Kvalitetsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2011"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen

2 KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Stenderup Centralskole har i dette skoleår fået uddannet en læsevejleder, som i samarbejde med ledelsen kan være med til at sætte målrettet læsning i system således, at der er en progession imellem klasserne og afdelingerne. I de kommende år er fokusområdet faglig læsning, som praktiseres i alle fag og på alle trin. Vi tager læsetest på alle årgange og følger op på den ved en årlig klasselæsekonference, hvor alle skolens lærer deltager og får gennemgået de enkelte klassers læseresultater Skolen har et godt samarbejde med de 2 børnehaver som primært afleverer kommende elever til os. Der er aftalt og afholdt møder på ledelses- og ansat-niveau med henblik på, at gøre overgangen mellem børnehaverne og skolen så optimalt som muligt. Møderne tager udgangspunkt i indholdet i"skolepasset" KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Stenderup har i slutningen af skoleåret 2010/11 fået mulighed for at anskaffe 15 stk. stationære pc`er således, at der kan ske en udfasning af de ældre og meget langsomme pc`er. Skolen råder således ved afslutningen af skoleåret over 18 helt nye pc`er samt 15 bærebare pc`er, som er ca 6 år gamle. Derudover er der nyopsat 6 interaktive tavler således, at skolens samlet set råder over 7 interaktive tavler med internetadgang. Der er lavet en undervisningsmiljøvurdering i maj 2011, som generelt viser, at eleverne er glade for skolen, at de lærer noget samt trives. Der er lavet en kort handleplan for et par få konkrete påpegninger. Undersøgelsens resultat er lagt på SSC`s skoleport. Sdr. Stenderup Centralskole er opmærksom på omverdens fokus på faglighed. Derfor er der i fagfordelingen for skoleåret sat fokus på lærernes faglighed, forstået som linjefag eller tilsvarende erfaring/kursus, ligesom der er uddannede vejledere i Naturfag, matematik og læsning. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Sdr. Stenderup Centralskole arbejder bevidst og målrettet med at implementere design i alle fag og på alle klassetrin. I lærernes faglige årsplanlægning skal design være tydeligt tænkt ind i de fag og undervisningsforløb, hvor det findes naturligt. Design blev i dette skoleår brugt som ramme for samarbejde mellem SFO og indskolingen, hvilket mundede ud i et fælles emneprojekt vedr. fremtidens design. Produkterne for samarbejdet blev efterfølgende udstillet på Kolding folkebibliotek. Der er i skoleåret etableret et team, som skal forestå udviklingen af Pædagogiske læringscenter. Teamet består af skolelederen, skolebibliotekaren, naturfagsvejlederen, matematikvejlederen, SFO-lederen og læsevejlederen. Der arbejdes målrettet mod at udforme et innovativ team,som kan være pædagogisk inspirator for personalegruppen. LOKALE MÅL OG TILTAG Vi har i skoleåret aktivt arbejdet med begreberne rumlighed og inklusion, dels på vejledere bestyrelsesniveau og dels som en italesættelse i personalegruppen. Bestyrelsen har arbejdet videre med trivselsambasadørbegrebet, som har fokus på elevens og forældrenes trivsel i skolerelaterede aktiviteter. Skolelederen har i skoleåret været optaget af synlig og tydelig ledelse. Der findes tid til at besøge klasser spontant eller aftalt, for at udøve det pædagogiske ledelsesansvar. Der er i skoleåret etableret et team, som skal forestå udviklingen af Pædagogiske læringscenter. Teamet består af skolelederen, skolebibliotekaren, naturfagsvejlederen, matematikvejlederen, SFO-lederen og læsevejlederen. Der arbejdes målrettet mod at udforme et innovativ team, som kan være pædagogisk inspirator for personalegruppen.

3 ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 100% 4. klasses læsetest 75% 50% 25% 0% Sikre, hurtige læsere Delvist sikre, langsomme læsere Usikre læsere Undervisning 10 Skolestart, indskoling og SFO Den løbende evaluering i undervisningen 8 Ønsket Opnået Elevplaner og elevsamtaler Rummelighed VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN Skolestart. I forbindelse med skolestarten kontakter vi kommende forældre for at invitere dem til et informationsmøde i starten af oktober. På mødet deltager fra skolen, børnehaveklasselederen, SFO-lederen og skolelederen. Intentionerne er at fremvise skolen for nye forældre, at skabe forbindelse i en ny forældregruppe samt at fortælle om skolens særkende og forventninger til kommende elevers færdigheder på det sociale og faglige område. 1. april indskrives eleverne til glidende overgang, hvor vi traditionelt har de fleste af kommende børnehaveklasse børn med fra starten. De nye elever har base i SFO lokalerne, samt er tilknyttet en fast personalegruppe, for at skabe genkendelige rammer for den enkelte elev. Relativt hurtigt guides de nye elever ind i skolens hverdag ved deltagelse i morgensang, frikvaterer og besøg i børnehaveklassen. De nye forældre inviteres til et forældremøde i starten af juni, hvor skolen bliver endnu mere præcise omkring skolehverdagen og der gøres rede for indholdet i kommende børnehaveklasses årskalender.

4 Læseresultater. SSC er meget systematisk omkring prøvetagning og test. Der er udarbejdet en skematisk teststruktur, som præciserer test, testtidspunkt og ansvarlige på området. Dette gælder alle trin i fagene matematik og dansk. Der er til stadighed fokus på klassernes testresultater med henblik på at tilbyde et højt fagligt undervisningsniveau. Der er i skoleåret 2010/11 færdiguddannet en læsevejleder. Samlet set har SSC `s elever et godt og stabilt læseniveau. For, at fastholde og eventuelt fremme vores elevers generelt høje læseniveau, arbejdes der som indsatsområde med faglig læsning i alle fag, således at der er fokus på de forskellige læseteknikker, som det enkelte fag fordrer for at øge forståelsen af det enkelte fags særlige erkendelsesområde. Der udarbejdes årsplaner for alle fag, som lægges på skolens intranet til eventuelt vidensdeling. Årsplanerne sendes ligeledes til skolelederen og indgår i medarbejdersamtaler hen over skoleåret. Der er en indarbejdet kultur mht. teamsamarbejde blandt lærere og pædagoger. Der skabes rum til elevsamtaler mellem SFO-personale og lærere, ligesom der afholdes møder henover året med didaktisk og pædagogisk indhold. Der afholdes årlige elev/forældre-lærersamtaler, hvor elevplanen er central. Elevplanerne udsendes elektronisk 5 skoledage før samtalen og har dels status-karakter, men også et fremadrettet perspektiv. I forbindelse med udformning af elevplaner, samtaler den enkelte faglærer/klasselærer med den enkelte elev om elevens egne forventninger og behov. Med udgangspunkt i elevplanen laves der, sammen med forældrene og eleven, fremadrettede aftaler på det sociale og faglige niveau. Skolens relative lille specialundervisningstildeling er tillagt 2 faste lærere, dels for at fastholde fagligheden og dels for, at specialundervisningslærerne kan give hinanden faglig sparring og udveksle faglig viden. Specialundervisningstilbudet gives varieret og justeres løbende, for at obtimere tilbuddet til flest mulige elever. Skolen har et godt samarbejde med de 2 børnehaver som primært afleverer kommende elever til os. Der er aftalt og afholdt møder på ledelses- og ansat-niveau med henblik på, at gøre overgangen mellem børnehaverne og skolen så optimalt som muligt. Møderne tager udgangspunkt i "skolepasset" Skolen tilbyder glidende overgang pr. 1. april. I forbindelse med indskrivningen af kommende skoleelever, afholdes der medio oktober et forældremøde, hvor forældre til kommende elever på Sdr. Stenderup Centralskole inviteres til at se skolen og deltage i et orienteringsmøde, hvor skolelederen, SFO-lederen og børnehaveklasselederen har oplæg.

5 RAMME FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN SKOLEN Antal klassetrin Antal spor pr. klassetrin 1,0 1,0 1,0 Antal elever pr. klasse 14,9 15,5 14,8 ELEVERNE Antal elever, samlet for hele skolen elever der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 83% 91% 81% Gennemsnitligt elevfravær i dage 7,5 9,3 8,8 - fravær p.g.a. sygdom eller lignende 6,1 - fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 2,7 - ulovligt fravær 0,1 LÆRERKOMPETENCER Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i 95% 100% 100% faget (eller tilsvarende kompetence) - særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog særskilt for undervisningen i natur og teknik 100% 100% 100% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi særskilt for undervisningen i matematik 100% 100% 100% - særskilt for undervisningen i biologi særskilt for undervisningen i geografi Udgift til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer RESSOURCEUDNYTTELSE Antal elever pr. lærer-pe 10,8 9,7 9,8 Antal elever pr. nyere computer 3,9 36,0 5,8 Planlagte timer Andelen af planlagte timer der bliver gennemført i alt 100,0% 100% 100% - i indskolingen 100,0% 100% 100% - på mellemtrinnet 100,0% 100% 100% - i udskolingen Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 39% 38% 40% Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr 782 kr 600 kr Skole-hjem samarbejde 10 Lærerkompetence Trivsel 8 Ønsket Opnået Ledelse Organisering

6 VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Der er lavet en undervisningsmiljøvurdering i maj 2011, som generelt viser, at eleverne er glade for skolen, at de lærer noget samt trives. Der er lavet en kort handleplan for et par få konkrete påpegninger. Undersøgelsens resultat er lagt på SSC`s skoleport. Skolens ledelse består af skolelederen og SFO lederen. Der er udpeget en lærer, som har funktion af stedfortræder/souschef, ligesom der er en souschef i SFO. Samarbejdet på ledelsesniveau mellem SFO og skoledelen er gnidningsfrit og til gensidigt udbytte for begge parter. Der afholdes planlagte fælles ledelsesmøder månedligt. Der afholdes årlige medarbejderudviklingssamtaler for hele personalegruppen. Undervisningsdelen er organiseret i team, 2 afdelingsteam, så tilrettelæggelse og udførelse af undervisningen er fleksibel og rummelig med afsæt i den relevante elevgruppe. Det enkelte team kan planlægge og organisere med afsæt i klassen/årgangen, når blot nationale mål, lokale mål og principper overholdes. Undervisningen organiseres, så eleverne en gang om ugen har fordybelsesdag. Denne dag anvendes til faglig fordybelse, ekskursioner eller tværfaglige tiltag. For, at eleverne opretholder den af undervisningsministeriet fastsatte minimumstimetal for det enkelte fag, deler vi skoleåret op i fire perioder og udarbejder et nyt skema for hver periode. Elevernes timetal i det enkelte fag varierer fra periode til periode, men ved skoleårets afslutning har alle klasser opnået det fastsatte minimumstimetal. Sdr. Stenderup Centralskole er opmærksom på omverdens fokus på faglighed, derfor er der i fagfordelingen for skoleåret sat fokus på lærernes faglighed, forstået som linjefag eller tilsvarende erfaring/kursus. Ved hjælp af centralemidler har vi fået uddannet en læsevejleder, som har afslutte sin uddannelse i dette skoleår. Læsevejlederen er samtidig en del af skolens specialundervisningstilbud og deltager ligeledes i udviklingen af skolens pædagogiske læringscenter sammen med skolebibliotekaren, skolelederen og vejlederne i matematik og naturfag. Klassens lærere udarbejder elevplaner 2 gange om året i alle fag om elevens faglige og sociale trivsel. Der er specielt fokus på de elever, der har behov for øget opmærksomhed fagligt og socialt. Elevplanerne udsendes elektronisk til forældrene og medbringes i papirform til samtalen. Forældre uden internetadgang får tilsendt elevplanen i papirform. Elevplanen er statusbeskrivende samt fremadrettet med tiltag og aftaler omkring den enkelte elev. For at beskrive alle aspekter af elevens skolegang inddrages relevant SFO personale og specialundervisningslærere, når elevens faglighed og trivsel skal beskrives. Elevplansskemaet er under stadig udvikling og justeres løbende efter behov. Der er i slutningen af skoleåret 2010/11 installeret interaktive tavler i alle klasserum, således, at al undervisning kan understøttes visuelt, taktilt og auditivt.

7 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Design (mål opfyldt i 2011) De naturvidenskabelige fag (mål opfyldt i 2013) 4 2 Designpædagogik (mål opfyldt i 2013) 0 Ønsket Opnået Læseresultater i 8. klasse (mål opfyldt i 2013) Pædagogisk læringscenter (mål opfyldt i 2012) VURDERING OG UDDYBNING AF SKOLENS INDSATS I.F.T. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Vi har på Sdr. Stenderup Centralskole, på lige fod med de andre skoler, uddannet en designlærer og en design pædagog i SFO. De skal være med til at tydeliggøre arbejdet med design i skolens almene fag og i fritidsdelen. I alle årsplaner har lærerne beskrevet, hvordan de tænker begrebet design ind i det enkelte fag og fagets særlige erkendelsesmetoder. Med udgangspunkt i årsplanerne laves der en designplan for Sdr. Stenderup Centralskole, hvor lærerne kan finde inspiration til yderlig implementering af begrebet design i folkeskolen. Begrebet design har været et gennemgående punkt på skoleårets personalemøder. På sigt vil der ske en pædagogisk definition af begrebet design, som vil være med til at kendetegne Sdr. Stenderup Centralskoles innovative og faglige undervisnings- og fritidstilbud. I skoleåret har en af emneugerne haft overskriften design, hvor indskolingen sammen med SFO arbejdede heldags og med et helhedssyn på begrebet design. Arbejdsoverskriften var Sdr. Stenderup år Under den overskrift designede og konstruerede eleverne deres forventninger til transportmidler, huse, smykker ol. Designugerne sluttede med en stor udstilling på Kolding folkebibliotek, hvor samtlige produkter var udstillet i en måneds tid. For at fastholde og eventuelt hæve elevernes læsefaglige niveau, er der i skoleåret arbejdet med læseindsats i alle fag. Det er aftalt, at alle faglærere påtager sig ansvar for elevernes læseniveau. Dette kommer til udtryk på forskelligvis i de forskellige fag alt efter fagets karakter. Ligeledes er der i års skemaet fastlagt paralleltimer i dansk i henholdsvis 1/2 klasse, 3/4 klasse og 5/6 klasse med henblik på faglig og socialt samarbejde klasserne imellem. Indsatsområdet "faglig læsning i alle fag" fortsætter i de kommende skoleår. For at fastholde og videreudvikle aftaler, har læsevejlederen haft oplæg på flere lærermøder med henblik op at optimere og forbedre den faglige læseindsats i alle fag og på alle trin. Skolen har sidste år fået uddannet en naturfagsvejleder, som deltager i det fælles kommunale netværk til vidensdeling. Vejlederen er ligeledes fast medlem i teamet omkring udvikling af pædagogisk læringcenter.

8 Der lægges i planlægning af skoleåret vægt på, at natur- og teknik lærerne har den fornødne naturvidenskablige viden, som gør, at han kan gøre faget spændende og inspirerende for eleverne. Denne udfordring er, hvis vi kigger på de fysiske rammer, stor. Skolen disponerer ikke over et naturfagslokale, men laver undervisningen i stamlokalet eller udenfor i vores velegnede lokalområde. Det er et stort ønske blandt naturfaglærerne, at kunne råde over et naturfagslokale, hvor forsøg kan efterlades fremme til næste lektionog hvor " samlingen" er umiddelbart tilgængelig. Til trods for de fysiske rammers begrænsninger,laves der en god, varieret, inspirerende og pædagogisk forsvarlig undervisning, som forbereder eleverne på bedste vis til naturfagene i overbygningen. Der er i skoleåret etableret et team, som skal forestå udviklingen af Pædagogiske læringscenter. Teamet består af skolelederen, skolebibliotekaren, naturfagsvejlederen, matematikvejlederen, SFOlederen og læsevejlederen. Der arbejdes målrettet mod at udforme et innovativ team, som kan være pædagogisk inspirator for personalegruppen.

9 LOKALE MÅL OG TILTAG Inklusion 10 Synlig ledelse Faglig læsning Ønsket Opnået Pædagogisk læringscenter Holddannelser Inklusion Inddragelse af skolebestyrelse 2 1 Italesættelse på forældremøder 2 2 Dagsordensat ved MUS-samtaler 2 2 Fokus på spc.-undervisningsressourcer 2 2 Klasserumsledelse/classroom management 2 2 Faglig læsning Uddannelse af læsevejleder 2 2 Klasselæsekonference 2 2 Oplæg til alle lærere 2 2 Implementering i alle fag 2 2 Vidensdeling mellem lærere 2 1 Holddannelser Aldersintergreret samarbejde 2 2 Faglig sparring/refleksion 2 2 Bedre mulighed for at tilpasse fagligt niveau til elevens niveau 2 2 Bedre social kontakt mellem klasser 2 2 Bedre læseresultater 2 1 Pædagogisk læringscenter At etablere et team 2 2 Begrebsafklaring vedr PLC - lokalt 2 2 Fremadrettede refleksioner 2 2 Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser 2 1 Inddagelse af ressourcepersoner i planlægning og udførelse af undervisning 2 1 Synlig ledelse Deltagelse i forældremøder på alle årgange 2 2 Walk through 2 1 Pædagogisk sparring med personale 2 2 Gennemførsel af MUS - samtaler 2 2 Deltagelse i forældremøder på alle årgange 2 2

10 STATUS OG VURDERING I.F.T. SKOLENS ARBEJDE MED EGNE MÅL Faglig læsning: For at fastholde og eventuelt hæve elevernes læsefaglige niveau, er der i skoleåret arbejdet med læseindsats i alle fag. Det er aftalt at alle faglærere påtager sig ansvar for elevernes læseniveau. Dette kommer til udtryk på forskelligvis i de forskellige fag alt efter fagets karakter. Ligeledes er der i års skemaet fastlagt paralleltimer i dansk i henholdsvis 1/2 klasse, 3/4 klasse og 5/6 klasse med henblik på faglig og socialt samarbejde klasserne imellem. Indsatsområdet "faglig læsning i alle fag" fortsætter i de kommende skoleår. For at fastholde og videreudvikle aftaler har læsevejlederen haft oplæg på flere lærermøder med henblik op at optimere og forbedre den faglige læseindsats i alle fag og på alle trin. Klasselæsekonference: Læsevejlederen indkalder hvert år i starten af skoleåret til en klasselæsekonference, hvor alle læsetestresultater gennemgås for hele lærergruppen sammen med læsevejlederen og skolens leder. Ved at indkalde hele lærergruppen kommer vi rundt om den enkelte elevs udfordringer og styrker, som lærerteamet i klassen skal arbejde videre med sammen med eleven og forældrene. På alle forældremøderne i skoleåret har læsevejlederen deltaget og har haft et indlæg om læsning, som har været målrettet elevens alder og faglige niveau. Vi har i skoleåret aktivt arbejdet med begreberne rumlighed og inklusion, dels på bestyrelsesniveau og dels som en italesættelse i personalegruppen. Bestyrelsen har arbejdet videre med trivselsambasadørbegrebet, som har fokus på elevens og forældrenes trivsel i skolerelaterede aktiviteter. Vores rumlighedsstrategi er, at vi skal kunne rumme flest mulige elever fra eget skoledistrikt, samt tilbyde os til elever og deres forældre udenfor skoledistriktet, som af forskellige grunde ønsker en mindre og mere overskuelig skole og give dem et inkluderende og fagligt skoletilbud. Der er i skoleåret etableret et team, som skal forestå udviklingen af Pædagogiske læringscenter. Teamet består af skolelederen, skolebibliotekaren, naturfagsvejlederen, matematikvejlederen, SFO-lederen og læsevejlederen. Der arbejdes målrettet mod at udforme et innovativ team, som kan være pædagogisk inspirator for personalegruppen. Skolelederen har i skoleåret været optaget af synlig og tydelig ledelse. Der findes tid til at besøge klasse spontant eller aftalt, for at udøve det pædagogiske ledelsesansvar. Der holdes MUSsamtaler og laves løbende samtaler med personalet om pædagogiske udfordringer, kompetenceforbedringer. Skolelederen er synlig i garderoben om morgenen, hvor alle elever og deres forældre bydes velkommen. Denne tilstedeværelse skaber ofte mulighed for uformelle samtaler, hvor forældre kan stille opklarende spørgsmål eller søge svar på ting, de ellers ville brænde inde med. Ligeledes giver det elever, forældre og personale en god start på dagen at blive mødt med et tydeligt "godmorgen", således alle har mulighed for at føle sig positivt set allerede fra morgenstunden.

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevernes faglige udbytte

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015. Aabybro skole

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015. Aabybro skole SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015 Aabybro skole Indhold Indledning... 2 Skoleudviklingsplanen i perspektiv af Kvalitetsrapporten... 3 360 graders læring alles læring og trivsel på kanten af det vi gør!... 6 Lærer

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Munkevængets Skole ved skoleleder Ole Wiese KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Munkevængets Skoles eleverklarer

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved skoleleder Kedda Ligaard Jakobsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Vi kan igen med

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Indkaldelse. 24. Folkeskolereform - 2014. Resumé. Koordineringsgruppen indstiller,

Indkaldelse. 24. Folkeskolereform - 2014. Resumé. Koordineringsgruppen indstiller, til mødet i Børne- og uddannelsesudvalg den 3. marts 2014 kl. 12:30 i Mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:15.00 Indkaldte.: Indkaldelse Steen Jakobsen Karin Houmann Per Jakobsen

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 2.1 Skolelederens/skoleledelsens vurdering af kvaliteten

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, Retningslinjerne for holddannelse på Finderuphøj Skole har til formål at understøtte hvor

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE De objektive resultater fra folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Dalby Skole ved skoleleder Henrik Nielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Testresultaterne på Dalby Skole

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007. Skovboskolen. Foto: Kim Rasmussen

Kvalitetsrapport 2007. Skovboskolen. Foto: Kim Rasmussen Kvalitetsrapport 2007 Skovboskolen Foto: Kim Rasmussen Indhold: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Rammebetingelser... 6 4. Pædagogiske processer... 8 4.1. Den løbende evaluering

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion...

Læs mere