Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe"

Transkript

1 Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvilke regler der gælder, når man skal søge tilskud til sin spejdergruppe. Denne lille "lovsamling" prøver at samle og forklare de regler, der gælder, når en forening skal snakke og samarbejde med en kommune. Formålet er at hjælpe pigespejdergrupper med at lære reglerne at kende, men den kan også bruges af andre foreninger, der udøver folkeoplysende virksomhed for børn og unge. De to sidste love, forvaltningsloven og offentlighedsloven, gælder også for mennesker uden for foreningslivet. Hvis I vil læse selve lovene, kan de nemt findes på internettet: Brug søgefeltet til venstre. For at finde folkeoplysningsloven skal I søge på "folkeoplysningsloven" nr. 535 år For at finde forvaltningsloven skal I søge på "forvaltningsloven" nr år For at finde offentlighedsloven skal I søge på "offentlighedsloven" nr. 572 år Det vil stå i højre spalte inde på selve loven, hvis der er senere ændringer. 1

2 Folkeoplysningsloven Hvornår er vi omfattet af folkeoplysningsloven? Hvad får vi i tilskud til aktiviteter? Hvilke krav stiller kommunen, for at vi kan få tilskud? Kan vi få lokaletilskud? Kan lokaletilskuddet nedsættes? Kan vi klage? De fleste foreninger, også spejdere, er omfattet af denne lov. Det er efter denne lov, I søger tilskud, både til aktiviteter og til lokaler. Hvornår er vi omfattet af folkeoplysningsloven? I er omfattet af folkeoplysningsloven, hvis I kan anerkendes som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Det kræver, at I lever op til nogle betingelser: Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven det gør spejdere. Have en bestyrelse grupperådet er spejdernes bestyrelse. Være demokratisk opbygget det er spejdere, men husk, at det også skal praktiseres, så vores vedtægter om den demokratiske opbygning bliver overholdt. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer det skal tælles op i hver gruppe. Som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig formålet dvs. man kan være med, hvis man ikke direkte modarbejder formålet og i øvrigt opfører sig pænt, fx kan man ikke udelukkes, fordi man tidligere har været DDS-spejder, men man kan godt udelukkes, hvis man er voldelig eller gør tilnærmelser over for de unge spejdere. Være hjemmehørende i den kommune, hvor man får tilskud man skal have fast mødested i den kommune, hvor man søger tilskud, dvs. man kan kun søge tilskud i den kommune, hvor den faste mødehytte ligger. Hvis man har en weekendturshytte i en anden kommune, kan man ikke søge tilskud der. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig dvs. foreningen skal være til gavn for samfundet og skal arbejde over en længere periode. Begge dele opfylder spejderorganisationerne. Hvis man som forening kan sige ja til alle ovenstående punkter, har man ret til at få tilskud til sine aktiviteter og til at få anvist lokaler eller få tilskud til egne lokaler. Hvis bare ét af punkterne ikke kan opfyldes, kan kommunen fratage foreningen tilskuddet. Men spejdere lever generelt op til disse betingelser, så kommunen skal virkelig have en rigtig 2

3 god grund til ikke give jer tilskud. Husk, at I kan spørge Korpskontoret om hjælp, hvis kommunen ikke vil samarbejde. Hvad får vi i tilskud til aktiviteter? Det er kommunen, der bestemmer, hvor meget tilskud I skal have, hvordan det skal udbetales osv. De præcise retningslinjer må I derfor få hos jeres egen kommune. Men der er nogle generelle regler for tilskud: Det ydes kun til børn og unge under 25 år og til ledere, der er over 25 år. Det ydes kun til foreninger, hvor medlemmerne betaler for deres medlemskab. Det skal udbetales forud, dvs. får I tilskud den 1. juli, gælder tilskuddet for den periode, der løber fra 1. juli og frem. Det skal tildeles efter objektive kriterier. Det betyder, at det ikke må give særlige fordele til nogen foreninger frem for andre. Dvs. det er ok at sige, at man ikke vil betale ret meget lokaletilskud til en forening, der har 10 medlemmer og en hytte på 1500 m2, men det er ikke ok at sige nej til at yde tilskud, fordi hytten er bygget af gule mursten i stedet for røde. Det skal søges inden for en bestemt frist. Kommunen bestemmer, hvornår der er frist for ansøgning om tilskud. Kommunen kan også bestemme, om ansøgning skal leve op til bestemte formkrav, dvs. om ansøgningen skal indsendes på et særligt skema, eller der skal vedlægges bestemte oplysninger i ansøgningen eller lign. Kommunen kan selv bestemme: Om medlemmer over 25 år også skal have tilskud. Tilskud til medlemmer over 25 år må gerne være lavere end tilskud til medlemmer under 25 år. Men kommunen kan ikke nedsætte tilskuddet til ledere over 25 år. Om nogle aktiviteter eller personer med særlige behov skal have højere tilskud, fx kan kommunen beslutte, at man kan få særligt højt tilskud til aktiviteter, der fremmer integrationen el. lign., eller personer med handikap kan give ekstra tilskud, så man måske kan betale for en ekstra leder på sommerlejren. Om man kan få tilskud for medlemmer uden dansk personnummer Hvordan tilskuddet udbetales, altså hvornår det udbetales, og hvor lang tid en tilskudsperiode dækker. Hvilke krav stiller kommunen, for at vi kan få tilskud? Loven stiller nogle krav til foreninger, der søger tilskud: En gang om året skal foreningen skrive en beretning til Folkeoplysningsudvalget i kommunen om foreningens virksomhed i det forløbende år. Dvs. fortælle, hvad man har lavet i det sidste år, og hvordan tilskudspen- 3

4 gene er blevet brugt. Men kommunen kan beslutte, at det ikke er nødvendigt med en sådan beretning. Foreningen skal have formuleret et sæt vedtægter. Af vedtægterne skal fremgå: o Foreningens formål o Hvor mange medlemmer der er i bestyrelsen (grupperådsmedlemmer), og hvordan bestyrelsen (grupperådet) vælges. o Regnskabs- og formueforhold, dvs. valg af revisor og kasserer og andre bestemmelser om foreningens penge. o Hvilken kommune foreningen hører hjemme i. o Hvilke betingelser der er for medlemskab, dvs. hvad skal man gøre for at få lov at være med, og hvornår kan man risikere at blive udelukket. o Tegningsret, dvs. hvem der kan skrive under på foreningens vegne hos Pigespejderne er det gruppeleder og yderligere to medlemmer af grupperådet i fællesskab. o Hvordan vedtægterne ændres. o Hvordan overskuddet fra foreningen skal anvendes, hvis foreningen lukker. Husk, at vedtægterne skal overholdes ellers kan kommunen standse tilskuddet. Der skal aflægges regnskab. Kommunen fastsætter en frist for, hvornår regnskabet skal fremlægges. Regnskabet skal overholde følgende betingelser: o Foreningens egenkapital skal fremgå. o Regnskabet skal underskrives af hele grupperådet o Det skal fremgå, hvordan tilskuddet fra kommunen er blevet anvendt, altså at det er anvendt i overensstemmelse med reglerne. Hvis kommunen finder ud af, at tilskuddet ikke er anvendt korrekt, skal den del af tilskuddet, som man har fået udbetalt uberettiget, betales tilbage. I den forbindelse skal man være opmærksom på to ting: Hvis medlemmerne af grupperådet har gjort noget forkert, enten med vilje eller ved en fejl, så kommunen har udbetalt mere tilskud, end foreningen burde have haft, hæfter grupperådsmedlemmerne personligt. Det betyder, at hvis I fx har 50 medlemmer, og et grupperåds- 4

5 Kan vi få lokaletilskud? medlem har skrevet 500 medlemmer på ansøgningen om tilskud, og I får tilskud for 500 medlemmer, kan kommunen kræve tilskuddet for de 450 medlemmer tilbage. Hvis foreningen ikke har penge nok, skal den eller dem, der har begået fejlen, betale af egen lomme. Hvis kommunen mener, I har gjort noget forkert, fx oplyst for mange medlemmer eller brugt tilskuddet forkert, skal I betale det tilbage. Men kommunen må selv skaffe alle oplysningerne/beviserne for, at I har gjort noget forkert I behøver ikke hjælpe dem, medmindre kommunen beder om oplysninger, som den ikke kan finde andre steder. Og kommunen må ikke kræve penge tilbage eller standse tilskuddet, før den kan bevise, at I har gjort noget forkert. Man kan få lokaletilskud uafhængigt af, om man får tilskud til aktiviteter. Dvs. man kan få lokaletilskud, selvom man får aktivitetstilskud, og man kan også få lokaletilskud, selvom man ikke får aktivitetstilskud. Hvis I lever op til alle krav og søger om det, skal kommunen give jer lokaletilskud. Det kan kommunen gøre på to måder: 1) kommunen stiller egnede lokaler til rådighed, eller 2) kommunen yder tilskud til foreningens egne lokaler. Der er ikke forskel på, om foreningen ejer eller lejer lokalerne. o Kommunen stiller egnede lokaler til rådighed: Kommunen skal stille egnede lokaler til rådighed for foreninger, der laver folkeoplysende virksomhed (se ovenfor), dvs. lokalerne skal have den rette størrelse, det rette indhold osv. Aktiviteter for børn og unge har førsteprioritet. Lokalerne skal stilles til rådighed gratis med el, varme, rengøring og fornødent udstyr betalt. Fornødent udstyr dækker borde og stole og måske en el-koger. Men det dækker ikke telte, grydesæt og lign. Kommunen kan bestemme, hvilke dage i ugen og på hvilke tidspunkter I har rådighed over lokalerne. o Kommunen betaler tilskud til foreningens egne lokaler: Det er kun, hvis kommunen ikke kan tilbyde egnede lokaler, at kommunen er forpligtet til at betale tilskud til foreningens egne lokaler. Kommunen skal yde tilskud på mindst 65 % af driftsudgifterne ved foreningens egne lokaler, dvs. udgifterne til husleje, varme, el, rengøring osv. Kommunen kan nedsætte tilskuddet til lokaler forholdsmæssigt for de medlemmer der ikke er ledere, men som er over 25 år. Eksempel: gruppen har 40 medlemmer, heraf er de 10 (dvs. en fjerdedel) over 25 år og er ikke ledere eller assistenter. Kommunen kan beslutte at 5

6 nedsætte tilskuddet til lokaler med en fjerdedel. Kommunen kan også vælge at yde lokaletilskud til medlemmer over 25 år, men et lavere tilskud end til medlemmer under 25 år. Kommunen kan sige nej til en ansøgning om tilskud, hvis foreningen køber nye lokaler, og de nye lokaler er meget dyrere end de gamle. I det tilfælde har man kun krav på det samme tilskud, som man fik til de gamle lokaler. I den forbindelse kan det være relevant at vide, at kommunens Folkeoplysningsudvalg skal høres, før kommunen træffer beslutning om, at I ikke kan få højere tilskud. Hvis I af en eller anden grund har brug for et større lokale end jeres egen hytte til et enkelt møde, fx fordi I skal holde generalforsamling (valg til grupperådet), skal kommunen stille sådan et lokale til rådighed. Fordi I samtidig får lokaletilskud til jeres egne lokaler, kan kommunen forlange et gebyr for, at I låner et andet lokale. Husk: Lokaletilskud skal søges inden for en bestemt frist. Kommunen bestemmer, hvornår der er frist for ansøgning om tilskud. Kommunen kan også bestemme, om ansøgningen skal leve op til bestemte formkrav, dvs. om ansøgningen skal indsendes på et særligt skema, eller der skal vedlægges bestemte oplysninger i ansøgningen eller lign. Kan lokaletilskuddet nedsættes? Tilskuddet til en forenings lokaler kan nedsættes af tre årsager: Hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til foreningens antal medlemmer. Dvs. hvis I har 20 medlemmer i gruppen og lejer et lokale på 1500 m2 til kr. om måneden, har kommunen ret til at sige, at lokalet er for dyrt og for stort til en forening med så få medlemmer, og de vil derfor nedsætte lokaletilskuddet, så det svarer til, at I havde et mindre lokale til en billigere leje, fx 100 m2 til kr. om måneden. Hvis driftsudgifterne er højere end det normale niveau for et lokale som jeres. Dvs. hvis I aldrig slukker lyset, og elregningen derfor bliver 8 gange så dyr, som den burde være, kan kommunen nøjes med at betale lokaletilskud, som om elregningen var af normal størrelse. Hvis driftsudgifter ikke betales i penge. Et eksempel kan være, at I lejer hytten af en gammel dame, som ikke vil have penge, men til gengæld skal I passe hendes hus og have. Eller I lejer hytten af DDS-spejderne og betaler lejen i klatreudstyr. I disse tilfælde kan kommunen vælge ikke at yde tilskud til den del af driftsudgiften, der ikke betales i penge. Husk, at Folkeoplysningsudvalget altid skal høres, inden kommunen træffer beslutning om at nedsætte jeres lokaletilskud. Kan vi klage? 6

7 Hvis Folkeoplysningsudvalget har truffet en afgørelse, som I ønsker at klage over, skal I skrive til Kommunalbestyrelsen inden for 4 uger, efter at I har fået afgørelsen. Husk, at hvis et medlem af Kommunalbestyrelsen også er medlem af Folkeoplysningsudvalget og har været med til at træffe den afgørelse, I klager over, må vedkommende ikke være med til at behandle klage i Kommunalbestyrelsen. Det kaldes inhabilitet, og hvis det sker, bør I klage til Undervisningsministeriet eller Folketingets Ombudsmand. 7

8 Forvaltningsloven: Inhabilitet Vejledning Aktindsigt Partshøring Begrundelse Klagevejledning Hvis I er parter i en sag, hvor kommunen træffer en afgørelse, gælder forvaltningsloven. At være part betyder, at man bliver direkte berørt af en beslutning, som kommunen træffer og at de andre foreninger ikke bliver berørt på samme måde; et eksempel kan være, at kommunen vælger at stoppe det ekstra tilskud, I får, til jeres handikappede spejder det berører kun jer. Når forvaltningsloven gælder, har I visse rettigheder, og der er nogle ting, I bør være opmærksomme på. Inhabilitet: Den, der er med til at træffe en beslutning, må ikke have en personlig interesse i sagen. Der findes mange grunde til, at man er inhabil, men generelt kan man sige, at dem, der træffer beslutningen, skal være upartiske. Eksempel: Grupperådsformanden er medlem af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor Vejledning: I søger tilskud. Grupperådsformanden må ikke være med til at beslutte, hvor meget tilskud I skal have, fordi hun er personlig interesseret hun er jo interesseret i, at jeres gruppe får mange penge. Kommunen skal vejlede jer, når I stiller spørgsmål og de skal svare omhyggeligt og huske at sige alt det, som kan være af betydning for jer. Eksempel: I henvender jer til kommunen og spørger, om I kan få ekstra tilskud til handikappede medlemmer. Kommunen svarer, at det kan I godt. Hvis kommunen har en regel, der kan give ekstra tilskud til den handikappedes hjælper også, skal kommunen huske at sige det, selv om I ikke spørger om det. Kommunen har pligt til at sende jeres breve til den rette person i kommunen, selvom I er kommet til at aflevere det et forkert sted. Eksempel: I har afleveret en ansøgning om tilskud til lokaler ved kommunens afdeling for hjemmehjælp. Kommunen har pligt til at bringe ansøgningen det rigtige sted hen. I har ret til at lade en anden person være med til et møde med kommunen, fx en advokat, men I må også gerne tage en forælder eller en anden person med, hvis I mener, vedkommende kan hjælpe jer. 8

9 Aktindsigt: Partshøring: Man har ret til at se alle papirer i en sag, som man selv er en del af. Der er nogle undtagelser, men generelt må I se det hele. Husk, at I skal have svar inden for 10 dage. Kommunen skal bare inden for de 10 dage fortælle jer, hvornår de vil svare de behøver ikke have fundet alle papirerne. Eksempel: Kommunen skriver til jer, at I ikke længere kan få tilskud, fordi I bruger pengene forkert. Så kan I bede om aktindsigt, så I kan se, hvilke oplysninger kommunen har om jeres forening I har bedre mulighed for at forsvare jer, når I kender kommunens beviser. Kommunen har pligt til at fortælle jer, hvilke oplysninger den har om jer, og I har ret til at udtale jer om oplysningerne, inden kommunen træffer en afgørelse. Eksempel: Kommunen har nogle oplysninger, om at I har fået tilskud på et forkert grundlag. Det har de pligt til at fortælle jer. De skal også fortælle, hvad oplysningerne kommer til at betyde, fx at I skal betale tilskud tilbage. I har ret til at fortælle jeres version af sagen, og det skal ske inden kommunen beslutter, om I skal betale tilskud tilbage. Begrundelse: Klagevejledning: Hver gang kommunen træffer en afgørelse, som ikke giver jer fuldstændigt medhold, skal de skrive en begrundelse, så I kan se, hvorfor I ikke fik det, I søgte om. Eksempel: I søger om tilskud til de 50 medlemmer, I har i gruppen. I får kun tilskud for 45 medlemmer. Så skal kommunen skrive, hvorfor I ikke får tilskud til de sidste fem medlemmer det kan fx være, at de ikke har dansk personnummer. Kommunen skal fortælle jer, hvor I kan klage, hvis I ikke er tilfredse med en afgørelse, som kommunen har truffet. Men det gælder kun, hvis kommunen ikke giver jer helt ret i det, I søger om. I kan selvfølgelig klage over, at I ikke får ret, men I kan også klage over, at kommunen ikke har overholdt lovene, fx forvaltningsloven. Det kan være forskelligt, hvor I skal klage til. Spørg kommunen, hvis de ikke allerede har fortalt jer det. Eksempel 1: I har kun fået tilskud til 45 medlemmer, selvom I har 50 medlemmer. Kommunen skriver, at det er, fordi de sidste fem medlemmer er over 25 år. I mener, at de fem medlemmer er ledere og derfor også skal have tilskud. Så kan I klage. 9

10 Eksempel 2: Kommunen standser pludselig jeres tilskud uden at give jer mulighed for en partshøring (mulighed for at udtale jer om kommunens beviser). Så kan I klage. NB: Det kan godt være forskelligt fra kommune til kommune, hvor man kan klage til og det er ikke sikkert, at man kan klage over to forskellige sager til det samme sted. 10

11 Offentlighedsloven Aktindsigt Notatpligt Offentlighedsloven gælder for alle, uanset om de er parter i en sag. Dvs. alle kan forlange, at kommunen overholder denne lov det kræver ikke, at I er særligt interesserede. betyder, at kommunen inden for de 10 dage skal fortælle jer, hvornår de vil svare de behøver ikke have fundet alle papirerne. Eksempel: I hører, at FDF har fået lavere tilskud i år end tidligere år. I kan søge aktindsigt i FDF'ernes ansøgning, så I kan få lov til at se papirerne i deres sag. Så kan I måske lære noget til jeres egen ansøgning, eller I kan forberede jer på, at jeres tilskud også bliver lavere. Der er to relevante emner i offentlighedsloven: Notatpligt: Aktindsigt: Hver gang I taler med kommunen, skal de skrive ned, hvad I taler om, hvis det drejer sig om en sag, hvor kommunen senere skal træffe en afgørelse, fx hvis det drejer sig om jeres tilskud. Eksempel: I ringer til kommunen og spørger, hvad det vil betyde for jeres lokaletilskud, hvis I køber en ny større hytte i stedet for den gamle. Så skal kommunen skrive ned, at I har ringet, hvornår I har ringet, hvad I spurgte om, og hvad kommunen svarede jer. Alle kan få lov til at se papirerne i alle sager. Der er en del undtagelser, som gør, at I må se mindre af andres sager end af jeres egne sager, men I må stadig gerne se noget af sagerne. I skal have svar inden for 10 dage. Det 11

12 Gode råd: Når I får tilskud Når I ringer til kommunen Når I skal mødes med kommunen Når I skal klage God forvaltningsskik?! Nedenfor er nævnt nogle gode råd, som I kan bruge i jeres samarbejde med kommunen. Det står ikke i nogen lov, men det kan være meget godt at huske, når man skal snakke med kommunen fx om næste års tilskud. Når I får tilskud: Husk at kontrollere, at I får det rigtige i tilskud, altså at I får for det rigtige antal medlemmer og til de rigtige driftsudgifter. For det første er det dumt at snyde sig selv, hvis kommunen har lavet en regnefejl til jeres ulempe. For det andet kan I lige så godt gøre kommunen opmærksom på det, hvis den har snydt sig selv kommunen opdager det sikkert alligevel senere på året, og så skal I til at betale tilskud tilbage og får en masse bøvl på den måde. Når I ringer til kommunen: o Få navnet på den person I taler med. Så er det nemmere at finde frem til vedkommende senere, hvis I får brug for det. o Kommunen skal skrive ned, hvad I taler om. Men det er en god idé selv at skrive det ned, så I kan huske det, hvis I får brug for det senere. Når I skal mødes med kommunen: o Få en dagsorden i god tid. Sørg for at vide, hvad mødet skal handle om kommunen gider ikke mødes med jer for at sludre (selv om de måske er frække nok til at påstå, I bare skal snakke lidt). Kommunen har altid en dagsorden, så sørg for at få den inden mødet, så I kan tale sammen på lige fod. o Tillad ikke at større/betydningsfulde punkter bliver sat på dagsordenen efter, at den er blevet sendt ud. Vær altid forberedt, og sørg for at kommunen ikke tager jer på sengen o Bed om et referat efter mødet så kan alle huske, hvad der blev sagt Når I skal klage: Hvis kommunen ikke fortæller jer, hvor I kan klage over en afgørelse, kan I prøve denne rækkefølge: o Først spørge kommunen, hvor I kan klage. Hvis I ikke får et svar, I kan bruge, kan I gå videre. o Skriv til Undervisningsministeriet. Skriv på en pæn og høflig måde, at I gerne vil vide, hvad I skal gøre. Der kan godt gå lang tid, før I får svar. o I kan også vælge at skrive til Folketingets Ombudsmand. Det er en god idé, fx hvis I mener, kommunen ikke har givet jer mulighed for en partshøring. Han kan selv 12

13 vælge, om han vil undersøge jeres henvendelse, og det eneste, han kan gøre er at udtale kritik af kommunens måde at være på, hvis de har gjort noget forkert. Men han har ret stor magt over for kommunerne. Og de færreste kommuner synes, det er sjovt at få skæld ud af ombudsmanden. Husk også, at I altid kan søge hjælp på Korpskontoret. God forvaltningsskik?! Kommunen skal overholde det, der kaldes "god forvaltningsskik". Det betyder, at kommunen skal give de rette oplysninger og alle oplysninger, der er relevante; behandle jer pænt og høfligt; overholde tidsfrister; sørge for at papirer/ansøgningsskemaer kommer til jer i god tid; og generelt "opføre sig ordentligt", så I ikke behøver være i tvivl om noget. Husk, at kommunen er "stor og stærk", og jeres forening er "lille og svag". God forvaltningsskik står ikke i en lov, men kommunen skal alligevel overholde det. Her er to eksempler. De overholder begge lovgivningen, men det er kun i det ene eksempel, at kommunen overholder god forvaltningsskik. Eksempel: Gruppekassereren ringer til kommunen for at høre om næste års lokaletilskud. Rygtet går nemlig, at lokaletilskuddet bliver sat meget ned egentlig bliver det kun sat ned fra 88 % til 85 %, men det ved kassereren ikke. En telefonsamtale, hvor kommunen ikke lever op til god forvaltningsskik: o "Det er Borgerservice" o "Goddag. Det er kassereren fra Kattegat gruppe, De grønne pigespejderne. Jeg vil lige høre om næste års lokaletilskud kommer vi til at mærke, det bliver sat ned?" o "Nej, det gør I ikke. Du skal ikke være bekymret." o "Tak for det. Farvel!" En telefonsamtale, hvor kommunen lever op til god forvaltningsskik: o "Det er Maria Rasmussen fra Borgerservice" o "Goddag. Det er kassereren fra Kattegat gruppe, De grønne pigespejderne. Jeg vil lige høre om næste års lokaletilskud kommer vi til at mærke, det bliver sat ned?" o "Det er jo individuelt fra forening til forening. Men det tror jeg ikke, I gør det bliver kun sat ned fra 88 % til 85 %." o "Tak for det. Farvel!" Forskellen er: o Medarbejderen oplyser selv sit navn, så I kan finde hende igen, hvis I har yderligere spørgsmål spørg igen, hvis I ikke får fat i navnet. o Medarbejderen svarer på kassererens spørgsmål, men siger også, hvor meget tilskuddet sættes ned, så I selv kan vurdere, hvad det kommer til at betyde hun må ikke konkludere for jer, for hun kender ikke jeres økonomiske situation. 13

14 14

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger -

TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - 1 Gældende TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - Version 1.0 (opdateret d. 2 april 2019) Godkendt af Folkeoplysningsudvalget 1 3 INTRODUKTION TIL TILSKUDSGUIDEN Denne guide skal hjælpe

Læs mere

Godkendelse af folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening

Godkendelse af folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening Godkendelse af folkeoplysende foreninger Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening Gældende fra 01.04.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 1 Indhold INDLEDNING...3 GODKENDELSE

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Dato 14.03.2016 Sagsidentifikation - 37491489 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

TILSKUDSORDNING FOLKEOPLYSENDE FORENINGER TILSKUDSORDNING FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Dette er en vejledende udgave af Randersordningen og dækker derfor ikke alle variationer og undtagelser. Læs den fulde tekst på www.foreninger.randers.dk. GODKENDT

Læs mere

Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger i Gentofte Kommune

Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Kultur, Unge og Fritid Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger i Gentofte Kommune Dannelse af ny forening En ny forening dannes ved at afholde en stiftende generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget SOLRØD KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget 1.1.2014-31.12.2017 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver Vedtaqet af yrådet 12. december 2011 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver: Udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Vejledning om dannelse og godkendelse af folkeoplysende foreninger i kommunen

Vejledning om dannelse og godkendelse af folkeoplysende foreninger i kommunen GENTOFTE KOMMUNE Kultur, Unge og Fritid Vejledning om dannelse og godkendelse af folkeoplysende foreninger i kommunen Dannelse af en ny forening En forening dannes ved, at man afholder en stiftende generalforsamling,

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Klage over Varde kommunes afgørelse af 17. december 2013 vedrørende tilskud til Blåvandshuk Folkedanserforening

Klage over Varde kommunes afgørelse af 17. december 2013 vedrørende tilskud til Blåvandshuk Folkedanserforening Klage over Varde kommunes afgørelse af 17. december 2013 vedrørende tilskud til Blåvandshuk Folkedanserforening Side: 1 Indledning Blåvandshuk Folkedanserforening er ikke enig i Varde Kommunes afgørelse

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til standardvedtægter H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor August 2008 H O V E D S P O N S O R Vejledning til vedtægter Om vejledningen Denne vejledning er skrevet som en vejledning

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune 2 FORMÅL

Læs mere

Frivillignyt, uge 14, 2016

Frivillignyt, uge 14, 2016 Frivillignyt, uge 14, 2016 Ladywalk MOTION. Som nævnt i Impuls nr. 1 foregår årets Ladywalk den 30. maj kl. 18.30 i byerne Agger, Frederikshavn, Haderslev, København (Amager), Nakskov, Odense, Rønne, Skælskør,

Læs mere

Dansedirektør: Statsstøttede foreninger kvæler danseskolerne Gennem de sidste 20 år har 230 private danseskoler drejet nøglen om. Der er i dag kun 74 tilbage. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix (Arkivfoto)

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Terre Des Hommes. NAVN 1

Terre Des Hommes. NAVN 1 Nuværende vedtægter. Nyt forslag NAVN 1 1 Organisationen har navnet Terre Des Hommes Danmark (TDH Organisationen har navnet Terre Des Hommes, Danmark med undertitlen Danmark) med undertitlen Hjælp til

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Lænken

Vedtægter for Landsforeningen Lænken Vedtægter for Landsforeningen Lænken Med seneste rettelser fra Repræsentantskab 2014 2 VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 1. NAVN OG HJEMSTED. 2. FORMÅL. Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken.

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0104 Klageren: XX 7323 Give Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører: Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED Uddann else Arbejde Handleplan Bolig g in Vejledn LIGEVÆRD MERE VÆRD Støtte Ret og pligt Fritid 51 r e d e h g i l u m e n i d l i Find vej t BEHOV E IG L R Æ S NGE MED U IL T R E IS VE JV ORD LIGEVÆRD

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.00 i F2 Mødet slut kl. 18:45 MØDEDELTAGERE Kenneth Jensen (A) Alice Linning Jens Jørgen Andersen Kristian Moberg Kristensen

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Dialogen med bygherre og konsulent

Dialogen med bygherre og konsulent HVORDAN FÅR MAN ET GOD FORLØB? Dialogen med bygherre og konsulent Chefkonsulent Ole Gregor Rambøll ogrg@ramboll.dk +45 5161 3929 Det er bygherren der skal anmelde et VVM pligtigt projekt, og det er bygherren,

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere