Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m."

Transkript

1 BEK nr 537 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. I medfør af 4, 5, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 3, 39, stk. 1, 40, stk. 1, 45, stk. 1 og 2, 50, 51, 54, stk. 5, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, og 26, 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1 og 3, 33, stk. 1, 34, stk. 1, 36, 53, stk. 1 og 2, 58, stk. 1 og 2, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om overvågning af salmonellose og Salmonella i kvæg og alle andre husdyr end svin og fjerkræ. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter primærproduktion samt overvågning, slagtning og slagtemæssig behandling af kød af de i stk. 1 nævnte husdyr. Stk. 3. Bekendtgørelsen omhandler endvidere krav til laboratorieundersøgelse og indberetning af laboratoriefund. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Akkrediteret laboratorium: Et laboratorium, som er akkrediteret i henhold til gældende udgave af ISO/IEC "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation (EA) og (International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 2) Besætning: Ethvert hold af én af de i denne bekendtgørelse omhandlede dyrearter, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer og dyrehospitaler. 3) Besætningsansvarlig: Den person, der i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) er registreret som bruger af besætningen. Er der ikke registreret bruger, er det ejeren af besætningen. 4) Ejendom: En bestemt geografisk beliggenhed, med en eller flere besætninger. Identificeret ved et unikt nummer i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). 5) Kalv: Et kreatur på indtil seks måneder. 6) Kritisk resistente Salmonella: Salmonellabakterier, der er resistente over for antibiotika af typen flurokinoloner, 3. og 4. generations cephalosporiner eller carbapenemer, som er kritisk vigtige for behandlingen af mennesker. 7) Nysmittede: Besætninger, der placeres i niveau 2 eller 3 på baggrund af bakteriologisk eller serologisk positive prøver for Salmonella Dublin. Forud skal besætningen have været i niveau 1 uafbrudt i mere end 24 måneder. 1

2 8) Nyudbrud: Første gang der konstateres salmonellose i en besætning, eller når der, efter at salmonellose er konstateret og efterfølgende ophørt, opstår symptomer hos samme eller andre dyr i besætningen, der gør det overvejende sandsynligt, at der er salmonellose i besætningen. 9) ODC %: En værdi som angiver det relative indhold af antistoffer i prøven. 10) Salmonellose: En smitsom sygdom hos én eller flere af en besætnings dyr, hvor påvisning af salmonellabakterier i materiale udtaget i besætningen eller i dyr fra besætningen gør det overvejende sandsynligt, at bakterien er årsag til et sygdomsbillede præget af ét eller flere af følgende symptomer: Nedstemthed, feber, diarré, luftvejslidelse, abort eller dødsfald. 11) Slagtedyrsbesætninger: Besætninger, hvortil der indkøbes dyr til opfedning og slagtning. 12) Kvieejendom: Ejendomme med mere end 30 årsdyr og hvor kvier af malkerace og krydsningsracer udgør min. 60% af alle årsdyr. 13) Spiseklart produkt: En fødevare, der fra producentens eller fabrikantens side er bestemt til konsum, uden at det er nødvendigt med yderligere tilberedning eller anden forarbejdning, som kan eliminere uønskede mikroorganismer eller reducere dem til et acceptabelt niveau. 14) Valideret metode: En analysemetode valideret mod referencemetoden (EN/ISO 6579) i henhold til standarden ISO Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Protokol til validering af alternative metoder eller anden internationalt anerkendt protokol. Valideringen skal foretages af et internationalt anerkendt valideringsorgan, og metoden skal som minimum findes ligeværdig med referencemetoden. Kapitel 2 Salmonella hos kvæg m.m. 3. Den, som i sin varetægt har dyr, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af salmonellose, skal tilkalde en dyrlæge, jf. 27, stk. 1, i lov om hold af dyr. Stk. 2. Tilkaldes en dyrlæge i henhold til stk. 1, skal dyrlægen søge mistanken om sygdommen be- eller afkræftet samt søge sygdommens art konstateret, jf. 28, stk. 1, i lov om hold af dyr. Stk. 3. Hvis en dyrlæge efter undersøgelse foretaget i henhold til stk. 2 eller i øvrigt i forbindelse med sit arbejde får mistanke om, at der foreligger sygdom som omfattet af stk. 1, skal dyrlægen indberette det til Fødevarestyrelsen, jf. 28, stk. 3, i lov om hold af dyr. Stk. 4. Er der ikke konstateret salmonellose i besætningen indenfor de seneste 6 måneder, eller er der tale om nyudbrud, skal dyrlægen udtage og indsende prøver af relevant materiale til undersøgelse for salmonella til et akkrediteret laboratorium. Stk. 5. Dyrlægen skal, efter at have modtaget resultatet af de laboratoriemæssige undersøgelser, underrette den besætningsansvarlige om resultatet. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at den besætningsansvarlige skal sikre, at der udtages og indsendes materiale til undersøgelse for Salmonella fra besætninger, der som følge af kliniske symptomer mistænkes for at være smittet med salmonellabakterier. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at den besætningsansvarlige skal sikre, at der udtages prøver fra besætninger til undersøgelse af udbredelsen af infektion med salmonellabakterier i dyrepopulationer samt fra besætninger i et nærmere afgrænset geografisk område, hvor en eller flere besætninger er sat under offentligt tilsyn efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan lade prøver, der er udtaget som led i andre sygdomsbekæmpelses- eller overvågningsprogrammer, undersøge for salmonellaantistoffer eller salmonellabakterier. Stk. 4. Den besætningsansvarlige skal sikre, at de i stk. 1 og 2 nævnte prøver skal udtages af en dyrlæge eller efter en dyrlæges anvisninger og under dennes ansvar. 2

3 5. Såfremt der ved laboratoriemæssig undersøgelse påvises salmonellabakterier, og såfremt mistanken om salmonellose bekræftes efter reglerne i 3, stk. 2 og 4, kan Fødevarestyrelsen sætte besætningen under offentligt tilsyn i overensstemmelse med kapitel 7 i denne bekendtgørelse, jf. dog Kapitel 3 Overvågning Salmonella Dublin 6. Ejendomme med besætninger af kvæg placeres i Salmonella Dublin-niveau fra 1 til 3. Stk. 2. SEGES Kvæg skal oplyse den besætningsansvarlige om en ejendoms Salmonella Dublin-niveau, jf. bilag 1, nr. 2. Stk. 3. En ejendom placeres i Salmonella Dublin niveau 1, når: 1) besætningen på ejendommen antages at være fri for infektion med Salmonella Dublin, jf. bilag 1, nr. 15, 16 eller 24, 2) besætningen er flyttet, slagtet eller slået ned, og rengøring samt desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller 3) ejendommen har været tom for dyr i minimum 12 måneder. Stk. 4. En ejendom placeres i Salmonella Dublin niveau 2, når: 1) kreaturbesætningens niveau er ukendt, 2) kreaturbesætningen antages at have en infektion med Salmonella Dublin, jf. bilag 1, nr. 13, 20, eller 26, 3) en kreaturbesætning har haft kontakt med kvæg fra en ejendom placeret i Salmonella Dublin niveau 2 eller Salmonella Dublin niveau 3, eller 4) en kreaturbesætning i det lavprævalente område har haft kontakt med kvæg fra en besætning i det højprævalente område, medmindre besætningen er omfattet af 16, stk. 2, 18, eller har fået dispensation fra 14 jf. 31. Stk. 5. En ejendom placeres i Salmonella Dublin niveau 3 og sættes under offentlig tilsyn, når: 1) prøverne udtaget i henhold til 20, stk. 6, er positive for Salmonella Dublin, eller 2) en besætning er pålagt offentlige restriktioner på grund af salmonellose forårsaget af Salmonella Dublin, jf. 5. Stk. 6. Den ansvarlige for en besætning skal give meddelelse om ejendommens Salmonella Dublin-niveau til alle, der kommer i kontakt med besætningen. 7. En ejendom i Salmonella Dublin niveau 2 kan placeres i niveau 1, når betingelserne i 6, stk. 3 er opfyldt. Stk. 2. Ejendomme der er placeret i Salmonella Dublin niveau 2 på grund af påvisning af Salmonella Dublin bakterier jf. bilag 1, nr. 13, kan placeres i niveau 1, hvis der i blodprøver af de relevante dyr udtaget tidligst 3 uger og senest 6 uger efter påvisningen, ikke konstateres antistofniveau over grænseværdien for blodprøver. 8. Ejendomme, der har været i Salmonella Dublin niveau 3, skal placeres i niveau 2 i minimum 6 måneder, før ejendommen kan placeres i niveau 1. Stk. 2. Ejendomme, der er placeret i Salmonella Dublin niveau 3 efter 20, stk. 6, placeres i niveau 2, når ejendommen har været placeret i niveau 3 i mindst 3 uger og: 1) blodprøver udtaget jf. bilag 1, nr. 11 og 12 er negative jf. bilag 1, nr. 9, eller 2) besætningen har negative tankmælksprøver, jf. bilag 1, nr. 8. Ferskkødsovervågning Svaberprøver 9. Virksomheder, der foretager slagtning eller slagtemæssig behandling af kvæg, skal udtage og indsende svaberprøver fra slagtekroppe (ferskkødsovervågningen) til undersøgelse for Salmonella efter reglerne i bilag 2. 3

4 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder er ansvarlige for, at indsendelse og bakteriologisk undersøgelse af svaberprøver fra slagtekroppe sker efter reglerne i bilag 2, kapitel 3, 4 og 7. Stk. 3. Bedømmelse af resultatet af den i stk. 1 og 2 nævnte ferskkødsovervågning skal foretages af den virksomhedsansvarlige efter reglerne i bilag 2, kapitel 5. Stk. 4. Opfølgning i forbindelse med den i stk. 3 nævnte bedømmelse skal foretages af den virksomhedsansvarlige efter reglerne i bilag 2, kapitel 6. Stk. 5. Den virksomhedsansvarlige skal sikre, at resultatet af overvågningen for den pågældende måned indberettes til Fødevarestyrelsen senest 14 dage inde i den efterfølgende måned. Prøveindsendelsesskemaet i bilag 2, kapitel 7 kan anvendes. Kapitel 4 Undersøgelse for kritisk resistent Salmonella 10. Såfremt der ved laboratoriemæssig undersøgelse af materiale fra en besætning påvises kritisk resistent Salmonella, skal den besætningsansvarlige sikre, at: 1) der gennemføres en smitteopsporing, herunder kortlægning af medicinforbrug, og 2) gødning fra besætningen ikke anvendes ved dyrkning af spiseklar frugt og grøntsager eller til græsningsarealer. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal udover de i stk. 1, nævnte krav: 1) indberette resultatet af den i stk. 1, nr. 1 nævnte smitteopsporing til Fødevarestyrelsen, og 2) give meddelelse herom til alle, der aftager dyr fra besætningen. Stk. 3. En besætning med kritisk resistent Salmonella kan erklæres fri herfor, når: 1) der er foretaget intensiveret prøveudtagning for salmonellabakterier i besætningen i henhold til bilag 5 med negativt resultat for kritisk resistent Salmonella, 2) besætningen er slagtet eller slået ned, samt at rengøring og desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller 3) besætningen er i Salmonella Dublin-niveau 1, såfremt det drejer sig om en kritisk resistent Salmonella Dublin. 11. Ved fund af kritisk resistent Salmonella i kød eller produkter heraf skal virksomheden foretage smitteopsporing med henblik på at identificere oprindelsesbesætningen. Stk. 2. Resultatet af den i stk. 1 nævnte smitteopsporing skal indberettes til Fødevarestyrelsen senest 2 måneder efter fundet jf. stk. 1. Kapitel 5 Opdeling i Salmonella Dublin høj- og lavprævalente områder 12. Danmark er opdelt i høj- og lavprævalente områder på baggrund af antallet af kvægbesætninger, der er fundet positive for Salmonella Dublin i overvågningen, jf. kapitel 3. Opdelingen fremgår af bilag 4. Besætninger i det lavprævalente område 13. Dyr fra ejendomme placeret i Salmonella Dublin niveau 1 i det lavprævalente område kan flyttes til besætninger i hele landet. 14. Den ansvarlige for en besætning på en ejendom placeret i Salmonella Dublin niveau 1 i det lavprævalente område skal sikre, at der kun tilføres dyr fra besætninger i det lavprævalente område, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ejendomme med slagtedyrsbesætninger i det lavprævalente område kan modtage dyr omfattet af 16, stk. 2, nr. 3. Stk. 3. Ejendomme, der modtager dyr jf. stk. 2, må udelukkende levere dyr til slagtning eller til udførsel af levende dyr til udlandet. 4

5 15. Fødevarestyrelsen sætter besætninger, der er placeret i Salmonella Dublin niveau 2 i det lavprævalente område under offentligt tilsyn i overensstemmelse med reglerne i 22, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er: 1) samlesteder, 2) slagterier, 3) forarbejdningsanlæg, 4) køle- og fryseanlæg, 5) afhentningspladser, 6) dyrehospitaler, 7) cirkus og 8) zoologiske haver. Stk. 3. Den ansvarlige for en Salmonella Dublin niveau 2-besætning i det lavprævalente område skal sikre, at dyr fra besætningen udelukkende fraføres besætningen til slagtning. Dyrene skal ved indtransport til slagteriet afhentes som de sidste på ruten, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Undtaget fra stk. 3, er: 1) udførsel af levende dyr til udlandet, 2) flytning mellem ejendomme med samme ejer, 3) flytning til en ejendom, hvor der kun opholder sig kreaturer fra den ejendom, som de tilførte dyr kommer fra, eller 4) flytning eller salg af kalve fra besætninger, som ikke har kapacitet til at opfede kalvene i henhold til gældende miljøregler, til Salmonella Dublin niveau 2-besætninger i højprævalente områder. Stk. 5. Salmonella Dublin niveau 3-besætninger i det lavprævalente område placeres under offentligt tilsyn, og dyrene fra besætningen må kun flyttes efter forudgående tilladelse fra og under vilkår fastsat af Fødevarestyrelsen, jf. 22. Besætninger i det højprævalente område 16. Den ansvarlige for en ejendom placeret i Salmonella Dublin niveau 1 i det højprævalente område skal sikre, at dyr fra besætningen udelukkende flyttes til andre besætninger indenfor det højprævalente område eller til slagtning jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, er: 1) udførsel af levende dyr til udlandet, 2) flytning mellem ejendomme med samme ejer, eller 3) flytning af kalve til opfedning i slagtedyrsbesætninger. Stk. 3. Den ansvarlige for en ejendom placeret i Salmonella Dublin niveau 2 i det højprævalente område skal sikre, at dyr fra besætningen udelukkende fraføres besætningen til slagtning, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Undtaget fra stk. 3, er: 1) udførsel af levende dyr til udlandet, 2) flytning mellem ejendomme med samme ejer, 3) flytning til en ejendom i samme område, hvor der kun opholder sig dyr fra den ejendom, som de tilførte dyr kommer fra, eller 4) flytning af kalve til opfedning i slagtedyrsbesætninger i samme område. Stk. 5. Ejendomme, der modtager dyr efter stk. 4, nr. 4 må udelukkende levere dyr til slagtning eller udføre levende dyr til udlandet. Stk. 6. Salmonella Dublin niveau 3-besætninger i det højprævalente område placeres under offentligt tilsyn, og dyrene fra besætningen må kun flyttes efter forudgående tilladelse fra og under vilkår fastsat af Fødevarestyrelsen, jf

6 Transport af dyr 17. Ved flytning af dyr, hvor disse skal afhentes både fra det lavprævalente og det højprævalente område under samme transport, skal chaufføren for transporten sikre, at dyr afhentes og leveres i følgende prioriterede rækkefølge: 1) Dyr fra ejendomme i Salmonella Dublin niveau 1 fra det lavprævalente område. 2) Dyr fra ejendomme i Salmonella Dublin niveau 1 i det højprævalente område. 3) Dyr fra ejendomme i Salmonella Dublin niveau 2 i det lavprævalente område. 4) Dyr fra ejendomme i Salmonella Dublin niveau 2 i det højprævalente område. Stk. 2. Chaufføren for transporten skal sikre, at der under transporten medbringes dokumentation for, at transporten gennemføres i overensstemmelse med stk. 1. Græsnings- eller pasningsaftaler 18. Dyr kan flyttes fra det højprævalente område til det lavprævalente område i forbindelse med opfyldelse af kontrakter om græsning eller pasning af dyr, der er indgået før den 1. november Stk. 2. Kopi af de i stk. 1 nævnte kontrakter skal indsendes til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Dyrene skal have opholdt sig vedvarende i Salmonella Dublin niveau 1-besætninger de seneste 9 måneder forud for flytningen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Undtaget fra stk. 3 er flytning til en ejendom, hvor der kun opholder sig kreaturer fra den ejendom, som de tilførte dyr kommer fra, i forbindelse med opfyldelse af kontrakter om pasning af dyr. Stk. 5. Dyr der er flyttet i henhold til stk. 1, må efterfølgende kun flyttes til en besætning i det højprævalente område, til slagtning eller levende til udlandet, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Undtaget fra stk. 5 er dyr, der stammer fra en besætning i det lavprævalente område, og som har opholdt sig i en besætning i det højprævalente område i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt om græsning eller pasning af dyr, som er indgået før den 1. november Kriterier for deltagelse i dyrskue eller individprøvning til avlsbrug 19. Dyr kan deltage i dyrskue eller individprøvning i hele landet. Stk. 2. Dyrene skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 9 måneder forud for flytningen. Stk. 3. Alle Salmonella Dublin niveaugivende prøver fra besætninger i det højprævalente område, skal være udtaget indenfor 12 måneder før flytning. For mælkeleverende besætninger skal seneste tankmælksprøve være udtaget højst 1 måned før dyrskuet. Stk. 4. Deltager der dyr fra både det højprævalente og det lavprævalente område i et dyrskue eller individprøvning, skal salmonellastatus hos besætninger fra det højprævalente område højest 6 mdr. før flytning, være kontrolleret ved en stikprøve i henhold til følgende: 1) Stikprøven skal indeholde blodprøver fra samtlige dyr, der skal flyttes. 2) Svaret på stikprøveundersøgelsen skal foreligge før flytningen af dyrene. Stk. 5. Dyr kan efter deltagelse i dyrskue/individprøvning flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden besætning, beliggende i et område med samme prævalens som oprindelsesbesætningen, det vil sige enten høj- eller lavprævalent. Kapitel 6 Bekæmpelse af Salmonella Dublin 20. Den ansvarlige for en besætning på en ejendom i Salmonella Dublin niveau 2 eller 3 skal inden 3 uger efter niveauplaceringen have indgået aftale om salmonellabekæmpelse med en dyrlæge og i samarbejde med denne have udarbejdet en besætningsspecifik, aktiv og tidsbegrænset handlingsplan for bekæmpelse af Salmonella Dublin. Salmonellabekæmpelsen skal sikre besætningsspecifikke tiltag i smittede besætninger. 6

7 Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sikre, at handlingsplanen gennemføres. Stk. 3. For ejendomme i Salmonella Dublin niveau 2 skal den besætningsansvarlige sikre, at der inden for 3 måneder udtages blodprøver til undersøgelse for antistoffer mod Salmonella Dublin jf. bilag 1, nr. 11, 12 og 35. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte blodprøvning skal gentages med 3 måneders mellemrum, indtil besætningen er placeret i niveau 1. Stk. 5. Hvis en eller flere af de i stk. 3 og 4 nævnte blodprøver er positiv jf. bilag 1, nr. 9, skal der senest 2 uger efter, at blodprøvens resultat foreligger, foretages intensiveret prøveudtagning for salmonellabakterier i besætningen i henhold til bilag 5. Stk. 6. Hvis der findes Salmonella Dublin-bakterier i den intensiverede prøveudtagning, placeres ejendommen i niveau 3 og besætningen sættes under offentligt tilsyn jf. 22. Stk. 7. I besætninger, der er nysmittede, skal de i stk. 3 nævnte blodprøver udtages, når ejendommen har været placeret i Salmonella Dublin niveau 2 eller 3 i 12 måneder. Stk. 8. Dyrlægen skal, efter at have modtaget resultatet af den intensiverede prøveudtagning, straks underrette den besætningsansvarlige herom. 21. Den ansvarlige for en besætning på en ejendom placeret i Salmonella Dublin niveau 2 eller 3 skal sikre, at der opsættes hegn om dyrene, når de går på græs, således at alle dyr fra besætninger på ejendomme placeret i Salmonella Dublin niveau 2 eller 3, holdes fysisk adskilt fra dyr fra andre besætninger Kapitel 7 Offentligt tilsyn 22. Den ansvarlige for en besætning under offentligt tilsyn skal: 1) sikre, at syge dyr fra besætningen holdes isoleret, 2) sikre, at transport af dyr til slagteri sker efter reglerne i bilag 6, kapitel 2, samt at dyr eller produkter heraf på anden vis kun flyttes fra ejendommen efter forudgående tilladelse fra og under vilkår fastsat af Fødevarestyrelsen, 3) sikre, at gødning fra besætningen behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning, 4) iværksætte smittebegrænsende tiltag ved gødningshåndtering og anvendelse af redskaber, der også benyttes af andre besætninger, 5) sikre, at fjernelse af gødning, redskaber, maskiner og lignende, der anvendes i besætningen kun sker efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen og på nærmere fastsatte vilkår, 6) sikre, at dyrs opholdssteder, redskaber, maskiner og lignende rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger, 7) begrænse eksterne kontakter til besætningen, 8) iværksætte en effektiv skadedyrsbekæmpelse, og 9) straks give meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen. 23. Et slagteri, der modtager dyr fra de i 5 og 20, stk. 6, nævnte besætninger, skal sikre, at slagtemæssig behandling, herunder eventuel varmebehandling, sker efter reglerne i bilag 6 samt bilag 7, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte dyr stammer fra en besætning, der er testet positiv for Salmonella Dublin, skal dyrene efter slagtning tillige enkeltvis undersøges for Salmonella efter retningslinjerne i bilag 3. Ved fund af Salmonella Dublin skal kødet varmebehandles eller destrueres. Ophævelse af offentligt tilsyn 24. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn i de i 5 nævnte besætninger jf. dog stk. 3, når: 1) Fødevarestyrelsen erklærer, at der er gået 2 måneder siden tegn på salmonellose i besætningen, eller 7

8 2) besætningen er slagtet eller slået ned og rengøring samt desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn i de i 20, stk. 6, nævnte besætninger jf. dog stk. 3, når ejendommen kan placeres i Salmonella Dublin niveau 2 jf. 8, stk. 2 Stk. 3. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn i de i 15 nævnte besætninger, når ejendommen kan placeres i Salmonella Dublin niveau 1. Kapitel 8 Håndtering og indsendelse af prøver samt afholdelse af undersøgelsesudgifter 25. Mejeriet skal sikre, at prøver af leverandørmælk (tankmælksprøver) udtages i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 1 og 4, samt at de undersøges for antistoffer mod Salmonella Dublin efter de i bilag 1 anførte retningslinjer. Stk. 2. Slagteriet skal sikre, at blodprøver udtages på slagteriet i overensstemmelse med bilag 1, samt at de indsendes og undersøges for antistoffer mod Salmonella Dublin efter de i bilag 1 anførte retningslinjer. Stk. 3. Den besætningsansvarlige, som leverer mælk eller slagtedyr til udlandet, skal sikre, at leverandørmælk (tankmælksprøver) eller blodprøver undersøges for antistoffer mod Salmonella Dublin efter de i bilag 1 anførte retningslinjer. 26. Den, som er ansvarlig for indsendelse af prøver til bakteriologisk undersøgelse i henhold til 3, stk. 4, 4, stk. 1 og 2, 9, stk. 1 og 3, og 20, stk. 5, skal sikre, at prøverne analyseres efter den seneste version af EN/ISO 6579 eller NMKL nr. 71. Der kan desuden anvendes validerede metoder. Valideringen skal være foretaget på relevant prøvemateriale. Stk. 2. Alle salmonellasuspekte isolater undersøges med henblik på serotypning og resistensbestemmelse foretages med de antimikrobielle stoffer, der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier. 27. Prøver udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse skal indsendes til undersøgelse på et akkrediteret laboratorium. Stk. 2. Laboratorier, der undersøger prøver for antistoffer udtaget efter reglerne i 4, stk. 3, og 25, skal desuden være godkendt hertil af Fødevarestyrelsen. 28. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet meddeler resultatet af de laboratoriemæssige undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse til den, der har indsendt prøven. Stk. 2. Indsender skal sikre, at laboratoriet overfører resultatet af undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i 3, stk. 4, efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet overfører resultatet af undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i 4, stk. 1 og 2, efter Fødevarestyrelsens anvisning. Stk. 4. Den besætningsansvarlige skal sikre opbevaring af resultater af undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse i 3 år. 29. Indsender skal sikre, at laboratoriet straks indberetter enhver bakteriologisk eller serologisk påvisning af salmonellabakterier eller antistoffer mod Salmonella i prøver udtaget efter reglerne i 3, stk. 2 og 4, til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet straks indberetter enhver bakteriologisk eller serologisk påvisning af salmonellabakterier eller antistoffer mod Salmonella i prøver udtaget efter reglerne i 4, til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet indberetter både positive og negative bakteriologiske salmonellaresultater fra besætninger af kvæg til Kvægdatabasen senest den førstkommende ar- 8

9 bejdsdag efter, at resultatet af alle dyrknings- og serotyperesultater foreligger. Eventuel fagtype- og resistensbestemmelse indberettes straks efter, at resultatet foreligger. Stk. 4. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet indberetter resultatet af de i 25 nævnte salmonellaundersøgelser til Kvægdatabasen senest den førstkommende arbejdsdag efter, at resultatet foreligger, med angivelse af de i bilag 8 nævnte oplysninger. 30. Udgifter til bakteriologisk undersøgelse af prøver udtaget efter reglerne i 3, stk. 4, afholdes af Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Alle øvrige udgifter, der afholdes i forbindelse med denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende. Kapitel 9 Dispensation 31. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i, 14, 15, stk. 3 og 16, stk. 1, samt fra tidsfristerne i 18, stk. 3 og 20, stk. 4 og 5, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at formålet med og hensynet bag bestemmelserne ikke tilsidesættes, herunder at der derved ikke opstår risiko for smitte til andre besætninger eller en risiko for forringelse af fødevaresikkerheden. Stk. 2. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkår for dispensationen. Kapitel 10 Straffebestemmelser og ikrafttræden 32. Med bøde straffes den, der: 1) overtræder 3, 4, stk. 4, 6, stk. 6, 9, 10, stk. 1 eller 2, 11, 14, stk. 1 eller 3, 15, stk. 3 eller 5, 16, stk. 1, 3, 5 og 6, 17, 18, stk. 2-3 eller stk. 5, 19 stk. 2-5, 20, stk. 1-5, 7 eller 8, 21, 22, 23, eller eller 2) undlader at efterkomme påbud, forbud eller vilkår udstedt efter 4, stk. 1-2, 22, nr. 2 eller 5, eller 31, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 20. oktober 2015 om salmonella hos kvæg m.m. ophæves. Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sikre at resultater af undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i tidligere bekendtgørelser om salmonella hos kvæg m.m. forsat opbevares i 3 år. Fødevarestyrelsen, den 1. juni 2016 ESBEN EGEDE RASMUSSEN / Christine Teglgaard Christensen 9

10 Overvågning af Salmonella Dublin i kvægbesætninger Bilag 1 Kapitel 1 Opgaver og forpligtelser 1) Overvågningsprogrammet placerer ejendomme med kvægbesætninger i Salmonella Dublin niveauer, der beskriver sandsynligheden for, at der er smitte med Salmonella Dublin blandt ejendommens kreaturer. 2) SEGES, Kvæg varetager administrationen af programmet, herunder af udtagning af mælke- og blodprøver til undersøgelse, registrering af laboratorieresultater, beregning af Salmonella Dublin-niveau samt underretning af ejeren eller den, der er ansvarlig for besætningen, om dennes Salmonella Dublin-niveau. Fødevarestyrelsen har delegeret afgørelsen om tildeling af niveau til SEGES, Kvæg. SE- GES, Kvæg sikrer, at niveautildelingen overføres til CHR. 3) Et mejeri skal udtage tankmælksprøver fra de mælkeleverende ejendomme, som udpeges af SEGES, Kvæg. 4) Et slagteri skal ved slagtning af kreaturer udtage blodprøver fra de dyr, som udpeges af SEGES, Kvæg. 5) Dyrlægen, som udtager blodprøver på levende kreaturer i besætningen, skal sikre, at blodprøverne udtages i overensstemmelse med reglerne i nr ) Den besætningsansvarlige skal sikre, at analyseresultatet overføres til SEGES, Kvæg. Kapitel 2 Grænseværdier 7) Ved undersøgelse af prøver for Salmonella Dublin-antistoffer angives værdien som ODC %. 8) Tankmælksprøver er positive, når gennemsnittet af ODC % er 25 eller derover. 9) En blodprøve er positiv, når ODC % er 50 eller derover. Kapitel 3 Generelt 10) Blodprøver kan udtages enten på slagteriet i forbindelse med slagtningen eller på levende dyr i besætningen. Blodprøver skal indsendes til analyse inden for 4 dage efter udtagning. 11) Blodprøver skal tages af samtlige dyr i besætningen minus to. Mindst fire og højst otte dyr skal undersøges. Hvis der er under fire dyr i besætningen, skal samtlige dyr testes. Der indgår kun dyr, der er over 3 måneder i beregningen af antal prøver. 12) Blodprøver af levende kreaturer skal udtages af de yngste dyr over 3 måneder, som er født og opvokset på ejendommen. Hvis dette ikke er muligt, skal der udtages prøver af de yngste dyr, som har opholdt sig på ejendommen i mindst 3 måneder og som har haft kontakt med besætningens øvrige kreaturer. 13) Hvis der i materiale fra en Salmonella Dublin niveau 1-besætning påvises Salmonella Dublin-bakterier, placeres besætningen i Salmonella Dublin niveau 2, uanset det fundne antistofniveau i prøver fra besætningen. 14) Besætninger, der er placeret i niveau 2 pga. påvisning af Salmonella Dublin bakterier jf. nr. 13, kan placeres i niveau 1, hvis der i blodprøver af de relevante dyr udtaget tidligst 3 uger og senest 6 uger efter påvisningen, ikke konstateres antistofniveau over grænseværdien for blodprøver. 10

11 Kapitel 4 Salmonella Dublin niveauplacering Mælkeleverende besætninger 15) En mælkeleverende kreaturbesætning anses at være fri for infektion, når gennemsnittet af de sidste fire målinger af antistofniveau i tankmælken er under grænseværdien for positiv reaktion (ODC % 25). 16) Der må samtidig ikke være en stigning i antistofniveauet i den seneste tankmælksprøve på over ODC % 20 i forhold til gennemsnittet af de foregående tre målinger. 17) Salmonella Dublin-niveauet beregnes hver gang, der foreligger et resultat af en tankmælksprøve. Der skal være mindst 3 uger mellem hver prøve. 18) Ejeren eller den ansvarlige for en besætning kan rekvirere mælkeprøver udtaget. 19) Ved Salmonella Dublin niveauberegning for en mælkeleverende ejendom anvendes resultaterne fra de seneste fire tankmælksprøver. Disse fire prøver skal være udtaget indenfor en periode på 18 måneder. Er der ikke fire tankmælksprøver tages gennemsnittet af resultaterne fra de seneste. 20) En mælkeleverende besætning antages at have en infektion med Salmonella Dublin, og placeres derfor i niveau 2, hvis der i tankmælksprøver eller blodprøver påvises antistofniveau over grænseværdien. 21) Hvis en tankmælksprøve udløser et Salmonella Dublin niveauskift til Salmonella Dublin niveau 2, udtages der hurtigst muligt en ny prøve med henblik på at bekræfte resultatet. Resultatet af den sidste prøve anvendes ved genberegningen af Salmonella Dublin niveauplaceringen i stedet for det første resultat. 22) Hvis en mælkeleverende besætning skifter fra Salmonella Dublin niveau 1 til 2, indgår resultater af tidligere tankmælksprøver ikke i den fremtidige niveauberegning. 23) Hvis der i blodprøver fra dyr fra en mælkeleverende besætning påvises antistoffer i et niveau over grænseværdien, kan tankmælksprøver med henblik på placering i niveau 1 tidligst udtages 3 uger senere. Ikke-mælkeleverende besætninger 24) En ikke-mælkeleverende besætning anses at være fri for infektion med Salmonella Dublin, og ejendommen placeres derfor i Salmonella Dublin niveau 1, når antistofniveauet for Salmonella Dublin i blodprøver, jf. nr. 11 og 12, ligger under grænseværdien for blodprøver jf. nr ) Undersøgelse for antistofniveau mod Salmonella Dublin i de prøver, der er udtaget til Salmonella Dublin niveauberegning jf. nr. 4, gennemføres ikke, hvis der i besætningen har været foretaget undersøgelser for Salmonella Dublin-antistoffer indenfor de seneste 3 måneder. 26) En ikke-mælkeleverende besætning antages at have en infektion med Salmonella Dublin, og ejendommen placeres derfor i Salmonella Dublin niveau 2, når der i en blodprøve påvises antistofniveau for Salmonella Dublin over grænseværdien for blodprøver jf. nr ) Hvis der i blodprøver fra en besætning påvises antistoffer i et niveau over grænseværdien, kan blodprøver med henblik på placering i niveau 1, tidligst udtages 3 uger senere. Kvieejendomme 28) Kvieejendomme i det højprævalente område, der kun modtager dyr fra én anden besætning (kvieopdræt), skal udtage otte blodprøver årligt i henhold til 6. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat indenfor de seneste 2 måneder. 11

12 29) Kvieejendomme i det højprævalente område, der modtager dyr fra flere forskellige besætninger (kviehoteller), skal udtage otte blodprøver to gange årligt i henhold til 6. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat indenfor de seneste 2 måneder. Blodprøverne skal tages med et interval på mindst 5 måneder og højst 8 måneder. 30) Kvieejendomme i det lavprævalente område, der modtager dyr fra det højprævalente område, jf. 18, skal udtage otte blodprøver to gange årligt i henhold til 6. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat indenfor de seneste 2 måneder. Blodprøverne skal tages med et interval på mindst 5 måneder og højst 8 måneder. 31) Såfremt der senest er indsat mindre end otte dyr, kan supplerende prøver udtages af tidligere indsatte dyr. Salmonella Dublin niveauplacering ved kontakt 32) Hvis en besætning på en ejendom i det lavprævalente område modtager dyr fra en besætning i det højprævalente område, der ikke er omfattet af 16, stk. 2 eller stk. 4, 18 eller hvor der er meddelt dispensation efter 31, må besætningen udelukkende levere dyr til slagtning eller udføre levende dyr til udlandet i en periode fastsat af Fødevarestyrelsen. 33) Hvis en besætning på en ejendom placeret i Salmonella Dublin niveau 1, ved handel, skuer, græsning eller på anden måde, har kontakt med en besætning i Salmonella Dublin niveau 2 eller 3, placeres ejendommen i Salmonella Dublin niveau 2. 34) Hvis det godtgøres, at kontakten ikke udgør nogen smitterisiko, bliver ejendommen igen placeret i Salmonella Dublin niveau 1. Det anses for godtgjort, at kontakten ikke udgør nogen smitterisiko, hvis der i en blodprøve (udtaget tidligst 3 uger og senest 6 uger efter, at kontakten indledtes) fra den gruppe af dyr der har udgjort kontakten, ikke konstateres antistofniveau over grænseværdien for blodprøver. Antallet af blodprøver beregnes efter nr. 11. Måling af effekt af salmonellabekæmpelse 35) Der skal udtages blodprøver efter nr. 11 og 12. Effekten vurderes som tilstrækkelig, hvis alle de undersøgte blodprøver har en ODC % under grænseværdien. Hvis de yngste dyr i besætningen er ældre end 2 år som følge af, at kalve er fraflyttet besætningen (fx i forbindelse med opdræt på kviehotel) og påtænkes at blive flyttet tilbage til besætningen igen, kan blodprøver fra dyr fraflyttet indenfor de seneste 3 måneder, indgå. 12

13 Ferskkødsovervågning Bilag 2 Kapitel 1 Udvælgelse af slagtekroppe 1) Prøver til undersøgelse for Salmonella skal udtages i kølerummet efter minimum 12 timers nedkøling. Udvælgelsen skal foregå tilfældigt over en dags slagtninger. 2) Såfremt der på virksomheden er flere slagtelinjer, eller såfremt der slagtes i flerholdsskift, skal slagtekroppe fra alle slagtelinjer og alle skiftehold have lige stor mulighed for at blive valgt. Udvælgelsen skal foregå, således at begge halvdele af slagtekroppen har lige stor mulighed for at blive valgt. Kapitel 2 Prøveudtagning 3) Prøveudtagningssteder: Der skal svabres fra fire udvalgte steder på slagtekroppen. Prøverne udtages fra slag, bryst, halestykke og hals. For hvert prøveudtagningssted svabres i et område på 10 gange 10 cm. 4) Prøveudtagningsfrekvens: a) Slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet 7500 eller flere kreaturer, skal udtage prøver af fem slagtekroppe pr. slagtedag. Prøverne analyseres som én samleprøve. b) Slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet 2500 eller flere kreaturer men færre end 7500 kreaturer, skal udtage prøver af fem slagtekroppe hver anden måned. Prøverne udtages samme dag, hvis det er muligt, og ellers indenfor en uge. De analyseres som enkeltprøver. c) Slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet 250 eller flere kreaturer men færre end 2500 kreaturer, skal udtage prøver af fem slagtekroppe pr. halvår. Prøverne udtages samme dag, hvis det er muligt, og ellers indenfor en uge. De analyseres som enkeltprøver. d) Slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet færre end 250 kreaturer, skal ikke udtage prøver. e) Slagterier, som har en begrundet forventning om at slagte væsentligt færre eller væsentligt flere kreaturer end det foregående år, skal udtage prøver i forhold til det forventede slagtetal. 5) Prøveudtagning - afsvabring af slagtekroppe: a) Under afsvabringen skal der anvendes en skabelon b) Afsvabringen af slagtekroppens fire steder skal foretages med en og samme sterile gazetampon, og afsvabringen skal startes på det sted, som forventes at være mindst kontamineret. c) Efter afsvabring og indtil analyseringen påbegyndes, skal prøverne opbevares ved en temperatur på højst 5 ºC. Kapitel 3 Forsendelse af prøver 6) Prøverne skal være mærket så de entydigt kan identificeres. 7) Yderemballagen, der anvendes ved forsendelse, skal være hel og fremstillet af isolerende materiale, så det sikres, at prøverne ved ankomst til laboratoriet stadig er nedkølede (0-10 ºC). Kapitel 4 13

14 Prøveundersøgelse m.v. 8) Prøverne skal analyseres hurtigst muligt efter prøveudtagningen. 9) Indberetning af analyseresultater skal ske til Fødevarestyrelsen. Ved indberetning kan prøveindsendelsesskemaet i kapitel 7 anvendes. Resultaterne kan dog også indberettes elektronisk efter aftale med Fødevarestyrelsen. Kapitel 5 Bedømmelse af resultater 10) På slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet eller flere kreaturer, skal evaluering af analyseresultater foretages løbende på baggrund af de seneste 16 prøvedages resultater, dvs. 16 samleprøver. Slagteriet skal dagligt følge resultaterne og vurdere disse i henhold til reaktionsgrænserne i nr ) På slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet eller flere kreaturer, må der i perioden på 16 på hinanden følgende prøvedage højst forekomme én positiv samleprøve, uanset salmonellatype. Såfremt der findes to eller flere positive samleprøver, skal der reageres efter reglerne i kapitel 6. 12) På slagterier, der i det seneste kalenderår har slagtet færre end kreaturer, skal hvert analyseresultat evalueres for sig, og ethvert positivt resultat, uanset salmonellatype, skal udløse en reaktion efter reglerne i kapitel 6. Kapitel 6 Opfølgning på fund 13) Såfremt de i nr. 11 og 12 nævnte grænseværdier overskrides, skal der foretages en vurdering af forhold på virksomheden, som kan være medvirkende til overskridelsen. Denne vurdering skal omfatte: a) tilbagesporing og gennemgang af oprindelsesbesætningers salmonellastatus, b) gennemgang af virksomhedens egenkontrolresultater for slagtehygiejnen, herunder evt. resultater af andre mikrobiologiske undersøgelser, og c) gennemgang af virksomhedens slagteprocesser og slagtehygiejne herunder HACCP plan. 14) Resultatet af vurderingen skal registreres og meddeles Fødevarestyrelsen. 15) Såfremt der ved vurderingen findes en sandsynlig årsag til overskridelsen, skal der iværksættes korrigerende handlinger for at sikre fjernelse af årsagen. 16) Såfremt årsagen til overskridelsen ikke kan identificeres, eller såfremt det vurderes, at der kan være tale om en gentagen kontamination, kan der iværksættes udvidet prøvetagning for at afdække årsagen til problemet, således at: a) det vurderes for hver enkelt situation, hvori en eventuel udvidet prøvetagning skal bestå, og b) virksomheden beskriver en procedure for udvidet prøveudtagning samt opfølgning ved overskridelse. Proceduren godkendes af Fødevarestyrelsen. 17) Den rutinemæssige overvågning fastholdes under den udvidede prøveudtagning. Kapitel 7 Prøveindsendelsesskema salmonellaovervågning af slagtekroppe Slagteriets navn Aut. -nr. Udtagningsdato 14

15 Slagteriets optegnelser Etiket påsættes her KVÆG Slagtedato CHR- og CKR-nr. Analysedato Prøve nr. Resultat Serotype Dato Slagteriets stempel Underskrift *Analysedatoen er den dato, hvor prøven tages i analyse på laboratoriet. Datoen fremgår af det analyseattest, som modtages fra laboratoriet. 15

16 Svaberprøver særslagtningsbesætninger med Salmonella Dublin Bilag 3 Kapitel 1 Udvælgelse af prøveenheder 1) Dette bilag omhandler udtagning og bedømmelse m.m. af svaberprøver af slagtekroppe af kvægbesætninger, der på baggrund af klinisk sygdom og påvisning af salmonellabakterier er fundet smittet med Salmonella Dublin. 2) Prøverne skal udtages i kølerummet efter minimum 12 timers nedkøling. Kapitel 2 Prøveudtagning 3) Prøveudtagningssteder a) Både på udvendig og indvendig side af slagtekroppen skal der afsvabres en ca. 10 cm bred bane fra kanten af den halve slagtekrop og hele vejen rundt efter reglerne i kapitel 4. b) Afsvabring skal endvidere omfatte andre steder på slagtekroppen, som mistænkes for at være inficeret. Kapitel 3 Mærkning og opbevaring af prøver 4) Prøverne skal mærkes således at de slagtedyr, hvorfra prøverne er udtaget, entydigt kan identificeres. 5) Prøverne skal opbevares ved ºC indtil analyse. Kapitel 4 Afsvabring af slagtekroppe 6) Ved afsvabring inddrages bækkenindgangen til og med endetarmsåbningen. 7) Mellemgulvets tilhæftningssted og området omkring nyrerne inddrages også i afsvabringen. 8) Ligeledes afsvabres for- og bagskanke. 16

17 Opdeling i Salmonella Dublin høj- og lavprævalente områder Bilag 4 Lavprævalente områder 1) Fyn, Sjælland og Bornholm samt øerne er lavprævalente områder og omfatter følgende kommuner: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyn Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune, Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Gibskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune. 2) Nordjylland er lavprævalent område i og nord for Limfjorden. Dette omfatter følgende kommuner: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune. Aalborg Kommune er delvist omfattet. Aalborg Kommune nord for Limfjorden hører til det lavprævalente område og omfatter følgende postnumre: 9310 Vodskov, 9362 Gandrup, 9370 Hals, 9380 Vestbjerg, 9381 Sulsted, 9382 Tylstrup, 9400 Nørresundby samt 9430 Vadum. Struer Kommune er delvist omfattet. Struer Kommune i Limfjorden hører til det lavprævalente område, og omfatter følgende postnumre: 7790 Thyholm. Vesthimmerlands Kommune er delvist omfattet. Vesthimmerlands Kommune, for så vidt den del, der ligger nord for Limfjorden, hører til det lavprævalente område. 3) Østjylland er lavprævalent område, og omfatter følgende kommuner: Randers Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune, Haderslev Kommune og Kolding Kommune. Højprævalente områder 4) Dele af Jylland er højprævalent område og omfatter følgende kommuner: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune (for så vidt den del, der ligger syd for Limfjorden), Herning Kommune, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Ringkjøbing-Skjern 17

18 Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune (syd for Limfjorden), Viborg Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune og Aabenraa Kommune. Aalborg Kommune er delvist omfattet. Aalborg Kommune syd for Limfjorden hører til det højprævalente område og omfatter følgende postnumre: 9000 Aalborg, 9200 Aalborg SV, 9210 Aalborg SØ, 9220 Aalborg Øst, 9230 Svenstrup J, 9240 Nibe, 9260 Gistrup, 9270 Klarup, 9280 Storvorde samt 9293 Kongerslev. 18

19 Intensiveret prøveudtagning Bilag 5 1) I den intensiverede prøvetagning tager en autoriseret dyrlæge prøver i besætninger, som ikke har dokumenteret effekt af den iværksatte handlingsplan. 2) Den intensiverede prøveudtagning består af gødningsprøver fra i alt 15 dyr: a) fem mælkefodrede spædekalve, b) fem kalve mellem 3-6 måneder gamle, c) fem nykælvere (alternativt kvier/køer, der snart skal kælve, hvis der ikke er nok nykælvere i besætningen), og d) to gylleprøver udtaget fra ulagret gylleopsamling, fx fortank. Hvis ikke der opsamles gylle fra besætningen, udtages prøverne af frisk gødning/dybstrøelse. 3) Hvis der ikke findes de i nr. 2, litra a, b og c nævnte kategorier af dyr på ejendommen, skal der udtages gødningsprøver af de fem yngste dyr, samt fem gødningsprøver af dyr fra hver af henholdsvis to andre aldersgrupper. 4) Såfremt der kun er dyr i en aldersgruppe, for eksempel kvier, udtages alle prøver af dyr i denne aldersgruppe. 5) Hvis der samlet er under 15 af de i nr. 2 nævnte dyr på ejendommen, skal der udtages gødningsprøver af alle dyr. 6) Prøverne undersøges ved dyrkning for bakterier (BU). På laboratoriet samles prøverne fra dyrene i tre pools af fem dyr og to gylleprøver. Gylleprøverne analyseres hver for sig. Der undersøges dermed fem prøver fra hver besætning. 19

20 Særslagtning Bilag 6 Kapitel 1 Særslagtningsbesætninger 1) Dette bilag omhandler særslagtning af dyr fra følgende besætninger: a) Kvægbesætninger, der på baggrund af klinisk sygdom og påvisning af salmonellabakterier er fundet smittet med Salmonella Dublin. b) Kvægbesætninger, der er sat under offentligt tilsyn på grund af salmonellose, der ikke er forårsaget af Salmonella Dublin. c) Kvægbesætninger, der er placeret i niveau 3 på baggrund af fund af Salmonella Dublin jf. 20, stk. 6. Kapitel 2 Transport til slagteri 2) Dyr med lavere salmonellastatus (niveau 1 eller 2) må i forbindelse med transport ikke komme i smittefarlig kontakt med de i kapitel 1, nr. 1, nævnte besætninger. 3) Virksomheden skal overfor vognmænd indskærpe ekstra omhyggelig rengøring og desinfektion med egnet desinfektionsmiddel af transportmidler og anvendt fodtøj efter transport af dyr fra særslagtningsbesætninger. Kapitel 3 Modtagelse af slagtedyr 4) Dyr fra særslagtningsbesætninger må kun slagtes på slagterier med permanent kødkontrol. 5) Dyr fra den enkelte særslagtningsbesætning skal opstaldes særskilt, således at kontakt med dyr fra andre besætninger undgås. 6) For at mindske smittespredningen under aflæsning og opstaldning, skal dyr fra særslagtningsbesætninger indtransporteres, og modtages til slagtning så tæt på slagtetidspunktet som muligt. 7) Staldafsnit, der har været anvendt til opstaldning af dyr fra særslagtningsbesætninger, skal rengøres og desinficeres, inden de tages i brug igen. Kapitel 4 Slagtning 8) Slagtning skal ske så sent på dagen som muligt og så vidt muligt sidst på ugen. Ingen af de omhandlede dyr må stå over til næste dag. 9) Dyr, der ønskes anvendt til fri omsætning efter reglerne i nr. 18 og 19, skal slagtes før andre særslagtningsbesætninger. 10) Uanset bestemmelsen i nr. 9 skal kvægbesætninger, der på baggrund af klinisk sygdom og påvisning af salmonellabakterier er fundet smittet med Salmonella Dublin, altid slagtes efter besætninger, som ikke er underlagt krav om særslagtning på grund af Salmonella Dublin. 11) Virksomheden skal sikre, at slagteprocessen udføres under skærpet hygiejneovervågning således at: a) slagtehastigheden afpasses på en sådan måde, at risici for hygiejnemæssig brist minimeres, og 20

21 b) virksomhedens opmærksomhed især er rettet mod specielt kritiske punkter på slagtelinjen, eks. eksviceration, plucksudtagning og afhudning. 12) Slagtekroppene skal overvåges for forekomst af gødningsforurening. Gødningsforurenede slagtekroppe skal registreres og udtages til efterkontrollen, hvor forureningen skal fjernes. Såfremt det viser sig umuligt at fjerne forureningen, skal slagtekroppene kasseres. 13) Slagtekæde samt anvendt udstyr skal rengøres og desinficeres grundigt efter slagtningens afslutning. Kapitel 5 Disponering af slagtekroppe 14) Slagtekroppe og kød skal underkastes en behandling, der sikrer inaktivering af Salmonella. Dette kan enten ske ved varmebehandling, der sikrer en centrumtemperatur på minimum 75º eller ved anden kombination af tid og temperatur, der har tilsvarende effekt på salmonella. 15) Varmebehandlingen skal foretages på en autoriseret kødproduktvirksomhed. 16) Kødet kan endvidere anvendes til saltning efter reglerne i kapitel 7. Undtagelser for besætninger med Salmonella Dublin 17) Varmebehandling af slagtekroppe fra kvægbesætninger, der er sat under offentligt tilsyn på grund af Salmonella Dublin, kan undlades, såfremt: a) slagtekroppene underkastes enkeltvise mikrobiologiske undersøgelser, og findes fri for Salmonella spp. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af svaberprøver skal foregå efter reglerne i bilag 3. b) slagtekroppene tilbageholdes indtil analyseresultatet foreligger, og skal holdes adskilt fra andre slagtekroppe og andet kød. Håndtering af slagtekroppe må endvidere ikke ske førend analyseresultatet af svaberprøverne foreligger. Undtagelser fra krav om varmebehandling eller saltning 18) Kravet om varmebehandling eller saltning efter reglerne i kapitel 7 kan fraviges, såfremt: a) slagtekroppene underkastes mikrobiologiske undersøgelser som beskrevet i bilag 7. Slagteriet vælger i den forbindelse, om en dagsleverance af kvæg til særslagtning skal: I. kontrolleres samlet med henblik på disponering som fersk kød, II. opdeles i delleverancer, der kontrolleres hver for sig med henblik på disponering som fersk kød, eller III. opdeles i delleverancer, hvoraf en eller flere disponeres til varmebehandling eller saltning uden forudgående kontrol, og andre kontrolleres med henblik på disponering som fersk kød. b) analyseresultaterne opfylder kravene i bilag 7, kapitel 3, c) slagtekroppe og kød fra særslagtningsbesætninger opbevares og håndteres, herunder køles, lagres, udbenes og opskæres, adskilt fra andre kroppe og andet kød, indtil laboratorieresultatet foreligger, og d) virksomheden giver Fødevarestyrelsen meddelelse om disponering af kvæg til særslagtning senest dagen før slagtning. 19) Et slagteri, som over fem på hinanden følgende undersøgelsesdage, har kunnet frigive slagtekroppe fra kvægbesætninger, der er sat under offentligt tilsyn på grund af salmonellose, der ikke er forårsaget af Salmonella Dublin, til fri omsætning efter reglerne i kapitel 5, nr. 18, litra b, kan af Fødevarestyrelsen meddeles skriftlig tilladelse til umiddelbar disponering af slagtekroppene til fri omsætning. 21

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr 1192 af 20/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00135 Senere

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 20. oktober 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 20. oktober 2015. Lovtidende A 2015 20. oktober 2015. Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. I medfør af 4, 5, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 3, 39, stk. 1, 40, stk. 1, 45, stk. 1 og 2, 50, 51, 54, stk. 5, og 60, stk.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 aug15 okt15 jun16 aug16 sep16 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 680.956 735.210 789.368 109.377

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 nov15 apr16 jun16 jul16 aug16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178

Læs mere

Slagtehusnyt Januar 2017

Slagtehusnyt Januar 2017 Slagtehusmøderne i januar Vi har afholdt 3 velbesøgte slagtehusmøder i januar. Der er en del opfølgning fra de afholdte møder. Det vil komme i de følgende numre af Slagtehusnyt. Vi ville gerne have endnu

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 31.178 41.138 39.988 38.638 46.013 48.560

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere