Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.)"

Transkript

1 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( ) Ansøgningsfrist d. 15. marts 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljens målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds Projektperiode og tidsplan Metoden Klub Penalhus Pakkerne Ansøgers opgaver Evaluering og dokumentation Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen Vurdering af ansøgninger Krav til beskrivelse af projektet Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter og beløb, der kan søges om Der kan ikke søges tilskud til Ansøgningsprocedure Budget Regnskabsaflæggelse Faglig afrapportering Side 1 af 10

2 1 Indledning Som led i satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 3,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til afprøvning og udbredelse af metoden Klub Penalhus. Midlerne er afsat på finanslovens og kan søges af kommuner. Parallelt med denne pulje, udmeldes en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til afprøvning og udbredelse af metoden Makkerlæsning. Kommuner, som ønsker at afprøve og udbrede begge metoder, kan søge begge puljer, under forudsætning af, at de kan rekruttere nok børn til begge projekter, og at de samme børn ikke deltager i begge projekter. Afprøvningen af Klub Penalhus og Makkerlæsning er en del af et fælles initiativ mellem Social og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet med det samlede initiativ er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen og sikre, at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som led i at få et velfungerende voksenliv. I det følgende er det beskrevet, hvad metoden Klub Penalhus indebærer, samt hvilke betingelser, der skal være opfyldt i forhold til ansøgninger og budgetter. 2 Ansøgningspuljens formål Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve metoden Klub Penalhus i Danmark over for børn, der går på folkeskolens 3. og 5. klassetrin, og som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller udsatte børn, der modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens 52, med henblik på, at børnenes færdigheder i læsning og matematik forbedres. 3 Ansøgningspuljens målgruppe Målgruppen for denne ansøgningspulje er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens 52. Målgruppen for metoden Klub Penalhus generelt er børn i alderen 6-14 år, som går på 1. 7 klassetrin, men for denne ansøgningspulje er målgruppen afgrænset til børn på 3. og 5. klassetrin, da dette gør det muligt at evaluere effekten af indsatsen med brug af bl.a. nationale test i evalueringen af indsatsen. og 4 Forventede resultater De forventede resultater er: At de deltagende udsatte børn og unges faglige niveau i dansk (læsning) og matematik forbedres, så de får bedre mulighed for at klare sig videre i uddannelsessystemet. At mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, samtidig med at alle elever bliver så dygtige, de kan, som er centralt for målsætningerne i folkeskolereformen. 5 Ansøgerkreds Ansøgerkredsen er kommuner, der vil indgå i afprøvning og udbredelse af metoden Klub Penalhus. Side 2 af 10

3 6 Projektperiode og tidsplan Projektperioden er fra maj 2016 til 31. december Ansøger skal deltage i projektets aktiviteter i 2016 og 2017 og kan vælge at søge om evt. støtte til forankringsaktiviteter i 2018 med processtøtte fra Socialstyrelsen. 7 Metoden Klub Penalhus Metoden Klub Penalhus indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn. Klub Penalhus metoden er den danske udgave af det britiske koncept The Letterbox Club. Siden 2007 er denne indsats blevet gennemført i både England, Nordirland, Wales og Skotland med deltagelse af tusindvis af plejefamilieanbragte børn i alderen 5-13 år. Der er løbende foretaget evalueringer, som har dokumenteret en række positive effekter. De skolebørn, som i UK har modtaget pakkerne fra The Letterbox Club, har i nationale test vist fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt. Desuden har plejeforældrene vurderet, at børnenes generelle trivsel er blevet forbedret, og at børnene har oplevet øget glæde ved at gå i skole. I perioden september 2015 februar 2016 er metoden blevet tilpasset danske forhold, og der er gennemført en pilotfase med deltagelse af 75 tilmeldte børn fra fire danske kommuner. I forbindelse med pilotfasen er det danske materiale til pakkerne udviklet og indkøbt af Als Research i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling samt en række skolefaglige eksperter. Således vil afprøvningen af Klub Penalhus i 2016 og 2017 finde sted på baggrund af en i forvejen testet og optimeret indsats, der sikrer, at de udvalgte bøger og materialer passer til en dansk kontekst, er tilpasset børnenes faglige niveau og er motiverende og fordrende for børnenes lyst til at udforske læsningens og matematikkens verden. I forbindelse med afprøvningen af Klub Penalhus i 2016 og 2017 står ALS Research for al udvikling, indkøb, håndtering og forsendelse af pakkerne. 7.1 Pakkerne Bogpakkerne fremsendes til hvert tilmeldt barn hver uge i alt seks gange. Forløbet strækker sig således over 4-6 måneder. Hver pakke har sit eget tema og er beklædt med en farvestrålende sticker med Klub Penalhus logo. Pakken indeholder: 2-4 læsebøger med non-fiktion, fiktion, fakta og poesi Et matematikhæfte med 3 4 matematikøvelser Selvklæbende labels med barnets fulde navn til materialerne Supplerende materialer der understøtter barnets faglige udvikling f.eks. skriveredskaber, notesbøger, matematikredskaber (lineal, passer el.lign.), samt evt. spil, der kan have en skoleunderstøttende funktion, eksempelvis tallege, hukommelsesspil osv. En hilsen fra én af Klub Penalhus to rollemodeller, Jacob Riising og Hella Joof, som begge er eksperter i at henvende sig til børn, og som evner at gøre læring til en leg Et brev til barnets voksne omsorgspersoner (forældre, plejeforældre eller andre) med praktisk information samt en beskrivelse af indholdet i pakken. Eksempel på indhold og forside fra én af pakkerne Side 3 af 10

4 Det er centralt for Klub Penalhus-metoden, at der kommunikeres direkte til børnene, og at børnene oplever ejerskab i forbindelse med deres deltagelse. Således er pakkerne adresseret direkte til børnene, og kommunikationen foregår i øjenhøjde. Erfaringer viser, at udsatte og anbragte børn ofte har større læsevanskeligheder end andre børn, og indholdet i pakkerne er derfor tilrettelagt med henblik på at tilgodese svagere læsere uden at gå på kompromis med kvalitet eller indhold. Samtidig er alle skoleunderstøttende materialer udvalgt, således at de aktivt understøtter folkeskolens fælles faglige mål i læsning og matematik i henholdsvis 3. og 5. Klasse. Hjemmesiden Der er til metoden knyttet en hjemmeside, hvor de tilmeldte børn kan anmelde bøgerne og matematikhæfterne i pakkerne. På hjemmesiden er der også links til anerkendte websites, hvor børnene kan finde flere bøger, lydbøger og matematikøvelser. Børnene kan også deltage i en konkurrence om en tur til Lalandia ved at besvare et tillægsspørgsmål, som de finder på matematikhæftets bagside. Konkurrencen skaber yderligere incitament til at gennemføre matematikopgaverne og besøge hjemmesiden. Hjemmesiden er meget enkelt opbygget, så børnene selv kan navigere rundt, og grafik, symboler og rollemodeller genkendes fra de tilsendte pakker. 7.2 Ansøgers opgaver Ansøgerkommunen påtager sig ansvaret for i 2016 at rekruttere børn til afprøvning og evaluering af metoden i de plejefamilier, opholdssteder og institutioner, kommunen har ansvaret for eller har anbragt børn i samt over for udsatte børn, der modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens 52. Projektet vil bestå af en afprøvningsfase i 2016 og 2017 og en evt. forankringsfase i Kommunerne skal rekruttere børn i 2016 til afprøvningen af indsatsen i 2016 og Rekrutteringen af alle børn til afprøvningen foregår i 2016, hvorefter de fordeles af evaluator til at modtage indsatsen i august - december 2016 eller august december Børnene, der rekrutteres, skal starte i 3. eller 5. klasse efter sommerferien Projektkommunen skal rekruttere minimum 10 børn i 2016 og gerne flere. Der er i alt plads til 325 børn i projektet i 2016 og I tilfælde af, at der blandt de ansøgninger, der lever op til kriterierne for puljen, er ansøgt om flere pladser end 325, fordeler Socialstyrelsen de 325 pladser blandt ansøgerkommunerne. Pladserne fordeles proportionalt i de kommuner, der modtager tilskud fra ansøgningspuljen, i forhold til det antal børn (angivet i ansøgningen), der forventes rekrutteret i de enkelte kommuner. De deltagende kommuner er ansvarlige for rekruttering af børn, herunder informere børnenes forældre eller myndighedsindehavere om den evaluering, som projektet er en del af. Til støtte for rekrutteringen af børn til Side 4 af 10

5 projektet kan informationsmaterialet til forældre anvendes (se bilag til denne vejledning). Oplysninger vedrørende de rekrutterede børn fra kommunen skal være klar til indtastning i evaluators system knap tre uger efter kommunen har modtaget tilsagn om deltagelse i projektet. Der skal indtastes navn, CPR-nummer, adresse, skole, voksen omsorgsperson og til voksen omsorgsperson. Det betyder, at kommunen efter modtagelse af tilsagn om deltagelse i projektet har knap tre uger til at informere forældre om projektet og evalueringen. I 2018 er der mulighed for, at kommunen kan forankre indsatsen i den kommunale indsats på baggrund af erfaringerne fra afprøvningsfasen. I 2018 vil projektet ikke levere læsepakker, men Socialstyrelsen vil kunne yde processtøtte i forhold til organisering og forankring af indsatsen fremadrettet. Kommunerne forpligter sig til at stå til rådighed for evaluator og til løbende at koordinere gennemførelsen af indsatsen med leverandøren. Som leverandør af indsatsen vil Als Research stå for alle opgaver og udgifter forbundet med indkøb, sammensætning og udsendelse af Klub Penalhus pakkerne til deltagerbørnene. For deltager-kommunerne vil der således ikke være nogen opgaver eller udgifter forbundet med at udvælge, indkøbe eller pakke materialer, ligesom leverandøren står for omkostningerne forbundet med at sende pakkerne ud til børnene. 8 Evaluering og dokumentation Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA. Ansøger er forpligtet til at deltage i målingen og evalueringen af det faglige udbytte af indsatsen. Børnene, der modtager bogpakkerne i forbindelse med denne pulje, skal indgå i et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af evaluator. Projektkommuner skal tilmelde de relevante børn, der før sommerferien i 2016 går i 2. eller 4. klasse. Når forsøget igangsættes, vil børnene således gå i 3. og 5. klasse. Hvem der vil modtage indsatsen i 2016, og hvem der vil indgå som sammenligningsgruppe i 2016, afgøres ved lodtrækning. De børn, der indgår som sammenligningsgruppe i 2016, vil få tilbudt at modtage indsatsen i efteråret For at kunne afgøre om indsatsen har den ønskede effekt, skal der i 2016 og 2017 gennemføres dataindsamling både i relation til de børn, der modtager indsatsen, og de børn der er i sammenligningsgruppen. I evalueringen benyttes bl.a. de obligatoriske og frivillige nationale test i folkeskolen, den nationale trivselsmåling og enkelte målinger, der skal udfyldes af barnets voksne. Barnets forældre/omsorgspersoner vil primært blive involveret i dataindsamlingen i Evaluator yder processtøtte til dataindsamling til deltagerkommunerne. Evaluator indkalder til informationsmøder om evalueringen efter, der er givet svar på puljeansøgningen. Informationsmøderne afholdes i Aarhus og København. Der skal i forbindelse med nærværende ansøgning gøre opmærksom på, at kommunen som databehandler alene handler efter instruks fra den dataansvarlige, og at reglerne i persondatalovens 41, stk. 3 5 ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren. Kommunen skal sikre, at der gives meddelelse til de relevante parter omkring registrering af oplysningerne, jf. principperne i persondatalovens 28. Kommunen skal sikre, at principperne i persondatalovens kapitel 4, herunder princippet om god databehandlingsskik overholdes i forbindelse med den direkte indberetning, som foretages af kommunens institutioner, deltagende plejefamilier og selvejende institutioner. Medarbejdere/plejeforældre skal kun Side 5 af 10

6 indberette de relevante data i statistiksystemet og har i øvrigt ikke mulighed for eller ret til at behandle eller på anden måde anvende indberettet data. 9 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen. Ved vurderingen af ansøgningerne vægtes det: At projektets formål og målgruppe er i overensstemmelse med ansøgningspuljens formål og målgruppe, som den er beskrevet ovenfor. At der er udarbejdet detaljerede aktivitetsplaner, som sikrer, at børnene rekrutteres til projektet. Herunder: o At det er sandsynliggjort, at oplysninger vedrørende de rekrutterede børn fra kommunen er klar til indtastning i evaluators system knap tre uger efter kommunen har modtaget tilsagn om deltagelse i projektet. Der skal indtastes navn, CPR-nummer, adresse, skole, voksen omsorgsperson og til voksen omsorgsperson. o At de rekrutterede børn kan deltage i afprøvningen af metoden i 2016 eller At kommunen kan rekruttere mindst 10 børn i målgruppen på 3. og 5. klassetrin i At det i ansøgningen er nøjagtigt beskrevet, hvor mange børn i målgruppen, kommunen forventer at kunne rekruttere til i 2016, børnenes fordeling på 3. og 5. klassetrin samt fordeling på anbringelsestype og/eller forebyggende foranstaltning. At børnene i projektet, kan deltage i hele Klub Penalhus forløbet. At kommunen har beskrevet mål og aktiviteter i 2018, såfremt der søges midler til forankringsaktiviteter. At projektets organisation og ledelse er beskrevet, herunder hvordan den organisatoriske ramme understøtter afprøvning af metoden. At kommunen udpeger en projektansvarlig med de rette børnefaglige og administrative evner og kendskab til udsatte børn og/eller skoleområdet, der vil fungere som kommunens primære kontaktperson i relation til evaluator, leverandør og Socialstyrelsen. At kommunen samarbejder med evaluator om evaluering af det faglige udbytte af indsatserne. At det beskrives, hvordan kommunen i øvrigt vil kunne understøtte Klub Penalhus indsatsen. At metoden Klub Penalhus udbredes i kommunen. 9.1 Vurdering af ansøgninger Ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen vurderes på baggrund af ovenstående tildelingskriterier. Vurderingen er inddelt i fem områder. Af oversigten nedenfor fremgår sammenhængen mellem tildelingskriterier og vurderingen af ansøgningerne. Grundlaget for vurderingen uddybes herefter yderligere. Vurdering Tildelingskriterier 1. Formål og målgruppe: At formål og målgruppe i ansøgningen er identisk med ansøgningspuljens formål og målgruppe. 2. Rekruttering: At der er udarbejdet detaljerede aktivitetsplaner, som sikrer, at børnene rekrutteres til projektet. Herunder: o At det er sandsynliggjort, at oplysninger vedrørende de rekrutterede børn fra kommunen er klar til indtastning i evaluators system knap tre uger efter kommunen har modtaget tilsagn om deltagelse i projektet. Der skal indtastes navn, CPRnummer, adresse, skole, voksen omsorgsperson og til voksen omsorgsperson. o At de rekrutterede børn kan deltage i afprøvningen af metoden i 2016 eller At kommunen kan rekruttere mindst 10 børn i målgruppen på 3. og 5. klassetrin i At det i ansøgningen er nøjagtigt beskrevet, hvor mange børn i Side 6 af 10

7 målgruppen, kommunen forventer at kunne rekruttere i 2016, børnenes fordeling på 3. og 5. klassetrin samt fordeling på anbringelsestype og/eller forebyggende foranstaltning. At børnene i projektet kan deltage i hele Klub Penalhus forløbet. At kommunen har beskrevet mål og aktiviteter i 2018, såfremt der søges midler til forankringsaktiviteter. 3. Organisering og forankring: At projektets organisation og ledelse er beskrevet, herunder hvordan den organisatoriske ramme understøtter afprøvning af metoden. At kommunen udpeger en projektansvarlig med børnefaglige og administrative evner og kendskab til udsatte børn og/eller skoleområdet, der vil fungere som kommunens primære kontaktperson i relation til evaluator, leverandør og Socialstyrelsen. At metoden Klub Penalhus udbredes i kommunen. 4. Sammenhæng: At ansøgningen udviser god sammenhæng mellem formål, målgruppe, målsætninger og aktiviteter i projektet 5. Budget og aktiviteter: At der er sammenhæng mellem aktiviteter, deltagerantal og budget. 1. Formål og målgruppe: Det vil, ud fra ansøgers beskrivelse af formål og målgruppe blive vurderet, om ansøgningen falder indenfor ansøgningspuljens formål og målgruppe, som det fremgår af ansøgningsvejledningens afsnit 2 og Rekruttering: Det vil, ud fra ansøgers beskrivelse af rekruttering af børn, det forventede antal børn i målgruppen og antallet af børn blive vurderet, om ansøger lever op til kriterierne for rekruttering af og antallet af børn i målgruppen og eventuelle forankringsaktiviteter. 3. Organisering og forankring: Det vil, ud fra ansøgers beskrivelse af organisering af projektet, antal børn i projektet, den projektansvarliges børnefaglige og administrative evner, blive vurderet, om ansøger lever op til vejledningens krav til organisering af afprøvningen. 4. Sammenhæng: Det vil, ud fra ansøgers samlede projektbeskrivelse blive vurderet, om der er sammenhæng mellem projektets formål og målgruppen, projektets målsætninger og aktiviteterne, der planlægges gennemført med henblik på at vurdere, om ansøger kan bidrage til ansøgningspuljens forventede resultater for afprøvning af Klub Penalhus. 5. Budget og aktiviteter: Det vil, ud fra ansøgers beskrevne aktiviteter, deltagerantallet og ansøgers budget blive vurderet, hvorvidt de enkelte udgiftsposter er relevante og rimelige. 9.2 Krav til beskrivelse af projektet Ved vurderingen af de enkelte ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende: At projektets formål er fyldestgørende beskrevet og understøtter formålet med initiativet. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Målgruppens omfang skal bl.a. fremgå, samt hvor mange fra målgruppen, der forventes at blive omfattet af projektet og fordelingen på anbringelsestype og/eller forebyggende foranstaltning. At der er beskrevet en plan for rekruttering af børn til projektet. At projektets mål på brugerniveau er klart og præcist beskrevet, herunder hvordan børnenes læsefærdighed forbedres. At det er beskrevet, hvordan målene på brugerniveau nås, dvs. hvilke aktiviteter som sikrer, at børnene modtager materiale i overensstemmelse med metoden samt sammenhængen mellem aktiviteter, anvendelsen af ressourcer samt opnåelse af mål. Side 7 af 10

8 At der er beskrevet en tidsplan for gennemførelse af projektets aktiviteter. At projektets organisation og ledelse er beskrevet. Beskrivelse af projektets organisationsstruktur og opgavefordeling, herunder hvordan den organisatoriske ramme understøtter afprøvning af metoden. Den projektansvarlige skal bl.a. sørge for, at samarbejdet med evaluator samt at adresseændringer eller andre ændringer med betydning for pakkedistributionen straks meddeles og koordineres med leverandøren Als Research. At der er beskrevet en realistisk plan for forankring og videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. 10 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Ansøger skal tydeligt overveje, om projektet er målrettet enten drenge eller piger eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov blandt målgruppen, som hhv. piger og drenge kan have. Ansøger skal overveje, om piger og drenge har samme behov for hjælp. 11 Tilskudsberettigede udgifter og beløb, der kan søges om Det beløb, som en kommune søger om, skal tilpasses, således at der er overensstemmelse mellem beløbets størrelse og det antal børn, som kommunen forventer at kunne rekruttere til projektet i Der kan søges om dækning af udgifter i projektet svarende til op til kr. per barn, der forventes rekrutteret til projektet i Hvis der fx forventes rekruttering af 30 børn, kan der søges om 30 x kr. = kr. i hele projektperioden. Der vil ikke efterfølgende blive reguleret for det faktiske antal børn, der rekrutteres til og gennemfører projektet. Herunder fremgår de udgifter, der kan søges om tilskud til: 1. Lønudgifter til aflønning af projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Lønudgifterne skal i budgettet angives med antal timer og sats pr. time. 2. Udgifter til offentlig transport. 3. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. 4. Udgifter til aktiviteter, fx opstartsmøder. 5. Udgifter til formidling. 6. Mindre materielanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. pr. år. Såfremt der søges midler til materialeanskaffelser, bør der altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. 7. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 8. Revisionsudgifter. 12 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Materialeanskaffelser for over kr. per år. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 5. Dækning af underskud. 6. Støtte til enkeltpersoners underhold. 7. Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side. Side 8 af 10

9 12.1 Ansøgningsprocedure Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016 kl. 12:00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen i maj Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Andreas Benediktson på Administrative spørgsmål om ansøgningsskemaer og budgetter skal sendes til Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via tilskudsportalen. For yderligere information om brug af tilskudsportalen se under vejledninger på tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Spørgsmål til Tilskudsportalen kan sendes til Krav til budget, regnskab og faglig afrapportering fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Periodiserede budgetter Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Der kan findes relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside px og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Budgettet skal alene indeholde de udgifter, der søges om tilskud til. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Tilskudsportalen. Satsen skal angives i budgettet. Side 9 af 10

10 Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Poster, som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: Følgende poster må ikke fremgå af budgettet: 1. Uforudsete udgifter. Der må ikke budgetteres med reserve mv. 2. Overhead. Udgifter til administration, kontorhold mv. skal fremgå af særskilte budgetposter. 3. Diverse/øvrige udgifter. Der må ikke budgetteres med uspecificerede udgifter. Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 12.3 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på yderligere poster, som Socialstyrelsen har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på tilskudsportalens forside under vejledninger Faglig afrapportering Socialstyrelsen skal løbende modtage information om projektets fremdrift. Derfor skal projekterne hvert år udfylde en standardrapport, der skal fremsendes til Socialstyrelsen første gang med frist den 30. september Skabelonen for standardrapporten kan findes på Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens tilskudsportal Min tilskudssag. Side 10 af 10

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Ansøgningsfrist den 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af en mentor- og støtteordning for kvinder og unge, som fastholdes i religiøse vielser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70. Ansøgningsfrist d. 18. april

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer 15.13.26.60. Ansøgningsfrist d. 5.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... Vejledning til ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde 15.13.28.30. (støtteform A Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter) Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 8. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... 2. 5 Ansøgerkreds...

1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... 2. 5 Ansøgerkreds... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Bedre Hjælp til unge og voksne med ADHD 15.13.23.15 Ansøgningsfrist den 1. marts 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.) Ansøgningsfrist den 24. november 2016 kl. 12.00 Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber for udsatte borgere 15.13.28.63 Ansøgningsfristen er den 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17.

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17. Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats 14.69.13.20 Ansøgningsfrist den 17. august 2018 Indhold 1. Formål... 2 2. Baggrund... 2 3. Krav til projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( 15.13.28.70.) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) VEJ nr 9628 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6468 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.10

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål og målgruppe... 2 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019)

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019) VEJ nr 9403 af 07/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-5200 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15.

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Workshop 2c: `Afprøvning af Makkerlæsning

Workshop 2c: `Afprøvning af Makkerlæsning Workshop 2c: `Afprøvning af Makkerlæsning anbragte børn i folkeskolen (1.-7. klassetrin) udsatte børn i folkeskolens 1.-7. klassetrin (børn der modtager støtte efter Servicelovens 52) Symposium 21.05.15

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl VEJ nr 9879 af 18/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5697 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation Styrelsen for International Rekruttering og Integration Maj 2018 Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation 14.69.09.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60

Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60 Ansøgningsfrist den 19. februar 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL VEJ nr 9553 af 06/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-581 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om at indgå i projekt om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10 Ansøgningsfrist d. 27. november 2015, kl. 12:00

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, Ansøgningsfristen er den 25. november 2018.

Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, 14.69.01.60 Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Side 1/6 1. Indledning Undersøgelsen Small Great Nation (2018) om sammenhængskraften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 15.75.18.70

Vejledning om ansøgning til puljen Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 15.75.18.70 for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 15.75.18.70 Ansøgningsfrist d.20. maj 2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ( )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ( ) VEJ nr 9352 af 12/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. april 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-314 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.11

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.11 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d.

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 4. 4 Ansøgerkreds... 5. 5 Projektperiode... 5

1 Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 4. 4 Ansøgerkreds... 5. 5 Projektperiode... 5 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. 15.74.10.30

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen 15.77.02.60 Ansøgningsfrist d. 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen Ansøgningsfrist den 14. november 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen Ansøgningsfrist den 14. november 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen 15.75.40.10 Ansøgningsfrist den 14. november 2014

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11.

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11. Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling og rådgivning 15.25.11.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL VEJ nr 9651 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL ) VEJ nr 9074 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8742 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp VEJ nr 9133 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark 15.75.35.50. Ansøgningsfrist er den 25. august 2017 kl. 12:00 Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Ansøgningsfrist d. 31. august 2018

Vejledning til ansøgning om støtte til Ansøgningsfrist d. 31. august 2018 Styrelsen for international Rekruttering og Integration Juni 2018 Vejledning til ansøgning om støtte til Styrket informations- og rådgivningsindsats om repatrieringsordningen 14.69.07.50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Makkerlæsning ( )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Makkerlæsning ( ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Makkerlæsning ( 15.13.20.30.) Ansøgningsfrist den 24. november 2016 kl. 12.00 Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre 2014 07.18.19.20 Ansøgningsfrist den

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Mestringskurser for personer med udviklingshæmning 15.13.26.30 (2. ansøgningsrunde) Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper VEJ nr 9677 af 11/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-2071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL ) VEJ nr 9018 af 12/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 12. november

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Velkommen! Informationsmøde om ansøgningspuljer på anbringelsesområdet. Tirsdag d. 10. september 2019

Velkommen! Informationsmøde om ansøgningspuljer på anbringelsesområdet. Tirsdag d. 10. september 2019 Velkommen! Informationsmøde om ansøgningspuljer på anbringelsesområdet Tirsdag d. 10. september 2019 Rammerne for udviklings- og investerings programmet på børne- og ungeområdet I daglige tale kaldet BUIP

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab 15.77.01.36 Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. Social- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer. Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense

Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer. Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense Dagsorden 1. Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning hvem er vi? 2. Udmelding og udmøntning

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til støtte, rådgivning og netværk til LGBTI-personer og til bekæmpelse af fordomme

Vejledning til ansøgningspulje til støtte, rådgivning og netværk til LGBTI-personer og til bekæmpelse af fordomme Vejledning til ansøgningspulje til støtte, rådgivning og netværk til LGBTI-personer og til bekæmpelse af fordomme Ansøgningsfrist: 11. juni 2018 kl. 12.00 Ansøgninger sendes til lige@um.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge VEJ nr 9314 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1125 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... 2. 4 Forventede resultater... 2. 5 Ansøgerkreds...

1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... 2. 4 Forventede resultater... 2. 5 Ansøgerkreds... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Makkerlæsning ( 15.13.20.30) Ansøgningsfrist d. 14. marts 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til sommerferiehjælp (FL 15.75.10.72) Ansøgningsfristen er den 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til sommerferiehjælp (FL 15.75.10.72) Ansøgningsfristen er den 4. Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til sommerferiehjælp (FL 15.75.10.72) Ansøgningsfristen er den 4. april 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål... 2

Læs mere

1. Formål og målgruppe: Projektets formål og målgruppen ligger inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe.

1. Formål og målgruppe: Projektets formål og målgruppen ligger inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe. Frederiksberg Kommune Dorte Knudsen Smallegade 1 2000 Frederiksberg Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende

Læs mere