ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle"

Transkript

1 ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011

2 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav vedrørende afholdelse af svendeprøven. Den er tænkt som en hjælp til at skuemestre, skoler og Lokale Uddannelsesudvalg på bedste måde kan sikre, at der sker en ensartethed i afvikling og bedømmelse af lærlingenes svendeprøver. De faglige mål, der skal dokumenteres ved svendeprøven, fremgår af uddannelsens bekendtgørelse og uddannelsesordning. Dette er uddannelsens officielle dokument. Der henvises til hjemmesidens afsnit under love og regler, under den enkelte uddannelse. Målbeskrivelserne er skolernes grundlag for tilrettelæggelse af skoleundervisningen. Vejledningen kan desuden anvendes af skolens lærere til at sikre, at svendeprøven tilrettelægges efter gældende regler. Vejledningen er opdelt i 3 hovedafsnit, før, under og efter svendeprøven.

3 Afsnit 1. Før svendeprøven 1. Før svendeprøven 1.1 Eksamensforløb 1.2 Udvælgelse af svendeprøver 1.3 Indkaldelse af skuemestre 1.4 Rekvirering af svendebreve m.m. 1.5 Svendeprøvegebyr Afsnit 2. Under svendeprøven 2. Retningslinjer for afvikling af svendeprøven 2.1 Tidspunkt 2.2 Sted 2.3 Varighed og indhold 2.4 Hjælpemidler 2.5 Hvem er til stede under prøveforløbet 2.6 Håndlagere 3. Skuemestrenes opgaver 3.1 Tilsyn 3.2 Bedømmelse 3.3 Karaktergivning og indberetning af disse 3.4 Når noget går galt 3.5 Sygdom 3.6 Klager Afsnit 3. Efter svendeprøven 4. Praktiske forhold 4.1 Papirgangen 4.2 Kvalitetssikring 4.3 Indstilling til ny eksamen hvis en lærling dumper 5. Festligholdelse af svendeprøven 5.1 Overrækkelse, opbevaring og indgravering af medaljer 5.2 Retningslinjer for udbetaling af legater fra fondene 5.3 Økonomi til festligholdelse 5.4 Lokalpressen

4 Afsnit 1. Før svendeprøven 1. Før svendeprøven 1.1 Kommunikation mellem Skole og Fællesudvalget Skolen fremsender senest 8 uger før sidste skoleperiodes start en klasseliste og et program for afvikling af den praktiske svendeprøve. Sekretariatet udsender en skriftlig anmodning, samt en fastsættelse af starttidspunkt for den teoretiske del af svendeprøven. Hvis der senere forekommer ændringer, fremsendes disse, når de foreligger. Tidsplanen fra skolen skal indeholde følgende: Oversigt over svendeprøvens praktiske forløb. Dato samt klokkeslæt for afholdelse af den praktiske prøve inden for begge specialer. Dato og klokkeslæt for den afsluttende bedømmelse. Dato og klokkeslæt for overrækkelse af svendebreve. Navn på den ansvarlige faglærer for specialefaget. Klasselisten fra skolen skal indeholde følgende: Lærlingens navn, cpr. nr., uddannelsens speciale, Navn og adresse på firma. Udskrift af elevernes skolebevis fra foregående skoleperioder, såfremt Sekretariatet ikke tidligere har modtaget disse. 1.2 Udvælgelse og fremsendelse af svendeprøver Det faglige Fællesudvalg udvikler i samråd med skolerne, de teori- og praktikopgaver der anvendes inden for specialefaget. Der fremsendes en materialeliste til eksamensskolen ca. 8 uger før svendeprøvens start Teori- samt praktikopgaver sendes til skolen i det antal eksemplarer som fremgår af den indsendte klasseliste. Håndtering af prøvematerialerne: Opgaverne fremsendes forseglet som anbefalet post til skolen, Posten med de forseglede opgaver er attesteret til den prøveansvarlige, og denne har pligt til at sikre at kuverterne modtages og opbevares under forsvarlige forhold. Opgaverne fremsendes så den senest modtages i ugen før start på den teoretiske svendeprøve. Opgavernes forsegling må først åbnes ved den teoretiske svendeprøves start.

5 1.3 Indkaldelse af skuemestre Det faglige Fællesudvalg udvælger, sammensætter og indkalder skuemestre senest 4 uger før sidste skoleperiodes start. Indkaldelsen indeholder: Svarfrist for accept. Tidsplan over svendeprøvens praktiske forløb. Liste over lærlinge og firmaer. Angivelse af den prøveansvarlige på skolen. Det faglige Fællesudvalg meddeler til Det lokale Uddannelsesudvalg og skolen, hvilke skuemestre der er udpeget. Dette meddeles så vidt muligt senest 1 uge efter sidste skoleperiodes start. Mindst én af skuemestrene inden for anlægsstruktørspecialet/kloak skal være godkendt af Eksamenskommissionen for kloakmesterprøven. Skuemestervejledning, den praktiske svendeprøve og eksempel på vejledende hjælpeskemaer til bedømmelse fremsendes ca. 2 uger før med anbefalet post til de udpegede skuemestres hjemmeadresse. 1.4 Rekvirering af svendebreve m.m. Det faglige Fællesudvalg udfærdiger en svendeprøveprotokol, svendebreve, indstik med verbal bedømmelse samt evt. kloakbevis. Disse sendes som anbefalet post til skolens uddannelsesleder for struktøruddannelsen senest 2 uge før svendeprøvens afslutning. Evt. gave fra Det faglige Fællesudvalg til de nyudlærte svendene sendes sammen med det øvrige materiale til skolens uddannelsesleder. Det meddeles på mail til formandskabet hvad, hvornår og til hvem ovenstående materialer er fremsendt til. 1.5 Svendeprøvegebyr Det faglige Fællesudvalg skriver til lærlingenes firma vedrørende svendeprøven samt svendeprøvegebyr. Firmaet påmindes om, at de skal sende afsluttende praktikerklæring til Det faglige Fællesudvalg

6 Afsnit 2. Under svendeprøven 2. Retningslinjer for afvikling af svendeprøven 2.1 Regelgrundlag og Tidspunkt Svendeprøven afvikles jf. Uddannelsesbekendtgørelsens bilag pkt Svendeprøven følger retningslinjerne i bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne, samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Svendeprøven ligger ved afslutningen af 4. skoleperiodes sidste uger og består af henholdsvis en teoretisk og en praktisk prøve. Svendeprøve afvikles i forbindelse med sidste skoleperiode, der altid placeres med afslutning i uge 13 eller uge 39. (specielle forhold såfremt påsken eller anden søgnehelligdag falder op til eller i uge 13) Det er vigtigt at lærlingene får en grundig instruktion i skolens eksamensplan, eksamensregulativ og de retningslinjer der er normale for svendeprøven, herunder oplysninger om hvad der lovligt kan medbringes af hjælpemidler og lign. i eksamenslokalet. Det er vigtigt, at lærlingene er klar over konsekvenserne såfremt de tages i overtrædelse af eksamensregulativet eller anden form for bevidst eksamenssnyd. 2.2 Sted Svendeprøven afvikles på skolen. 2.3 Varighed og indhold Teoriopgave Den teoretiske svendeprøve gennemføres som individuel prøve og skal afvikles på 8 timer. Indholdet vil fremgå af opgavebeskrivelsen. Teoriopgaven kan delvis bestå af en række spørgsmål i paratviden, som efter 1 time afleveres til den tilsynsførende. Teoriopgaven skal afvikles før den praktiske prøve kan indledes, undtagelse herfra er evt. etablering af sygeeksamen. Teoriopgaven udvikles af Det faglige Fællesudvalg i samarbejde med skolerne, er i øvrigt identisk med praktikopgaven i enten anlægsteknik eller bygningsteknik.

7 Alle elever på ét hold aflægger den samme teoretiske prøve. De tekniske og almene hjælpemidler der må anvendes til den teoretiske prøve skal fremgå af skolens eksamensregulativ, og vil ligeledes fremgå af opgavebeskrivelsen. Praktikopgaver De praktiske prøver udføres som individuel opgave, og afvikles for hele holdet på samme tid. Specielt for anlægsteknik udføres der to opgaver, en opgave i kloak og en opgave i vejbelægning. Såfremt der er praktiske forhold det taler herfor, kan afviklingen af den praktiske kloakeksamen opdeles i to hold på minimum 10 lærlinge (på 2 dage), den praktiske vejdel skal dog afvikles på samme tid og vilkår. Den praktiske Kloakprøve Den praktiske kloakprøve til svendeprøven følger de angivne retningslinjerne for afholdelse af kloakmesterprøven med den undtagelse, at der ikke kan købes ekstra tid til løsning af opgaven. De aktuelle opgaver med tilhørende bedømmelsesskema og skuemestervejledning fremsendes af sekretariatet, på lige fod med det øvrige svendeprøvemateriale. Eleverne trækker lod mellem 10 opgaver. Der er 1 dag til rådighed til løsning af opgaven, svarende til 8 klokketimer (inkl. ½ times spisepause). Skoler der er godkendt til at udbyde anlægsstruktøruddannelsen, skal også godkendes af sikkerhedsstyrelsen/eksamensudvalget for Kloakmestereksamen. Retningslinjer for ansøgning til godkendelse og fysiske / indretningsmæssige betingelser for eksamensstedet for den praktiske kloakprøve, kan rekvireres i sekretariatet. Den praktiske Vejprøve Der er nedsat et svendeprøveudvalg i samarbejde mellem Fællesudvalget og skolerne. Svendeprøveudvalget udvikler og beskriver den praktiske belægningsopgave med oversigtstegninger til svendeprøven. Svendeprøven vil så vidt mulig være en ny fra gang til gang. Alle elever på landsplan gennemfører den samme praktiske opgave til den pågældende svendeprøve. Der er 3 dage til rådighed til løsning af opgaven, svarende til 24 klokketimer inkl. spisepauser på hver ½ time, der skal holdes.

8 Praktisk opgave i bygningsstruktørteknik Der er nedsat et svendeprøveudvalg i samarbejde mellem Fællesudvalget og skolerne. Svendeprøveudvalget udvikler og beskriver den praktiske bygningsopgave med detaljerede plan, opstalt og snittegninger til svendeprøven. Svendeprøven vil så vidt mulig være en ny fra gang til gang. Alle elever på landsplan gennemfører den samme praktiske svendeprøve til den pågældende svendeprøve.. Der er 5 dage til rådighed til løsning af opgaven, svarende til 40 klokketimer inkl. frokostpauser på ½ time, der skal holdes. 2.4 Hjælpemidler Til prøven må medbringes alle hjælpemidler, herunder: Tegneredskaber. Lommeregner. Bøger og egne notater. Eget værktøj, dog ikke elektrisk værktøj udover en alm. boremaskine og stiksav. 2.5 Hvem er til stede under prøveforløbet Forud for og under gennemførelsen af den teoretiske prøve er skuemestrene ikke til stede. Det betyder, at skolen har det fulde og hele ansvar for den teoretiske del af svendeprøven. Under hele den teoretiske prøve skal skolen have en tilsynsførende til stede. Den tilsynsførende må ikke være den ansvarlige faglærer. Den tilsynsførende skal påse, at intet skriftligt materiale fjernes fra lokalet under teoriprøvens afholdelse. Mindst en af skuemestrene skal være til stede ved den praktiske prøves påbegyndelse og afslutning. Skuemestrene aftaler indbyrdes en rimelig fordeling af den afsatte tid til skuemesteropgaven, der meddeles til den ansvarlige faglærer. Faglæreren er til stede under hele det praktiske forløb. 2.6 Håndlagere Specielt ved udførelse af den praktiske vejopgave gælder, at lærlingens firma kan blive bedt om at stille med en erfaren person der er til rådighed for egen lærling som håndlanger den første dag. Assistancen er beregnet for til hjælp ved tunge løft eller hvor det i øvrigt af fysiske årsager er påkrævet. Firmaet betaler timebetaling for håndlangeren.

9 3. Skuemestrenes opgaver 3.1 Tilsyn Skuemestrene skal Påse, at prøverne er i overensstemmelse med reglerne om de pågældende fag eller fagområder. Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og anvisninger fra Fællesudvalget. Medvirke til og påse, at lærlingene får en ensartet og retfærdig og pålidelig bedømmelse deres præstation. Den ansvarlige faglærer skal være til stede under hele den praktiske prøvens afholdelse. Når prøven afsluttes skal den ansvarlige faglærer sikre at de udleverede opgavebeskrivelser og tegninger samles sammen og destrueres. 3.2 Bedømmelse Bedømmelsesprocedurer ved prøverne Bedømmelsen af lærlingens præstation foretages af 2 faglige skuemestre (henholdsvis fra 3F og Dansk Byggeri) udpeget af Det faglige Fællesudvalg, samt 1 faglærer, udpeget af skolen. Bedømmelse af lærlingenes teoretiske og praktiske opgave forudsætter, at alt udleveret materiale afleveres, eller foreligger sammen med lærlingens eget udarbejdede materiale. Den teoretiske prøve bedømmes i forbindelse med afholdelse af den praktiske prøve. Bedømmelsen foretages efter retningslinjer udstukket de af Det faglige Fællesudvalg. Skuemestrenes upartiskhed En skuemester kan ikke medvirke ved eksaminationen af en elevlærling, som er skuemesters ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller på anden måde skuemester nærtstående. En skuemester kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om skuemesterens upartiskhed, eksempelvis skuemesteren er læremester for lærlingen, eller ansat i samme firma som lærlingen har en uddannelsesaftale med. Skuemesterens egne notater En skuemester skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares, indtil klagefristen er udløbet (d.v.s. 2 uger). Hvis der er indgivet en klage over

10 bedømmelsen til skolen, skal skuemestrenes notater opbevares, indtil klagemulighederne er udtømt. Se i øvrigt under pkt Klager 3.3 Karaktergivning og indberetning af disse Efter prøvens afvikling koordinerer de to skuemestre deres karakterer og efterfølgende koordineres med faglæreren for endelig fastsættelse af prøvekarakterer. Karakteren for de enkelte delprøver fastsættes efter reglerne i " Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse" som en drøftelse mellem skuemestre og faglærer. Hvis censor og eksaminator (faglærer) ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Karakteren for såvel den teoretiske prøve som den praktiske prøve skrives på den enkeltes lærlings resultatskema og overføres til svendeprøveprotokollen, der underskrives af lærer og skuemestre. Den endelige eksamenskarakter fastsættes ud fra et vægtet gennemsnit af karakteren for den teoretiske prøve, der vægtes med 1/4 for bygningsstruktørteknik og 1/3 for anlægsstruktørteknik, og karakteren for den/de praktiske prøve/r, der vægtes med henholdsvis 3/4 for bygningsstruktørerteknik, og 1/3 for hver af de to praktiske prøver for anlægsstruktørerteknik. På resultatskema og i protokollen anføres den verbale bedømmelse (bestået, antaget med ros, bronze, sølv). Lærlingen har bestået svendeprøven hvis den samlede karakter på 2 er opnået, Resultatskema samt svendeprøveprotokol underskrives af lærer og skuemestre. Formanden for LUU er ansvarlig for at de korrekte karakterer er påført svendeprøveprotokollen. Skolens uddannelsesleder indsender straks efter svendeprøveafslutningen, protokol, resultatskemaer pr. lærling, samt evt. til overskydende gaver og svendebreve, til Det faglige Fællesudvalg i anbefalet kuvert. Inden skuemestrene forlader prøven, oplyses den enkelte lærling om, hvorvidt prøven er bestået/ikke bestået dog med oplysning om, at resultatet af den endelige bedømmelse først fremkommer ved overrækkelsen/på svendebrevet. Selv om en opgave ikke er færdigudført, skal opgaven bedømmes og der skal gives en karakter. Bemærk den skærpede omstændighed, at den praktiske opgave både i kloak, belægning og byggeteknik skal være gennemført i sin helhed for at opgaven er BESTÅET og at der kan gives en karakter på mindst 2,0.

11 Denne skærpede forudsætning skal lærlingen være gjort opmærksom på inde prøvens start. 3.4 Når noget går galt Uregelmæssigheder Overholder en lærling ikke eksamensreglerne for prøveaflæggelse, afbryder faglæreren prøven for den pågældende og indberetter uregelmæssigheden til den prøveansvarlige på skolen. Skolens prøveansvarlige kan herefter bortvise lærlingen fra prøven og orienterer herefter lærlingens praktikvirksomhed. Skolens ledelse indberetter sagen til Det faglige Fællesudvalg. Finder skuemestrene, at der i forbindelse med den konkrete afvikling af svendeprøven er foretaget/ foregået uregelmæssigheder, skal skuemestrene straks indberette dette til både skolens ansvarlige faglærer og til ledelse. Skolen skal indberette sagen til Undervisningsministeriet med kopi til Det faglige Fællesudvalg med begrundelse og eventuelle bemærkninger. Er uregelmæssighederne så graverende, at skuemestrene vælger at afbryde svendeprøven, skal sagen straks meddeles til skolens ledelse og Det faglige Fællesudvalg.. Hvorvidt kvaliteten på de materialer, der skal anvendes ved svendeprøven, er tilfredsstillende eller ej, er alene skolens ansvar. Opdager en skuemester, at fx belægningssten, betonkvalitet eller forskallingsbrædder, efter hans mening, er 2. sortering eller på anden måde behæftet med fejl, meddeles dette til skolens ansvarlige. Skolen skal herefter tage affære, enten sørge for andet materiale eller evt. indgå aftale med skuemestrene. Men HUSK, at det ikke må komme lærlingen til skade, at der for eksempel er fejl ved materialerne eller på svendeprøvematerialet! ENHVER TVIVL SKAL KOMME LÆRLINGEN TIL GODE. 3.5 Sygdom Såfremt en lærling har forsømmelser under svendeprøven på grund af sygdom, vejledes den pågældende af skolens prøveansvarlige om adgang til sygeeksamen. Giver forsømmelserne adgang til sygeeksamen, orienterer skolen Det faglige Fællesudvalg herom samt orienterer praktikvirksomheden. 3.6 Klager En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden for en frist på 2 uger efter at karakteren (svendeprøvens resultat) på sædvanlig måde er meddelt den pågældende lærling. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, skolen har pligt til at give klageren vejledning i klagegangen.

12 Begrundelsen kan vedrøre Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgaver. Forhold til uddannelsens mål. Eksamensforløbet. Bedømmelsen. Klager afgøres af skolen i samråd med Det faglige Fællesudvalg Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Afsnit 3. Efter svendeprøven 4. Praktiske forhold 4.1 Papirgangen Svendeprøveprotokol og bedømmelsesskemaer Formanden for LUU er ansvarlig for, at svendebreve samt svendeprøveprotokol underskrives af skuemestrene i forbindelse med den afsluttende bedømmelse. Såfremt en lærling ikke består svendeprøven, skal svendebrevet ikke underskrives. Uddannelseslederen sender følgende retur anbefalet til Det faglige Fællesudvalg Svendeprøveprotokol (underskrevet af skuemestrene). Rapport over afholdelse af svendeprøve. Evt. overskydende svendebreve og gaver. Resultatskema for hver lærling. Bedømmelsesskema for kloakopgaven for hver anlægsstruktørlærling Dette bedes iværksat straks efter afslutningen. Afsluttende skolebevis Skolen sender afsluttende skolebevis til lærlingen med kopi til Det faglige Fællesudvalg senest 1 uge efter afholdelse af svendeprøve. 4.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikringsprocedure Rapport over afholdelse af svendeprøve, fremsendes til skolen sammen med svendeprøveopgaverne. Efter endt afholdelse af svendeprøve returneres anbefalet Rapport over afholdelse af svendeprøve, til sekretariatet i udfyldt og underskrevet stand sammen med svendeprøveprotokollen.

13 Udfyldelse og indsendelse af skema Afrapporteringsskemaet skal sikre en systematisk evaluering af svendeprøverne, dvs. både opgaver og afvikling. Skemaet, som skal udfyldes af faglærer og skuemestre i forening, omfatter spørgsmål om eventuelle fejl eller mangler ved opgaverne, og spørgsmål om prøvens afvikling. Skemaet skal returneres sammen med protokollen til Det faglige Fællesudvalg, selv om der ikke er konstateret fejl eller mangler ved svendeprøveopgaverne. Svendebrevet På svendebrevet påfører den ansvarlige faglærer, Navn. Cpr. nummer. Den endelige samlede karakter (uden decimal) samt ECTS-betegnelsen. Svendebrevene underskrives med angivelse af skole og dato af skuemestrene. Der indsættes et indstik med angivelse af den opnåede verbale bedømmelse (dvs. antaget med Ros, antaget med Bronze, antaget med Sølv) Formanden for Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) kontrollerer at svendebrevene er udfyldt korrekt i henhold til protokol og retningslinjer. Dette arbejde gennemføres inden svendebrevet udleveres til lærlingen. 4.3 Indstilling til ny eksamen hvis en lærling ikke består! Straks efter, at skuemestrene har konstateret, at en lærling ikke har bestået svendeprøven, skal lærlingen og dennes virksomhed orienteres om dette af en repræsentant fra skolen. Skolen skal i samråd med Det lokale Uddannelsesudvalg tilbyde lærlingen, der ikke består svendeprøven, en ny prøve (omprøve). Skolens ledelse orienterer praktikvirksomheden og drøfter forberedelse til supplerende oplæring og skoleundervisning, samt fastlæggelse af ny prøve med virksomheden. Der skal udarbejdes en tillægsaftale mellem virksomhed og lærling, hvor det nye afslutningstidspunkt er fastslået. Hvis en lærling får en karakter på under 2 i den eller de praktiske prøve(r), skal lærlingen kun tage denne prøve om. Karakteren fra den teoretiske prøve medtages og indgår i den nye beregning af den samlede svendeprøve. Skolens skal skriftligt, i form af en revideret uddannelsesplan angive sin vurdering af lærlingens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og i samarbejde med virksomheden angive den supplerende oplæring. Det faglige Fællesudvalg skal godkende den endelige forlængelse af uddannelsestiden og tillægsaftalen. Omprøven afholdes snarest muligt (typisk i forbindelse med en ordinær svendeprøve), når eventuel supplerende praktik og skoleundervisning er afsluttet. En lærling kan normalt kun indstilles til svendeprøven 2 gange.

14 Hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan Det faglige Fællesudvalg tillade en ekstra eksamen. 5. Festligholdelse af svendeprøven 5.1 Overrækkelse, opbevaring og indgravering af medaljer Formanden for LUU overrækker Svendebrev, evt. medalje samt gave fra Fællesudvalget i forbindelse med svendeprøvens afslutning. Formanden for LUU er ansvarlig for, at svendebrevene er korrekt udfyldt og en evt. verbale bedømmelse er indsat som indstik. Formanden for LUU ansvarlig for at få medaljen graveret med lærlingens navn, fag og dato for udlæring, samt ansvarlig for, at lærlingen efterfølgende modtager medaljen med indgravering. Udgiften i forbindelse med indgraveringen afholdes af Det faglige Fællesudvalg, mod fremsendelse af faktura. Uddannelseslederen på skolen opbevarer 1 stk. sølvmedalje og 3 stk. bronzemedaljer samt de tilhørende legatbevisformularer. Uddannelseslederen for skolen er ansvarlig for at rekvirere nye medaljer hos sekretariatet i takt med svendeprøverne opbruger depotet. Dette skal ske senest 2 uger før overrækkelsen. 5.2 Økonomi til festligholdelse I forbindelse med arrangement og festligholdelsen ved svendeprøveafslutning yder Det faglige Fællesudvalg et tilskud på kr. 200 pr. lærling. Dog er der fastsat en minimumssats på kr pr. afslutning. Arrangementet kan f.eks. være en festlig sammenkomst på skolen med deltagelse af de nye struktørsvende, forældre/pårørende, mestre og lærere. Beløbet stilles til rådighed for Det lokale Uddannelsesudvalg, der står som arrangør. Skolen skal, for at få pengene udbetalt, fremsende faktura til Det faglige Fællesudvalg 5.3 Lokalpressen Formanden for LUU adviserer og orienterer lokalpressen i forbindelse med svendeprøver og medaljeoverrækkelse. Det faglige Fællesudvalg yder ud over økonomisk støtte til festligholdelse også tilskud til pressefotos (max beløb på kr. pr. svendeprøve) m.v.

VEJLEDNING. til. skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg. afholdelse af svendeprøve. for TAGDÆKKERRUDDANNELSEN

VEJLEDNING. til. skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg. afholdelse af svendeprøve. for TAGDÆKKERRUDDANNELSEN Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget VEJLEDNING til skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg om afholdelse af svendeprøve for TAGDÆKKERRUDDANNELSEN Rev. oktober 2018

Læs mere

VEJLEDNING. til. skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg. afholdelse af svendeprøve. for BROLÆGGERUDDANNELSEN

VEJLEDNING. til. skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg. afholdelse af svendeprøve. for BROLÆGGERUDDANNELSEN Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget VEJLEDNING til skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg om afholdelse af svendeprøve for BROLÆGGERUDDANNELSEN Rev. august 2018

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen til elektrikeruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål med vejledningen... 2 3 Generelt for hele uddannelsen... 3 3.1 EUD elektrikeren... 3 3.2 EUX elektrikeren... 3 3.3 Uddannelsesplan og bedømmelsesplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer November 2010 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet Finmekaniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet Finmekaniker Juli 2019 Skuemester- og lærervejledning for specialet Finmekaniker Finmekanikerassistent Finmekaniker Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V www.iu.dk Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

November Skuemestervejledning. Støberitekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V.

November Skuemestervejledning. Støberitekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V. November 2010 Skuemestervejledning Støberitekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

VEJLEDNING. til. skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg. afholdelse af svendeprøve. for ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN

VEJLEDNING. til. skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg. afholdelse af svendeprøve. for ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget VEJLEDNING til skoler, skuemestre og lokale uddannelsesudvalg om afholdelse af svendeprøve for ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN

Læs mere

Skuemestervejledning. November Teatertekniker. Udstillingstekniker. Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik

Skuemestervejledning. November Teatertekniker. Udstillingstekniker. Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik November 2010 Skuemestervejledning Teatertekniker Udstillingstekniker Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik Eventtekniker med speciale i audioteknik Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning September 2012 Skuemestervejledning Multimedie animator Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere