Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.). Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Thor Möger Pedersen /Søren Schou

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.). Til 5 1) I den under nr. 2 foreslåede 49, stk. 2, nr. 12, indsættes efter nr. 8 :, som ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2] 2) Efter nr. 2 indsættes som nye numre: 01. I 49 A, stk. 3, nr. 1, indsættes efter foretager :, og skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens I 49 B, stk. 1, indsættes efter nr : og 12. [Arbejdsgivers og pensionskassens eller forsikringsselskabets pligt til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag af betaling for sundhedsbehandlinger og præmier til sundhedsforsikringer] Til 10 3) Efter nr. 3 indsættes som nye numre: 01. I 8 B, stk. 1, nr. 8, ændres bestemmelser og til: bestemmelser,. 02. I 8 B, stk. 1, nr. 9, ændres bekendt. til: bekendt, og. 03. I 8 B, stk.1, indsættes som nr. 10: 10) skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens 19. Side 2

3 [Indberetningspligten vedrørende visse præmier til sundhedsforsikringer pålægges pensionskassen eller forsikringsselskabet] 4) Efter 12 indsættes som ny paragraf: 01 I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved 2 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring: 1. I 5, stk. 2, 4. pkt., ændres Vedligeholdelsesudgifter til: Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter. [Ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, så forbedringsudgifter, der kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ikke også kan tillægges anskaffelsessummen.] Til 15 5) I stk. 4 indsættes efter 10 :, nr. 1-3,. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3.] 6) 15, stk. 6, 2. og 3. pkt., udgår, og i stedet indsættes som pkt.: Hvis der inden lovens ikrafttræden er indgået aftale, hvorefter arbejdstageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren for at få computer med tilbehør til rådighed, finder 1, nr. 16, ikke anvendelse til og med indkomståret 2014, idet arbejdstageren i stedet beskattes, som om vedkommende har fået telefon til privat rådighed efter reglerne i 1, nr. 15. Det er en forudsætning, at udstyret i 2. pkt. i indkomståret 2011 beskattes i henhold til ligningslovens 16, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. oktober pkt. finder tilsvarende anvendelse for computer med tilbehør, der ville have været omfattet af ligningslovens 16, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2011, hvis udstyret var leveret inden lovens ikrafttræden, forudsat levering sker senest den 29. februar [Ændring af den foreslåede overgangsregel om allerede indgåede lønomlægningsaftaler med computer med udstyr.] 7) Efter stk. 8 indsættes som nye stykker: Stk har virkning vedrørende forbedringsudgifter for arbejder, der udføres fra den 1. januar 2012 og senere. Side 3

4 Stk , nr. 01, 02 og 03, har virkning for indberetning vedrørende 2012 og senere år. Stk bliver herefter stk [Virkningstidspunkt for ændringsforslag nr. 3 og 4.] Bemærkninger Til nr. 1 Indeholdelsespligten vedrørende arbejdsmarkedsbidrag af forsikringspræmierne til sundhedsforsikringer, som udgør en ikke adskilt del af en pensionsordning, foreslås ved nr. 2 at skulle pålægges forsikringsselskabet eller pensionskassen. Som konsekvens heraf foreslås det, at arbejdsgiveren ikke skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag af disse forsikringspræmier. Til nr. 2 I ændringsforslag nr. 3 er det foreslået, at indberetningspligten vedrørende forsikringspræmierne til sundhedsforsikringer, som udgør en ikke adskilt del af en pensionsordning, pålægges forsikringsselskabet eller pensionskassen. Begrundelsen er, at arbejdsgiver ikke har kendskab til prisen for de enkelte dækninger - herunder prisen for sundhedsforsikringen. Af samme grund vil arbejdsgiveren ikke kunne foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af disse præmier. Det foreslås derfor i nr. 01, at pligten til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag af præmierne til sundhedsforsikringer, som udgør en ikke adskilt del af en pensionsordning, pålægges forsikringsselskabet eller pensionskassen. Indeholdelsen og indbetalingen forslås at skulle ske efter samme regler som forsikringsselskabernes indeholdelse og indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag vedrørende pensionsindbetalingerne og præmier til gruppelivsforsikringer, der er integreret i pensionsindbetalingerne. Det vil sige, at det er forsikringsselskabet eller pensionskassen, der beregner det beløb, som skal indeholdes. Forsikringsselskaberne eller pensionskasserne indbetaler de forventede arbejdsmarkedsbidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 1. september. Senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret skal de endelige arbejdsmarkedsbidrag så indbetales, dog med modregning af de tidligere indbetalte forventede arbejdsmarkedsbidrag. Hvis der er betalt for meget forventet bidrag tilbagebetaler SKAT det for meget betalte bidrag. Hvis forsikringsselskabet eller pensionskassen er udenlandsk, er det dog arbejdsgiveren, der skal indeholde og indbetale arbejdsmarkedsbidraget. Samtidig foreslås det ved nr. 02 at præcisere, at i det omfang arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende Side 4

5 behandlinger m.v., er A-indkomst, skal arbejdsgiveren ud over at indeholde A-skat også indeholde arbejdsmarkedsbidraget af betalingen eller præmien. Til nr. 3 Efter lovforslaget gøres arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger og præmier til sundhedsforsikringer skattepligtige. Samtidig var det tanken, at betalingerne og præmierne skulle gøres til A-indkomst, og at arbejdsgiveren skulle indberette betalingerne og præmierne til SKAT. At gøre beløbene til A-indkomst og indføre indberetningspligt ville kunne gøres administrativt ved ændring af kildeskattebekendtgørelsen og bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. Forsikring & Pension har dels i deres høringssvar og dels i en efterfølgende henvendelse til Skatteudvalget argumenteret for, at forsikringsselskabet bør have mulighed for at indberette præmierne til sundhedsforsikringer i stedet for arbejdsgiveren. Forsikring og pension har i denne forbindelse bl.a. anført: For størstedelen af de sundhedsforsikringsordninger, der er tegnet som integrerede forsikringer i en obligatorisk firmapensionsordning beregnes den samlede præmie - dvs. både pensionsbidraget og sundhedsforsikringspræmien - som en fast procentdel af den ansattes løn. Arbejdsgiver har derfor ikke kendskab til prisen for de enkelte dækninger - herunder prisen for sundhedsforsikringen. Hvis skatteministeren fastholder kravet om, at arbejdsgiver skal forestå indberetningen, vil selskaberne derfor være nødsaget til at indarbejde en ekstra information til samtlige arbejdsgivere forud for hovedforfald på sundhedsforsikringspræmien. Det er for os at se helt unødvendigt at indføre en ekstra informationsprocedure, og vil være et fordyrende led i administrationen af sundhedsforsikringer. Det bliver administrativt tungere for arbejdsgiveren og for forsikringsselskabet og dermed i den sidste ende også dyrere for lønmodtageren. Under indtryk af dette foreslås det, at indberetningspligten vedrørende præmier til sundhedsforsikringer lægges på forsikringsselskabet eller pensionskassen, når sundhedsforsikringen indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning. Indberetningspligten foreslås indsat i skattekontrollovens 8 B, som bl.a. omhandler forsikringsselskabers og pensionskassers indberetning af indbetalinger i øvrigt, herunder de skattepligtige præmier til gruppelivsforsikringer. Det er således tanken med ændringsforslaget, at indberetningen af forsikringspræmierne til sundhedsforsikringer, som udgør en ikke adskilt del af en pensionsordning, skal ske årligt og inden for samme frister som indberetning i øvrigt efter skattekontrollovens 8 B. Indberetningen skal således ske sammen med indberetningen vedrørende præmier til gruppelivsforsikringer, der udgør en ikke adskilt del af en pensionsordning. Ved udformningen af indberetningsreglerne for arbejdsgiveren i bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven vil det samtidig blive sikret, at arbejdsgiveren ikke Side 5

6 skal indberette de præmier, som efter ændringsforslaget skal indberettes af forsikringsselskabet eller pensionskassen. Ved udformningen af kildeskattebekendtgørelsen vil det desuden blive sikret, at de præmier, som skal indberettes af forsikringsselskabet eller pensionskassen, ikke er A-indkomst. Det ville ikke harmonere med en årlig indberetning, hvis beløbet blev A-indkomst, da opkrævningen af indeholdt A-skat sker på grundlag af månedlige indberetninger til indkomstregisteret. Indsættelsen af et nyt nr. 10 i pensionsbeskatningslovens 8 B, stk. 1, medfører konsekvensændringer i samme stykkes nr. 8 og 9. Administrative konsekvenser for det offentlige Ændringsforslaget til forslaget om ophævelsen af skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer skønnes at medføre engangsudgifter vedrørende it-tilretning på 0,3 mio. kr. Ændringsforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige driftsudgifter. Endvidere kan det oplyses at det oprindelige skøn over administrative omkostninger vedrørende forslaget om ophævelsen af skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer efter konsolidering har vist sig ikke at være fuldt dækkende. Skønnet må derfor opjusteres med engangsudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende it-udvikling samt med løbende driftsudgifter på 0,1 mio. kr. uafhængigt at nærværende ændringsforslag. Forslaget om ophævelsen af skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer inklusive nærværende ændringsforslag skønnes dermed samlet at medføre administrative engangsudgifter på 3,7 mio. kr. vedrørende it-udvikling og kommunikation samt 10 årsværk svarende til 6,0 mio. kr. vedrørende indsats. Forslaget skønnes endvidere samlet at medføre løbende driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt. Til nr. 4 Efter ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 2, kan anskaffelsessummen forhøjes med udgifter til vedligeholdelse og forbedring. Vedligeholdelsesudgifter, der har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, samt udgifter, der er straksfradraget eller straksafskrevet, og som ikke er omfattet af afskrivningslovens 21, stk. 2, kan dog ikke medregnes. Tilsvarende gælder for forbedringsudgifter på fredede bygninger, der kan fradrages i efterfølgende indkomstår, og udgifter dækket ved skattefrie tilskud. Fradrag for istandsættelsesudgifter efter ligningslovens 8 V omfatter både vedligeholdelsesog forbedringsudgifter. Det har vist sig, at det i nogle få tilfælde vil være muligt både at fradrage en forbedringsudgift efter ligningslovens 8 V og tillægge forbedringsudgiften til anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 2. Det svarer til, at der gives dobbelt fradrag for forbedringsudgiften. Dobbeltfradraget kan opnås, når fortjenesten ved salg af ejendommen er skattepligtig, og forbedringsudgifterne overstiger kr. pr. kalenderår. Side 6

7 Det foreslås derfor at ændre ejendomsavancebeskatningsloven, så forbedringsudgifter, der har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ikke længere kan tillægges anskaffelsessummen. Herved tages der også højde for eventuelle fremtidige ordninger, hvor der gives fradrag for forbedringsudgifter. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at det ved ændringsforslag nr. 3 foreslås at indsætte nye numre i lovforslagets 10. Til nr. 6 I forbindelse med høringen er det blevet oplyst, at den foreslåede overgangsregel vedrørende goder, hvor lønmodtagere ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren for at få udstyret til rådighed, er problematisk i forhold til de leveringsproblemer af it-udstyr, som IT-branchen oplever. Den foreslåede overgangsregel finder anvendelse for aftaler om lønomlægning i relation til telefon, herunder datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør, som er indgået senest den 31. december Samtidig forudsætter overgangsreglen, at it-udstyret er multimediebeskattet og leveret senest den 31. december Betingelserne om, at it-udstyret skal være multimediebeskattet og leveret senest den 31. december 2011, medfører ifølge ITbranchen, at en række arbejdstagere, der allerede har indgået aftaler om lønomlægning, vil blive ramt af den foreslåede værnsregel vedrørende computer med tilbehør, der anskaffes ved lønomlægning, blot fordi de på grund af leveringsproblemer ikke kan blive omfattet af overgangsreglen. På baggrund heraf foreslås det, at overgangsreglen også skal finde anvendelse for aftaler om lønomlægning vedrørende computer med tilbehør, som er indgået inden årsskiftet, og hvor udstyret ville have været omfattet af multimediebeskatningen, hvis det var blevet leveret inden årsskiftet. Det er samtidig en betingelse, at udstyret skal være leveret senest den 29. februar I forlængelse af denne lempelse af kravene til hvilke aftaler om lønomlægning, der kan være omfattet af overgangsreglen, foreslås det også at ændre og tydeliggøre, hvordan de pågældende goder beskattes efter overgangsbestemmelsen. Det foreslås således, at en arbejdstager, som har indgået en aftale om lønomlægning med computer med tilbehør senest den 31. december 2011 under de ovenfor nævnte betingelser, ikke beskattes efter værnsreglen i lovforslagets 1, nr. 16, men i stedet beskattes, som om vedkommende har fået stillet en fri telefon til rådighed efter den foreslåede bestemmelse i lovforslagets 1, nr. 15, om beskatning af fri telefon. Hermed opnås en overgangsregel, som på en enkel og hensigtsmæssig måde overfører de omfattede goder til beskatning efter de nye regler. Samtidig vil den nye overgangsregel indebære, Side 7

8 at arbejdstagere, som før blev multimediebeskattet, fremover kan få fordel af den lavere skattepligtige værdi af fri telefon på kr. og eventuelt opnå ægtefællerabat. Overgangsreglen foreslås kun at omfatte computer med tilbehør, der indgår i en allerede indgået lønomlægningsaftale. Dette hænger sammen med, at der kun foreslås indført en værnsregel mod lønomlægningsaftaler, hvor der indgår computer med tilbehør. Har en arbejdstager indgået en lønomlægningsaftale senest den 31. december 2011, der kun angår en telefon, vil arbejdstageren fra og med den 1. januar 2012 blive beskattet efter de nye regler om fri telefon. Det vil sige, at arbejdstageren beskattes af den foreslåede skattepligtige værdi af fri telefon på kr. årligt (2010-niveau) og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat. Har en arbejdstager indgået en lønomlægningsaftale senest den 31. december 2011, der kun angår en internetforbindelse, vil arbejdstageren ikke skulle betale skat, hvis der er adgang til arbejdsgiverens netværk. Er der ikke adgang til arbejdsgiverens netværk, vil arbejdstageren blive beskattet efter de nye regler om fri telefon. Det vil sige, at arbejdstageren beskattes af den foreslåede skattepligtige værdi af fri telefon på kr. årligt (2010-niveau) og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat. Hvis en arbejdstager har indgået en lønomlægningsaftale senest den 31. december 2011, hvor der indgår computer med tilbehør (og eventuelt telefon og/eller internetforbindelse), som er leveret senest den 29. februar 2012, og hvor udstyret er eller ville have været omfattet af multimediebeskatningen, hvis det var leveret inden årsskiftet, vil arbejdstageren fra og med den 1. januar 2012 blive beskattet efter de nye regler om fri telefon. Det vil sige, at arbejdstageren beskattes af den foreslåede skattepligtige værdi af fri telefon på kr. årligt (2010-niveau) og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat. Tilsvarende gælder, hvor en arbejdstager har indgået en lønomlægningsaftale senest den 31. december 2011, hvor der indgår telefon og internetforbindelse. Den nye overgangsregel betyder således, at en arbejdstager, som har indgået en sådan aftale, vil blive beskattet af den foreslåede skattepligtige værdi af fri telefon på kr. (2010-niveau). Samtidig vil arbejdstageren kunne opnå ægtefællerabat i de tilfælde, hvor arbejdstageren er gift og samlevende med sin ægtefælle, som også beskattes af fri telefon. Dette gælder både, hvor arbejdstagerens ægtefælle beskattes af fri telefon, fordi vedkommende også har indgået en sådan lønomlægningsaftale, som omfattes af overgangsbestemmelsen, og hvor arbejdstagerens ægtefælle har en telefon, herunder internetadgang til privat rådighed omfattet af de foreslåede regler om beskatning af fri telefon. Overgangsreglen foreslås at gælde til og med indkomståret Herefter beskattes de pågældende goder omfattet af lønomlægningsaftalen, hvis de stadig er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, efter de foreslåede regler, som skal gælde fra og med indkomståret Det indebærer bl.a., at den foreslåede værnsregel om beskatning af 50 pct. af udstyrets værdi, når en computer med tilbehør stilles til rådighed i forbindelse med en aftale om lønomlægning, vil finde anvendelse fra og med indkomståret Hvis en arbejdstager, som omfattes af overgangsreglen, får stillet yderligere eller andre goder til rådighed i indkomståret 2012 og frem, vil en eventuel yderligere beskatning afhænge af de nye foreslåede beskatningsregler for telefon, internet og computer med tilbehør. Hertil kommer, at der en grænse for omfanget af telefoner, computere med tilbehør og internetforbindelser, som Side 8

9 den enkelte arbejdstager kan få stillet til rådighed uden at blive beskattet yderligere. Det betyder følgende: Får en arbejdstager, som omfattes af overgangsreglen, stillet en yderligere telefon til rådighed for privat benyttelse i indkomståret 2012 og frem, vil arbejdstageren blive særskilt beskattet af den nye fri telefon, hvis lønomlægningsaftalen fra før indkomståret 2012 i forvejen omfatter en telefon eller flere telefoner, og der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdstageren får stillet den yderligere telefon til rådighed. I så fald beskattes arbejdstageren af markedslejen af den nye telefon. Tilsvarende gælder for yderligere arbejdsgiverbetalt internet med og uden adgang til arbejdsgiverens netværk. Får en arbejdstager, som omfattes af overgangsreglen, stillet en yderligere computer til rådighed til brug for arbejdet i indkomståret 2012 og frem, bliver arbejdstageren beskattet særskilt af den nye computer, hvis lønomlægningsaftalen fra før indkomståret 2012 i forvejen omfatter en eller flere computere, og der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdstageren får stillet den yderligere computer til rådighed. Er den yderligere computer i eksemplet kun til privat rådighed, vil arbejdstageren blive beskattet af markedslejen af computeren. Og hvis den yderligere computer indgår i en ny lønomlægningsaftale, vil computeren blive omfattet af værnsreglen, og arbejdstageren beskattes af 50 pct. af udstyrets værdi for hvert indkomstår, hvor it-udstyret er stillet til rådighed. Til nr. 7 Det foreslås, at ændringen af ejendomsavancebeskatningsloven, så forbedringsudgifter, der kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ikke også kan tillægges anskaffelsessummen, har virkning vedrørende forbedringsudgifter for arbejder, der udføres fra 1. januar 2012 og senere. Det svarer til det ikrafttrædelsestidspunkt, der er foreslået for de foreslåede justeringer i BoligJobordningen. Det foreslås endvidere, at forsikringsselskabernes indberetningspligt i relation til visse præmier til sundhedsforsikringer, jf. ændringsforslag nr. 3, gives virkning for indberetningerne vedrørende kalenderåret 2012 eller senere. Side 9

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011. Betænkning. over

2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011. Betænkning. over 2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. december 2011 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 31 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 31 Folketinget Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december Betænkning.

2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december Betænkning. 2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 19. december 2018 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 10 Offentligt 19. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35,

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, Kommunaludvalget SAU alm. del - Offentlig Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 32,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 332 Offentligt J.nr. 2012-712-0091 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr. 2007-511-0002 Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 14 Bilag 5 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 14 - Forslag til skatteindberetningslov. Hermed sendes ændringsforslag, som

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere