Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked"

Transkript

1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension følgende: Kapitel 1 Bidrag Almindelige bestemmelser 1. Det årlige barseludligningsbidrag (bidraget), jf. lovens 4, udgør 936 kr. for månedslønnede og er grundlaget for beregning af satserne i bilag 1. Stk. 2. Bidraget fastsættes årligt efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner, opkræver og inddriver bidraget fra private arbejdsgivere. 3. Arbejdsgivere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning. Dette gælder dog ikke for: 1) Private arbejdsgivere, der for alle ansatte er omfattet af en godkendt decentral barseludligningsordning, jf. lovens 5. 2) Offentlige arbejdsgivere der er omfattet af Den Statslige Barselfond eller af en (amts) kommunal aftale om udligning af udgifter til barsel- og adoptionsorlov. 3) Private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne. 4. Arbejdsgivere fritages for at betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning for følgende lønmodtagere: 1) Elever under 25 år, som er registreret i Arbejdsgivernes Elevrefusion, og som arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag til, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 20, stk. 4. 2) Lønmodtagere, som har en ugentlig arbejdstid på under 9 timer. 3) Lønmodtagere under 16 år og lønmodtagere over 67 år eller ved pensionering inden dette tidspunkt, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 15, stk. 6. Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere der kun har ansatte omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning (fuldt omfattet) 5. Arbejdsgiveren skal betale et fuldt års bidrag, jf. 1, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag for månedslønnede, jf. 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes hvert kvartal på grundlag af det samlede ATP-bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3 måneders beregningsperiode, jf. stk. 4. Arbejdsgiveren skal således betale et fuldt kvartals barseludligningsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt kvartals ATP-bidrag for månedslønnede. Stk. 3. Den kvartalsmæssige beregning efter stk. 2 sker ved, at det samlede ATP-bidrag, der er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3 måneders beregningsperiode efter stk. 2, divideres med satsen for et fuldt kvartals ATP-bidrag for månedslønnede, jf. bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 3, stk. 1. Beregningsresultatet (for antal fuldtidsbeskæftigede) afrundes til

2 nærmeste to decimaler og ganges med satsen for barseludligningsbidraget i bilag 1. Satser gældende på det tidspunkt, hvor ATP-bidraget modtages, finder anvendelse ved beregning efter 1. og 2. pkt. Stk. 4. Bidraget for kvartal beregnes på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget af arbejdsgiveren i følgende perioder: Beregningsperioder Kvartal 23. februar 22. maj 2. kvartal 23. maj 22. august 3. kvartal 23. august 22. november 4. kvartal 23. november 22. februar 1. kvartal 6. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være fuldt omfattet af en decentral barseludligningsordning, skal arbejdsgiveren betale forholdsmæssigt bidrag for kvartalet svarende til forholdet mellem den bidragspligtige periode og hele kvartalet. Stk. 2. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være fuldt omfattet af en decentral barseludligningsordning til at være omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning skal arbejdsgiveren betale forholdsmæssigt bidrag for kvartalet svarende til forholdet mellem den bidragspligtige periode og hele kvartalet. Stk. 3. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være delvist omfattet af ordningen, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i Stk. 4. Ved ophør i løbet af et kvartal skal arbejdsgiver betale forholdsmæssigt bidrag for kvartalet svarende til forholdet mellem den bidragspligtige periode og hele kvartalet. Stk. 5. Ved ejerskifte, det vil sige overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed, skal den hidtidige ejer betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ejerskiftet. 7. Arbejdsmarkedets Tillægspension sender via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) en opkrævning på bidraget til arbejdsgiverne. Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere med ansatte omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning og en decentral barseludligningsordning (delvist omfattet) 8. Bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne om opgørelse af lønperiodens timetal og fordeling af timer i forhold til lønperioder i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 4 og 5. Stk. 2. Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barseludligningsbidrag, der er det bidrag, som årligt skal betales for en månedslønnet lønmodtager, der er fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag for månedslønnede, jf. bilag 1. Stk. 3. I den enkelte lønperiode kan der ikke betales mere end et fuldt bidrag for lønmodtagerens beskæftigelse hos samme arbejdsgiver. Stk. 4. For medlemmer, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1. Stk. 5. Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne om beregning af bidrag i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2, stk. 6 og 7.

3 9. Arbejdsgiverne modtager ikke kvartalvise opkrævninger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der benytter et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller er tilmeldt Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS), InformationsService, kan indbetale via PBS. Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag, således at det er til disposition for Arbejdsmarkedets Tillægspension dagen efter sidste rettidige betalingsdag. Stk. 2. Arbejdsgivere, der ikke betaler via lønservicebureau eller PBS, InformationsService, kan betale via netbank. Betalingen er rettidig, hvis beløbet er trukket på arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag. 10. Arbejdsgiveren skal indberette det samlede kvartalsvise bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning for hver lønmodtager. Indberetning kan ske via et lønservicebureau, der har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller via arbejdsgiver.net. Stk. 2. En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere omfattet af barseludligningsordningen, skal give den lovbaserede barseludligningsordning meddelelse herom i forbindelse med den kvartalsvise indberetning. Stk. 3. En arbejdsgiver skal indberette for de elever, som arbejdsgiveren er fritaget for at indbetale bidrag for, jf. 4, stk. 1 nr. 1. Bidraget skal indberettes med 0 kr. 11. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvis omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være fuldt omfattet af ordningen, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i Herefter beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension de kvartalsvise bidrag efter reglerne i 5-6. Stk. 2. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning til at være fuldt omfattet af en decentral barseludligningsordning, eller omvendt skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i Stk. 3. Ved ophør eller ejerskifte i et kvartal skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale bidrag indtil ophør eller ejerskifte efter reglerne i Fælles bestemmelser om bidrag 12. Arbejdsgiveren skal benytte samme CVR/SE.nr. ved indbetaling af bidrag og ved ansøgning om lønrefusion. 13. Barseludligningsbidraget for kvartal, jf. 5, stk. 4 og 9 forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag i forfaldsmåneden på følgende tidspunkter: Kvartal Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdag 2. kvartal 1. juli 14. juli 3. kvartal 1. oktober 14. oktober 4. kvartal 1. januar 20. januar 1. kvartal 1. april 14. april Stk. 2. Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget ved hvert kvartals udløb. Stk. 3. Falder sidste rettidig betalingsdag efter stk. 1 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag. Stk. 4. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. 14. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og renter, når særlige omstændigheder taler herfor.

4 15. Krav på bidrag og renter forældes efter reglerne i lov om forældelse af visse fordringer. 16. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag og morarenter. 17. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne beregnede lønrefusioner i skyldige bidrag og morarenter, samt modregne for meget udbetalt lønrefusion i overskydende bidrag og morarenter. 18. Sker indbetaling af bidraget ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget med 1 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen. 19. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidraget og renter. Kapitel 2 Lønrefusion 20. Efter lovens 2 udbetales en supplerende lønrefusion op til det beløb, der er fastsat efter lovens 3, stk. 1, i de perioder, der er nævnt i 21-23, til en arbejdsgiver, der har udbetalt løn, og som efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 39 er berettiget til barseldagpengerefusion fra kommunen for den løn, der er udbetalt under orloven. Stk. 2. Der kan ikke udbetales lønrefusion efter stk. 1, når arbejdsgiveren er omfattet af en godkendt decentral ordning, og lønmodtageren er tilsluttet denne. Stk. 3. Såfremt der for en lønmodtager for samme dag bliver udbetalt løn med ret til lønrefusion efter stk. 1 fra flere arbejdsgivere, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til. Stk. 4. Lønmodtagere, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag, jf. 4, kan udløse en lønrefusion til arbejdsgiveren, jf. lovens 2. Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner lønrefusionen på grundlag af de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter fra kommunerne, jf. 29. Perioder med ret til lønrefusion før fødsel eller adoption 21. Ret til lønrefusion efter 20 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov: 1) Til moren i 4 uger før forventet fødsel, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 6, stk. 1. 2) Til kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 1. 3) Til kommende adoptanter, der skal modtage et barn i Danmark, og som opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig, før modtagelse af barnet, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 4. Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, der er forbeholdt den ene af forældrene 22. Ret til lønrefusion efter 20 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov: 1) Til en mor, der efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 7, stk. 1, 1. pkt. holder orlov i de første 2 uger efter fødslen. 2) Til en adoptivforælder, der holder 2 ugers orlov umiddelbart efter modtagelsen af barnet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 6. 3) Til en far, der holder fædreorlov i 2 uger efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 7, stk. 3.

5 4) Til en af adoptivforældrene, som ikke har holdt orlov i 2 sammenhængende uger med lønrefusion efter nr. 2, og som holder orlov i 2 uger efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 6. Stk. 2. Lønrefusion efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun udbetales for en sammenhængende periode af 2 uger. Stk. 3. Lønrefusion efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan udbetales over flere delperioder i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 12. Stk. 4. Ved opgørelse af refusionsperioden, når lønrefusionen efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, for hvilke den orlovsberettigede har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til dagpenge for under fuld orlov. Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, som kan deles af forældrene 23. Ret til lønrefusion efter 20 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under barselorlov til forældre, udover de i 21 og 22 nævnte perioder, i en samlet periode på 18 uger pr. fødsel eller adoption, jf. dog stk. 7. Stk. 2. Lønrefusion efter stk. 1 kan udbetales over flere delperioder, herunder kan refusion udbetales for kortere perioder end én uge i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 12. Stk. 3. Ved opgørelse af lønrefusionsperioder efter stk. 1 og stk. 2, medregnes for en lønmodtager i en uge det antal timer, for hvilke den pågældende har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til barseldagpenge for under fuld orlov. Stk. 4. Retten til at få udbetalt lønrefusion ophører på det tidspunkt, hvor der samlet er ydet refusion for forældrene efter stk. 1 for 18 uger. Stk. 5. Såfremt begge forældre får udbetalt løn med ret til refusion efter stk. 2 på den sidste dag, hvor der er ret til lønrefusion efter stk. 1, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til. Stk. 6. Til perioden på 18 uger efter stk. 1 medregnes indtil den 1. oktober 2007 perioder, hvor der er ydet lønrefusion efter stk. 1. Stk. 7. Til perioden på 18 uger efter stk. 1, medregnes fra den 1. oktober 2007 alle perioder udover de i 22 nævnte perioder, hvor der efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 39 er ydet barseldagpengerefusion til en arbejdsgiver for løn, der er udbetalt under barselorlov efter barnets fødsel eller efter det adopterede barns modtagelse. Lønudgifter som refusionen dækker 24. Til lønindtægt, der kan udløse lønrefusion, jf. lovens 2, regnes de indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 2. Lønindtægten efter stk. 1 opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 3. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved opgørelsen af lønindtægt efter stk. 1. Stk. 4. Lønrefusionen udgør forskellen mellem det maksimale barseldagpengebeløb pr. time, der kan udbetales efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 35, stk. 1 og timelønnen opgjort efter stk. 1-3 inden for det kroneloft, der fremgår af lovens 3, stk. 1.

6 Udbetaling og tilbagesøgning 25. Kvartalets beregnede lønrefusion udbetales bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nr., som arbejdsgiver har benyttet ved sin ansøgning til kommunen om barseldagpengerefusion. 26. Den lovbaserede barseludligningsordning kan tilbagesøge udbetalt lønrefusion, hvis refusionen er udbetalt ved en fejl, eller hvis der efterfølgende modtages oplysninger om, at en anden arbejdsgiver har ret til lønrefusion for en tidligere orlovsperiode eller samme orlovsperiode. Kapitel 3 Decentrale barseludligningsordninger 27. Familiestyrelsen kan bestemme, at en ansøgning om godkendelse af en decentral barseludligningsordning, jf. lovens 5, stk. 2 og 14 skal indsendes elektronisk. Kapitel 4 Administration og klage 28. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender henlægger sine beføjelser efter loven, jf. lovens 6, stk. 1, til Familiestyrelsen. Stk. 2. Afgørelser truffet af Familiestyrelsen i medfør af loven og bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med driften af den lovbaserede barseludligningsordning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 29. Kommunerne skal videregive oplysninger om udbetaling af barseldagpengerefusion til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder oplysninger om: 1) Det ugentlige timetal, som den dagpengeberettigede er berettiget til dagpenge i. 2) Hvilken bestemmelse i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, som den barseldagpengeberettigede er berettiget til dagpenge efter. 3) Det ugentlige timetal, som der er udbetalt dagpengerefusion for. 4) Arbejdsgiveres indberetninger af lønoplysninger og ændringer heri. 5) Barnets CPR-nr. 30. Efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension skal arbejdsgivere videregive nærmere oplysninger til brug for beregning og opkrævning af bidrag og beregning og udbetaling af refusion. 31. Administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal løbende, og i elektronisk form, indberette oplysninger om omfattede arbejdsgivere til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter retningslinier, der er fastsat af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indberetningen vedrørende et kvartal skal indsendes inden kvartalets udløb. Stk. 2. Administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal endvidere efter anmodning fra Arbejdsmarkedets tillægspension udlevere oplysninger om lønmodtagere, der er omfattet af den decentrale barseludligningsordning. 32. Offentlige registre skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den lovbaserede barseludligningsordning.

7 33. Arbejdsgivernes Elevrefusion skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om elever, der ikke skal betales bidrag for, til den lovbaserede barseludligningsordning, jf Kommunerne skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barseludligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i 29. Stk. 2. De i 30, 32 og 33 nævnte parter skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barseludligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den lovbaserede barseludligningsordning. 35. Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af den lovbaserede barseludligningsordning eller en decentral barseludligningsordning. Kapitel 5 Tilsyn og kontrol 36. Arbejdsmarkedets Tillægspension påser overholdelsen af 2, stk. 3, 3, stk. 2 og 4, stk. 1 i loven. 37. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Familiestyrelsen. Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med loven og forskrifter i henhold til loven. Stk. 4. Årsregnskabet er offentligt tilgængeligt. 38. Årsregnskabet for den lovbaserede barseludligningsordning skal revideres af en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension udnævner revisoren for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage. Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og revisor give Familiestyrelsen en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold. Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at vedkommende har revideret dette. Stk. 4. Revisor har altid ret til at deltage i Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet. Stk. 5. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem. Kapitel 6 Straffebestemmelser 39. Den arbejdsgiver, der undlader at foretage indbetaling af bidrag efter reglerne i 5 og 9 eller som trods påkrav undlader at foretage indberetning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i 10, straffes med bøde, jf. lovens 12. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

8 Kapitel 7 Ikrafttræden 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Bidrag forfalder første gang den 1. januar Stk. 3. For arbejdsgivere, der helt eller delvist er omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning, beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension første gang bidrag på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. august til 22. november Stk. 4. Arbejdsgivere, der er delvist omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning, skal ikke indbetale det bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har beregnet i henhold til stk. 3. Arbejdsgiveren skal selv beregne og indbetale det korrekte bidrag for oktober kvartal samt indberette hvilke ansatte, der er omfattet af den lovbaserede barseludligningsordning. Indberetning og indbetaling af bidrag skal ske efter bestemmelserne i Stk. 5. Lønrefusion, jf. 23, ydes kun for perioder, der afholdes efter den 1. oktober Udbetaling sker kvartalsvis bagud første gang for oktober kvartal Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender, den

9 Bilag 1 Satser for barseludligningsbidrag, jf. 1 Lønperiode/Timeinterval Kr. Månedslønnede: (Timer pr. måned) Mindst 117 (fuldtid) 78 Mindst 78. under (2/3 tid) Mindst 39 under (1/3 tid) Under 39 0 Bidrag 14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode) Mindst 54 (fuld tid) 40 Mindst 36 under 54 (2/3 tid) 27 Mindst 18 under 36 13,5 (1/3 tid) Under 18 0 Ugelønnede: (Timer pr. uge) Mindst 27 fuldtid 20 Mindst 18 under 27 13,50 (2/3 tid) Mindst 9 under 18 7 (1/3 tid) Under 9 0 Løsarbejdere Pr. time 0,50

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked BEK nr 910 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-2824 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem 14. november 1989 EB/AI Cirkulære nr. 508. Til medlemmerne. Vedr.: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bidrag for 1990. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 860 af 24/08/2012 Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j. nr. 064.87L.311 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1385 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 2. oktober 2009. Nr. 942. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Herved bekendtgøres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 761 af 22/06/2016 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 16/08023. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning Vedtægter for GLS-A-Barseludligning April 2011 2 1 Navn og hjemsted Ordningens navn er GLS-A-Barseludligning. GLS-A-Barseludligning har hjemsted i Århus. 2 Formål og idegrundlag I henhold til de for GLS-A

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Beskæftigelsesministeriet Evaluering af barseludligningsloven Rapport December 2010 Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere