Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013"

Transkript

1 Lokal Undervisnings- Plan Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013

2 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... 2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Underviserkompetencer samt ressourcer og udstyr Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse Sammenhæng mellem skole og praktikperioder Kriterier for skolens vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog Anvendelse af uddannelsesbog og elevens personlige uddannelsesplan... 7 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheder og elev om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser Overordnet bedømmelsesplan Bestemmelser om vurdering af elevkompetencer og støtte i forbindelse hermed Eksamensregler Udbud af valgfag Udbud af valgfri specialefag Ordensregler Didaktiske og metodiske overvejelser for PA Kompetencevurdering, kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætning Undervisningen på Pædagogisk Assistent Uddannelse Uddannelsens formål: Praktikuddannelsen: Mål for praktik Præstationsstandarder (taxonomier): Bedømmelsesplan Grundfagsprøve Områdefagsprøve: Afsluttende prøve Eksamensregler Samarbejde med virksomheder om afholdelse af prøver Overgangsordninger Side 1 af 29

3 Lokal uddannelsesplan for den pædagogiske assistentuddannelse på SOSU skolen Nykøbing Falster Dette er den lokale uddannelsesplan (LUP) for den pædagogiske assistentuddannelse (PA) på SOSU skolen, Nykøbing Falster. I den kan man læse om PA uddannelsen, hvordan den er tilrettelagt, optagelseskrav, mål for uddannelsen, prøver og meget mere. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOSU Nykøbing, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. med undervisningssted Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Undervisningsplanen er udarbejdet i samarbejde med lokalt uddannelsesudvalg sommeren Undervisningsplanen er udarbejdet på grundlag af: lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), jf. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010, bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang: Sundhed, omsorg og pædagogik. BEK nr. 816 af 20. juli 2012 samt uddannelsesordninger for Pædagogisk Assistentuddannelse dateret Undervisningsplanen afstikker rammer for læreprocesser, der kan hjælpe eleven til at finde sin personlige vej til uddannelsens mål. For medarbejdere, uddannelsesvejleder og ledelse tilknyttet uddannelsen, se skolens hjemmeside: Pædagogiske og didaktiske overvejelser. Undervisningsplanen skal sikre, at den enkelte elev har mulighed for at nå målene for uddannelsen, både de faglige og personlige kompetencemål. Undervisningsplanen beskriver brugen af elevens uddannelsesplan, hvor hver elev kan være med til at forme sit uddannelsesforløb gennem personlige læringsmål. Skoleundervisningen består af områdefag, grundfag, specialefag og valgfag. Skoleundervisningen tilstræbes tilrettelagt i temaer, der har relation til praksis, Side 2 af 29

4 og på en måde så elevens læreproces bliver en helhed. De ugentlige læringsaktiviteter omfatter gennemsnitligt 37 timer inklusive hjemmearbejde. Undervisningsplanens intention er at styrke sammenhængen mellem skole- og praktikperioder. Uddannelsernes skole- og praktikperioder skal sammen give mulighed for, at eleven kan oparbejde faglige og personlige kompetencer. De faglige kompetencer svarer til mål for uddannelsernes enkelte fag og praktikperioder. De faglige kompetencer søges i løbet af uddannelserne integreret med personlige kompetencer i form af sociale, lærings- og udviklingskompetencer. Elevens faglige kompetencer søges udviklet gennem læreprocesser, der: sigter imod fagenes og praktikperiodernes mål inddrager de faglige og personlige kompetencer er helhedsorienteret via overordnede temaer, og hvor skoleundervisning og praktik så vidt muligt udgør en helhed, og fagene komplimenterer hinanden indbyrdes. Elevens sociale kompetencer søges udviklet gennem metoder, der giver eleven mulighed for at: udvikle initiativ, selvstændighed, engagement og ansvarlighed udvikle evnen til empati og til at møde andre mennesker på en respektfuld måde udvikle evnen til at yde omsorg for sig selv og andre opnå bevidsthed om egne ressourcer, samt udvikle og anvende disse positivt få forståelse for kommunikationens betydning erkende værdien af samarbejde udvikle evnen til selv at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning Elevens lærings- og udviklingskompetencer søges udviklet gennem metoder, der giver eleven mulighed for at: udvikle generel indsigt i læreprocesser samt for at udvikle indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer skærpe nysgerrigheden samt lysten til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser udvikle færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk udvikle færdigheder i at handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer udvikle kreativitet og åbenhed overfor forandringer udvikle beredskab til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Side 3 af 29

5 udvikle evnen til at anvende evaluering og selvevaluering i egen lærings- og udviklingsproces Underviserkompetencer samt ressourcer og udstyr. Skolens undervisere har grunduddannelse indenfor et af skolens fagområder, bred praksiserfaring og relevant efter- og videreuddannelse. Ressourcer og udstyr: Udgangspunktet er de rammer som SOSU Nykøbing F. til enhver tid råder over. Ressourcer og udstyr der anvendes skal: kvalitetsmæssigt modsvare uddannelsens krav. være tilstrækkelige til at opfylde kravene i uddannelsesplanen. leve op til gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø. Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse. Det tilstræbes at den enkelte elevs forudsætninger er udgangspunkt for elevens læring. I skoleundervisningen arbejdes med forskellige læreprocesser herunder problemløsende arbejde med temaer og projekter. At den enkelte elevs forudsætninger danner grundlag for resultatet af den individuelle læreproces, og dermed fører til individuel indsigt betyder, at der fokuseres på: Underviseres og vejlederes samarbejde med eleven styrker elevens viden og erkendelse om egen læringsstil, og dennes betydning for tilegnelsen af ny viden tilrettelæggelse af et læringsmiljø som fremmer elevens refleksive læring eleven opnår viden og erkendelse af, at følelsesmæssige og sociale relationer påvirker intellektuelle processer og omvendt eleven udvikler indsigt og erkendelse i at læring opnås ved at være aktiv part i læreprocessen. Gennem brug af individuelle læreprocesser tilstræbes, at eleven udvikler kompetencer til at lære og til selvstændige initiativer. Der lægges op til: at eleven kontinuerligt sætter personlige og faglige mål at eleven formulerer forskellige former for problemstillinger at eleven udvikler sin evne til kritisk vurdering, og at eleven arbejder på holdningstilkendegivelse De individuelle læreprocesser rummer skriftlige opgaver, og skriftlighed kan indgå i alle fag. I praktikperioderne indgår øvelse i skriftlighed i relation til rapporter og dokumentation. Elevens personlige uddannelsesbog er et redskab i denne proces. Side 4 af 29

6 Gennem gruppeprocesser lægges vægt på at eleven udviser initiativ og kreativitet udvikler samarbejdsevne og metoder for konfliktløsning udviser ansvar og medansvar for gruppearbejdet, og er aktiv i målrettede løsninger af konkrete opgaver I værkstedsundervisning arbejdes med kortere eller længerevarende kreative, fysiske, psykiske, kulturelle og håndværksmæssige emner og projekter. Eleven øver færdigheder, samt får mulighed for at reflektere over de anvendte faglige metoder. I praktikperioder arbejder eleven først under vejledning, senere afprøver og udfører de opgaverne selvstændigt, først i kendte, senere i nye situationer. En praktikperiode består af en introduktionsperiode, en arbejds- og afprøvningsperiode samt en afslutnings- og vurderingsperiode. Eleven øver faglige og personlige kompetencer på et stadigt stigende niveau og får mulighed for at reflektere. Viden opnås ved aktiv deltagelse i undervisning og vejledning baseret på dialog mellem underviser, vejleder og elev(er). Der lægges vægt på, at eleven gennem refleksion: opnår faglige og personlige kompetencer arbejder helhedsorienteret, samt styrker evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde bliver bevidst om egne/andres holdninger og reaktionsmønstre bliver bevidst om egne udviklingspotentialer opnår øget indsigt i praksisfeltet. Sammenhæng mellem skole og praktikperioder. I social- og sundhedshjælper-, social og sundhedsassistent- og pædagogiske assistentuddannelse vil undervisning og læreprocesser være rettet mod såvel forrige som kommende praktik. Eleven arbejder med at formulere egne mål for praktikperioder, samt med hvordan aktiviteter på praktikstedet kan medvirke til at nå mål for praktikperioden. For at styrke helhed og sammenhæng i elevens uddannelse formulerer eleven personlige og faglige læringsmål for hvert skole- og praktikperiode. Formuleringen sker i samarbejde med henholdsvis skole og praktiksted, og indgår i elevens uddannelsesplan. Kontaktlærer og praktikkonsulent er ansvarlig for at følge op på elevens uddannelsesplan, og tage initiativ til eventuel revision. Side 5 af 29

7 Elever på hovedforløb kan efter aftale med ansættende myndighed, kontaktlærer og skolens praktikkonsulent gennemføre en praktikperiode eller del heraf på mindst 3 uger i et andet land. Praktikvejledere og praktikkoordinatorer planlægger i samarbejde med SOSU Nykøbing praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordning og undervisningsplan ud fra pædagogiske overvejelser og lokale muligheder på det enkelte godkendte praktiksted. I hver praktikperiode kan tilrettelægges 1-5 dages skoleundervisning. Praktikperioden tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger. Praktiksteder godkendes efter principper udarbejdes af PASS (det faglige udvalg for Sundhed, omsorg og pædagogik). Det daglige samarbejde sker i henhold til aftale mellem SOSU Nykøbing og praktiksteder. Alle regionale og kommunale praktiksteder er godkendte. Nye praktiksteder på virksomheder der ligger udenfor region eller kommune, skal godkendes af det faglige udvalg PASS. Praktikuddannelsen skal, som nævnt give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver indenfor området. Uddannelsernes vekselvirkning mellem skole- og praktikperioder skal sikre, at uddannelsen for den enkelte elev udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion, samt styrker elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. Praktikperiodernes mål skal sikre sammenhæng i elevens læreprocesser gennem uddannelsens skole- og praktikperioder. Praktikstedet har ansvar for gennemførelse af praktikken. SOSU Nykøbing og praktiksted samarbejder mhp. at skabe muligheder for at eleven kan opfylde målene for praktikperioderne. SOSU Nykøbing tager initiativ til, at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Ved problemer af ansættelsesmæssig karakter træder ansættende myndigheds personalepolitik i kraft. Kriterier for skolens vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. Før optagelse og udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan, foretager uddannelsesvejleder en vurdering af elevens realkompetencer = det eleven kan formelle kompetencer = det, eleven har papir på Side 6 af 29

8 ikke-formelle kompetencer = det, der kan dokumenteres fx i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. uformelle kompetencer = det, eleven har tilegnet sig andre steder. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. De tre vurderinger skal ses som en helhed og har til formål at vurdere muligheder for at forkorte uddannelsen i form af merit og fravalg, at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven og om eleven har behov for supplerende kvalificering eller støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. Etablering igangsættes efter aftale med uddannelsesvejleder eller evt. uddannelsesleder. Indenfor de første 14 dage af uddannelsen holder uddannelsesvejlederen en indslusningssamtale. Formålet med den er at lave en yderligere afdækning af de formelle /læringsmæssige kompetencer. Ved indslusningssamtalen udarbejdes den endelige RKV i samarbejde med ansøger. Kompetenceafklaringen indebærer udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan der indeholder niveau for grundfag, valg af valgfri specialefag, valgfag, evt. godskrivning, praktik og særlige behov. Anvendelse af uddannelsesbog og elevens personlige uddannelsesplan. Uddannelsesbogen skal sikre, at eleven har overblik over sit uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er en del af uddannelsesbogen, og skal fungere som samarbejdsredskab mellem elev, underviser og praktikvejleder. Eleven indsætter grundforløbsbevis, standpunktsbedømmelser fra praktikperioder samt evt. oplysninger og dokumentation fra praktik i udlandet. Eleven skal med hjælp fra skole og praktiksted vedligeholde uddannelsesbogen med beviser og evt. revisioner af uddannelsesplanen. Uddannelsesbogen kan af skole, elev eller praktiksted suppleres med andre oplysninger om elevens uddannelse. Skole og elev udarbejder i forbindelse med uddannelsens start en uddannelsesaftale på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV). Har Side 7 af 29

9 eleven en uddannelsesplan fra folkeskolen eller anden uddannelse, tages udgangspunkt heri. Uddannelsesplanen skal fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder: elevens tilkendegivelse af formål med uddannelsesforløbet oversigt over de uddannelsesperioder, eleven skal gennemføre oversigt over valg- og specialefag aftalt niveau på grundfag, herunder evt. fritagelse og fravalg (og konsekvenser heraf) elevens og praktikstedets aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløb og praktikvejledning, evt. revision af uddannelsens forløb som følge af sygdom, barsel mm. elev, skole og praktiksteder er alle ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision. Personfølsomme oplysninger må ikke skrives i uddannelsesplan af underviser eller vejleder. Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheder og elev om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser. Eleven er ansvarlig for at medbringe praktikerklæring efter hvert afsluttet praktikforløb. Skoleerklæringer udleveres af kontaktlærer til eleven efter hver afsluttet skoleperiode. Uddannelsesbevis udstedes til eleven, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt. På Grundforløbet udsteder skolen et bevis for gennemført grundforløb. Overordnet bedømmelsesplan. Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at SOSU Nykøbing lever op til krav for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt (jf. hovedbekendtgørelsen). Skolebedømmelsen skal medvirke til at klarlægge elevens viden om eget niveau. at udpege områder, som kræver forstærket indsats. at informere praktiksted og skolesystem. at inspirere eleven til yderligere læring. Side 8 af 29

10 Bedømmelsesplanen er en del af SOSU Nykøbings kvalitetssikring. På SOSU Nykøbing opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Der gennemføres evaluering af undervisningens indhold, form og metode ved afslutningen af uddannelsen, og efter hver skole- og praktikperiode. Der gennemføres løbende evaluering af elevens personlige kompetencer. Bedømmelsesplanen for den enkelte elevs udvikling består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau i afsnittet for hver enkelt uddannelse eller Grundforløb: vejledende evaluering og vejledende standpunktsbedømmelser afsluttende standpunktsbedømmelse (standpunktskarakterer) eksamen/ prøver. Under uddannelsen har eleven strukturerede samtale med kontaktlæreren, der følger op på den personlige uddannelsesplan og de personlige/faglige kompetencemål. For antallet af samtaler se den lokale uddannelsesplan for den enkelte uddannelse. Bestemmelser om vurdering af elevkompetencer og støtte i forbindelse hermed. Gennem uddannelsesforløbet tilbydes eleven vejledning, der har til formål at sikre elevens fastholdelse og gennemførelse af uddannelsen. I skoleperioderne gennemføres vejledningen af uddannelsesvejledere og af kontaktlærerne. I praktikperioderne varetages vejledningen af praktikvejledere på praktikstedet og af praktikkonsulenter. Uddannelsesvejleder vejleder elever med behov for specialpædagogisk støtte eller særlige vilkår til eksamen, samt formidler specialpædagogisk støtte og henviser til kurser på andre relevante institutioner. Elever med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal have de fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens forudsætninger. Elever, der har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre deres uddannelse, tilbydes mentor og i særlige tilfælde samtaler med en psykolog. En elev kan normalt højst deltage i samme skoleperiode to gange. En elev kan ligeledes normalt kun gennemgå det samme praktikforløb med henblik på standpunktsbedømmelse 2 gange. Frafaldstruede elever indkaldes til samtale med kontaktlærer/uddannelsesvejleder evt. i samarbejde med praktikkoordinator. Side 9 af 29

11 Hvis eleven er under 25 år vil UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) blive orienteret eller inddraget. Elever vil i forbindelse med afslutning af uddannelse få vejledning om yderligere uddannelsesmuligheder. Til elever, der afslutter PA eller SSA, inddrages vejledning vedr. videregående uddannelser. Eksamensregler Der gives vejledende standpunktsbedømmelser i alle fag, undtagen enkelte valgfag. (se skema over de enkelte uddannelser i afsnit 2). Der tilbydes samtale i forbindelse med vejledende standpunktsbedømmelser mhp. nye aftaler om elevens fortsatte uddannelse. Ved undervisningens afslutning afholdes prøve i det eller de udtrukne fag, og derefter udleveres endelige standpunktskarakterer i de fag, der ikke afholdes prøve i. Prøvefag vil normalt offentliggøres ca. 3-4 uger før prøvedato på Fronter. Offentliggørelse må tidligst ske 5 uger før prøvens afholdelse. Hvis der opstår mistanke om, at eleven ikke selv har produceret en opgave eller at eleven på anden måde uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller ydet hjælp kontaktes uddannelseslederen. Eleven kan i sådanne tilfælde bortvises fra SOSU Nykøbing F i kortere eller længere tid. Elever, der ikke afleverer skriftlige opgaver i relation til en prøve til den aftalte tid, samt elever, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve tildeles normalt laveste karakter i den gældende karakterskala efterfølgende prøveforsøg vil dermed være omprøve. En prøve er begyndt når eleverne trækker prøvespørgsmål/case. Ved standpunktsbedømmelser og prøver i områdefag og grundfag bruges den til hver tid gældende karakterskala. Ved standpunktsbedømmelser i praktikken bruges godkendt / ikke godkendt. Prøver og eksamen afholdes iht. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, samt skolens prøve- og eksamensreglement. Skolens eksamensreglement findes på skolens hjemmeside: Varigheden af grundfag-, områdefags- og afsluttende prøve fremgår af bekendtgørelsen for de enkelte uddannelser, samt Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. For elever med særlige behov kan en prøve udvides med 10 min. Særlige behov kan være læse og skrivevanskeligheder eller at eleven har dansk som 2. sprog. Side 10 af 29

12 Vejledende og endelige standpunktsbedømmelser, vejledende og endelige standpunktskarakterer samt prøvekarakterer skal af eleven indsættes i den personlige uddannelsesplan. Elevens ansættende myndighed og ansvarlig praktikvejleder har ret til at se elevens karakterer. I hovedforløbene skal alle områdefag, naturfag på SSH og SSA samt samfundsfag og dansk på PA og alle valgfrie specialefag samt afsluttende praktikerklæringer være bestået før eleven kan indstilles til og begynde på afsluttende prøve. Elever, der ikke har opnået mindst karakteren 02 i forbindelse med en prøve eller standpunktsbedømmelse i et fag, der kræves bestået, eller ikke har opnået standpunktsbedømmelsen "Godkendt" i et praktikforløb, skal tilbydes et nyt fastsat skole- eller praktikforløb og eleven vurderes derefter på ny. Elever, der ved vejledende standpunktsbedømmelse i en skole- eller praktikperiode ikke har nået målene, har ret til og skal normalt tilbydes yderligere skole- eller praktikperiode. Varigheden af den yderligere periode aftales mellem praktiksted og skolens ledelse efter ansøgning til PASS/LUU. Bliver en elev syg eller af anden grund uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, tilrettelægger skolen en ny prøve. Tidspunkt for sygeprøve fastsættes af skolen. Ved sygefravær i forbindelse med prøve kan skolen forlange, at eleven afleverer en lægeerklæring. Udbud af valgfag Valgfag vælges i den første periode af uddannelsen. Det kan evt. ske i samråd med uddannelsesvejleder eller kontaktlærer i forbindelse med Realkompetencevurderingen. Valgfag udbydes og gennemføres på tværs af uddannelserne SSH, SSA og PA Valgfag gennemføres mandag og torsdag i to uger Valgfag for GF udbydes selvstændigt og varer en uge Nærmere beskrivelse af hvert enkelt valgfag findes i særligt valgfagskatalog, der ligger på SOSOU Nykøbings hjemmeside SOSU Nykøbing udbyder følgende valgfag, der gennemføres ved tilstrækkeligt antal elever. Side 11 af 29

13 Valgfagsliste: Billedkunst Varighed Bemærkninger - målgruppe 1,0 uge IT Tænd og sluk 1,0 uge Faget er beregnet for elever med lille IT indsigt Læring, 1,0 uge kommunikation og samarbejde Kulturmødet 1,0 uge Motion og bevægelse 1,0 uge Kan kun vælges af elever på GF, SSH og SSA Musik, sang og 1,0 uge bevægelse Relationer mellem 1,0 uge mennesker Religion og sundhed 1,0 uge Sundhed 1,0 uge Tysk 2,0 uge 2. fremmedsprog udbydes i samarbejde med VUC/Celf. Kan kun vælges af elever, der tidligere har deltaget i undervisning i tysk. SOSU-Tysk 1,0 uge 2. fremmedsprog for elever der kun har 1 uges valgfag. Opstart af egen virksomhed/innovation 1,0 uge Udbud af valgfri specialefag Specialefag ønskes evt. efter samråd med holdlærer i løbet af uddannelsens første skoleperiode. Endelig prioritering sker sædvanligvis senest 1 måneder før specialefagets placering. Specialefag gennemføres på fem (gerne sammenhængende) enkeltdage. Side 12 af 29

14 SOSU Nykøbing udbyder forskellige specialefag, der gennemføres ved tilstrækkeligt antal elever. Specialefag kan udbydes under lov om åben uddannelse for efteruddannelse for færdiguddannede. Nærmere beskrivelse af specialefag findes i uddannelsesordningerne. Oversigt over og beskrivelse af de enkelte valgfag findes i den lokale uddannelsesplan for de enkelte uddannelser. De ligger på SOSU Nykøbings hjemmeside Ordensregler Alle elever og medarbejdere har gennem deres handlinger og væremåde ansvar for at skabe et positivt miljø, hvor der tages hensyn til den enkelte og os alle. Sosu Nykøbings regler for hensynsfuld adfærd indebærer: At der ikke må indtages mad og drikkevarer i undervisningslokalerne - bortset fra vand i særlige tilfælde kan underviserne dispensere At man altid efter sidste lektion efterlader lokalet i ryddelig stand. Bøger og mapper tages med hjem At man parkerer sin cykel, knallert eller bil på de dertil indrettede steder At man kun benytter mobiltelefon uden for undervisningslokaler og i pauserne At rygning kun er tilladt hvor skolen anviser. På SOSU Nykøbing F. gælder: Al undervisning på skole eller i praktikvirksomhed er obligatorisk. Alt fravær rapporteres til ansættende myndighed. Ulovligt fravær kan føre til løntræk eller afbrydelse af uddannelsesaftale. Hvis der opstår mistanke om, at eleven ikke selv har produceret en opgave eller at eleven på anden måde uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller ydet hjælp kontaktes lederen. Eleven kan i sådanne tilfælde bortvises fra SOSU Nykøbing F i kortere eller længere tid. Mobning accepters ikke og kan medføre bortvisning. Det er ikke tilladt at indtage, bruge eller være påvirket af alkohol, narkotika og andre rusmidler på skolen. Dette kan medføre bortvisning fra skolen midlertidigt eller permanent. Vold tyveri og anden kriminel adfærd accepteres ikke, vil blive politianmeldt og kan medføre bortvisning fra skolen. Bedrageri og ulovlig omgang med IT kan medføre bortvisning fra skolen midlertidigt eller permanent. Side 13 af 29

15 Didaktiske og metodiske overvejelser for PA Den Pædagogisk Assistent Uddannelsen tager udgangspunkt i tematiseret tværfaglighed, samt ansvar for egen læring. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologi. Udgangspunktet er den personlige uddannelsesplan, hvor eleven i samarbejde med kontaktlærer opstiller læringsmål for udvikling af elevens faglige, almene og personlige kompetencer. Undervisningen tager udgangspunkt i varierende metoder der tilgodeser mange behov og måder at lære på. Herunder tematiseret gruppearbejde, projektarbejde, læreroplæg, og problembaseret læring samt undervisning i værksteder. Yderligere bidrag til læringen: ekskursioner inden for fagområder med tilknytning til det pædagogiske arbejdsfelt samt mulighed for supplerende praktik i udlandet. Kompetencevurdering, kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætning Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer og særlige behov, valg af valgfag, valg af valgfri specialefag Under uddannelsen har eleven samtaler med kontaktlærer, der følger op på den personlige uddannelsesplan. Hvert skole- og praktikforløb afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Hvordan gennemføres elevens kompetencevurdering? Overordnet tages udgangspunkt i den indsendte ansøgning/uddannelsesplan og kommentarer fra evt. UU vejleder. Side 14 af 29

16 I uddannelsesplanen giver ansøgeren en præsentation af sig selv bl.a. styrker og svagheder på det faglige, sociale og personlige område. Ansøgeren har derudover præsenteret overvejelser mht. valg af uddannelse og erhverv samt hvilke afgangsprøver eleven vil aflægge eller præsenteret manglende overvejelser mht. til dette. Hvis der i uddannelsesplanen står nævnt, enten af ansøger selv eller af UU vejleder, at personen har brug for støtte, præsenteres muligheden for at få IT rygsæk, en mentor og læsevejledning under uddannelsesforløbet. Ligeledes kan det fremgå af samtalen, at vejleder vil skønne, at en støtte vil være en konstruktiv mulighed. Undervisningen på Pædagogisk Assistent Uddannelse Pædagogisk assistent uddannelsen er en vekseluddannelse bestående af 54 ugers skoleundervisning og 52 ugers praktikuddannelse. Der indgår 3 skoleperioder, samt 3 praktikperioder (1 praktik inden for normalområdet, 1 praktik indenfor specialområdet samt 1 supplerende praktik). Uddannelsen varer i alt 2 år og 9½ måned inkl. grundforløb. Skole periode 15 uger Praktik 25 uger inkl. 5 teoridage Skoleper iode 18 uger Praktik 25 uger Inkl. 5 teoridage Skole periode 16 uger Prakti k 5 uger Skole period e 5 uger I skemaet her under kan man se, hvilke fag der indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes i uddannelsesordningen for Pædagogisk Assistentuddannelse dateret Beskrivelse af de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan ses i Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. På uddannelsen arbejder eleverne også tværfagligt med projekter og de har fællesfaglige timer. Der arbejdes også med de enkelte fag i disse perioder. Fagnavn Grundfag Præstationsniveau for faget Vejledende tid for faget 12,5 uger i alt Dansk C-niveau 6 uger Side 15 af 29

17 Samfundsfag C-niveau 4,5 uger Engelsk E-niveau 2 uger Områdefag 37,5 uger i alt Pædagogik Avanceret 9,5 uger Kultur og aktivitet Avanceret 9,5 uger Bevægelse og idræt Avanceret 6 uger Sundhedsfag Avanceret 5,5 uger Sprog, kommunikation og psykologi Valgfrit specialefag Avanceret 7 uger 2 uger i alt Socialpædagogik Avanceret 1 uge Specialpædagogik Avanceret 1 uge Folkesundhed og sundhedsfremme Avanceret 1 uge Kost og bevægelse Avanceret 1 uge Børn og natur Avanceret 1 uge Æstetiske udtryksformer Avanceret 1 uge Pædagogiske aktiviteter som kan understøtte institutionsfastsatte læringsmål Valgfag Se skolens katalog på hjemmesiden Avanceret 1 uge 2 uger i alt Side 16 af 29

18 Uddannelsens formål: Uddannelsen til Pædagogisk assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for brugere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 2. Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 3. Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 4. Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 5. Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 6. Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Praktikuddannelsen: Praktikuddannelsen består af forløb, der skal give eleven forskellige og varierede erfaringer med forskellige målgrupper inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen. Side 17 af 29

19 Praktikuddannelsen og den vejledning som eleven får, er planlagt, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger for den pædagogiske assistentuddannelses områder. I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledning i tilknytning hertil integreres informationsteknologi, som kommunikations- og dokumentationsredskab. I de to første praktikperioder er eleven inde på skolen 5 dage i hver periode. Eleven får mulighed for at kæde teori sammen med sine erfaringer fra praktikken. Dette sikrer en større sammenhæng i uddannelsen. Mål for praktik Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at eleven på avanceret niveau kan: A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde, B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne, C. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, Side 18 af 29

20 F. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov, G. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt, H. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, I. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, J. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, K. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet, L. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, M. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn, N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer dels for tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt, dels selvbestemmelse og magtanvendelse, dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål, O. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde, P. arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til Side 19 af 29

21 egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Elevens arbejdsgiver skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Ved afslutningen af en praktikperiode forud for en skoleperiode, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Præstationsstandarder (taxonomier): Alle praktikperioder vurderes Godkendt eller Ikke godkendt i forhold til præstationsstandarderne (taxonomierne) Begynder, Rutineret og Avanceret, som de er beskrevet i hovedbekendtgørelsen 29 Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen Godkendt i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. Begynder: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynder niveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne Avanceret: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau Side 20 af 29

22 lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Bedømmelsesplan Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, kontaktlærer og praktikvejleder. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes sammen med Eleven, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet. På SOSU Nykøbing bliver eleven bedømt på 3 måder: Den løbende evaluering i skolen og ved kontaktlærersamtaler Vejledende og endelig standpunktskarakterer Prøver Standpunktsbedømmelse og prøve gives efter 7-trinsskalaen. Som en del af evalueringen af eleven er der planlagt samtaler med kontaktlærer igennem uddannelsesforløbet. Eleven og kontaktlæreren vil tale om forskellige emner til samtalerne. Det kan fx være forventninger, læringsstil, faglige og personlige læringsmål, praktik, standpunktsbedømmelse, fagidentitet m.m. Grundfagsprøve Bestemmelser for prøven i dansk og samfundsfag se bekendtgørelse nr af 16/11/2010:bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet udtrækker det grundfag, som den enkelte elev skal til prøve i. På et hold kan der således blive udtrukket forskellige grundfag til prøve. Det grundfag som eleven ikke skal til prøve i afsluttes med en endelig standpunktsbedømmelse Det udtrukne grundfag offentliggøres tidligst 21 og senest 7 dage før prøvens afholdelse. Dansk Prøve i dansk, niveau C i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik Side 21 af 29

23 For at kunne blive indstillet til prøve i dansk, skal eleven aflevere 4 tekster. Hvis eleven ikke har udarbejdet og afleveret teksterne inden for tidsfristen, kan eleven ikke indstilles til danskprøven. Dette medfører, at eleven ikke kan bestå faget dansk og dermed ikke kan indstilles til den afsluttende prøve i uddannelsen. Senest 30 dage før eksamen skal eleven meddele skriftligt til sin dansklærer, hvilke tekster, der indgår i elevens præsentationsportfolie. Hvis eleven undlader at aflevere oversigt over tekster i præsentationsportefolie inden for den fastsatte tidsramme, har eleven ikke gennemført undervisningen i dansk og kan derfor ikke afslutte faget med standpunktskarakter og indgå i eksamensudtrækket (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Prøvens form: Der afholdes mundtlig prøve. Prøven er individuel. Bedømmelse: Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Trækning af ekstemporaltekst: Ekstemporalteksten (en ukendt tekst) trækkes af eleven når eksamen påbegyndes. Den sidste elev skal have 4 valgmuligheder. Trækningen overværes af eksaminator og en leder. I forberedelsestiden må eleven - tale med andre elever, - modtage teknisk og administrativ vejledning og support fra skolen, - modtage ikke-faglig coaching for at komme i gang med løsning af opgaverne, men ikke modtage faglig vejledning af skolens lærere (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Prøvens varighed: Eksamen påbegyndes med skolens udlevering af eksamensopgaven til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Eksaminationstiden inkl. votering er 30 minutter og omfatter følgende: 1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven har fået tildelt ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng Side 22 af 29

24 ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret. 2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst én af de, af eleven udvalgte, egne tekster i præsentationsportefolien indgå i dialog om og redegøre for - tekstens funktion, - målgruppe, - virkemidler, - sproglige form samt indhold og - redegøre for tekstens sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces. Derudover omfatter eksaminationstiden ca. 8 minutter til votering og tilbagemelding Medbringes til eksamen: Det er elevens ansvar at medbringe følgende til eksamenen: - en disposition over elevens fremgangsmåde til eksamenen, - elevens præsentationsportfolie samt de nævnte tekster og evt. kopi til censor og eksaminator. - noter til brug ved fremlæggelse af såvel ekstemporaltekst som præsentationsportfolie. Samfundsfag Prøve i samfundsfag, niveau C i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik Før grundfagsprøven udarbejder eleven et projekt der indeholder relevante elementer af faget. Eleven laver en problemformulering, der godkendes hvorefter eleven arbejder med projektet. Eleven afleverer et skriftligt produkt, der indgår i prøven. Placeringen af arbejdet med projektet kan variere på de enkelte hold. Der afholdes efterfølgende en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog Side 23 af 29

25 omkring projektet, samt afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. Områdefagsprøve: Undervisningsministeriet udtrækker det områdefag, som den enkelte elev skal til prøve i. På et hold kan der således blive udtrukket flere forskellige områdefag til prøve. De øvrige områdefag afsluttes med en endelig standpunktsbedømmelse Mål for områdefagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for det udtrukne områdefag. Udtrækning af områdefag: Det udtrukne områdefag offentliggøres 3 uger før prøvens afholdelse. Prøvens form: prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det trukne hoved- og fokusområde. Hovedområder: Til det udtrukne områdefag er knyttet hovedområder. Faglærer/ -erne beskriver/definerer hovedområderne. Hvert hovedområde rummer et eller flere af fagets mål. Tilsammen dækker hovedområderne samtlige mål for faget. Antal af hovedområder kan variere fra prøve til prøve. Fokusområder: Til hvert hovedområde er knyttet et antal fokusområder. Fokusområderne indeholder materiale, der relaterer sig til hovedområderne. Antal af fokusområder er afhængig af antallet af elever, der skal altid være mindst 4 muligheder at vælge imellem for eksaminanden. Trækning af hovedområder og fokusområder en leder skal være til stede Hovedområde og fokusområde trækkes samtidig. Hovedområde udleveres to hverdage før prøvens afholdelse Fokusområdet udleveres 1 hverdage før prøvens afholdelse (dvs. dagen efter lodtrækningen) Vejledning: Side 24 af 29

26 Eleverne modtager vejledning når de har trukket hovedområde og igen dagen efter når de får udleveret fokusområde. Prøvens varighed: 20 minutter inkl. votering og tilbagemelding Afsluttende prøve For at eleven kan indstilles til afsluttende prøve kræves ifølge bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/ at: For at elever i uddannelsen kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.1., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst bestå karakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Hvert enkelt valgfrit specialefag skal være bedømt bestået. I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Eleven udarbejder individuelt eller i samarbejde med andre en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Grupperne kan max. bestå af tre elever. Eleverne kan dog i særlige tilfælde søge dispensation hos uddannelseslederen fra denne regel, og opnå mulighed for at være 4 elever i en gruppe. Prøven har til formål at dokumentere elevens tilegnelse af viden og færdigheder gennem skoleundervisning og praktikuddannelse som fagperson i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo - og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem med fokus på følgende områder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Side 25 af 29

27 Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Kompetence mål I den afsluttende prøve skal eleven demonstrere forudsætninger for: gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Side 26 af 29

28 selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Prøvens form: Prøven er individuel og mundtlig og tager udgangspunkt i en projektopgave, som eleven har udarbejdet alene eller sammen med andre elever. Prøvens forløb: Optakt til afsluttende projektopgave finder sted i skoleperiode 4. Eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling indenfor temaet, svarende til 7 hverdage. Dagene kan være skemalagt over en længere periode. Eleverne vælger et emne indenfor normal- eller specialområdet. Første dag i forløbet vælger eleverne emnet de vil arbejde med og udarbejder en problemformulering. Eleverne har mulighed for at modtage vejledning. Eleverne vælger om de vil udarbejde projektopgaven individuelt eller i gruppe valget er bindende og foretages i forbindelse med godkendelse af problemformuleringen. Anden dag i forløbet godkendes problemformuleringen. Såfremt problemformuleringen ikke er godkendt, bortfalder gruppens/elevens eksamination. Projektopgaven udarbejdes i henhold til skolens tekniske retningslinjer. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med. Se tekniske retningslinjer på skolens hjemmeside Elev(er) og vejleder aftaler selv vejledningsforløbet. Projektopgaven afleveres i 3 eksemplarer senest 7 dage før prøven inden kl Elever, der ikke afleverer projektopgaven til den aftalte tid, samt elever, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve tildeles normalt laveste karakter i den gældende karakterskala efterfølgende prøveforsøg vil dermed være omprøve. Elever har i alt to prøveforsøg. Prøvens varighed: 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter gældende karakterskala Side 27 af 29

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal undervisningsplan Erhvervsfaglig fællesindgang: Sundhed, omsorg og pædagogik Indholdsfortegnelse Indledning til den lokale undervisningsplan... 3 1. Generelt for skolen... 4 1.2. Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens Godkendt af det Lokale Uddannelsesudvalg juni 2012 1. Indledning og læsevejledning s.3 2. Om uddannelsesstedet 2.1 Praktiske oplysninger s. 3 2.2 Didaktiske og pædagogiske overvejelser s. 4 3. Uddannelsen

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU

Ramme for afsluttende prøve PAU Ramme for afsluttende prøve PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse

Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Marts 2011 Side 1 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse: 2. Indgangs- eller uddannelsesniveau:... 2 2.1 Praktiske oplysninger:... 2 2.2 Didaktiske og metodiske

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Uddannelsen som pædagogisk assistent Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og sundhedsskolen Denne undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Undervisningsplan for

Undervisningsplan for Undervisningsplan for GRUNDFORLØBET SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Indhold: Grundforløb 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere