UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v."

Transkript

1 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) 1 I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XXX 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Ved opfølgningen skal der altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes en individuel samtale, jf. dog stk. 5 og 6. Opfølgningen kan dog ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis 1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted, 2) den sygemeldte er i tilbud eller 3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist. 3. I 13 indsættes efter stk. 4 som nye stykker: Stk. 5. Hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale, jf. stk. 4, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Stk. 6. Hvis alvorlig sygdom forhindrer enhver form for kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (stand by). Stk. 5 bliver herefter stk. 7. Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr

2 4. I 24 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 medregnes ikke søgnehelligdage. 5. I 25, stk. 2, ændres 24, stk. 2 til: 24, stk. 2 og I 32, stk. 1, nr. 1, ændres 13 uger til: 26 uger, og 120 timer til: 240 timer. 7. I 32, stk. 2, ændres 13-ugers-perioden til: 26-ugers-perioden. 8. I 50, stk. 3 og 52, stk. 2, ændres pr. dag til: pr. dag, jf. dog 53 a. 9. I 51, 1. pkt., ændres været syg til: været syg, jf. dog 53 a. 10. Efter 53 indsættes i kapitel 18: 53 a. En person har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. 2 Loven træder i kraft den 2. juli 2012, dog træder 1, nr. 1-3, i kraft den 3. januar Stk. 1. 1, nr. 6-7, finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. juli 2012 eller senere. Stk. 2. 1, nr. 4-5 og 8-10, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 2. juli 2012 eller senere. Stk. 3. Ved opgørelse af sygedagpengeperioden efter 24, stk. 1 eller 25, stk. 1, medregnes ikke søgnehelligdage, der ligger efter den 2. juli Stk. 4. Ved opgørelse af beskæftigelsesperioder efter 32 medregnes beskæftigelse, der ligger før den 2. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Gældende ret Forslagets indhold 2.2. Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Gældende ret Forslagets indhold 2.3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgning Gældende ret Forslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet 3.2. Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Økonomiske konsekvenser 4.2. Administrative konsekvenser 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen og reglerne om sygedagpenge på søgnehelligdage. 3

4 Desuden er der i lovforslaget medtaget et forslag om en præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal foretage sygedagpengeopfølgningen. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Sygedagpenge er oprindeligt tænkt som en korttidsydelse (1 år) med en relativ høj sats. Heraf følger et forholdsvist lempeligt beskæftigelseskrav sammenlignet med dagpenge ved arbejdsløshed. Sygedagpengeloven omfatter en række bestemmelser, der muliggør at sygedagpengeretten kan forlænges ud over 1 år, når bestemte betingelser er opfyldt. Disse forlængelsesbestemmelser er løbende blevet udvidet senest i forbindelse med finansloven for henholdsvis 2007, 2008 og 2010 uden at beskæftigelseskravet er fulgt med. Udgangspunktet er dog fortsat, at sygedagpenge er tidsbegrænset til et år. Med de eksisterende forlængelsesmuligheder kan sygemeldte, der opfylder en eller flere betingelser for forlængelse, modtage sygedagpenge i flere år og i nogle tilfælde i en endnu længere periode. Forslaget sikrer, at denne mulighed for at få sygedagpenge i en længere periode modsvares af et krav om øget forudgående beskæftigelse Gældende ret Efter gældende regler er en sygemeldt lønmodtager berettiget til sygedagpenge fra kommunen, når ét af følgende beskæftigelseskrav er opfyldt: - Lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygdommen med mindst 120 timers beskæftigelse. - Lønmodtageren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen var blevet ledig og ikke havde været syg. - Lønmodtageren inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af en vis varighed. - Lønmodtageren er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. - Lønmodtageren er ansat i fleksjob. Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, uanset om et af beskæftigelseskravene er opfyldt eller ej. Hvis lønmodtageren er berettiget til løn under sygdom, udbetales sygedagpengene til arbejdsgiveren som lønkompensation. Beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren er, at lønmodtageren har haft 8 ugers uafbrudt ansættelse med mindst 74 timers beskæftigelse. 4

5 For så vidt angår sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende er beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen, at der inden for de seneste 12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet Forslagets indhold Det foreslås, at det nuværende beskæftigelseskrav for, hvornår en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hæves fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240 timers beskæftigelse. Der ændres ikke på de øvrige beskæftigelseskrav, der kan give ret til sygedagpenge. Det betyder, at den sygemeldte fortsat kan opfylde beskæftigelseskravet ved fx at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. Der ændres heller ikke på beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren. Der henvises til lovforslagets 1, nr Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Gældende ret Efter gældende lovgivning har arbejdsgiveren ikke pligt til at udbetale sygedagpenge på søgnehelligdage i arbejdsgiverperioden på de tre første uger af fraværsperioden. Efter praksis gælder det tilsvarende, når det er kommunen, der udbetaler sygedagpenge i de tre første fraværsuger. Efter de tre første uger udbetales også sygedagpenge på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag, fx Skærtorsdag og Store Bededag. Derimod er fx grundlovsdag og juleaftensdag ikke officielle helligdage i Danmark, og disse dage er derfor ikke søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 10 for så vidt angår en nærmere beskrivelse af en søgnehelligdag Forslagets indhold Det foreslås, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen. Det betyder, at der ikke vil blive udbetalt sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på søgnehelligdage. Arbejdsgivere vil ligeledes ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage, idet arbejdsgiverens refusionskrav er et afledt krav. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4-5 og

6 2.3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgningen Gældende ret Efter gældende regler i sygedagpengelovens 13, stk. 4, holdes der som udgangspunkt individuelle samtaler ved alle opfølgninger i sygedagpengesager. Opfølgningen kan ske telefonisk i visse situationer. Når sygdommen forhindrer samtale, kan opfølgningen endvidere ske på anden måde, herunder fx ved at kontakte sygehuset Forslagets indhold Med forslaget præciseres det, at sygedagpengeopfølgningen i de tilfælde, hvor den i dag kan ske telefonisk, fremover kan ske telefonisk, ved brev eller digitalt, fx ved en . Desuden foreslås formen for opfølgningen præciseret i de tilfælde, hvor alvorlig sygdom forhindrer opfølgning ved individuel samtale, og opfølgningen skal ske uden kontakt med den sygemeldte (stand by). Opfølgningen skal da i stedet iværksættes ved hjælp af kontakt til fx læge, sygehuslæge og andre kommunale forvaltninger for at skaffe oplysninger i sagen om borgerens helbred og behandlingsforløb. Opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes således på stand by. Der henvises til lovforslagets 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Forlængelse af beskæftigelseskravet Med lovforslaget forlænges beskæftigelseskravet for, hvornår en person er berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra 13 uger til 26 uger. Justeringen skønnes samlet at berøre forløb og medføre offentlige mindreudgifter på 35 mio. kr. i 2012 og på 70,1 mio. kr. fra 2013 og fremefter. Forslaget skønnes at medføre mindreudbetaling af sygedagpenge på samlet 125,7 mio. kr. Heraf skønnes kommunerne at spare 61 mio. kr., og staten sparer 64,7 mio. kr. For de ikke arbejdsløshedsdagpengeberettigede personer, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav, vil en del kunne modtage kontanthjælp. Der skønnes på den baggrund merudgifter til kontanthjælp på 16,7 mio. kr. svarende til merudgifter for kommunerne på 10,9 mio. kr. og 5,8 mio. kr. for staten. Forslaget træder i kraft den 2. juli 2012 for nye sygedagpengeforløb, hvorfor der først er fuld effekt i

7 Tabel 2.1.a. Konsekvenser vedrørende sygedagpenge- og kontanthjælpsudbetalingerne fordelt på kommune og stat som følge af forslag om at forlænge beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger Mio. kr Kommuner - Sygedagpenge - Kontanthjælp Staten - Sygedagpenge - Kontanthjælp - -30,5 5,5-61,0 10,9-61,0 10, ,4-64,7-64,7 2,9 5,8 5,8 I alt - -54,5-109,0-109,0 For personer, der via deres ansættelse er sikret ret til løn under sygdom, vil det være arbejdsgiveren, der mister sygedagpengerefusionen. Det er skønnet, at 75 pct. af de sygemeldte er beskæftigede og modtager løn under sygdom af arbejdsgiveren. Forslaget indebærer merudgifter for kommunerne og regionerne som arbejdsgivere for de ansatte, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav, idet de ikke længere er berettiget til refusion for disse personer. De samlede offentlige mindreudgifter til sygedagpenge svarer derfor kun til mindreudgifterne vedrørende private arbejdsgivere og til ikke arbejdsløshedsdagpengeberettigede personer. De private arbejdsgivere skønnes at miste sygedagpengerefusion på 27,7 mio. kr. i 2012 og på 55,4 mio. kr. i 2013 og frem. Kommunernes, regionernes og statens andel af merudgiften til sygedagpenge opgøres på baggrund af en vægtet andel af beskæftigelsen og sygefraværet. De øgede arbejdsgiverudgifter skønnes at udgøre 24,2 mio. kr. for kommunerne, 6,0 mio. kr. for regionerne og 8,7 mio. kr. for staten ved fuld indfasning. Tabel 2.1.b. Øgede arbejdsgiverudgifter fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at forlænge beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger Mio. kr Kommuner - 12,1 24,2 24,2 Regioner - 3,0 6,0 6,0 Staten - 4,4 8,7 8,7 I alt - 19,5 38,9 38,9 De samlede offentlige mindreudgifter skønnes at være på 35 mio. kr. i 2012 og på 70,1 mio. kr. fra 2013 og fremefter. 7

8 Tabel 2.1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at forlænge beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger Mio. kr Kommuner - -12,9-25,9-25,9 Regioner - 3,0 6,0 6,0 Staten - -25,1-50,2-50,2 I alt - -35,0-70,1-70,1 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne og regionerne. Forslaget vurderes alene at have begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Med lovforslaget foreslås det, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen. Forslaget skønnes samlet at indebære offentlige mindreudgifter på 203,6 mio. kr. årligt i et gennemsnitsår. Lovforslaget skønnes at betyde mindreudgifter til sygedagpenge på 365,7 mio. kr. ved fuld indfasning. Heraf skønnes kommunerne at have mindreudgifter på 201,1 mio. kr. og staten på 164,6 mio. kr. Som følge af at der ikke ydes refusion af udgifter til sygedagpenge på søgnehelligdage, vil bidragene fra forsikringsordningerne for frivilligt forsikrede og forsikrede mindre arbejdsgivere falde. Samlet set forventes bidragsindtægterne at falde med 11 mio. kr. ved fuld indfasning. Statens besparelse reduceres dermed med 11 mio. kr. og bliver på 153,6 mio. kr. ved fuld indfasning. Forslaget træder i kraft den 2. juli 2012, hvorfor der er regnet med 2 søgnehelligdage i Tabel 2.2.a. Mindre sygedagpengeudgifter fordelt på kommune og stat som følge af forslag om at ændre reglerne for udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage Mio. kr Kommuner - -57,5-201,1-201,1 Staten - -43,9-153,6-153,6 I alt ,4-354,7-354,7 For de arbejdsgivere, der udbetaler løn eller sygedagpenge til ansatte under sygdom, betyder forslaget mindre i sygedagpengerefusion. Forslaget indebærer merudgifter for kommunerne og regionerne som arbejdsgivere vedrørende den mistede sygedagpengerefusion på søgnehelligdage for de sygemeldte ansatte. Den samlede offentlige mindreudgift ved forslaget 8

9 svarer derfor til mindreudgifterne vedrørende private arbejdsgivere og sygemeldte personer, der modtager sygedagpenge. De private arbejdsgivere skønnes at miste sygedagpengerefusion på 40,9 mio. kr. i 2012 og på 143,1 mio. kr. i 2013 og frem. Kommunernes, regionernes og statens andel af merudgiften til sygedagpenge opgøres på baggrund af en vægtet andel af beskæftigelsen og sygefraværet. De øgede arbejdsgiverudgifter skønnes at udgøre 94 mio. kr. for kommunerne, 23,4 mio. kr. for regionerne og 33,7 mio. kr. for staten ved fuld indfasning. Tabel 2.2.b. Øgede arbejdsgiverudgifter fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at ændre reglerne for udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage Mio. kr Kommuner - 26,8 94,0 94,0 Regioner - 6,7 23,4 23,4 Staten - 9,6 33,7 33,7 I alt - 43,1 151,1 151,1 De samlede offentlige mindreudgifter skønnes at være i størrelsesordenen 58,3 mio. kr. i 2012 og 203,6 mio. kr. fra 2013 og fremefter. Tabel 2.2. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune, region og stat som følge af forslag om at ændre reglerne for udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage Mio. kr Kommuner - -30,7-107,1-107,1 Regioner - 6,7 23,4 23,4 Staten - -34,3-119,9-119,9 I alt - -58,3-203,6-203,6 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne og regionerne. Forslaget vurderes alene at have begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v Økonomiske konsekvenser Forslagene betyder, at arbejdsgiverne mister refusion af sygedagpengene fra kommunen for medarbejdere, der er sygemeldt på søgnehelligdage og for medarbejdere, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav på 26 uger. Private arbejdsgivere skønnes at miste sygedagpengerefusion for 143,1 mio. 9

10 kr. vedrørende forslaget om søgnehelligdage og 55,4 mio. kr. vedrørende det nye beskæftigelseskrav Administrative konsekvenser Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget har derfor ikke været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Ankestyrelsen, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser / mindreudgifter Stat: 2011: 0 mio. kr. 2012: 79,4 mio. kr. 2013: 229,3 mio. kr. 2014: 229,3 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 88,0 mio. kr. 2013: 262,1 mio. kr. 2014: 262,1 mio. kr. Regioner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Negative konsekvenser / merudgifter Stat: 2011: 0 mio. kr. 2012: 20,0 mio. kr. 2013: 59,2 mio. kr. 2014: 59,2 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 44,4 mio. kr. 2013: 129,1 mio. kr. 2014: 129,1 mio. kr. Regioner: 2011: 0 mio. kr. 2012: 9,7 mio. kr. 2013: 29,4 mio. kr. 2014: 29,4 mio. kr. 10

11 Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes alene at have begrænsede administrative konsekvenser Ingen Ingen Mistet sygedagpengerefusion for private arbejdsgivere 2011: 0 mio. kr. 2012: 68,6 mio. kr. 2013: 198,5 mio. kr. 2014: 198,5 mio. kr. Ingen Ingen Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter sygedagpengelovens 13, stk. 4, skal der ved opfølgningen i en sygedagpengesag altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand. Det foreslås at tydeliggøre dette generelle hensyn ved at flytte bestemmelsen herom frem fra 13, stk. 4 til 13, stk. 1. Til nr. 2 og 3 Efter sygedagpengelovens 13, stk. 4, skal der ved alle opfølgninger i sygedagpengesager som udgangspunkt holdes individuelle samtaler. I visse situationer kan opfølgningen ske telefonisk. Når sygdommen forhindrer samtale, kan opfølgningen endvidere ske på anden måde, herunder uden kontakt med den sygemeldte. Med forslagene om ændret formulering af stk. 4 og indsættelse af stk. 5 og 6 præciseres det, at opfølgningen i de tilfælde, hvor den i dag kan ske telefonisk, fremover kan ske telefonisk, ved brev eller digitalt, fx ved en e- mail. Desuden præciseres det, at hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Endelig foreslås der en redaktionel præcisering af formen for opfølgningen i de tilfælde, hvor sygdommen forhindrer opfølgning ved individuel samtale, og opfølgningen skal ske uden kontakt med den sygemeldte (stand by). 11

12 Hvis alvorlig sygdom forhindrer, at opfølgningen sker ved samtale eller anden form for kontakt med den sygemeldte, skal opfølgningen foregå uden kontakt med den sygemeldte. Opfølgningen iværksættes i stedet ved hjælp af kontakt til fx læge, sygehuslæge, andre kommunale forvaltninger, med henblik på at tilvejebringe oplysninger i sagen om borgerens helbred og behandlingsforløb. Men opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes på stand by. Stand by anvendes i situationer med alvorlig sygdom som fx kræftsygdom, hvor den sygemeldte er indlagt, i gang med et omfattende behandlingsforløb, eller netop har gennemgået en stor operation, og hvor kontakt med den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig. Det er sygemeldtes samlede situation, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om opfølgningen skal sættes på stand by. Sygemeldtes psykiske tilstand skal således også indgå i vurderingen, og der skal i vurderingen være særlig opmærksomhed på den psykiske tilstand i forbindelse med livstruende sygdomme. Det beror altid på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvordan opfølgningen tilrettelægges. I sager hvor jobcentret er i tvivl om, hvorvidt opfølgningen med personligt fremmøde er muligt og hensigtsmæssigt, eksempelvis i forbindelse med alvorlig kræftsygdom eller anden alvorlig sygdom, skal jobcentret kontakte den syges egen læge eller sygehusets læge, før der evt. indkaldes til opfølgningssamtale. Jobcenteret vurderer på baggrund af lægens input, om opfølgningen sættes på stand by, fordi sygdommen forhindrer opfølgningen ved kontakt med den sygemeldte. Der skal være tungtvejende grunde, hvis jobcentret ikke beslutter at sætte opfølgningen på stand by, når der foreligger oplysninger om, at kontakt til sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af sygemeldtes helbredssituation. Når en sag er sat på stand by, foretager jobcentret opfølgningen uden kontakt med sygemeldte. Ved hver opfølgning skal jobcentret kontakte sygemeldtes egen læge eller sygehuslægen for at indhente informationer om udviklingen og på den baggrund vurdere, om sagen fortsat skal være på stand by. Sager, hvor opfølgningen er sat på stand by vil altid blive visiteret til kategori 3. Anden opfølgning er således senest inden 3 måneder regnet fra 1. fraværsdag. Efterfølgende opfølgninger er herefter senest hver 3. måned. Kommunen skal ved hver opfølgning tage stilling til, om opfølgningen fortsat skal ske uden kontakt til den sygemeldte, eller om opfølgningen kan tilrettelægges med kontakt. I sager, hvor opfølgningen er sat på stand by, kan kommunen efter en konkret vurdering beslutte fx ved brev at oplyse den sygemeldte om, hvem den pågældende har som kontaktperson i kommunen, og at sygemeldte selv har mulighed for at henvende sig for at få vejledning og hjælp, så længe sagen er sat på stand by. 12

13 Til nr. 4 og 5 I sygedagpengelovens 24 er der fastsat regler om, hvilke dage der medregnes ved opgørelsen af sygedagpengeperioden i forbindelse med varighedsbegrænsningen. Der er med de foreslåede ændringer tale om konsekvensændringer som følge af forslaget i 1, nr. 10 om, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage. Med hensyn til en nærmere beskrivelse af en søgnehelligdag henvises til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 10. Det foreslås med forslaget i 1, nr. 4, at der i sygedagpengelovens 24 indsættes som nyt stk. 3, at der i opgørelse af sygedagpengeperioden på 52 uger efter sygedagpengelovens 24, stk. 1, ikke skal medregnes søgnehelligdage. Med forslaget i 1, nr. 5 om ændring af sygedagpengelovens 25, stk. 2, foreslås det, at søgnehelligdage heller ikke skal medregnes ved opgørelse af den særlige sygedagpengeperiode på 26 uger, der gælder for personer omfattet af sygedagpengelovens 25, stk. 1. Med forslagene sikres, at der ved opgørelsen af sygedagpengeperioden i forbindelse med varighedsbegrænsningen ikke medregnes dage, hvor den sygemeldte ikke har været berettiget til sygedagpenge på søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 6 og 7 I sygedagpengelovens 32, stk. 1, nr. 1, er det fastsat, at en lønmodtager har ret til sygedagpenge, hvis den pågældende har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Efter forslaget skal dette beskæftigelseskrav udvides, således at det fremover bliver et krav, at lønmodtageren skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer. Som konsekvens heraf foreslås en ændring i sygedagpengelovens 32, stk. 2, således at der henvises til en 26-ugers-periode i stedet for den nuværende 13-ugers-periode. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 8 og 9 Der er i sygedagpengelovens fastsat regler om sygedagpengenes størrelse til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. 13

14 Med de foreslåede ændringer i lovens 50, stk. 3, 51, stk. 1, og 52, stk. 2, er der tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om ikke at udbetale sygedagpenge på søgnehelligdage, jf. lovforslagets 1, nr. 10. Med forslaget sikres det, at det tydeligt fremgår af de 3 ovennævnte bestemmelser i sygedagpengeloven, at der ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 10 Der stilles forslag om, at der som 53 a indsættes en ny bestemmelse i sygedagpengeloven om, at en person ikke har ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Det er Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag. Endvidere er 1. og 2. juledag samt Nytårsdag også søgnehelligdage, forudsat de ikke falder på en søndag. Der kan således være mellem 6-9 søgnehelligdage i løbet af et kalenderår. Den 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er ikke officielle helligdage i Danmark, og disse dage er derfor ikke søgnehelligdage. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 2. juli Dog foreslås det, at lovens 1, nr. 1-3, om ændring af sygedagpengelovens 13, stk. 1 og 4, vedrørende fleksibiliteten i reglerne om kommunernes sygedagpengeopfølgning, træder i kraft den 3. januar Til 3 I stk. 1 foreslås det, at ændringerne i 1, nr. 6-7, om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen, finder anvendelse for sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. juli 2012 eller senere. I stk. 2 foreslås det, at ændringerne i 1, nr. 4-5 og 8-10, om ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 2. juli 2012 eller senere. 14

15 I stk. 3 foreslås det, at der ved opgørelse af sygedagpengeperioden efter 24, stk. 1 eller 25, stk. 1, ikke skal medregnes de søgnehelligdage, der ligger efter den 2. juli I stk. 4 foreslås det, at også beskæftigelsesperioder, der ligger forud for den 2. juli 2012, medregnes, når kommunen skal tage stilling til, om beskæftigelseskravet for at opnå ret til sygedagpenge er opfyldt i det enkelte tilfælde. Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende regler Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XXX 2010, foretages følgende ændringer: 13. Kommunen fastlægger ved visitationen efter 12 proceduren for opfølgningsforløbet, herunder hyppighed af den løbende opfølgning. Stk. 2. I sager, der er omfattet af 12, nr. 1 og 3, skal der første gang senest følges op inden udgangen af den 8. uge regnet fra første fraværsdag. Der skal anden gang senest følges op inden 3 måneder regnet fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op senest hver 3. måned. Stk. 3. I sager, der er omfattet af 12, nr. 2, skal der første gang senest følges op inden udgangen af den 8. uge regnet fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op mindst hver 4. uge. Stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes der individuelle samtaler. Opfølgningssamtalen kan ske telefonisk, hvis sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen 1. I 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Ved opfølgningen skal der altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes en individuel samtale, jf. dog stk. 5 og 6. Opfølgningen kan dog ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis 1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted, 2) den sygemeldte er i tilbud eller 3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist. 3. I 13 indsættes efter stk. 4 som nye 15

16 skal finde sted. Opfølgningssamtalen kan ske telefonisk, når sygdommen forhindrer individuel samtale, når den sygemeldte er i tilbud, eller når den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvis. Når sygdommen forhindrer en samtale, kan opfølgningen ske ved brev, digitalt eller på anden måde uden kontakt til den sygemeldte. Ved opfølgningen skal der altid tages nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand. Stk Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, jf. dog 25. Stk. 2. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 medregnes ikke de dage, for hvilke der er udbetalt dagpenge eller løn 1) fra arbejdsgiveren eller kommunen i de første 2 uger af fraværsperioden ved sygdom eller 2) i anledning af graviditet, barsel eller adoption eller ved børns alvorlige sygdom, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). 25. Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder til personer, der 1) modtager førtidspension bortset fra invaliditetsydelse, 2) opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension bortset fra invaliditetsydelse eller 3) har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Stk. 2. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 finder 24, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk stykker: Stk. 5. Hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale, jf. stk. 4, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Stk. 6. Hvis alvorlig sygdom forhindrer enhver form for kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (stand by). Stk. 5 bliver herefter stk I 24 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 medregnes ikke søgnehelligdage. 5. I 25, stk. 2, ændres 24, stk. 2 til: 24, stk. 2 og 3. 16

17 32. En lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, når den pågældende 1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold, 2) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, 4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller 5) er ansat i fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. I opgørelsen af 13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder, hvor lønmodtageren har 1) arbejdet som lønmodtager, 2) arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager og med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet efter 42, 3) modtaget sygedagpenge eller dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 4) modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, 5) afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse, 6) modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond eller 7) været omfattet af en arbejdskonflikt. Stk I 32, stk. 1, nr. 1, ændres 13 uger til: 26 uger, og 120 timer til: 240 timer. 7. I 32, stk. 2, ændres 13-ugersperioden til: 26-ugers-perioden Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, udbetales sygedagpenge til lønmodtagere 8. I 50, stk. 3 og 52, stk. 2, ændres pr. dag til: pr. dag, jf. dog 53 a. 17

18 efter en 5-dages-uge med lige store andele pr. dag. Stk Stk. 2. Til selvstændige erhvervsdrivende udbetales sygedagpenge efter en 5-dagesuge fra mandag til fredag med lige store andele pr. dag. 51. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg. Til personer, der ved deltagelse i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager ydelser, som træder i stedet for arbejdsløshedsdagpenge, udgør sygedagpengene et beløb svarende til den aktuelle indtjening, dog maksimalt det højeste sygedagpengebeløb. 9. I 51, 1. pkt., ændres været syg til: været syg, jf. dog 53 a. 10. Efter 53 indsættes i kapitel 18: 53 a. En person har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. 2 Loven træder i kraft den 2. juli 2012, dog træder 1, nr. 1-3, i kraft den 3. januar Stk. 1. 1, nr. 6-7, finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. juli 2012 eller senere. Stk. 2. 1, nr. 4-5 og 8-10, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 2. juli 2012 eller senere. Stk. 3. Ved opgørelse af sygedagpengeperioden efter 24, stk. 1 eller 25, stk. 1, medregnes ikke søgnehelligdage, der ligger efter den 2. juli Stk. 4. Ved opgørelse af 18

19 beskæftigelsesperioder efter 32 medregnes beskæftigelse, der ligger før den 2. juli

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering

Notat. Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Notat Nye regler på sygedagpengeområdet De mest syge og de mindst bliver fritaget for aktivering Sags id: Kontaktperson: E-mail: japed@assens.dk Dir. tlf.: 753 I forbindelse med finanslovsforhandlingerne

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere