Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. 1. Resumé 1. januar 2014 træder en ny reform af kontanthjælpssystemet i kraft. Der er tale om en reform af både indsatsen i Jobcenter Aarhus og forsørgelsesydelserne i Ydelsescenter Aarhus. Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse Jægergården 8000 Aarhus C Reformen er resultatet af en aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Sigtet med reformen er, at alle unge skal have de bedste muligheder for at få en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejen hertil går for de allerfleste via uddannelse. Partierne er tillige enige om, at kontanthjælpssystemet skal bygge på klare rettigheder og pligter, hvor ledige borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet via aktiv og realistisk jobsøgning, og hvor de, som kan, skal arbejde for kontanthjælpen i nyttejobs. Hvis man er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelse, skal man have en helhedsorienteret indsats, herunder ret til en koordinerende sagsbehandler. Indsatsen for unge uden uddannelse Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og erstattes af uddannelseshjælp. Indsatsen, for at unge påbegynder uddannelse styrkes, og alle unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse får et uddannelsespålæg. Der skelnes mellem følgende tre målgrupper: Sagsnummer 13/ Sagsbehandler Kåre Sand Isager Birgitte Täck Stine Rasmussen Jens Vestergård Jacobsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Lixtal: Åbenlyst uddannelsesparate 2. Øvrige uddannelsesparate 3. Aktivitetsparate For at understøtte reformen styrker Jobcenter Aarhus samarbejdet med erhvervsuddannelserne, og der skabes nye uddannelsesrettede tilbud i samarbejdet. Indsatsen for de unge specialiseres i Jobcenteret Implementering af kontanthjælpsreformen

2 med udgangspunkt i de tre ovennævnte kategorier. For åbenlyst uddannelsesparate bliver der iværksat nyttejobs, som er nytteskabende arbejde på offentlige arbejdspladser med det formål, at man arbejder for sin kontanthjælp. For de to andre målgrupper af unge er det udover den primære indsats også muligt at komme i nyttejob, hvis indsatsen vurderes at kunne flytte den unge tættere på uddannelse. Indsatsen for personer over 30 år og unge med uddannelse Personer, der er fyldt 30 år, og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse får fortsat kontanthjælp. Målet for indsatsen er fortsat beskæftigelse. Der skelnes her mellem to målgrupper: 1. Jobparate 2. Aktivitetsparate Jobcenter Aarhus styrker jobfokus gennem et intensiveret samarbejde med virksomhederne og gennem etablering af et job og CV værksted. Virksomhedskontakten opprioriteres ved oprettelse af et særligt team af virksomhedskonsulenter, som hjælper kontanthjælpsmodtagere, der er tilknyttet job og CV værkstedet, med virksomhedskontakten. Job og CV værkstedet sikrer, at de ledige fra første ledighedsdag har fokus på job, og gør råd og vejledning om jobsøgning let tilgængelig. De jobparate kontanthjælpsmodtagere skal efter tre måneders intensiv jobsøgning arbejde for kontanthjælpen i nyttejobs. Ydelserne i Ydelsescenteret Ydelsescenter Aarhus vil som følge af reformen træffe afgørelse om, at personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse overgår til uddannelseshjælp pr. 1. januar Samtidig indføres gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Det betyder, at Ydelsescenteret træffer afgørelse om samliv for kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 25 år, og som er samlevende med en person på over 25 år. I bilag 1 gives en oversigt over reformens betydning for ydelserne. 2. Beslutningspunkter At 1) Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger i Aarhus Kommune etablerer aftaler om nyttejobs, sådan at reformens forudsætninger om, at man skal arbejde for sin hjælp kan udmøntes. Implementering af kontanthjælpsreformen Side 2 af 10

3 At 2) Beskæftigelsesforvaltningen gennemfører en evaluering af nyttejobindsatsen om et år. At 3) De økonomiske konsekvenser, som fremgår af lovforslaget, vedrørende sagsbehandling/administration og mentorindsats i alt 13,7 mio. kr. i 2014 faldende til 9,8 mio. kr. 2017, udmøntes til Beskæftigelsesforvaltningen. Beløbene efterreguleres, hvis de endelige kompensationsbeløb fra staten ændres i forbindelse med kommende års lov og cirkulæreprogram. At 4) Lovgivningen i øvrigt omsættes som forudsat i denne indstilling. 3. Baggrund Med reformen afskaffes de tre nuværende målgrupper, match 1-3 og der indføres fem overordnede målgrupper samt nye og ændrede ydelser. De unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse opdeles i tre målgrupper: 1. Åbenlyst uddannelsesparate 2. Øvrige uddannelsesparate 3. Aktivitetsparate For disse tre målgrupper afskaffes kontanthjælpen og i stedet indføres ydelsen uddannelseshjælp, som er på niveau med SU. De aktivitetsparate unge kan dog få et aktivitetstillæg, så de får samme ydelse som i dag. Personer over 30 år samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vil fortsat modtage kontanthjælp. Med reformen opdeles kontanthjælpsmodtagerne i to målgrupper: 1. Jobparate 2. Aktivitetsparate Derudover får samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, gensidig forsørgelsespligt. I dag er der alene forsørgelsespligt mellem gifte. I bilag 2 gives en vurdering af fordelingen på målgrupper efter 1. januar Implementering af kontanthjælpsreformen Side 3 af 10

4 Indsatsen for målgrupperne Efter reformen skal alle uddannelsesparate unge (unge under 30 år) i gang med en uddannelse på ordinære vilkår, så snart det er muligt. De vil få et uddannelsespålæg og tilbud, der på kort eller længere sigt gør dem i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. For jobparate kontanthjælpsmodtagere (personer over 30 år eller unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse) skal der de første tre måneder være fokus på intensiv jobsøgning. Senest efter tre måneder skal den enkelte tillige arbejde for sin kontanthjælp, f.eks. i nyttejobs. Aktivitetsparate ledige (både personer under og over 30 år) skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bedst hjælper den enkelte til enten at komme i job eller i uddannelse. Disse personer vil bl.a. blive tilbudt en koordinerende sagsbehandler, som skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Det kan dreje sig om personer med psykiske eller helbredsmæssige problemer, hvor flere forvaltninger og eksempelvis sundhedsvæsenet er involveret. Desuden giver reformen mulighed for udvidet mentorstøtte til personer, der ikke kan deltage i tilbud pga. sygdom mv. 4. Den forventede effekt Forventningen er, at den øgede uddannelsesrettede indsats vil understøtte Aarhus Kommunes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Det kan på sigt medvirke til, at fødekæden til ungdomsledigheden for de under 30- årige reduceres. Derudover skal de jobparate kontanthjælpsmodtagere arbejde for deres kontanthjælp efter en intensiv periode med jobsøgning. Dette kan være med til at understøtte en bredere jobsøgning for nogle kontanthjælpsmodtagere. Ændringerne i ydelserne kan betyde, at der kommer flere ansøgninger om enkeltydelser, og at Den Sociale Boligtildeling oplever et øget pres fra kontanthjælpsmodtagere, der oplever en indtægtsnedgang og evt. samlevere, der flytter fra hinanden. Implementering af kontanthjælpsreformen Side 4 af 10

5 5. De planlagte ydelser Kontanthjælpsreformen har både konsekvenser for indsatsen i Jobcentret samt for forsørgelsesydelserne i Ydelsescentret. Der redegøres for implementeringen af reformen i henholdsvis Jobcenter og Ydelsescenter særskilt i det følgende Implementering af reformen i Jobcenteret I implementering af kontanthjælpsreformen skelnes der mellem indsatsen for de unge uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagerne. For alle målgrupper gælder, at der etableres en styrket visitation i Jobcenterets indgang. En præcis og kvalificeret visitation er forudsætningen for, at den enkelte borger modtager en indsats, som er tilpasset den enkeltes forudsætninger. Der vil være særlig opmærksomhed på at styrke visitationsindsatsen Uddannelsesindsats for de unge under 30 år Kontanthjælpsreformens øgede fokus på uddannelse for personer under 30 år skaber behov for, at uddannelsesindsatsen i Jobcentret intensiveres. For at tilvejebringe et kontinuerligt fokus på uddannelse, styrkes Jobcenterets samarbejde med erhvervsuddannelserne, og der vil blive udviklet nye uddannelsesrettede tilbud til alle unge. Indsatsen for de unge bliver specialiseret sådan, at der til hver af de tre grupper af unge - 1) åbenlyst uddannelsesparate, 2) øvrige uddannelsesparate og 3) aktivitetsparate - bliver tilknyttet specialiserede teams med særlig viden om målgrupperne. I de to teams, målrettet de åbenlyst uddannelsesparate og de øvrige uddannelsesparate, vil Ungdommens Uddannelsesvejledning få en særlig rolle. Åbenlyst uddannelsesparate Åbenlyst uddannelsesparate får et uddannelsespålæg, som hurtigst muligt skal bringe den unge i ordinær uddannelse. I perioden frem til uddannelsesstart skal den unge i videst muligt omfang forsørge sig selv. Alternativt skal de arbejde for deres uddannelseshjælp i en nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. Det kan f.eks. være at gå en ekstra tur med en plejehjemsbeboer, renholde parker og strande eller gå til hånde på de kommunale institutioner. For unge der ikke forsørger sig selv, vil der blive iværksat en nytteindsats umiddelbart efter henvendelsestidspunktet i Jobcenteret. Øvrige uddannelsesparate De øvrige uddannelsesparate får ligeledes et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget skal inden for de første fire uger følges op af en uddannelsesplan, der beskriver de indsatser, som skal iværksættes for Implementering af kontanthjælpsreformen Side 5 af 10

6 at bringe den unge i ordinær uddannelse inden for ca. et år. Det kan eksempelvis være tilbud, som gør den unge i stand til fagligt og socialt at gennemføre uddannelsen. Opgaven bliver sammen med den unge at iværksætte indsatserne samt løbende følge op på uddannelsesplanen. For denne målgruppe gælder, at den unge hurtigst muligt og senest én måned efter henvendelsestidspunktet i Jobcentret skal påbegynde et tilbud. Aktivitetsparate Som for de første to målgrupper af unge får aktivitetsparate også et uddannelsespålæg. Målgruppen har væsentlig større udfordringer end uddannelsesparate, som der skal tages hånd om. Det kan f.eks. være helbredsmæssige eller psykiske problemer. Uddannelsesplanen for denne målgruppe vil derfor typisk have en længere tidshorisont end hos de øvrige målgrupper af unge, og redskaber som mentorstøtte og vejlednings- og opkvalificeringstilbud vil have en større vægt. Sagsbehandleren får i disse forløb rollen som koordinerende sagsbehandler, hvilket vil sige, at de er ansvarlig for at koordinere med f.eks. Psykiatrisk Hospital, etableret misbrugsbehandling mv. Også for de aktivitetsparate skal tilbud iværksættes hurtigst muligt og senest efter én måned fra henvendelsestidspunktet Styrket jobfokus for personer over 30 år og unge med uddannelse For personer over 30 år og unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse er der et øget fokus på job i reformen. For at styrke dette fokus, og som led i Aarhus Kommunes strategi om at opruste samarbejdet med virksomhederne, oprettes et særligt team af virksomhedskonsulenter. Deres væsentligste opgave vil være dels at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og dels de lediges behov for job. Endvidere etableres som noget nyt et job og CV værksted, som skal sikre, at de ledige fra første ledighedsdag mødes af jobfokus. Job og CV værkstedet gør råd og vejledning om jobsøgning let tilgængelig, og de ledige kan blive vejledt om jobsøgning, indlæggelse og løbende opdatering af CV på jobnet. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Jobfokus vil være omdrejningspunktet for alle jobparate kontanthjælpsmodtagere med vægt på en tidlig, individuelt tilrettelagt indsats. De nyledige vil blive tilknyttet job og CV værkstedet, hvor fokus vil være på den lediges jobsøgning. Hvis dette ikke har ført til selvforsørgelse inden for de første tre måneder, vil den ledige starte i et nyttejob. Såfremt nyttejobbet ikke har medvirket til, at den ledige Implementering af kontanthjælpsreformen Side 6 af 10

7 er kommet i beskæftigelse, vil det i hvert konkret tilfælde blive vurderet, hvilke yderligere tiltag, der kan understøtte den lediges vej til beskæftigelse, herunder f.eks. egentlig kompetenceudvikling, afklaring- eller jobsøgningsaktiviteter eller særlige virksomhedsrettede tilbud. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere For de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilrettelægges en helhedsorienteret indsats med hovedfokus på at etablere jobfokus for den enkelte også selvom et job realistisk set ligger længere ude i fremtiden. Indsatsen vil derfor fokusere på, hvordan den enkelte ledige hurtigst muligt kommer tættere på arbejdsmarkedet og i sidste ende i beskæftigelse. Til at understøtte dette vil målgruppen blive tilknyttet job og CV værkstedet for at få udarbejdet CV og få inspiration til den fremtidige jobsøgning. Der vil endvidere blive tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som vil kunne iværksætte opkvalificeringsforløb og virksomhedsforløb, som bringer pågældende tættere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger i Aarhus Kommune etablerer aftaler om nyttejobs, sådan at reformens forudsætninger om, at man skal arbejde for sin hjælp kan udmøntes. Der eksisterer allerede et samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg på området, ligesom der har været dialog med andre forvaltninger om samarbejde. Beskæftigelsesforvaltningen vil efter en periode gennemføre en evaluering af nyttejobindsatsen Implementering af reformen i Ydelsescenteret Implementering af reformen i Ydelsescenteret har to hovedelementer. For unge under 30 år uden uddannelse konverteres alle eksisterende bevillinger til nye bevillinger fra 1. januar 2014 på grund af nye ydelsestyper. For de kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 25 år den 1. januar 2014, og som er samlevende med en person over 25 år, træffes der afgørelse om samliv. Det skyldes, at der indføres gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Begge elementer får ydelsesmæssig konsekvens for de borgere, der omfattes. De årige unge, der er visiteret som uddannelsesparate, vil for eksempel opleve en indtægtsnedgang fra kr. til kr. om måneden svarende til en nedgang på kr. fra 1. januar. Aktivitetsparate unge vil ikke opleve en indtægtsnedgang, idet de fastholder samme ydelsesniveau som i dag. I forhold til indførelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Implementering af kontanthjælpsreformen Side 7 af 10

8 kontanthjælpssystemet mister nogle kontanthjælpsmodtagere op til brutto kr. om måneden fra 1. januar Fra 1. januar 2015 vil de miste hele hjælpen. I bilag 1 giver en oversigt over reformens betydning for ydelserne. Da reformen har en indgribende økonomisk betydning for nogle kontanthjælpsmodtagere jf. ovenstående eksempler, har Forvaltningen vægtet det højt, at borgerne så tidligt som muligt orienteres om de forestående ændringer Særligt om sanktionsområdet Fra 1. januar 2014 kan uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp samt jobparate kontanthjælpsmodtagere blive pålagt en skærpet sanktion, hvis pågældende gentagne gange søger at omgå rådighedsforpligtelsen. Er man under en skærpet rådighedsforpligtigelse, modtager man som udgangspunkt ikke kontanthjælp, men får kun udbetalt kontanthjælp for de dage, man konkret møder frem til tilbud eller samtaler. Dette udgangspunkt gør det nemmere at sanktionere stærke ledige, som forsøger at omgå rådighedsforpligtelsen. Reformen giver tillige kommunerne mulighed for at tilrettelægge sagsgangene på en ny måde, når borgere skal sanktioneres. Med udgangspunkt i disse nye muligheder vil Beskæftigelsesforvaltningen i 2014 foretage et generelt servicetjek af området. 6. Organisering af indsatsen Implementering af kontanthjælpsreformen sker ved en fremrykket virksomhedsindsats, hvor den opsøgende virksomhedskontakt til både nye og etablerede virksomheder styrkes. Jobfokus øges via oprettelse af job og CV værksted, som med let tilgængelighed og vedvarende fokus på job og jobsøgning understøtter de ledige i at komme i beskæftigelse. I forhold til de tre målgrupper af unge uden uddannelse målrettes indsatsen i Jobcentret gennem specialiserede teams, som har særlig viden om målgrupperne og deres behov. Medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning vil indgå i disse teams. Beskæftigelsesforvaltningen iværksætter i forbindelse med reformen kommunikationsaktiviteter via forskellige kanaler. Der kommunikeres til borgere og samarbejdspartnere via information på Aarhus Kommunes hjemmeside, herunder Jobcenterets hjemmeside. Der er udarbejdet pjecer, som er udsendt til borgere, der eventuelt bliver berørt af reformen. Pjecerne er tilgængelige på internettet, i venteområder og i Jobcenteret og Ydelsescenteret. Derudover bliver Implementering af kontanthjælpsreformen Side 8 af 10

9 der informeret om de nye regler i forbindelse med jobsamtaler og samtaler i Jobcenteret og Ydelsescenteret. Medudvalget i Beskæftigelsesforvaltningen er hørt i forbindelse med fremsendelse af indstilling til Byrådet, hvilket har givet særlig anledning til, at der bliver et særligt fokus på visitationsindsatsen, jf. side 4. Se MED udvalgets fællesudtalelse i bilag Konsekvenser for ressourcer Reformen blev vedtaget den 28. juni 2013 med virkning fra Den sene vedtagelse i folketingsåret betyder, at de økonomiske konsekvenser ikke er forhandlet med KL. Den endelige økonomi kendes derfor endnu ikke. Af nedenstående tabel ses en samlet opgørelse over de forventede konsekvenser jf. lovforslaget. De endelige økonomiske konsekvenser vil indgå i lov- og cirkulæreprogrammet for Mio. kr. netto Aarhus Kommune Kontanthjælp, uddannelseshjælp mm. -54,1-72,3-72,2-72,1 Vejledning og opkvalificering mv. -0,1-4,9-6,7-7,7 Samtaler, læge mm. (administration) 5,5 5,5 5,5 5,3 Mentor 8,2 4,5 4,5 4,5 Enkeltudgifter 0,3-0,1-0,2-0,2 I alt -40,2-67,3-69,1-70,2 Anm.: Herudover en række mindre ændringer vedrørende boligstøtte, daginstitutionsområdet mv. som ligeledes vil fremgå at lov og cirkulære program Der forventes samlet set kommunale mindreudgifter til kontanthjælp mv. på 54,1 mio. kr. i 2014 stigende til 72,1 mio. kr. i som følge af, at flere kommer i uddannelse samt som konsekvens af den lavere uddannelsesydelse i stedet for kontanthjælp. De økonomiske konsekvenser er generelt behæftet med usikkerhed. Bl.a. som følge af, hvor mange aktivitetsparate unge, der vil være i forhold til antal uddannelsesparate. Det foreslås derfor, at de økonomiske konsekvenser for ydelserne indarbejdes i tillægsbevillingsansøgningen for Der forventes samlet set mindre udgifter til vejledning og opkvalificering på 0,1 mio. kr. i 2014 stigende til 7,7 mio. kr. 2 i 2017, da jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen i nyttejobs. De økonomiske konsekvenser heraf indarbejdes i Forvaltningens budget jf. normal procedure i forbindelse med byrådsvedtagne budgetmodel. 1 Jf. bemærkningerne til lovforslaget (omregnet til Aarhus niveau) 2 Jf. bemærkningerne til lovforslaget (omregnet til Aarhus niveau) Implementering af kontanthjælpsreformen Side 9 af 10

10 De økonomiske konsekvenser vedrørende sagsbehandling/administration og mentorindsats foreslås udmøntet i nærværende indstilling og efterreguleres når de eksakte kompensationsbeløb kendes i sommeren Foreløbigt finansieres disse udgifter af en tilsvarende merindtægtsreserve i Borgmesterens Afdeling. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Uddannelseshjælp og kontanthjælp fra den 1. januar 2014 Bilag 2: Fordeling på nye målgrupper efter 1. januar Bilag 3: Bevillingskema Bilag 4: Fællesudtalelse - MEDudvalg Implementering af kontanthjælpsreformen Side 10 af 10

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Kontanthjælpsreformen den fremtidige organisering

Kontanthjælpsreformen den fremtidige organisering Kontanthjælpsreformen den fremtidige organisering Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der oprettes et fælles Uddannelseshus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Den 12. december 2013 Tine Hansen og Ebbe Holm 1. Indledning Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Det overordnede

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Status ultimo november 2013 over LBR-projekter (Bevilling 2013: 367.887 kr. + overført fra 2012: 81.125

Læs mere

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato aug 2013 J.nr.: Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Indledende bemærkninger Nedenfor redegøres for det kendskab BRHS på nuværende tidspunkt

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Overblik over Beskæftigelsesforvaltningen Disposition

Overblik over Beskæftigelsesforvaltningen Disposition Overblik over Beskæftigelsesforvaltningen Disposition Organisering Strategi Budget Målsætninger Investeringsmodeller Særlige fokusområder i 2014 Øvrige strategiske indsatsområder Personale i tal Organisering

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp 17. marts 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp Udsigten til at skulle arbejde for kontanthjælpen i nyttejob, hvor de ledige bl.a. skal rengøre strande eller rydde

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Notat Side 1 af 5 Til Til Aarhus Byråd Orientering Orientering om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft, 225-timers

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere Indholdsfortegnelse Personer under 30 år... 3 Åbenlyst uddannelsesparate... 3 Visitation og indsats... 4 Opfølgningssamtaler... 4 Tilbud... 4 Kontakt til uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere