Dato: 7. april Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

2 (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune i juni Redaktion: Tværfaglig projektgruppe under Center for Social og Sundhed. Layout: Tryk: Side 2

3 Forord ved borgmesteren Værdighedsdpolitik for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier på ældreområdet. Helt præcist sætter politikken fokus på de af Ballerup Kommunens borgere, som er afhængige af kommunes hjælp for at opretholde et værdigt liv. Som en del af Finansloven for 2016 er det vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde en politik for værdig ældrepleje, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet i den enkelte kommune. Målgruppen er borgere over 65 år, der har brug for pleje og omsorg fra kommunen efter Lov om social service. Værdighedsdpolitik for ældre i Ballerup Kommune afløser dele af kommunens Ældrepolitik og skal udstikke en fælles retning for, hvordan vi i Ballerup Kommune kan skabe rammerne for en værdig ældrepleje. Dermed kommer den også til at udgøre de pejlemærker, vi skal arbejde efter i de kommende år på ældreområdet. Ældreområdet er et helt centralt velfærdsområde, som berører mange borgere. Derfor er Værdighedsdpolitik for ældre i Ballerup Kommune vigtig for mange: Først og fremmest for de ældre og deres pårørende men også for ledere og personale på kommunens ældreområde, der skal arbejde med politikken som redskab i det daglige arbejde. Værdighedsdpolitik for ældre i Ballerup Kommune er bygget op omkring fem centrale temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt En værdig død. De fem temaer hænger sammen og kan i nogen grad siges at være overlappende. For eksempel kan den individuelt tilpassede støtte og pleje, der kan sammenfattes i personalets spørgsmål til den enkelte ældre Hvad er vigtigst for dig? både være en måde at understøtte den ældres selvbestemmelse og være en forudsætning for livskvalitet for den enkelte. Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere og medarbejdere, der har bidraget i processen omkring udviklingen af Værdighedsdpolitik for ældre i Ballerup Kommune gennem deltagelse i borgermøder, debatter og på anden måde. (borgmesterens underskrift) Side 3

4 Fremtidens udfordringer og muligheder for en værdig ældrepleje Fremtiden i Ballerup Kommune byder på nye udfordringer og muligheder, som skal favnes gennem en fælles og målrettet kommunal indsats. I dag er der omkring borgere i Ballerup Kommune, som er over 65 år. Det forventes, at antallet og andelen af ældre vil stige i de kommende år, ligesom forskellene imellem fremtidens ældre vil blive større. Tidlig opsporing af sygdom og et øget fokus på rehabilitering medvirker til, at andelen af friske ældre, som lever længere uden sygdom, er stigende. Ballerup Kommune oplever, at de friske ældre i langt højere grad end tidligere er aktive og tager ansvar for deres helbred og for den alderdom, de ønsker. Samtidig bliver der også flere skrøbelige ældre, som ikke kan klare sig selv og har behov for støtte og pleje gennem den kommunale ældrepleje. Dette kan skyldes, at de er svækkede af alderen, har haft langvarig, kronisk sygdom eller er blevet udskrevet tidligt fra hospitalet med komplekse behov. Dette stiller særlige krav til personalet i kommunens ældrepleje, som skal være fagligt kvalificerede samt benytte den bedste viden og metoder i plejen af de ældre. Desuden skal personalet være med til at skabe fælles løsninger og samarbejde med hospitalerne og de almen praktiserende læger, så alle ældre sikres en sammenhængende og koordineret indsats. Derudover vil der være forskellige hensyn at tage i den kommunale ældrepleje, som påvirkes af for eksempel socioøkonomiske forhold, fysiske og psykiske handicap samt kulturel baggrund. Sammenspillet mellem alle disse forhold skaber et behov for mangfoldige og målrettede kommunale tilbud, som kan rumme alle ældre borgere i Ballerup Kommune. Det er vigtigt at målet om en værdig ældrepleje bliver prioriteret og løftet som et fælles ansvar i hele kommunen. Derfor samarbejder Ballerup Kommune med en lang række aktører, herunder frivillige, patient- og idrætsforeninger, boligorganisationer og arbejdspladser, som alle er med til at skabe rammerne for et værdigt liv for kommunens ældre borgere. Disse samarbejder skal udbygges i fremtiden, så de kommunale tilbud i højere grad sammentænkes med tilbuddene hos vores samarbejdspartnere og bliver set som en samlet indsats. Derudover kan den enkelte borger i kommunen bidrage til at skabe stærke fællesskaber i lokalområderne, hvor den enkelte ældre har mulighed for indgå i gensidigt givende relationer. Dette er vigtigt, da deltagelse i meningsfulde fællesskaber øger livskvaliteten og virker forebyggende i forhold til ensomhed. Side 4

5 Livskvalitet Livskvalitet handler om det gode og meningsfulde liv, om det der giver glæde og indhold i hverdagen. Det er forskelligt, hvad der er vigtigt for os og giver os livskvalitet også når vi bliver ældre. I Ballerup Kommune sætter vi borgeren i centrum og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er vigtigst for dig? For nogle er det vigtigste at være aktiv og kunne fastholde hidtidige interesser og aktiviteter; for andre er det vigtigste at have nogen at tale med og at være en del af et fællesskab. For nogle giver det stor livskvalitet at være velsoigneret, mens andre lægger vægt på at kunne komme ud at gå en tur. Derfor bestræber vi os i Ballerup Kommune på at tilrettelægge vores indsatser, så der kan tages udgangspunkt i det, der giver mest livskvalitet for den enkelte ældre. Mange ældre ønsker at klare sig selv længst muligt og fortsætte med at leve det liv, de er vant til også når de har brug for støtte og pleje. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang, og den enkelte ældre skal støttes i at mestre livet og bevare en meningsfuld hverdag blandt andet gennem tilbud om træning, genoptræning og rehabilitering, der skal styrke den ældres ressourcer. At kunne mestre livet øger livskvaliteten, giver frihed til at vælge og styrker helbredet både fysisk og psykisk. Sociale fællesskaber og relationer til andre er for mange ældre helt centralt, når det gælder livskvalitet. Det kan være nære relationer til familie og venner, det at være en del af et fællesskab i forbindelse med aktiviteter samt det at have en god relation til plejepersonalet. Gode relationer og sociale fællesskaber øger livskvaliteten og forebygger ensomhed og isolation. Derfor er det vigtigt, at ældre tilbydes støtte til at vedligeholde og udvikle relationer og fællesskaber gennem kontakt til familie og venner samt deltagelse i aktiviteter. At kunne fastholde et meningsfuldt liv med interesser, aktiviteter og deltagelse i lokalsamfundet på trods af de funktionsnedsættelser, der kan følge med alderen, kræver også, at der er fokus på tilgængelighed i kommunens tilbud, for eksempel når det gælder fysiske rammer, transport og kommunikation. Side 5

6 Jeg mener også, at folk selv skal gøre noget. De skal komme ud af busken. Vi skal have modet til at sige jeg vil godt prøve det. Duer det ikke, så må man prøve noget andet. For det der med at sidde herhjemme hver dag og glo, enten med en bog eller med fjernsyn, eller hvad man nu gør det duer ikke. Du bliver træt i hovedet, og du kan heller ikke følge så meget med. Det er meget vigtigt at komme ud og få snakket med andre mennesker. Du kan gå tur, og du kan gå ned til sangaften Der er så mange aktiviteter her i kommunen, så der er ingen grund til at sidde derhjemme og hygge sig selv. (Borger der får hjemmehjælp) Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de er vant til også når de har brug for støtte og pleje. At kommunen sætter borgeren i centrum og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er vigtigst for dig? At indsatsen tilrettelægges, så der tages udgangspunkt i det, der giver mest livskvalitet for den enkelte ældre. Med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang at få støtte og træning til at mestre hverdagen samt anvende og udvikle egne ressourcer. At få støtte til at vedligeholde og udvikle relationer og fællesskaber, for eksempel gennem kontakt til familie og venner samt deltagelse i aktiviteter. Side 6

7 Selvbestemmelse Værdighed er også at den ældre har mulighed for selv at bestemme. Ældre borgere har gennem et langt liv dannet en oplevelse af, hvem de er, og hvordan de kan lide at leve deres liv. For de fleste er det vigtigt at kunne holde fast i og fortsætte den måde at leve på, som de har været vant til tidligere. Det giver en oplevelse af identitet, sammenhæng og værdighed. Det er vigtigt, at den pleje og omsorg, man får som ældre i Ballerup Kommune, understøtter ens oplevelse af at være herre i eget liv også selvom man har brug for støtte. Derfor skal støtten og plejen besluttes, tilrettelægges og gives med så stor en inddragelse af den ældre som muligt. Det betyder også, at vi i Ballerup Kommune skal stræbe efter at indrette kommunens tilbud, så de passer til den enkelte ældres liv og ikke omvendt. Selvbestemmelse kan for eksempel handle om selv at bestemme, hvornår man står op og går i seng, hvad man laver i løbet af dagen, hvad man skal spise, og hvem man har lyst til at være sammen med. Jeg vågner tit meget tidligt om morgenen, og det ved personalet, og de prøver på at gå til mig som en af de første. Dengang jeg gik godt, så stod jeg selv op kl. 6 og gik ned og ordnede noget morgenmad til mig selv i køkkenet uden personale. Men i de her år, hvor jeg er blevet ringere, så må jeg vente på, at personalet kommer. Jeg har altid bedt om, at de kommer nogenlunde tidligt, for modsat alle andre ønsker jeg ikke at sove længe. Jeg kan heller ikke. Jeg kan ikke holde ud bare at ligge i min seng; det er ikke min natur. Jeg har aldrig sovet længe. Jeg har altid skullet op i mit arbejde. (Beboer på plejecenter) Den ældres mulighed for selvbestemmelse i forhold til hvornår og hvordan, man får støtte og pleje, er også med til at understøtte, at den enkelte kan fortsætte et aktivt og indholdsrigt liv på egne præmisser. Det er vigtigt, at støtten kan gives, så det passer med den ældres øvrige liv. Det kan for eksempel være vigtigt at kunne få støtte til rengøring på et tidspunkt, hvor det passer med, at man kan komme af sted til aktiviteter eller behandling. Side 7

8 Borgere med handicap, psykiske lidelser og sociale problemer bliver også ældre. De kan have andre behov, ønsker, ressourcer og forudsætninger for selvbestemmelse. Det samme gælder for borgere med svigt i kognitive funktioner (for eksempel borgere med demens) og borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har en anden kulturel baggrund. De kan have andre behov, ønsker og forudsætninger for selvbestemmelse. Det stiller særlige krav til den måde, vi indretter vores tilbud på og til personalets faglighed og rummelighed. Selvbestemmelse handler også om at have mulighed for formel indflydelse ved at deltage i eksempelvis fora for brugere i det enkelte tilbud, medvirke ved ansættelse af personale eller i samfundslivet i bredere forstand også når man har brug for støtte til at udøve denne indflydelse. Den enkelte ældres mulighed for at udøve selvbestemmelse forudsætter, at man er velinformeret om kommunens tilbud, om ens rettigheder og muligheder. Derfor forudsætter selvbestemmelse også viden og kompetencer hos personalet, for eksempel om kommunens tilbud, tilbud i frivilligt eller foreningsregi, og om de juridiske rammer vedrørende selvbestemmelse og magtanvendelse. Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At være herre i eget liv, selvom man har brug for støtte og pleje og at være med til at bestemme så meget som muligt omkring den støtte, der gives. At personalet understøtter den enkeltes mulighed for selvbestemmelse. At personalet respekterer borgerens privatsfære i forbindelse med, at støtten og plejen ydes i borgerens eget hjem eller i plejecenter. At kunne blive længst muligt i eget liv og fastholde tidligere livsførelse, for eksempel omkring bolig, døgnrytme, kost og interesser så længe som muligt. At kommunens tilbud er rummelige og fleksible også i forhold til ældre med for eksempel handicap eller psykisk lidelse. At man støttes i at udøve formel indflydelse, for eksempel i det enkelte tilbud. At personalet har faglig viden om muligheder og begrænsninger for selvbestemmelse, både om hvordan man kan understøtte den for den enkelte og om de juridiske rammer. Side 8

9 Kvalitet, samarbejde og sammenhæng i plejen og omsorgen Det er afgørende for en værdig ældrepleje, at den er baseret på en høj faglig kvalitet. Det forudsætter fagligt kvalificeret personale, der arbejder ud fra den nyeste viden og metoder. I Ballerup Kommune vil vi gerne kunne tilbyde en pleje og omsorg af høj kvalitet og målrettet den enkelte ældres behov, også når der er tale om særlige og komplekse behov hos ældre med eksempelvis demens, handicap eller psykiske lidelser. For ældre borgere, der har brug for pleje og omsorg, er det et væsentligt element i kvaliteten, at de har en god relation til det personale, der yder støtten. Det er vigtigt at blive mødt med venlighed, respekt og ligeværdighed, og for mange er en personlig og gensidig kontakt til fast personale med til at give livskvalitet i det daglige. Det forudsætter kontinuitet og stabilitet blandt personalet. Det betyder meget, at det er faste personer, der kommer, fordi man får et andet forhold til dem, og de får også et andet forhold til mig, og så kan man jo snakke om alt muligt. Nogle gange er det jo kun dem, jeg taler med i løbet af en dag, og så er det jo rart, at man kan sidde bare og sladre. De fortæller lidt om deres familie, og jeg fortæller lidt. De arbejder jo samtidig, for de kan jo ikke bare sætte sig ned, for det har de jo ikke tid til, men det at man får sludret lidt, det betyder noget. Tid mangler alle jo, men de virker ikke forjagede; fem minutter det har de til, at man føler, at de koncentrerer sig om en. (Borger der får hjemmehjælp) Høj faglig kvalitet kræver også en tværfaglig tilgang til den enkelte ældre, hvor forskellige fagligheder bidrager til en helhedsforståelse af den ældres Side 9

10 situation. Det er vigtigt, at medarbejdere med forskellig faglighed deler deres viden om den enkelte ældre og på den måde bidrager til en tværfaglig og sammenhængende indsats for den enkelte. Det gælder i særlig høj grad de ældre, der er i kontakt med flere forskellige dele af kommunen eller flere forskellige sektorer, fordi de for eksempel både har forløb i hospitalssektoren, hos egen læge og får støtte og pleje fra kommunen. Her stiller det store krav til personalet at sikre kontinuitet og sammenhæng i forløbet for den enkelte ældre. Især for de svageste ældre, der ikke selv magter at bidrage til den sammenhæng i deres forløb, har personalet et særligt ansvar for at sikre kvalitet og tryghed for den enkelte. Her er det også vigtigt at inddrage de pårørende, hvis borgeren ønsker det. Høj kvalitet og nyeste viden og metoder handler også om at afprøve og implementere velfærdsteknologiske løsninger i de situationer, hvor det kan gøre borgeren mere selvhjulpen og understøtte og kvalificere personalet i opgaveløsningen I Ballerup Kommune er der allerede mange frivillige tilknyttet de kommunale tilbud, herunder plejecentrene. Der er mange eksempler på positive gevinster og muligheder som bliver til i samarbejdet mellem de frivillige og ansatte i kommunens tilbud. Derfor vil vi i Ballerup fortsat arbejde med at udvikle nye måder at tænke frivillige ind i forhold til kommunens tilbud til ældre. Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At personalet er fagligt kvalificeret og yder pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. At støtten er målrettet den enkeltes behov. At personalet møder dem med respekt, venlighed og ligeværdighed. At der i det enkelte tilbud tilstræbes kontinuitet og stabilitet blandt personalet, sådan at den enkelte ældre så vidt muligt møder en fast gruppe medarbejdere. At støtten og plejen ydes ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. At personalet sikrer kontinuitet og sammenhæng i forløbet for den enkelte ved at kommunikere og samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i kommunen eller i andre sektorer. Side 10

11 Mad og det gode måltid Måltidet er for mange ældre en af dagens vigtigste begivenheder. Der kan være mange individuelle forventninger, behov og ønsker til en god måltidsoplevelse, som tager afsæt i den ældres identitet, livshistorie, etnicitet og vaner gennem et langt liv. Et hensyn til disse blandt andet gennem medinddragelse - har stor betydning for fastholdelsen af gode og værdige måltidsoplevelser. Muligheden for at fastholde og videreføre sine vaner og traditioner omkring måltidet, selv når den ældre har behov for støtte til dette, er med til at understøtte gode og trygge måltidsoplevelser. Anretning, duft, portionsstørrelse og borddækning er vigtige elementer i en god måltidsoplevelse. Derfor tilstræber vi i Ballerup Kommune, at de kommunalt tilberedte måltider er velsmagende, indbydende og ernæringsrigtige. Det kan have stor betydning for sundheden hos den enkelte ældre særligt hvis appetitten er lille. Maden skal bidrage til at støtte og fastholde den ældres mulighed for at leve et liv med størst mulig funktionsevne og livskvalitet. En stor gruppe af ældre, både i eget hjem og i plejecenter, har behov for støtte til de gode måltidsoplevelser, for eksempel på grund af nedsat appetit, dårlig tandstatus, tab af funktionsevne eller behov for støtte til at spise. Alle disse faktorer kan også medføre risiko for underernæring hos den ældre. Derfor er det vigtigt, at personalet har kompetencer og viden i forhold til at kunne understøtte gode måltidsoplevelser for de ældre. Ballerup kommune arbejder målrettet med at imødekomme de forskellige ernæringsmæssige behov, som kan opstå i forbindelse med sygdom og funktionsnedsættelser hos ældre. Det handler for eksempel om løbende udvikling af mad, som både er let at tygge og synke, og samtidig er indbydende. Det er også vigtigt med et tværfagligt samarbejde omkring måltiderne, hvor blandt andet plejepersonale, diætister, køkkenpersonale og ergoterapeuter inddrages. Måltidet skal stille sulten og slukke tørsten men har samtidig også en central social betydning for mange ældre som et samlingspunkt i dagligdagen. Ballerup Kommune ønsker at skabe rammerne for, at ældre i størst muligt omfang har hyggelige og sociale måltidsoplevelser, uanset om de bor i eget hjem eller i plejecenter. For ældre, der bor alene, kan det at komme i et af kommunens cafétilbud for eksempel være med til at give socialt samvær omkring måltider. Side 11

12 Det er ikke det samme at spise, når man bor alene, når man plejer at sidde to og spise og snakke. Et glas rødvin smager heller ikke så godt, som når du sidder sammen med nogen. Så der må jeg sige, at jeg drikker næsten aldrig rødvin mere; jeg er blevet møgkedelig. (Borger der har mistet sin ægtefælle) Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At måltidet er en oplevelse. At maden er velsmagende og af høj kvalitet, og at duft, portionsstørrelse og anretning er med til at fastholde eller øge appetitten. At individuelle ønsker og forslag til menu i størst muligt omfang imødekommes gennem dialog. At maden er varieret og tilpasses individuelle hensyn og ernæringsbehov. At have størst mulig indflydelse på hvor måltidet indtages. At maden i kommunens plejecentre serveres i hyggelige omgivelser med mulighed for socialt samvær. At der afsættes de fornødne personalemæssige ressourcer, således at den enkelte borger får den rette støtte til at spise i det tempo, som der er behov for. Side 12

13 En værdig død En værdig ældrepleje indbefatter også, at den sidste del af livet bliver så værdig som muligt, og at døden bliver så værdig som muligt. Også her kan der være forskellige og individuelle ønsker og behov både hos den ældre og de pårørende. I Ballerup Kommune ønsker vi, at plejen og omsorgen for den ældre i den sidste tid så vidt muligt tager hensyn til de særlige ønsker, den enkelte og de pårørende har. Derfor er det en vigtig prioritering, at personalet løbende har samtaler med den ældre om døden også før den ældre er døende. Den enkelte kan have Det kan for eksempel være særlige ønsker omkring at dø hjemme eller på hospice, ønsker omkring smertelindring og livsforlængende behandling eller ønsker om eksistentielle samtaler. Det kan også være særlige ønsker om at blive forkælet i den sidste tid, eller at få hjælp til sidste ønsker. eller få hjælp til at kontakte frivillige, der kan yde en særlig omsorg i livets afsluttende fase. Også i denne del af livet er det vigtigt at plejen og omsorgen for den ældre gives med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv på og med forståelse for personlige ønsker af religiøs, eksistentiel eller identitetsmæssig karakter. Det er med til at give en værdig og tryg sidste tid for den enkelte. En værdig sidste tid og en værdig død for den enkelte forudsætter, at personalet har faglige kompetencer og tilstrækkelig tid til at drage omsorg for den døende og de pårørende. Personalet skal være klædt på til og have tid til at tage samtaler med den døende og de pårørende om de tanker og følelser, der kan være i den sidste tid. I Ballerup Kommune bestræber vi os på, at den sidste tid for den enkelte skal opleves så tryg og sammenhængende som muligt både for den ældre og de pårørende. Det forudsætter professionel koordinering og fleksibilitet, så den døende for eksempel kan blive passet af kendt personale. Man får et andet forhold til døden, når man er meget syg. Før jeg blev syg havde jeg en helt anden indstilling, men fordi jeg havde så mange smerter, ville jeg bare have, det skulle gå så hurtigt som muligt. (Borger der tidligere har været alvorligt syg) Side 13

14 Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At plejen og omsorgen for den ældre i den sidste tid så vidt muligt tager hensyn til de særlige ønsker, den enkelte og de pårørende har. At personalet forsøger at imødekomme særlige ønsker omkring eksempelvis at dø hjemme eller på hospice, ønsker omkring smertelindring og til- og fravalg af livsforlængende behandling. At blive mødt med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv på og med forståelse for personlige ønsker af religiøs, eksistentiel eller identitetsmæssig karakter. At personalet har de faglige kompetencer og tilstrækkelig tid til at drage omsorg for den døende og de pårørende og eksempelvis kunne tilbyde samtaler med den døende og de pårørende om de tanker og følelser, der kan være i den sidste tid. At plejen og omsorgen i den sidste tid tilrettelægges, så den opleves tryg og sammenhængende for den ældre og de pårørende, eksempelvis at den døende kan blive passet af kendt personale. Side 14

15 Sådan følger vi op (I forbindelse med vedtagelse af Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal der redegøres for, hvordan politikken implementeres, og hvordan de medfølgende midler udmøntes i kommunen. Denne redegørelse skal enten indgå i selve politikken eller offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med politikken. Hvis det skal fremgå af selve politikken, skal der her være et afsnit, der beskriver hvorledes Ballerup Kommune vil arbejde med implementeringen af værdighedspolitikken og udmøntningen af midlerne. Redegørelsen afventer den politiske prioritering af konkrete indsatser.) Side 15

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune 1 Forord ved borgmesteren Værdighedspolitikken for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Forord ved borgmesteren Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Helt præcist sætter

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune 2 Forord ved borgmesteren Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Helt præcist sætter

Læs mere

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Hele værdighedspolitikken bærer præg af at være henvendt til ministeren/ministeriet, som bilag til den kommende ansøgning.

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller Værdighedspolitik Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune Ældre Sundhed Piller Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv så kan personalet skrive til min mand på en

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Værdighed Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Det handler om respekt At være afhængig af hjælp, fordi man er

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Forord Ældre borgeres ernæringsmæssige status har stor betydning for deres helbred og livskvalitet. Fejlernæring har store konsekvenser for den daglige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE

SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE KÆRE MEDARBEJDERE OG LEDERE Vi serverer hver dag mad for rigtig mange borgere i kommunen, og i hvert eneste måltid tager medarbejderne hensyn til,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. Mit navn. Evt. kaldenavn. Fødselsdag og år ÆLDRE OG OMSORG BRØNDBY KOMMUNE

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. Mit navn. Evt. kaldenavn. Fødselsdag og år ÆLDRE OG OMSORG BRØNDBY KOMMUNE MIN LIVSHISTORIE Glemmer jeg, så husker du. ÆLDRE OG OMSORG BRØNDBY KOMMUNE Mit navn Evt. kaldenavn Fødselsdag og år Brøndby Kommunes Trykkeri / 210415 NOTER INDHOLD: 1. Forord... side 4 1. Lidt om hvem

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud

Læs mere

Leve- og bomiljø ved Krogstenshave

Leve- og bomiljø ved Krogstenshave ved Krogstenshave Leve- og bomiljø. Udgangspunktet for livet på Krogstenshave er, at beboerne skal kunne leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. Beboerne har reel selv- og medbestemmelse og vi har respekt

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere