NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN"

Transkript

1 INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser. Vi tilstræber at have 12 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn, svarende til 46 børneenheder. Børnehavens åbningstid er mandag til torsdag fra kl kl , fredag fra kl Institutionen er en naturbørnehave. Der lægges vægt på at udfordre og stimulere mange sider ved barnet og skabe plads til forskellighed. Hverdagen har særligt fokus på udeliv og kreative udendørsaktiviteter, men også krop og sundhed herunder maddannelse og fra jord til bord, musik, bevægelse samt bevidsthed om årets gang og miljø. Vi er Grønne Spirer-certificeret og har det grønne flag. Det er formålet, at give børnene de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, socialt og intellektuelt i den tid de tilbringer i institutionen. Personalet skal give børnene omsorg og tryghed og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S skal fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem fri leg og tilrettelagte alderssvarende pædagogiske aktiviteter og oplevelser samt ved at sikre mulighed for fordybelse og kreativ udfoldelse. Vores indendørs og udendørs rammer understøtter vores pædagogiske vision og praksis. Den pædagogiske læreplan evalueres senest hvert andet år af personalegruppen til en pædagogisk dag. Efterfølgende bliver den gennemgået af forældrebestyrelsen, inden den lægges på børnehavens hjemmeside. VÆRDIER, PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE VÆRDIER Tryghed Empati Nærhed - Tillid - Anerkendelse - Gensidig respekt - Varme og omsorg Glæde og humor PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Tage udgangspunkt i det enkelte barns ønsker, behov og muligheder Bruge et anerkendende sprog overfor børn, kollegaer og forældre Støtte barnets læring i alle hverdagssituationer og inddrage børnene aktivt i så mange daglige gøremål som muligt Bruge naturen som inspiration til hverdagens oplevelser og planlægning Fremme børnenes nysgerrighed, som en vigtig forudsætning for meningsfuld læring Inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med de pædagogiske læreplaner Udfordre børnenes fantasi og give mulighed for bevægelse på legepladsen Tage udgangspunkt i den kristne religions traditioner ved højtiderne LÆRINGSFORSTÅELSE Læring sker via krop og sanser Læring sker gennem leg med sig selv og med andre børn Læring sker gennem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Læring sker når barnet undersøger og eksperimenterer Læring sker via gentagelser, hvor barnet indsamler erfaringer og indtryk Børns læring sker gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg. Børns udvikling og læring hænger nøje sammen med kvaliteten af de relationer, som barnet indgår i. De voksnes opgave er at motivere og støtte / guide, stimulere og aktivt give input. 1

2 LÆRINGSMÅL, PÆDAGOGISKE METODER, AKTIVITER, OG 1. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING personlige kompetencer Selvtillid og selvfølelse Stillingtagen og grænsesætning Fantasi og kreativitet Intellektuel udvikling Ansvar Oplevelser Barnet op til skolestart - styrke barnets udvikling som selvstændig og stærk person - lære sine egne og andres grænser at kende - respektere andres grænser og forskelligheder - blive selvhjulpen og selvstændig, styrke koncentration og udholdenhed - at give barnet en følelse af at det er elsket for det, det er og ikke det, det gør - udfolde sig som selvstændig og stærk person - være selvhjulpen og selvstændig - kende egne og andres grænser - kunne koncentrere sig i korte intervaller - at give barnet en følelse af at det er elsket for det, det er og ikke det, det gør - indgå i et fællesskab - kunne hente en voksen, når et af børnene græder / der er brug for det - kunne se, at der er en forskel mellem børn og voksne - at barnet daglig oplever voksenkontakt, berøring og øjenkontakt - at guide barnet i legen og støtte det, således at legen bliver en succes - at støtte barnet til at klare nederlag, i spil eller når det bliver valgt fra - at guide barnet til at hjælpe og rumme andre - at støtte barnet i at sige fra og til - at give barnet ro og rum til fordybelse, hvor det kan eksperimentere og udvikle sin fantasi - at vække barnet nysgerrighed - at stille krav til barnet, således at udholdenhed og koncentration udvikles - at barnet styrkes i at modtage en kollektiv besked - at barnet medinddrages i hverdages gøremål og får opgaver og således oplever ansvar - at give plads til børnenes forskelligheder - skal tage afsæt i den anerkendende pædagogik - skal være opmærksomt på, hvorfor et barn evt. fravælger en aktivitet og handle herefter - skal være tydelig og troværdig rollemodel - skal være en nærværende voksen der lytter interesseret - skal bidrage til en god og omsorgsfuld omgangstone blandt børn og personale - skal drage omsorg for den enkelte og dets familie - barnets mappe, tegninger, billeder Målet er nået når barnet udvikles, trives og hviler i sig selv. I evalueringen bør den voksne se på egen tilgang til barnet som en del af processen 2

3 2. SOCIALE KOMPETENCER At kunne etablere fællesskab med andre Empati Udvise respekt og omsorg Ansvar Samarbejde Demokrati Respekt og accept af forskellighed Evnen til konfliktløsning Barnet op til skolestart - opleve tryghed og tillid i relationen til voksne og børn - at føle sig hørt, begynde at lære selv at lytte og tager hensyn til andre - udviser lyst til samvær og omsorg for andre - opbygge venskaber, føle sig respekteret og anerkendt - opleve tryghed og tillid i relationen til voksne og børn - at føle sig hørt, selv lytter og tager hensyn til andre - udviser lyst til samvær og omsorg for andre - lære at være i centrum - lære at bede om hjælp ved konflikter - at kunne vente på hinanden - at tage hensyn til de andre børn i gruppen, både store og små - kende og bruge de almindelige sociale omgangsnormer - lære at tage ansvar for hinanden - at lære barnet at kommunikere og udtrykke sig i samvær med andre - at støtte barnet i at yde omsorg og hjælpe andre - at lære barnet at lytte, at være i centrum, og vente på tur - at barnet oplever at det bliver lyttet til, og at dets mening har værdi - skabe positivt samvær mellem børnene - at lære barnet at nyde samværet i fælles spisesituationer - give børnene redskaber til at hjælpe hinanden - anerkendende tilgang - at være tydelig voksen så barnet ikke er i tvivl om hvem der bestemmer - at være tæt på børnene og guide i leg og kommunikation - at være sammen med og vise hvordan man kommunikerer - rolleleg, hvor konkrete temaer vises - at de voksnes kommunikation bærer præg af en god omgangstone Billeder af konstruktive og gode lege, Gruppetegning /- maling, dagbog Målet er nået, når barnet føler sig tryg ved børn og voksne Målet er nået, når barnet er opsøgende og har lyst til samvær med andre Målet er nået, når børnegruppen udviser respekt overfor voksne og andre børn Den voksne skal se sig selv som en del af relationen og således evaluere sig selv i processen. 3

4 3. SPROGLIG UDVIKLING sproglige kompetencer Alle former for sprog Dialog Relation Lytte til sproget Øve sig på sproget - udtrykke sine behov over for andre børn og voksne - at give barnet mulighed for at udvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter - at barnet lærer at være i dialog med andre børn og voksne - at barnet lærer at skabe relationer via sproget - at barnet lærer at lytte til sproget og bruge det - at barnet udvikler ordforrådet og forståelse for sprogets opbygning og regler Barnet op til skolestart - udtrykke sine behov over for andre børn og voksne ved hjælp af sproget - at udfordre børnene til sproglig kreativitet - udvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter - at barnet lærer at være i dialog med andre børn og voksne - at barnet lærer at skabe relationer via sproget - at barnet lærer at lyttet til sproget og bruge det - at barnet udvikler ordforrådet og forståelse for sprogets opbygning og regler - at barnet lærer at bruge et ordentlig og respektfuld sprog, både verbal og nonverbal - lytte til højtlæsning - kende sange, rim og remser - at vække og støtte interessen for bogstaver, tal og tegn - uformelle sprogvurderinger - sprogscreening, gælder specielt børn med sprogvanskeligheder - at den voksne sætter ord på handlinger - fortællinger og eventyr - daglig højtlæsning, genfortælling, snak om bogen - rim, remser, rytmelege og sange - spil og billedlotteri - at lade barnet fortælle og lytte og fuldføre sætninger og vente på tur - at støtte barnet til at bruge sproget i kommunikation, konfliktløsning og leg - sproglig opmærksomhed for hele gruppen - sproglig opmærksomhed med særlig fokus på lyde, for kommende skolebørn - samarbejde med forældre og talepædagog omkring børn med særlige behov - gennemgang af kalender, dag, år, måned, vejret. - føles, sanse, lytte lege - at være tydelig i den sproglige og kropslige kommunikation - at gå foran i sang og sanglege, spille og synge som en naturlig del af hverdagen - at være nysgerrig og lyttende til det barnet fortæller - at møde barnet med en anerkendende kommunikation - at den voksen gentager det barnet siger forkert, tydeligt og korrekt - at den voksne sætter ord på følelser - at tale et ordentligt sprog, og snakke med børnene om hvad det betyder 4

5 - barnets spontane sang, leg med rim og remser - indsamling af barnets opgaver, tegninger og skriftsprog - sprogscreening, gælder specielt børn med særlige sprogvanskeligheder Målet er nået, når barnet benytter sproget som primært kommunikationsmiddel Målet er nået, når det viser interesse for rim, remser og den daglige højtlæsning Målet er nået, når barnet er skoleparat og viser interesse for såvel skriftsprog som det talte sprog 5

6 4. KROP OG BEVÆGLESE Grov-, fin- og grundmotorik Kropskendskab og accept af egen krop Kostens betydning Sanserne Hygiejne - at give barnet glæde ved at bruge sin krop - at give barnet inspiration til at bruge sin krop - at give barnet glæden ved at bevæge sig og eksperimentere med egen styrke og begrænsninger - at give barnet glæde ved egen krop og have respekt for andres - at skærpe barnets sanser - at barnet finder en naturlig grænse for fysisk nærhed - at barnet øver sig i at tage tøj af og på - at barnet øver sig i at gå på toilettet - at lære barnet om generel hygiejne - føle glæde ved at spise sund og veltilberedt mad Barnet op til skolestart - at give barnet glæde til at bruge sin krop - at give barnet inspiration til at bruge sin krop - at give barnet glæden ved at bevæge sig og eksperimentere med egen styrke og begrænsninger - at give barnet glæde ved egen krop og have respekt for andres - at skærpe barnets sanser - at barnet finder en naturlig grænse for fysisk nærhed - at barnet kan tage sit tøj af og på - at barnet bruger toilettet - at barnet kender til generel hygiejne - føle glæde ved at spise sund og veltilberedt mad - at skabe rum og give mulighed for finmotorisk og grundmotoriske træning - at give fysiske betingelser, som styrker barnets fysiske sundhed - glæde ved den fælles måltid - at skabe rum og give mulighed for sang, dans, leg og bevægelse - at opbygge en spændende legeplads, som giver en bred vifte af muligheder for børnenes kropslige udfoldelser - at give adgang til dagligt at eksperimentere med blyant, saks, papir, modellervoks mm. - lave sanselege - skabe kreativitet med hjælp af kroppen fx at male på hænder og fødder, tegne barnet i fuld størrelse - synge om og mærke forskellige ting på kroppen - tilbyde god, varierende og veltilberedt mad - at være forbillede, dvs. at turde bruge sin krop i sang, leg og bevægelse - at turde give børnene et knus når det har et formål og vise dem når grænsen for berøring er nået - at være aktiv i udeleg, bruge hele legepladsen og skoven - at personalet har en naturlig grænse for berøring og omsorg for barnet - at barnet selv tager initiativ til leg, hvor kroppen bruges - at barnet selv tager initiativ til at tage tøj på - billeder af børn i leg og bevægelse / hverdagen - at gemme nogle af barnets ting til barnets mappe, som handler om kroppen Målet er nået, når barnet finder glæde ved at bruge sin krop Målet er nået, når børn og voksne er aktive sammen Målet er nået, når barnet har lyst til at udfordre sine fysiske grænser 6

7 5. NATUREN OG NATURFÆNOMENER Respekt og kendskab til naturen og naturfænomenmiljø Kendskab til og erfaring med dyr Logisk tænkning - at lade barnet opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og naturmiljø - at give barnet mulighed for at erfare naturen med alle sanser - opleve den som et rum for leg, læring og fantasi, og som et rum der både kan rumme vilde og stille lege - at give barnet lyst til at udforske og fordybe sig i naturens univers Barnet op til skolestart - at lade barnet opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og naturmiljø - at give barnet mulighed for at erfare naturen med alle sanser - opleve den som et rum for leg, læring og fantasi, og som et rum der både kan rumme vilde og stille lege - at give barnet lyst til at udforske og fordybe sig i naturens univers - gennem fri leg og voksenstyret aktivitet, at give rum for læring, eksperimenter og udforskning - at give børnene et tættere forhold til naturen gennem venskaber og pasning af dyrene i børnehaven, - at børnene udvikler respekt og får erfaringer med at omgås dyr - at vi er ude hver dag - at børnene kommer ud og oplever alt slags vejr - at børnene får en oplevelse af, at bestemt vejr kræver bestemt tøj - at opfordre børnene til at benytte hele legepladsen for at kravle, klatre, rulle ect. - at følge årets gang ude som inde - arbejde med temaerne kulde, varme og regn mv. - tage på ture, hvor der er dyr, vand, fugle og fisk - at vi tilstræber at være ude i nærmiljø området en gang om ugen - at inddrage børnene i pasningen af børnehavens dyr - give børnene kendskab til en ansvarsfuld adfærd i naturen - lave bålmad en gang om ugen - dyrke og spise vores egne grøntsager, spise frugter fra vores træer, bær fra vores frugtbuske - bruge naturens ting som legetøj: sten, grene, blade - at være forberedt og videregive sin viden - at deltage interesseret, nysgerrigt og aktivt i børnene udforskning - at skaffe sig viden, bøger og materialer, som fremmer leg og læring - indhente viden fra naturvejleder - lave mad af de grøntsager, frugter og bær vi har høstet i vores køkkenhave - at indsamle og benytte materialer i naturen - lave udstillinger og plancher Målet er nået, når barnet føler glæde ved at være ude i alle årstider Målet er nået, når barnet deltager aktivt og interesseret i leg og aktivitet Målet er nået, når barnet kan færdes frit og respektfuldt i naturen og føler sig tryg i naturen 7

8 6. KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer Brug af forskellige udtryksformer, musik, tegning, dramatik mm. Form og farver Traditioner Nærmiljø Det enkelte barn - at barnet får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. - at barnet har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til barnets skabende kulturelle aktiviteter - at barnet får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - at barnet får lyst til at smage mad fra forskellige kulturer - at stille materialer frem og vejlede barnet i at afprøve og eksperimenter - at lave udstilling og fernisering - at give barnet medbestemmelse - små teaterstykker i hverdagene - gøre højtider og traditioner tydelig ved at fortælle om og fejre dagen - bedsteforældredage - at deltage i kulturelle arrangementer / teater - at fortælle hvad kristendommen er og hvem vi tror på, at barnet stifter bekendtskab med den kristne kultur - invitere forskellige personer udefra, som fortæller og laver noget sammen med børnene, fx præsten, naturvejleder - at servere mad fra forskellige kulturer - at turde udfolde sig sammen med barnet i dets lyst til at udtrykke sig - at følge barnet i dets kreative udfoldelser - at den voksne sætter sig ind i højtider og traditioner - at den voksne er bevist i sin livsholdning og menneskesyn - fester i forbindelse med højtider - udstillinger - teaterstykker / cirkusforestilling opført af børnene Målet er nået, når den voksne tør følge barnet og barnet har lyst til kunstnerisk udfoldelse Målet er nået, når det kristne livs og menneskesyn er en naturlig del af hverdagen (fx næstekærlighed, alle mennesker er lige meget værd, ) 8

9 7. Børn med særlige behov Inklusion Forskellighed Støtte Rummelighed Det enkelte barn Alle børn indgår i læreplanernes 6 temaer, alt efter deres forudsætninger og potentialer. Barnet bliver i sit vante miljø, hvis vi kan tilgodese en positiv udvikling. Barnet oplever sig som en del af fællesskabet og inddrages så vidt muligt ud fra de givne forudsætninger. Der fastsættes individuelle mål for det enkelte barn med særlig fokus på indsatsområdet(er) i handleplanen Gruppen accepterer barnet med sine forskelligheder som en del af gruppen Forudsætningerne for at tilgodese børn med særlige behov ligger i de fysiske rammer og de personalemæssige resurser, vi har til rådighed. Herunder ligger muligheden for at kunne lade barnet indgå i mindre grupper, og at den fornødne viden er i personalegruppen eller kan tilføres. Ved at barnet bliver i sit lokale miljø, kan kontakten til kammerater bevares. Alle der til daglig er omkring barnet både familie og personale kender til problemstillingen og arbejder med de fastsatte mål. Afdelingens personale har kendskab til barnets udviklingsplan og vikarer informeres om evt. særlige forholdsregler og arbejdsmetoder. Indsatsen bygger på et gensidigt samarbejde forældre og personale imellem. Her er det kontaktpersonen, der er tovholder i udarbejdelse og opfølgning af handleplanen. Vi vil foretage observationer af barnet alene og i samspil med børnegruppen. Der igangsættes voksenstyrede aktiviteter, der inddrager barnet i fællesskabet. Børn med særlige behov har deres egen bog, hvor der skrives om aktiviteter og evaluering. Barnet er i en positiv udvikling og tilegner sig færdigheder i forhold til målene i udviklingsplanen. Evalueringen er baseret på observationer, som vi har dokumenteret i handleplanen. Handleplanen evalueres og justeres løbende i et samarbejde mellem forældre, kontaktperson, ledelse og eventuelle eksterne samarbejdspartnere. 9

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere