Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung"

Transkript

1 Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

2 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens opbygning HVAD ER EN UNDERRETNING - HVORNÅR SKAL DER UNDERRETTES? Hvad er en underretning?... 5 Hvornår skal der underrettes?... 5 Reglerne for tavshedspligt og underretningspligt... 6 Din egen afklaring og grundlaget for underretningen UNDERRETNINGSGUIDE FOR AKUTTE UNDERRETNINGER SEKSUELLE OVERGREB OG GROV VOLD Forløbet for den akutte underetning... 9 Særlig procedure, når mistanken retter sig mod en ansat UNDERRETNINGSGUIDE FOR UNDERRETNINGER Forløbet for underetninger UNDERRETNINGSGUIDE 2

3 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indledning Når der opstår bekymring for et barn eller en ung, er det afgørende at reagere og alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på ikke at trives. Og netop de omsorgspersoner, der i hverdagen er tæt på børnene og de unge kan sikre, at der sættes ind med den relevante hjælp så barnet eller den unge dermed får øget sine muligheder for en positiv udvikling. Denne underretningsguide er udarbejdet som et redskab til dig, der som medarbejder eller leder arbejder med Furesøs børn og unge i fx vores skoler, institutioner, dagpleje, sundhedspleje mv. Guiden tager udgangspunkt i den situation, hvor du bliver ekstra opmærksom og professionelt bekymret, og er nødt til at overveje om, der er brug for, at du afgiver en underretning til Familierådgivningen. UNDERRETNINGSGUIDE 3

4 Afhængigt af situationen og bekymringens karakter, vil der være forskellige relevante handleveje. - I nogle situationer kan et behov for hjælp løses direkte i et samarbejde mellem forældrene og institution, skole, PPR og Forebyggelse. Og her er der ikke brug for en underretning. - I andre situationer kan du/i henvise familien til selv at søge hjælp i Familierådgivningen, Furesø Kommune. - Og i andre tilfælde igen er din bekymring af en sådan karakter, at du og/eller din leder er nødt til at lave en underretning til Familierådgivningen. Som udgangspunkt skal du altid tale med din leder om din bekymring og afklare, hvad I skal gøre. - Og er du i tvivl om, hvad du kan, skal eller må gøre, er der altid mulighed for at kontakte Familierådgivningen for at tale om bekymringen og drøfte hvilke initiativer, der bør tages. En sådan henvendelse kan være anonymiseret. Underretningsguidens opbygning Det er altid vigtigt, at du lytter til din egen bekymring og tager den alvorligt. Intentionen er, at underretningsguiden skal give nem adgang til de informationer, du som ansat har brug for i en situation, hvor der kan være behov for en underretning. Guiden består i flere afsnit, der skridt for skridt beskriver: Hvilke overvejelser I kan eller skal gøre jer i forhold til om, der er brug for en underretning; Hvad I selv skal gøre i forbindelse med underretningen; Og hvad der sker efter I har underrettet. Guiden kan bruges både til opslag, hvor de enkelte afsnit læses enkeltvis eller som en samlet beskrivelse af retningslinjerne og arbejdsgangen for en underretning. Guiden kan altid findes i en elektronisk version på FureNet (kommunens intranet), som løbende vil blive opdateret, hvis der sker ændringer i fremgangsmåden eller lovgivningen omkring underretninger. Alle institutioner og skoler vil få udleveret et fysisk eksemplar af underretningsguiden i sommeren Lederen på den enkelte arbejdsplads er ansvarlig for, at medarbejderne altid har adgang til en opdateret version af underretningsguiden. UNDERRETNINGSGUIDE 4

5 2. HVAD ER EN UNDERRETNING - HVORNÅR SKAL DER UNDERRETTES? Hvad er en underretning? Underretningen er den måde, hvorpå Familierådgivningen gøres opmærksom på, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for en særlig foranstaltning efter serviceloven. Det fremgår af serviceloven, at alle der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommune, hvis de under udøvelsen af tjenesten for kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Hvornår skal der underrettes? I dit daglige arbejde og kontakt med børn eller unge er du ud fra din faglige viden og indsigt opmærksom på, hvornår et barn ikke trives, og det er altid vigtigt, at du tager din egen bekymring alvorligt. Børn og unge kan udvise en række forskellige symptomer, tegn og adfærdsmønstre, som giver anledning til bekymring. Graden af påvirkning hos det enkelte barn eller den unge afhænger af alder, varighed, arten og hyppigheden af fx eventuelle overgreb, relationen til den/de voksne, og resurser hos barnet selv og i dets netværk. Som fagperson har du ifølge lovgningen en skærpet underretningspligt, som betyder, at du skal underrette Familierådgivningen, hvis du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver dig en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for en særlig indsats, der ligger udover de muligheder for støtte, I kan hente i PPR og Forebyggelse. UNDERRETNINGSGUIDE 5

6 Reglerne for tavshedspligt og underretningspligt I boksene beskrives kort reglerne for tavshedspligt og underretningspligt, og hvordan der skelnes mellem akutte situationer, hvor du skal underrette straks fordi situationen betragtes som akut, og situationer, hvor du skal underrette, men kan følge de almindelige arbejdsgange for en underretning. Husk at du som fagperson har skærpet underretningspligt Fagpersoner ansat på børne- og ungeområdet har en såkaldt skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Den skærpede underretningspligt er en personlig pligt, som betyder, at du har pligt til at foretage en underretning, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet eller den unge. Enhver fagperson er således ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring og har et selvstændigt underretningsansvar. - Og underretningspligten går forud for tavshedspligten Som hovedregel har offentligt ansatte og personer, der arbejder i offentlige erhverv, tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til en anden forvaltningsmyndighed. Det drejer sig fx om oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende. Lovgivningen siger imidlertid også, at din underretningspligt i forbindelse med børn går forud for forældrenes ønske om at holde fortrolige og private oplysninger hemmelige. Står du i en situation, hvor du har pligt til at underrette, skal du derfor oplyse forældrene om denne pligt, og så vidt muligt skal underretningen ske med tæt inddragelse af forældrene. UNDERRETNINGSGUIDE 6

7 Sager, hvor der straks skal ske underretning - og hvor situationen betragtes som AKUT Grov fysisk vold og mishandling Seksuelt overgreb og der skal tages forholdsregler ift. ikke at informere forældrene Når underretningen går på mistanke om seksuelle overgreb eller grov vold begået af en forælder har det vist sig, at politiets efterforskning kan blive skadet, hvis forældrene bliver bekendt med underretningen og får mulighed for at påvirke eller true barnet eller den unge. I disse situationer må I ikke informere forældrene, før I kontakter Familierådgivningen for at afgive en underretning. Læs mere i afsnit 3 om, hvad I skal gøre, når I har brug for at underrette om akutte situationer. Sager, hvor der skal ske underretning Fx: Ikke alderssvarende udvikling og tegn på mistrivsel Åbenbare tegn på begyndende fejludvikling Fysisk/psykiske forsømte Bekymrende ændringer i adfærd og hvor I skal sikre et tidligt samarbejde med forældrene Det kan være svært at fortælle forældrene, at I er så bekymrede for deres barn, at I vil underrette Familierådgivningen. Det er imidlertid vigtigt for det videre samarbejde, at forældrene får mulighed for at forstå, hvorfor I er bekymrede, og at de oplever selv at kunne være del af de tiltag, der skal ske. Derfor skal I gerne før og senest samtidig med, at I sender underretningen informere forældrene. Der kan dog være situationer, hvor forældrene ikke ønsker at samarbejde, og hvor du alligevel er nødt til at sende en underretning. Læs mere i afsnit 4 om, hvad I skal gøre ved denne type underretninger. I underretningsguidens næste afsnit 3 og 4 er beskrevet, hvad der skal gøres i forbindelse med en underretning: - Underretningsguiden, for akutte situationer vedr. seksuelle overgreb eller grov vold, hvor der skal ske underretninger straks. og Vær opmærksom på, at I i de akutte situationer skal tage særlige forholdsregler i forhold til ikke at informere forældrene om underretningen, hvilket ellers i alle andre tilfælde vægtes højt. - Underretningsguiden, for andre typer af underretninger, som ikke er akutte underretnings- og sagsforløb. UNDERRETNINGSGUIDE 7

8 Din egen afklaring og grundlaget for underretningen I vurderingen af om situationen er af en sådan karakter, at der er brug for en underretning, er det vigtigt at du og din leder overvejer hvilken type af indtryk og viden bekymringen for barnet eller den unge bygger på. Nedenstående skelnen mellem Bekymring Mistanke Konkret viden kan tjene som en guideline i din egen afklaring af hvilken type indtryk eller viden, der ligger til grund for din overvejelse af, om der er brug for en underretning. Bekymring fornemmelsen af at der måske er noget galt En bekymring er en diffus oplevelse af, at noget er galt med et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til skærpet observation af barnet i en periode og evt. samtale med forældrene. - Her er der i første omgang ikke behov for en underretning. Undtagelser herfra er bekymring for om forældrene eller andre - begår overgreb (fysisk eller seksuelt) mod barnet eller den unge. - Her følges Underretningsguide for akutte underretninger Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler f.eks. om, at barnet har været udsat for en seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller et andet barn. Mistanken kan formuleres f.eks. på baggrund af observation af barnet, barnets adfærd, barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted eller viden, man har erhvervet sig på anden vis. Det kan også være mistanke om adfærd hos forældrene der giver grundlag for bekymring for forældrekompetencen. Eksempelvis forældre der i større eller mindre omfang har et misbrug, der har problemer med forpligtende omsorgsevne, ved mangel på empati, tilsidesætter egne behov frem for barnets, vold i familien og svagt begavede forældre. - Afhængigt af mistankens karakter skal I følge enten Underretningsguide for akutte situationer eller Underretningsguide for andre typer underretninger Konkret viden Konkret viden om, at et konkret barn har været udsat for en faktisk handling i form af et overgreb, fysisk eller seksuelt, begået af en eller flere personer. Den konkrete viden kan komme fra direkte udsagn fra barnet, andre der har set eller hørt om hændelsen. Ved tvivl kontakt altid Familierådgivningen for råd og vejledning. Konkret viden skal i alle tilfælde beskrives i underretningen. I de nævnte situationer, hvor der er tale om fysisk eller seksuelt overgreb skal I altid følge - Underretningsguide for akutte underretninger UNDERRETNINGSGUIDE 8

9 3. UNDERRETNINGSGUIDE FOR AKUTTE UNDERRETNINGER SEKSUELLE OVERGREB OG GROV VOLD Situationen betragtes som akut, når der er tale om seksuelle overgreb eller grov vold mod barnet eller den unge. I disse tilfælde skal I altid med det samme foretage en underretning ved at kontakte Familierådgivningen. Mistanken om overgreb kan være rettet mod en forælder eller anden voksen, mod et andet barn eller ung under 18 år, eller mod en ansat i barnets institution eller skole. Forældresamarbejdet vægtes generelt meget højt og det er vigtigt, at der så tidligt som muligt indledes et samarbejde med forældrene. I skal dog være opmærksomme på, at der afhængigt af hvem mistanken er rettet mod, er forskellige retningslinjer I skal følge. - Og det kan være nødvendigt at tage særlige forholdsregler i forhold til ikke at inddrage og videregive information til den person, mistanken er rettet mod. På de næste sider er skitseret, hvad I skal gøre og hvad der sker, når der er behov for at underrette om en akut situation, hvor barnet eller den unge udsættes for seksuelle overgreb eller grov vold. Forløbet for den akutte underretning 1. I er bekymret for om barnet/den unge er udsat for grov vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter situationen med daglig leder, der noterer oplysningerne (Hvem, hvad, hvornår, hvordan) NB: Hvis mistanken retter sig mod en leder, skal medarbejderen selv kontakte områdeleder eller chef for området. Daglig leder orienterer sin områdeleder/overordnede leder/ skolelederen. 2. I kontakter Familierådgivningen for at afgive jeres underretning Daglig leder/medarbejder kontakter familierådgivningen for at drøfte mistanken og afgive jeres underretning. I jeres første kontakt med Familierådgivningen aftaler I forløbet for den videre kontakt til forældre og barn. Når I har afgivet jeres underretning har Familierådgivningen ansvaret for at beslutte de næste skridt, det er derfor vigtigt, at I afvente tilbagemelding fra Familierådgivningen før I foretager jer yderligere. Opstår der akutte og alvorlige problemer i en familie - som fx vold eller et seksuelt overgreb uden for Familierådgivningens normale åbningstid kan den sociale døgnvagt altid kontaktes ved henvendelse til Nordsjællands Politi på telefon: 114. UNDERRETNINGSGUIDE 9

10 3. I modtager en kvittering for underretningen men bliver ikke direkte part i sagen Daglig leder modtager indenfor 6 dage en kvittering for at underretningen er modtaget. I kvitteringen står hvilken rådgiver, der har ansvaret for familiens sag. Du/I bliver ikke part i sagen, fordi du/i ikke er en del af familien og ikke har del i forældremyndigheden Men der kan være behov for yderligere oplysninger fra din/jeres side, og oftest vil I i institiutionen/skolen være centrale parter i den videre afdækning og undersøgelse. 4. Politianmeldelse foretages af Familierådgivningen Når du har afgivet din underretning, har Familierådgivningen ansvaret for at beslutte om der skal rettes kontakt til politiet og i de aktuelle tilfælde, vedr. seksuelle overgreb er der aftalt en klar fremgangsmåde mellem Familierådgivningen og politiet. Herunder gælder, at - Det er alene politiet, der afgør hvorvidt der i den enkelte sag kan rejses tiltale overfor den person, der mistænkes for at udsætte barnet eller den unge for grov vold eller seksuelt overgreb. - Der af hensyn til politiets efterforskning ikke umiddelbart kan iværksættes behandling til barnet eller den unge før politiet har givet tilladelse til det. Politianmeldelse af andre end Furesø Kommune. Hvis en mistanke politianmeldes af andre end Furesø Kommune, behandles sagen efter samme retningslinjer og samme forløb, så snart kommunen er orienteret. 5. Kontakten til barn og forældre Forældresamarbejdet vægtes generelt meget højt og det er vigtigt, at der så tidligt som muligt indledes et samarbejde med forældrene, og at de kender til og så vidt muligt er indforstået med underretningen. I jeres første kontakt med Familierådgivningen om underretningen aftaler I forløbet for den videre kontakt til forældre og barn. Når mistanken er rettet mod en forælder eller anden voksen i barnets nære familie eller omgangskreds Når Vær mistanken opmærksom er på, rettet at børn mod er en naturligt ansat i loyale Furesø over Kommune for deres forældre. Børn oplever det som Hvornår værende samtaler i deres med interesse, forældrene at familiekonflikter i disse tilfælde! bliver holdt hemmelige. Barnet vil oftest sætte + det, henvis han/hun til særligt oplever forløb som som familiens beskrives tarv, nedenfor over eget?? behov for beskyttelse. I de akutte situationer vil det typisk være Familierådgivningen, der i første omgang overtager ansvaret for at vurdere om og hvornår - forældrene skal informeres. I situationer hvor der er mistanke om, at en forælder begår overgreb mod barnet, kan politiets eventuelle efterforskning skades, fordi forældrene har mulighed for at true eller påvirke barnet eller den unge, så snart de er bekendt med underretningen. UNDERRETNINGSGUIDE 10

11 Når mistanken er rettet mod en ansat i Furesø Kommune Hvordan og om den ansatte skal inddrages og orienteres om mistanken kræver mange overvejelser i det enkelte tilfælde. Det er nødvendigt nøje at vurdere hvordan I kan vise hensyn til og respekt for den medarbejder, der er mistænkt og anklaget men ikke dømt. Læs mere i afsnit 4 om den særlige procedure i situationer hvor mistanken om overgreb er rettet mod en ansat. 6. Familierådgivningen har ansvaret for og planlægger det videre forløb På baggrund af underretningen foretager Familierådgivningen en vurdering af om, der skal startes en social sag op i Familierådgivningen. Formålet er at afdække om der er behov for foranstaltninger efter serviceloven. Her skal rådgiveren som det første udarbejde en 50-undersøgelse for, at der kan iværksættes foranstaltninger til barnet/ den unge og familien. I den forbindelse vil du/i typisk blive bedt om yderligere, uddybende oplysninger om barnet/ den unge. Undersøgelsesforløbet vil typisk strække sig over 2-4 måneder. På baggrund af undersøgelsen opstiller rådgiveren sammen med familien nogle klare mål for, hvad der skal ske, og for hvad er gerne skal komme ud af indsatsen med henblik på, at der ikke længere vil være bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. En underretning vil som regel føre til et samarbejde mellem rådgiveren, forældrene og de fagpersoner, der kan støtte barnet/den unge bedst i hverdagen. Formålet med samarbejdet vil være at ændre de forhold i barnet/den unges hverdag, der giver anledning til bekymring. 7. Hvad gør du/i mens undersøgelsen pågår Hvis du/i vurderer at barnet/den unge i denne periode får det dårligere er det altid vigtigt, at du kontakter rådgiveren. Jeres bekymring ophører naturligvis ikke ved, at I har sendt underretningen, og I vil naturligt opleve et behov for at vide, hvad der sker. Rådgiveren vil forsøge at få forældrenes og barnet/den unges samtykke til at inddrage/ orientere andre samarbejdspartnere. Hvis familien ikke giver dette samtykke til det må rådgiveren dog ikke oplyse jer om, hvad der sker i sagen eller hvilke tiltag, der iværksættes. Hvis I er i tvivl om hvad I selv skal gøre mens der undersøges, er I altid velkomne til at kontakte rådgiveren for at få rådgivning og vejledning omkring jeres rolle og egne tiltag i forløbet. UNDERRETNINGSGUIDE 11

12 8. Indsatsen starter op evt. i samarbejde med jer Hjælpeforstaltninger efter serviceloven kan iværksættes, når undersøgelsen er slut. Resultatet af undersøgelsen vil ofte medføre, at der iværksættes nogle særlige hjælpeforanstaltninger efter serviceloven. Det kan fx være en familierådgiver, der har til opgave at undersøge og støtte forældrenes omsorgskompetence, give familiebehandling eller rådgivning og vejledning til barnet eller den unge. Det kan også være andre foranstaltninger i form af observation og støtte til forældrene og børn på døgninstitution, personlig rådgiver, kontaktperson, aflastningsfamilie, eller anbringelse uden for eget hjem Det afgørende for valget af foranstaltning er, at den vurderes at være tilstrækkelig for at sikre barnets trivsel og udvikling. 9. Hvis sagen lukkes på trods af din/jeres bekymring Der kan opstå situationer hvor forældrene ikke ønsker at tage imod de tilbud om foranstaltninger som gives, og hvor der lovgivningsmæssigt ikke er grundlag for at iværksætte tvangsmæssige foranstaltninger. Her er Familierådgivningen nødt til at lukke en sag på trods af din bekymring. I vil i skolen eller institutionen altid blive orienteret, hvis dette er tilfældet. I disse sager kan Familierådgivningen først tage en sag op og handle igen, når der er modtaget en ny underretning. UNDERRETNINGSGUIDE 12

13 Særlig procedure, når mistanken retter sig mod en ansat Kontakt Familierådgivningen, som det første I står her overfor et dilemma, hvor I personalepolitisk skal behandle medarbejderen korrekt og etisk og samtidig skal tage hensyn til politiets efterforskning, hvor der kan være behov for at mørklægge sagen. Familierådgivningen vil i det enkelte tilfælde hjælpe jer til at finde ud af hvad der er behov for at gøre i forhold til kontakten til medarbejderen. Og forløbet vil samtidig afhænge af, hvorvidt der findes grundlag for en politianmeldelse. Intern procedure i Familierådgivningen, når mistanken er rettet mod en ansat Hvis grundlag for politianmeldelse Velfærdsdirektøren har ansvaret for at kontakte politiet. Velfærdsdirektøren informerer lederen af Familierådgivningen om politianmeldelsen. Det aftales med Politiet, Personaleafdelingen og skoleleder/områdeleder og daglig leder hvornår og hvordan den ansatte orienteres og af hvem. Fritagelse fra tjeneste sker som udgangspunkt og i samråd med Personaleafdelingen på et møde mellem skoleleder/områdeleder, daglig leder, centerchefen og den ansatte. Den faglige organisation skal inddrages, hvis ansatte ønsker det. Centerchefen indkalder til mødet. Personaleafdelingen sikrer, at den ansatte tilbydes krisehjælp. Den mistænkte orienteres om mulighederne for at få støtte til sig selv og sin familie gennem social- og sundhedsforvaltningen i vedkommendes bopælskommune. Kontakt til øvrige ansatte på arbejdspladsen Ved orienteringer til tredjepart skal I altid være opmærksom på jeres tavshedspligt. Familierådgivningen vurderer i den enkelte sag, i samråd med personaleafdelingen, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale. Orienteringen må tidligst ske efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen. Daglig leder skal orientere personalet om støttemuligheder hos leder, forvaltning og tillidsmand. Orientering til andre forældre og bestyrelsen Ved orienteringer til tredjepart skal I altid være opmærksom på jeres tavshedspligt. Familierådgivningen vurderer i den enkelte sag om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre og bestyrelsen. Ved orientering af forældre indkalder Familierådgivningen i samarbejde med institutionen/skolen til orienteringsmøde. Det skal overvejes om forældre som tidligere har haft børn i institutionen skal indkaldes til orienteringsmødet. Mødets indhold og tidspunkt kan fastsættes i samarbejde med politiet. Hvis der IKKE findes grundlag for politianmeldelse Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse, har Familierådgivningen ansvaret for at informere relevante parter og formidle eventuel hjælp til at håndtere situationen fremadrettet. UNDERRETNINGSGUIDE 13

14 Den ansattes daglig leder vejleder om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, fagforening m.v. Der skal desuden orienteres om retten til en bisidder. Daglig leder skal orientere medarbejderen om muligheder for krisehjælp. Den daglige leder kan rekvirere hjælp i Familierådgivningen i form af fx psykologbistand. Sagen afsluttes Ved domfældelse tager centerchefen kontakt til leder og personaleafdelingen og drøfter den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Hvis den ansatte frifindes eller sagen frafaldes, afholder områdelederen møde med leder og den ansatte om eventuel genoptagelse af arbejdet. Skoledeleder/områdeleder og daglig leder vurderer på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres. Kontakt til medier Alle henvendelser fra medier skal henvises til Direktøren for området UNDERRETNINGSGUIDE 14

15 4. UNDERRETNINGSGUIDE FOR UNDERRETNINGER Et barn eller en ungs trivsel og udvikling kan vise sig at være så truet, at I er nødt til at underrette Familierådgivningen. Situationer hvor du skal underrette er, når der er tale om Ikke alderssvarende udvikling og tegn på mistrivsel Åbenbare tegn på begyndende fejludvikling Fysisk forsømte Bekymrende ændringer i adfærd Underretningen kan ske både mundtligt og skriftligt. Vi anbefaler dog, at I i disse situationer altid underretter skriftligt ved at bruge underretningsskemaet, som findes som bilag til denne guide. Det er altid vigtigt at sikre et tidligt samarbejde med forældrene Det kan være svært at fortælle forældrene, at I er så bekymrede for deres barn, at I vil underrette Familierådgivningen. Det er imidlertid vigtigt for det videre samarbejde, at forældrene får mulighed for at forstå, hvorfor I er bekymrede, og at de oplever selv at kunne være del af de tiltag, der skal ske. Derfor skal I enten før eller senest samtidig med, at I sender underretningen informere forældrene. Der kan dog være situationer, hvor forældrene ikke ønsker at samarbejde, og hvor du alligevel er nødt til at sende en underretning. På de næste sider er skitseret, hvad I skal gøre og hvad der sker, når der er behov for at underrette. Forløbet for underretninger 1. I bliver så bekymrede for et barn eller en ung, at I skriver en underretning Medarbejder drøfter situationen med daglig leder, og I udarbejder en skriftlig underretning ved brug af Underretningsskabelonen. Daglig leder orienterer sin områdeleder/overordnede leder/skolelederen. 2. Kontakten til barn og forældre Du skal holde et møde med forældrene, hvor du fortæller om jeres bekymring, der gør, at I anser det for nødvendigt at sende en underretning. Du skal fortælle forældrene, hvad underretningen indeholder, og kan evt. vise dem underretningen. UNDERRETNINGSGUIDE 15

16 3. Kvittering for underretningen og samtidig information til forældrene om at den er modtaget Daglig leder modtager senest inden 6 dage en kvittering for at underretningen er modtaget. I kvitteringen står hvilken rådgiver, der har ansvaret for familiens sag. Du/I bliver ikke part i sagen, fordi du/i ikke er en del af familien og ikke har del i forældremyndigheden Men der kan være behov for yderligere oplysninger fra din/jeres side, og oftest vil I i institiutionen/skolen være centrale parter i den videre indsats og i den yderligere afdækning og undersøgelse. Rådgiveren informerer forældrene om, at underretningen er modtaget. Senest 10 hverdage fra underretningen er modtaget indkalder rådgiveren til et møde med familien. Her taler rådgiveren med forældrene om en plan for samarbejdet, og hvilke andre personer, der evt. vil indgå i samarbejdet, samt hvilke andre tiltag der evt. skal ske fra Familierådgivningens side. 4. Familierådgivningen har ansvaret for og planlægger det videre sagsforløb På baggrund af underretningen foretager Familierådgivningen en vurdering af om, der skal startes en social sag op i Familierådgivningen. Formålet er, at afdække om der er behov for foranstaltninger efter serviceloven. Her skal rådgiveren som det første udarbejde en 50-undersøgelse for, at der kan iværksættes foranstaltninger til barnet/ den unge og familien. I den forbindelse vil du/i typisk blive bedt om yderligere, uddybende oplysninger om barnet/ den unge. Undersøgelsesforløbet vil typisk strække sig over 2-4 måneder. På baggrund af undersøgelsen opstiller rådgiveren sammen med familien nogle klare mål for hvad der skal ske, og for hvad der gerne skal komme ud af indsatsen med henblik på, at der ikke længere vil være bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. En underretning vil som regel føre til et samarbejde med rådgiveren, forældrene og de fagpersoner, der kan støtte barnet/den unge bedst i hverdagen. Formålet med samarbejdet vil være at ændre de forhold i barnet/den unges hverdag, der giver anledning til bekymring. 5. Hvad gør du/i mens undersøgelsen pågår Hvis du/i vurderer, at barnet/den unge i denne periode får det dårligere er det vigtigt, at du kontakter rådgiveren. Jeres bekymring ophører naturligvis ikke ved at I har sendt underretningen, og I vil naturligt opleve et behov for at vide, hvad der sker. Rådgiveren vil forsøge at få forældrenes og barnet/den unges samtykke til at inddrage/ orientere andre samarbejdspartnere. Hvis familien ikke giver dette samtykke til det må rådgiveren dog ikke oplyse jer om, hvad der sker i sagen eller hvilke tiltag, der iværksættes. UNDERRETNINGSGUIDE 16

17 Hvis I er i tvivl om hvad I selv skal gøre mens der undersøges er I altid velkomne til at kontakte rådgiveren for at få rådgivning og vejledning omkring jeres rolle og egne tiltag i forløbet. 6. Indsatsen starter op evt. i samarbejde med jer Hjælpeforstaltninger efter serviceloven kan iværksættes, når undersøgelsen er slut. Resultatet af undersøgelsen vil ofte medføre, at der iværksættes nogle særlige hjælpeforanstaltninger efter serviceloven. Det kan fx være en familierådgiver, der har til opgave at undersøge og støtte forældrenes omsorgskompetence, give familiebehandling eller rådgivning og vejledning til barnet eller den unge. Det kan også være andre foranstaltninger i form af observation og støtte til forældrene og børn på døgninstitution, personlig rådgiver, kontaktperson, aflastningsfamilie, eller anbringelse uden for eget hjem Det afgørende for valget af foranstaltning er, at den vurderes at være tilstrækkelig for at sikre barnets trivsel og udvikling. 7. Hvis sagen lukkes på trods af din/jeres bekymring Der kan opstå situationer, hvor forældrene ikke ønsker at tage imod de tilbud om foranstaltninger som gives, og hvor der lovgivningsmæssigt ikke er grundlag for at iværksætte tvangsmæssige foranstaltninger. Her er Familierådgivningen nødt til at lukke en sag på trods af din bekymring. I vil i skolen eller institutionen altid blive orienteret hvis dette er tilfældet. I disse sager kan Familierådgivningen først tage en sag op og handle igen, når der er modtaget en ny underretning. UNDERRETNINGSGUIDE 17

18 UNDERRETNINGSGUIDE 18

19 UNDERRETNINGSGUIDE 19

20 Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: [Antal] Udgivet: August 2011 Redaktion: Center for dagtilbud og skole UNDERRETNINGSGUIDE 20

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 INDHOLDSFORTEGNELSE X FORORD 2 Etiske overvejelser 2 NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 OVERGREB OVER FOR BØRN 6 Fysisk/psykisk vold og mishandling 6 Fysisk/psykisk vanrøgt 6 Seksuelt misbrug 6

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

SSP. samarbejdet og videregivelse af personlige oplysninger

SSP. samarbejdet og videregivelse af personlige oplysninger SSP samarbejdet og videregivelse af personlige oplysninger SSP-teamet Vejle, 2012 Indholdsfortegnelse Indledning................................................................. 5 SSP-Lokaludvalgenes opgaver.......................................

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 Punkt 9. Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 2014-20628 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at der er udarbejdet følgende

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Tryghedsvejledning 4H

Tryghedsvejledning 4H Tryghedsvejledning 4H Trygge rammer for børn og unge. En vejledning til ledere i 4H Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med 4H. Denne vejledning er derfor målrettet

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere