Ydelsesoversigt Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København"

Transkript

1 Ydelsesoversigt Ungdommens Uddannelsesvejledning København

2 Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen Ændringer i lov om folkeskolen og lov om erhvervsuddannelser i 2013 og 2014 medfører behov for en præcisering af vilkår for uddannelsesvejledning. De ændrede vilkår for vejledning træder i kraft pr. 1. august 2014 a. Uddannelsesparate elever modtager alene kollektiv vejledning og skal primært benytte evejledning. b. Ikke-uddannelsesparate elever (jf. 8. klasse vurdering) modtager fortsat individuel vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og vejledes/støttes fortsat individuelt af UU-vejledningen om ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk. c. Obligatorisk 5 dages introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. d. Obligatorisk brobygning for ikke-uddannelsesparate elever (jf. 8. klasse vurdering) i 9. klasse. e. Erhvervspraktik for ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse (primært ikkeuddannelsesparate elever, men et tilbud til alle). f. Uddannelse og job afløser Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) med nye mål. g. Ændringerne for uddannelsesparathedsvurdering træder i kraft via en overgangsordning i 2014/15: a. Uddannelsesparathedsvurderingen fremrykkes for alle elever fra 9. klasse til 8. klasse(senest 15. januar). b. For 8. klasse træder uddannelsesparathedsvurderingen i kraft efter nye regler fra august 2014, mens 9. klasser behandles efter de hidtil gældende regler. Fra 2015/16 foregår uddannelsesparathedsvurderingen for både 8. og 9. klasse efter de nye regler. c. Uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse har sammen med deres hjem selv ansvar for ansøgning til ungdomsuddannelse via Optagelse.dk (1. marts i skoleåret). Rammer og vilkår for aftalen 1. UU København sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelsesplanlægning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning. 2. Vejledningen og vejledningsaktiviteter finder sted i den enkelte elevs undervisningstid. 3. Skolen indplacerer vejledningsopgaven i skolens årsplan i samarbejde med UU-vejlederen. 4. Skolen stiller egnede samtalerum med kontorfaciliteter til rådighed for UU-vejlederen, herunder mulighed for netopkobling til det administrative it-system, printer- og kopieringsmulighed. 5. Skolen distribuerer i samarbejde med UU-vejlederen nødvendigt materiale til lærerteam, elever og deres forældre, også i forbindelse med udlevering af elevens afgangsbevis. 6. Kontaktlærer er tovholder omkring tidsfrister for elevernes aflevering af forældreunderskrevne sedler vedrørende praktikforløb, introduktionskurser, brobygning m.m. 4. Samarbejdet mellem skolen og UU København hviler på gensidig respekt, således at konkrete aftaler i tilknytning til fælles planlægningsopgaver, den kollektive og individuelle vejledning, vejledningsaktiviteter, praktikforløb m.m. overholdes. 5. UU København og skolen evaluerer samarbejdet løbende og ved skoleårets slutning. 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 2

3 Fælles for alle 7. klasseelever i grundskolen Aktiviteter UU København Grundskolen (skolebestyrelsen) Kollektiv vejledning forestår kollektiv vejledning for alle elever om uddannelsessystemet samarbejder med skolen om kollektiv vejledning forestår gennemførelse af kollektive vejledningsaktiviteter med støtte fra UU-vejlederen på skolen sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter Elevplan/uddannelsesplan Udfordring af elevernes uddannelsesvalg Uddannelses-information Uddannelse og job (tidl. UEA) har ansvaret for elevplanen skal sikre, at eleverne fra 7. klasse udfordres og afklares i forhold til deres uddannelsesvalg ved hjælp af elevplanen understøtter og udfordrer kollektivt elevernes ønsker og valg støtter og udfordrer elevernes uddannelsesønsker og valg præsenterer forældrene for faktuelle og relevante informationer om ungdomsuddannelserne informerer om forældreansvar (viden om ungdomsuddannelserne, valg af uddannelse og tilmelding) tilrettelægger uddannelse og job i samarbejde med skolen og bistår med inspiration og materialer til undervisningen forestår forældremøder med faktuelle informationer om ungdomsuddannelser informerer om forældreansvar (viden om ungdomsuddannelserne, valg af uddannelse og tilmelding) har ansvar for planlægning og gennemførelse af uddannelse og job inddrager og samarbejder med UU København om uddannelse og job 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 3

4 Det kollektive spor i 8. klasse Den kollektive vejledning skal udfordre elevernes uddannelsesvalg Første UPV Uddannelses- Paratheds- Vurdering Revurdering af UPV Elevplan/uddannelsesplan Obligatoriske introkurser i 8. klasse Digital vejledning Erhvervspraktik har i samarbejde med skolen ansvaret for, at den kollektive vejledning udfordrer alle elevers ønsker og valg har ansvar for at revurdere elevernes uddannelsesparathed medvirker i tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb for ikkeuddannelsesparate elever vurderer løbende i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed mhp. at ændre undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne afvikler kollektive vejledningsaktiviteter i samarbejde med og støtte fra UU København sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter, og at faget støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg informerer forældre om deres ansvar for deres barns uddannelsesplan og optagelse.dk foretager vurderingen af elevernes uddannelsesparathed senest 15. januar sikrer, at elevernes uddannelsesønsker, oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger er afgivet, så oplysningerne er tilgængelige i optagelse.dk senest 1. december i skoleåret vurderer løbende i samarbejde med UU København elevernes uddannelsesparathed mhp. at ændre undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne forestår kollektiv vejledning om uddannelsesplanen har ansvar for elevplanen overdrager uddannelses- og vejledningsrelevante data fra elevplan til UU København forestår koordinering af introforløb understøtter skolens præsentation, forberedelse og efterbehandling af kurser understøtter skolens og elevgruppers kendskab og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: evejledning, ug.dk, genvej.nu, uu.kk.dk mfl. har ansvar for at formalisere individuelle praktikforløb via forsikringsordning (erhvervspraktik er ikke obligatorisk, men et tilbud til denne gruppe) har ansvar for særpratikker såsom politi, militær, hospitalspraktikker mv. præsenterer introduktionskurser med støtte fra UU København tilmelder, forbereder og efterbehandler introkurser har ansvar for elever, som bortvises eller udebliver fra introkurser instruerer i og understøtter elevernes individuelle brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: evejledning, genvej.nu, ug.dk, uu.kk.dk mfl. afgør og prioriterer individuelle praktikforløb forestår koordination, pædagogiske og administrative opgaver såsom forberedelse, kontakt, efterbehandling, indsamling og fremsendelse til UU København af dokumenter efter gældende aftaler og deadlines har ansvar for elever, som bortvises eller udebliver fra praktik har ansvar for elever, som ikke kommer i praktik Forsættes 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 4

5 Det kollektive spor i 8. klasse fortsat Aktiviteter UU Købehavn Skolen Uddannelse i Centrum, UIC Uddannelsesuge 47 Uddannelse og job (tidl. UEA-orientering) Forældresamarbejde medvirker i den overordnede og praktiske planlægning og gennemførelse af uddannelsesmessen Uddannelses i Centrum som led i Uddannelsesuge 47 forestår kollektiv introduktion og generel information om UIC samarbejder med skolen vedr. inspiration og materialer til undervisningen i uddannelse og job og kan indgå i selve undervisningen tilbyder elev- og lærerkurser indgår i planlægning af forældremøder med kollektiv information om vejledningstilbud, uddannelsessystemet, uddannelsesmuligheder, uddannelsesforberedende aktiviteter mm. indgår i uddannelsesforberedende undervisning og elevernes uddannelsesvalg som led i Uddannelsesuge 47 tilmelder, forbereder, følger og efterbehandler besøget har ansvar for planlægning og gennemførelse af uddannelse og job inddrager og samarbejder med UU København om uddannelse og job forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesplanlægning ift. alle elever/hjem inddrager UU København i samarbejde med forældre og ved forældremøder 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 5

6 Det kollektive spor i 9. klasse Kollektiv vejledning Udfordring af uddannelsesvalget Revurdering af UPV Uddannelses-parathedsvurdering Elevplan/uddannelsesplan Digital vejledning Uddannelse i Centrum, UIC Uddannelsesuge 47 Uddannelse og job (tidl. UEA-orientering) Erhvervspraktik gennemfører i samarbejde med skolen den kollektive vejledning om uddannelsessystemet mv. udfordrer kollektivt elevernes ønsker og valg har ansvar for fornyet vurderingen af 9. klasseelever, der i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate foretager endvidere en fornyet vurdering af elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis elevernes faglige niveau eksempelvis er forringet efter indstilling fra skolen forestår gennemførelse af kollektive vejledningsaktiviteter med støtte fra UU København sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå i elevernes undervisningstid støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg sikrer, at uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse er gennemført senest 15. januar i skoleåret sikrer, at elevernes uddannelsesønsker, oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger er afgivet, så oplysningerne er tilgængelige i optagelse.dk senest 1. december i skoleåret skolen kan løbende indstille elever til revurdering forestår kollektiv vejledning om uddannelsesplan har ansvar for elevplanen overdrager i 9. klasse uddannelsesdata fra elevplan til uddannelsesplan forestår kollektiv introduktion af digitale vejledningsværktøjer udfordrer elevernes uddannelsesvalg via evejledningen understøtter skolens og elevgruppers kendskab og brug af digitale vejledningsværktøjer medvirker i den overordnede og praktiske planlægning og gennemførelse af uddannelsesmessen Uddannelse i Centrum som led i Uddannelsesuge 47 forestår kollektiv introduktion og generel information om UIC samarbejder med skolen vedr. inspiration og materialer til undervisningen i uddannelse og job og kan indgå i selve undervisningen tilbyder elev- og lærerkurser har ansvar for at formalisere individuelle praktikforløb via forsikringsordning (erhvervspraktik er ikke obligatorisk, men et tilbud til denne gruppe) har ansvar for særpratikker såsom politi, militær og hospitalspraktikker mv. instruerer i og understøtter elevernes individuelle brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: evejledning, genvej.nu, ug.dk, uu.kk.dk m.fl. indgår i den uddannelsesforberedende undervisning og elevernes uddannelsesvalg som led i Uddannelsesuge 47 tilmelder, forbereder, følger og efterbehandler besøget har ansvar for planlægning og gennemførelse af uddannelse og job inddrager og samarbejder med UU København om uddannelse og job afgør og prioriterer individuelle praktikforløb forestår koordination og pædagogiske, administrative opgaver såsom forberedelse, kontakt, efterbehandling, indsamling og fremsendelse til UU København af praktikønsker efter gældende aftaler og deadlines Forsættes 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 6

7 Det kollektive spor i 9. klasse fortsat Forældresamarbejde indgår i planlægning af forældremøder med kollektiv information om vejledningstilbud, uddannelsessystemet, uddannelsesmuligheder, uddannelsesforberedende aktiviteter mm. forestår den generelle og individuelle vejledning ift. elevernes skolegang og uddannelsesplanlægning overfor alle elever/hjem inddrager UU København i samarbejde med forældre og ved forældremøder Tilmelding til ungdomsuddannelse via optagelse.dk forestår kollektiv vejledning til alle om optagelse.dk informerer via genvej.nu om datoer for arrangementerne sikrer, at elever har adgang til optagelse.dk støtter via kollektiv vejledning alle elever og oplyser om forældreansvar i forbindelse med optagelse.dk 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 7

8 Det individuelle spor i 8. klasse - herunder elever i specialklasser Individuel vejledning Individuel Uddannelsesplanlægning Første UPV- Uddannelses-Paratheds- Vurdering Revurdering af UPV Elevplan/uddannelsesplan Udfordring af uddannelsesvalget Uddannelse i Centrum, UIC Uddannelsesuge 47 Obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse Erhvervspraktik gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper introducerer til uddannelsessystemet og 10. klasse, herunder EUD10 har ansvar for udarbejdelse af uddannelsesplan revurderer elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med grundskolen vurderer løbende i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed mhp. at ændre undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne har ansvar for udarbejdelse af elevernes uddannelsesplan samarbejder med skolen om elevens uddannelsesplan vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med skolen sikrer, at eleverne støttes individuelt eller gruppevist, og at de udfordres på deres ønsker og valg medvirker i den overordnede og praktiske planlægning og gennemførelse af uddannelsesugen forestår kollektiv introduktion og generel information om Uddannelsesmessen Uddannelse i Centrum bistår skolen om vilkår og betingelse for deltagelse i UIC organiserer aftaler med uddannelsesinstitutioner om formål, indhold inddrager introkurser i den individuelle vejledning har ansvaret for vejledning og tilmelding iværksætter praktikforløb via forsikringsordning har ansvar for tilmelding, forberedelse og efterbehandling af elevernes praktik inddrager erhvervspraktik i den individuelle vejledning har ansvar for særpraktikker såsom politi, militær og hospitalspraktikker mv. sikrer, at UU København har adgang til eleverne samt relevante dokumenter sikrer opdatering af PPV sikrer, at vurderingen af elevernes uddannelsesparathed foretages senest 15. januar revurderer i samarbejde med UU København ikke-uddannelsesparate elever mhp. at udfordre elevernes muligheder og nødvendige tiltag for at understøtte elevernes personlige, sociale og faglige udvikling vurderer løbende i samarbejde med UU København elevernes uddannelsesparathed mhp. at ændre undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne har ansvar for elevplan sikrer, at elevernes elevplan/uddannelsesplan løbende ajourføres støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg tilmelder klasser via uddannelse-i-centrum.dk med støtte fra UU København, og skolen forbereder, følger, efterbehandler besøget planlægger og forbereder i samarbejde med UU København Uddannelsesuge 47 og UIC-messen samarbejder med UU København om forberedelse og efterbehandling af introkurser har tilsynspligt med eleverne i forbindelse med vejledningsaktiviteter i undervisningstiden samarbejder med UU København om tilmelding, forberedelse og efterbehandling af elevernes praktik har tilsynspligt med eleverne Forsættes 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 8

9 Det individuelle spor i 8. klasse - herunder elever i specialklasser fortsat Særligt tilrettelagte vejledningsforløb Lærersamarbejde samarbejder med skolen/lærere om planlægning og gennemførelse af særligt tilrettelagte vejledningsaktiviteter og andre forløb, bl.a. brobygning, praktik, virksomhedsbesøg, mentoraftaler og tilbud efter folkeskolelovens 9,4 og 33,4-7 ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb for ikkeuddannelsesparate deltager i proces-, statusmøder og dialog om individuelle elevers progression støtter skolen med informationer og vejledning Ressourcecentersamarbejde Skole-hjem-samarbejde medvirker i samarbejde med skolen/lærere om elevernes uddannelsesplanlægning deltager i netværksmøder om elevgruppen og støtter skole og forældre med informationer og råd - jf. funktionsbeskrivelse for UU Københavns samarbejde med skolernes ressourcecentre tilbyder at deltage i netværksmøde og skole-hjem-samtaler mhp. på afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af nødvendige særligt tilrettelagte undervisningsforløb for gruppen (faglige, personlige og socialt udviklende forløb) har ansvar for i samarbejde med UU København at følge op på den særlige indsats og uddannelsesplanen sikrer, at ledelsen støtter lærerne i samarbejdet om uddannelse og job og uddannelsesvalg inddrager UU København i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejdere og netværk inddrager UU København i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejdere og netværk ( klasse) støtter forældre med individuel vejledning og informationer og inddrager UU København, når behovet opstår 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 9

10 Det individuelle spor i 9. klasse - herunder elever i specialklasser Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv UPV- Uddannelses-Paratheds- Vurdering Revurdering af UPV Elevplan/ uddannelsesplan Udfordring af uddannelsesvalget Tilmelding til ungdomsuddannelse via optagelse.dk Optagelse på ungdomsuddannelse Uddannelse i Centrum, UiC Uddannelsesuge 47 gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper introducerer til uddannelsessystemet og 10. klasse, herunder EUD10 er ansvarlig for udarbejdelse af den endelige uddannelsesplan i optagelse.dk foretager i samarbejde med grundskolen en vurdering af ikkeuddannelsesparate elever fra 8. klasse vurderer løbende i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed mhp. at ændre undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne er ansvarlig for udarbejdelse af elevernes uddannelsesplan vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren forestår individuel eller gruppevis støtte og udfordrer elevens ønsker og valg forestår individuel vejledning og støtte angående proceduren ved tilmelding til ungdomsuddannelse via optagelse.dk. videresender uddannelsesplaner/ansøgninger via optagelse.dk etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, der ikke kan optages på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke opfylder optagelseskriterierne vejleder eleverne om alternative muligheder, da de skal være i uddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet medvirker i den overordnede og praktiske planlægning og gennemførelse af uddannelsesugen forestår kollektiv introduktion og generel information om Uddannelsesmessen Uddannelse i Centrum bistår skolen om vilkår og betingelse for deltagelse i UIC sikrer, at UU København har adgang til eleverne sikrer, at vurderingen af elevernes uddannelsesparathed foretages senest 15. januar revurderer i samarbejde med UU København ikke-uddannelsesparate elever mhp. at udfordre elevernes muligheder og nødvendige tiltag for at understøtte elevernes personlige, sociale og faglige udvikling vurderer løbende i samarbejde med UU København elevernes uddannelsesparathed mhp. at ændre undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne har ansvar for elevplanen sikrer, at elevernes elevplan løbende ajourføres støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg sikrer, at eleverne støttes kollektivt eller individuelt ift. optagelse.dk har ansvar for tildeling af digital signatur sikrer, at Uddannelse i Centrum indgår i skolens uddannelsesforberedende undervisning og ift. elevernes uddannelsesvalg tilmelder klasser via uddannelse-i-centrum.dk med støtte fra UU København skolen forbereder, følger og efterbehandler besøget udfordrer klasserne under besøget Forsættes 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 10

11 Det individuelle spor i 9. klasse - herunder elever i specialklasser fortsat Obligatorisk brobygning (fra 2015) organiserer aftaler med uddannelsesinstitutioner om formål og indhold inddrager brobygningsforløb i den individuelle vejledning af elever samarbejder med UU København om forberedelse og efterbehandling af elevernes brobygningsforløb Erhvervspraktik Særligt tilrettelagte vejledningsforløb Lærersamarbejde Ressourcecentersamarbejde Skole-hjem-samarbejde SPS iværksætter praktikforløb via forsikringsordning. har ansvar for tilmelding, forberedelse og efterbehandling af elevernes praktik inddrager erhvervspraktik i den individuelle vejledning har ansvar for særpraktikker såsom politi, militær og hospitalspraktikker mv. samarbejder med skolen/lærere om planlægning og gennemførelse af særligt tilrettelagte vejledningsaktiviteter og andre forløb, bl.a. brobygning, praktik, virksomhedsbesøg, mentoraftaler og tilbud efter folkeskolelovens 9,4 og 33,4-7 iværksætter screening ift. elevers ikke tidligere identificerede ordblindhed mm. mhp. etablering af SPS fra start af ungdomsuddannelsen medvirker i proces-, statusmøder og dialog om individuelle elevers progression støtter skole og forældre med informationer og råd medvirker i samarbejde med skolen/lærere om elevernes uddannelsesplanlægning deltager i netværksmøder om elevgruppen og støtter skole og forældre med informationer og råd - jf. funktionsbeskrivelse for UU Københavns samarbejde med skolernes ressourcecentre medvirker i planlægning af relevante forældremøder og informationsmøder tilbyder netværksmøde eller skole-hjem-samtale mhp. afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen iværksætter screening ift. elevers ikke tidligere identificerede ordblindhed m.m. mhp. etablering af SPS fra start af ungdomsuddannelsen formidling og fremsendelse af dokumentation fra andre former for funktionsnedsættelser samarbejder med UU København om tilmelding, forberedelse og efterbehandling af elevernes praktik har tilsynspligt med eleverne har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af nødvendige særligt tilrettelagte undervisningsforløb for gruppen (faglige, personlige og socialt udviklende forløb) er ansvarlig for i samarbejde med UU København at følge op på den særlige indsats og uddannelsesplanen sikrer, at ledelsen støtter lærerne i samarbejdet om uddannelse og job og uddannelsesvalg inddrager UU København i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejdere og netværk inddrager UU København i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejdere og netværk (primært elever fra 7-9. klasse) støtter forældre med individuel vejledning og informationer og inddrager UU København, når behov opstår bistår i indsamling af relevant information ift. SPS støtte 26. august 2014 UU København - Ydelsesoversigt 2014 Side 11

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever Bilag 1: Udspecificering af grundydelser Nedenstående er en oversigt over de opgaver, som Langeland og Ærø Kommuner, jf. samarbejdsaftale om UU Sydfyn, køber af Svendborg Kommune. Nedenstående er opstillet

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017 Ydelseskatalog INDHOLD Vejledning af elever i grundskolen Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre... 4 1. - 6. klasse - Alle elever... 5 7. klasse

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret november Revideret november 2017

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret november Revideret november 2017 Revideret november 2017 1 Vejledning 1 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret april Revideret april 2019

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret april Revideret april 2019 Revideret april 2019 1 Vejledning 1. 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ydelseskatalog 2018/19

Ydelseskatalog 2018/19 Grundskoleområdet 1. 9. klasse skal samarbejde med skolen om faget Uddannelse og Job Skoleleder har ansvar for, at der undervises i faget Uddannelse og Job kan deltage i undervisningen 7. klasse Undervisning

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre /

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre / Uddannelsesvejledningens opgaver & kompleksitet Uddannelsesvejledning kan betegnes som en profession, der er kendetegnet ved, at vejlederen sætter den unges kompetencer og forudsætninger i spil sammen

Læs mere

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Arbejdsgruppen side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed

Læs mere

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE:

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: Kollektiv vejledning i 7., 8. og 9. kl. UU-vejlederen kommer i klassen i 1-2 moduler. Forældremøder i 8. kl. Introduktionskurser i 8. kl.

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Overskrift Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Fredericia Kommune Kompetencemålene 9. klasse Kompetenceområde Det personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Job og uddannelse Kompetencemål

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelses- parathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Indhold Forord 3 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 4 8. klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018 Forældremøde 8. årgang Uddannelsesvejledning 2018 1 Hvem er vi? UU Ungdommens Uddannelsesvejledning En del af Børn, Uddannelse og Sundhed Vejleder på alle overbygningsskoler i kommunen Vejleder unge fra

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Processuelt arbejde med uddannelsesparathed (herunder klassekonference i 7. kl. med fokus på mulige ikke uddannelsesparate elever) Forberedelse og

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed Procesplan for UPV på

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Politisk målsætning Flere skal have en uddannelse Flere skal vælge den erhvervsrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere