Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger."

Transkript

1 Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget og billedsproget kan børnene give udtryk for egne tanker og følelser, og lære at forstå andre. Vi lægger vægt på en rar og imødekommende omgangstone blandt børn og voksne, da det styrker barnets identitet og selvfølelse. At børnene udvikler et nuanceret sprog. (se babytegn og MI/børneprofil) Børnene udvikler og leger med sproget gennem fortælling, oplæsning, dramatik, sang og musik. Børnene støttes i at sætte ord og begreber på deres følelser og handlinger. At børnene anvender og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog. Udvider ordforrådet og sprogforståelse. Humoristisk indgangsvinkel til sproget. Udtale. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Lærer rytme i sproget. Sproglig opmærksomhed og bevidsthed. Mundmotorik. Fremmer fantasien. At børnene bruger det verbale sprog til kommunikation og problemløsning. Lærer at lytte til hinanden. Stå frem enkeltvis for at formidle et budskab til en lyttende forsamling. Fremme kommunikation og samspil. Lære at vente på tur.

2 Forstå og respekter andres følelser. At børnene får en gryende opmærksomhed på sammenhængen mellem det talte, det skrevne, krops, billede, tegn og det læste sprog. (se MI og inklusion) Bøger, skrift, billeder, IT og medier er en del af Grønhøjs synlige kultur. At børnene er nysgerrige og interesseret i skriftsproget, herunder bogstaver, tal, mængder, farver og former. Kendskab til skriftsprog. Fremme fantasien. At børnene lærer at aflæse og tolke kropssprog, forstå og respekterer andres følelser samt lærer konfliktløsning. At de tosprogede børn udvikler alderssvarende sprog og begreber og er integreret i Grønhøj. (se MI og inklusion) De tosprogede børn modtager daglig relevant sprogstimulering. Grønhøj lader sig inspirere af Høje Taastrup kommunes; Pædagogisk værktøjskasse: Tosproget børn. At de tosprogede børn anvender og leger med det danske sprog. At de tosprogede børn leger på lige fod uanset deres herkomst.

3 Sociale kompetencer Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig, heriblandt nogle positive relationer til andre børn og voksne. I Grønhøj er sociale kompetencer fundamentet for et godt børneliv. Vi tror og mener at det at kunne indgå i fællesskaber, giver en bedre og større forståelse og respekt for andre mennesker. At børnene bliver støttet i at danne venskaber og komme med i grupper, hvor de kan give og opnå anerkendelse fra andre. (se inklusion) Børnene har mulighed for at lege, samarbejde og løse opgaver sammen med andre børn på tværs af alder, køn og kulturelle forskelligheder. At børnene har venner og viser glæde ved samvær med andre børn og voksne. Børn leger alene og sammen med andre. Børn udveksler erfaringer og viden. Viser empati og rummelighed. Tager hensyn til andre. Bliver omsorgsfulde og hjælpsomme. Kan udsætte egne behov til fordel for andres. At børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. (se inklusion) Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

4 Børnene oplever miljøer, som imødekommer børne- vilde og stille lege samt deres kreativitet. At børnene er rummelige og anerkendende over for voksne og andre børns forskelligheder. Der tages afstand fra drillerier og mobning. Der tages afstand fra synlig og usynlig udskilning. Børnene føler et ansvar for at gruppen kan fungere. Børnene lærer at vente på tur og være lyttende overfor andres ytringer. Grønhøj er inde og ude indrettet med rum og plads til børns forskellige lege og aktiviteter. Legepladsen er fysisk udfordrende med bl.a. balancebom, gynger, klatrestativ og forhindringsbane. Fællesrummet er der fantasi fremmende legeredskaber som bl.a. skibsgynge, sejlskib med rutsjebane og sansemotoriske legeredskaber på væggen. Stuerne er indrettet med plads til forskellige rum og fordybelser. At børnene bliver anerkendt og respekteret som de personer, de er og oplever at høre til. (se MI/den gode stol og babytegn) Børnene opmuntres til at deltage aktivt og indgå i et forpligtende og ansvarligt samvær med andre. Børnene får plads til at give udtryk for egne følelser og behov og oplever en forståelse for at andre børn har de samme følelser og behov og giver plads til disse. At børnene har indflydelse på sit hverdagsliv. Børnene støttes i deres valg. Børnene støttes i at argumentere for sine meninger. Børnene accepteres for deres forskellige meninger og valg.

5 Børnene støttes i at sætte grænser for sig selv og sige fra og til. Børnene opnår respekt og omsorg for og fra andre børn og voksne.

6 Personlige kompetencer Barnet anerkendes for den person, det er og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. I Grønhøj oplever barnet at det er en værdifuld deltager i fællesskabet og har medbestemmelse over dets daglige liv i institutionen. At barnet har mulighed for at blive set og få støtte til at udvikle et stadigt mere nuanceret kendskab til sig selv og andre. (se MI og den gode stol) Pædagogikken tager udgangspunkt i barnets ressourcer og i at der er mange ligeværdige måder at lære på. At barnet er med i en social sammenhæng med andre børn og voksne, som gør verden stor, sjov, underlig og spændende. Barnet får erfaringer med at kunne bearbejde modstand og medløb, frustrationer og det at møde konkurrence og kærlighed. Barnet støttes i at argumentere for sine meninger. Barnet accepteres for dets forskellige meninger og valg. Barnet støttes i at sætte grænser for sig selv og sige til og fra. Barnet opnår respekt og omsorg for og fra andre børn og voksne. Barnet tør være i centrum. At barnet udvikler sig til stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. (se inklusion)

7 Barnet føler sig genkendt og husket af andre. Og får en oplevelse af at være en vigtig brik i puslespillet, fra barnet begynder som lille og til barnet skal i skole. At barnet udfolder sig og afprøver deres potentialer. At barnet forfølger sine idéer, skaber egne projekter og oplever at børn og voksne griber idéen og leger med. At barnet oplever anerkendelse og respekt. At barnet lærer at respektere og lytter til andre. At barnet får større selvtillid og selvværd. At barnet føler sig holdt af, passet på og værdsat som en del af fællesskabet. At barnet tilbydes mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. (se inklusion og MI/børneprofil) Barnet udfolder sig fysisk og mentalt igennem hele opvæksten. Både alene og sammen med andre. Barnet inspireres og stimuleres til at blive nysgerrige i at udfordre sig selv og afprøve egne grænser. At barnet forfølger store og små projekter, søger mål og skaber nye mål, for herigennem at kunne erfare fremskridt og opleve anerkendelse fra de andre børn og voksne. Barnet inviteres ind i sociale fællesskaber af andre børn og voksne. Barnet bakkes op i at mestre konflikter. Barnet er anerkendende og empatiske overfor andre børn og voksne. Barnet lærer at hjælpe hinanden. Barnet er tolerant og åben overfor andre børn trods forskelligheder og vanskeligheder.

8 Natur og naturfænomener I Grønhøj skal børnene have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø. Naturoplevelser i barndommen har både en erfaringsmæssig, følelsesmæssig og motorisk dimension, hvoraf børnene får mangeartede oplevelser. At børnene erfarer naturen med alle sanser og oplever den som rum for leg, fantasi og fysiske udfoldelser. (Se MI) Naturen og legepladsen undersøges og bruges varieret, fantasifuldt og kreativt. Børnene bliver udfordret motorisk og sanser gennem leg i naturen og oplever hvordan naturen er større end en selv. At børnene igennem kreativ leg får kendskab til kategorier som vægt, form og antal. Tæller. Kan formerne på f.eks. sandkassetingene. Bruger en genstand til andet end det oprindelige formål. At børnene er nysgerrige og er glade for at opholde sig i naturen. Spørger. Aktive i naturen. Opfindsomme. Engageret. At børnene leger, skaber, konstruerer med naturens materialer. Bruger genstande til andet end oprindeligt formål. Bygger huler, fangehuller, klatrer i træer m.m. Udforsker og fordyber sig. At børnene oplever naturen.

9 Mærker, føler, lugter, hører og ser naturen. Bondegårdsture/zoo. Ture i nærmiljøet. At børnene dagligt bliver motorisk udfordret. Legepladsen. Boldspil. Regellege og rollelege. At børnene lærer respekt for og får kendskab til natur og naturfænomener, samt miljø. (Se MI) At børnene dagligt opholder sig i naturen og får varierende udfordringer. At børnene oplever naturen på forskellige årstider. At børnene oplever og undersøger forskellige kategorier af planter og dyr. At børnene får en viden/læren om naturens fænomener, ild, vand, jord, luft, måne, sol, tyngdekraft m.m. At børnene får skabt grundlag for varig interesse, respekt og ansvar for naturen. At børnene viser respekt for naturen. Passer på og værner om dyr og planter. Oplever blomster og træers udvikling. Stifter bekendtskab til småkryb. At børnene har kendskab til naturfænomener. Kender de 4 elementer ild, vand, jord og luft. Kender årstiderne i den rigtige rækkefølge. Eksperimenterer med tyngdekraften. Taler om og lægger mærke til sol, måne og stjerner.

10 At børnene bliver bevidste om miljøer. Smider ikke skrald i naturen. Sparer på vand og varme.

11 Kulturelle udtryksformer og værdier Grønhøj prøver at give børnene en indsigt i den verden som er indenfor, såvel som udenfor institutionen. Børnene skal have mulighed for at forstå egne og andres kultur i et udviklende samspil mellem børn og voksne. At børnene udvikler kendskab til lokal, national og international kultur. (se inklusion) Børnene deltager og inspireres af kulturelle udflugter og aktiviteter såsom udstillinger, teater, museer, sang og musik, biblioteket m.m. At børnene får kendskab til, respekterer og anerkender forskellige kulturer. Lære at tage hensyn til andre mennesker. Fælles oplevelser som styrker gruppen og det enkelte barn. Omverdensbevidsthed. Nysgerrighed, fantasi, humor og undren. Kendskab til menneskets forskelligheder. Forståelse for andre kulturer og levevilkår. At børnene får indsigt i institutionens traditioner, danske såvel som familietraditionen. (se inklusion) Børnene deltager i fastelavn, påske, Sankt Hans, Lucia-optog, jul, fødselsdage, bedsteforældredage m.m. At børnene finder ud af at traditioner giver året mening, glæde og rytme. Fællesoplevelser, kreativitet og humor. Kendskab til kammerater, forældre og bedsteforældre.

12 Genkendelsens glæde og forventning. Kontinuitet i traditioner. At udvikle og inspirere børnenes kreative side. (se inklusion) Børnene bliver præsenteret for forskellige materialer og medier, som de får adgang og kendskab til. Børnene udvikler nysgerrighed og undren bl.a. gennem brug af sanserne. At børnene bliver fortrolige og finder glæden ved kreative udfoldelser. Lærer at forstå og tolke forskellige kreative udtryk. Inspiration til kreative forløb i institutionen. Fællesoplevelser som styrker gruppen og det enkelte barn. Udvikler abstrakt træning Have tid til fordybelse Have adgang til IT og medier. At gøre børnene parate til skiftet vuggestue/børnehave og børnehave/sfo. (se inklusion og MI/børneprofil) At børnene socialiseres til at indgå i en større gruppe. At børnene får kendskab til sociale spilleregler og kan indgå i sociale sammenhænge. Rollelege, (far/mor og børn), læge, butik, zoologisk have m.m. Regellege (fangelege, boldspil, brætspil m.m.) Lege med og uden voksenstyring. Udvikle empati og abstrakt tænkning.

13 Lære at indgå kompromiser. At gøre børnene skoleparate. (se inklusion) De kommende skolebørn deltager i et skoleprojekt i et længere varende forløb. At børnene bliver mere skoleparate og bedre rustet til at skifte mellem institution og skole/sfo. Øve selvhjulpenhed. Alderssvarende opgaver og oplevelser. Styrker deres personlige og sociale kompetencer. Styrker selvværdet.

14 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er børns redskab til at erobre verden. En god motorik styrker barnet og er altafgørende for en videre tilegnelse af læring og udvikling. Grønhøj støtter og opmuntrer børnene, således at hvert barn får optimale muligheder for fysiske udfordringer, som er grundlag for barnets fysiske og psykiske sundhed. At børnene får udviklet deres kropsbevidsthed. (se MI) Børnene lærer via dialog og motoriske aktiviteter om kroppens færdigheder. At børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egne og andres kropslighed. Kender kropsdelenes navne. At børnene er aktive og viser glæde ved at være i bevægelse og ved motoriske udfordringer. (se MI og inklusion) Grønhøj er inde som ude indrettet så børn kan opleve forskellige kropslige udfordringer, både i fri leg og i tilrettelagte aktiviteter.

15 Via udflugter i lokal området samt storbyer, styrkes kroppens færdigheder og bevægelse. At børnene bruger og udfordrer deres krop ved fysisk aktivitet. Tør og kan overskride egne grænser. Opleve når egne grænser nås. At børnene har udviklet motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed. Behersker fin og grov motorik Får styrket koncentrationen og fordybelsen. Erfarer egen kropslig styrke og udholdenhed. At børnene får et kendskab til ernæring, hygiejne og en aktiv livsstil. (se MI og inklusion) Dialog mellem personale og forældre om madpakkens/eftermiddags madens indhold. Dialog mellem personalet i vuggestuen og køkkendamen om madplaner og køkkenhygiejne. Dialog mellem personale og børn om sund og usund mad. At børnene i Grønhøj får sund og varieret kost. Bliver præsenteret for sund og nærende kost på institutionens maddage og til fredagsfrugt. Stimulerer og udvikler vuggestuebørnenes smagsoplevelser. Snak med børnene om sund og usund kost.

16 At børnene får mulighed for at udforske, bruge og stimulere alle sanser gennem brug af forskellige materialer og redskaber. I Grønhøj tilrettelægges motoriske og musiske aktiviteter der stimulere den kropslige udvikling. At børnene har fået kendskab til sine sanser og er aktive og nysgerrige. Er trygge ved at deltage i rytmik, sang og sanglege. Tør og vil bruge kroppen spontant.

17 Her følger fokus-felter for år 2010 fra Daginstitutionen Grønhøj Mølleholmen Taastrup Udarbejdet af personalet i november 2009

18 Krop & bevægelse Fokus-felt Krop og bevægelse er børns redskab til at erobre verden. Vi ønsker at motivere børn til at bevæge sig mere og opleve glæden ved at være aktiv. Alle børn skal have mulighed for gennem legen at finde nye fællesskaber og opleve/mærke, at man gennem legen kan få styrket sine kompetencer. Metode: I marts 2010 gennemgår personalet i vuggestuen og børnehaven uddannelsesforløbet Leg som bevægelse fra Gerlev Center for leg og bevægelseskultur. Dette uddannelsesforløb relaterer tæt til den pædagogiske praksis i Grønhøj. Samtidig gennemgår alle børn og voksne et praktisk forløb, hvor man vil blive introduceret i nye lege og fysisk bevægelse. Aktiviteter: Idrætslege Motoriske lege Vilde lege Legepladsen som andet rum

19 Aldersdifferencering: Metode og aktiviteter er ens i hele Daginstitution Grønhøj. For at få udviklet det enkelte barns kompetencer, bliver aktiviteterne tilpasset aldersgrupperne. Børn med særlige behov: For at få udviklet sine kompetencer tilpasses aktiviteterne, så disse passer til det enkelte barns behov og udviklingsniveau. Dokumentation: Foto Video Praksisfortællinger Dagbog Spørgeskema til forældrene før og efter Børneinterview før og efter Matrix

20 Dokumentationen kan variere fra aktivitet til aktivitet men ovennævnte er måder, vi vil benytte i evalueringen af den planlagte pædagogiske praksis. Evaluering: Undervejs i hele forløbet reflekterer vi over, hvilke erfaringer vi har tilegnet os. Stemmer vores metode og aktivitet overens med den faktiske virkelighed i institutionen? Dette og andre spørgsmål kan stilles og reflekteres over. Her kunne vores spørgeskema til forældrene og vores børneinterviews være nogle vigtige faglige redskaber til at tilegne sig ny viden med.

21 Sociale kompetencer Fokus-felt: Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig, heriblandt nogle positive relationer til andre børn og voksne. I Grønhøj er sociale kompetencer fundamentet for et godt børneliv. Vi tror og mener, at det at kunne indgå i fællesskaber, giver en bedre og større forståelse og respekt for andre mennesker. Metode: Vi ønsker at fokusere på måden, vi er sammen på. Barn/barn relationen. Barn/voksen relationen. Voksen/voksen relationen. Aktivitet: Måltider Samlinger Babytegn Billedkort fra kufferten Fri for mobberi Medbestemmelse i planlægningen af aktiviteter Ture og lege på tværs af stuerne i huset

22 Aldersdifferencering: Metode og aktiviteter er ens i hele Daginstitution Grønhøj. For at få udviklet det enkelte barns kompetencer, bliver aktiviteterne tilpasset aldersgrupperne. Børn med særlige behov: For at få udviklet sine kompetencer tilpasses aktiviteterne, så disse passer til det enkelte barns behov og udviklingsniveau. Dokumentation: Foto Video Praksisfortællinger Dagbog Den gode stol Matrix Dokumentationen kan variere fra aktivitet til aktivitet men ovennævnte er måder, vi vil benytte i evalueringen af den planlagte pædagogiske praksis.

23 Evaluering: Undervejs i hele forløbet reflekterer vi over, hvilke erfaringer vi har tilegnet os. Stemmer vores metode og aktivitet overens med den faktiske virkelighed i institutionen? Dette og andre spørgsmål kan stilles og reflekteres over. 15. januar 2010

24 Børn med særlige behov I Grønhøj er den pædagogiske læreplan baseret på, at personalet tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og udviklingsniveau. Her er også taget højde for at børn med særlige behov får udviklet deres kompetencer ved at aktiviteterne er tilpasset til det enkelte barns præmisser.

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Tema: Krop og bevægelse

Tema: Krop og bevægelse Tema: Krop og bevægelse Barnets udvikling og oplevelse af verden foregår gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i 0 6 års alderen, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere