Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole"

Transkript

1 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle

2

3 Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN 6 FOKUSOMRÅDER 7 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB 8 LÆRING & LÆRINGSMILJØER 10 FÆLLESSKAB & INKLUSION 12 FORÆLDRE & FORÆLDRESAMARBEJDE 14 FAGLIG INDSATS & SAMMENHÆNG 16 DEN GENERELLE FOREBYGGENDE INDSATS 18 POLITIKKEN I PRAKSIS & OPFØLGNING 20 Efterskrift & SUPPLERENDE OPLYSNINGER 21 IDÉKATALOG 22 MULIGE DIALOGSPØRGSMÅL 23

4 4 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013

5 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik VELKOMMEN Mor, far, sundhedsplejerske, pædagog, politiker, socialrådgiver, lærer Uanset hvem vi er, så drømmer vi om det samme for Furesøs børn og unge: > At hver og én af dem får de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Dén konklusion står bøjet i neon efter de to workshops og høringen, der er gået forud for den politik, du her sidder med. Undervejs i processen har forældre og fagfolk givet os politikere mange kompetente forslag og råd. Tak! Jeres engagement og aktive deltagelse betyder, at Furesø Kommunes politik for det samlede børne- og ungeområde hviler på et solidt grundlag af stor faglighed, fælles værdier og stærk vilje. Det er helt centralt for det samarbejde, som nu skal gøre ambitionerne til virkelighed. Og målene er ambitiøse. Politikken retter sig mod furesøborgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det bedste ud af livet. Bl.a. vil vi forebygge og sætte tidligt ind, så snart vi ser et behov, og vi vil være bedre til at stille krav til børn og unge. Vi ved nemlig, at man udvikler sig og yder mere, når omgivelserne forventer noget. Politikken favner så bredt, fordi omdrejningspunktet er ønsket om at sikre sammenhæng og helhed i børns og unges liv og hverdag. Det forudsætter et endnu tættere samspil mellem alle parter både børn, unge, forældre, ansatte og politikere og dialogen om denne politik har vist os, at der er et stort potentiale her. Vi har et fælles ansvar for, at alle børn, unge og deres familier kan tage del i samfundets fælleskaber. Børne- og Ungepolitikken beskriver de overordnede rammer på seks områder, som vi vil fokusere på i de kommende år: Demokrati & Medborgerskab, Læring & Læringsmiljøer, Fællesskab & Inklusion, Forældre & Forældresamarbejde, Faglig indsats & Sammenhæng og Den generelle forebyggende indsats. Jeg håber, I tager godt imod politikken og glæder mig til at se, hvad den kan gøre for børn og unge i Furesø Kommune. Jane Isdal Formand for Børne- og Skoleudvalget Furesø Kommune

6 6 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 Visionen Denne politik tager afsæt i Furesø Kommunes vision Vi skaber løsninger sammen. Visionen er Byrådets pejlemærke i formuleringen af sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling, og de syv tværgående temaer i visionen angiver retningen for arbejdet med politikker i Furesø Kommune. noget forskelligt for at trives, lære, udvikle sig og tage del i fællesskabet. Derfor arbejder vi inkluderende i Furesø Kommune. Så tidligt som muligt i livet vil vi møde vores børn og unge dér, hvor hver enkelt har brug for det, og vi vil gøre op med den gængse opfattelse af, at lige børn leger bedst, og at alle børn skal behandles ens. Med afsæt i den overordnede vision vil Furesø Kommune således være: 1. En attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder. 2. En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. 3. En kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt. 4. En omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov. 5. En kommune, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt. 6. En kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. 7. En kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger. Børne- og Ungepolitikken tager især afsæt i visionstemaerne nr. 2, 3, 4, 5 og 6 og er det politiske grundlag for Byrådets arbejde med det gode børne- og ungeliv i Furesø. Politikken baserer sig på den grundlæggende forståelse, at alle børn og unge er forskellige, og at de har brug for Siden 2007 har Byrådets vision særligt for børne- og ungeområdet i Furesø Kommune været, at: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Den vision arbejder vi stadig efter. Børns og unges oplevelse af sig selv og deres omverden bliver formet og udviklet gennem sociale relationer, og alle skal have mulighed for at få den anerkendelse, der ligger i at blive set, hørt og forstået af kompetente voksne og i ligeværdige fællesskaber. Vi har også et skarpt fokus på at skabe helhed og sammenhæng gennem opvæksten og i ungdommen. Både når barnet og den unge undervejs skifter arena fra fx vuggestue eller dagpleje til børnehave til skole til ungdomsuddannelse men også i deres dagligdag og i samarbejdet med deres forældre. Det skaber tryghed, trivsel og kvalitet. Furesøs børn og unge skal have de bedste muligheder for at lære og udvikle sig. Børne- og Ungepolitikken skal skabe rammerne for den indsats.

7 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik FOKUSOMRÅDER Børne- og Ungepolitikken er formuleret på baggrund af en proces, hvor unge, forældre, medarbejdere, ledere og faglige organisationer har været inddraget. Deres input til politikken er her udkrystalliseret i seks fokusområder, som Furesø Kommune prioriterer særligt højt: Demokrati & Medborgerskab Læring & Læringsmiljøer Fællesskab & Inklusion Forældre & Forældresamarbejde Faglig indsats & Sammenhæng Den generelle forebyggende indsats På de næste sider bliver fokusområderne præsenteret således: 1. Kommunens vision for fokusområdet 2. En kort introduktion til fokusområdet denne tekst skal også kunne forstås af interesserede børn og unge 3. Overordnede mål for fokusområdet Arbejdet med fokusområderne og de overordnede mål Børne- og Ungepolitikkens overordnede mål vil primært blive udmøntet og realiseret gennem institutionernes arbejde. Det vil sige, at de overordnede mål bliver omsat til konkrete handlinger og initiativer i sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbuddene og dagplejen, skolerne og kommunens særlige indsatser. Denne omsætning vil bl.a. ske i en dialog mellem forvaltningen og institutionerne og med inddragelse af bestyrelser og medarbejderrepræsentanter. Beskrivelsen af, hvordan politikken bliver realiseret, dokumenteret og fulgt op, vil indgå i de styringsredskaber, som i forvejen findes på børne- og ungeområdet. Det er bl.a. aftalestyring og kvalitetskontrakter, kvalitetsrapporter og servicestandarder samt handleplaner og læreplaner. Læs mere på side 20 i afsnittet Politikken i praksis & Opfølgning.

8 8 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB Børn og unge skal være aktive deltagere i et demokrati, hvor vi ser forskellighed som en styrke Hvis du kender din by og dine naboer, bliver du nemmere en del af fællesskabet. Og hvis du selv må være med til at bestemme over dit liv og din hverdag, kan du også tage et større ansvar både for dig selv og for andre. > Børn og unge skal have plads til at prøve sig selv af. Muligheden for at kunne eksperimentere gælder både i hverdagslivets gøremål og i forhold til andre mennesker. Det giver børn og unge mulighed for at gøre deres egne erfaringer i deres søgen efter identitet. > Børn og unge skal kende deres lokalområde. Når børn og unge bliver introduceret for mennesker, aktiviteter og steder i nærområdet, lærer de at værdsætte Furesøs særlige kvaliteter: De aktive bycentre, de stærke lokalsamfund, det alsidige foreningsliv og den rige natur. Det giver forståelse for værdien af fællesskab i det nære. Det gode er fornemmelsen af at være med til at lave noget. Så kan det endelig betale sig at sidde i elevrådet. Sagt af en elev på skolebyrådsdagen 2012 Det er godt, fordi man får lov til selv at være med til at bestemme. Sagt af en elev på skolebyrådsdagen 2012 > Børn og unge skal kunne diskutere, lytte, forhandle, gå på kompromis, og forholde sig kritisk. Børn og unge skal have mulighed for at sætte deres eget fingeraftryk på hverdagen, og omgivelserne skal støtte dem i deres ønske om medbestemmelse og indflydelse. Medarbejderne skal skabe rammer, hvor børn og unge kan øve sig i demokratiske processer og medbestemmelse. Det giver respekt, forståelse og medansvar for rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Brug børnene og de unge: Hvad kan de byde ind med? Og hvordan? Citat fra workshop 10. september 2011

9 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik

10 10 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 LÆRING & LÆRINGSMILJØER Børn og unge skal være bevidste om læring og opleve, at læring giver mening Det skal være spændende at lære gennem leg, undervisning og andre faglige aktiviteter. Vi vil møde dig dér, hvor netop du har brug for det, og vi vil både udfordre og opmuntre dig. Du kan nemlig mere, end du tror. > Børn og unge skal opleve både uformel og formel læring. I Furesø Kommune er den uformelle og den formelle læring lige vigtig. Den uformelle læring sker i hverdagen gennem iagttagelser, efterligning og samspil med andre. Den formelle læring er planlagt af medarbejdere, der tilrettelægger veldefinerede faglige aktiviteter med et klart formål og fokus for børnene og de unge. Børn og unge skal være omgivet af kompetente, professionelle voksne, de kan efterligne og spejle sig i, og som præsenterer dem for rammer og aktiviteter, der motiverer til kreativitet, samarbejde, oplevelse og fordybelse. Lyst til viden øger selvtilliden og giver mulighed for at forfølge sine drømme. Citat fra workshop 10. september 2011 > Børn og unge skal mødes med ambitiøse forventninger. Vi udvikler os bedst, når vi bliver udfordret og opmuntret. Furesøs børn og unge skal stå på tæer, og de skal mødes af ambitiøse forventninger og krav, som passer til den enkeltes behov og forudsætninger. Furesø Kommune lægger særlig vægt på at lære børn og unge at forholde sig kritisk undersøgende til omverdenen. De skal også lære at give sig i kast med nye, ukendte opgaver og de skal have plads til at lære af deres fejl på en tryg og konstruktiv måde. I Furesø Kommune skal alle børn i løbet af deres opvækst opleve at finde den knap, der motiverer dem til at tage et selvstændigt ansvar for at lære. Citat fra workshop 10. september 2011 Medarbejderne skal arbejde for, at alle børn og unge i hverdagen får succesoplevelser, der underbygger deres selvværd og selvtillid. Det er en forudsætning for at bevare evnen til at lære. > Børn og unge skal lære at tage ansvar for at lære. Det er værdifuldt at erkende, at man selv kan træffe et aktivt valg om at lære noget. Derfor skal børn og unge være bevidste om, hvad de lærer, og hvordan de lærer. De skal også motiveres til at sætte mål for egen læring og støttes i at tage et medansvar for deres præstationer. > Børn og unge skal lære gennem metoder, der er dokumenterede og i miljøer, der fungerer. Lokaler og fysiske rammer skal indrettes som differentierede læringsmiljøer, der fungerer, og som opmuntrer børn og unge til at bruge deres kompetencer kreativt, utraditionelt og på tværs af fag. Børn og unge skal præsenteres for en vifte af metoder, medier, materialer og teknologier, så alle kan finde læringsformer, der motiverer og udfordrer dem, og som skaber en positiv forandring for den enkelte.

11 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik

12 12 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 FÆLLESSKAB & INKLUSION Børns og unges selvværd skal styrkes gennem inkluderende fællesskaber Vi er vidt forskellige, og vi har alle brug for gode kammerater og fællesskaber, hvor alle er lige meget værd, selvom vi er forskellige. I Furesø lærer du at håndtere forskellighed. > Børn og unge skal anerkendes og værdsættes som en del af fællesskabet. Identitet bliver dannet i relationerne med andre. Derfor er det essentielt for alle at være en del af et eller flere fællesskaber. I Furesø Kommune skal hvert enkelt barn og ung møde et inkluderende miljø, der giver dem mulighed for at knytte venskaber og tage del i fællesskabet med de behov og forudsætninger, de hver især har. For at skabe lige muligheder skal vi behandle folk forskelligt. Citat fra workshop 10. september 2011 > Børn og unge skal understøttes i deres tilknytning til nærmiljøet. For mig er fællesskab, når man tager godt imod hinanden lige meget om man er fra Norge eller Kina eller noget. Citat af barn fra Furesø Kommunes film Inklusion Børn og unge skal favnes i fællesskab > Børn og unge skal lære at håndtere mangfoldighed. Alle har brug for at høre til, og alle har noget at bidrage med. Ud fra den erkendelse skal medarbejdere, forældre, børn og unge håndtere mangfoldighed. Det sker bl.a. gennem en forpligtende dialog og ved at arbejde med evnen til at skifte perspektiv og sætte sig i andres sted. Inklusion er værdifuldt for alle børn, fordi det giver mange menneskelige nuancer og viden. Citat fra workshop 10. september 2011 Der skal altid være fokus på mulighederne for at skabe inkluderende løsninger, der giver børn og unge med behov for en særlig indsats mulighed for at blive i deres nærmiljø. På den måde kan de bevare deres tilknytning til lokalområdet, til venner og til de nære fællesskaber.

13 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik

14 14 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 FORÆLDRE & FORÆLDRESAMARBEJDE Børn og unge skal opleve, at forældre og medarbejdere indgår i et tillidsfuldt samarbejde med alle børn og unge Som barn og ung efterligner vi de voksne. Vi gør, som de gør ikke, hvad de siger. I Furesø Kommune skal du hver dag møde voksne, du kan lære af, og som støtter dig i at få det allerbedste ud af livet og fællesskabet. Det skal dine forældre og kommunens medarbejdere arbejde tæt sammen om. Børnene er vores fælles fremtid og vores fælles projekt. Citat fra workshop 10. september 2011 > Forældresamarbejdet skal ske med gensidig respekt for forældreansvar og faglighed. Respekt og tillid mellem de nære voksne skaber tryghed hos barnet og den unge. Det er væsentligt for lysten til at lære og udvikle sig. > Forældre og medarbejdere skal være tydelige i deres gensidige forventninger. Forældre og medarbejdere skal gennem en tillidsfuld og respektfuld dialog aftale gensidige forventninger og fordele ansvaret for deres samarbejde i forhold til det enkelte barn og de fællesskaber, det enkelte barn indgår i. Et godt forældresamarbejde hviler på nøglebegreber som dialog, respekt og ansvar. Gennem et aktivt og engageret forældresamarbejde skal forældre og medarbejdere fungere som rollemodeller for børn og unge i Furesø Kommune. Kommunens indsats er et supplement til forældrenes opgave ikke en erstatning. Forældrene er ansvarlige for deres børns og unges liv, og de er en ligeværdig part i samarbejdet om hverdagen i kommunens tilbud. Vil du gøre noget godt for dit barn, skal du gøre noget godt for alle børn. Citat fra workshop 10. september 2011 > Forældre skal tage medansvar for, at alle børn og unge kan udvikle sig bedst muligt. Hvor forældre naturligt fokuserer på deres egen søn eller datter, er det institutionens, skolens og tilbuddets styrke at se, hvordan den enkelte fungerer i en gruppe og i fællesskabet. De voksne har et fælles ansvar for at få disse perspektiver til at mødes gennem en tillidsfuld dialog. Forældrene har en særlig opgave i at støtte et fællesskab, hvor alle børn og unge har mulighed for at deltage. Det skal medarbejderne støtte dem i bl.a. ved at have øje for de mangfoldige ressourcer i en forældregruppe.

15 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik

16 16 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 FAGLIG INDSATS & SAMMENHÆNG Børn og unge skal opleve, at skift og overgange i deres liv og hverdag er velforberedte, udfordrende og sammenhængende Gennem din opvækst vil du møde nye steder og nye voksne, så du hele tiden får de udfordringer og rammer, som netop du har brug for. I Furesø arbejder vi for at gøre forandringer og skift både trygge og udviklende for dig. > Børn og unge skal opleve skift og overgange, der er koordinerede. For alle børn og unge er skift og overgange en del af livet og hverdagen. De går fra hjem til dagtilbud og videre til skoler, FFO, klubber, fritidsaktiviteter og ungdomsuddannelser, og på vejen møder de mange fagpersoner. I Furesø Kommune skal børn, unge og forældre opleve, at skift og overgange mellem de kommunale tilbud er koordinerede, og at medarbejderne respekterer og kender hinanden godt på tværs af institutioner og fagligheder. Det skaber tryghed for barnet og den unge. > Helhed og sammenhæng skal skabes i et samarbejde. Det er afgørende, at alt dét, vi kan sammen, bliver bragt i spil til alle børns og unges bedste. Derfor skal kommunen prioritere samarbejdet mellem børnene, de unge, deres forældre og medarbejderne om at skabe sammenhæng i liv og hverdag. Inklusion jeg tror, at det måske betyder samarbejde. Citat af barn fra Furesø Kommunes film Inklusion Børn og unge skal favnes i fællesskab > Børn og unge skal opleve sammenhæng gennem opvæksten. Børns og unges forskellige forudsætninger og behov skal være i centrum for indsatsen på børne- og ungeområdet. Der skal være sammenhæng i kommunens tilbud lige fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet til den afsluttende eksamen på ungdomsuddannelsen. Støt lokalmiljøet (fx foreninger, vilkår og muligheder for frivilligt socialt arbejde, haller og faciliteter), og tænk i helheder frem for kasser. Citat fra workshop 10. september 2011

17 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik

18 18 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 DEN GENERELLE FOREBYGGENDE INDSATS Børn og unge skal have optimale muligheder gennem en indsats, der er bevidst tilrettelagt og helhedsorienteret Du er noget særligt, og lige fra du bliver født, skal du have de bedste muligheder for at udvikle dig både fysisk og psykisk. Men nogle gange går livet ikke helt efter bogen, og her træder vi til med hjælp og støtte til dig og din familie. Men især til dig. > Barnets og den unges samlede livssituation skal tænkes ind i valget af indsats. Et tæt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og medarbejdere er væsentligt for at udvikle et pædagogisk miljø, som barnet trives og udvikler sig i. > Alle børn og unge skal have de bedste betingelser for at udvikle sig. Forældrenes tryghed og omsorg har en afgørende betydning for et barns mulighed for at trives, lære og udvikle sig. I arbejdet med børn og unge skal medarbejderne konstant være opmærksomme på at tilpasse miljøet, så både den enkelte og gruppen får optimale betingelser. Børn og unge skal så tidligt som muligt udfordres og opmuntres til at udvikle sig og lære. > Barnet og den unge skal mødes dér, hvor behovet er. Medarbejderne, der er tæt på børnene og de unge til hverdag, har pligt til at sikre, at de hver især bliver løftet fra deres eget udgangspunkt. Den enkelte skal altid mødes dér, hvor han eller hun har brug for det og det skal ske så tidligt som muligt i livet. Indsatsen skal bygge på den nyeste viden, og medarbejderne skal have mulighed for at opsøge ny viden og udvikle metoder, der passer til den enkelte. Det kan fx ske i samarbejde med fageksperter. Hvis forældrene er ude af stand til at leve op til deres ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling, skal medarbejderne altid handle ud fra hensynet til barnet. Barnets og den unges samlede livssituation skal tænkes ind i valget af indsats. > Børn og unge skal støttes i at leve et sundt liv. Furesø Kommune har fokus på børns og unges generelle sundhed, både fysisk og psykisk. Medarbejderne skal sikre deres forståelse for sundhed, bl.a. ved at gøre sund kost og bevægelse til en naturlig del af hverdagen. Hav fokus på at få forløst hvert enkelt barns udviklingspotentiale fagligt, socialt, samfundsmæssigt frem for at problematisere. Citat fra workshop 10. september 2011

19 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik

20 20 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 POLITIKKEN I PRAKSIS & OPFØLGNING Børne- og Ungepolitikkens fokusområder og overordnede målsætninger er formuleret på baggrund af mangfoldige inputs fra workshops, arbejdsgrupper og en høring, hvor medarbejdere, forældre og unge har deltaget. Nu skal Byrådet og Børne- og Skoleudvalget sikre, at politikkens målsætninger bliver til noget. Politikerne skal opstille konkrete mål for, hvad indsatsen skal føre til, og de skal sikre, at der er sammenhæng mellem politiske ønsker, aktuelle udfordringer og aktiviteter i de decentrale institutioner. Arbejdet med at opfylde målsætningerne og med at omsætte politikken til praksis skal foregå lokalt i alle kommunens tilbud på børne- og ungeområdet: Sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbuddene og skolerne, og i de særlige indsatser, vi har for børn og unge med behov for en særlig indsats. I denne proces vil medarbejdere, forældre, børn og unge lokalt blive inddraget i en dialog om, hvordan de gør politikken konkret og relevant i netop deres regi. Skab en politik, som både skitserer overordnede rammer og skaber mulighed for forskellighed i institutioner og skoler. Citat fra workshop 10. september 2011 De lokale handlinger og indsatser, der kommer ud af det lokale arbejde, vil blive indarbejdet og fulgt i centrale styrings- og ledelsesværktøjer på hvert enkelt område og hver enkelt institution. Værktøjerne er fx kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder og handleplaner, som dermed har en direkte sammenhæng med Børne- og Ungepolitikken. Som led i dette arbejde kan Byrådet og Børne- og Skoleudvalget løbende opstille konkrete mål for de lokale handlinger og indsatser samt beskrive procedurer for, hvordan og hvornår der skal følges op på målene. Forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget vil løbende følge op på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken og drøfte indsatsen og resultaterne med institutionerne. I idékataloget bagest er der idéer til, hvordan forældre, bestyrelser, ledere og medarbejdere kan folde politikkens fokusområder ud i mere konkrete målsætninger, handlinger og indsatser. Desuden vil politikken blive suppleret med en handleplan for nedbringelse af ungdomskriminaliteten.

21 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik EFTERSKRIFT SUPPLERENDE OPLYSNINGER Vi står nu med en Børne- og Ungepolitik, som samler trådene i vores indsatser for alle børn og unge i alderen 0-23 år. Politikken bygger på Furesø Kommunes vision, og den har rod i bl.a. vores forebyggelsesstrategi, der fremhæver vigtigheden af en tidlig indsats i børns og unges liv. Politikken indeholder de politiske målsætninger for, hvad Furesø Kommune vil opnå. Den lægger de overordnede linjer og er altså ikke en køreklar plan for, hvordan målene konkret skal opfyldes. Dét arbejde skal nemlig ske lokalt i vuggestuerne, tandplejen, klubberne, dagplejen, børnehaverne, skolerne, PPR, sundhedsplejen, FFO erne og i de særlige indsatser og tilbud. Her vil politikken blive foldet ud af kompetente hænder og med blik for individuelle og lokale hensyn. Politikken henvender sig både til borgere, forældre og bestyrelser på børne- og ungeområdet, men i høj grad også til kommunens medarbejdere. Deres professionalisme, faglighed og mangfoldige kompetencer er den helt centrale drivkraft og styrke i indsatsen for det gode børne- og ungeliv i Furesø Kommune. Jeg håber, at politikken bliver et retningsgivende og inspirerende redskab i deres daglige arbejde. Her er en oversigt over det materiale, som Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik bygger på. Workshops den 10. september 2011 og den 29. september 2011 Høring december 2011 februar 2012 Servicelovens paragraf 19 stk. 2 om en sammenhængende børnepolitik Forebyggelsesstrategien Kommunens vision Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Ungdomsskoleloven Tidligere værdigrundlag Diverse politikker for dagtilbud, skole m.v. Inklusionsarbejdet Nøgletal Aftalestyringen Sundhedspolitikken Kursen er sat, og politikken er vedtaget. Det bliver spændende at være med i samarbejdet om at gøre visionerne til virkelighed. Niels Milo Poulsen, Velfærdsdirektør Furesø Kommune

22 22 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 IDÉKATALOG Her kan forældre, bestyrelser, ledere og medarbejdere få inspiration til, hvordan fokusområderne i denne politik kan udfoldes i mere konkrete målsætninger, handlinger og indsatser, som understøtter politikkens mål. Medarbejderne skal støtte børn og unge i at danne sociale relationer og venskaber, og de skal arbejde for at finde inkluderende løsninger, der gør, at børn og unge så vidt muligt kan blive i deres nærmiljø. Institutionslivet supplerer familiens fællesskab. Støttet og motiveret af fagfolk og eksperter skal børn og unge kunne udvikle deres sociale kompetencer, afprøve holdninger og meninger, spejle sig i andre og øve sig i at danne venskaber. I institutioner og skoler øver børn og unge sig i balancen mellem individuelle og kollektive hensyn. Her skal medarbejderne sikre balance mellem den enkelte og gruppen, så alles ret til medindflydelse og medbestemmelse bliver tilgodeset. Forældre skal tage et medansvar for, at alle børn og unge føler sig velkomne og trygge i lokalområdet. De skal også støtte børn og unge, så de bliver hørt og respekteret i de nære fællesskaber fx i foreningslivet. Forældre skal opmuntres til at skabe tid, plads og rum til uformelle lege og aktiviteter. Det styrker børns og unges sociale udvikling og faglige læring. Børn og unge gør, hvad de voksne gør. De bliver inspireret til at lære, når forældrene også selv undersøger, udforsker og fordyber sig i hverdagens mysterier, mirakler og muligheder. Det skal forældrene støttes i. Fejl skal ikke undgås, men vi skal lære af dem. Forældre skal styrke børns og unges selvværd ved at opmuntre dem til at prøve kræfter med noget nyt og ukendt og ved at støtte dem i at gøre deres egne erfaringer. Børn og unge lærer af de fællesskaber og relationer, de ser mellem voksne. Det udvikler og styrker deres sociale kompetencer og evne til at håndtere forskellighed. I forældresamarbejdet skal forældrene støttes i at se og udnytte egne ressourcer. Et tillidsfuldt forældresamarbejde med en åben dialog skal fremme forståelsen for menneskers forskellighed og for erkendelsen af, at alle børn og unge har brug for at være en del af et ligeværdigt fællesskab.

23 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik MULIGE DIALOGSPØRGSMÅL Her kan forældre, bestyrelser, ledere og medarbejdere få inspiration til mulige dialogspørgsmål i forhold til politikkens fokusområder. Mulige dialogspørgsmål til forældresamarbejde Hvilke eksempler på ansvarsfordeling har vi mellem børn/unge, forældre og fagprofessionelle? Mulige dialogspørgsmål til demokrati & medborgerskab Hvordan vil vi udfolde børns og unges medborgerskab i lokalområdet? Hvor - og hvordan - har børn og unge mulighed for at deltage i demokratiske processer her? Hvordan kan børn og unge sætte og se deres fingeraftryk på hverdagen? Mulige dialogspørgsmål til læring & læringsmiljøer Hvilke rammer og regler er præsenteret for børnene og de unge i relation til at være nysgerrige, udforskende og eksperimenterende i legen? Hvordan sikrer vi fleksible og alsidige læringsmiljøer, hvor alle børn og unge bliver udfordret optimalt? Hvad vil det sige at være en efterlignelsesværdig voksen? Mulige dialogspørgsmål til faglig indsats & sammenhæng Hvordan er vi med til at sikre sammenhængen for børn og unge i deres skift mellem arenaer? Hvordan er forventninger til børn, unge og voksne formuleret ved skift mellem arenaer? Mulige dialogspørgsmål til den generelle forebyggende indsats Hvordan indretter vi os, så børn og unge har mulighed for at bevæge sig hver dag? Hvordan understøtter vi børns og unges opmærksomhed på egne ressourcer og samspil mellem forskellige kompetencer? Hvordan hører vi børns og unges egne udsagn om trivsel og udvikling? Mulige dialogspørgsmål til fællesskab & inklusion Hvordan kommer vores inkluderende praksis til udtryk? Hvordan forstår vi balancen mellem individ og fællesskab hos os? Hvordan understøtter vi venskabsrelationer aktivt?

24 24 Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 Børne- og Ungepolitik Furesø Kommune Stiager Værløse Udgivet 2013 (2. udgave) Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole & Center for Børn og Familie Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Colourbox.com

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle 1 Indhold VELKOMMEN... 3 VISIONEN... 4 FOKUSOMRÅDER... 5 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB... 6 LÆRING & LÆRINGSMILJØER... 7 FÆLLESSKAB &

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Bornholms Regionskommune 2011 Indledning Sammenhængende børnepolitik Er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23. nov. 2006 Efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Elevernes Alsidige Udvikling Samarbejde/ samarbejdsevne Kommunikation Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Empati/ respekt for forskellighed 0.-3. kl. Eleven kan arbejde sammen i større såvel som mindre

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2018-2022 INDLEDNING Formålet med Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle skal have

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere