afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF."

Transkript

1 afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

2 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder under givne forudsætninger. Udbetaling af enhedsstøtten er uafhængig af om marken dyrkes, men den skal passes med slåning. Støtten er således ikke indregnet i de beregnede dækningsbidrag og den er placeret nederst i afgrødens kalkule. Hensynet til helheden er vigtig, foderforsyning, harmonikrav og øvrige regler kan være med til at det samlet set er fornuftig at dyrke alt jorden selv om det marginalt betragtet ikke kan svare sig. Kalkulerne kan bl.a. fungere som en støtte til at lave budgetter for markdriften, planer for sædskifte og til at vurdere økonomien ved køb eller forpagtning. Afgrødekalkuler er dog altid behæftet med usikkerhed. Udbytterne vil naturligvis svinge med de vilkår den enkelte vækstsæson byder. Prisforudsætningerne der ligger til grund for kalkulerne fremgår af prisskemaet side 4 Produktpriserne er forventede priser ved et gennemsnitsafsætningstidspunkt i september/oktober. På kornprisen er der benyttet futuresprisen på møllehvede december 2015 (pr. 18. august 2015) fratrukket 15 kr. For de afgrøder, der helt eller delvis afregnes senere, er der korrigeret herfor, ved at fratrække et rentebeløb. Dette beløb svarer til renten af bruttoindtægten fra 1. september til den aktuelle afregningstermin. Der er regnet med en markedsrente på 6 %. Der er i kalkulerne ikke indregnet nogen værdi af halm. Hvis værdien af halm indregnes vil et godt fingerpeg være øre/kg hentet på marken. Der er til højre på hvert enkelt kalkuleskema lavet plads til, at man kan lave sin egen kalkule med de udbytter, variable omkostninger, maskinomkostninger samt den prisforudsætning man ønsker, der måtte gælde på egen bedrift. Kalkulesættet indeholder 13 kalkuler for handelsafgrøder og udyrket. Der er 7 kalkuler for grovfoderafgrøder. Kalkulerne for grovfoderafgrøder er opbygget på samme måde som kalkulerne for handelsafgrøder. Priserne pr. f.e. er ansat efter den værdi, som de enkelte foderemner har, når de indgår i en normalfoderplan. Bagest i hæftet (side 25-30) findes tabeller med sammenstilling af de enkelte afgrøders hovedtal, værdiberegning på gylle, samt det gennemsnitlige dækningsbidrag i udvalgte sædskifter. Dækningsbidrag I (DB I) er det beløb, der er til rådighed til dækning af maskinomkostninger, eget arbejde og vedligeholdelse (kalkning, vedligeholdelse af dræn, oprensning af grøfter, klipning af hegn m.v.) samt til betaling af renter og ejendomsskat eller til dækning af forpagtningsafgift. Dækningsbidrag II (DB II) er det beløb, der er tilbage, når maskinomkostningerne er fratrukket. Her anvender vi maskinstationstakster, som er gennemsnittet for vores område. Aflønning af traktorfører er indregnet i maskinstationstaksterne. Hvis arbejdet kan udføres billigere, kan det betragtes som maskinparkens indtjening. Ved pasningsaftaler om drift af hele ejendomme, vil der ofte være tale om lavere priser. DB II skal dække forrentning af jorden og jordskatter eller forpagtningsafgift samt de med dyrkning forbundne udgifter (kalkning m.v.). Udgifter ved brug af egne maskiner svinger meget mellem bedrifter. Gennemsnittet ligger nok noget under maskinstationstaksterne. En stor del af omkostningerne ved brug af egne maskiner er faste kapacitetsomkostninger til forrentning og afskrivning. Det betyder, at hvis enkelte maskinoperationer udelades, vil man udelukkende spare omkostningerne til brændstof og vedligehold samt løn. Som tommelfingerregel kan de variable maskinomkostninger sættes til 25 % af maskinstationstaksten. 1

3 Ved tilkøb eller forpagtning af relativt mindre arealer til en ejendom, hvor der findes et komplet maskinsæt med ledig kapacitet, eller ved sammenligning af afgrøders lønsomhed, kan DB I anvendes til korttidsplanlægning. DB II bør derimod anvendes, når der er tale om langtidsplanlægning, nyetablering, tilkøb eller forpagtning af forholdsvis store arealer, der indebærer en forøgelse af maskinkapacitet og arbejdskraft. Udbytterne er anslåede middeludbytter for området på henholdsvis lettere jord (JB 1-3) og bedre jord (JB 4-6) (eller lavt og højt udbytteniveau). Det er forsøgt, at ansætte udbytterne således, at der er sammenhæng i ydeevnen afgrøderne imellem på de to udbytteniveauer. Denne sammenhæng bør dog ikke tages som mål for dyrkningssikkerheden. Udbytteniveauet må altid vurderes efter de individuelle forudsætninger. Udbytterne på lettere jord med vandingsmulighed kan ligestilles med udbytterne på den bedre jord, men der skal naturligvis tages hensyn til udgifterne til vanding. Den direkte udgift til vanding (elforbrug) vil typisk udgøre kr./ha (90 mm). Totaludgift til vanding (inkl. forrentning, afskrivning og flytning af maskine) vil typisk ligge på kr./ha. Ved større arealer med god arrondering kan udgiften dog blive væsentligt mindre. sniveauet: Ved angivelse af mængder af P og K er der forudsat middel tal for disse næringsstoffer. Mængderne angiver en vedligeholdelsesgødskning. Det er forudsat, at halmen fjernes. Der er kun i mindre grad taget hensyn til behovet for tilførsel af mikronæringsstoffer (mangansprøjtning er medregnet under planteværn). Sædskifteomkostninger vil være ca. 60 kr. pr. ha pr. år til kvikbekæmpelse og 75 kr. pr. ha pr. år til kalkning samt ca. 30 kr. pr. ha pr. år til jordbundsanalyser. Derudover kommer udgifter til vedligeholdelse og rensning af dræn og grøfter, slåning af læhegn osv. Kvælstofmængder er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Plantedirektoratets normer, som er styret af mange faktorer. De anførte omkostninger tager udgangspunkt i et normalt år. Antallet af sprøjtninger er efter almindelig praksis, hvor der er taget hensyn til, at flere produkter kan udbringes ved samme sprøjtning. Forfrugtsværdi er ikke indregnet i kalkulerne. Værdien af gode forfrugter i et kornsædskifte, kan regnes til ca.10 % i første års hvede. Planteavlskontorerne i AgriNord August

4 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 2 Prisforudsætninger 4 Vårbyg til foder 5 Vårbyg til Malt 6 Havre 7 Vinterhvede 8 Vinterrug 9 Triticale 10 Vinterbyg 11 Vinterraps 12 Markært (konsum) 13 Alm. rajgræs 14 Industriafgrøder 15 Energipil 16 Udyrket 17 Slætgræs 18 Byggrønkorn + Efterslæt 19 Byg/ærtehelsæd + efterslæt 20 Ærtehelsæd + efterslæt 21 Silomajs 22 Foderroer 23 Kolbemajs 24 Oversigt over handelsafgrøder 25 Handelsafgrødernes bytteforhold 27 Oversigt over grovfoder 28 sværdi af gylle til salgsafgrøder 29 Dækningsbidrag i udvalgte sædskifter 30 3

5 Priser på afgrøder, gødning, såsæd mm kalkuler 2015 sidst opdateret Kornpris: Futurespris Matif december 2015 (pr ) fraktrukket 15 kr Afgrøde Pris kr/hkg Pris kr/kg kr/kg Maskinstationstakst afgrøde Udsæd kr/behandling Vårbyg t foder 120 2,70 N 6,30 sspredning 140 Vårbyg t malt 135 2,80 P 10,30 Såning, såsæt 400 Havre 110 2,70 K 6,00 Tromling 150 Vinterhvede 125 2,75 S 2,35 Sprøjtning 150 Vinterrug hyb (brød) ,50 Mejetærskning* 900 Triticale 118 2,75 Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6,25 Vinterbyg 120 2,75 Pløjning 650 Vinterraps (Hybrid) ,00 1/3 unit Stubharvning 200 Ærter 163 4,50 Tørring (eget anlæg) korn 8,00 Rajgræs ,00 Tørring (eget anlæg) raps 15,00 Kartofler 56 1,50 Tørring (eget anlæg) rajgræs 30,00 kr/fe * vintersæd kr Græs 1,13 30,00 byghelsæd 1,03 2,70 Bygærthelsæd 1,08 2,70 Ærtehelsæd 1,13 4,00 Efterslæt 1,13 25,00 majs 1,03 700,00 Foderroer 1, ,00 kolbemajs 1,13 700,00 kr 2015 Enhedsstøtten 1890 udbetales

6 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR VÅRBYG TIL FODER Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelse Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

7 AFGRØDEKALKALKULE 2015 FOR VÅRBYG TIL MALT Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelse Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 10, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

8 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR HAVRE TIL FODER Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 8, i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Havre har en værdi som forfrugt til vintersæd på højde med raps og ærter. 7

9 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR VINTERHVEDE Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Vækstregulering 0 98 Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Når der nedmuldes halm sænkes kaliumbehov med kg pr. ha. Den anførte kvælstofmængde er gældende for foderhvede Udgiften til svampebekæmpelse er afhængig af den aktuelle sorts sygdomsresistens 8

10 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR VINTERRUG (brød) Let jord (hybridsort) God jord (hybridsort) Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt* BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 10, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Vækstregulering 0 0 Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Hybridrug yder normalt 15-25% mere end de bedste sorter af alm. rug Hybridsorterne er mere udsat for angreb af meldrøjer Ekstremt lave udsædsmængder øger risikoen for meldrøjer *Prisen er forudsat brødkvalitet, derfor ingen vækstregulering 9

11 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR TRITICALE Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Med en god forfrugt kan der regnes med ca. 15% mere i udbytte På let sandjord har rug et højere udbyttepotentiale end triticale. 10

12 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR VINTERBYG Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 2, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Vækstregulering Insektbekæmpelsesmidler 0 0 Andet 59 0 Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

13 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR VINTERRAPS Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd* 550, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Analyse Tørring (eget anlæg) 15, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning** Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, ,25 281,25 i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd (units) 1 1 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl *Hybrid raps **Der regnes med direkte høst uden skårlægning 12

14 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR MARKÆRT (KONSUM) Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt ** BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 4, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler* Insektbekæmpelsesmidler Andet 0 0 Tørring (eget anlæg) 8, , i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 6, , i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof 0 0 Fosfor Kalium Svovl * Inkl. nedvisning før høst **Der er regnet med prisen på ærter til konsum 13

15 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR ALM. RAJGRÆS (sildig, høj persistens) Let jord God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Hovedprodukt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd 54, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Andet Analyse & certificering Rensning Tørring (eget anlæg) 30, , Rentekrav (1,7%) i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Sprøjtning Mejetærskning Hjemkørsel, kr. pr. hkg. 26, , Stubharvning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd 8 8 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl Kalkulen gælder for rajgræs udlagt i vårbyg. Ved såning i renbestand i efteråret må der regnes med en ekstra omkostning til pløjning og såbedstilberedning, i alt 850 kr. pr. ha på let jord og 1000 kr. pr. ha på god jord. 14

16 AFGRØDEKALKULER 2015 FOR INDUSTRIKARTOFLER Dårlig jord(lav) God jord Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha Biprodukt Hovedprodukt* Biprodukt 0 0 BRUTTOINDTÆGT i alt Læggemateriale 1, , Bejdsning med Prestige 35, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium (chlorfattig) 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Forrentning af leveringsret** Rentekrav (1,7%) Fragt 4, , ,5 0 i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såbedsharvning Lægning*** Hypning Sprøjtning Optagning**** Transport til kule, kr. pr. hkg Efterharvning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Afkoblet stivelsestillæg 0 0 Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Læggemateriale Kvælstof Fosfor Kalium Svovl * 19,5 pct. Stivelse, inkl. efterbetaling **Der er ikke regnet med at leveringsrettten har en handelsværdi. ***Stenstrenglægning ikke indregnet, ekstraomkostning på 2400 kr/ha ****Incl. hjælpemandskab på optager 15

17 AFGRØDEKALKULER 2015 FOR ENERGIPIL - 20 Års Dårlig jord(lav) God jord Egen kalkule Udbytte, 1. høst tons tørstof år Udbytte, høst tons tørstof 7,5 t pr. år 15 9,5 t p.r år 19 Pris pr GJ Pris i alt Pris/enhed Pris i alt Pris/enhed Pris i alt Udbytte, 1. høst 16,0 GJ/t ts Udbytte, høst 16,0 GJ/t ts BRUTTOINDTÆGT i alt på 20 år BRUTTOINDTÆGT gennemsnit/år Stiklinger stk 0, , efter hver høst Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler kun år 1, (år 3) Insektbekæmpelse kun år Andet Forsinket indtægt Rentetab (2,5 %) kr/m 3 kr/m 3 Fragt 1. høst (3,6 M 3 /tons) 20, , Fragt høst (3,6 M3/tons) 20, , i alt 20 år gen. Pr år DÆKNINGSBIDRAG I i 20 år DÆKNINGSBIDRAG I gen. Pr år sspredning (efter hver høst) Såbedsharvning Plantning Sprøjtning Høst år Høst år 5-20 (8 gange) Rydning år i alt 20 år gen pr år OMKOSTNINGER i alt 20 år DÆKNINGSBIDRAG II 20 år DÆKNINGSBIDRAG II gen pr år Enhedsstøtte i 20 år Dækningsbidrag incl. Enhedsstøtte i 20 år Stiklinger stk Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

18 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR UDYRKET I 1-årig omdrift Flerårig* Egen kalkule Hovedprodukt: Udbytte, hkg/ha 0 Pris/enhed Pris i alt Pris/enhed Pris i alt BRUTTOINDTÆGT i alt Udsæd, græsblanding 30, Glyphosat i alt DÆKNINGSBIDRAG I Stubharvning Såning, såsæt Slåning Sprøjtning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd 11 Der er regnet med udsåning i efteråret efter høst *I den flerårige brak/udyrket er udgifterne til udsæd, kemikalier, såning og sprøjtning delt med 5 God etablering af græs i efteråret giver færre problemer med ukrudt når arealet igen skal bringes i kultur 17

19 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR SLÆTGRÆS GENNEMSNIT FOR 1. OG 2. ÅR Let jord God jord Egen kalkule Nettoudbytte FE hovedprodukt , , BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd 50 % hvert år 15, , Kvælstof* 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler 0 0 Insektbekæmpelsesmidler 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning 0,5 behandling pr. år Tromling 0,5 beh. pr. år Skårlægning x 4 i alt Finsnitning m. vogn x 4 i alt Hjemkørsel, indlægning x 4 i alt Pløjning 0,5 behandling pr. år i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd Kvælstof Fosfor Kalium Svovl *Kløvergræs Der er regnet med 4 slæt 18

20 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR BYGGRØNKORN + EFTERSLÆT Let jord God jord Egen kalkule Nettoudbytte FE, helsæd Nettoudbytte FE, efterslæt Nettoudbytte i alt Nettoudbytte FE, helsæd 1, , Nettoudbytte FE, efterslæt 1, , BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd korn 2, , Udsæd græs 25, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Svampebekæmpelsesmidler 0 0 Andet 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Finsnitning, helsæd Skårlægning, efterslæt Finsnitning, efterslæt Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, vårbyg Udsæd, græsfrø Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

21 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR BYG/ÆRTEHELSÆD + EFTERSLÆT Let jord God jord Egen kalkule Nettoudbytte FE, helsæd Nettoudbytte FE, efterslæt Nettoudbytte i alt Nettoudbytte FE, helsæd 1, , Nettoudbytte FE, efterslæt 1, , BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd byg og ært 4, , Udsæd græs 25, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet 0 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Tromling Sprøjtning Finsnitning, helsæd Skårlægning, efterslæt Finsnitning, efterslæt Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, vårbyg Udsæd, ærter Udsæd, græsfrø Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

22 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR ÆRTEHELSÆD + EFTERSLÆT Let jord God jord Egen kalkule Nettoudbytte FE, helsæd Nettoudbytte FE, efterslæt Nettoudbytte i alt Nettoudbytte FE, helsæd 1, , Nettoudbytte FE, efterslæt 1, , Tillægsstøtte BRUTTOINDTÆGTER I ALT Udsæd ærter 4, , Udsæd græs 25, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Insektbekæmpelsesmidler Andet Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning, såsæt Såning, udlæg Tromling Sprøjtning Skårlægning, helsæd Finsnitning, helsæd Skårlægning, efterslæt Finsnitning, efterslæt Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd. ærter Udsæd, græsfrø Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

23 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR SILOMAJS Let jord (og kold) God jord (og lun) Egen kalkule Nettoudbytte FE, hovedprodukt Nettoudbytte FE, hovedprodukt 1, , BRUTTOINDTÆGT Udsæd 700, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Andet Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning m. gødningsplac Sprøjtning Majshøster m. vogn Hjemkørsel, indlægning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, pk 2 2 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

24 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR FODERROER Let jord (og kold) God jord (og lun) Egen kalkule Nettoudbytte FE, hovedprodukt Nettoudbytte FE, hovedprodukt 1, , BRUTTOINDTÆGT Udsæd 1.400, , Kvælstof 6, , Fosfor 10, , Kalium 6, , Svovl 2, , Ukrudtsmidler Andet Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I Såbedsharvning sspredning Såning Sprøjtning Optagning Hjemkørsel, indlægning Knusning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, pk 1 1 Kvælstof Fosfor Kalium Svovl

25 AFGRØDEKALKULE 2015 FOR KOLBEMAJS Kold jord God jord (og lun)* Egen kalkule Nettoudbytte FE, hovedprodukt Nettoudbytte FE, hovedprodukt 1, BRUTTOINDTÆGT Udsæd 700, Kvælstof 6, Fosfor 10, Kalium 6, Svovl 2, Ukrudtsmidler 538 Andet 0 Plast VARIABLE OMKOST. i alt DÆKNINGSBIDRAG I sspredning Såning m. gødningsplac Sprøjtning Majshøster m. vogn Hjemkørsel, indlægning Pløjning i alt OMKOSTNINGER i alt DÆKNINGSBIDRAG II Enhedsstøtte Dækningsbidrag incl. enhedsstøtte Udsæd, pk 2 Kvælstof 135 Fosfor 35 Kalium 185 Svovl 25 *Kolbemajs lykkes kun på det mest egnede majsareal, idet modning ellers sker for sent 24

26 LAVT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT OVER HANDELSAFGRØDER 2015 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Prod. DB II kr/hkg hkg/ha kr/ha omk. kr/ha dækning af kr/ha omkost. dækning af kr/ha omk. kr. incl. var. omk kr/ha omk. i alt pr. hkg Støtte hkg/ha hkg/ha kr/ha Vårbyg til foder (18) Vårbyg til malt Havre (154) Vinterhvede Vinterrug (brød) Triticale (180) Vinterbyg (433) Vinterraps Markært (57) Alm. rajgræs Ind. kartofler kr/gj t. tørst/ha t. tørst/ha t. tørst/ha kr pr. GJ kr pr. GJ Energipil

27 HØJT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT OVER HANDELSAFGRØDER 2015 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Prod. DB II kr/hkg hkg/ha kr/ha omk. kr/ha dækning af kr/ha omkost. dækning af kr/ha omk. kr. incl. var. omk kr/ha omk. i alt pr. hkg Støtte hkg/ha hkg/ha kr/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug (brød) Triticale Vinterbyg Vinterraps Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler kr/gj t. tørst/ha t. tørst/ha t. tørst/ha kr pr. GJ kr pr. GJ Energipil

28 Lavt udbytteniveau Hkg som skal avles for at modsvarer normudbytte af lodrette søjle Normudbytte til Vårbyg foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vinterraps Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler Energipil t. ts/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler Energipil 6 t ts/ha Højt udbytteniveau Hkg som skal avles for at modsvarer normudbytte af lodrette søjle 27 Normudbytte til Vårbyg foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vinterraps Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler Energipil t. ts/ha Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Markært Alm. rajgræs Ind. kartofler Energipil 10 t ts/ha

29 LAVT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT GROVFODERAFGRØDER 2015 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Produktions kr/fe FE/ha kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. kr/ha var. omkst. kr/ha omkost. pr. FE FE/ha i alt kr. FE/ha Slætgræs 1, ,28 Byghelsæd 1, ,16 Byg/ærtehels. 1, ,17 Ærtehelsæd 1, ,26 Silomajs 1, ,03 Foderroer 1, ,30 HØJT UDBYTTENIVEAU: OVERSIGT GROVFODERAFGRØDER 2015 Afgrøde Pris Udbytte Bruttoindt. Variable Udbytte til DB I Maskin Udbytte til DB II Produktions kr/fe FE/ha kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. dækn. af kr/ha omkost. kr/ha var. omkst. kr/ha omkost. pr. FE FE/ha i alt kr. FE/ha Slætgræs 1, ,91 Byghelsæd 1, ,96 Byg/ærtehels. 1, ,11 Ærtehelsæd 1, ,11 Silomajs 1, ,85 Foderroer 1, ,02 Kolbemajs 1, ,98 28

30 sværdi af gylle til salgsafgrøder på god jord 2015 Svine gylle Kvæ ggylle gyllemæ ngde/ha 0,7 DE/ha 1,0 DE/ha 1,4 DE/ha 0,7 DE/ha 1,0 DE/ha 1,4 DE/ha Indregnet udnyttelse af kvælstof 1. år Kr/ha % kr/ hkg Svinegylle Kvægylle Vårbyg til foder Vårbyg til malt Havre Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Vinterraps Markæ rt, konsum Alm. rajgræ s Industrikartofler Energipil Værdien af gylle er beregnet som udtryk for værdien af gylle med normindhold For svinegylle er benyttet normtal for slagtesvin delvis spalter For kvæggylle er benyttet normtal for kvæggylle, malkekøer st. race sengestald tons/de kg N/t udn. % Kg P/t Udn. % kg K/t Udn. % kg S/t Udn % Svinegylle 19,0 4,9 75 1, , ,3 15 Kvæggylle 21 4, , , ,

31 DÆKNINGSBIDRAG I UDVALGTE SÆDSKIFTER 2015 SÆD SKIFT E Let jord God jord DB I DB II DB I DB II Monokultur hvede Vårbyg - rajgræ s - hvede - hvede Havre - hvede - vinterbyg - vinterraps - hvede Vinterbyg - vinterraps - hvede - rug Monokultur vårbyg med 50%maltbyg Eget sæ dskifte: Der er regnet med vårbyg til foder, hvor ikke andet er nævnt 30

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2018 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2017/2018 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2017 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2016/2017 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Disposition Formål hvad er pointen? Analyser af produktionsøkonomi planteavl Målet med planteavl

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Fremtidens leder i landbruget Planteavl en vigtig del af en landbrugsbedrift v. Plantekonsulent Peter Bach Nikolajsen

Fremtidens leder i landbruget Planteavl en vigtig del af en landbrugsbedrift v. Plantekonsulent Peter Bach Nikolajsen Fremtidens leder i landbruget Planteavl en vigtig del af en landbrugsbedrift v. Plantekonsulent Peter Bach Nikolajsen Lidt om LMO planteavl 45 planteavlskonsulenter Mark- og gødningsplan EU-ansøgning Markbesøg

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Fremstillingspris på korn + Stykomkostninger (gødning, udsæd,

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Hvor tjener du penge på planteavlen?

Hvor tjener du penge på planteavlen? Hvor tjener du penge på planteavlen? 1 Disposition Tal fra analysen Pløjefri dyrkning Mulige årsager til forskel i DB? Hvad kendetegner dem som ligger bedst? Hvor skal fokus være fremadrettet? 1 18.000

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 Kundenr.: Navn: STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december 2015 Til salg Til opfodring Byg hkg hkg hkg Havre hkg hkg hkg Hvede hkg hkg hkg

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 L 145, endeligt svar på spørgsmål 32 Offentligt Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Faggruppe for miljø og naturressourcer Brian H. Jacobsen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Omlægning til økologisk planteavl. -analyse af de økonomiske konsekvenser på udvalgte planteavlsbedrifter. Niels Tvedegaard

Omlægning til økologisk planteavl. -analyse af de økonomiske konsekvenser på udvalgte planteavlsbedrifter. Niels Tvedegaard Omlægning til økologisk planteavl -analyse af de økonomiske konsekvenser på udvalgte planteavlsbedrifter Niels Tvedegaard SJFI Working Paper no. 2/2000 - 3 - )RURUG Dette Working Paper har til formål,

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Opsamling på cases i projekt 7486

Opsamling på cases i projekt 7486 Opsamling på cases i projekt 7486 Dette er en samlet præsentation af de cases, der er anvendt under projekt 7486 økonomistyring som beslutningsstøttende værktøj som har til formål at illustrere, hvordan

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Svovl. I jorden. I husdyrgødning

Svovl. I jorden. I husdyrgødning Side 1 af 6 Svovl Svovl er et nødvendigt næringsstof for alle planter. Jorden kan normalt ikke stille tilstrækkeligt meget svovl til rådighed for afgrøden i det enkelte år. På grund af rensning af røggasser

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Vælg rigtig grovfoder strategi v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Grovfoder afgrøder Mål for grovfoderproduktion Højt udbytte og god kvalitet Foderroer udbyttepotentiale 200 a.e/ha Silomajs udbyttepotentiale

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015 Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Vækstsæson 2014/2015 Ekstrem tidlig såning fra 20/8 til 15/9 Var I nu nede på 130 pl/kvm? = 45 kg/ha? Meget varmt ekstremt

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2015 SEGES P/S Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 31-12-2015 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Emne: Dyrkningsaftaler og kompensationer, KVL rapport

Emne: Dyrkningsaftaler og kompensationer, KVL rapport Vejledning nr. 308 08/2012 Gammelt nr. 174 Emne: Dyrkningsaftaler og kompensationer, KVL rapport FVD s bemærkninger til rapporten: Den nuværende Vejledning 308 er en rapport der er udfærdiget af Alex Dubgaard

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro Mod nye normer Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro De nye kvælstofnormer Vintersæd og raps Frøgræs Kartofler og roer Kvælstofnorm N/ha Før

Læs mere

Dyrkning af energipil

Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil Plantekongres 2016 Herning, 20. januar 2016 Søren Ugilt Larsen, TI / AU Uffe Jørgensen & Poul Erik Lærke, AU Potentiale og barrierer ved energipil Kortlægning udført for Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Se stald og mark som en helhed Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Disposition Hvorfor nu det? Ejendommen Hvad er ændret Resultat (forventet) Fremtidige muligheder Hvorfor

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner Kan en efterafgrøde fange 1 kg N/ha? Arter N tilgængelighed Eftervirkning Kristian Thorup-Kristensen DJF Århus Universitet September 28 Efterafgrøder i Danmark Vandmiljøplaner 8 til 14% af kornareal rug,

Læs mere

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Den ideelle maskinpark Vær konkurrencedygtig, 20%

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk Afgrøder til biogas Vækstforum, 19. januar 2012 Produktchef Ole Grønbæk Biogas er interessant Fortrænger fossil energi Reducerer udledningen af drivhusgasser Bedre effekt af gødningen Mindre udvaskning

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Vejledning og skemaer

Vejledning og skemaer Plantedirektoratet Vejledning og skemaer mark- og gødningsplan gødningsregnskab plantedække harmoniregler ændringer i ejer- og brugerforhold 2002/03 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Læs mere

Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning

Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning Økologisk planteproduktion 1 Henvisninger Fri for rodukrudt: http://www.okologi.dk/landmand/projekter/rodukrudt/default.asp Reduktion af drivhusgasser: http://www.okologi.dk/landmand/tema/okologi_og_klima/

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Notat vedr. nettoudbytter for centrale grovfoderemner

Notat vedr. nettoudbytter for centrale grovfoderemner Notat vedr. nettoudbytter for centrale grovfoderemner Ib Sillebak Kristensen, Karen Søegaard, og Troels Kristensen, 27. marts. 2006. Konklusion Det viste grundlag for at vurdere Norm-udbytterne er forholdsvis

Læs mere

7 Bedriftens økonomi, produktivitet og ressourceforbrug ved forskellige strategier for selvforsyning med foder

7 Bedriftens økonomi, produktivitet og ressourceforbrug ved forskellige strategier for selvforsyning med foder 7 Bedriftens økonomi, produktivitet og ressourceforbrug ved forskellige strategier for selvforsyning med foder Lisbeth Mogensen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning 7.1 Introduktion Valg af

Læs mere

AGROVI, 3. februar 2016 Lars Bonde Eriksen EN VERDEN UDEN N KVOTER HVAD KAN MAN DRIVE AFGRØDERNE TIL OG HVORDAN?

AGROVI, 3. februar 2016 Lars Bonde Eriksen EN VERDEN UDEN N KVOTER HVAD KAN MAN DRIVE AFGRØDERNE TIL OG HVORDAN? AGROVI, 3. februar 2016 Lars Bonde Eriksen EN VERDEN UDEN N KVOTER HVAD KAN MAN DRIVE AFGRØDERNE TIL OG HVORDAN? HVEDEUDBYTTER Stort udbyttepotentiale i DK Lin M & Huybers P, 2012 Hvedeudbytte (ton pr.

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Fastsættelse af N-behov v/marie Uth

Fastsættelse af N-behov v/marie Uth Fastsættelse af N-behov v/marie Uth Nu øges normerne!»rent psykisk er det fantastisk at få medvind fra politisk side. Nu går det den anden vej. Det er simpelthen dejligt,«siger han. Ønsket N-niveau i rugmatchen

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag):

Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag): Kalkmodel Beregningsmodellen for kalk er udviklet af Landbrugets Rådgivningscenter. Modellen beregner et kalkbehov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag): Pos. Rt Pos. Jb Positionsbestemt reaktionstal.

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe

Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe 2002 Produktionsmål Produktionsmålet ved dyrkning af foderroer er et stort rodudbytte, der kan bidrage til en høj selvforsyningsgrad på bedrifter med malkekvæg. Fordelen

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere