Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation. Indholdsfortegnelse: Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 2 Lov om arbejdsmiljø... 2 Sag nr Et påbud skal meddeles til den adressat, som afgørelsen retter sig til... 2 Sag nr Krav til bygherre om udbedring af mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og brug af autoriseret rådgiver Sag nr Hjemvisning af påbud om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejdsbord i prøverum... 3 Sag nr Afslag på anmodning om forlængelse af efterkommelsesfrist for påbud om flugtveje på skole... 4 Sag nr Påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver retlige mangler ved materielle afgørelse Sag nr En koncern med fælles sikkerhedsorganisation Sag nr Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved flere påbud... 6 Sag nr Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sag nr Krav om hensyn til arbejdsmiljømæssige forhold ved projektering... 7 Sag nr Afslag om dispensation fra fridøgnsreglen ved transport mellem bopæl i udland og arbejdssted i Danmark... 8 Sag nr Påbud om autoriseret rådgiver givet på grund af 18 underliggende påbud om ergonomi i en periode Sag nr Afslag på dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og ophævelse af påbud her-om Lov om røgfri miljøer Sag nr Forbud mod rygning i værtshus med et samlet serveringsreal på over 40 m², da billardrum var en del af serveringsarealet Sag nr Forbud mod rygning i værtshus med et samlet serveringsareal på over 40 m 2, da dansegulv og området omkring billardbord skal medregnes til serveringsarealet Sag nr Et diskoteks 1. sal opfyldte ikke kravene til et rygerum eller en rygekabine Sag nr Flugtvej i værtshus medregnet i serveringsareal

2 Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Et påbud skal meddeles til den adressat, som afgørelsen retter sig til. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt afgørelse med strakspåbud til en byggeherre ugyldigt, da afgørelsen ikke var meddelt rette adressat. Retsvirkningen af, at afgørelsen ikke var meddelt, er ugyldighed, idet meddelelsen er en grundlæggende betingelse for, at afgørelsen kan få retsvirkning efter dens indhold. Arbejdstilsynet havde ved tilsyn på en byggeplads konstateret, at der var meget støjende arbejde i fællesområderne, hvor der foregik andet arbejde. Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) havde nogle mangler i forhold hertil. Arbejdstilsynet udfærdigede derfor et strakspåbud rettet til bygherren efter reglerne om bygherrens pligter. Arbejdstilsynet sendte påbudet til forretningsføreren for en række boligforeninger med krav om at bygherren skulle udbedre manglerne i PSS for den nævnte byggeplads. Arbejdstilsynet gav endvidere påbud om at bygherren skal bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at forebygge at overtrædelsen gentager sig. Advokaten for forretningsføreren klagede over påbudet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og anførte bl.a. at bygherre på byggeriet er en afdeling under forretningsføreren, som er en selvstændig og uafhængig juridisk enhed. En forvaltningsretlig afgørelse skal meddeles til afgørelsens adressat, og afgørelsen kan først få virkning, når den er meddelt. Et mere eller mindre tilfældigt kendskab til afgørelsen, som en part har fået ad omveje, kan ikke gøre det ud for en meddelelse om afgørelsen. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at retsvirkningen af, at afgørelsen ikke var meddelt, er, at afgørelsen er ugyldig, idet meddelelsen er en grundlæggende betingelse for, at afgørelsen kan få retsvirkning efter dens indhold. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at den korrekte adressat for Arbejdstilsynets påbud var en boligafdeling, men Arbejdstilsynets påbud var dels stilet til en anden boligafdeling dels til det forretningsførende boligselskab. Nævnet fandt derfor, at Arbejdstilsynets påbud var ugyldigt, fordi en forvaltningsretlig afgørelse skal meddeles til afgørelsens adressat (j.nr ). 2

3 Sag nr. 2 Krav til bygherre om udbedring af mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og brug af autoriseret rådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en bygherre skulle ajourføre planen for sikkerhed og sundhed, samt bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet der var flere væsentlige mangler i den udarbejdede plan for sikkerhed og sundhed, samtidig med at Arbejdstilsynet i forhold til flere entreprenører havde konstateret overtrædelser vedrørende samme væsentlige mangler og givet påbud herom til entreprenørerne. Arbejdstilsynet besøgte en byggeplads, hvor der var beskæftiget 13 personer, som kom fra forskellige virksomheder. På byggepladsen konstaterede Arbejdstilsynet flere væsentlige mangler, ligesom der var mangler i den udarbejdede plan for sikkerhed og sundhed (PSS), idet Arbejdstilsynet i forhold til flere entreprenører havde konstateret overtrædelser vedrørende nedstyrtningsfare og færdselsveje med kabler og el - ledninger. Arbejdstilsynet havde derfor givet flere strakspåbud til nogle af de entreprenører, som arbejdede på byggepladsen. De afgivne strakspåbud vedrørte indretningen af byggepladsen, herunder nedstyrtningsfare, og færdselsveje med kabler og ledninger. Arbejdstilsynet gav et strakspåbud. til bygherren om at virksomheden skulle ajourføre planen for sikkerhed og sundhed, samt påbud om at bygherren skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets afgørelser, og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde påvist flere væsentlige mangler i den udarbejdede plan for sikkerhed og sundhed, og idet Arbejdstilsynet i forhold til flere entreprenører havde konstateret overtrædelser vedrørende nedstyrtningsfare, og færdselsveje med kabler og el - ledninger. Det var således klagenævnets vurdering, at planen ikke levede op til kravene til plan for sikkerhed og sundhed i bekendtgørelsen om bygherrens pligter, idet planen havde mangler vedrørende samme forhold. Vedrørende rådgiverpåbuddet lagde klagenævnet vægt på, at de af Arbejdstilsynet beskrevne mangler i virksomhedens plan for sikkerhed og sundhed for den omhandlede byggeplads måtte karakteriseres som væsentlige mangler, idet Arbejdstilsynet havde konstateret flere overtrædelser af regler i bekendtgørelsen om indretning af en byggeplads, og havde givet påbud til de virksomheder, som arbejdede på byggepladsen (j.nr ). Sag nr. 3 Hjemvisning af påbud om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejdsbord i prøverum. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste sagen, idet nævnet fandt at Arbejdstilsynets afgørelse er truffet på et mangelfuldt grundlag, da der bl.a. manglede oplysninger om hvor lang tid de ansatte arbejdede ved arbejdsbordet. Arbejdstilsynet konstaterede ved tilsyn i en tøjbutik, at en ansat lagde tøj sammen og hængte tøj på bøjler ved et arbejdsbord ved prøverum. Arbejdsbordet var for højt til den ansatte, hvilket 3

4 bevirkede, at den ansatte arbejdede med løftede skuldre, når tøj blev sat på bøjler. Arbejdsbordet kunne ikke justeres i højden. Det blev oplyst, at der arbejder skiftende personale ved arbejdsbordet i op til 3 timer ad gangen, idet ansatte under 18 år dog arbejder 1½ time ad gangen ved arbejdsbordet. Arbejdstilsynet fandt at højden på arbejdsbordet i prøverummet ikke passer til de forskellige personer, samt at arbejdet dermed er forbundet med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Klager anførte at det ikke er korrekt, at der arbejdes i op til 3 timer ad gangen, men at det er fast rutine, at de ansatte arbejder maksimalt 2 timer ad gangen i prøverummet. Arbejdstilsynet var igen på besøg i butikken og observerede at en ansat satte 3 bikinier på bøjle. Arbejdet blev udført over bordet og med hævede skuldre. Det var Arbejdstilsynets vurdering, at bordet var for højt i forhold til den ansatte. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste sagen, idet nævnet fandt at Arbejdstilsynets afgørelse er truffet på et mangelfuldt grundlag, da der mangler flere konkrete oplysninger af betydning for vurdering af sagen, herunder antallet af ansatte i butikken, hvor mange af de ansatte var under 18 år, om de ansatte, der arbejdede i prøverummet, kun var ansat til dette arbejde, eller om de også havde andre funktioner, hvor mange vagter hver af de ansatte havde i prøverummet pr. uge, og højden på de ansatte, der arbejdede ved arbejdsbordet i prøverummet (j.nr ). Sag nr. 4 Afslag på anmodning om forlængelse af efterkommelsesfrist for påbud om flugtveje på skole. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke grundlag for at ændre efterkommelsesfristen, idet anmodningen om fristforlængelse alene er begrundet i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan ikke i sig selv begrunde en fristforlængelse. Arbejdstilsynet førte tilsyn på en skole og vurderede, at 1. salen i kontorbygningen på skolen ikke var indrettet med tilstrækkelig flugtvej til at sikre at ansatte og andre der opholdt sig i lokalerne på 1. sal havde en passende flugtmulighed i tilfælde af brand. Arbejdstilsynet traf afgørelse om at skolen skulle indrettes med et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange af en sådan udformning, dimension og placering, at der var en betryggende mulighed for, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed i det fri eller til et sikkerhedsområde. Klager anførte, at man netop var ved at udarbejde en større skoleplan for hele den nye kommune, og at det herunder var hensigten inden sommerferien, at få godkendt planen politisk. For at undgå at foretage uhensigtsmæssige dispositioner/investeringer ønskede klager fristen udsat 1 år. 4

5 Klagenævnet fandt ikke, at der var grundlag for at ændre efterkommelsesfristen, idet anmodningen om fristforlængelse alene er begrundet i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan ikke i sig selv begrunde en fristforlængelse (j. nr ). Sag nr. 5 Påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver retlige mangler ved materielle afgørelse. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke kan rette op på væsentlige retlige mangler i forhold til krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet Arbejdstilsynet alene i sin udtalelse til Arbejdsmiljøklagenævnet har ændret påbudets formulering, samt hjemmelsgrundlag. Arbejdstilsynet havde givet en virksomhed et materielt påbud om høreskadende støj ved en bloksav. Arbejdstilsynet havde samtidig givet virksomheden påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbud om at etablere foranstaltninger mod høreskadende støj ved bloksav. Arbejdstilsynet havde efterfølgende i sin udtalelse oplyst, at det materielle påbud skulle have en anden formulering svarende til reglerne om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forhold til støj, og at der ligeledes skulle henvises til et andet hjemmelsgrundlag end det hjemmelsgrundlag, der var henvist til i den oprindelige afgørelse. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at der var hjemmel til at give påbud om at virksomheden skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet i sin udtalelse både havde omformuleret det materielle påbud, ligesom Arbejdstilsynet havde henvist til et andet hjemmelsgrundlag (j.nr ). Sag nr. 6 En koncern med fælles sikkerhedsorganisation. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der skulle oprettes en selvstændig sikkerhedsorganisation i form af sikkerhedsgruppe(r) og sikkerhedsudvalg i en virksomhed med mere end 1000 ansatte, selvom virksomheden var en del af en koncern, som havde et fælles sikkerhedsudvalg for hele koncernen. Nævnet lagde vægt på, at det er den juridiske enhed og således virksomheden med CVR - nummer, der har beføjelserne og den reelle mulighed for at sørge for, at arbejdet i virksomheden tilrettelægges og udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Arbejdstilsynet besøgte en produktionsenhed i en virksomhed, som var en del af en større koncern. Koncernen bestod af flere virksomheder, der var oprettet som selvstændige juridiske enheder med hver sit CVR - nummer. Under hver virksomhed var der en eller flere afdelinger med hver sit produktionsnummer. Koncernen havde oprettet en fælles sikkerhedsorganisation, som bestod af et fælles sikkerhedsudvalg for alle virksomhederne i koncernen. 5

6 Den besøgte virksomhed i koncernen havde sammenlagt mere end 1000 ansatte, som var fordelt på 16 produktionsenheder. Virksomheden fik påbud om at etablere en selvstændig sikkerhedsorganisation. Virksomheden henviste i klagen til den flade organisationsstruktur, og at koncernen var opdelt i mindre enheder og selskaber, som arbejder tæt sammen i hverdagen. Virksomheden fandt derfor, at en organisering efter reglerne ville medføre, at der skulle bruges ekstra ressourcer på at afholde møder, som blot ville være en formalitet, og at der efterfølgende skulle bruges ressourcer på koordinering. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets afgørelse, idet det er den juridiske enhed og således virksomheden med CVR - nummer, der har beføjelserne og den reelle mulighed for at drage omsorg for, at arbejdet i virksomheden blev tilrettelagt og udført på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Der skulle derfor være oprettet en sikkerhedsorganisation i form af sikkerhedsgruppe(r) og sikkerhedsudvalg i den besøgte virksomhed, som havde mere end 1000 ansatte (j.nr ). Sag nr. 7 Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved flere påbud. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte 2 påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, dels påbud om ulykkesforebyggelse, fordi der efter tilsynsbesøg var konstateret 3 overtrædelser, som medfører risiko for ulykker, dels påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, fordi der er tale om 5 eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. En virksomhed fik efter Arbejdstilsynets besøg to påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, dels et påbud på baggrund af tre eller flere overtrædelser med ulykkesrisici, dels et påbud på baggrund af 5 eller flere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte begge påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt således, at tre påbud, om 1) at etablere nødstop på søjleboremaskine, 2) at sikre virksomhedens porte mod nedstyrtning, og 3) at få efterset og sikret virksomhedens lift, opfylder betingelserne for at udløse et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til ulykkesforebyggelse, fordi der er tale om 3 overtrædelser, som medfører risiko for ulykker, og der er tale om mindst 2 forskellige arbejdsmiljøproblemer konstateret inden for samme produktionsenhed ved samme tilsynsbesøg. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt desuden, at 6 påbud om, at 1) udarbejde arbejdspladsvurdering (APV), 2) at etablere kontrolanordning på udsugning, 3) at gennemgå instruktion i arbejde med styrenholdige produkter, 4) at etablere nødstop på søjleboremaskine, 5) at sikre virksomhedens porte mod nedstyrtning, og 6) at få efterset og sikret virksomhedens lift, opfylder betingelserne for at udløse et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, fordi der er tale om 5 eller 6

7 flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, som er konstateret ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg (j.nr ). Sag nr. 8 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbudet, idet nævnet ud fra en samlet vurdering ikke fandt en konkret begrundet mistanke om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, idet de beskrevne belastninger i forhold til de iværksatte foranstaltninger ikke var tilstrækkelige. Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede, at der ved et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø er sammenhæng med krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, så der er tale om ét sammenhængende påbud. Et plejecenter havde fået påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, fordi Arbejdstilsynet fandt, at de høje følelsesmæssigt krav i arbejdet ikke var tilstrækkeligt forebygget. Flere ansatte på tværs af personalegrupperne havde givet udtryk for, at der manglede mulighed for at komme til orde på arbejdspladsen. Man følte sig ikke hørt i forskellige sammenhænge, og det var svært at få snakket svære situationer igennem. Der mangler anerkendelse kolleger imellem og der var samstemmende en fornemmelse af, at der på arbejdspladsen var ganske få, som blev hørt, og andre som fyldte rigtig meget ved gruppemøder og personalemøder. Der var iværksat foranstaltninger, men der var uenighed i sikkerhedsorganisationen, hvorvidt det var blevet bedre. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbudet, idet nævnet ikke fandt grundlag for påbuddet. Nævnet fandt ud fra en samlet vurdering af de af Arbejdstilsynet beskrevne belastninger sammenholdt med de foranstaltninger, der var iværksat, at Arbejdstilsynet ikke har påvist en konkret begrundet mistanke om problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet havde i øvrigt taget udgangspunkt i, at der alene var klaget over brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der ved et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø er nær sammenhæng med kravet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgivere, således at der er tale om ét sammenhængende påbud. En klage over et påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø omfatter således hele Arbejdstilsynets afgørelse (j.nr ). Sag nr. 9 Krav om hensyn til arbejdsmiljømæssige forhold ved projektering. 7

8 Arbejdsmiljøklagenævnet fandt at en virksomhed ved projektering skal have frihed til selv at vælge metoden til at undgå det belastende arbejde. Nævnet fandt herved, at arbejdet med opmuring under tagudhæng skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der er en arbejdsmiljømæssig risiko ved at arbejde med armene over skulderhøjde, ligesom det er muligt at projektere arbejdet, således at belastningen undgås. En virksomhed projekterede og byggede parcelhuse i et plan. Husene blev opført dels af virksomhedens egne murere, dels af andre virksomheders murere. Projekteringen indebar, at husets tagkonstruktion, der havde et udhæng på 65 cm, skulle gøres færdigt inden det udvendige murerarbejde kunne afsluttes. Det betød, at de sidste 3-6 mureskift samt det afsluttende skift, skulle udføres med armene over skulderhøjde. Arbejdstilsynet havde givet påbud om, at ændre projektet i forbindelse med opmuring under tagudhæng. Arbejdsmiljøklagenævnet ændrede påbudet, således, at virksomheden har frihed til selv at vælge metoden til at undgå det belastende arbejde. Nævnet fandt således, at virksomheden skulle sikre, at arbejdet med opmuring under tagudhæng kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der var en arbejdsmiljømæssig risiko forbundet med at arbejde med armene over skulderhøjde, og idet det er muligt at projektere arbejdet, således at det risikobetonede arbejde undgås (j.nr ). Sag nr. 10 Afslag om dispensation fra fridøgnsreglen ved transport mellem bopæl i udland og arbejdssted i Danmark. Arbejdsmiljøklagenævnet gav afslag på virksomhedens ansøgning om dispensation, idet nævnet lagde vægt på, at transporten mellem bopæl og arbejdssted ikke er en del af arbejdstiden og derfor ikke omfattet af reglerne om fridøgn, at det er uden betydning for produktionen, at der er tale om arbejde i 14 dage ad gangen, og at der ikke er tale om en kortere periode eller en kortere overskridelse af reglerne for fridøgn. En virksomhed søgte tilladelse til at udføre arbejde i en turnus med 14 dages arbejde og 14 dage fri. Virksomheden, der var hollandsk, skulle udføre borearbejde for en dansk virksomhed. Virksomheden havde anført, at man af sikkerhedsmæssige grunde ønskede at arbejde 14 dage i træk fulgt af 14 dages frihed med henvisning til, at arbejdet af tekniske og sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne stoppes, når arbejdet var sat i gang. Virksomhedens ansatte var bosat i henholdsvis Holland og Rumænien. De ansatte havde derved en rejsetid mellem hjem og arbejde på minimum 8 timer. Virksomheden fandt, at korte friperioder ikke ville give de ansatte passende tid til hvile. Arbejdstilsynet havde givet afslag på virksomhedens ansøgning. 8

9 Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse og lagde vægt på, at transporten mellem bopæl og arbejdssted ikke er en del af arbejdstiden og derfor ikke omfattet af de regler, hvorefter der kunne gives dispensation, at det er uden betydning for produktionen, at der er tale om arbejde i 14 dage ad gangen, og at der hverken var tale om arbejde af en kortere periode eller et ønske om en kortere overskridelse af de fastsatte regler for fridøgn (j.nr ). Sag nr. 11 Påbud om autoriseret rådgiver givet på grund af 18 underliggende påbud om ergonomi i en periode. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet Arbejdstilsynet havde truffet 18 afgørelser om ergonomisk arbejdsmiljø, som var konstateret på 6 af virksomhedens produktionsenheder med mere end 6 måneders mellemrum og inden for en periode på 12 måneders varighed. Arbejdstilsynet havde afgivet 18 påbud om overtrædelser af reglerne om ergonomisk arbejdsmiljø konstateret i perioden 17. oktober 2007 til den 29. maj Arbejdstilsynet gav på denne baggrund påbud om brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at sikre, at problemer med ergonomisk arbejdsmiljø blev forebygget og løst på tværs af produktionsenheder. Ifølge reglerne om brug af arbejdsmiljørådgiver skal arbejdsgiveren efterkomme påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet træffer 15 eller flere afgørelser, der er konstateret på 2 eller flere forskellige produktionsenheder under den samme juridiske enhed og som er konstateret inden for en periode af mindst 6 måneders og højst 12 måneders varighed, og samtlige afgørelser ligger inden for ergonomisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt at virksomheden skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde truffet 18 afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne om ergonomisk arbejdsmiljø, og at disse overtrædelser var konstateret på 6 af virksomhedens produktionsenheder med mere end 6 måneders mellemrum og inden for en periode på 12 måneders varighed (j.nr ). Sag nr. 12 Afslag på dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og ophævelse af påbud herom. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud og afslag på anmodning om dispensation, idet formene til møllevinger efter nævnets vurdering er af en sådan størrelse, og variation, at de ikke er omfattet af krav om indretning af en sprøjtekabine. 9

10 Arbejdstilsynet konstaterede sprøjtemaling af forme til møllevinger. Hver møllevingeform var ca. 40 meter lang og 3-5 meter bred. Arbejdet foregik i en meter lang hal, hvor der var udsugning langs væggene i hallen, men ikke i gulvet under vingeformene. Sprøjtemalingen havde MAL kode Arbejdstilsynet vurderede, at malehallen ikke opfyldte kravet for nye sprøjtekabiner. Virksomheden søgte derfor om dispensation, og anførte at arbejdet er tilrettelagt så unødig sundhedsskadelig påvirkning er undgået, at produktet og påføringsmåden er valgt med baggrund i en så lille arbejdsmiljømæssig belastning som muligt, og at emnernes størrelse besværliggør en samlet ventilationsløsning. Arbejdstilsynet gav afslag på dispensation, og fandt, at sprøjtemalingen skulle opfylde indretningskravene til sprøjtekabiner, idet forholdene og emnernes størrelse ikke hindrer at arbejdet kan foregå i en sprøjtekabine. Inden afslaget om dispensation havde Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstateret, at der blev sprøjtemalet og gav også virksomheden påbud om at ændre forholdene. Virksomheden klagede over afslaget på dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine, samt over påbuddet om indretning af sprøjtekabine. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud samt Arbejdstilsynets afslag på dispensation, idet formene efter nævnets vurdering var af en sådan størrelse, og variation, at de ikke er omfattet af reglen om krav til en sprøjtekabine (j.nr ). Lov om røgfri miljøer Sag nr. 13 Forbud mod rygning i værtshus med et samlet serveringsreal på over 40 m², da billardrum var en del af serveringsarealet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der ikke måtte ryges indendørs, da værtshuset havde et samlet serveringsareal på over 40 m 2, idet et billardrumm og gangarealer anses for en del af serveringsarealet. Ved et tilsynsbesøg på et værtshus konstaterede Arbejdstilsynet, at der blev røget indendørs ved bardisk og ved borde på serveringsstedet. Virksomheden havde udarbejdet en arealoversigt over serveringsstedet, hvor det fremgik at selve serveringsarealet ikke oversteg 40 m 2, idet området omkring billardbordet ikke var medregnet, som en del af serveringsarealet. 10

11 Ifølge arealoversigten var der et udskænkningslokale med en bardisk og i åben forbindelse hermed to lokaler, hvor det ene lokale var indrettet med et billardbord og det andet lokale med spillemaskiner. Det samlede areal for de tre lokaler var opmålt til at være 81,33 m 2. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt at virksomheden straks skulle sikre, at der ikke måtte ryges indendørs, idet nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at der blev røget indendørs, og at der var tale om et værtshus med et samlet serveringsareal på over 40 m 2, idet billardrummet og gangarealer måtte anses for en del af serveringsarealet. Nævnet fandt, at der måtte lægges vægt på, at billardrummet var et lokale, hvor gæsterne opholdt sig med deres drikkevarer og at lokalet dermed måtte betragtes som en del af serveringsarealet. Nævnet fandt det ikke afgørende, om der fandt udskænkning sted i rummet eller i det tilstødende lokale, fordi de to rum betragtes som et samlet serveringsareal, hvor der fandt servering sted. Nævnet fandt desuden, at der ved de tre sammenhængende lokaler med et areal på over 40 m² var mulighed for indretning af rygerum eller rygekabiner (j.nr ). Sag nr. 14 Forbud mod rygning i værtshus med et samlet serveringsareal på over 40 m 2, da dansegulv og området omkring billardbord skal medregnes til serveringsarealet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at et område omkring billardbordet, og dansegulvet skulle medregnes til serveringsarealet, og at der således var tale om et værtshus med et samlet serveringsareal på over 40 m 2. Nævnet lagde vægt på, at området omkring billardbordet/dansegulvet var et område, hvor gæsterne opholdt sig med deres drikkevarer og derfor måtte betragtes som en del af serveringsarealet. Ved tilsynsbesøg på et værtshus blev der røget indendørs ved bardisk og ved borde på serveringsstedet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der ikke må ryges indendørs på værtshuset, idet området omkring billardbordet og dansegulvet skulle medregnes til serveringsarealet. Nævnet fandt, at der måtte lægges vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at der blev røget indendørs. Der var tale om et værtshus med et samlet serveringsareal på over 40 m 2, idet området omkring billardbordet/dansegulvet måtte anses for en del af serveringsarealet, idet området omkring billardbordet/dansegulvet var et område, hvor gæsterne opholdt sig med deres drikkevarer og derfor måtte betragtes som en del af serveringsarealet (j.nr ). Sag nr. 15 Et diskoteks 1. sal opfyldte ikke kravene til et rygerum eller en rygekabine. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at et diskotekets 1. sal var et rygerum eller en rygekabine, idet 1. salen ikke opfyldte lovens krav til et rygerum eller en rygekabine, da der ikke var tale om et lukket rum eller en fritstående kabine. Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompe- 11

12 tence til at tage stilling til ejerens påtænkte ændring af forholdene, da Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse herom. Ved et tilsynsbesøg på et diskotek oplyste ejeren, at det var tilladt at ryge på diskotekets 1. sal. Ejeren anførte, at diskotekets 1. sal var et rygerum eller en rygekabine, og at han således opfylder lovens betingelser om at måtte tillade rygning på 1. sal. Ved besøget blev det konstateret, at der er midt i lokalet var en åben etageadskillelse, som var omkranset af et gelænder. Diskoteket var over 40 m². Ejeren havde efter tilsynsbesøget skitseret et projekt til en anden indretning af 1. sal. og ønskede, at Arbejdsmiljøklagenævnet tog stilling til om det lå inden for lovens rammer. Ifølge reglerne er et rygerum et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation, og som ikke må tjene som gennemgangsrum eller indeholde funktioner, som anvendes af andre. En rygekabine er en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at diskotekets 1. sal med den konstaterede indretning hverken opfyldte lovens definition på et rygerum eller en rygekabine, idet der hverken var tale om et lukket rum eller en fritstående enhed. Arbejdsmiljøklagenævnet kunne ikke tage stilling til indehaverens påtænkte projekt, fordi nævnet alene har kompetence til at behandle klager, hvor Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse (j.nr ). Sag nr. 16 Flugtvej i værtshus medregnet i serveringsareal. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt serveringsarealet i et værtshus over 40 m², idet et areal til flugtvejen benyttes af gæsterne bl.a. til indtagelse af de drikkevarer, som udskænkes på stedet. Dette areal skal derfor medregnes og den samlede serveringsareal, udgjorde således 48 m 2. Ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på et serveringssted blev der røget. Efter ejerens vurdering var det samlede serveringsareal på 34,5 m 2, idet lokalet efter ejerens vurdering var på 64 m², men at baren på 16m 2 skulle trækkes fra, ligesom et areal på 13,5 m², som var en flugtvej midt igennem lokalet. Arbejdstilsynet vurderede, at serveringsstedet var over 40 m², og havde givet et strakspåbud. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte arbejdstilsynets påbud, da nævnet fandt serveringsarealet over 40 m², idet alene arealet med baren kan fratrækkes det samlede areal. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at arealet til flugtvejen benyttes af gæsterne bl.a. til indtagelse af de drikkevarer, som udskænkes på stedet. Dette areal skal derfor medregnes og den samlede serveringsareal udgør derfor 48 m 2 (j.nr ). 12

13 Tidligere Nyhedsbreve kan findes på siden Publikationer under Nyhedsbreve, statistik m.v. om AMK, Nyhedsbreve fra AMK på Ankestyrelsens hjemmeside Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er specialkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper Nyhedsbrev nr. 07/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2009 - til og med marts 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2009 til og med september 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 07/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

arbejdsmiljø klagesager

arbejdsmiljø klagesager arbejdsmiljø klagesager Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 Arbejdstilsynet, juni 2011 ISBN nr. 87-7534-614-1 Arbejdstilsynet

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2008 - til og med september 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000 Mindeord Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. maj 2000 Ib Lockenwitz var formand for nævnet fra oprettelsen den

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger. Nyhedsbrev nr. 04 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Ny rådgivningsbekendtgørelse & Ny autorisationsbekendtgørelse AMK 2013

Ny rådgivningsbekendtgørelse & Ny autorisationsbekendtgørelse AMK 2013 Ny rådgivningsbekendtgørelse & Ny autorisationsbekendtgørelse AMK 2013 Program for dagen 1. Velkomst og præsentation 2. Den nye rådgivningsbekendtgørelse 3. Den nye autorisationsbekendtgørelse og hovedpunkter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 03 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast Virksomhed XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet har

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker Nyhedsbrev nr. 4/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Det fremgår af rapporten, at der er afgivet meget få reaktioner inden for passiv

Det fremgår af rapporten, at der er afgivet meget få reaktioner inden for passiv Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3241 af 29. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3241: Vil ministeren oversende evalueringen af Arbejdstilsynets kontrolindsats

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Torsdag den 08.05.03. Medlemmer:

Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Torsdag den 08.05.03. Medlemmer: Teknisk Udvalg Medlemmer: Knud Pihl (V) Ingrid Valnert (V) Lars Kilhof (V) Jørgen Kristiansen (V) Per Breddam (A) Side 237 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Tejstgården, matr. nr. 11 xø, Hundige

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere