Kommune Ledelsesnotat Visitationen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. Halsnæs Kommune 2016 Ledelsesnotat Visitationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion eller tilskud

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune CVR-nr. 29 18 94 55 Revisionsberetning nr. 11 om den løbende revision for 2012 udført indtil januar 2013 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2012 Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Glostrup Kommune 2016

Glostrup Kommune 2016 Glostrup Kommune 2016 Ledelsesnotat Træning og Hjælpemidler PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008 Fabrikvej 11 8800 Viborg VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 110-116) Delberetning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Hørsholm Kommune 2017

Hørsholm Kommune 2017 Hørsholm Kommune 2017 Ledelsesnotat for Beskæftigelsesområdet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Glostrup Kommune 2013

Glostrup Kommune 2013 Glostrup Kommune 2013 Ledelsesnotat for det specialiserede voksenområde Center for Social Service mfl. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser 2011-2013 August 2015 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009 Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777 RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 221-232) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60 % af markedet,

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Glostrup Kommune 2016

Glostrup Kommune 2016 Glostrup Kommune 2016 Ledelsesnotat Visitationen Center for Sundhed og Velfærd PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Bilag til ledelsesnotat

Bilag til ledelsesnotat Bilag til ledelsesnotat Klient navn: Klient nr.: Indeks: Rebild Kommune 84 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2 MB Emne: Dato: Resultater af sagsrevisionen 28. juni 22 Kontant-/starthjælp jf. Aktivlovens

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Holstebro Kommune 2017

Holstebro Kommune 2017 Holstebro Kommune 2017 Ledelsesnotat for revision af Social og Arbejdsmarked, Jobcenter og Ydelseskontor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Formål og omfang

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Ballerup Kommune 2017

Ballerup Kommune 2017 Ballerup Kommune 2017 Ledelsesnotat De specialiserede voksenområder C-SS PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. Punkt 3. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. 2013-3473. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller,

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 07.02.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 07.02.2007 Punkter på åbent møde: 4. Godkendelse af aftale om danskundervisning til

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område Byråd Dato: 1. august 2018 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon Sagsnr.: Hermed

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side 39-50) Revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side 39-50) Revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret Provstegade 10, 2. 8900 Randers Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk Beretning nr. 4 (side 39-50) Delberetning for regnskabsåret 2007 791.000 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...40

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet. BIU, den 16. august 2007 Punkt 52 Beskrivelse af de væsentligste arbejdsprocesser Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere