KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan Lokalplan nr. nr. 300 Med tillæg 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kirkegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger m.v. Nr. 300 delvist ophævet - Se nr Oktober 1998

2 Københavns Kommunes Planorientering Lokalplan nr. 300 med tillæg nr. 1 RØDEGÅRD- PARKEN a 70a 70c 70d A 11A KIRKEGÅRDSVEJ 70e 70f 70g 70b LYNETTEVEJ 3208 ØRESUNDSVEJ a HVF. BREDEGRUND OG HVF. LYNETTEN RUMÆNIENSGADE UMATR. OFF. LEGEPLADS A 4 BREDEGRUND BREDEGRUND KASTRUPVEJ 3440 BREDEGRUND d NORDRE RØSE VEJ LILLEGRUND 38 SUNDBY KIRKEGÅRD 3

3 Kabenhavns Kommune Lokalplan nr. 300 Lokalplan for området begrænset af Kirkegårdsvej, Qlresundsvej, Kastrupvej, Bredegrund og Lillegrund. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgarrelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved farlgende bestemmelser for området. 0 I. Formål Formålet med lokalplanen er at tilgodese bl.a. farlgende hensyn: Områdets funktion som overvejende boligområde skal udvides til at omfatte en erhvervsejendom. Særskilte arealer med offentlig legeplads, kolonihaver og offentligt teknisk anlæg fastholdes til sådanne anvendelser, og der skal fastlægges areal til nyt barrneinstitutionsbyggeri. Bevaringsværdige bygninger skal udpeges og sikres. Nybyggeri skal muliggarres bl.a. med sigte på tilpasning til den bevaringsværdige bebyggelse samt princippet om overvejende sluttet randbebyggelse mod omgivende veje samt den offentlige legeplads. Vejforholdene skal vurderes ud fra de faktiske trafikale behov, og der skal sammen med krav til friarealerne tages hensyn til arnsket om at skabe flere grarnne gaderum. Forholdene for fodgængere og cyklister skal forbedres ved sikring af en sti mellem Lynettevej og LillegrundBredegrund vest for den offentlige legeplads Område Stk. l. Lokalplanområdet afgranses som vist på vedhzftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr.ne 70a, 706, 70c, 70d, 70e, 70f, 70g, 74a, 76a, 163, 205, 376, 1425, 1581, 1582,3208,3431,3439,3440,3441, 3475, 3476, 3487, 3684, 3685,4207 og 4216 Sundbyarster, Karbenhavn, dele af ejendommen matr.nr. 4d ibid., umatrikuleret offentlig plads ibid., umatrikulerede private vejarealer ibid. samt alle parceller, der efter den 1. september 1997 udstykkes i området. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i underområderne I, II, III og IV som vist på tegning nr Bygge- og Teknikforvaltningen kan tillade mindre ændringer i områdeafgrænsningen mellem område I og II Anvendelse Stk. l. For område I galder: a) Området fastlægges til boliger. I bebyggelsen mod Qlresundsvej og Kastrupvej må der i stueetagen foruden boliger indrettes butiks- og kontorlokaler og lignende, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Bruttoetagearealet af den enkelte butiksenhed må ikke overstige 500 m2. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige ca m2. b) Der må i bebyggelsen mod Kirkegårdsvej indrettes en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet. Etagearealet må ikke overstige 700 m2. Der kan herudover efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse i området i arvrigt opfarres eller indrettes kollektive anlæg og institutioner, herunder vuggestuer og barrnehaver, samt andre sociale, kulturelle og miljarmæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. c) Nyt lejlighedsbyggeri skal indrettes overvejende med familieboliger. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om, at lejligheder sammenlagges. 1

4 d) I forbindelse med nyt boligbyggeri skal der efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere godkendelse opfores eller indrettes faellesanlzg for bebyggelsens beboere. Stk. 2. For område II galder: Området fastlaegges til offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn naturligt finder plads i området. Der må opfarres eller indrettes bebyggelse til institutioner for barm og unge. Stk. 3. For område III galder: Området fastlaegges til offentlige formål i form af rekreativt areal med legeplads, kolonihaver og andre gronne anlaeg samt tilhorende miljomassige servicefunktioner. Stk. 4. For område IVgalder: Området fastlaegges til tekniske anlaeg af offentlig/almen karakter i form af transformerstation og lignende. Der må ikke udoves virksomhed, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn i mere end ubetydelig grad kan medfore forurening. 6 4.Vej- og stiforhold Stk. 1. Mod Kirkegårdsvej opretholdes den eksisterende vejlinie forlaenget mod syd til den i stk. 8 fastlagte vejlinie mod Lillegrund som vist på tegning nr Stk. 2. Mod 0resundsvej opretholdes den eksisterende vejlinie/byggelinie (vejudvidelseslinie). Stk. 3. Mod Kastrupvej opretholdes den eksisterende vejlinie. Stk. 4. Lynettevej fastlaegges i en bredde af 15 m fra den eksisterende ostlige vejlinie. Stk. 5. Rumaeniensgade fastlaegges i en bredde af 13,5 m fra den eksisterende nordlige vejlinie. Stk. 6. Bredegrund langs graensen mellem om- 2 råde I og områderne III og IV fastlaegges i en bredde af 10 m fra den eksisterende sydlige og ostlige vejlinie. Stk. 7. Mod Bredegrund mellem Kastrupvej og Lilllegrund fastlaegges en vejliniehejudvidelseslinie i en afstand af 15 m fra den eksisterende sydlige vejlinie som vist på tegning nr Stk. 8. Mod Lillegrund fastlaegges en vejlinie i en afstand af 15 m fra den eksisterende sydlige vejlinie som vist på tegning nr Stk. 9. Der forudsaettes udlagt en 4 m bred sti mellem Lillegrund/Bredegrund og Lynettevej/ Rumaeniensgade over matr.nr.ne 3208 og 1581 Sundbyoster, Kobenhavn, i princippet som vist på tegning nr Stianlaegget kan integreres i ejendommenes adgangs- og parkeringsarealer. Stk. 10. Der fastlaegges en ca. 5 m hjorneafskaering mod Lillegrund og ca. 3 m hjorneafskaering mod de ovrige veje. Stk. 11. De på tegning nr med priksignatur viste vejarealer af Lynettevej, Rumaeniensgade, Bredegrund og Lillegrund kan nedlaegges som privat faellesvej, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt. For de på tegningen med samme signatur viste arealer, der er udlagt til Kirkegårdsvej, Rumaeniensgade, en vej mellem Rumaeniensgade og Bredegrund, Bredegrund og Lillegrund, kan vejudlaeggene ophaeves, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. For område I gadder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Uanset denne bestemmelse kan der tillades opfort enkelte mindre bygninger til faellesanlaeg, herunder byokologiske anlaeg i gårdrummene, samt tillades indrettet beboelse i eksisterende tagetager. b) Bebyggelse skal opfores som overvejende sammenhaengende bebyggelse i princippet i overensstemmelse med den på tegning nr viste bebyggelsesplan. Bebyggelsen skal opfores henholdsvis i 2-3 etager samt

5 udnyttet tagetage og i 4 etager som vist på tegningen. Harjden af en eventuel trempel må ikke overstige ca. 1 m. c) Husdybden må ikke overstige ca. 10,5 m for den fastlagte bebyggelse i 2-3 etager samt udnyttet tagetage og ikke ca. 9 m for den fastlagte bebyggelse i 4 etager. d) Mindre bygningsfremspring i forbindelse med opgangspartier, karnapper og altaner kan tillades. e) For så vidt angår ejendomme med bevaringsvaerdig bebyggelse, jf. stk. 5, forudsatter vzsentlige Endringer af bebyggelsesforholdene tilvejebringelse af en supplerende lokalplan. Stk. 3. For område III galder: a) Der kan opfarres enkelte mindre bygninger i overensstemmelse med den fastlagte anvendelse. b) For kolonihaver gaelder, at der på hvert havelod må opfmes Ct kolonihavehus i Cn etage. Etagearealet må ikke overstige 10 pct. af loddets areal. Der må herudover opfarres enkelte mindre skure og lignende. Stk. 4. For område VI galder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. b) Bebyggelsens harjde må ikke overstige 15 m. c) Bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse placeres og udformes under hensyntagen til den eksisterede bebyggelse og omgivelserne i ovrigt, således at der opnås en tilfredsstillende arkitektonisk fremtreden i bybilledet. Stk. 5. For hele lokalplanområdet galder: Den på tegning nr viste bevaringsvaerdige bebyggelse må ikke nedrives uden Byggeog Teknikudvalgets saerlige tilladelse Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bygningernes materialer, udformning, farve og arvrige ydre fremtraeden skal vaere samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nwnte henseender ikke aendres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. For område I galder sarligt: a) Bebyggelsens facader kan forlanges udfort i Stk. 2. For område II galder: rod blank mur. a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. b) Tage skal udformes som sadeltag eller for så b) Bebyggelse må opfarres i harjst 2 etager. vidt angår bebyggelse med udnyttet tagetage c) Bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikfor- eventuelt som tilbagerykket tagetage med valtningens naermere godkendelse placeres skrå tagflader. og udformes under hensyntagen til den eksi- c) Opgange i boligbebyggelse skal forsynes sterende og den i stk. l fastlagte bebyggelse med adgang til begge facader. samt omgivelserne i arvrigt, således at der d) Boliger skal i videst muligt omfang forsynes opnås en tilfredsstillende arkitektonisk frem- med opholdsaltaner. traeden i bybilledet. Bygge- og Teknikforvaltningen kan herunder forlange, at bebyggelse opfarres langs den i 0 4, stk. 9, forudsatte sti. Stk. 3. For de på tegning ny viste bevaringsvardige bebyggelser galder scerligt: a) Blankmursfacader skal opretholdes som blank mur. Pudsede facader skal fortsat fremtraede glatpudsede og malede. Underfacaders kvaderpuds skal opretholdes. b) Vinduer skal udfarres af trae med profildimensioner, inddeling, sprosser og oplukkemåde som oprindeligt. Sprossede jernvinduer skal bevares, alternativt udskiftes til anden lignende type efter Bygge- og Teknikforvaltningens nmmere godkendelse. c) Altaner, karnapper og hjornetårne skal bevares i oprindelig udformning. d) Udsmykning i form af gesimser, relieffer, murstensbånd, indfatninger og forsaetninger i murvaerk skal bevares. e) Tagbelaegning skal vaere tegl eller naturskiffer som oprindeligt. Beklaedning af hjornetårn skal udfarres i zink med stående false. Skorstene placeret i tagkip skal bevares i videst muligt omfang. Ved evt. indretning af loftsrum til boliger skal vinduer i tag udformes fortrinsvis med kvistvinduer. Evt. sup- 3

6 plerende lysindtag kan udfarres som ovenlysvinduer max. 55x78 cm. Tagrender og nedlarb skal udfarres i zink. f, Parabolantenner skal placeres under tagkippen på tagfladen mod gårdsiden. Stk. 4. Facader skal udformes med passende variation efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn. Stk. 5. Frie gavle skal behandles som facader. Stk. 6. Ingen form for skiltning, reklamering og facadebelysning må finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. Stk. 7. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere bestemmelse betinges af etablering afzllesantenneanlzg - hvis placering og udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen - eller tilslutning til et godkendt fzllesantenneanlaeg Foranstaltninger mod forureningsgener *) Stk. I. Bebyggelse og primaere opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzermere godkendelse i overensstemmelse med milj~myndighedernes krav placeres (if. dog 6 5, stk. l, pkt. b), udfarres og indrettes således, at beboere og brugere i fornardent omfang skaermes mod starj og anden forurening fra vej **). Stk. 2. I forbindelse med ombygning af eksisterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse og boligforbed- ring, kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om at bebyggelse i overensstemmelse med miljarmyndighedernes krav isoleres mod stuj **) Kollektiv varmeforsyning Bebyggelsen må ikke tages i brug, farr bebyggelsen efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere anvisning er tilsluttet Karbenhavns Belysningsvmens fjernvarmesystem. Alternativ energiforsyning forudsztter dispensation i henhold til varmeforsyningslovgivningen Ubebyggede arealer Stk. 1. For områderne I og II galder: a) Friarealet (ekskl. parkerings- og tilkarrselsareal) skal vaere af starrrelsesordenen 60 pct. af boligetagearealet, 15 pct. af erhvervsetagearealet og 100 pct. af etagearealet til barrneinstitutioner og skal anlzgges med opholdsarealer for beboere og brugere, efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse. b) Parkeringsdaekningen skal vaere af starrrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Parkeringen må indrettes på terrzn, i underjordiske anlaeg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere bestemmelse. c) Opholdsarealer og parkeringsanlaeg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere bestemmelse indgå i fzllesanlzg. Stk. 2. For område III gcelder: Området skal anlaegges i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen (4 3, stk. 3). *) Opmaerksomheden skal henledes på, at dele af lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har erfaringer for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til yj 19 i lov om affaldsdepoter (lovbekendtgsrelse nr. 939 af 27. oktober 1996) skal enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller forurening af jorden, underrette kommunalbestyrelsen (Miljskontrollen) herom. T henhold til samme lovs 9 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- og jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan fsrst genoptages, når området frigives af kommunen. Forpligtigelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågaeldende ejendom og den, der er ansvarlig for det pågaldende arbejde. 4 **) Jf. Miljrastyrelsens vejledning nr ,,,Trafikstsj i boligområder".

7 Stk. 3. For område IVgalder: Ubebyggede arealer eksklusive parkerings-, tilksrsels- og oplagsareal skal beplantes. Stk. 4. For hele lokulplunomrddet galder: a) Arealerne mellem vejlinier og facadelinier skal anlaegges med beplantning efter Byggeog Teknikforvaltningens nmmere godkendelse. b) Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevaegelseshzemmedes faerdsel på arealerne. c) Træer skal bevares i videst muligt omfang Ledninger Der forudszettes tinglyst forn~dne deklarationer vedrarrende sikring m.v. af ledninger. 0 I I. Matrikulære forhold m.v. Efterhånden som forholdene gsr det påkraevet, må der i overensstemmelse med lovgivningens regler foretages sådanne omlzegninger af ejendomsgraenser og andre foranstaltninger, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens sksn må anses for nardvendige for at gennemfarre den fastlagte bebyggelse og en hensigtsmaessig ordning af bebyggelsesforholdene Retsvirkninger I henhold til planlovens 5 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens $ 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i svrigt er lovlig Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Ksbenhavns Kommune har påtaleret for overtraedelse af bestemmelserne i naerværende lokalplan Dispensationer I henhold til planlovens 8 19, stk. l, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Ksbenhavns Kommune Bortfald af retningsplan Retningsplan, tinglyst den 2. februar 1954, ophaeves. Naervaerende lokalplan med indheftede tegninger nr.ne og er vedtaget af Borgerrepraesentationen i msdet den 27. august 1998 og endeligt bekendtgjort den 7. oktober Bygge- og Teknikforvaltningen, den 12. maj 1999 Peter Hairiis Nielsen kontorchef /Annette Hansen fuldmaegtig K0BENHAVNS BYRET Indfsrt den Lyst under nr A. Ssrensen 5

8 ==m LOKALPLANOMRADE --- GRÆNSE MELLEM UNDEROMRADER --c- VEJUDVIDELSESLINIE O O O PRINCIPIEL PLACERING AF STIUDLÆG n VEJAREAL, DER KAN NEDLÆGGES / VEJUDÆG, DER KAN OPHEVES 6 EMNE LOKALPLAN KIRKEGARDSVEJ EJERLAV MAL 1 :2000 TEGN DATO JOURN NR PD.398 TEGN NR SUNDBYBSTER, KBBENHAVN SEP BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNING'EN. PLANDIREKTORATET K0BENHAVNS RADHUS, 1599 KQBENHAVN V. -

9 1-1 LOKALPLANOMRADE BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE -1 PRINCIPIEL BEBYGGELSESPLAN MED ETAGEANTAL EMNE MAL JOURN NR LOKALPLAN KIRKEGARDSVEJ EJERLAV 1 :2000 TEGN DATO PD.398 TEGN NR SUNDBYBSTER. KBBENHAVN SEP BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN, PLANDIREKTORATET KBBENHAVNS RADHUS K0BENHAVN V. 7 t 1 I

10 Københavns Kommune Tillæg nr.1 til lokalplan nr.300 Lokalplantillæg for området begrænset af Kirkegårdsvej, skel mod ejendommene matr. nr. 1425, 70 b, 70 g, 70 f, 70 e, 70 d, 70 c, 4216 og 4207 Sundbyøster, København, Lynettevej / Rumæniensgade, skel mod ejendommen matr. nr og umatr. off. legeplads ibid. samt Lillegrund. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplantillægget er - på baggrund af ændrede forudsætninger for institutionsbyggeri - at revurdere anvendelse og bebyggelsesplan for den tidligere erhvervsejendom og i den forbindelse at tilgodese bl.a. følgende hensyn: - Anvendelsen af et underområde ændres fra institutionsbyggeri til boliger. - Der muliggøres indretning af en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet i eksisterende erhvervsbebyggelse mod Kirkegårdsvej. - Bebygggelseseplanen udvides til at omfatte det tidligere institutionsområde og justeres således, at der i højere grad tages udgangspunkt i den eksisterende 1½ -2½ etages bebyggelse på de tilgrænsende ejendomme mod Kirkegårdsvej. Bebyggelsen forudsættes således opført som rækkehuse bortset fra bebyggelsen langs Kirkegårdsvej, hvor der alternativt muliggøres etageboliger. - Ved krav om brug af naturlige materialer, ved muligheden for etablering af miljømæssige servicefunktioner tilstræbes et område opbygget efter miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by.* ) 2. Område Lokalplantillægsområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr. 1581, 1582 og 3208 Sundbyøster, København, umatrikulerede private vejarealer ibid. samt alle parceller, der efter den 1. marts 2000 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. Området fastlægges til boliger. Stk. 2. Nye boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Ingen bolig må være mindre end 75 m². Boliger for unge, ældre og personer med handicap opført efter gældende lovgivning er undtaget fra bestemmelsen. Stk. 3. Der må i den eksisterende bebyggelse mod Kirkegårdsvej på ejendommen matr. nr ibid. indrettes en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet. Etagearealet må ikke overstige 2500 m 2. * ) Borgerrepræsentationen har i mødet den 3. december 1998 tiltrådt til " Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" med de deri indeholdte minimumskrav, anbefalinger og visioner. 1

11 Der kan herudover efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse i området i øvrigt opføres eller indrettes kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. 4. Vej - og stiforhold I forbindelse med en evt. udstykning, jf. 8, kan der udlægges adgangsveje (stier) med en bredde på 4 m, i princippet som vist på tegning nr med tilslutning til den i lokalplan nr. 300, 4, stk. 9, udlagte 4 m brede sti. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 110. Stk. 2. Bebyggelse skal opføres som overvejende sammenhængende bebyggelse i princippet i overensstemmelse med den på tegning nr viste bebyggelsesplan. Bebyggelse skal opføres som rækkehusbebyggelse. Bebyggelsen mod Kirkegårdsvej kan alternativt opføres med etageboliger. Stk. 3. Bebyggelse mod Kirkegårdsvej skal opføres som randbebyggelse i den på tegning nr viste bebyggelsesregulerende byggelinie og skal opføres i mindst 2 etager og må højst opføres i 3 etager samt udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 11 m. Den øvrige bebyggelse må opføres i højst 2 etager samt udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 9 m. Stk. 4. Højden af en eventuel trempel må ikke overstige 1 m. Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan der opføres mindre bygningsfremspring i forbindelse med indgangspartier, karnapper, altaner og lign. Stk 6. Uanset stk. 2 og 3 kan der tillades opført udhuse i en etage samt enkelte mindre bygninger til fællesanlæg, herunder byøkologiske anlæg. Stk. 7. Som overordnet retningslinie for opførelse af rækkehuse og indretning af institution i eksisterende bebyggelse gælder den på tegning nr viste illustrationsplan. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. For ny bebyggelse gælder særligt: a) Bebyggelsen skal, for at opnå et varieret udtryk, markeres for mindst hvert tredje rækkehus, ved synlige brandkamme og/eller anden markant opdeling. b) Facader skal fortrinsvis fremtræde i rød blank mur, men dele af facaderne eller enkelte huse kan udføres vandskuret eller pudset, eventuelt behandlet med farve i hvid, sort eller jordfarveskalaen c) Tage skal udformes med symmetriske sadeltage med en maksimal hældning på 50 0, med belægning af røde tegl eller skifer, eller med anden udformning og belægning, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse giver bebyggelsen en arkitektonisk kvalitet i samspil med den omgivende bebyggelse. Frie gavle skal udføres som spidsgavle ved sadeltage. d) Udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lignende opbygninger. e) Vinduer og døre skal udføres af træ eller træ/ alu. f) Tagrender og nedløb skal udføres i zink. g) Opgange i etageboligbebyggelse skal forsynes med adgang til begge facader. h) Boliger i etageboligbebyggelse skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Stk. 2. For eksisterende bebyggelse gælder særligt: a) Facader, der er opført i blank mur, skal opretholdes som blank mur. 2

12 b) Facader, som retableres efter nedrivning af bygningsdele, skal fremstå som øvrige facader. c) Vinduer skal udføres af træ eller træ/alu med profildimensioner, inddeling, sprosser og oplukkemåde som oprindeligt. 7. Ubebyggede arealer Skt. 1. Som overordnet retningslinie for anlæg af de ubebyggede arealer med private haver, fælles parkering, stier og friarealer gælder tegning nr Såfremt rækkehusene udstykkes i selvstændige parceller, skal fælles parkering, stier og fælles friarealer udstykkes i en selvstændigt matrikuleret ejendom, der medregnes ved beregning af den enkelte parcels friareal. Stk. 2. Afskærmning mellem private og fælles arealer skal udføres med beplantning. 8. Udstykninger Området kan ved opførelse af rækkehusbebyggelse, jf. 5, stk. 2, udstykkes i ejendomme med en mindstegrundstørrelse på 90 m 2. Til mindstegrundstørrelsen medregnes ikke ejendommenes andel i selvstændigt matrikulerede arealer, der er sikret som fælles friareal m.m. for alle ejendommene i området, jf. 7, stk Grundejerforening Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af udstykkede rækkehuse. Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 10 pct. af rækkehusene er solgt. Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 4, 5, stk. 6 og 7, stk. 1, nævnte stier, fællesanlæg og fælles friarealer. Stk. 4. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Stk. 5. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 7, stk. 1 nævnte fællesarealer. Stk. 6. Grundejerforeningen skal være uafhængig af partipolitiske interesser. Stk. 7. Grundejerforeningens vedtægt og ændringer heri skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. 10. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 12. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 11. Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 12. Dispensationer I henhold til planlovens 19, stk 1, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddelelse af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. 3

13 13. Delvis ophævelse af lokalplanen Lokalplantillægget ophæver for så vidt angår de af lokalplantillægget omfattede ejendomme følgende bestemmelser fastlagt i lokalplan nr. 300, tinglyst den 12. maj 1999: 1, 2. pind, ordene "og der skal fastlægges areal til nyt børneinstitutionsbyggeri", og 4. pind, 3, stk. 1 og 2, 5, stk. 1 og 2, samt 6, stk. 2. Nærværende tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 300 med indhæftede tegninger nr , og er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 7. december 2000 og endeligt bekendtgjort den 9. januar Bygge- og Teknikforvaltningen, den Peter Høiriis Nielsen kontorchef /Ole Horst arkitekt 4

14 5

15 6

16 Tilkørsel fra Lynettevej / Rumæniensgade Parkering 24 p-pladser Cykel- og gangsti Fælles ophold Cykel- og gangsti Parkering 32 p-pladser KIRKEGÅRDSVEJ BREDEGRUND LILLEGRUND EMNE EJERLAV TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 300 KIRKEGÅRDSVEJ SUNDBYØSTER, KØBENHAVN MÅL TEGN. DATO JOURN. NR. 311 / TEGN. NR. Maj BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN, PLANDIREKTORATET RÅDHUSPLADSEN 77, 1550 KØBENHAVN V. 7

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 296 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Heibergs Have Indre Østerbro Nybyggeri m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Maj 1998 Ubenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 279 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Islands Brygge Station Vestamager Udbygning af Ørestaden Offentlige formål m.v. Delvist ophævet - Se

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Absalonsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Absalonsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 285 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Absalonsgade-karreen Vesterbro Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1998 Ksbenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 112 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Lillegade Valby Byfornyelse, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 179 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 96 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vestvolden Brønshøj-Husum Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1986

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Møntmestervej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Møntmestervej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 11 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Møntmestervej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Maj 1980 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Planetariet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Nybyggeri.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Planetariet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Nybyggeri. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 99 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Planetariet ndre By Nybyggeri Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK Oktober 1986 E. J. 8 VV-2-5 Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 52 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Norgesminde Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boliger, plejehjem o.l. KONGSBAK NFORMATK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Fuglebakken. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Fuglebakken. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 145 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Fuglebakken Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Januar 1990 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Gormsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Gormsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 81 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Gormsgade Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. oligområde elvist ophævet - Se nr. 165 KONGSAK NFORMATK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 14 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Rymarksvej Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK December 1980 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kristineberg. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kristineberg. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 143 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kristineberg Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Erhverv og boliger KONGSBAK NFORMATK Marts 1990 LOKALPLAN NR.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 204 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nerikegade Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSAK NFORMATK Januar 1993 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Sverrigsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Sverrigsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 135 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Sverrigsgade Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Januar 1990 D D D

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Triangelkarreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Triangelkarreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 60 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Triangelkarreen ndre Østerbro Sanering Boliger, serviceerhverv m.v. Delvist ophævet - Se nr. 161 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 104 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Olufsvej ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK April 1987 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 272 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Centrum-karreen Vesterbro Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hedegårdsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hedegårdsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 31 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hedegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. KONGSBAK INFORMATIK April 1982

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 260 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Pommernsgade Sundbyøster Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Karbenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tømrergade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tømrergade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 42 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tømrergade Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boliger og parkeringshus KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Landskronagade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Landskronagade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 68 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Landskronagade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK August 1985 LOKALPLAN

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11 Lokalplan nr. 128 for et område ved Lindevangs Allé 11 Januar 2003 INDLEDNING Lokalplanen for et område ved Lindevangs Allé 11 gør det muligt at opføre boliger fortrinsvis som ungdoms- og kollegieboliger.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 89 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet n-wear Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Juni 1986 mm mmm mm mm mm

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Damhusåen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Udbygning af renseanlæg m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Damhusåen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Udbygning af renseanlæg m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 199 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Damhusåen Valby Udbygning af renseanlæg m.v. Offentlige tekniske anlæg m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1992

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Utterslev Torv. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Utterslev Torv. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Nybyggeri m.v. KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 180 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Utterslev Torv ispebjerg Nybyggeri m.v. oliger og offentlige formål KONGSAK NFORMATK August 1991 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kartoffelrækkerne. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kartoffelrækkerne. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 115 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kartoffelrækkerne ndre Østerbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1988 LOKALPLAN NR. 115

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Humleby. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Humleby. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 268 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Humleby Vesterbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997 bbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helgolandsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helgolandsgade-karreen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 284 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helgolandsgade-karreen Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det Kongelige Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det Kongelige Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 48 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Det Kongelige Teater Indre By Ombygning Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Februar 1983 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 177 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur Københavns Havn Fastlægger anvendelsen m.v. Havneformål Delvist ophævet, se 244, 326 og 347 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 4 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Kornblomstvej Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 156 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 2

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 2 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 2 35 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Brohusgade Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

Lokalplan nr. 56. for et område mellem A.D. Jørgensens Vej og Jernbanen

Lokalplan nr. 56. for et område mellem A.D. Jørgensens Vej og Jernbanen Lokalplan nr. 56 for et område mellem A.D. Jørgensens Vej og Jernbanen Marts 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på efter nedlæggelse af kommunens gartneri at udlægge området til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 221 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kildevældsgade Ydre Østerbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1993 LOKALPLAN NR. 221

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Toftegårds Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Toftegårds Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 17 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Toftegårds Plads Valby Bebyggelsesregulerende bestemmelser Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Januar

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I 121 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Bella Center Vestamager Udvidelse Erhvervsområde Delvist ophævet - Se nr. 278 KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 94 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hovedbanegården Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK Juli 1986

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 10 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Panuminstituttet Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Roskildevej 56-58

Lokalplan nr for et område ved Roskildevej 56-58 Lokalplan nr. 124 for et område ved Roskildevej 56-58 Juli 2002 INDLEDNING Lokalplanen for området ved Roskildevej 56-58, gør det muligt at opføre ældreegnede boliger med tilhørende fælles- og servicearealer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nordisk Film II. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Udvidelse og bevaring

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nordisk Film II. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Udvidelse og bevaring KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 218 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nordisk Film Valby Udvidelse og bevaring Erhverv og boliger KONGSBAK NFORMATK April 1994 LOKALPLAN NR.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK

Læs mere

LOKALPLAN NR Jens Benzons Gade-Odinsgade-Thorsgade-Vesterbro,

LOKALPLAN NR Jens Benzons Gade-Odinsgade-Thorsgade-Vesterbro, LOKALPLAN NR. 10-303 Jens Benzons Gade-Odinsgade-Thorsgade-Vesterbro, I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 193 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tyrolsgade Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Juli 1992 LOKALPLAN NR.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Roskildevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Roskildevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 91 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Roskildevej Valby Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, erhverv m.v. KONGSBAK NFORMATK Juni 1986 LOKALPLAN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 131 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Blushøjvej Valby Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK September 1989 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 146 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Vibevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1990 LOKALPLAN NR.

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hans Just. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hans Just. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 90 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Hans Just ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1986 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kurlandsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kurlandsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 151 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Kurlandsgade Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1990 h.......*.55'..*ff.*......

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Amagerbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester/-øster

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Amagerbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester/-øster KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 158 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Amagerbrogade Sundbyvester/-øster Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR AVLSKOVGÅRD.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR AVLSKOVGÅRD. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 14-217 FOR AVLSKOVGÅRD. I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E Afsnit 1 Lokalplanens formål........... Afsnit 2 Områdets afgrænsning.......... Afsnit 3 Områdets anvendelse...........

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Konfektionsbyen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Konfektionsbyen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 195 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Konfektionsbyen Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK August 1992

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere