gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder."

Transkript

1 Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse er led i, at de tre funktionæroverenskomster indgået mellem Jyllands- Posten A/S og er bortfaldet, jf. protokollat af 15. januar 2003, og at de tre tiltrædelsesaftaler til Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og gældende for A/S Dagbladet Politiken med ikrafttræden henholdsvis 1. januar 2000,1. februar 1987 for Politikens redaktion mv. og 1. februar 1987 for Ekstra Bladets redaktion bortfalder med underskrivelsen af nærværende protokollat. Parterne er enige om, at den faste løn for medarbejdere omfattet af nærværende tiltrædelse ikke nedsættes i forbindelse med fusionen mellem Jyllands-Posten A/S og A/S Dagbladet Politiken eller nærværende tiltrædelsesaftale. Undtaget herfra er de forhold, der er aftalt i tiltrædelsesaftalen eller de protokollater, der er indgået samme dato. Fremtidige nedsættelser af lønnen som følge af individuelle stillingsændringer er ligeledes undtaget. For funktionærer ansat ved Jyllands-Posten A/S før 1. januar 2003 kan der kun ske nedsættelse af den faste løn ved fjernelse af jobtillæg givet efter 1. januar 1998Jf. protokollat af 3. februar 1998 mellem Jyllands-Posten A/S og HK-Klubben på Jyllands-Posten. Pktl I forbindelse med tiltrædelsen er der mellem de lokale parter indgået en husaftale med almindelig opsigelsesbestemmelse. Pkt. 2 Virksomhedens eksisterende pensionsordninger fortsætter. Det lægges til grund, at virksomhedens aftale med PFA Pension til hver en tid overholder de regler for sammensætning af ydelserne, som følger af Funktionæroverenskomstens pensionsordning i FunktionærPension. Virksomheden kan ved skriftlig aftale med PFA Pension overdrage ansvaret herfor til pensionsselskabet. Medarbejdere, der pr. 1. januar 2003 havde et større pensionsbidrag (arbejdsgiverbidrag og/eller medarbejderbidrag) end foreskrevet i Funktionæroverenskomsten fortsætter med uændrede bidrag så længe de overenskomstfastsatte bidrag er mindre. For funktionærer ansat på Politikens og Ekstra Bladets redaktioner før 1. august 2003 gælder dog, at de fortsat kan opnå det hidtidigt gældende pensionsbidrag når de opfylder de hidtidige betingelser, dvs. 1 års anciennitet og en alder af 30 år. Timelønnede studentermedhjælpere med under 15 timers gennemsnitligt ugentligt arbejde, regnet over en 6 måneders periode er ikke berettiget til pensionsbidrag.

2 Pkt.3 Medarbejdere ansat før 1. januar 2003 bevarer deres individuelle ferierettigheder opnået i henhold til de hidtidige aftaler på det niveau, der for den enkelte medarbejder var gældende i ferieåret 2003/04. Der kan ikke herefter optjenes yderligere anciennitetsferie i henhold til de hidtidige aftaler. For funktionærer ansat på Politikens og Ekstra Bladets redaktioner før 1. januar 2002 gælder dog, at de fortsat kan optjene 1 ekstra uges ferie efter 10 års anciennitet. De første 5 uger betragtes som ferie i henhold til Ferieloven. Den 6. uge betragtes som feriefridage i henhold til Funktionæroverenskomsten. Ferie herudover bevares for de pågældende medarbejdere så længe ferie eller feriefridage i henhold til Ferielov og Funktionæroverenskomsten er kortere end det der gældende for den enkelte af de pågældende medarbejdere. Pkt.4 Udover ferie med gage udbetales til alle månedslønnede funktionærer - sammen med gagen for april - et kontant ferietillæg på VÅ% af den i det forudgående kalenderår indtjente ferieberettigende gage. Det kontante ferietillæg er gældende, indtil der ved lovgivning eller i arbejdsmarkedets overenskomster måtte blive aftalt ferietillæg herudover. Medarbejdere, der pr. 1. januar 2003 har et højere kontant ferietillæg vil kunne bevare dette som et individuelt "gode fastsat i ansættelsesbeviset Pkt.5 Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er fridage i det omfang, arbejdet tillader. De, der har vagt på disse dage, honoreres efter reglerne om overarbejde. Timelønnede studentermedhjælpere honoreres med deres normale timeløn samt tillæg i henhold til 7 i Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og. Pkt.6 En medarbejder, der i henhold til lov om ligebehandling mv-. er fraværende fra arbejde pga. barsel/adoption, er berettiget til sin normale løn på følgende betingelser: I forbindelse med en kvindelig medarbejders graviditet og barsel/adoption ydes fuld løn under orlov, dog tidligst 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Der ydes endvidere fuld løn under: a. Fædreorlov i op til 2 uger inden udløbet af de 14 ugers barselsorlov b. Forældreorlov i op 12 uger i ugerne efter fødslen. Hvis begge forældre er ansat på virksomheden, kan de dele forældreorloven, eller de kan holde orlov samtidig. Der kan højst betales fuld løn i 12 uger tilsammen for begge forældre.

3 Virksomhedens pligt til at yde fuld løn er betinget af, at medarbejderen efter kapitel 7 i lov om dagpenge i fraværsperioden er berettiget til fulde dagpenge, som refunderes virksomheden. Ved adoption er det ligeledes en betingelse, at den adoptionsundersøgende myndighed bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller skal være i hjemmet. Pkt. 7 t Idet der anerkendes, at abonnementssælgere/telemarketingkonsulenter er omfattet af overenskomstens område, jævnfør 1, er der enighed om, at abonnementssælger/ telemarketingkonsulenter omfattes af følgende bestemmelser: 9. stk. 2 Opsigelsesvarsler for ikke-funktionærer 10 Ferie 14 Ansættelsesbevis 15 Valg af tillidsrepræsentant 16 Tillidsrepræsentantens opgaver 17 Afskedigelse af tillidsrepræsentant 18 Regler for behandling af uoverensstemmelser 22 Samarbejde 24 Overenskomstens varighed HlMndustri Danske Dagblades Forings Forhandlingsorgamsatxon tydåm-^-; Udgiverselskab A/S

4 Husaftale for medarbejdere ansat hos Det Fælles Udgiverselskab A/S i henhold til Funktionæroverenskomsten mellem DDFF oghkændustri Pktl Overenskomstens sats (i 7, stk. 1), skal for hverdage omfatte hverdage i tiden kl kl Denne særbestemmelse bortfalder, såfremt overenskomstens tillæg for arbejde på lørdage udvides til at dække flere timer i døgnet. Pkt 2 Overenskomsten bestemmelse om 50% honorering for overarbejde gælder kun for de første 2 timer. Besked om, at overarbejde skal finde sted, gives så tidligt som muligt - helst dagen før. Varsles der med mindre end 6 timer før normal arbejdstids ophør, udgør tillægget 100%. Ved overarbejde udover 3 timer om aftenen gives % times betalt spisepause (medregnes i overarbejdstiden). Funktionæren har da ret til for Det Fælles Udgiverselskab A/S regning i kantinen at spise dagens almindelige middag med dessert, øl og kaffe. Betaling finder sted med en af afdelingschefen i forvejen påtegnet rekvisition. Pkt. 3 Der refunderes de nødvendige fortæringsudgifter i forbindelse med rejser efter regning, i overensstemmelse med gældende regler herom. Det indebærer, at rejseudgifter skal dokumenteres ved indlevering af originalbilag. Pkt. 4 Telefontilskud og kørselsordninger mv. aftales individuelt med de medarbejdere, hvor sådanne ordninger i henhold til virksomhedens vurdering er arbejdsmæssigt begrundet. Pkt. 5 Ved fastsættelse af jubilæumsdage regnes ancienniteten fra ansættelsesdagen, uanset om den pågældende har været 14-dages eller månedslønnet. For personale, der før fastansættelsen har været vikarer med afbrydelser, regnes ancienniteten fra det tidspunkt, hvor uafbrudt ansættelse (eventuelt på deltid) er påbegyndt års jubilarer modtager kr samt 1 fridag - 40 års jubilarer modtager kr samt 1 fridag - 50 års jubilarer modtager kr samt i fridag

5 De nævnte jubilæumsgratialer gælder for fuldtidsansatte. Deltidsansatte modtager et forholdsmæssigt beløb. Pkt 6 Ved strukturændringer i forbindelse med rationalisering, overgang til ny teknik, produktionsnedgang og lignende, der medfører nedlæggelse af arbejdspladser, ydes der til funktionærer, der er fyldt 50 år (men som på fratrædelsestidspunktet ikke er fyldt 65 år), og som har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mindst 10 år en godtgørelse svarende til 3 måneders gage excl. Pension og andre tillæg. Pkt. 7 I stedet for funktionærlovens 8 gælder følgende: Dør en funktionær i ansættelsestiden, tilkommer der funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, overfor hvem funktionæren har forsørgelsespligt, 3 måneders løn når funktionæren ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i 1 år. Hvis funktionæren har været ansat mindre end 1 år, udbetales 1 måneds løn. Juridisk dokumenteret samlever sidestilles med ægtefælle. Pkt. 8 Nærværende husaftale, der af hver af parterne kan opsiges med 3 måneders varsel, er indgået under forbehold af organisationernes godkendelse. Fc(n medarbejdere ansat i henhold til Funktionæroverenskomsten ved Det Fælles Udgiverselskab A/S LMT Fælles Udgiverselskab A/S

6 Protokollat om tillidsrepræsentanter for funktionærer ved Det Fælles Udgiverselskab A7S A/S pr. 1. januar 2003 om valg af tillidsrepræsentanter aftalt, at de nuværende reg- ^ ler/muligheder for valg af tillidsrepræsentanter fortsætter uændret frem til den L juli 2006 med mindre man forinden opnår enighed om en ændring jf. nedenfor. Efter overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2004 optages drøftelser om den fremtidige tillidsrepræsentantstruktur for funktionærer ansat ved Det Fælles Udgiverseiskab A/S under hensyn dels til virksomhedens størrelse og geografiske struktur og dels til de på det tidspunkt overenskomstmæssigt gældende tillidsrepræsentantbestemmelser. De lokale parter kan anmode organisationerne om at bistå ved disse forhandlinger. Ledelsen har tilkendegivet, at man som led i disse forhandlinger vil være indstillet på at acceptere 3+3 tillidsrepræsentanter (heraf 1 fællestillidsrepræsentant) indenfor funktionæroverenskomstens dækningsområde på Det Fælles Udgiverselskab A/S. \cgemf Éanske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation ^U^-*-^ Det! Hælles Udgiverselskab A/S

7 Protokollat om tillæg for arbejde på særlige tidspunkter hos Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt en 2-årig overgangsordning for fastansatte månedslønnede medarbejdere om betaling af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Overgangsordningen gælder kun for medarbejdere, der var ansat på Jyllands-Posten før den 1. januar Iperioden 1. januar 2003 til 15. februar 2004 udbetales tillæg for forskudt arbejdstid i henhold til 5, stk. 3 i hidtil gældende overenskomst mellem Jyllands-Posten og for HK-klubben på Jyllands-Posten. Pr. 16. februar 2004 og fremover udbetales tillæg for arbejde på hverdage i tidsrummet kl i henhold til 7 i Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og. Fra 16. februar 2004 til 15. februar 2005 udbetales tillæg for forskudt tid for arbejde på hverdage i tidsrummet kl samt for arbejde på lørdage, søndage og helligdage i henhold til 5, stk. 3 i hidtil gældende overenskomst mellem Jyllands-Posten og HK/Industn for HK-klubben på Jyllands-Posten. Fra 16 februar 2005 til 15. februar 2006 nedsættes tillæg for forskudt tid for arbejde på hverdage i tidsrummet kl samt for arbejde på lørdage, søndage og helligdage Ul halvdelen afsatserne i henhold til 5, stk. 3 i hidtil gældende overenskomst mellem Jyllands- Posten og for HK-klubben på Jyllands-Posten. Fra 16. februar 2006 betales alene tillæg i henhold til 7 i Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og. Nærværende aftale er ikke til hinder for at der med den enkelte medarbejder kan indgås aftale om funktionsløn, jf. 7, stk. 4 i Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og. " Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation 'ét Fælles Udgiverselskab A/S

8 Protokollat om arbejdstid lios Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt Pktl I konsekvens af, at den i overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid på 37 timer gælder for alle fuldtidsansatte medarbejdere vil medarbejdere, der var fast ansat på deltid bos Jyllands- Posten før 1. januar 2003 skulle vælge mellem a. at fastholde en uændret arbejdstid og en lønnedgang svarende til den lavere deltidsbrøk eller b. fastholde uændret månedsløn og forøge arbejdstiden således at deltidsbrøken er uændret. Meddelelse herom skal gives til personalekontoret senest den 1. november 2003, hvorefter ændringen vil træde i kraft med virkning fra 1.februar Ved manglende rettidigt svar vil mulighed a. blive benyttet. Pkt 2 For funktionærer, der var ansat hos Jyllands-Posten før 1. januar 2003 med arbejdssted på Grøndalsvej, 8260 Viby J, gælder at de fortsat har ret til 2 betalte kaffepauser å 15 minutters varighed. Denne bestemmelse kan ændres ved lokal enighed uden organisationernes indblanding. Efter den 1. juli 2007 kan bestemmelsen opsiges af hver af de lokale parter med 3 måneders varsel. %th> Danske dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Det Fælles Udgiverselskab A/S

9 Protokollat om orlov/fratrædelsesløa hos Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt, at for funktionærer ansat før 1. januar 2003 hos Jyllands- Posten fastholdes de hidtidige overenskomstfastsatte ordninger om orlov/fratrædelsesløn på det niveau, der for den enkelte medarbejder var gældende pr. 1. januar Der kan ikke herefter opspares yderligere orlov. De medarbejdere, der gør brug af deres orlov kan ikke efterfølgende modtage en fratrædelsesgodtgørelse jf. husaftalebestemmelse om afskedigelse i forbindelse med rationalisering, overgang til ny teknik, produktionsnedgang og lignende. Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Det Fælles Udgiverselskab A/S

10 Protokollat om budledere hos Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt, at de budledere, der var ansat hos Jyllands-Posten i henhold til overenskomst mellem Jyllands-Posten A/S og for Inspektørforeningen på Jyllands-Posten før den 1. januar 2003, er omfattet af tiltrædelsen til Funktionæroverenskomsten. Fremtidige ansættelser af budledere vil ske uden for overenskomsten med henvisning til 5 i Hovedaftalen mellem DA og LO. Nærværende aftale er indgået uden præjudice for parternes vurdering af tilsvarende sager. Danske Dagblades Forenmgs Forhandlingsorganisatiem Det Fælles Udgiverselskab A/S

11 Protokollat om arbejdstidsaftale for budledere hos Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt, at den hidtidige overenskomstfastsatte aftale om arbejdstid for budledere videreføres, men justeres i overensstemmelse med den i Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og fastsatte ugentlige arbejdstid på 37 timer. Over en periode på 13 uger (kvartalsvis) kan den gennemsnitlige beordrede arbejdstid pr. uge ikke overstige 37 timer. Timelønnen er månedsløn divideret med 160,33. Arbejdstid ud over 48 timer pr. uge betales altid med overtidsbetaling. Ved et kvartals udløb laves en opgørelse over hvor mange timer den enkelte budleder har udover 37 timer x 13 uger, der udbetales som overarbejdstimer. Denne aftale kan ændres ved lokal enighed uden organisationernes indblanding. Efter den 1. juli 2007 kan aftalen opsiges af hver af de lokale parter med 3 måneders varsel. Danske Dagblades Jf'orertmgs Forhandlingsorganisation Fælles Udgiverselskab A/S

12 Protokollat om arbejdstidsaftale annoncekonsulenter hos Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt at den hidtidige overenskomstfastsatte aftale om arbejdstid for annoncekonsulenter hos Jyllands-Posten videreføres, men justeres i overensstemmelse med den i Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og fastsatte ugentlige arbejdstid på 37 timer. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Timelønnen er månedslønnen divideret med 160,33. Den enkelte konsulent tilrettelægger på baggrund af ledelsens anvisninger selv sit arbejde, således at det tilstræbes at arbejdstiden gennemsnitlig er 37 timer pr. uge. Såfremt arbejdsmængden over en periode af mere end 12 uger gør, at arbejdstiden generelt ligger over 37 timer, kan medarbejderen begære, at der optages forhandlinger med ledelsen om justering af arbejdsmængden for fremtiden. Tillidsrepræsentanten skal deltage i disse forhandlinger. Denne aftale kan ændres ved lokal enighed uden organisationernes indblanding. Efter den 1. juli 2007 kan aftalen opsiges af hver af de lokale parter med 3 måneders varsel. Danske Dagblades Forei torhandlingsorganisatioi Fælles Udgiverselskab A/S

13 Tilkendegivelse om telefontilskud og kørselsordninger mv. hos Jyllands-Posten I forbindelse med indgåelse af protokollat om tiltrædelse til Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og for Det Fælles Udgiverselskab A/S pr. 1. januar 2003 har virksomheden med hensyn til telefontilskud og kørselsordninger mv., jf. pkt. 4 i husaftalen af 19. juni 2003, tilkendegivet, at de individuelle aftaler, der vil blive indgået med medarbejdere, der hidtil har haft ordninger på pågældende områder fastsat i henhold til Jyllands- Postens funktionæroverenskomster med, vil svare til de hidtidige ordninger ved uændret arbejdsfunktion. ælles Udgiverselskab A/S

14 Protokollat om efteruddannelse for tillidsrepræsentant hos Jyllands-Posten A/S pr. 1. januar 2003 aftalt, at der såvel for indeværende år som for årene 2004 og 2005 udbetales et tilskud indenfor en årlig beløbsramme af kr til en HK tillidsrepræsentant til deltagelse i messer, konferencer, udstillinger, virksomhedsbesøg eller lignende. Herefter bortfalder tilskuddet. Danske Da^bladé's Forenj Forhandlingsorganisation Det Rælles Udgiverselskab A/S

15 Protokollat om forbehold for godkendelse Mellem undertegnede parter er der enighed om, at tiltrædelsesaftale til Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og for Det Fælles Udgiverselskab A/S pr. 1. januar 2003 samt husaftale og protokollater alle underskrevet d.d. er indgået under forbehold af godkendelse. har oplyst, at meddelelse om lønmodtagersidens godkendelse vil foreligge så betids, at virksomheden inden udgangen af juli 2003 kan tilskrive de medarbejdere omfattet af tiltrædelsesaftalen, hvis ansættelsesvilkår ændres væsentligt med virkning fra den 1. februar 2004 i overensstemmelse med den godkendte aftale, og at nye ansættelsesbeviser vil tilgå hver enkelt medarbejder efterfølgende. Danske Dagblades Forem^gs Forhandlingsorganisatiøn Det fælles Udgiverselskab A/S

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne 1. april 2014-31. marts 2017 1 Mellem LandbrugsMedierne og Dansk Journalistforbund er aftalt nedenstående overenskomst angående journalisters

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018

Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018 Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018 Mellem Dagbladet Information og Informations Redaktionelle Medarbejderforening som gruppe under Dansk Journalistforbund er aftalt følgende i forbindelse med

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Overenskomst mellem DANSKE ARK og Konstruktørforeningen pr. 1. april 2008 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Fødevareforbundet NNF 1. okt. 2012 30. sept. 2017 1: Præambel Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere, der udfører redaktionelt arbejde, digitalt

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere