I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige virksomheder kan ansøge om at få tilskud til ansættelse af en ledig. AF kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere til forsikrede ledige. I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Det er meget vigtigt, for at der kan bevilges løntilskud, at AF via sin administration af løntilskudsordningen sikrer, at lovgivningens betingelser både i forhold til de ledige og til virksomhederne er opfyldt, og at dette klart fremgår skriftligt af AF s sager. I forhold til virksomhederne skal følgende betingelser for at kunne få løntilskud til ansættelse af en ledige dagpengemodtager være opfyldt og dokumenteret: De obligatoriske blanketter skal være anvendt. Der skal være tale om merbeskæftigelse på virksomheden og et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden støtte. Medarbejderne på virksomheden skal være hørt om løntilskudsansættelsen - om de er positive over for at medvirke til formålet med ansættelsen, og om de er enige i, at betingelserne om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden støtte er opfyldt. En repræsentant for de ansatte skal skrive under på, om disse betingelser er opfyldt. Der skal være taget stilling til løntilskudssats og tilskudsperiodens varighed. Der skal være taget stilling til, om der i forbindelse med ansættelsen skal ydes tilskud til uddannelse, mentor eller hjælpemidler. AF skal have vejledt virksomheden om reglerne om løn og ansættelsesvilkår, herunder om private virksomheders pligt til - senest 14 dage før den lediges ophør i en løntilskudsansættelse - at give AF besked herom. AF skal følge op på, om løntilskudssatsen skal ændres i løbet af ansættelsesperioden I forbindelse med selve udbetalingen af løntilskud til virksomheden skal AF kontrollere, om den ledige stadig opfylder betingelserne for løntilskud, og om virksomhedens oplysninger er korrekte.

2 I forhold til den ledige skal følgende betingelser for at få tilbud om ansættelse med løntilskud være opfyldt og dokumenteret: For forsikrede ledige er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, at den ledige enten har været ledig i sammenlagt 12 måneder, for personer under 30 år dog kun i sammenlagt 6 måneder, eller at den ledige vurderes at have en særlig risiko for langvarig ledighed. Disse betingelser gælder ikke ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver. Tilbuddet skal indgå i en jobplan. Der skal tages stilling til beskæftigelsesmål, formål med løntilskudsansættelsen, og hvordan ansættelsen konkret kan opfylde dette. Der skal være taget stilling til, om der i forbindelse med ansættelsen skal ydes tilskud til uddannelse, mentor eller hjælpemidler. AF skal have vejledt den ledige om reglerne om løn og ansættelsesvilkår, samt om den lediges ret til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse ved ansættelse hos private arbejdsgivere. AF skal følge op på, om løntilskudssatsen skal ændres i løbet af ansættelsesperioden. Nedenfor gemmengås nærmere de betingelser og forhold, som skal være opfyldt eller belyst i forbindelse med en løntilskudsansættelse. I parentes refereres til de relevante paragraffer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 2. Betingelser i forhold til virksomheden ved løntilskudsansættelse hos private og offentlige virksomheder a) Er de obligatoriske blanketter anvendt? AF skal sikre sig, at de relevante obligatoriske blanketter er anvendt, at alle relevante felter er udfyldt, og at der er de fornødne underskrifter på blanketterne. Blanketter: 1) Tilbud om ansættelse med løntilskud Der er en blanket AB 035 for private virksomheder og en blanket AB 036 for offentlige virksomheder. Blanketten udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren. En repræsentant for de ansatte skriver ligeledes under på, at de ansatte er hørt og om betingelserne - om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden støtte - er opfyldt. Endvidere skal AF-medarbejderen skrive under på, at tilbuddet kan godkendes. Brugen af blanketten er obligatorisk 2

3 2) Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder for private/offentlige arbejdsgivere Blanket AB 230 Når AF har godkendt, at virksomheden kan ansætte en ledig med løntilskud, og der er fundet en ledig, der skal ansættes, anvendes blanketten til at meddele virksomheden, at den kan få bevilling af løntilskud til ansættelse af den ledige. Brug af blanketten er obligatorisk. 3) Ansættelsesaftale ved ansættelse med løntilskud til brug for private/offentlige arbejdsgivere Blanket AF 62 A Blanketten er en ansættelsesaftale mellem arbejdsgiveren og den ledige. Blanketten udfyldes af arbejdsgiveren, som underskriver sammen med den ledige. Blanketten kan udgøre et ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. Brugen af blanketten er obligatorisk. 4) Anmodning om udbetaling af løntilskud for private/offentlige arbejdsgivere Blanket AB 250 Blanketten udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren hver gang denne vil have refusion af sine lønudgifter. Brugen af blanketten er obligatorisk. 5) Erklæring om arbejdsophør/udløb af tilskudsperioden ved ansættelse med løntilskud Der er en blanket AB 420 for private arbejdsgivere, som også vedrører bruttostøtteintesitet og en blanket AB 421 for offentlige arbejdsgivere. Blanketten udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren. For private arbejdsgivere, der har forsikrede ledige ansat med løntilskud, skal blanketten sendes til AF senest 14 dage før arbejdsophør. Brugen af blanketten er obligatorisk. b) Hvilke virksomheder kan have ansatte med løntilskud? ( 95, 95a, 99, 102, 2. pkt. ) Dagpengemodtagere kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. AF skal tage stilling til, om der er tale om en offentlig eller privat virksomhed, og reglerne for henholdsvis offentlige eller private arbejdsgivere skal følges. Ved offentlige arbejdsgivere forstås: 1) kommuner, amtskommuner og kommunale fællesskaber, 3

4 2) statsinstitutioner og 3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50% af offentlige tilskud. For forsikrede ledige kan det regionale arbejdsmarkedsråd i helt særlige tilfælde fravige bestemmelsen i nr. 3, hvis der kan opnås enighed herom. Tilbud om ansættelse med løntilskud kan ikke gives inden for skibsbygningsindustrien. Ansættelse med løntilskud kan ikke tilbydes en person i en privat virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. c) Kan der ske ansættelse med løntilskud i udlandet? ( 113) Forsikrede ledige kan blive ansat med løntilskud i udlandet, når 1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark, 2) ansættelsen er frivillig for personen, 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og 4) den ansatte er sikret hjemrejse. Hvis AF giver tilbud om ansættelse med løntilskud i udlandet, skal det fremgå af AF s sag, at ovennævnte betingelser er opfyldt. d) Er kravet om merbeskæftigelse opfyldt? ( ) Ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den arbejdsgiver, som skal have den ledige ansat. AF skal sikre sig, at der et tale om en nettoudvidelse, og at der er dokumentation på sagen for, at dette er tilfældet. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. En korrekt udfyldt tilbudsblanket er som udgangspunkt tilstrækkelig dokumentation, når både virksomheden og en repræsentant for de ansatte har skrevet under på, at de er enige i, at der er tale om en nettoudvidelse. Selvom både virksomheden og en repræsentant for de ansatte har skrevet under på at merbeskæftigelseskravet er opfyldt, fritager det ikke AF for via lejlighedsvise stikprøvekontroller at undersøge, om oplysningerne er korrekte. 4

5 Bliver AF i øvrigt opmærksom på, at der konkret kan rejses tvivl om oplysningerne, fx fordi AF ad andre kanaler har modtaget oplysninger herom, har AF pligt til at undersøge disse nærmere og sikre sig, at der er tale om en nettoudvidelse. Hvad indgår i bedømmelsen af, om der er tale om nettoudvidelse? AF skal oplyse virksomheden om, hvilke forhold der indgår i afgørelsen af, om der er tale om en nettoudvidelse. Ved afgørelse af, om der foreligger nettoudvidelse, indgår en bedømmelse af 1) om der i tilknytning til ansættelsen med løntilskud er foretaget afskedigelser af ansatte uden støtte, 1) om ansatte uden støtte er fratrådt, eller 2) om ansættelse sker i en stilling, der er blevet ledig ved nylig afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Virksomheden oplyser om ovennævnte forhold i tilbudsblanketten. Særligt om virksomheder med arbejdsfordelingsordning I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, kan personen ikke ansættes med løntilskud. AF skal sikre sig, at virksomheden på tilbudsblanketten har oplyst, om der er arbejdsfordelingsordning på virksomheden. Særligt om sæsonvirksomheder I virksomheder, der kun drives en del af året (sæsonvirksomheder), skal ansættelsen med løntilskud i ansættelsesmåneden medføre en merbeskæftigelse i forhold til den tilsvarende måned året forud. Virksomheden giver disse oplysninger i tilbudsblanketten. Virksomheden og de ansattes rolle i forhold til merbeskæftigelseskravet AF skal vejlede virksomheden om, hvordan det skal afgøres, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, og om hvorledes medarbejderne på virksomheden skal inddrages. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger. 5

6 På private ansættelsesområder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale arbejdsmarkedsråd underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale arbejdsmarkedsråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af Arbejdsformidlingen. På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab.til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed. Det er i reglerne ikke nærmere defineret, hvad der skal forstås ved en offentlig virksomhed i denne sammenhæng. Der er derfor mulighed for på statsligt, amtsligt og kommunalt plan nærmere at afgrænse den enkelte offentlige virksomhed i forhold til den måde staten, amtet og kommunen har organiseret sig på. Den enkelte offentlig virksomhed kan være fx et plejehjem, men det kan også være hele kommunens samlede ældrepleje. Den offentlige virksomhed skal imidlertid over for AF angive, hvorledes afgrænsningen er foretaget. Uenighed mellem virksomheden og de ansatte om, hvorvidt der er tale om merbeskæftigelse, afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale arbejdsmarkedsråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse. Så længe der er tvivl om, hvorvidt kravet om merbeskæftigelse er opfyldt, kan AF ikke bevilge løntilskud. e) Er ansættelsen drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for de ansatte, er de positive over for at medvirke til formålet med an- 6

7 sættelsen, og er de enige i, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. ( ) Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. AF skal sikre sig, at en repræsentant for medarbejderne i tilbudsblanketten har skrevet under på at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der på en privat virksomhed ikke er enighed om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, og virksomheden ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå af tilbudsblanketten. f) Er kravet om et rimeligt forhold mellem antal ansatte med og uden tilskud opfyldt? ( ) For at der kan iværksættes en løntilskudsansættelse, skal AF påse, at der i såvel private som offentlige virksomheder er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik. En repræsentant for medarbejderne skal skrive under på tilbudsblanketten på, om de mener, at rimelighedskravet er opfyldt. For at AF kan bedømme dette, skal det af ansøgningsblanketten fremgå, hvorledes fordelingen er mellem grupperne. Både for private og offentlige virksomheder skal der på tilbudsblanketten være en underskrift fra en repræsentant for de ansatte på, om de mener, at rimelighedskravet er opfyldt. I private virksomheder må antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Begrænsningen gælder ikke i tilfælde, hvor en person ansættes med tilskud i forbindelse med jobrotation. 7

8 Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud og den tilsvarende periode året forud. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen udvides fra 3 til 4 måneder. Der er i øjeblikket ikke fastsat samme detaljerede regler for, hvordan rimelighedskravet opgøres på offentlige virksomheder. Som reglerne er nu, skal det - i AF s vurdering af om forholdet mellem ansatte med og uden tilskud er rimeligt - indgå, at der skal kunne finde den fornødne oplæring og genoptræning sted. Det afhænger i det konkrete tilfælde bl.a af virksomhedens struktur og interne arbejdsforhold, fx skal de ordinært ansatte have tid til at oplære den løntilskudsansatte, ligesom der skal være fysisk plads til den pågældende. Rimelighedskravet for offentlige virksomheder vil i nær fremtid, blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring på lignede måde som for private virksomheder. g) Hvilken løntilskudssats skal gives og hvorfor? ( ) Når der tages stilling ansættelse af en ledig dagpengemodtager med løntilskud, skal AF også tage stilling til, hvilken løntilskudssats der skal gives til arbejdsgiveren. Det er kun ved ansættelse hos private arbejdsgivere, at satsen kan variere. Af AF s sag skal det fremgå, hvilken løntilskudssats der skal gives og hvorfor. Løntilskud pr. time til private arbejdsgivere til ansættelse af forsikrede ledige kan udgøre (pr. 1. januar 2005) 20,99 kr., 36,74 kr. eller 58,54 kr. Arbejdsformidlingens fastsættelse af, hvilken løntilskudssats der skal udbetales til private arbejdsgivere, sker efter en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Ved ansættelse af forsikrede ledige kan løntilskuddet højest udgøre 58,54 kr. pr. time til private arbejdsgivere. Udgangspunktet vil være denne sats, men AF skal vurdere om en lavere sats vil passe bedre set i forhold til personens 8

9 evner og forudsætninger. Også senere i forløbet skal AF vurdere, om satsen er den rette. Løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 104, 96 kr. pr. time. (pr. 1. januar 2005) h) Bruttostøtteintensiteten (støtteloft) ( 125b og 125c) AF skal gøre arbejdsgiveren opmærksom på reglerne om bruttostøtteintensitet, og samtidig skal arbejdsgiveren gøres opmærksom på, at såfremt bruttostøtteintensiteten overstiger 50 pct. er han forpligtet til at tilbagebetale det overstigende beløb. Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af forsikrede ledige med løntilskud, beregnet som en procentdel af lønomkostningerne, kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 50 pct. Udbetaling af løntilskud til en enkelt virksomhed eller et enkelt foretagende skal anmeldes til EU-kommissionen, hvis bruttostøttebeløbet overstiger 15 mio. EUR over en treårig periode. På grund af beløbets størrelse er dette næppe relevant i Danmark. For nærmere vejledning om bruttostøtteintensiteten henvises til AMS s vejledning nr af 29. oktober 2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. i) Kan der være tale om støtte til eksportrelaterede aktiviteter? ( 125a) AF skal påse, at løntilskudsordningen ikke udgør støtte til eksportrelaterede aktiviteter, eller er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede. Løntilskud vil som hovedregel ikke være eksportstøtte, da der er tale om et arbejdsmarkedspolitisk instrument, hvor arbejdsgiveren får kompensation for at ansætte en ledig, der skal oplæres eller genoptrænes. j) Hvor længe skal der gives løntilskud? ( 98) AF skal i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, hvor længe der skal gives løntilskud til virksomheden. 9

10 I vurderingen heraf indgår, hvor længe det skønnes at tage før personen har fået oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Et tilbud til en forsikret ledig om ansættelse med løntilskud kan gives op til et år. Den forventede tilskudsperiode skal fremgå af bevillingsblanketten. k) Skal tilbuddet kombineres med uddannelse og hvorfor? ( 101, stk. 2) AF skal sammen med den ledige og virksomheden tage stilling til, om og i givet fald hvorfor den ledige skal have uddannelse i forbindelse med løntilskudsjobbet. Arbejdsformidlingen kan betale for køb af uddannelsen m.v. til forsikrede ledige, hvis uddannelsesforløbet er aftalt i personens jobplan som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og Arbejdsformidlingen kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering. Under deltagelse i vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen, men vil i denne periode modtage aktiveringsydelse. Det skal af AF s sag fremgå, hvorfor der i givet fald skal ydes tilskud til uddannelse. l) Skal der ydes tilskud til hjælpemidler og hvorfor? ( 111, ) AF skal sammen med den ledige og virksomheden tage stilling til, om der i forbindelse med tilbud om løntilskudsansættelse er behov for, at der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Se nærmere reglerne i bekendtgørelsens Det skal af AF s sag fremgå, hvorfor der i givet fald skal ydes tilskud til hjælpemidler. m) Skal der ydes tilskud til mentor og hvorfor? ( 111, ) AF skal sammen med den ledige og virksomheden ved afgivelsen af tilbuddet tage stilling til, om der er behov for at yde støtte til en mentorfunktion for at styrke personens introduktion på arbejdspladsen. 10

11 Se nærmere reglerne i bekendtgørelsens Det skal af AF s sag fremgå, hvorfor der i givet fald skal ydes tilskud til en mentorfunktion. n) Løn og ansættelsesvilkår ( og 109) AF s skal vejlede virksomhederne om bekendtgørelsens reglerne om løn og ansættelsesvilkår og skal påse, at der foreligger en ansættelsesaftale. Blanketten Ansættelsesaftale skal udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren og den ansatte. Brugen af blanketten er obligatorisk, men det er op til de to parter selv at afgøre, om blanketten skal udgøre et ansættelsesbrev efter ansættelsesloven. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, skal der oprettes en ansættelsesaftale, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af forsikrede ledige skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af forsikrede ledige skal lønnen svare til den overenskomstmæssige eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Lønnen kan dog maksimalt udgøre 101,01 kr. (okt. 2004) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling, jf. dog 105, stk. 1. Der henvises til bekendtgørelsens 104 f.s.v.a. beregning af løn og hvilke tillæg m.v, der kan gives ud over lønnen. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til den samlede løn, timeløn og tillæg m.v. jf. nærmere 105. Arbejdsvilkår skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlige. o) Private arbejdsgiveres pligt til at underrette AF, hvis den ansatte afskediges inden der er gået 12 måneder ( 102a) 11

12 AF skal gøre arbejdsgiveren opmærksom på dennes pligt til underrette AF, hvis en ansat, der er startet som ansat med løntilskud, opsiges, inden der er gået 12 måneder. Virksomheden skal underrette AF mindst 14 dage før ansættelsen ophører. Gælder der er et længere opsigelsesvarsel, skal virksomheden underrette AF samtidig med opsigelsen af den ansatte. Disse betingelser sikres opfyldt gennem brugen af blanketten vedrørende arbejdsophør/udløb af tilskudsperioden. Se nærmere bekendtgørelsens 102a og AMS s vejledning nr af 29. oktober 2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. p) Arbejdsgiverens pligt til at vurdere om en løntilskudsansats sygdoms omfang giver anledning til at underrette AF ( 112) AF skal gøre arbejdsgiveren opmærksom på dennes pligt til vurdere, om sygemelding fra en person med løntilskud giver anledning til at underrette AF. Ved vurderingen indgår årsag, omfang og hyppighed af den ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger. Arbejdsformidlingen underretter arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen og Arbejdsformidlingen vurderer, om kommunen skal inddrages med henblik på en fælles opfølgning på den ansattes eventuelle sociale eller arbejdsmæssige problemer. 3. Betingelser i forhold til den ledige ved løntilskudsansættelse hos private og offentlige virksomheder a) Opfylder den ledige betingelserne for at få et løntilskudsjob? ( 100) AF skal tage stilling til, om den forsikrede ledige opfylder betingelserne for at få tilbud om løntilskudsansættelse. Der skal foreligge dokumentation på AF s sag for, at betingelserne er opfyldt. For forsikrede ledige er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen enten har været ledig i sammenlagt mere end 12 måneder, for personer under 30 år dog i sammenlagt mere end 6 måneder, eller at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig ledighed. Der gælder ikke samme betingelse for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. 12

13 b) Tilbud om ansættelse med løntilskud skal indgå i den lediges jobplan ( 54, og 96) I forbindelse med afgivelse af tilbud om løntilskudsansættelse skal AF sørge for, at tilbuddet indgår i den lediges jobplan. Heraf skal bl.a. fremgå, hvad der er beskæftigelsesmål, hvad der er formålet med løntilskudsjobbet, og hvordan det kan opfylde formålet. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personen, og det skal af den lediges jobplan fremgå, hvilke af disse formål der er med ansættelsen, og hvordan ansættelsen kan opfylde dette. Indholdet og detaljeringsgraden i jobplanen afhænger af den enkelte ledige og af, hvilket formål der er med at igangsætte tilbuddet. Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at udarbejde en kort og overordnet jobplan, mens det i andre tilfælde vil være nødvendigt at udarbejde en længere og mere detaljeret jobplan. Hvis der er aftalt uddannelse i forbindelse med løntilskudsansættelsen, skal dette fremgå. Endvidere skal fremgå, hvem der har ansvar for tilmelding til tilbud og tidspunkt for påbegyndelse af tilbud, samt ansvar og dato for opfølgning. Se i øvrigt reglerne om jobplan i bekendtgørelsens c) Skal tilbuddet kombineres med uddannelse og hvorfor? ( 101, stk. 2) AF skal sammen med den ledige og virksomheden tage stilling til, om og i givet fald hvorfor den ledige skal have uddannelse i forbindelse med løntilskudsjobbet. Arbejdsformidlingen kan betale for køb af uddannelsen m.v. til forsikrede ledige, hvis uddannelsesforløbet er aftalt i personens jobplan som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og Arbejdsformidlingen kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering. Under deltagelse i vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen, og vil i denne periode modtage aktiveringsydelse. Evt. tilbud om uddannelse skal fremgå af jobplanen. 13

14 d) Skal der ydes tilskud til hjælpemidler og hvorfor? ( 111, ) Se nærmere under punkt 2, litra l. e) Skal der ydes tilskud til mentor og hvorfor? ( 111, ) Se nærmere under punkt 2, litra m. f) Skal der ydes befordringsgodtgørelse? ( 110) AF skal vejlede den ledige om mulighederne for befordringsgodtgørelse. Der kan til ledige forsikrede, der skal ansættes med løntilskud, alene ydes befordringsgodtgørelse, hvis der er tale om ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver. Reglerne om, hvornår der kan ydes befordringsgodtgørelse i denne situation, følger reglerne i bekendtgørelsens og 138. Det er A-kassen, som træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse, jf, 138. g) Løn og ansættelsesvilkår ( og 109) AF skal vejlede den ledige om bekendtgørelsens reglerne om løn og ansættelsesvilkår og skal påse, at der foreligger en ansættelsesaftale. Se nærmere under punkt 2, litra n. h) Den lediges ret til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse ( 102a) AF skal gøre den ledige opmærksom på, at pågældende har ret til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse ved ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Bliver den ledige opsagt, inden der er gået 12 måneder, skal AF spørge om den ledige ønsker at gøre brug af sin ret til, at AF skal sørge for 12 måneders sammenhængende beskæftigelse. Se nærmere bekendtgørelsens 102a og AMS s vejledning nr af 29. oktober 2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 14

15 4. AF s administration i forbindelse med selve udbetalingen af løntilskud til virksomhederne a) Udbetaling af løntilskud til private arbejdsgivere ( og 190) AF udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren bagud en måned ad gangen. AF skal kontrollere om den ledige stadig opfylder betingelserne for løntilskud og arbejdsgiverens oplysninger. AF beregner og efterberegner løntilskud. AF underskriver og attesterer blanketten og udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren. De månedlige udbetalinger Den private arbejdsgiver indsender som hovedregel anmodning til AF om udbetaling af løntilskud senest den 15. i efterfølgende måned. Arbejdsgiveren udfylder og indsender blanket om anmodning om udbetaling af løntilskud. AF kan, hvis det vurderes påkrævet, anmode arbejdsgiver om at vedlægge dokumentation i form af lønsedler ved udbetalingsanmodningen. AF skal kontrollere: 1) om betingelserne for modtagelse af løntilskud stadig er opfyldt i perioden for anmodning om udbetaling af løntilskud Har AF givet en bevilling til den pågældende virksomhed i den pågældende periode for den pågældende person? Er den ledige i forhold til AF s registreringer fortsat ansat med løntilskud i den pågældende virksomhed i den periode, for hvilken virksomheden anmoder om tilskud? Forekommer antallet af arbejdstimer i den periode, for hvilken virksomheden anmoder om tilskud for, sandsynligt? Hvis ikke, anmodes om kopi af lønsedler. Er der modtaget sygedagpenge eller VEU-godtgørelse for den pågældende person i afregningsperioden? Der foretages i så fald modregning i løntilskuddet. 2) om arbejdsgiverens oplysninger i udbetalingsanmodningen er korrekte. 15

16 AF beregner løntilskuddet (antal tilskudsberettigede timer x tilskudssats (og fratrækker evt. sygedagpengerefusion eller VEU-godtgørelse)). Arbejdsformidlingen efterregner beregningen af løntilskuddet. Arbejdsformidlingen underskriver og attesterer blanketten. Herefter udbetales løntilskud til arbejdsgiveren med udgangen af den måned, hvor Arbejdsformidlingen har modtaget udbetalingsanmodningen. Hvis udbetalingsanmodningen ikke umiddelbart kan imødekommes Kan udbetalingsanmodningen ikke umiddelbart imødekommes, skal AF indhente supplerende oplysninger, vurdere sagen igen og udbetale løntilskud samt orientere arbejdsgiveren om baggrunden for den forsinkede udbetaling. Hvis AF vurderer, at betingelserne ikke er opfyldt, eller blanketten ikke er udfyldt i nødvendigt omfang og/eller arbejdsgiverens oplysninger ikke er korrekte, indhentes yderligere oplysninger fra enten den ledige eller arbejdsgiveren. AF undersøger herefter, om virksomheden ikke har underrettet AF om alle forhold af betydning for retten til at modtage løntilskud, og/eller om arbejdsgiverens oplysninger er rigtige og om arbejdsgiveren har fortiet forhold af betydning for sagen. Vurderer AF på denne baggrund, at betingelserne er opfyldt og oplysningerne er fyldestgørende, udbetales løntilskud, og arbejdsgiveren orienteres om baggrunden for forsinkelsen af udbetalingen, så det sikres, at det nødvendige udbetalingsgrundlag fremover foreligger. Hvis betingelserne for udbetaling ikke er til stede AF kan ikke udbetale løntilskud, hvis betingelserne herfor ikke er opfyldt, men skal orientere den ledige og virksomheden om årsagen og give klagevejledning. Vurderer AF, at betingelserne for udbetaling af løntilskud ikke er opfyldt, noteres vurderingen på sagen, og løntilskuddet udbetales ikke. Herefter orienteres arbejdsgiveren om AF s afgørelse med angivelse af begrundelse samt klagevejledning. Forsinkede anmodningerne om løntilskud Modtages anmodningen om løntilskud efter den 15. i den efterfølgende måned følges samme fremgangsmåde som ovenfor, og løntilskuddet udbetales til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned. 16

17 b) Udbetaling af løntilskud til statslige arbejdsgivere Her følges samme fremgangsmåde som ved private arbejdsgivere. I praksis sker anmodningen om udbetaling ved, at AF modtager uddata fra løntilskuddet fra den statsinstitution, som har ansat en ledig i løntilskud, hvorefter AF efter kontrol af de foreliggende oplysninger, udbetaler løntilskuddet til den pågældende institution. c) Udbetaling af løntilskud til kommunale arbejdsgivere Kommuner og amtskommuner får udbetalt løntilskud via Socialministeriets refusionssystem. Den kommunale revision kontrollerer, at kommunen opfylder betingelserne for at modtage løntilskud, overholder reglerne om god forvaltningsskik, dokumenteret sagsbehandling, udbetaling, kontering, regnskab mv. Reglerne for kommunernes udbetaling af løntilskud mv. fremgår af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni 2004 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statslig løntilskud til (amts)kommunale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. 5. AF s opfølgning i forhold til løntilskudsansættelser a) Hvorledes skal der følges op i forhold til virksomheden? ( 124, stk. 2) Såfremt der under ansættelsen hos en privat arbejdsgiver sker ændringer i personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, kan løntilskuddet justeres, jf. at det fremgår af vejledningen til tilbudsblanketten, at løntilskudssatsen kan ændres undervejs. AF skal som led i kontaktforløbet med den enkelte ledige vurdere, om der er grundlag for at tale med den private arbejdsgiver, om løntilskudssatsen skal justeres. Det skal ske ud fra en vurdering af, hvilken indsats personen kan yde i det enkelte tilskudsjob. b) Hvorledes skal der følges op i forhold til den ledige? ( 45) Som led i det individuelle kontaktforløb skal AF have kontakt til den løntilskudsansatte senest hver 3. måned. AF skal som led i kontaktforløbet med den enkelte ledige vurdere, om der er grundlag for at tale med den private arbejdsgiver, om løntilskudssatsen skal justeres. Det skal ske ud fra en vurdering af, hvilken indsats personen kan yde i det enkelte tilskudsjob. 17

18 Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere kan ikke ændres undervejs i løntilskudsansættelsen. Se nærmere reglerne om kontaktforløb i

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning VEJLEDNING Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning Denne vejledning retter sig til borgere og virksomheder, der ønsker at søge om bevilling til tegnsprogstolkning. Bevillingerne

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Løntilskud Offentlig virksomhed

Løntilskud Offentlig virksomhed Løntilskud Offentlig virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du som tillidsrepræsentant kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. Orienteringsskrivelse 17. december 2013 Nytteindsats Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 1. Kort og godt om nytteindsats

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige.

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor Til andre aktører / Jobcentrene (ny version!) 19. maj 2009 Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Andre aktører

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

1111111111111111 II. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

1111111111111111 II. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper I 1111111111111111 II AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen pà sidste side, før du udfylder

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

I II IIIIIIIIIIIIII Ii Ansøgning om og bekræftelse af ret

I II IIIIIIIIIIIIII Ii Ansøgning om og bekræftelse af ret I II IIIIIIIIIIIIII Ii Ansøgning om og bekræftelse af ret AR 237 til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du tidfylder blanketten

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

I II IIIIIIilhIUIII II Ansøgning om og bekræftelse af ret

I II IIIIIIilhIUIII II Ansøgning om og bekræftelse af ret I II IIIIIIilhIUIII II Ansøgning om og bekræftelse af ret AR 237 til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere