Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne."

Transkript

1

2

3 Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej Kerteminde Tlf.: Fax: Vilkår til arealer beliggende i Kerteminde Kommune i forbindelse med godkendelse af bedriften på Østagervej 87, 5220 Odense SØ Kerteminde Kommune har den 25. september 2012 modtaget en anmodning fra Odense Kommune om at udarbejde vilkår for udbringningsarealer i forbindelse med ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Østagervej 87, 5220 Odense SØ, idet nogle af bedriftens arealer er beliggende i Kerteminde Kommune. Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Næringsstofudvaskning Generelt Udbringningsarealerne i Kerteminde Kommune er beliggende ved Langeskov. Der er tale om et udbringningsareal på i alt 18,28 ha (mark. nr. 21-9, 21-10, 33-1a, 33-1b, 33-2, 33-3a, 33-3b, 40-0, 40-1og 40-2) se kort nedenfor Sagsnr Dokument-id Kort over bedriftens udbringningsarealer beliggende I Kerteminde Kommune. NONNEBO b 33-3a a 33-2 Beskyttet natur b Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø RØNNINGE Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

4 Af disse arealer afvander 2,79 ha via Vindinge Å til Holckenhavn Fjord, mens de resterende 15,49 ha afvander via Geels Å til det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 110 Odense Fjord, der således modtager udvaskede næringsstoffer fra arealerne. Side2/5 Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, må ikke være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedrørende nitrat til overfladevande og grundvand samt fosforoverskuddet. Nitrat til overfladevand Hovedvandopland 1.14 Storebælt - Holckenhavn Fjord Det fremgår af såvel basisanalysen for Centrale Storebælt og Vresen som af Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.14 Storebælt, at Holckenhavn Fjord er målsat med miljømålet god tilstand. Det fremgår også af vandplanen, at den nuværende økologiske tilstand er dårlig og at målsætningen, bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplandet, ikke er opfyldt i området. Det vurderes, at en merbelastning med næringsstoffer af vandområderne vil være i strid med målsætningen for områderne. Opfyldelse af målsætningen forudsætter, at der fortsat sættes ind overfor den diffuse afstrømning af såvel kvælstof som fosfor fra landbruget i oplandet til søerne og fjorden. Kerteminde Kommune skal således foretaget en konkret vurdering af, om udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne vil kunne modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen for Store Bælt, jf. habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2. Vurderingen foretages efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens digitale vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Holckenhavn Fjord er et lavvandet nor med et begrænset vandskifte med Nyborg Fjord og en vanddybde på under 2 meter. Fjorden er stærkt næringsstofpåvirket og med periodevise iltsvind. Holckenhavn Fjord har en ringe vandudskiftning med Storebælt, og vurderes at være overbelastet med næringsstoffer. Fjorden er derfor sårbar over yderligere næringsstoftilførsel. De arealer, der afvander til Holckenhavn Fjord, har et reduktionspotentiale på % (middelreduktion 62,5 %) og ligger således i nitratklasse 2. Oplandet til Holckenhavn Fjord er ha, hvoraf de ha er dyrket areal. Den samlede kvælstofpåvirkning fra oplandet til fjorden er beregnet til kg N/år. Beregningen kan ses i tabel 1. Tabel 1. N-udvaskning til Holckenhavn Fjord Dyrket areal, standardudvaskning 56,6 kg N/ha/år Øvrige arealer, standardudvaskning 10,0 kg N/ha/år Reduktionspotentiale (middel) 62,5 % Udledning i alt fra dyrket areal i oplandet kg N/år Udledning i alt fra øvrige arealer i oplandet kg N/år Udledning i alt fra oplandet kg N/år Beregninger i tabel 2 viser, at det ansøgte vil udgøre 0,014 % af den samlede udvaskning til Holckenhavn Fjord Fjord. Udbringning af husdyrgødning på arealerne vil derfor ikke i sig selv kunne medføre målbare skadevirkninger i området. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

5 Tabel 2. N-udvaskning til Holckenhavn Fjord Fjord Reduktionspotentiale (middel) 62,5 % Areal til udspredning i Kerteminde Kommune 2,79 ha Udvaskning fra rodzonen ifølge ansøgning 48,3 kg N/ha/år Udvaskning fra arealerne (worst case)* 18,1 kg N/ha/år Samlet påvirkning af Holckenhavn Fjord fra de 2,79 ha 50,5 kg N/år Anslået N-bidrag af det samlede N-bidrag til Holckenhavn Fjord 0,014 % fra de 2,79 ha * Her er udvaskning fra rodzonen reduceret med reduktionsprocenten. Side3/5 Kommunen må herefter tage stilling til, om udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet - alligevel forringer tilstanden i fjorden. Dette kan som udgangspunkt være tilfældet, hvis udviklingen i dyreholdet i oplandet har været stigende siden Kommunen har ved vurderingen af udviklingen i dyreholdet anvendt Miljøstyrelsens oversigt over udviklingen i husdyrholdet fra 2007 til Det fremgår af oversigten, at dyreholdet i oplandet til Holckenhavn Fjord er faldet, hvorfor det i henhold til vejledningen må lægges til grund, at udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet, dvs. kumulativt ikke forringer tilstanden i vandområdet. Kerteminde Kommune finder herefter, at kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne i det ansøgte projekt ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen for Store Bælt, jf. Habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2. Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord Ifølge Miljøministeriets vandplan for Hovedvandopland Odense Fjord er miljømålslovens miljømål god tilstand ikke opfyldt i området bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplandet. Kerteminde Kommune finder derfor, at enhver yderligere tilførsel af næringsstof vil forringe mulighederne for at opnå denne målsætning og bidrage til, at den kumulative påvirkning øges i negativ retning. Kerteminde Kommune skal således foretaget en konkret vurdering af, om udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne vil kunne modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen for Odense Fjord, jf. habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2. Vurderingen foretages efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens digitale vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. De arealer, der afvander til Odense Fjord, har et reduktionspotentiale på % (middelreduktion 62,5 %) og ligger således i nitratklasse 2. Oplandet til Odense Fjord er ha, hvoraf de ha er dyrket areal. Ifølge Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord er den samlede kvælstofpåvirkning fra oplandet til fjorden kg/år. Beregninger i tabel 3 nedenfor viser således, at det ansøgte vil udgøre 0,017 % af den samlede udvaskning til Odense Fjord. Udbringning af husdyrgødning på arealerne vil derfor ikke i sig selv kunne medføre målbare skadevirkninger i området. Tabel 3. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

6 N-udvaskning til Odense Fjord Reduktionspotentiale (middel) 62,5 % Areal til udspredning i Kerteminde Kommune 15,49 ha Udvaskning fra rodzonen ifølge ansøgning 48,3 kg N/ha/år Udvaskning fra arealerne (worst case)* 18,1 kg N/ha/år Samlet påvirkning af Odense Fjord fra de 15,49 ha 280,6 kg N/år Anslået N-bidrag af det samlede N-bidrag til Odense Fjord fra de 0,017 % 56,09 ha * Her er udvaskning fra rodzonen reduceret med reduktionsprocenten. Side4/5 Kommunen må herefter tage stilling til, om udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet - alligevel forringer tilstanden i fjorden. Dette kan som udgangspunkt være tilfældet, hvis udviklingen i dyreholdet i oplandet har været stigende siden Kommunen har ved vurderingen af udviklingen i dyreholdet anvendt Miljøstyrelsens oversigt over udviklingen i husdyrholdet fra 2007 til Det fremgår af oversigten, at dyreholdet i oplandet til Odense Fjord er faldet, hvorfor det i henhold til vejledningen må lægges til grund, at udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet, dvs. kumulativt ikke forringer tilstanden i Odense Fjord. Kerteminde Kommune finder herefter, at kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne i det ansøgte projekt ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen for Odense Fjord, jf. Habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2. Udover de generelle harmoniregler skal husdyrbruget overholde de skærpede harmoniregler for arealer i oplande til kvælstofsårbare overfladevande. Arealfordelingen på nitratklasser er beregnet i det nye ansøgningssystem. Ifølge den digitale ansøgning er det maksimale tilladte dyretryk på arealerne 1,1424 DE/ha. I ansøgt drift udbringes husdyrgødning svarende til 1,27 DE/ha, idet der etableres 6 % ekstra efterafgrøder udover lovkrav. Fosfor Ifølge ansøgningen vil der i ansøgt drift være et fosforoverskud på 0,8 kg/ha/år, hvilket svarer til en årlig udvaskning på 2,2 kg/år til Holckenhavn Fjord og 12,4 kg/år til Odense Fjord. På den baggrund er der Kerteminde Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af overfladevand med fosfor i ansøgt drift. Nitrat til grundvand Beregningen af kvælstofudvaskning for arealerne beliggende i nitratfølsomme indvindingsområder viser, at der på nogle arealer udvaskes 62 mg/l og på andre udvaskes 68 mg/l. Ifølge ansøgningen vil nitratudvaskningen fra nudrift til ansøgt drift være den samme på de enkelte arealer. Vilkår Følgende vilkår skal stilles til sædskiftet: Der skal hvert år etableres 6 % ekstra efterafgrøder udover lovkrav på bedriftsniveau. Dette skal kunne dokumenteres overfor kommunen ved forlangende. Efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

7 lovpligtige efterafgrøder hvad angår, artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning. I Kerteminde Kommune skal etablering af ekstra efterafgrøder ske på de arealer, der ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Side5/5 Følsom natur Ved udbringning af gylle på arealerne vil der forekomme ammoniakfordampning, der kan påvirke beskyttede naturområder, hvis disse er kvælstoffølsomme. Sårbarheden af de beskyttede naturområder, som grænser op til de ansøgte udbringningsarealer, vurderes i det følgende på baggrund af naturområdernes målsætning i kommuneplanen, deres tålegrænse for kvælstof samt baggrundsbelastningen med kvælstof. Mark nr Den østlige ende af mark nr ligger på en 80 meter lang strækning op til en D- målsat eng med en tålegrænse på kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er 12,5 kg N/ha/år og tålegrænsen for engen er således ikke overskredet. På en 120 m strækning og en 80 m strækning ligger henholdsvis mark nr og mark nr op til en D-målsat. Mosen har en tålegrænse på kg N/ha/år og med en baggrundsbelastning på 12,5 kg N/ha/år er tålegrænsen for mosen ikke overskredet. På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at udbringning af husdyrgødning på bedriftens arealer ikke vil give anledning til påvirkning af følsomme naturtyper med ammoniak. Venlig hilsen Trine Baier Jepsen Miljøsagsbehandler Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

8 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Odense Kommune Att. Tine Skyttegaard Andersen Rådhuset, Torvet Nyborg Betjen dig selv på Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf Sagsnr Vedr. Odense Kommunes forespørgsel om udbringningsarealerne på ejendommen Allerup Bygade 2, 5220 Odense SØ Odense Kommune har den 25. september 2012 i forbindelse med ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på ovennævnte ejendom rettet fornyet henvendelse til Nyborg Kommune for en vurdering af den del af udspredningsarealer, der er beliggende i Nyborg kommune. Ca. 4,6 ha (mark nr. 34-0) af det samlede udspredningsareal er beliggende i Nyborg Kommune. Udspredningsarealet grænser ikke op til beskyttet natur. I forhold til udvaskning af nitrat og fosfor til overfladevand ligger udspredningsarealet i Nyborg Kommune indenfor område omfattet af nitratklasse 2. Dette betyder, at der uden iværksættelse af særlige tiltag ikke må udspredes mere en 65% af det fulde husdyrtryk. Arealet skal derfor i ansøgningen være omfatte af nitratklasse 2. Arealet ligger desuden indenfor opland til Natura2000-område, der i forvejen er overbelastet med fosfor. Arealet skal, da der ikke foreligger fosfortal for den aktuelle mark, i ansøgningen være indplaceret i fosforklasse 3. Af ansøgningen fremgår, at arealet er indplaceret i nitratklasse 2 og fosforklasse 3. Mht. grundvand vurderes det ansøgte at opfylde husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau. Nyborg vurderer samlet, at det ansøgte areal i Nyborg Kommune ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af omgivende natur, overfladevand eller grundvand. På baggrund af det ansøgte vurderer Nyborg kommune, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til udspredningen af husdyrgødning på arealet beliggende i Nyborg kommune. Venlig hilsen Bo Clausen miljøsagsbehandler

9 Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Odense Slot, Indgang M 5100 Odense C Sendt på mail til Tine Skyttegaard Andreasen og Susanne Soelberg Carlsen Teknik - Miljøafdelingen Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf Fax Svar på høring vedr. udbringningsarealer i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune modtog d. 25. september 2012 en anmodning fra Odense Kommune om at udarbejde vilkår for udbringningsarealer i Faaborg- Midtfyn Kommune. Arealerne indgår i en ansøgning om miljøgodkendelse efter 11 i husdyrloven 1 af en svineproduktion på Østagervej 87, 5220 Odense SØ, som drives af Lars Ejner Larsen, Allerup Bygade 2, 5220 Odense SØ, CVR-nr Høringssvar Vi har vurderet de ansøgte udbringningsarealer, og vi kan godkende udbringning af husdyrgødning på disse under de forudsætninger, der er beskrevet i itansøgningen (skema 2310, version 14) fra Sagsid.: P Kontakt Jacob Sterup Biolog Dir.: Baggrund Arealerne, der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, indgår i en ansøgning om miljøgodkendelse efter 11 i husdyrloven af en svineproduktion på Østagervej 87, 5220 Odense SØ, som drives af Lars Ejner Larsen, Allerup Bygade 2, 5220 Odense SØ, CVR-nr Lars Ejner Larsen har ansøgt om udbringning af husdyrgødning (svinegylle og dybstrøelse) svarende til 273,4 dyreenheder med et indhold på kg kvælstof og kg fosfor på 214,8 ha ejet og forpagtet areal, hvoraf ca. 24 ha ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune (markerne 22-0, 22-1, 23-0, 23-1, 32-0, 32-1, 50-3 og (delvist) 34-0 i it-ansøgningen). Som gennemsnit udbringes husdyrgødning fra 1,27 dyreenheder pr. ha, hvilket ifølge it-ansøgningssystemets beregning vil give en kvælstofudvaskning på ca. 48,3 kg kvælstof pr. ha (med indregning af tiltag for at nedbringe udvaskningen). Der udbringes som gennemsnit 25,0 kg fosfor pr. ha pr. år med husdyrgødning, mens der regnes med en fraførsel på 24,2 kg fosfor pr. ha pr. år. Begrundelse for høringssvaret Vi har lagt vægt på, at - der ikke sker en merudvaskning af kvælstof fra bedriftens arealer. - arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fosfortal over 3, i itansøgningen er flyttet til P-klasse 3, svarende til at der er krav om fosforbalance på disse arealer. - udbringningsarealerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke ligger i umiddelbar nærhed af udvalgte ammoniakfølsomme naturområder (højt målsatte moser, overdrev og naturskove). Åbningstid Mandag-onsdag 10:00-14:00 Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Telefontid Mandag-onsdag 8:00-15:30 Torsdag 8:00-17:30 Fredag 8:00-12:30 Hele bedriftens udbringningsareal i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i oplandet til Holckenhavn Fjord. Oplandet til Holckenhavn Fjord er en del af oplandet til 1 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Side 1

10 Storebælt. Den centrale del af Storebælt udgør Natura 2000-område nr. 116 (habitatområde H100 og fuglebeskyttelsesområderne F71 og F98). Storebælt er sårbart over for tilførsel af næringsstoffer. Målsætningen for vandområdet er i dag ikke opfyldt på grund af for store næringsstoftilførsler. I henhold til husdyrloven skal kommunen sikre sig, at der ikke sker en påvirkning af omgivelserne, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder i strid med internationale forpligtelser, jf. 19. Desuden kan der i henhold til 7 i habitatbekendtgørelsen 2 ikke gives tilladelse til projekter, der i sig selv eller sammen med andre kan skade et Natura 2000-område. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på baggrund af bestemmelserne i husdyrloven og habitatbekendtgørelsen, at det i oplandet til et Natura vandområde, hvor målsætningen for området ikke er opfyldt på grund af for store tilførsler af næringsstoffer, kan være problematisk at give godkendelse til et projekt, hvis: - der er fosforoverskud på arealer med fosfortal over 3 - der sker en øget udvaskning af kvælstof. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke foretaget en vurdering af, om det samlede projekt (herunder arealerne i Faaborg-Midtfyn Kommune) i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura område væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsens 7. Det er vores opfattelse, at denne vurdering skal foretages af den godkendende myndighed, i dette tilfælde Odense Kommune. Øvrige forhold En del af de pågældende udbringningsarealer ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Ifølge ansøgningen sker der ikke en forøget nitratudvaskning til grundvand fra dette areal. Vi vurderer derfor, at husdyrlovens beskyttelsesniveau er overholdt og finder ikke grundlag for at stille yderligere vilkår. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer i øvrigt, at der ikke er andre forhold omkring udbringningsarealerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, der giver anledning til at stille særlige vilkår. Således er der ikke registreret beskyttede naturtyper inden for udbringningsarealerne, kommunen har ikke konkret kendskab til forekomst af arter på habitatdirektivets bilag I inden for eller nær arealerne, og arealerne vurderes ikke at omfatte særlige risikoarealer med hensyn til overfladeafstrømning. Udbringningsarealerne ligger ikke inden for eller støder op til Natura områder. Venlig hilsen Jacob Sterup Biolog 2 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Side 2

11 Udspredning 2012 Vinterraps Vinterhvede Græs/kl.græs uden kvote Vårbyg Vedv. græs uden kvote Vinterbyg Udyrket mark Ny mark 2012 Mest anvendte transportveje Lars Ejnar Larsen Østagervej Odense SØ Udarbejdet i Næsgaard Markkort ADVICER 2012 Dato: Tid:

12 Bilag 8

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Til Ikast-Brande Kommune Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Ikast-Brande Kommune har den 18. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med ansøgning Miljøgodkendelse

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE Olaf Petersen Madumflodvej 9 6990 Ulfborg Dato: 11-02-2016 Sagsnr.: 09.17.22-P19-3-15 Henv. til: Sidsel Nyborg Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 09 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 4. juli 2014

Læs mere

MILJØGODKENDELSE SIGVARDSMINDE BIRKEMOSEVEJ 163, 6000 KOLDING AF AREALDRIFTEN PÅ. Kolding Kommune

MILJØGODKENDELSE SIGVARDSMINDE BIRKEMOSEVEJ 163, 6000 KOLDING AF AREALDRIFTEN PÅ. Kolding Kommune Kolding Kommune MILJØGODKENDELSE AF AREALDRIFTEN PÅ SIGVARDSMINDE BIRKEMOSEVEJ 163, 6000 KOLDING 16 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek. nr. 1486 af 4. dec. 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Arealgodkendelse af ejendommen Galgebrostene 5, 6372 Bylderup-Bov

Arealgodkendelse af ejendommen Galgebrostene 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 30-08-2013 Sagsnr.: 13/15587 Dok.nr.: 240968/25 Kontakt: Morten

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat og ordforklaring. - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer.

Notat. Baggrundsnotat og ordforklaring. - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer. Baggrundsnotat og ordforklaring Notat - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer Udarbejdet af: Jacob Sterup & Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 25-09-2007 Sagsid.: 09.17.00-P19-71-07

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne i driftsfællesskabet Klør 5, matr.nr. 7d m.fl. beliggende Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne i driftsfællesskabet Klør 5, matr.nr. 7d m.fl. beliggende Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Klør 5 Ringholmvej 14 5853 Ørbæk Dato: 31-01-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/9236. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Arealgodkendelse iht. 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK nr. 1486 af 4. december 2009 for driftsarealer under:

Arealgodkendelse iht. 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK nr. 1486 af 4. december 2009 for driftsarealer under: Dato: 2. april 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Arealgodkendelse iht. 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK nr. 1486

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Hejlskovvej 14, 7840 Højslev.

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Hejlskovvej 14, 7840 Højslev. Tillæg til 12 miljøgodkendelse Hejlskovvej 14, 7840 Højslev. v/rasmus B. Nielsen efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 15.

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Klarningvej 4 5750 Ringe 11 Denne tillægsgodkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 58259 Version 5 Dato 10-02-2015 00:00:00 Navn Johannes Søgård Adresse Klodhøjvej 50 Telefon 75335253 Mobil 20995833 E-Mail Kort

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Stubberupvej 9, 4700 Næstved

Miljøgodkendelse Stubberupvej 9, 4700 Næstved 1 - Miljøgodkendelse, Stubberupvej 9, 4700 Næstved Miljøgodkendelse 25.02.2016 Stubberupvej 9, 4700 Næstved CVR nr. 10484936 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Tlf

Læs mere

4b (Frølund By, Gjellerup) 12 ks (Gjellerup By, Gjellerup)

4b (Frølund By, Gjellerup) 12 ks (Gjellerup By, Gjellerup) Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Tillæg til 12 miljøgodkendelse af kvægbruget Højgård Jørgen Vindum Sand Buskvej 5 7400 Herning Afgørelsesdato:

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Tidligere regulering IPPC Kommunerne Miljøgodkendelse Amternes screening/vvm Nugældende landbrugsregulering Miljøgodkendelsesloven siden 1. januar 2007 Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

10 miljøtilladelse. af minkfarmen. Pallisbjerg. beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. den 10. juli 2012

10 miljøtilladelse. af minkfarmen. Pallisbjerg. beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. den 10. juli 2012 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 10 miljøtilladelse, version 1 10 miljøtilladelse af minkfarmen Pallisbjerg beliggende

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af ægproduktionen på Randersvej 61, 8370 Hadsten

10 tilladelse. til udvidelse af ægproduktionen på Randersvej 61, 8370 Hadsten 10 tilladelse til udvidelse af ægproduktionen på Randersvej 61, 8370 Hadsten Tilladelsesdato: 11. august 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 27063 CVR. nr. P-nr.

Læs mere

Lovgrundlag Afgørelsen er truffet i henhold til 10 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 868 af 3. juli 2015 (Husdyrloven).

Lovgrundlag Afgørelsen er truffet i henhold til 10 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 868 af 3. juli 2015 (Husdyrloven). Finn Jørgensen Bjerrevej 350 8783 Hornsyld Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 619-L01-000038 Sagsnr.:

Læs mere

Tillægsgodkendelse nr. 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget på ejendommen Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Tillægsgodkendelse nr. 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget på ejendommen Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 21-01-2016 Sagsnr.: 15/23886 Dok.nr.: 20252/16 Kontakt: Morten

Læs mere

10 miljøtilladelse. til kødkvæg og slagtesvin. for ejendommen Rødebrovej 6, 7600 Struer. den 21. december 2011

10 miljøtilladelse. til kødkvæg og slagtesvin. for ejendommen Rødebrovej 6, 7600 Struer. den 21. december 2011 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 10 miljøtilladelse, version 1 10 miljøtilladelse til kødkvæg og slagtesvin for ejendommen

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer Ove Hedegård Stokkendal Lemvigvej 6 Resen, 7600 Struer Dato: 9. december 2009 J.nr.: 09.17.00-P19-4-07 Sagsbehandler: Kristian Iversen 10 tilladelse til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Bjerndrupvej 9. Miljøgodkendelse

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Bjerndrupvej 9. Miljøgodkendelse Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Godkendelse af udbringningsarealer Bjerndrupvej 9 Miljøgodkendelse Oktober 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail raadhuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Notat. Tilladelse til kødkvægsbesætning på. Jyllandsgyden 4, 5750 Ringe og tilhørende. udbringningsarealer. Tove Kjærsgaard.

Notat. Tilladelse til kødkvægsbesætning på. Jyllandsgyden 4, 5750 Ringe og tilhørende. udbringningsarealer. Tove Kjærsgaard. Notat Tilladelse til kødkvægsbesætning på Jyllandsgyden 4, 5750 Ringe og tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Tove Kjærsgaard Dato: 05-09-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-49-07 Version nr.: 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-02-2014 Sagsnr.: 13/16153 Dok.løbenr.: 47673/14 Kontakt: Lonnie

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Rikke Holm Sennels 2. december 2015

Rikke Holm Sennels 2. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Rikke Holm Sennels RHS@Billund.dk 2. december 2015 Udtalelse vedrørende udbringning af husdyrgødning fra Skovvej 55, 7260 Sdr. Omme på arealer i Ikast-Brande

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Bejstrupvej 260, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Bejstrupvej 260, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Bejstrupvej 260, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/9 2010 & 14/9 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af arealer til Præstevej 13, Årestrup, 9520 Skørping

Tillæg til miljøgodkendelse af arealer til Præstevej 13, Årestrup, 9520 Skørping Tillæg til miljøgodkendelse af arealer til Præstevej 13, Årestrup, 9520 Skørping 16 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 18. marts 2016 Journal nr.

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Notat. Regulering af fosfor og ammoniak. Jacob Sterup 09.00.00-P21-4-07. Udarbejdet af: Dato: 07-04-2014. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Regulering af fosfor og ammoniak. Jacob Sterup 09.00.00-P21-4-07. Udarbejdet af: Dato: 07-04-2014. Sagsnummer.: Version nr. Notat Regulering af fosfor og ammoniak Udarbejdet af: Sagsnummer.: Jacob Sterup Dato: 07-04-2014 Version nr.: 1 09.00.00-P21-4-07 Fosfor I forhold til husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau stiller

Læs mere

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16.

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9612 Dok.løbenr.: 288557/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte tlf.: 73767864

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 17. april 2015 REGISTRERINGSBLAD Titel: 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev

Læs mere

Bilag 2 2/50

Bilag 2 2/50 Bilag 1 1/50 Bilag 2 2/50 Bilag 3 3/50 Bilag 4 4/50 5/50 Bilag 5 6/50 Bilag 6 7/50 Bilag 7 8/50 Bilag 8 9/50 10/50 Bilag 9 11/50 Bilag 10 12/50 13/50 Bilag 11 14/50 15/50 16/50 17/50 Bilag 12 18/50 19/50

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder

10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder 10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Hougårde

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

10 Tilladelse til husdyrhold

10 Tilladelse til husdyrhold 10 Tilladelse til husdyrhold i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. Tilladelse til husdyrhold på ejendommen Skrejrupvej 35, 8410 Rønde Adresse:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Odensevej 60, 5853 Ørbæk. Cvr nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Odensevej 60, 5853 Ørbæk. Cvr nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Odensevej 60, 5853 Ørbæk. Cvr nr. 20524898 September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Assensvej 60, 5853 Ørbæk.

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Assensvej 60, 5853 Ørbæk. 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Assensvej 60, 5853 Ørbæk. Oktober 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. MILJØGODKENDELSE...

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion

Tillæg til 11 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion Tillæg til 11 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion Brogårdsvej 7, 7755 Bedsted Godkendelsesdato: 30. november 2015 Thisted Kommune TLF 99171717 www.thisted.dk CVR 29189560 1.Registreringsblad Titel

Læs mere

Tillægget omfatter udelukkende ændringer i arealforhold: Udskiftning af udspredningsarealer i forskellig kategori Ændring i arealernes gødningstryk

Tillægget omfatter udelukkende ændringer i arealforhold: Udskiftning af udspredningsarealer i forskellig kategori Ændring i arealernes gødningstryk Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 12-07-2012 Sagsnr.: 10/11534 Dok.nr.: 32 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr ,

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr , 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr. 12061242, September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune.

Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune. Hans Kristian Olsen Gerskov Bygade 35 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ Dato: 02.04.2007 J.nr. 2007020022/SSC Ref. Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev

10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev 10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev v/ Lisbeth og Hans Ladefoged, Stårupvej 24, 7840 Højslev 1 Ansøger: Navn: Adresse: Lisbeth og Hans Ladefoged Stårupvej 24, 7840 Højslev

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen August 2016 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD...

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Rugholmvej 30, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse:

TILLADELSE. Kvægbrug på Rugholmvej 30, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse: TILLADELSE Kvægbrug på Rugholmvej 30, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse: 23. december 2009 / 12. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-01-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-01-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-01-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg CVR. nr. 35 40 75 02 Oktober 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ...

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg Tillæg meddelt d. 14. januar 2016

Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg Tillæg meddelt d. 14. januar 2016 Tillæg til miljøgodkendelse af d. 19. maj 2010 på: Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg Tillæg meddelt d. 14. januar 2016 Version: 3.0 Dato: 16.02.2015 initialer: LKAO Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn:

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Balsgyden 7, 5540 Ullerslev

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Balsgyden 7, 5540 Ullerslev Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Balsgyden 7, 5540 Ullerslev Juli 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg.

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Notat Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 17-04-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-80-07

Læs mere

10-tilladelse til ændring af svineproduktionen på ejendommen matr.nr. 13A, Refsvindinge beliggende Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

10-tilladelse til ændring af svineproduktionen på ejendommen matr.nr. 13A, Refsvindinge beliggende Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Dorthe og Per Godske Pedersen Villumstrupvej 5 5853 Ørbæk Dato: 30-04-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/2178. 10-tilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Peter Christensen Lindegårdsvej 4 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Juni 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD...

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx. xxx 2014 Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring - Flere udbringningsarealer

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016.

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. v/ Chefkonsulent, Carl Åge Pedersen, Planter & Miljø,

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

Niels Henrik Nørgaard har den 5. september 2016 indsendt ansøgning om ændring i miljøgodkendelsen for husdyrbruget Østerkæret 10.

Niels Henrik Nørgaard har den 5. september 2016 indsendt ansøgning om ændring i miljøgodkendelsen for husdyrbruget Østerkæret 10. Niels Henrik Nørgaard Østerkæret 10 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere