Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den."

Transkript

1 NOTAT 21. december 2009 Ny matchmodel hvorfor og hvordan? Vores sag Arbejdsmarkedsstyrelsen har, i tæt samarbejde med flere jobcentre, udviklet en ny, simpel og forbedret matchmodel. Den nye matchmodel adskiller sig fra den nuværende på to væsentlige punkter: For det første har den nye model kun tre matchgrupper, og der er en klar skillelinje mellem dem. Dermed bliver det mere enkelt for jobcentrene at tage stilling til den rette matchgruppe. Den nuværende matchmodel har fem matchgrupper, og de er blevet fortolket og brugt ret forskelligt af jobcentrene. For det andet gælder den nye matchmodel for alle jobcentrets målgrupper. I det nuværende system er der to forskellige matchmodeller én for syge og en anden for personer på a-dagpenge, kontanthjælp og starthjælp. Og nogle grupper, personer på ledighedsydelse og introduktionsydelse, er slet ikke omfattet af en matchmodel. Fremover bliver det den enkeltes karakteristika og ikke ydelsen, der afgør matchningen. Den nye matchmodel bidrager til at skabe helhed i jobcentrenes arbejde med de forskellige målgrupper, og den sikrer et bedre og mere retvisende grundlag for indsatsen. Samtidig er den nye model et opgør med en forældet tankegang om, at kun visse grupper af offentligt forsørgede udgør et potentiale i forhold til arbejdsmarkedet. Fremover bliver det ikke længere ydelsen, men den enkeltes forudsætninger, der afgør, om vedkommende bliver regnet som en del af arbejdskraftpotentialet. Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den. Den nye model Den nye model har tre klart adskilte matchgrupper: Matchgruppe 1: Jobklar. Borgere der, efter jobcentrets vurdering, er parat til at tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. Matchgruppe 2: Indsatsklar. Borgere, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

2 Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv. Borgere der har så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Om borgeren skal i matchgruppe 1, 2 eller 3 afhænger således af svarene på to spørgsmål: (A) Er borgeren parat til at tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder? (B) Kan borgeren deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud? Vurderingen af, om borgerne kan arbejde, skal ske ud fra, om de, givet deres individuelle karakteristika, kan tage et arbejde som bringer dem ud af systemet, dvs. sætter dem i stand til at forsørge sig selv. Vurdering skal ikke ske ud fra, om de aktuelt kan finde et arbejde, dvs. at vurderingen er uafhængig af konjunkturerne. Vurderingen af, om borgere kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud sker på grundlag af de redskaber, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er således ikke tilstrækkeligt, at borgeren kan deltage i tilbud efter lov om social service, men der må gerne være tale om en kombination af sociale tilbud og en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Alle nye borgere i jobcentret skal som udgangspunkt placeres i matchgruppe 1, med mindre jobcentret aktivt vurderer, at der er grundlag for en placering i gruppe 2 eller 3. Ved hver kontakt med borgerne skal jobcentret tage aktivt stilling til, om borgeren fortsat er i den rigtige matchgruppe. Lige som i den nuværende matchmodel er der ingen tidsgrænse for, hvor længe borgere kan være i de enkelte matchgrupper. Men opgaven for jobcentret er at sikre en så hurtig progression som muligt i retning af matchgruppe 1 og arbejdsmarkedet. 2

3 Beskrivelse af matchgruppe 1: Jobklar Borgere skal i matchgruppe 1, når de, efter jobcentrets vurdering, er parat til at tage et arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. Sagsbehandlerens perspektiv på borgeren skal således være, at vedkommende kan være i ordinært arbejde inden for en tremåneders periode. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren om tre måneder vurderes at kunne være i et aktivt tilbud, men vejen til det ordinære job må gerne gå gennem en periode i fx virksomhedspraktik. Det er sagsbehandleren, der foretager vurderingen af, om borgeren er parat til at tage et ordinært arbejde, så vedkommende kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. I skemaet nedenfor er vist fortolkningen for de enkelte ydelsesgrupper af kravet om, at borgere i matchgruppe 1 skal være parate til at tage et arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder: 3

4 Arbejdsmarkedsperspektiv for jobklare borgere i matchgruppe 1 Modtagere af a-dagpenge Alle modtagere af a-dagpenge skal pr. definition kunne tage arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid dagen efter. Alle a-dagpegemodtagere lever således op til arbejdskravet og er pr. definition i matchgruppe 1. Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Sagsbehandlere skal vurdere, at ydelsesmodtagerne er parat til at tage et arbejde, så de kan være ude af systemet inden for tre måneder. Der skal ikke nødvendigvis være tale om et arbejde på fuld tid. Men der skal være tale om så mange timer, at borgeren ikke længere modtager offentlig forsørgelse. Modtagere af sygedagpenge Sagsbehandleren skal vurdere, at sygedagpengemodtageren inden for tre måneder er raskmeldt og ude af sygedagpengesystemet. Revalidender Modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse Borgeren deltager i det aftalte forløb i en virksomhed eller i uddannelsessystemet. Forløbet er planlagt til at skulle slutte inden for tre måneder, hvorefter borgeren kan tage et arbejde. Borgeren kan tage et fleksjob, der passer til den enkeltes arbejdsevne, inden for tre måneder. Jobklare borgere i matchgruppe 1 kan have et lidt forskelligt tidsperspektiv for, hvornår de lige præcis kan arbejde, jf. skemaet ovenfor. Men fællestrækket for dem alle er, at det kan ske inden for tre måneder. Dermed udgør de alle en væsentlig ressource i forhold til arbejdsmarkedet. Matchgruppe 1 rummer forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere samt modtagere af introduktionsydelse, der kan tage et arbejde inden for tre måneder. Der skal ikke nødvendigvis være tale om et arbejde på fuld tid, men der skal være tale om så mange timer, at de kan være ude af systemet inden for tre måneder, dvs. at de ikke længere modtager offentlig forsørgelse. Personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp, og efter de gældende regler er korrekt indplaceret i matchgruppe 1-3, vil fremover være i matchgruppe 1. Og der vil gælde de samme regler som i dag omkring 4

5 tilmelding, bekræftelse af aktiv jobsøgning, udarbejdelse cv mv. Modellen medfører således ikke, at ydelsesmodtagere bliver stillet over for nye krav. Matchgruppe 1 består også af personer på ledighedsydelse, dvs. personer der er visiteret til et fleksjob. For at være i matchgruppe 1 skal de være parat til at tage et fleksjob, der er tilpasset deres arbejdsevne, inden for tre måneder. Når borgere er i fleksjob, er de pr. definition ude af offentlig forsørgelse. Tilskuddet til fleksjob ydes nemlig som et løntilskud til virksomheden. Syge, der forventes raskmeldt inden for tre måneder skal også i matchgruppe 1. Der kan enten være tale om sygedagpengemodtagere med ukomplicerede forløb (fx et benbrud eller skader efter et let trafikuheld) eller sygedagpengemodtagere, som er ved at være klar til at arbejde efter et langvarigt og kompliceret sygdomsforløb. Det afgørende er, at personen forventes at være raskmeldt inden for tre måneder. Delvis raskmeldte skal i matchgruppe 1, hvis jobcentret vurderer, at de inden for tre måneder er raskmeldte, og kan arbejde ordinært. Revalidender skal i matchgruppe 1, hvis de følger en revalideringsplan, der forventes afsluttet inden for tre måneder. Endemålet for ethvert revalideringsforløb er således ordinært job. Hvis forløbet gennemføres som forudsat i planen, vil borgeren derfor være parat til at tage et arbejde, når forløbet er slut. Matchgruppe 1 rummer mennesker med forskellige typer relationer til arbejdsmarkedet. Nogle er nyledige og kommer i job igen efter kort tids jobsøgning eller sygdom. Andre har flere års offentlig forsørgelse bag sig og har måske problemer med arbejdsmarkedsidentitet, har dårlige danskkundskaber eller lettere psykiske problemer eller problemer med misbrug af alkohol og stoffer. Men deres problemer er ikke mere omfattende, end at de er parat til at tage et arbejde inden for tre måneder. 5

6 Eksempler på borgere i matchgruppe 1 Hans er 50 år. Han har vekslet mellem arbejde, sygdom og kontanthjælp de sidste fem år. Han er i behandling for et alkoholmisbrug. Han arbejder pt. ordinært 15 timer om ugen og får supplerende kontanthjælp. Jobcentret forventer, at han er på fuld tid inden for en måned. Lars er 34 år. Han har vekslet mellem arbejde, sygdom og kontanthjælp de sidste tre år. Han er uddannet bygningsmaler. Han afslutter et vellykket løntilskudsjob på et lager om ca. 1 måned. Eva er 53 år. Hun har modtaget ledighedsydelse i ét år. Hun har været i fleksjob i en tøjbutik, men stoppede på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. De næste to måneder er hun i virksomhedspraktik. Pia er 36 år. Hun har modtaget sygedagpenge i 3 uger. Hun er opereret for en kompliceret knæskade, som hun pådrog sig på en skiferie. Planen er, at hun starter igen på jobbet om 1 uge. Langvarig offentlig forsørgelse og manglende arbejdsmarkedsidentitet er ikke i sig selv et argument for placering i andre matchgrupper end 1. Der kan nemlig være mange årsager til, at mennesker i længere perioder står uden for arbejdsmarkedet. Fx kan der være tale om personer med psykiske problemer, som efter mange års sygdom har fået den rette behandling. Eller misbrugere, som efter et behandlingstilbud er blevet stoffri eller har fået kontrol over deres misbrug. Når jobcentret matcher borgerne, er det vigtigt, at fortidens problemer ikke skygger for fremtidens jobmuligheder. Der skal tages udgangspunkt i situationen her og nu. Ovenstående betyder ikke, at perioden på offentlig forsørgelse er irrelevant. Det er den langtfra. Men den er og bliver kun et pejlemærke og må ikke være udslagsgivende for matchningen. I forbindelse med implementering af den nye matchmodel i kommunernes it-system vil der blive udviklet en ny funktionalitet, så det bliver enkelt og hurtigt for jobcentrene at danne sig et overblik over, hvor længe borgerne har været forsørget af det offentlige. Dette pejlemærke kan især gøre nytte i indsatsplanlægningen. 6

7 Et pejlemærke for forsørgelseshistorikken Chancerne for at få et arbejde afhænger bl.a. af, hvor længe man har modtaget offentlig forsørgelse. Jo længere tid på offentlig forsørgelse, jo vanskeligere er det som udgangspunkt at få job. At det forholder sig sådan er der uanset om man ser på ledige eller syge solid dokumentation for. Derfor får jobcentrene med den nye matchmodel automatisk information om, hvor længe borgeren har været forsørget af det offentlige. Konkret vil jobcenteret kunne se om borgeren har været på sammenhængende offentlig forsørgelse i op til tre måneder, mellem tre og tolv måneder eller om den sammenlagte forsørgelsesperiode har været længere end tolv måneder. Pejlemærket bruges ikke til at fastsætte, hvilke matchgruppe borgeren skal placeres i. Det bruges, når indsatsen over for borgeren skal tilrettelægges. Eksempel: For en nyledig på kontanthjælp vil det af pejlemærket fremgå at vedkommende har været på offentlig forsørgelse i mindre end tre måneder..det er derfor sandsynligt, at en effektiv modtagelse i jobcentret med fokus på ledige stillinger og jobsøgning er nok. Viser pejlemærket derimod, at borgeren har været forsørget i mellem tre og tolv måneder kan der formentlig være behov for en stærkere indsats fra jobcentrets side Manglende afklaring af helbredsmæssige problemer er ikke et argument for placering i en anden matchgruppe end 1. Mange overførselsmodtagere har ligesom en del personer på det ordinære arbejdsmarked problemer med bevægeapparatet, psykiske problemer eller andet. Manglende afklaring af de eventuelle bagvedliggende lidelser må ikke skygge for en aktiv indsats og jobstrategi i forhold til borgeren. Kun hvis problemerne er så alvorlige, at borgeren ikke forventes at være parat til at kunne tage et ordinært arbejde inden for tre måneder, skal vedkommende i en anden matchgruppe end 1. I den sammenhæng bør det spille ind, at det at få et arbejde og blive en del af det almindelige samfundsliv kan bidrage til, at borgeren får det bedre. Indsats for jobklare borgere i matchgruppe 1 Generelt om indsatsen for alle matchgrupper gælder, at den administrative matchmodel ikke må udgøre en barriere for den indsats, som borgeren får. Borgerne i matchgruppe 1 er alle jobklare, men der er tale om mennesker med forskellige typer relationer til arbejdsmarkedet. Derfor er der forskel på den beskæftigelsesrettede indsats, der skal ydes over for borgerne. 7

8 Det skal understreges, at der ikke er sat grænser for, hvor lange tilbud der kan gives til borgere i matchgruppe 1. At sagsbehandleren skal vurdere, at de jobklare borgere kan være ude af systemet inden for tre måneder, betyder ikke, at de afgivne tilbud højst må have en varighed på tre måneder. Tilbuddene må have den varighed, som sagsbehandlerne i den konkrete situation skønner, er den rette. Beskrivelse af matchgruppe 2: Indsatsklar Borgere, der ikke er parat til at tage et arbejde inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, skal i matchgruppe 2. Det er ikke afgørende, om jobcentret aktuelt har det rigtige tilbud til borgeren det afgørende er, at vedkommende har de ressourcer, der skal til, for at kunne deltage i et tilbud. Det er heller ikke afgørende, hvor mange timer borgeren kan deltage i et tilbud. Borgere i matchgruppe 2 har begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. Deres problemer betyder, at de ikke kan tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for tre måneder. Nogle kan måske allerede nu arbejde i mindre omfang, men der er under alle omstændigheder tale om så få timer, at de fortsat modtager offentlig forsørgelse. Andre kan pt. slet ikke arbejde. Men alle kan, efter jobcenterets vurdering, deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. 8

9 Arbejdsmarkedsperspektiv for borgere i matchgruppe 2 Modtagere af a-dagpenge Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Modtagere af sygedagpenge Pt. kan de ikke arbejde, eller de kan kun arbejde så få timer, at de fortsat forventes at modtager offentlig forsørgelse om tre måneder. Sygedagpengemodtagerne har ikke udsigt til at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for tre måneder dog kan nogle arbejde med en delvis raskmelding. Der er risiko for et langvarigt forløb, hvor arbejdsevnen kan blive truet. Revalidender Modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse Borgeren deltager i det aftalte forløb i en virksomhed eller i uddannelsessystemet. Men der er mere end tre måneder til, at forløbet afsluttes, dvs. at der er mere end tre måneder til, at borgeren kan tage et arbejde. Borgeren kan ikke tage et fleksjob inden for tre måneder, fx fordi vedkommende er syg med en uafklaret diagnose, hvor der er tvivl om varigheden. Matchgruppe 2 rummer kontant- og starthjælpsmodtagere samt modtagere af introduktionsydelse, der er ikke-arbejdsmarkedsparate. Personer på disse ydelser, der efter de gældende regler hører til i matchgruppe 4, vil fremover typisk være i matchgruppe 2. Og personerne vil have de samme rettigheder og pligter som i dag, fx med hensyn til aktivering. Matchgruppe 2 rummer fx kontanthjælpsmodtagere med et aktivt misbrug af stoffer eller alkohol eller utilpassede unge. Sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 har risiko for et langvarigt sygeforløb, hvor arbejdsevnen eventuelt kan blive truet. Der kan være usikkerhed om diagnosen eller alvorligheden af denne og dermed også om sygdommens varighed. Der kan fx være tale om psykisk lidelse eller diffuse smerte- og træthedstilstande, hvor man ikke på forhånd kan udelukke, at forløbet bliver kompliceret og så langvarigt, at det bringer tilknytningen til arbejdsmarkedet i fare. Nogle sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 har trods deres sygdom en delvis raskmelding, men jobcentret vurderer, at der er mere end tre måneder til, at de er helt ude af sygedagpengesystemet. Når der er mindre end tre måneder til, skal borgeren flyttes til matchgruppe 1. 9

10 Personer, der er visiteret til fleksjob, og som er placeret i matchgruppe 2, har pt. så store problemer, at de ikke kan tage et fleksjob inden for tre måneder. Problemerne er dog ikke mere alvorlige, end at de kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud 1. Eksempler på indsatsklare borgere i matchgruppe 2 Ulla er 46 år. Hun har vekslet mellem arbejde og kontanthjælp de sidste fem år. Hun har 10. klasses afgangseksamen samt EFG kontor. Hun har tidligere arbejdet en del år på kontor og har butikserfaring. Hendes økonomi er kaotisk. Hun er alene med to børn, har et alkoholmisbrug og et svagt netværk. Hun er pt. i tilbud i et virksomhedscenter i detailhandlen. Hun har stort fravær. Erik er 31 år. Han har modtaget ledighedsydelse i fem måneder. Han er fyret fra fleksjob på grund af hyppige udeblivelser og meget sygdom. Han har været i afklaringsforløb i fire måneder med henblik på opstart i virksomhedspraktik. Også der har der været mange udeblivelser og sygemeldinger. Fatima er 24 år. Hun har modtaget introduktionsydelse i knap tre år, heraf to år med barsel. Hun kom til Danmark som 22-årig. Hun er analfabet og kan derfor hverken læse eller skrive sit modersmål. Hun får danskundervisning, men givet det svage boglige udgangspunkt mener sprogskolen, at det er nødvendigt med et langt forløb, for at hun kan begå sig på dansk. Udover danskundervisningen er hun i virksomhedspraktik i et rengøringsfirma nogle få timer om ugen. Helene er 42 år. Hun har modtaget sygedagpenge i 26 uger. Hun klager over store smerter mange steder i kroppen og er blevet undersøgt af flere speciallæger. Der er ingen alvorlige objektive fund, men der udestår en række yderligere undersøgelser. Hun har tidligere deltaget i arbejdsprøvning, men det måtte opgives på grund af sygdom. Der er dog netop aftalt en delvis raskmelding 5 timer om ugen med den hidtidige arbejdsgiver. Så længe en borger er under afklaring eller arbejdsprøvning evt. med henblik på indstilling til førtidspension skal vedkommende blive i matchgruppe 2. Hvis jobcentret indstiller en borger til førtidspension, skal 1 Med initiativerne fra Handlingsplan om sygefravær fra juni 2008, der er omsat til ændringer i sygedagpengeloven, kan jobcentrene fremover give tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats evt. kombineret med behandling til modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og særlig ydelse. 10

11 sagsbehandleren vurdere, hvorvidt personen kan deltage i et aktivt tilbud, indtil afgørelse om førtidspension foreligger. Hvis svaret er ja, bliver personen i match 2, hvis nej flyttes vedkommende til matchgruppe 3 og bliver der, indtil der er truffet afgørelse i førtidspensionssagen. Indsats for indsatsklare borgere i matchgruppe 2 Hvis muligt, bør der i forhold til sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 iværksættes en delvis raskmelding, så borgeren gradvist kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Generelt skal borgere i matchgruppe 2 som nævnt kunne deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Da der er tale om en sammensat gruppe, vil der imidlertid være tale om at bruge en bred vifte af tilbud inden for rammerne af denne lov. For nogle borgere kan første skridt være samtaler hos en psykolog, kostvejledning eller motion når blot disse aktiviteter er en del af en plan med et beskæftigelsesrettet indhold. Andre borgere kan måske starte direkte i et forløb i en virksomhed. For alle har indsatsen imidlertid samme endemål, nemlig en bevægelse i retning af arbejdsmarkedet. For nogle kan vejen være lang. Andre bliver måske allerede vurderet jobklare ved næste jobsamtale og kan flyttes til matchgruppe 1. Eller de kan gå direkte fra en delvis raskmelding i fuld beskæftigelse. Beskrivelse af matchgruppe 3: Midlertidigt passiv Matchgruppe 3 er for borgere med så alvorlige problemer, at de hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De er midlertidigt passive og er automatisk fritaget fra rådighed og aktivering. Matchgruppe 3 er således den eneste gruppe, som jobcentret ikke skal tilbyde aktivering, men kun samtaler. Det drejer sig fx om modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, som har alvorlige psykiske problemer eller alvorlige problemer med misbrug. Eller personer med alvorlig og langvarig sygdom. Der vil typisk være tale om en klar diagnose, fx kræft, med et meget indgribende og/eller invaliderende behandlingsforløb. Der er risiko for, at arbejdsevnen nedsættes. 11

12 Eksempler på borgere i matchgruppe 3 Asma er 43 år. Hun har fået introduktionsydelse i tre år. Hun har PTSD, taler ikke dansk, har søvnproblemer og depression og er i psykiatrisk behandling. Hun forlader meget nødigt hjemmet. Hun er afklaret fra jobcentrets side, og jobcentret har indstillet hende til førtidspension. Anja er 20 år. Hun har fået kontanthjælp i to år. Hun har en personlighedsforstyrrelse. Hun er i botilbud og deltager der i en aktivitet efter lov om social service. Selv inden for disse beskyttede rammer er hun dog kun i stand til at deltage i aktiviteten nogle få timer om ugen. Jimmy er 26 år. Han har fået kontanthjælp i otte år. Han har ingen erhvervserfaring og uddannelse heller ikke folkeskolens afgangseksamen. Han har et alvorligt blandingsmisbrug og har alvorlig epilepsi. Han er ofte indlagt med voldsomme epilepsianfald. Han er smidt ud fra misbrugsbehandling, og jobcentret kan kun komme i kontakt med ham, når han er indlagt. Anders er 59 år. Han har fremskreden lungekræft og har en meget dårlig prognose. Han er pt. indlagt. Indsats for midlertidigt passive borgere i matchgruppe 3 Borgere i matchgruppe 3 skal som den eneste gruppe i jobcentret ikke have beskæftigelsesrettede tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret skal dog være i løbende kontakt med borgere i matchgruppe 3, jf. de almindelige krav i loven om samtaler og opfølgning. Disse samtaler tjener et vigtigt formål, idet de blandt andet skal bidrage til at afklare, om og i givet fald hvornår borgeren er klar til en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Målet er at flytte borgerne fra matchgruppe 3 og i retning mod arbejdsmarkedet. I forbindelse med kontaktforløbet bør jobcentret være opmærksom på mulighederne for at hjælpe borgerne til en hurtig vej gennem sundhedssystemet. Det kan nemlig bane vej for en aktiv indsats, som peger frem mod arbejdsmarkedet. Hvis der f.eks. er lang ventetid på diagnosticering, kan jobcentret hjælpe borgeren med at få afklaret, om der findes steder, hvor ventetiden er kortere. Jobcentret kan også overveje, om det samlet set kunne være en fordel for kommunen at betale for undersøgelsen, frem for at den syge venter i lang tid. 12

13 Ved at spille en aktiv rolle kan jobcentret således bidrage til, at det langt tidligere end ellers bliver muligt at give en aktiv indsats og dermed flytte borgerne til matchgruppe 2. Jobcentret bør også være opmærksom på, at kommunerne, jf. lov om social service, har en række muligheder for og forpligtelser til at yde en indsats over for disse borgere, jf. boksen. Indsatsen foregår blot uden for jobcentrets regi. Jobcentret skal inddrage de sociale myndigheder i kommunen, når en borger har behov for en indsats fra sundhedsvæsnet eller en indsats af social karakter fra andre dele af kommunen. Mulighederne i lov om social service Kommunerne kan give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning (fra 102). Kommunerne skal tilbyde: 1) en særlig indsats til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er blandt andet at forebygge, at problemerne forværres, at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder og at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje (fra 81). 2) behandling af stofmisbrugere inden for to uger (fra 101). 3) beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Kommunen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer (fra 103). 4) aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene (fra 104). At borgere i matchgruppe 3 ikke skal have beskæftigelsesrettede aktive tilbud er således på ingen måde ensbetydende med, at der ikke skal ydes en indsats over for dem. 13

14 Oversigt over placering af borgere i ny matchmodel Matchgruppe 1: Jobklar Matchgruppe 2: Indsatsklar Matchgruppe 3: Midlertidigt passive A-dagpengemodtagere Kan tage arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Kan tage et ordinært arbejde inden for tre måneder. Arbejdes forventes at have et omfang, så borgeren er ude af offentlig forsørgelse Borgeren kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, men kan ikke arbejde i et omfang, der bringer vedkommende ud af offentlig forsørgelse inden for tre måneder. Personen kan hverken arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Modtagere af sygedagpenge Personer med glatsag. De forventes at være ude af systemet inden for tre måneder Personer med risikosag. Der er usikkerhed om diagnose, varighed og konsekvens Alvorligt syge med en diagnose, der normalt fører til langvarig sygdom Personer i revalideringsforløb (uanset ydelse) Følger det planlagte revalideringsforløb, som afsluttes inden for tre måneder Følger det planlagte revalideringsforløb. Der er mere end tre måneder til, at forløbet afsluttes Modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse (visiterede til fleksjob) Personen kan tage et fleksjob, der er tilpasset deres arbejdsevne, inden for tre måneder Personen kan ikke tage et fleksjob inden for de næste tre måneder, men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud Personen kan hverken arbejde i fleksjob eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud Note: Borgere i forrevalidering matches ligesom revalidender. Hvorfor en ny matchmodel? I forhold til den nuværende matchmodel er der med den nye model tale om en videreudvikling og en fremtidssikring. Den nuværende model har på mange måder virket efter hensigten. Den har både bidraget til at skabe et fælles sprog i jobcentrene og til at skabe en ny systematik i vurderingen af borgerne. Det har imidlertid vist sig, at borgerne i for høj grad indplaceres efter andre kriterier end deres beskæftigelsesudsigter. Desuden lever matchmodellen ikke længere op til de krav, som jobcentrene med rette kan stille til et arbejdsredskab. Et væsentligt problem med den nuværende matchmodel er en stor uforklarlig variation i matchningen på tværs af sammenlignelige jobcentre. Det er et signal om, at modellen har nogle uhensigtsmæssigheder. Figuren 14

15 nedenfor viser, hvor stor en del af kontanthjælpsmodtagerne, som jobcentret har vurderet til at være arbejdsmarkedsparate (matchgruppe 1-3). Jobcentrene er fordelt på 10 jobcenterklynger, inden for hvilke jobcentrene er sammenlignelige. Som figuren viser, er der inden for klyngerne meget store forskelle på, hvor stor en del af kontanthjælpsmodtagerne, der er kategoriseret som arbejdsmarkedsparate. Fx er der inden for klynge 8 et jobcenter, der vurderer 85 pct. som ikke-arbejdsmarkedsparate, mens et andet mener, at det gør sig gældende for 40 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. Andel kontanthjælpsmodtager, der er ikke-arbejdsmarkedsparate (1. kvartal 2009) Kilde: Jobindsats.dk. Note: Jobcentrene inden for hver af de ti klynger har en række grundlæggende træk til fælles. Disse fællestræk har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Når jobcentret sammenlignes med jobcentre med samme rammevilkår, skyldes de forskelle man finder i jobcentrenes resultater mv., ikke, at jobcentrene har forskellige rammevilkår. Forskellene kan blandt andet skyldes forskellig praksis og indsats. SFI har i gennemført en kvalitativ undersøgelse af, hvordan kommunale sagsbehandlere i ti kommuner matcher borgere. Konklusionen er, at sagsbehandlerne går rimeligt systematisk til værks, når de matcher. Men konklusionen er også, at deres vurdering undertiden er påvirket af en række andre forhold end lige netop borgerens 2 Arbejdsmarkedsparat eller ej? en kvalitativ undersøgelse af visitationen af kontanthjælpsmodtagere i ti kommuner, SFI

16 beskæftigelsespotentiale. Fx har kommunens udbud af tilbud til hhv. arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate betydning for, hvordan sagsbehandlerne matcher. Det har også betydning, om jobsituationen er god eller mindre god. Er konjunkturerne gode, er der en tendens til, at flere vurderes til at være arbejdsmarkedsparate. Det kan også spille ind på matchningen, om sagsbehandleren ønsker at få sat gang i en sag, eller evt. det modsatte. Og det kan have betydning, at en eventuel ændring af matchgruppen medfører en krævende overdragelsesproces til en sagsbehandler i en anden afdeling. Den store variation i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere inden for klyngerne er problematisk på to måder. Den er problematisk, fordi borgere risikerer forskelsbehandling grundet bopæl, idet jobcentrene tilsyneladende vurderer ensartede problemer forskelligt. Og den er problematisk, fordi kommunerne ikke kan skabe sig et ordentligt overblik over det faktiske udbud af arbejdskraft. Der er behov for, at modellen ændres, så den i højere grad understøtter en systematisk og ensartet kategorisering på tværs af jobcentre. Et yderligere problem med den nuværende matchmodel er, at den er udviklet, før jobcentrene blev etableret. Den dækker derfor kun en del af de borgere, som jobcentret har med at gøre. Situationen i dag er således den, at der gælder forskellige matchkategorier for forskellige grupper, og at nogle grupper slet ikke matches: 16

17 Forskellige typer visitation alt efter ydelse Fem matchkategorier Tre visitationskategorier Ingen visitation A-dagpenge Kontanthjælp X X Starthjælp X Sygedagpenge X Introduktionsydelse X Revalidering (alle ydelser) X Ledighedsydelse og særlig ydelse X Strukturen på beskæftigelsesområdet er ganske enkelt løbet fra matchmodellen i sin nuværende udformning. Fordele ved den nye model For jobcentrene kan det være udfordrende at omlægge matchmodellen. Når det alligevel er besværet værd, skyldes det, at den nye matchmodel er mere simpel, ubureaukratisk og præcis end den, der benyttes i dag. Hertil kommer, at den som noget helt centralt får synliggjort alle de overførselsmodtagere, der kan bidrage på arbejdsmarkedet uanset hvilken ydelse de modtager. En enkel model At gå fra fem til tre matchgrupper medfører i sig selv, at matchmodellen bliver mere enkel og lettere at arbejde med. I den nuværende model skal jobcentrene, for visse grupper, skelne mellem fem kategorier, nemlig umiddelbar match, høj grad af match, delvis match, lav grad af match og ingen match. Fremover kan jobcentrene, som nævnt, lade to grundlæggende spørgsmål være styrende for, hvor borgeren indplaceres. En præcis og ubureaukratisk model En fælles matchmodel for alle grupper i jobcentret giver en mere præcis matchning. Fremover skal alle borgere, uanset forsørgelsesgrundlag, matches ud fra de samme kriterier. På den måde giver modellen et fælles sprog og en fælles referenceramme for alle på tværs af ydelser/målgrupper. Det bliver lettere at matche borgerne både fordi 17

18 modellen er ens for alle, og fordi kategorierne er mere simple og klart definerede. En model, der gør arbejdskraftpotentialet synligt Den nuværende matchmodel lægger op til en snæver afgræsning af arbejdsudbud og arbejdskraftpotentiale. Det er i realiteten afgrænset til personer i matchgruppe 1-3, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp. Modellen blev udviklet i en tid, hvor der ikke var det samme fokus som i dag på arbejdsudbuddet blandt andre grupper, herunder syge, personer med handicap og flygtninge. Der er siden da skabt større klarhed over, at mange syge kan arbejde delvist, og at vejen til helbredelse ofte går gennem arbejde. Samtidig er der kommet mere fokus på, at personer med handicap og andre problemer fx manglende danskkundskaber eller misbrug med den rette hjælp kan være en værdifuld arbejdskraft. Den nye matchmodel synliggør alle de mennesker, der kan bidrage på arbejdsmarkedet inden for tre måneder. Man skal ikke længere modtage bestemte ydelser a-dagpenge, kontanthjælp og starthjælp for at blive opfattet som en del af arbejdskraftpotentialet. Fremover bliver det afgørende, om man kan arbejde inden for en veldefineret tidsramme og har udsigt til at kunne forsørge sig selv. Personer, der modtager sygedagpenge og ledighedsydelse, vil ofte kunne arbejde nu eller inden for kort tid. Det samme gælder revalidender, der er tæt på at afslutte deres revalideringsforløb. Og de vil fremover blive opfattet som en del af arbejdskraftpotentialet. Med den nye matchmodel får jobcentrene således et langt mere præcist overblik over, hvor mange mennesker der kan komme i arbejde på kortere sigt. Det skal understreges, at der ikke sker ændringer i de formelle rettigheder og pligter, der gælder for de enkelte grupper. Dette understreges af, at den nye matchmodel ikke kræver lovændring. 18

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Cases til tværgående øvelse alle matchgrupper

Cases til tværgående øvelse alle matchgrupper Cases til tværgående øvelse alle matchgrupper Sag nummer 1 1) Køn Kvinde 2) Alder 53 år 4) Varighed af offentlig forsørgelse (fra Seks måneder Har gennemført folkeskole og er uddannet inden for kontor.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse

Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse Januar marts 2010 Velkommen og præsentation - 2 - Velkommen og præsentation Kort præsentationsrunde Formålet med i dag Viden Forståelse Anvendelse

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Ud af 1. kontanthjælpsmodtagere har omkring 3. modtaget kontanthjælp i mere end 3 år. Heraf har knap 9. personer modtaget kontanthjælp i mere

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Høringssvar: Udkast til nye bekendtgørelser m.v. som følge af den nye matchmodel

Høringssvar: Udkast til nye bekendtgørelser m.v. som følge af den nye matchmodel Arbejdsmarkedsstyrelsen Via e-mail Høringssvar: Udkast til nye bekendtgørelser m.v. som følge af den nye matchmodel KL er grundlæggende enig i ambitionen om at tilvejebringe klarhed og helhed i brugen

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere