LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)"

Transkript

1 LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften LBK nr 193 af 23/03/2004 LBK nr 848 af 07/09/2009 LBK nr 673 af 01/07/2009 LBK nr 727 af 07/07/2009 LBK nr 742 af 07/07/2009 LBK nr 50 af 15/01/2010 LBK nr 1203 af 10/12/2009 LBK nr 785 af 10/08/2009 LBK nr 942 af 02/10/2009 LBK nr 946 af 01/10/2009 LBK nr 1428 af 14/12/2009 LBK nr 510 af 19/05/2010 LBK nr 731 af 15/06/2010 LBK nr 574 af 27/05/2010 LBK nr 1010 af 16/08/2010 LBK nr 1062 af 20/08/2010 LBK nr 85 af 07/02/2011 LBK nr 165 af 19/02/2013 LBK nr 1090 af 15/09/2015 Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Beskæftigelsesministeriet 1 I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret ved 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, 5 i lov nr af 20. december 2006, 2 i lov nr. 176 af 27. februar 2007 og 1 i lov nr. 292 af 27. marts 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, udgår»staten og«. 2. I 3 ændres»staten og kommunalbestyrelsen«til:»kommunalbestyrelsen«. 1

2 3. I 6, stk. 1, ændres»statens og kommunernes beskæftigelsesindsats«til:»beskæftigelsesindsatsen«. 4. 6, stk. 2, ophæves. 5. I 7, stk. 1, udgår»og for den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentre«. 6. 7, stk. 2, ophæves. 7. I 8, stk. 1, ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen«til:»jobcentrene«. 8. I 8, stk. 2, ændres»den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats«til:»beskæftigelsesindsatsen«. 9. I 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan pålægge beskæftigelsesregionen at varetage andre opgaver, herunder administrative opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsatsen. Stk. 4. Beskæftigelsesregionen etablerer en rådgivningsfunktion, der kan bistå de enkelte jobcentre med at analysere og vurdere resultater af indsatsen, tilrettelægge arbejdsgange og håndtere indsatsen for særlige målgrupper m.v. Beskæftigelsesregionen orienterer løbende det regionale beskæftigelsesråd om rådgivningsfunktionens arbejde og resultater.«stk. 3 bliver herefter stk ophæves. 11. I 10 og 40 ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter«til:»kommunen« , stk. 1 og 2, affattes således:»hvis regionsdirektøren konstaterer, jf. 8, stk. 2, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter afviger væsentligt fra resultater i sammenlignelige jobcentre, kan regionsdirektøren indgå en skriftlig aftale med kommunen om at forbedre indsatsen. Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale eller beskæftigelsesindsatsen ikke forbedres som aftalt, kan beskæftigelsesministeren efter indstilling fra regionsdirektøren pålægge kommunen at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og rådgivningsfunktionen efter 8, stk. 4.«13. I 11 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Pålæg om at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven gives efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og , stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:»stk. 5. Kommunen har pligt til at efterkomme et pålæg efter stk. 2 og afholder samtlige udgifter forbundet med et pålæg om at benytte andre aktører.«15. I 12 og 46, stk. 1, ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen«til:»kommunen«. 16. Efter 12 indsættes før overskriften før 13:»Statslige rammeudbud 12 a. Beskæftigelsesministeren kan beslutte, at regionsdirektøren efter høring af det regionale beskæftigelsesråd gennemfører statslige rammeudbud på områder, hvor jobcentre har betydelige udfordringer. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration beslutte, at der gennemføres rammeudbud, jf. stk. 1, der vedrører beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven. 2

3 Stk. 3. Kommunen har pligt til at anvende de andre aktører, der er omfattet af et statsligt rammeudbud, der er gennemført efter stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Regionsdirektøren kan efter ansøgning fra jobcenteret og efter en konkret vurdering af jobcenterets indsats og resultater over for en målgruppe, der er omfattet af et rammeudbud efter stk. 1 eller 2, fritage jobcenteret for pligten til at anvende andre aktører efter stk. 3. Regionsdirektøren hører i denne forbindelse det regionale beskæftigelsesråd.«17. I 13, stk. 1, ændres»den kommunale beskæftigelsesindsats«til:»beskæftigelsesindsatsen«, og i stk. 2 ændres»den kommunale beskæftigelsesindsats«til:»beskæftigelsesindsatsen«. 18. I 13, stk. 2, nr. 2, indsættes efter»barsel«:», lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«19. I 14, stk. 1, indsættes efter»udlændinge m.fl.«:», lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«20. 15, stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen opretter et bestemt tjenestested (et jobcenter) i kommunen, hvor beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder varetages.« ophæves affattes således:» 17. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) fastsætte regler om anvendelse af fælles logo, grafisk design m.v. i kommunikationen med borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter.« ophæves , stk. 1, affattes således:»kommunen skal under inddragelse af det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«25. 24, stk. 1, affattes således:»kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Resultatrevisionen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«26. 24, stk. 2, 2. pkt., ophæves. 27. I 25 og 47, stk. 4, ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret«til:»kommunen«. 28. I 32, stk. 1, ændres»staten og kommunen overlader«til:»kommunen kan i henhold til en indgået databehandleraftale, jf. 42 i lov om behandling af personoplysninger, overlade«. 29. I 32 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om at overlade oplysninger til anden aktør.«3

4 30. I 39, stk. 1, ændres»den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats«til:»beskæftigelsesindsatsen«. 31. I 41 ændres»over for særlige målgrupper, jf. 9«til:», jf. 12 a«. 32. I 44, 46, stk. 2 og 3, og 47, stk. 2 og 3, ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret«til:»kommunen« , stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2-9 bliver herefter nr , stk. 4, affattes således:»stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«35. I 45, stk. 6, ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret varetager i fællesskab«til:»kommunen varetager«. 36. I 50, stk. 3, ændres»nr. 7«til:»nr. 6«. 37. I 51 udgår»og staten«. 38. I 56, stk. 1 og 2, udgår»til ledige dagpengemodtagere« a, stk. 1, affattes således:»jobcenteret kan inden for kvoten anmode kommuner, regioner eller statslige myndigheder om at stille en konkret løntilskudsplads, jf. 56, til rådighed for personer omfattet af 2, nr. 1-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udlændinge, der modtager introduktionsydelse efter integrationsloven. Jobcenteret kan fastsætte tidspunktet for påbegyndelse af løntilskudspladsen til et bestemt tidspunkt efter udløbet af fristen i stk. 4.«40. I 56 a, stk. 2 og 6, udgår»staten i« , stk. 2 og 3, ophæves , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges til fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper, understøttelse af sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn, statistik og anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.«43. I 58 indsættes som stk. 3-7:»Stk. 3. Som en del af det fælles it-baserede datagrundlag efter stk. 1 etablerer beskæftigelsesministeren et register for medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 4. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register omfattende tilmeldinger i jobcentrene, matchkategoriseringer og andre tværgående grupperinger i den arbejdsmarkedsrettede lovgivning. 4

5 Stk. 5. Offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der indberetter data til det fælles it-baserede datagrundlag, er hver især dataansvarlige for indberetningen, brug af data lokalt samt herudover ansvarlige for at orientere de registrerede om registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag. Stk. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter. Stk. 7. De enkelte kommuner er hver for sig dataansvarlige i relation til andre aktører som databehandlere, jf. 32.«44. I 59 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Datagrundlaget for Jobindsats.dk samles i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus sammen med andre data af betydning for arbejdsmarkedsovervågning samt styring og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.« affattes således:» 60. Beskæftigelsesministeren etablerer og driver Jobnet som et landsdækkende system for registrering af jobannoncer fra arbejdsgivere og de jobsøgendes cv er. Stk. 2. De enkelte jobcentre er forpligtet til at indlægge stillingsopslag, der modtages fra arbejdsgiverne, i Jobnet. Stk. 3. Cv-oplysninger og oplysninger om de lediges brug af Jobnet kan bruges til opfølgning på de lediges opfyldelse af rådighedsforpligtelsen, herunder til kontrol i medfør af bestemmelserne i 68 og 68 b. Stk. 4. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde jobcenterets hjemmeside som en del af Jobnet og skal bruge de retningslinjer for design og logo, som er fælles for alle jobcentre. Stk. 5. Med Jobnet som fælles indgang for borgere og virksomheder etablerer og driver beskæftigelsesministeren selvbetjeningsløsninger fælles for alle jobcentre. Stk. 6. Data, som er registreret i selvbetjeningsløsninger, herunder tilmelding, tilmeldtes cv-oplysninger, fraværsperioder, bekræftelse af jobsøgning og andre oplysninger til brug for sagsbehandling i jobcentrene, indgår i det fælles datagrundlag. Stk. 7. Data om enkeltpersoner, herunder data registreret i selvbetjeningsløsninger, vises ved opslag på den pågældende side på Jobnet (Min side) eller ved opslag i anden landsdækkende portal. Stk. 8. De kommunale systemer skal indrettes på en sådan måde, at systemerne og Jobnet med tilhørende faciliteter til selvbetjening og opslag på Min side, jf. stk. 7, kan udveksle data og funktionaliteter ved brug af fællesoffentlige standarder.« affattes således:» 61. Beskæftigelsesministeren kan etablere og drive andre it-systemer, herunder landsdækkende itsystemer på områder af særlig betydning for effektiviteten og dækningen af it-understøtningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene.« affattes således:» 62. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at indberette data om arbejdsmarkedsforhold, om virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger, beskæftigelsesindsatsen over for borgere, data om ydelsesforløb og andre data til forvaltning af lovgivningen og opfølgning på indsatsen til Beskæftigelsesministeriets it-systemer, herunder det statistiske datavarehus og det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling for tilvejebringelse og indsendelse af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.«48. I 63, stk. 1, ændres»ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Socialministeriet«til:»Indenrigs- og Socialministeriet«. 5

6 49. I 65 indsættes efter»fælles it-servicer«:»samt at bruge de landsdækkende systemer som nævnt i 58-61«. 50. I 65 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For at sikre en jobrettet og aktiv indsats på tværs af jobcentre og arbejdsløshedskasser kan beskæftigelsesministeren fastlægge landsdækkende krav til ibrugtagning, opbygning, indretning og brug af de it-værktøjer, som offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører anvender i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen.« affattes således:» 66. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om omfanget og brugen af de systemer, der er nævnt i 58-61, herunder regler om dataansvar, registrering af cv er og jobannoncer i Jobnet. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den i nævnte indberetning og udveksling af data, den i 65 nævnte anvendelse af fælles standarder og it-servicer og den i 67 a nævnte datagenopretning, herunder om, hvordan offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplysninger til Beskæftigelsesministeriets it-systemer om virksomheder og personer, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning.«52. Efter 67 indsættes:» 67 a. Hvis en kommune ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data m.v. efter 66, kan de statslige beskæftigelsesmyndigheder iværksætte foranstaltninger til genopretning af data. Stk. 2. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan stille krav om, at jobcenteret inden for en nærmere fastsat frist udarbejder en konkret handlingsplan for genopretning af data. Stk. 3. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan pålægge kommunen at medvirke til, at handlingsplanen udbygges ved inddragelse af ekstern bistand, kommunens revision eller anden bistand. De statslige beskæftigelsesmyndigheder træffer herefter efter forudgående høring af kommunen beslutning om indhold og frister i handlingsplanen for datagenopretningen. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan herunder pålægge kommunen at anvende et it-system, der opfylder de statslige myndigheders krav til kvalitet, form, indhold og hyppighed af indberetning af data m.v.«53. I 68 indsættes efter»ydelser«:», herunder manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen«. 54. I 68 a, stk. 2, ændres»de myndigheder, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen«til:»statslige og kommunale myndigheder med ansvar for beskæftigelsesindsatsen«. 55. I 68 a indsættes efter stk. 3 som nye stykker:»stk. 4. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregisteret anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus til løsning af de statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet. Stk. 5. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregisteret anvendes i det fælles datagrundlag til opgørelse af beskæftigelseskravet, indplacering i og forbrug af dagpengeperiode m.v., opgørelse af beskæftigelseseffekten af indsatsen m.v.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og I 69 og 70, stk. 1, nr. 1, ændres» 5-12«til:» 5-12 a«. 2 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som ændret ved 2 i lov nr af 20. december 2006 og lov nr af 27. december 2008, og som ændres ved 1 i 6

7 det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet), 1 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.) og 2 i det af Folketinget den 29. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.), foretages følgende ændringer: 1. I 1 a ændres»statens og kommunalbestyrelsens«til:»kommunalbestyrelsens«. 2. 2, nr. 1, affattes således:»1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«3. 3, stk. 7, ophæves. 4. I 4 a, stk. 1, ændres»de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentre«til:»jobcenteret« b affattes således:» 4 b. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.«6. I 4 c, stk. 1, udgår»af staten eller kommunen i jobcenteret«og»staten og kommunen i« c, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for kommunen i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger efter denne lov.«8. 4 c, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteret de nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af 2, nr. 1-10, til brug for administrationen af den beskæftigelsesmæssige lovgivning m.v.«9. Overskriften til kapitel 3 affattes således:»jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft«10. 5 affattes således:» 5. Jobcenteret har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft. Stk. 2. Bistanden kan bl.a. ske, ved at 1) en eller flere arbejdssøgende efter aftale med en arbejdsgiver direkte henvises til et konkret job, 2) der indhentes og videregives information om udbud af arbejdskraft til arbejdsgivere og om beskæftigelsesmuligheder til arbejdssøgende, eller 3) råde virksomheder og arbejdssøgende til selv at etablere kontakten ved at anvende Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller jobbanken Workindenmark. Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne kan bistå egne ledige medlemmer med at finde arbejde.«7

8 11. I 6 ændres»strejke eller lockout, må der ikke formidles arbejdskraft«til:»strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes bistand med at finde arbejdskraft«. 12. I 7, stk. 1, og 30, stk. 2, ændres»staten«til:»jobcenteret«. 13. I 7, stk. 1, ændres»formidlingsaktiviteter«til:»aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft« affattes således:» 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bistand til at finde arbejde og arbejdskraft, herunder henvisning til tilbud efter kapitel 10-12, om støtte til særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft, og om støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af 2, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende.«15. Kapitel 4 affattes således:»kapitel 4 Information og vejledning i jobcenteret 9. Arbejds- og uddannelsessøgende kan af jobcenteret få 1) information og vejledning om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse, 2) information og vejledning om indlæggelse af cv i Jobnet, jf. 12, og 3) information om andre aktiviteter efter denne lov. 10. Private og offentlige arbejdsgivere kan af jobcenteret få 1) information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold og 2) information og vejledning om indlæggelse af job i Jobnet, jf. 12. Stk. 2. Jobcenteret kan yde en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for ledige og personer, som har problemer med at fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Denne service tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etablering og forløb af ansættelsesforhold, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med en ansættelse.«16. I overskriften til kapitel 5 ændres»registrering«til:»tilmelding«. 17. I 11, stk. 1, ændres»registrere«til:»tilmelde«og»hos staten i et jobcenter«til:»i jobcenteret« , stk. 2 og 3, affattes således:»stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. Stk. 3. En person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker. Den ledige skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.«19. I 11, stk. 4, 13, stk. 2, og 14, stk. 2, ændres»registrering«til:»tilmelding«. 8

9 20. Overskriften til kapitel 6 affattes således:»oplysninger om job og cv«21. 13, stk. 1, affattes således:»personer, der er omfattet af 2, nr. 1 og 2, og som er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. 11, stk. 2 og 3, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. De personer, som er nævnt i 1. pkt., skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«22. I 13, stk. 2, udgår»formidlingsrelevante«. 23. I 13, stk. 3, ændres»registrering«til:»tilmelding«og»registreret«til:»tilmeldt«. 24. I 13, stk. 4, ændres»staten og kommunerne«til:»jobcenteret« , stk. 1, affattes således:»for personer, der er omfattet af 2, nr. 1 og 2, skal der senest 3 uger efter tilmeldingen afholdes en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen skal pålægges at søge mindst to relevante konkrete job.«26. I 16, stk. 2, ændres»registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«til:»tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret«. 27. I 19, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres»registrering«til:»tilmelding« a, stk. 1, affattes således:»modtager jobcenteret meddelelse om, at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om den generelle rådighed for en person omfattet af 2, nr. 1, og om, at den pågældende anmoder om dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal jobcenteret straks indkalde personen til en individuel jobsamtale, der skal afholdes inden for 1 uge fra jobcenterets modtagelse af meddelelsen.«29. I 21 a, stk. 3, ændres»staten og kommunen i jobcenteret«til:»jobcenteret«. 30. I 21 b, stk. 1 og 3, 23, 69, stk. 1, 70, stk. 1 og 3, 70 a, stk. 2, 72, stk. 2 og 3, 73 c, stk. 4, 74, stk. 1, 2 og 3, og 75, stk. 1, ændres»kommunen«til:»jobcenteret«. 31. I 21 b, stk. 2 og 5, ændres to steder»kommunen«til:»jobcenteret«. 32. Overskriften til 21 c affattes således:»systematisk henvisningsforløb«33. I 21 c ændres»staten eller kommunen i jobcenteret formidler«til:»jobcenteret henviser«og»formidlingsforløb«til:»henvisningsforløb« d, stk. 1 og 2, affattes således:»jobcenteret skal hurtigst muligt henvise personen til endnu et job efter 5, stk. 2, nr. 1, og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter 21 c, hvis personen ikke kommer i beskæftigelse. 9

10 Stk. 2. Er der ikke job, jf. stk. 1, personen kan henvises til, skal jobcenteret pålægge personen at søge et antal relevante konkrete job på Jobnet. Jobbene findes i samarbejde med personen.«35. I 21 e, stk. 2, udgår»af staten eller kommunen i jobcenteret«. 36. I 21 e, stk. 3, ændres» 9«til:» 12 a«, og»staten eller kommunen i jobcenteret«ændres til:»kommunen«. 37. I 22, stk. 1, ændres»staten og kommunen«til:»jobcenteret«. 38. I 24, stk. 1, ændres»eller ydelser efter 55 i«til:»efter«. 39. I 28, stk. 3, ændres»kommunens«til:»jobcenterets«. 40. I 31 a, stk. 1, udgår»henholdsvis staten«, og»arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse«ændres til:»dagpenge«. 41. I 31 a, stk. 3 og 4, udgår»henholdsvis staten«, og i 31 a, stk. 4, udgår»eller staten« , stk. 4-6, ophæves. 43. I 37, stk. 2, ændres»staten henholdsvis kommunen«til:»jobcenteret«. 44. I 37, stk. 3, ændres»staten og kommunen«til:»jobcenteret« , stk. 1, affattes således:»personer, der er omfattet af 2, nr. 1, modtager under tilbud om vejledning og opkvalificering dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«46. 38, stk. 3, ophæves. 47. I 44, stk. 2, ændres»stk. 1, nr. 2 og 3«til:»stk. 1, nr. 3 og 4« , stk. 1, affattes således:»personer, der er omfattet af 2, nr. 1, modtager under tilbud om virksomhedspraktik dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«49. I 51, stk. 2, 2. pkt., ændres»eller ydelser efter 55 i«til:»efter«. 50. I 64, stk. 2, ændres» 2, nr. 1«til:» 2, nr. 1-3« , stk. 3, ophæves. Stk. 4-8 bliver herefter stk b, stk. 1, affattes således:»ved aftaler om ansættelse med løntilskud efter 67 a skal jobcenteret alene påse, at betingelserne i 67 a, stk. 2, er opfyldt. Jobcenteret skal ikke foretage en vurdering efter 22, stk. 3.« e, stk. 1, affattes således:»ved aftaler om ansættelse med løntilskud efter 67 d skal jobcenteret alene påse, at betingelserne i 67 d, stk. 2, er opfyldt. Jobcenteret skal ikke foretage en vurdering efter 22, stk. 3.«54. I 69 indsættes som stk. 3: 10

11 »Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet udføres i udlandet.«55. 71, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren.«56. I 71, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter»tilskuddet«:»til lønnen«. 57. I 72, stk. 1, 73 c, stk. 2, og 74 b ændres»kommunen«til:»jobcenteret«. 58. I 73 b, stk. 4, udgår»af kommunen«. 59. I 73 c, stk. 1, 1. pkt., udgår», jf. 26 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,«. 60. I 73 c, stk. 3, udgår», jf. 27 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«. 61. I 75 a, stk. 1, ændres»kommunen i jobcenteret«til:»jobcenteret« a, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Bestemmelserne om ydelser m.v. i 38 og 45 finder ikke anvendelse for personer omfattet af 2, nr. 10.«63. I 81 a, stk. 1, udgår»staten eller kommunen i«. 64. I 83, stk. 1, ændres»kommunens«til:»jobcenterets«. 65. I overskriften til kapitel 16 ændres»eller ydelser efter 55 i«til:»efter«. 66. I 84, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»beskæftigelsesministeren fastsætter regler om timetal i tilbud efter dette kapitel.«67. I 85, stk. 1, 87 og 88 og tre steder i 89 indsættes efter»ret og pligt til«:»at påbegynde« ophæves. 69. I 90 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på personer, der ansættes med løntilskud i en offentlig virksomhed, og hvor det fastsatte timetal er på mindre end 6 timer i gennemsnit om dagen, jf. 55.«Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 91 ændres» 90«til:» 90 a«. 71. I 96, stk. 2, ændres to steder»12 måneder«til:»9 måneder«. 72. I 97, stk. 1, ændres»staten eller kommunen«til:»jobcenteret«. 73. I 98 a, stk. 1, udgår»staten i«. 74. I 98 b, stk. 4, ændres», jf. 53, stk. 4, i«til:»efter«. 75. I 102, stk. 1, og 105 ændres»staten«til:»jobcenteret« affattes således: 11

12 » 104. Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger til brug for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om personer, der er omfattet af 2, nr. 1. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen efter stk. 1, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.« a ophæves affattes således:» 106. Arbejdsløshedskassen skal give jobcenteret de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til brug for jobcenterets administration af reglerne i denne lov. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.«79. I 109 indsættes som stk. 2 og 3:»Stk. 2. Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter denne lovs 82, jf. 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne i 82 a, stk. 2, 5 og 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Kommunens bidrag efter stk. 2 udgør 50 pct. af statens udgifter.« , stk. 1-3, ophæves. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 1 og I 110, stk. 5, der bliver stk. 2, ændres»de i stk. 1 omhandlede tilskud og ydelser«til:»tilskud og ydelser efter kapitel 12, 14 og 18« ophæves. 83. I 113, stk. 1 og 2, udgår»staten og«. 84. Kapitel 21 ophæves. 85. Overskriften til kapitel 23 affattes således: affattes således:»statens refusion til kommunerne 117. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb, til udarbejdelse af jobplaner og til administration i øvrigt m.v., jf. dog 117 a. Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til godtgørelse efter 50 a, til særlige aktiviteter efter 7 og til lægeerklæringer.«87. Efter 117 indsættes:» 117 a. Kommunens udgifter til vederlag til en anden aktør, der efter 4 b varetager indsatsen, herunder de i 117, 1. pkt., nævnte opgaver, for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4, 6-8 og 10, refunderes med 50 pct. Dækker vederlaget udgifter, der efter 117 b-124 berettiger til højere refusion, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser. Stk. 2. Udgifterne efter stk. 1, 1. pkt., medtages inden for rådighedsbeløbet efter 117 b, stk. 1, for personer omfattet af 2, nr. 1, og inden for rådighedsbeløbet efter 118, stk. 1, for personer omfattet af 12

13 2, nr. 2-4, 6-8 og 10. Dækker vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter 117 b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser. 117 b. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 til personer, der er omfattet af 2, nr. 1. Det samme gælder udgifter til undervisningsmaterialer efter 76 og 77 samt udgifter efter 81a og 99. Rådighedsbeløbet opgøres til kr. pr. år (2009-niveau) pr. person i målgruppen, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret. Ved opgørelsen af målgruppen i forhold til rådighedsbeløbet efter 3. pkt. medregnes dog ikke personer, der har indgået uddannelsesaftaler eller elevkontrakter med virksomheder, regioner eller kommuner, som modtager løntilskud efter 68, stk. 2. Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmaterialer til personer, der er omfattet af 2, nr. 1. Staten refunderer desuden 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorer efter til personer, der er omfattet af 2, nr. 1. Stk. 3. Staten refunderer 75 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for personer, der er omfattet af 2, nr. 1, jf. dog 122 b.«88. I 118, stk. 1, ændres»kapitel 14 og 83 og 99«til:» 76, 77, 81 a, 83 og 99«. 89. I 118 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til mentorer efter til personer omfattet af 2, nr. 2, 3 og 10.«Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og , stk. 3, 2. pkt., ophæves affattes således:» 122. Staten refunderer 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer, der er omfattet af 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse. For øvrige personer refunderer staten 65 pct. For udgifter efter kapitel 14 og 99 refunderes 50 pct. af en kommunes udgifter.«92. Efter 122 indsættes:» 122 a. Staten refunderer inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i 117 b, stk. 1, for personer, der er omfattet af 2, nr. 1, og inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i 118, stk. 1, for øvrige personer, 50 pct. af kommunens udgifter efter 8 til støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde. 122 b. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgår uddannelsesaftaler eller elevkontrakter med personer, der er fyldt 25 år, efter regler, der er fastsat af beskæftigelsesministeren, jf. 68, stk c. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse efter 98 a, stk d. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi, jf. kapitel 8 a i denne lov.« , stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) løntilskud efter 63,«94. I 127, stk. 1, nr. 5, indsættes efter»rådighedsbeløbet efter«:» 117 b og«. 95. I 127 indsættes som stk. 3: 13

14 »Stk. 3. Løntilskuddet pr. time efter 67 c og 67 f skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«96. Overskriften før 128 affattes således:»klage over jobcenterets afgørelser«97. I 128, stk. 1, ændres»klage over statens og kommunens afgørelser i jobcenteret«til:»jobcenterets afgørelser« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved klage over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 vedrørende personer, der er omfattet af 2, nr. 1, træffer beskæftigelsesankenævnet afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet, når jobcenterets afgørelse er begrundet i 1) personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, eller 2) at beskæftigelsesindsatsen for personen skal varetages af en anden aktør.«99. I 131 ændres»den myndighed i jobcenteret, der har afgivet tilbud om ansættelse med løntilskud af den, som beregningen vedrører«til:»jobcenteret« , stk. 5, ophæves. Stk. 6 bliver herefter stk I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 8. februar 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, 8, stk. 2, 14, 14 a, stk. 2, 16 a, stk. 2, og 16 b, stk. 1, udgår»staten i«. 2. I 11 og 16 a, stk. 1, ændres»staten i jobcenteret«til:»jobcenteret« a, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I 16 a, stk. 4, der bliver stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»endvidere fastsætter direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen regler om udbetaling af refusion, regnskab, revision m.v.«5. 16 b, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Der er pligt til at tilbagebetale tilskud m.v., som er udbetalt på et urigtigt grundlag, når den handicappede person, virksomheden eller et vikarbureau, der har ydet personlig assistance, mod bedre vidende har afgivet urigtige erklæringer eller fortiet omstændigheder af betydning for udbetaling af tilskud eller ikke har opfyldt betingelserne for at få tilskud.«6. 17, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Beskæftigelsesregionen udarbejder årligt en analyse om den arbejdsmarkedspolitiske situation for handicappede personer i beskæftigelsesregionen.«7. 17, stk. 3 og 4, ophæves. 8. I 17 a, stk. 1, udgår»statens«. 14

15 9. Efter 17 a indsættes i kapitel 7:»Finansiering m.v. 17 b. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter i forbindelse med tilskud efter kapitel 3 og c. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov. 17 d. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«i lov nr af 20. december 2006 om seniorjob foretages følgende ændringer: 1. I overskriften til kapitel 4 ændres»formidlet«til:»henvist« I 10, 1. pkt., ændres»formidles«til:»henvises til«. 3. I 10, 2. pkt., udgår»hos staten«. 4. I 11, stk. 1, nr. 2, ændres»er formidlet af staten i«til:»personen er henvist til af«. 5. I 12, stk. 1, og 13 ændres» 15, stk. 3,«til:» 15, stk. 5,«. 6. I 12, stk. 2, nr. 1, ændres»formidlede«til:»henviste«. 7. I 15 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Staten yder tilskud forskudsvis i forhold til antallet af ansatte i seniorjob. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling samt om administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for de i stk. 1 omhandlende tilskud og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.«stk. 3 bliver herefter stk I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 2 i lov nr af 19. december 2008 og lov nr. 118 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»staten i jobcenteret«til:»jobcenteret«. 2. I 57, stk. 4, ændres»registreret«til:»tilmeldt«,»registreringen«til:»tilmeldingen«og»registrering«til:»tilmelding«. 3. I 57, stk. 5, ændres»registrering«til:»tilmelding«. 4. I 62, stk. 1, nr. 3, ændres»formidlingssamtaler«til:»henvisningssamtaler«og»formidlingsrelevante«til:»henvisningsrelevante«. 5. I 62, stk. 1, nr. 5, ændres»formidles«til:»henvises til«. 6. I 63, stk. 1, nr. 1, ændres»der er formidlet«til:»som pågældende er henvist til«. 7. I 63 a, stk. 1, 2 og 3, ændres»formidlings-«til:»henvisnings-«. 15

16 8. I 71, 1. pkt., ændres»formidlet«til:»henvist«og»formidles«til:»henvises«, og i 2. pkt. ændres»arbejdet formidles ved henvisning til samtale«til:»pågældende henvises til en samtale«. 9. I 94 udgår»staten i«. 6 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2007, som ændret ved 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, 1 i lov nr af 19. december 2008, 31 i lov nr af 19. december 2008 og 4 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»registrering«til:»tilmelding«,»registreringen«til:»tilmeldingen«,»registrere«til:»tilmelde«og»registreret«til:»tilmeldt«. 2. I 8 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 13 a, stk. 2, 13 b, stk. 1, og 38 e, stk. 1 og 2, udgår»hos staten« a, stk. 1, 2. pkt., ophæves. 4. I 10, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., ændres»kommunen i jobcenteret«til:»jobcenteret«. 5. I 13, stk. 2, nr. 1, ændres»formidlet arbejde«til:»arbejde, som personen er henvist til« , stk. 2, nr. 2, affattes således:»2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale i jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,«7. I 13, stk. 2, nr. 4, og 38 a, stk. 1, nr. 3, ændres»staten i jobcenteret, kommunen«til:»jobcenteret«. 8. I 13 a, stk. 1, 2. pkt., og 38 a, stk. 1, nr. 4, ændres»staten i jobcenteret eller kommunen«til:»jobcenteret«. 9. I 13 a, stk. 1, 2. pkt., ændres»konkrete, åbne jobordrer«til:»konkrete job«. 10. I 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres»formidlingen af«til:»jobcenterets bistand med at finde«. 11. I 38 a, stk. 1, nr. 4, ændres»konkrete åbne jobordrer«til:»konkrete job« d, stk. 1, affattes således:»hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen eller ægtefællen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet.«7 I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 20. december 2006 og senest ved 18 i lov nr. 283 af 15. april 2009, foretages følgende ændring: 1. I 9, stk. 1, udgår»staten i jobcenteret,«. 16

17 8 I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, som ændret ved 6 i lov nr af 20. december 2004, 8 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, 21 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og 7 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»staten i jobcenteret«til:»kommunen«,»staten i jobcenteret«til:»kommunen«og»staten i jobcenterets«til:»kommunens«. 9 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret senest ved lov nr. 271 af 3. april 2009, foretages følgende ændring: 1. I 2 a, stk. 3, ændres», godtgørelse fra en arbejdsløshedskasse eller fra arbejdsformidlingen eller modtager jobrotationsydelse fra arbejdsformidlingen«til:»eller godtgørelse fra en arbejdsløshedskasse, fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte eller fra uddannelsesstedet«. 10 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved 1 i lov nr. 186 af 18. marts 2009, foretages følgende ændring: 1. I 37, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»kommuner«:», jobcentre«. 11 Lov nr. 139 af 25. marts 2002 om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse ophæves. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 12 I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved 13 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring: 1. I 6, stk. 1, udgår»staten i«. 13 I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2007, som ændret ved 32 i lov nr af 19. december 2008 og 8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, og som ændres ved 6 i det af Folketinget den 28. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.), og 9 i det af Folketinget den 29. maj 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.), foretages følgende ændringer: 17

18 1. I 23 b, stk. 7, udgår»og 20 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats«. 2. I 25, stk. 3, ændres to steder og i 25 a, stk. 1, nr. 4, ændres»staten i jobcentret«til:»jobcenteret«. 3. I 25 a, stk. 1, nr. 1, ændres»formidlet arbejde«til:»arbejde, som udlændingen er henvist til«. 4. I 25 a, stk. 1, nr. 2, udgår to steder og i 30 a, stk. 1, udgår»hos kommunen« a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver 7. dag bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret.«6. I 25 a, stk. 3, ændres»staten i jobcenteret«til:»jobcenteret«. 7. I 25 a, stk. 4, ændres tre steder»registrering«til:»tilmelding«og et sted»registreret«til:»tilmeldt«. 8. I 25 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. Reglerne i 13 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om beskæftigelsesmål i cv og om en generel pligt til at søge mindst to job i forbindelse med cv-samtaler finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår udlændinge omfattet af integrationsloven, der alene har ledighed som problem.«stk. 5-9 bliver herefter stk a, stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:»stk. 8. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som ikke har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 9.« a, stk. 8, der bliver stk. 9, affattes således:»stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise udlændingen til endnu et job og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 8, hvis udlændingen ikke kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.« a, stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:»stk. 10. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb, kan ikke henvises til en anden aktør, jf. 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af introduktionsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et statsligt rammeudbud efter 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.« b, stk. 10, ophæves. 13. I 30 a, stk. 2, udgår»hos staten«. 14. I 30 a, stk. 2-4, ændres syv steder»registrering«til:»tilmelding«, to steder»registrere«til:»tilmelde«, et sted»registreringen«til:»tilmeldingen«og et sted»registreret«til:»tilmeldt«. 15. I 30 a, stk. 3, udgår»kommunen i«. 18

19 14 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret senest ved lov nr. 313 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 11, stk. 12, 2. pkt., udgår»eller statens«. 2. I 16 udgår»staten i«. Undervisningsministeriet 15 I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, ændres»staten i jobcentret og kommunerne«til:»kommunen«. 2. I 2, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, udgår»staten i jobcentret,«. 3. I 2, stk. 4, og 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår»staten i jobcentret eller«. 4. I 4, stk. 2, 2. pkt., ændres»staten i jobcentret og kommunalbestyrelsen«til:»kommunalbestyrelsen«. 5. I 4 a, 1. pkt., ændres»staten i jobcentret eller kommunen«til:»kommunen«. 6. I 4 a, 2. pkt., udgår»staten i jobcentret eller«. 16 I lov nr. 566 af 6. juni 2007 om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen) foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 2, ændres» «til:» «. 17 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, som ændret ved 3 i lov nr af 10. december 2008, foretages følgende ændring: 1. I 40, stk. 4, 2. pkt., ændres»staten i jobcenteret«til:»kommunalbestyrelsen«. 18 I lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 354 af 6. maj 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 4, ændres»statens«til:»kommunernes«. 2. I 11, stk. 2, ændres»statens beskæftigelsesindsats«til:»beskæftigelsesregionerne«. 19

20 Indenrigs- og Socialministeriet 19 I lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende kommunale samarbejder, som ændret ved 17 i lov nr. 506 af 7. juni 2006 og 98 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 2, nr. 1, udgår»1 medlem af den bemyndigede kommunalbestyrelse samt«, og»øvrige«ændres til:»delegerende«. 2. I 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Borgmesteren i den kommune i gruppen af kommuner, der efter 2, stk. 1, på vegne af alle kommunalbestyrelserne i gruppen er bemyndiget til at varetage opgaverne efter 1, stk. 2, nr. 1, er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i en bemyndiget kommune af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og I 12, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår»sammen med staten«. 4. I 12, stk. 4, der bliver stk. 5, udgår»med undtagelse af statens udgifter til sekretariatsbistand efter stk. 3«, og»2006«ændres til:»det pågældende indkomstår«. 20 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som ændret ved 3 i lov nr. 286 af 15. april 2009 og 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 60, stk. 1, ændres»eller statens afgørelser i et jobcenter«til:», herunder jobcenterets, afgørelser«. 2. I 76, 2. pkt., og 78, stk. 2, ændres»staten i jobcenteret«til:»jobcentrene«. 21 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 1, nr. 39 og 40, og 2, nr. 2, 45, 48, 50, 51, 65, 79-81, 85-89, 91, 92 og 94, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. 2, nr. 67 og 68, træder i kraft den 1. januar 2010 og finder anvendelse for personer, der har ret og pligt til tilbud efter dette tidspunkt. 22 Stk. 1. Kommunen overtager fra den 1. august 2009 statsligt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter denne lov overføres til kommunen. Stk. 2. Kommunen overtager herudover en del af de statsligt ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter denne lov overføres til kommunen. Stk. 3. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller 20

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2009/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0020951 Fremsat den 3. marts 2010 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love LOV nr 153 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, og 50 og 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune...1 Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget...1 Lovområder administreret af Center Arbejdsmarked...

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. juni 2010 15. juni 2010. Nr. 731. Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov nr. 522 af 24. juni 2005

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012.

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012. Lovtidende A 2012 16. januar 2012. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1008 af 30/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Kravspecifikation 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til kravspecifikation... 4 1.1. Formål og overordnede

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere