OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005"

Transkript

1 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OMRÅDE... 3 KAPITEL 2. MÅNEDSLØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING ANSÆTTELSESBREV LØN, LØNBEREGNING LØNANCIENNITET PENSION LØNUDBETALING/INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG FUNKTION ARBEJDSTID OVERARBEJDE, DELTIDSBESKÆFTIGEDES MERARBEJDE ARBEJDE I FORSKUDT TID, HOLDDRIFT OG RÅDIGHEDSVAGT A. SØGNEHELLIGDAGE DISPOSITIONSTILLÆG KONVERTERING TIL ULÆMPETILLÆG M.V TJENESTEDRAGT FERIE A. FERIEFRIDAGE FUNKTIONÆRLOVSBESTEMMELSER GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION, OMSORG OG ANDRE FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER BARNS 1. SYGEDAG A. DIVERSE KTO-HENVISNINGER OPSIGELSE TJENESTEFRIHED ATP MEDLEMSKAB AF ARBEJDSLØSHEDSKASSE TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER KAPITEL 3. TIMELØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING LØN, LØNBEREGNING SØGNEHELLIGDAGSBETALING GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION BARNS 1. SYGEDAG OPSIGELSE ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE

3 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 1. OMRÅDE Stk. 1. Overenskomsten omfatter rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere (ved fællesbestemmelse kaldet medarbejdere) beskæftiget ved en eller flere af de i stk. 3 nævnte arbejdsopgaver. Parterne er enige om, at overenskomsten giver mulighed for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse samt en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Samtidig er der enighed om, at det er anlæggets ansvar, at medarbejderne får den fornødne oplæring indenfor områderne, herunder nødvendig uddannelse/efteruddannelse. Medarbejderne er forpligtet til at deltage i kurser og efteruddannelse under Københavns Idrætsanlæg. Der kan til enhver tid kræves dokumentation (eventuelt livredderprøve eller Dansk Livredderselskabs bassinprøve) for, at medarbejderne fortsat er i stand til udføre arbejdet ved bassinkanten på tilfredsstillende vis. Parterne er enige om, at tekniske serviceledere - ud over personaleledelse - udfører ledelsesopgaver i overensstemmelse med givne kompetencer/delegationer. Stk. 2. Overenskomsten gælder for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere- /tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg. Stk. 3. Ved rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere forstås personale, der udfører alle arbejdsopgaver under Københavns Idrætsanlæg, som: badepersonale på Frankrigsgade svømmehal (tidl. badeassistenter, bademestre, overbademestre), badepersonale, der udtages til at udføre opgaver som altmuligmand på ovenstående anlæg, rengøringspersonale Parterne er enige om, at medarbejdere i hidtidigt omfang udfører de opgaver, der naturligt henhører under Københavns Idrætsanlæg og i det omfang det er foreneligt med andre overenskomster. 3

4 KAPITEL 2. MÅNEDSLØNNEDE 2. PERSONAFGRÆNSNING. Kapitlet omfatter medarbejdere, der ansættes i varige stillinger, som 1) har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen 2) som ikke er ansat til afløsningsopgaver efter kapitel ANSÆTTELSESBREV. Der udfærdiges og udleveres et ansættelsesbrev jf. Aftale af 9. juni 1993 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve). 4. LØN, LØNBEREGNING. Stk. 1 A. Rengøringsmedarbejdere aflønnes efter løntrinene 13, 15, 17, 19. Pr , 16, 18 og 20. Stk. 1 B. Tekniske servicemedarbejdere i Frankrigsgade aflønnes efter løntrinene 17, 19, 21, 23. Pr , 20, 22 og 24. Stk. 2. Tekniske serviceledere aflønnes efter løntrinene 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32. Pr , 24, 26, 28, 30, 32 og 33. Som teknisk serviceleder beskæftiges personale, der er ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse og overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser på institutionen/arbejdsstedet. Stk. 3. Samtlige løntrin er 2-årige. Stk. 4 A. Nyansatte rengøringsmedarbejdere gennemfører de første 3 måneder en grunduddannelse. Under grunduddannelsen indplaceres medarbejderen på løntrin 9. Efter gennemført grunduddannelse indplaceres rengøringsmedarbejderen i henhold til 4, stk. 1 A. Stk. 4 B. Nyansatte servicemedarbejdere gennemfører de første 3 måneder en grunduddannelse. Under grunduddannelsen indplaceres medarbejderen på løntrin 10. Efter gennemført grunduddannelse indplaceres servicemedarbejderen i henhold til 4 stk. 1B. Stk. 5. Servicemedarbejdere, der har gyldigt bevis som livredder, indplaceres 2 løntrin højere end ellers. 4

5 Stk. 6. Servicemedarbejdere, der arbejder med lagerstyring, sortimentsstyring, regnskabsføring og indkøb ydes et tillæg svarende til 2 løntrin. Stk. 6a. Til medarbejdere, der deltager i kioskarbejde i væsentligt omfang, udlodes en gang årligt (når årsregnskabet foreligger)15% af den i foregående kalenderår opgjorte bruttoavance til fordeling blandt medarbejderne. Fordelingen sker efter fordelingsnøgle fastlagt af medarbejderne i forening. Ved tvist inddrages fællestillidsrepræsentanten/foa, Afdeling1. Stk. 7. Til medarbejdere, der pålægges souscheffunktion, betales et årligt tillæg på kr ,00 ( niveau). Souschefer er medarbejdere, der med reference til en teknisk serviceleder tillægges visse daglige ledelsesfunktioner i forhold til øvrige medarbejdere. Stk. 8. Til medarbejdere, der pålægges stedfortræderfunktion, betales et årligt tillæg på kr ,00 ( niveau). Stedfortrædere er medarbejdere, der lejlighedsvis indgår i en teknisk serviceleders funktion, f.eks. under ferie, korterevarende fravær og sygdom. Stk. 9. De anførte lønninger og tillæg reguleres efter Københavns kommunes vedtægter af april 1999 om tjenestemandslønninger m.v. For medarbejdere med særbestemmelser henvises til protokollat nr. 1. Stk. 10. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 11. Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale finder tilsvarende anvendelse. Stk. 12. For medarbejdere, der før 1. januar 1995 er aftalt/godkendt aflønnet i en højere lønramme end fastsat efter denne overenskomst, opretholdes denne aflønning som en personlig ordning. 5

6 5. LØNANCIENNITET. For medarbejdere gælder Aftale om lønanciennitet m.v. for (amts)kommunalt ansatte med aflønning efter tjenestemandslønsystemet. 6. PENSION. Stk. 1. Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere, der 1) er fyldt 25 år 2) har mindst 4 års offentlig beskæftigelse, og 3) er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge. Uanset om den enkelte medarbejder har flere arbejdssteder indenfor de i 1 anførte områder, betragtes det som 1 ansættelsesforhold. Stk. 2. Københavns Idrætsanlæg kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse end nævnt i stk. 1, punkt 2), indgår ved beregning af karensperioden på 4 år. Stk. 3. Det samlede pensionsbidrag udgør 13,48% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget andrager 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 4. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt hele måneden. For deltidsbeskæftigelse, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/96 henholdsvis 100/99,2. Nyansatte, der i forvejen er omfattet af en fuldt udbygget ordning, viderefører denne som en personlig ordning. For ansatte som ikke har en pensionsordning i forvejen, og som opfylder nedenstående betingelser etableres en pensionsordning. 1) er fyldt 21 år 2) har mindst 1 års anciennitet i Københavns Idrætsanlæg 3) er beskæftiget mindst 8 timer pr. uge. Stk. 6. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i måneden efter at alle betingelser efter stk. 5. er opfyldt. 6

7 Stk. 7. Det samlede pensionsbidrag udgør pr. 1. april ,69% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget andrager 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen i stk. 5. følger denne, indtil de opfylder betingelserne for at blive omfattet af pensionsordningen efter stk. 1. For deltidsbeskæftigelse, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde med virkning fra 1. april 2000 pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/96 henholdsvis 100/99,2. Stk. 8. Pensionsordningen indbetales til PEN-SAM-LIV Forsikringsselskab. Stk. 9. Det badepersonale, der har orlov fra deres tjenestemandstilling i Københavns Kommune i henhold til orlovsreglerne 2, litra b, er ikke omfattet af overenskomstens LØNUDBETALING/INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG. Stk. 1. Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være til rådighed senest sidste bankdag i måneden. I forbindelse hermed indbetaler Københavns Idrætsanlæg såvel sit som den ansattes pensionsbidrag til den anviste pensionskasse/-ordning. Stk. 2. Medarbejdere, der forud for udsendelsen af denne overenskomst har været forudlønnet, bibeholder dette som en personlig ordning. 8. FUNKTION. For funktion i højere stilling ydes vederlag efter de for Københavns Kommunes tjenestemænd gældende regler. 9. ARBEJDSTID. Stk. 1. Den årlige arbejdstid udgør netto 1676 timer, og er fastsat under hensyntagen til såvel søgnehelligdage som ferie m.v. Stk. 2. Der er mellem parterne enighed om, at der skal tilbydes fuldtidsbeskæftigelse. Der kan i særlige tilfælde efter aftale mellem Københavns Idrætsanlæg og den lokale afdeling af forbundet oprettes deltidsstillinger til servicemedarbejdere/-ledere, hvis en medarbejder søger delpension, delefterløn og lignende eller af dokumenterede helbredsmæssige årsager ikke kan bestride en fuldtidsstilling, eller der af budgetmæssige årsager indenfor det enkelte område ikke kan opnås dækning til fuldtidsstillinger. 7

8 Deltidsstillinger kan ikke oprettes, med mindre end gennemsnitlig 8/37 af årsnormen efter stk. 1 pr. uge. Deltidsansættelse vil kunne ske efter forudgående drøftelse med tillidsrepræsentanten/den lokale afdeling af forbundet. Bemærkning Der bør gives mulighed for, at den ansatte efter eget ønske kan overgå til deltid, hvis det o øvrigt er foreneligt med tjenesten og udefra kommende kan efter forudgående drøftelse opnå deltidsbeskæftigelse. Endvidere bør der efter anmodning fra den ansatte gives mulighed for overførsel fra deltidsstilling til fuldtidsstilling eller om forøgelse af deltidskvoten, hvis muligheden opstår. Deltidsstillinger kan ikke oprettes med mindre end gennemsnitligt 8 timer pr. uge. Ved ledighed, budgetmæssige udvidelser og lign. skal deltidsansatte som hovedregel tilbydes ansættelser med en højere kvote eller på fuld tid. Udgangspunktet er fortsat, at stillinger besættes på fuld tid, men der kan aftales deltidsstillinger i de enkelte områder, når forholdene vanskeliggør besættelse med fuldtidsstillinger, f.eks. i situationer, hvor en medarbejder af helbredsmæssige årsager har fået en deltidsstilling og resterende timer ønskes besat, eller hvor det af geografiske årsager vil medføre megen spildtid at kombinere arbejdsområder. Stk. 3. Rengøringsmedarbejdere kan ansættes på deltid. Deltidsstillinger kan ikke oprettes, med mindre end gennemsnitlig 8/37 af årsnormen efter stk. 1 pr. uge. Stk. 4. Normperioden (normalt 4 ugers arbejdsplan) og arbejdstidens placering fastsættes efter drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten - hvis en sådan ikke er valgt den lokale afdeling. Ingen arbejdsdage kan normalt være over 10 timer eller under 4 timer. Normperioden (arbejdsplanen) skal normalt være kendt mindst 4 uger før normperiodens start. Pauser af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. Med mindre andet aftales, kan der maksimalt tilrettelægges 7 søndagstjenester pr. kvartal. 8

9 Såfremt enighed om normperiodens/arbejdstidens tilrettelæggelse ikke kan opnås, kan spørgsmålet optages til drøftelse mellem Københavns Idrætsanlæg og den lokale afdeling af forbundet. For medarbejdere med særbestemmelser henvises til protokollat nr. 1. Stk. 5. KTO-rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gælder. Stk. 6. KTO-rammeaftale om deltidsbeskæftigelse gælder. 10. OVERARBEJDE, DELTIDSBESKÆFTIGEDES MERARBEJDE Stk. 1. Ved overarbejde forstås arbejde ud over det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid for den enkelte arbejdsdag for den pågældende medarbejder, jf. den gældende vagtplan. Stk. 2. Deltidsansatte, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres med tilsvarende frihed/betaling af normal timeløn. Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned. Stk. 3. Præsteret overarbejde opgøres pr. påbegyndt ½ time. Overarbejde vederlægges med timeløn, beregnet som 1/1924 af de i 4 nævnte løndele, samt med overarbejdsbetaling efter følgende regler: 1) På hverdage, bortset fra lørdage, der er fastsat som frilørdage: De første 3 timer efter normal arbejdstids ophør 50%, derpå følgende 100%. 2) På lørdage, der er fastsat som frilørdage: Fra kl til kl % for de første 2 timer, øvrige timer 100%. 3) På søn- og helligdage 100% Stk. 4. Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Stk. 5. Afspadsering efter stk. 5 skal være aftalt senest ved udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori overarbejdet/merarbejdet er præsteret. 3-månedersreglen kan fraviges efter lokal aftale med tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling. 9

10 Stk. 6. Der kan mellem Københavns Idrætsanlæg og forbundets lokale afdelinger træffes aftale om, at udført overarbejde honoreres ved kontant betaling af såvel de præsterede timer som overarbejdstillæg. Stk. 7. Tilsigelse til arbejde ud over den i normperioden fastsatte daglige arbejdstid skal meddeles dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel til arbejde udover 1 time betales en godtgørelse på kr. 26,56 pr. gang ( niveau). Stk. 8. Overenskomstparterne er enige om, at det på overførelsestidspunktet ansatte badepersonale ved varmtbadeanstalterne og svømmehallen i Frankrigsgade bevarer retten til overarbejdsbetaling for arbejde efter kl den 24. december og den 31. december. 11. ARBEJDE I FORSKUDT TID, HOLDDRIFT OG RÅDIGHEDSVAGT Stk. 1. For planmæssigt arbejde på hverdage samt på søn- og helligdage mellem kl og ydes betaling for forskudt arbejdstid efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Stk. 2. For arbejde i tiden lørdage efter kl , søn- og helligdage kl , mandage kl , 1. maj kl samt grundlovsdag efter kl ydes ligeledes betaling efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Såfremt arbejde på mandage inden kl udføres som led i en forud tilrettelagt tjeneste, der påbegyndes søndag kl eller tidligere, ydes tillægget for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl Stk. 3. For hver 37 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 3 timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår. Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed. Fridage lægges efter aftale mellem institutionen og den ansatte samtidig med aftale om ferielægning. Optjente fridage/timer betales med sædvanlig løn for såvel timelønnede som månedslønnede. Optjening af 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste kan - i stedet for at blive afspadseret - afregnes ved, at der ydes et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften/natperioden. Dette skal ske under fornødent hensynstagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant fra Forbundet af Offentlige Ansatte og ledelsen om behov for afregning ved betaling. Stk. 4. For timer, for hvilke der betales overarbejdstillæg, kan der ikke betales tillæg efter aftalen om arbejde i forskudt tid og arbejde i holddrift. 11 A. SØGNEHELLIGDAGE Stk maj og grundlovsdag betragtes som søgnehelligdag hele dagen. 10

11 Stk. 2. Såfremt der planmæssigt arbejdes på søgnehelligdage, betales for denne normal betaling med tillæg for forskudt arbejdstid, jf. 11, og der ydes efter nærmere aftale en erstatningsfridag ( med løn som under sygdom). På tilsvarende vilkår ydes en erstatningsfridag, såfremt vagtlistefridagen falder på en søgnehelligdag. Erstatningsfridage kan ved lokal forhandling evt. aftales tilskrevet afspadseringskontoen. 12. DISPOSITIONSTILLÆG Københavns Idrætsanlæg kan betale den ansatte et dispositionstillæg på kr kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Tillægget reguleres efter Københavns kommunes vedtægter af april 1995 om tjenestemandslønninger m.v. Tillægget betales som en kompensation for forpligtelsen til normalt at være til disposition uden for sædvanlig arbejdstid samt for tilfældige forøgelser i arbejdsbyrden ved den/de institutioner, hvor den pågældende udfører normal tjeneste. Ved udkald og længerevarende forøgelse af den daglige arbejdstid gives takstmæssig overarbejdsbetaling. 13. KONVERTERING TIL ULÆMPETILLÆG M.V. For medarbejdere gælder Aftale om konvertering til årligt ulempetillæg. 14. TJENESTEDRAGT Der udleveres uniform eller anden beklædning efter de hidtidige bestemmelser og aftaler, jf. Københavns Idrætsanlægs tøjregulativ. 15. FERIE Stk. 1. For medarbejdere gælder Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale. Stk. 2. Til ansatte, der holder ferie med løn, ydes et ferietillæg (særlig feriegodtgørelse), der udgør 2½%. Denne sats erstatter procentangivelsen i ferielovens 14, stk

12 15A. FERIEFRIDAGE Stk. 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommunerne og amter mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune på den ene side og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte på den anden side er gældende. Skt. 2. I 2002 optjenes ret til afholdelse af 4 feriefridage i ferieåret og i 2003 optjenes ret til afholdelse af 5 feriefridage i ferieåret FUNKTIONÆRLOVSBESTEMMELSER Følgende bestemmelser i funktionærloven finder anvendelse: 1. fratrædelsesgodtgørelse ( 2 a) 2. fuld løn under fravær på grund af sygdom ( 5, stk.1) 3. indkaldelse til aftjening af værnepligt ( 6) og 4. løn til efterladte ( 8). 17. GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION, OMSORG OG ANDRE FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER For medarbejdere gælder Aftale om Fravær af familiemæssige årsager. 18. BARNS 1. SYGEDAG Stk. 1. Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns 1. sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 1) barnet er yngre end 18 år og har ophold hos den ansatte 2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. I vurderingen af om en anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær. Stk. 2. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 12

13 18A. DIVERSE KTO-HENVISNINGER Stk.1. Der henvises til KTO-aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling. Stk. 2. Der henvises til KTO-aftalen om socialt kapitel. Stk. 3. Der henvises til KTO-aftalen om seniorpolitik. 19. OPSIGELSE Stk. 1. Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Stk. 2. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 1, underrettes forbundet (hovedforbundet) skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet (hovedforbundet) herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. Stk. 3. Forbundet kan kræve dagen sagen forhandlet ved Københavns Idrætsanlæg, hvor forbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller Københavns Idrætsanlægs forhold. Forbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse. Stk. 4. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget ved Københavns Idrætsanlæg i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan forbundet kræve sagen indbragt for afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 3. Et sådan krav skal fremsendes overfor Københavns Idrætsanlæg inden for 1 måned efter forhandlingen. Stk. 5. Et afskedigelsesnævn består af 2 repræsentanter valgt af forbundet, 2 repræsentanter valg af Københavns Idrætsanlæg samt en af parterne valgt formand og opmand. Kan enighed om opmand ikke opnås, anmodes præsidenten for vedkommende landsret om at udpege denne. Stk. 6. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller Københavns Idrætsanlægs forhold, kan det pålægges Københavns Idrætsanlæg at afbøde virkningerne ved opsigelsen ved fastansættelse af en godtgørelse, medmindre både den ansatte og Københavns Idrætsanlæg ønsker 13

14 ansættelsesforholdet opretholdt. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelt af Københavns Idrætsanlægs opsigelsesvarsel overfor den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 20. TJENESTEFRIHED Stk. 1. Der kan gives tjenestefrihed uden løn til efteruddannelse, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Tjenestefriheden kan gives i indtil 5 år. Stk. 2. Ansøgningen skal normalt fremsættes overfor Københavns Idrætsanlæg mindst 2 måneder før tjenestefrihedens påbegyndelse. Stk. 3. Hvis der bevilges tjenestefrihed uden løn efter denne bestemmelse, er det Københavns Idrætsanlægs ansvar, at der er en stilling ledig på samme niveau ved tjenestefrihedens ophør. Med denne bestemmelse er det ikke tilsigtet at forringe en eventuel lokal praksis. Parterne er enige om, at medarbejdere, som har fået bevilget orlov, ikke har en særstilling i forhold til de øvrige medarbejdere ved personalereduktioner. 21. ATP Det er aftalt, at ansatte efter denne overenskomst er omfattet de forhøjede ATP-satser, jf. 19, stk. 3 i lov nr. 367 af 10. juni 1987 om ændring af lov om ATP. 22. MEDLEMSKAB AF ARBEJDSLØSHEDSKASSE Medarbejdere skal fortrinsvis være medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 23. TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER For medarbejdere gælder Tillidsrepræsentantregler for personale beskæftiget i Københavns kommune. 14

15 KAPITEL 3. TIMELØNNEDE 24. PERSONAFGRÆNSNING Stk. 1. Der kan - til afløsning ved ferie, sygdom, kortere varende vakancer og lignende - ansættes medarbejdere på timeløn i optil 8 timer om ugen. Stk. 2. Fortsætter ansættelsen ud over 8 timer i en uge overgår den pågældende medarbejder til ansættelse på samme ansættelsesvilkår som en månedslønnet medarbejder. 25. LØN, LØNBEREGNING Stk. 1. Timelønnen beregnes til 1/1924 af den årlige nettoløn for en tilsvarende månedslønnet stilling på samme løntrin. Stk. 2. Lønnen opgøres og udbetales bagud hver anden torsdag. Efter Københavns Idrætsanlægs afgørelse kan ansættelse ske på månedsløn. 26. SØGNEHELLIGDAGSBETALING Stk. 1. Til medarbejdere, som inden for de seneste 6 dage forud for en søgnehelligdag har været beskæftiget svarende til den pågældendes normale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, betales løn svarende til en normal arbejdsdag. 1. maj og grundlovsdag betragtes som søgnehelligdag hele dagen. Stk. 2. Er betingelserne i stk. 1 ikke opfyldt, betales der ikke løn for den pågældende søgnehelligdag. 27. GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION Timelønnede medarbejdere er ved fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel og adoption omfattet af reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 28. BARNS 1. SYGEDAG 15

16 Stk. 1. Timelønnede er omfattet af reglerne i 18, stk. 1 og 3. Stk. 2. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har timelønnede ret til en indtægt, der svarer til indtægten i tilfælde af fravær på grund af egen sygdom. Stk. 3. Hvis den ansatte ikke har ret til indtægt under egen sygdom, betales et beløb, der svarer til dagpengebeløbet. 29. OPSIGELSE Timelønnede kan afskediges - og kan forlange sig afskediget - til fratræden ved arbejdstids ophør den pågældende dag. Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse gælder dog er opsigelsesvarsel på 14 dage fra Københavns Idrætsanlægs side. 30. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR For timelønnede gælder i øvrigt følgende: 1 Overenskomstens område 3 Ansættelsesbrev 5 Lønanciennitet 9 Arbejdstid 10 Overarbejde - deltidsbeskæftigedes merarbejde 11 Arbejde i forskudt tid, holddrift, og rådighedsvagt 12 Dispositionstillæg 13 Konvertering af ulempetillæg 14 Tjenestedragt 15 Ferie 21 ATP 22 Medlemskab af en arbejdsløshedskasse 23 Tillidsrepræsentantregler 31. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Stk. 1. Overenskomsten har virkning fra 1. april Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. 16

17 Stk. 3. Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes lønnen efter de aftaler om tjenestemandslønninger, der var gældende på den dag, til hvilken overenskomsten blev opsagt. København den november 2003 For Københavns Idrætsanlæg For Forbundet af Offentligt Ansatte 17

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Dansk Funktionærforbund Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 1999-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...3 1. OMRÅDE...3

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 41/2013 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 41/2013 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

August 1999 Aftalenr. 1387

August 1999 Aftalenr. 1387 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1BHKL-1/99 August 1999 Aftalenr. 1387 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for børnehaveklasseassistenter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Om SOCIAL PÆDACOCERNE MU$ICA VILLA OK-2015 Og Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler Socialpædagogernes Landsforbund (SL) MUSIK OG TEATER SUWfFOH Løn- og ansættelsesvilkår for personalet 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør & Kosmetiker bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Overenskomst for teknisk service. 41.01 O.15 43/2015 Side 1

Overenskomst for teknisk service. 41.01 O.15 43/2015 Side 1 Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst for håndværkere og ITsupportere. 40.11 O.15 24/2016 Side 1

Overenskomst for håndværkere og ITsupportere. 40.11 O.15 24/2016 Side 1 Overenskomst for håndværkere og ITsupportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem DGI-Byen og Forbundet af Offentligt Ansatte

Overenskomst mellem DGI-Byen og Forbundet af Offentligt Ansatte Overenskomst 2003 2008 mellem DGI-Byen og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I...6 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...6 1 Område...6 KAPITEL II...8 MÅNEDSLØNNEDE...8 2 Personaleafgræsning...8

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt -/receptionspersonale ved teatre

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

32.15.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.15.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesforhold for regions- og skolebetjente m.fl. *NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling FMM Informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere Materialesamling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Offentligt ansatte 2015-2018

Offentligt ansatte 2015-2018 Offentligt ansatte 2015-2018 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2015-31. marts 2018 Den Offentlige

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 66.01 Side 2 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL FOA Fag og Arbejde Søfartens Ledere Maskinmestrenes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.60 Side 1 HK/KOMMUNAL FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere