1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007."

Transkript

1 VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON Indhold 1. Formidlingspuljerne 2. Formidlingsplanen 3. Generelle krav og forhold 4. Kriterier til ansøgninger for hver pulje 5. Procedure for behandling af ansøgninger i Kontaktoplysninger 1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra Kulturstyrelsen administrerer fem puljer, der yder tilskud til udvikling af museernes formidling. Puljerne kan søges af statslige og statsanerkendte museer under Kulturministeriet. Museer uden statsanerkendelse har mulighed for at søge pulje 1. Udvikling af museernes formidling, hvis museet oppebærer et årligt kommunalt driftstilskud på minimum kr. og har en samling af væsentlig betydning. Det er Kulturstyrelsen, der vurderer samlingens betydning. Formidlingspuljerne er følgende: Side 1 af 9

2 1. Udvikling af museernes formidling (6.0 mio. kr.) Puljen støtter udvikling af formidlingsprojekter herunder udstillingskoncepter, med brugerperspektiv og/eller fokus på nye brugergrupper. Puljen prioriterer bl.a. projekter med et internationalt perspektiv. 2. Undervisningsaktiviteter på museerne (5,0 mio. kr.) Puljen støtter projekter, der udvikler museernes læringspotentialer gennem tilbud til grundskoler, ungdomsuddannelser, sprogskoler samt læreruddannelser og/eller støtte til etablering afdelinger for læring på museer. 3. Forskning i museernes formidling (4.0 mio. kr.) Puljen støtter forskningsprojekter baseret på empiriske undersøgelser af museernes formidlingspraksis. 4. Brugerundersøgelser (2.0 mio. kr.) Puljen støtter kvalitative undersøgelser af brugergrupper, der supplerer resultaterne af den nationale brugerundersøgelse. 5. International erfaringsudveksling og kompetencegivende efteruddannelse (2.0 mio. kr.) Puljen støtter studieophold på udenlandske museer, ophold ved danske museer af udenlandske specialister i museumsformidling samt workshops for museumsformidlere med international deltagelse. Puljen støtter kompetencegivende efteruddannelse for museernes formidlingsmedarbejdere primært på danske eller udenlandske universiteter. Ansøgningsfrister: Pulje 1-4, tirsdag d. 15. maj 2012 kl Pulje 5 kan søges løbende. 2. Formidlingsplanen udvikling af museernes formidling Formidlingspuljerne er en central del af Kulturministeriets plan for at styrke museernes formidling af viden om kunst, kultur- og naturarv. Hensigten er at kvalificere og udvikle formidlingen på landets museer og hermed skabe adgang og kendskab til kulturarv for alle borgere i Danmark. Kulturstyrelsen har ansvaret for at gennemføre formidlingsplanen, som har følgende indsatsområder: Udvikling af museernes formidling Forskning i formidling Uddannelse og kompetenceudvikling Internationalt samarbejde Museer og undervisning Brugerundersøgelser Side 2 af 9 Side 2 af 9

3 Videndeling om formidlingsinitiativer Læs mere om Formidlingsplanen og projekter der har modtaget støtte fra formidlingspuljerne på Kulturstyrelsens hjemmeside; Formidlingsplanen bygger på Udredning om museernes formidling, som blev udgivet af Kulturministeriet i Udredning om museernes formidling kan downloades eller bestilles på Kulturministeriets hjemmeside under menupunktet publikationer. 3. Generelle forhold, som gælder alle puljer Kulturstyrelsen lægger vægt på at projekter, der modtager støtte fra formidlingspuljerne er bæredygtige. Det vil sige, at den viden projekterne genererer forankres på museerne og medfører professionel udvikling af museernes formidling. Det er en forudsætning for at modtage midler fra formidlingspuljerne, at et projekt bliver gennemført i samarbejde mellem flere museer, kultur- eller uddannelsesinstitutioner i Danmark eller internationalt. Der er mulighed for at søge støtte til det samme formidlingsprojekt fra flere puljer i samme ansøgningsrunde. Eksempelvis kan et formidlingsprojekt (pulje 1) have tilknyttet en udenlandsk formidlingskompetence (pulje 5), og projektet kan samtidig omfatte brugerinddragelse og brugerundersøgelser (pulje 4). Ligeledes kan et formidlingsprojekt rumme forskning i formidling (pulje 3) og udvikling af nye undervisningsaktiviteter (pulje 2). Det er ligeledes muligt, at søge støtte til udvikling af et projekt over flere år. Det kan f.eks. være at et projekt udvides med flere samarbejdspartnere og til at have nationalt eller internationalt omfang. Projektansøgninger skal omfatte en redegørelse for hvilke beslægtede projekter, der har været gennem ført i Danmark samt eventuelle markante internationale projekter. Et projekt, der modtager støtte fra formidlingspuljerne, skal igangsættes inden for et år, efter bevillingen er modtaget. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen. Der er mulighed for at ansøge om fornyet støtte til projektet det efterfølgende år. Her vil projektet blive vurderet på ny. Større ændringer i et projekt kræver godkendelse af Kulturstyrelsen. Formidlingspuljerne yder ikke støtte til: Projekter, som ikke har relation til museumsformidling Almindelig drift, administrationsomkostninger og uspecificerede projektomkostninger Udgifter til trykning, som ikke er en integreret del af formidlingen Anskaffelse af inventar og it-udstyr med mindre det er en ganske særlig og helt central del af selve formidlingen Side 3 af 9 Side 3 af 9

4 Diæter Bemærk: Der er separat elektronisk ansøgningsskema til hver af de fem puljer. Skemaerne findes på Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal være forelagt museets leder/bestyrelsesformand, og det dokumenteres ved at afkrydse felt i ansøgningsskemaet. Ansøgninger til pulje 1-4 skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. maj 2012 kl Projektleder og projektdeltagere skal udarbejde en rapport, der redegør for projektets aktiviteter. Afrapporteringen skal indeholde evaluering af projektet og refleksioner over de erfaringer og den viden, museets medarbejdere har opnået gennem projektforløbet. Rapportens konklusioner skal gengives i et særligt elektronisk skema til videndeling og erfaringsudveksling med henblik på offentliggørelse og systematiseret videndeling om formidlingsprojekter mellem danske museer. Skemaet er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. 4. Kriterier som lægges til grund for vurdering af ansøgninger Der er specifikke kriterier for hver pulje. De generelle forhold for alle formidlingspuljerne fremgår af afsnit 3. Pulje 1: Udvikling af museernes formidling Hensigten med puljen er at støtte udvikling af museernes formidling af kunst, kultur- og naturarv, der skaber et kvalitetsløft for museernes brugere og/eller fokuserer på nye brugergrupper. Det er en forudsætning for bevilling at projektet er baseret på inddragelse af slutbrugerne i projektets udviklingsfase. Puljen giver bl.a. støtte til nye udstillingskoncepter. I vurderingen af ansøgningerne vil følgende forhold være kvalificerende: Projektet fremmer museerne som synlige aktører i lokalsamfundet. Projektet bygger på resultaterne af den nationale brugerundersøgelse. Projektet fokuserer på nye brugergrupper som ikke anvender museerne. Projektet har brugere mellem år som målgruppe. Projektet rummer partnerskaber med institutioner, som repræsenterer brugergrupper med særlige behov f.eks. kulturelt og/eller socialt marginaliserede brugere. Side 4 af 9 Side 4 af 9

5 Projektet bygger på samarbejde mellem museer fra forskellige museumskategorier og/eller er baseret på samarbejde med andre kulturinstitutioner. Projektet bygger på partnerskaber med offentlige og private organisationer, institutioner og virksomheder. Projektet har et internationalt perspektiv. Projektet kombinerer formidlingen i museets fysiske rum med digitale platforme. Projektet benytter regin-værktøjer. Bemærk: De kvalificerende forhold er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Projektleder samt projektdeltagere bør bestå af museernes faste medarbejdere eventuelt gennem frikøb. Derved opnår museerne de bedste betingelser for, at den viden, projektet genererer, deles og implementeres som ny praksis på museerne. Det er en forudsætning for at modtage støtte at projektleder samt projektdeltagere bidrager aktivt i museernes faglige miljøer med den viden og de erfaringer, som projektet genererer. I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på medfinansiering af det Pulje 2: Undervisningsaktiviteter på museerne Hensigten med puljen er at fremme udviklingen af undervisningstilbud til grundskoler, ungdomsuddannelser, sprogskoler og læreruddannelser og hermed kvalificere museernes læringspotentialer. Det er Kulturstyrelsens mål at museumsundervisning udgør et kvalificeret pædagogisk og fagligt bidrag til alle børn og unges grund- og ungdomsuddannelse. Puljen støtter undervisningsaktiviteter, der bygger på museernes ansvarsområder og forskning og udnytter museernes unikke fysiske rammer, genstande og miljøer. Formålet er at undervisningsaktiviteterne udgør et fagligt supplement til uddannelsesinstitutionernes undervisning. Derfor skal undervisningsaktiviteter medtænke uddannelsesinstitutionernes fag, læseplaner og undervisningsmål. Puljen kan også støtte projekter til etablering af undervisningsafdelinger på museerne. I vurderingen af ansøgningerne vil følgende forhold være kvalificerende: Projektet bliver gennemført i samarbejde mellem museer og/eller andre kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsmiljøer. Side 5 af 9 Side 5 af 9

6 Projektet rummer udvikling af evalueringsværktøjer, som kan bidrage til at kvalitetssikre og udvikle museernes didaktiske kompetencer. Projektet har fokus på udvikling af undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne. Projektet har fokus på at udvikle undervisningstilbud til sprogskoler. Projektet har fokus på udvikling af undervisningstilbud til elevgrupper med særlige behov f.eks. ressourcesvage elever, eller kulturelt og/eller socialt marginaliserede elevgrupper. Projektet rummer partnerskaber med institutioner, som repræsenterer elevgrupper med særlige behov. Bemærk: De kvalificerende forhold er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Projektleder samt projektdeltagere bør bestå af museernes faste medarbejdere evt. gennem frikøb. Derved opnår museerne de bedste betingelser for at den viden, som projektet generer, deles og implementeres som ny praksis på museerne. Projektleder samt projektdeltagere bør bidrage aktivt til debat og refleksion i museernes faglige miljøer. I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på medfinansiering af det Pulje 3: Forskning i museernes formidling Hensigten med puljen er at støtte forskningsprojekter baseret på empiriske undersøgelser af museernes formidlingspraksis med henblik på kvalificering og udvikling af museernes formidling, der bygger på dansk og international forskning. Det er en forudsætning for at opnå støtte: At projektet er baseret på eksisterende national- og international forskning i formidling. At forskningsresultaterne er offentligt tilgængelige. At projektdeltagerne aktivt bidrager til debat og refleksion i musernes faglige miljøer. Projektet omfatter samarbejde med nationale eller internationale faglige kompetencer på universitetsniveau. Projektet tager udgangspunkt i formidlingspraksisser på flere museer og/eller kulturinstitutioner. Projektet skal tilrettelægges, så resultaterne har relevans for andre statslige eller statsanerkendte museer. Side 6 af 9 Side 6 af 9

7 I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på medfinansiering af det Pulje 4: Brugerundersøgelser Hensigten med puljen er at inddrage borgernes viden og erfaringer i udviklingen af museernes formidling. Brugerundersøgelserne skal supplere resultaterne af den nationale brugerundersøgelse. Puljen støtter kvalitative brugerundersøgelser, der bidrager til et systematiseret og reflekteret grundlag for udviklingen af museernes formidling. Puljen yder tilskud til kvalitative undersøgelser af både fysiske og digitale formidlingsaktiviteter. Brugerundersøgelserne skal opfylde følgende kriterier: Undersøgelsen skal være metodisk velfunderet. Undersøgelsen skal have relevans for museernes formidlingspraksis. Undersøgelsen skal tilrettelægges, så resultaterne har relevans for andre statslige eller statsanerkendte museer. Undersøgelsens resultater skal gøres tilgængelig for andre museer. I vurderingen af ansøgningerne vil følgende forhold være kvalificerende: Undersøgelsen rummer samarbejde mellem museer på tværs af museumskategorierne og/eller samarbejde med andre kultur- og uddannelsesinstitutioner. Projektet rummer partnerskaber med institutioner som repræsenterer brugergrupper med særlige behov f.eks. kulturelt og/eller socialt marginaliserede brugere. Projektet fokuserer på nye brugergrupper som ikke anvender museet. Bemærk: De kvalificerende forhold er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Museet er forpligtet til videndeling af resultaterne af projektet i museernes faglige miljøer. I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på medfinansiering af det Pulje 5: International erfaringsudveksling og kompetencegivende efteruddannelse Side 7 af 9 Side 7 af 9

8 Hensigten med puljen er at kvalificere og styrke formidlingskompetencerne på museerne i Danmark gennem international erfaringsudveksling og kompetencegivende efteruddannelse til museernes fastansatte medarbejdere. Puljen yder tilskud til rejseudgifter og ophold for danske museumsansatte på udenlandske museer og tilskud til ophold af udenlandske specialister i museumsformidling ved danske museer. Puljen støtter bl.a.: Ophold på et eller flere større udenlandske museer med specialiseret formidling inden for f.eks. udstillingspraksis, undervisning, social inklusion, formidling til ældre, frivillige medarbejdere, levendegørelse af historien. Et eller flere museers invitation af en udenlandsk specialist til Danmark med henblik på at udveksle erfaringer omkring specifikke formidlingsfaglige spørgsmål. Workshops for museumsformidlere med international deltagelse primært i Danmark, hvor halvdelen af deltagerne bør være fastansat ved danske museer. Støtte til kompetencegivende efteruddannelse af danske museumsformidlere på primært danske eller udenlandske universiteter. Ved længerevarende udlandsophold for danske museumsformidlere ydes dækning af op til 50 % af lønudgifter til vikarer i forbindelse med studieophold. Ved kompetencegivende efteruddannelse kan puljen yde fuldt eller delvist bidrag til uddannelsestakst. Puljen yder ikke tilskud til diæter samt deltagelse i konferencer. Bemærk: Puljen kan søges løbende. I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på, at Initiativet medvirker til, at kvalificere museernes formidling. Initiativet indgår i et projekt eller forløb, der fører til konkrete formidlingsinitiativer. Initiativet har særlig relevans for museernes ansvarsområder og formidlingsstrategier. Initiativet styrker danske museumsformidleres internationale netværk og samarbejde. Afrapportering skal indeholde evaluering af opholdet/uddannelsesforløbet med refleksioner over det læringsudbytte, museets medarbejder har opnået og en redegørelse for, hvordan denne viden implementeres som ny praksis på museet/museerne. Side 8 af 9 Side 8 af 9

9 Rapportens konklusioner skal gengives i et særligt elektronisk skema til videndeling og erfaringsudveksling med henblik på offentliggørelse og systematiseret videndeling om formidlingsprojekter mellem danske museer. Skemaet er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. Museumsformidlere, der modtager støtte til international erfaringsudveksling, forpligtiger sig til at bidrage aktivt til debat og refleksion i museernes faglige miljøer. I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på medfinansiering af det 5.. Procedure for behandling af ansøgningerne i 2012 Ansøgningerne til pulje 1-4 vurderes i et rådgivende udvalg, som er nedsat i forbindelse med formidlingsplanen. På baggrund af udvalgets indstillinger træffer Kulturstyrelsen den endelige afgørelse. Senest tre måneder efter ansøgningsfristen får ansøgere skriftlig besked om, hvorvidt de vil få tilskud til det ansøgte projekt. Bevillingsbrevet indeholder desuden betingelser og krav, som er forbundet med tilskudsbevillingen. 6.. Kontakt For spørgsmål angående formidlingspuljerne, kontakt venligst Ida Brændholt Lundgaard på tlf eller Side 9 af 9 Side 9 af 9

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2012 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURSTYRELSEN CENTER

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR KUV-PULJEN Den 21. juni. 2019

RETNINGSLINJER FOR KUV-PULJEN Den 21. juni. 2019 1 RETNINGSLINJER FOR KUV-PULJEN Den 21. juni. 2019 Retningslinjer for ansøgninger til Udvalget for kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Udvikling af undervisning i samarbejde med lokale lærere

Udvikling af undervisning i samarbejde med lokale lærere Udvikling af undervisning i samarbejde med lokale lærere Vestforbrændings erfaringer fra udviklingsprojekter i bl.a. Gribskov og Gentofte kommuner Flemming Sjølin Bauer, Vestforbrænding 18-03-2013 1 En

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter på vej mod 2020

Museumspolitiske synspunkter på vej mod 2020 Museumspolitiske synspunkter på vej mod 2020 Museer Museerne i Danmark rummer enestående samlinger af kunst-, kultur- og naturarv. Museer aktualiserer denne viden og gør den tilgængelig og vedkommende.

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

AUGUSTINUS FONDENS STØTTESTRATEGI

AUGUSTINUS FONDENS STØTTESTRATEGI AUGUSTINUS FONDENS STØTTESTRATEGI Augustinus Fondens støttestrategi tager udgangspunkt i fondens fundats: Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen.

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. PALS på Haderup Skole Vi er en af 8 skoler i Herning Kommune, som deltager i projektet. Projektet er støttet af Servicestyrelsen, som har ansat en PALS- vejleder, der er uddannet i Norge, og som kommer

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til...2 4. Hvor meget

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi Version: Maj 2015 Indledning og rammevilkår Museum Lolland-Falster er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Guldborgsund og Lolland kommuner med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Den isolerede museumsunderviser Af Trine Hyllested, ph.d., Lektor, Læreruddannelsen, University College Capital

Den isolerede museumsunderviser Af Trine Hyllested, ph.d., Lektor, Læreruddannelsen, University College Capital Artikel afsluttet.1.1.2016-kontakt Trine Hyllested, trhy@ucc.dk Den isolerede museumsunderviser Af Trine Hyllested, ph.d., Lektor, Læreruddannelsen, University College Capital Denne undersøgelse lavet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Forspring til fremtiden Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Nyt syn - nye metoder Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) giver

Læs mere

Danske museer i tal. Baseret på oplysninger fra Danske museer i tal

Danske museer i tal. Baseret på oplysninger fra Danske museer i tal Danske museer i tal Baseret på oplysninger fra 212 Danske museer i tal 1 Indhold Indledning.... 3 Museumslandskabet.... 4 Statslige og statsanerkendte museer i 212... 4 Økonomi... 4 Museet som organisation....

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse:

1 Indholdsfortegnelse: 13. august 2007 Side: 1 af 6 1 Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse:... 1 2 Forord... 1 3 Strategi og kvalitetsmål.... 2 3.1 Strategiske mål for kvalitet.... 2 3.2 Registreringer for opfyldelse af

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Aftale mellem Randers Kommune og Museum Østjylland

Aftale mellem Randers Kommune og Museum Østjylland Aftale mellem Randers Kommune og Museum Østjylland 2019-2022 1. Indledning Aftalen har til formål at fastlægge målene for Museum Østjyllands virksomhed i perioden 2019-2022. De mål, aftalen beskriver,

Læs mere