Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser vedrørende Vejle Kommune"

Transkript

1 Dato: Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune, modtaget henvendelser om en sag om kommunens køb i sommeren 2013 af en ejerlejlighed beliggende i et multikulturhus i Jelling. Henvendelserne vedrører bl.a. spørgsmålet om sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens 9, stk. 1, herunder særligt i en nærmere bestemt mail, som Vejle Kommune efter det oplyste har slettet, og som kommunen ikke længere er i besiddelse af, og således ikke har meddelt jer sagsindsigt i. Det fremgår af sagen, at anmodningen om indsigt i den omhandlede mail er fremsat med henblik på en undersøgelse af, om kommunalbestyrelsens beslutning om købet af ejerlejligheden er udmøntet i overensstemmelse med sit indhold. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Lise Riddersholm Husted Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Sagen har givet Statsforvaltningen anledning til at tage stilling til, om Vejle Kommunens håndtering af den omhandlede mail er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder de kriterier, der gælder for sletning af dokumenter, der er sendt til en myndighed. Statsforvaltningen har ikke fundet anledning til at tage stilling til, om kommunalbestyrelsens beslutning om købet af ejerlejligheden de facto er udmøntet i overensstemmelse med sit indhold. Resumé Det er, som sagen foreligger oplyst for Statsforvaltningen, Statsforvaltningens opfattelse, at Vejle Kommunes håndtering af den omhandlede mail ikke indebærer en tilsidesættelse af bestemmelsen i kommunestyrelseslovens 9, stk. 1, om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til sagsindsigt i dokumenter, 1

2 som i endelig form foreligger i kommunens administration. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Ved brev af 10. december 2013 rettede, medlem af kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune, henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende en sag, som blev behandlet i kommunalbestyrelsen på møde den 26. juni Sagen vedrørte kommunens køb i sommeren 2013 af en ejerlejlighed beliggende i et multikulturhus, Byens Hus, i Jelling, herunder betingelserne for kommunens køb af ejendommen. Ved brev af 9. januar 2014 rettede, ligeledes medlem af kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune, henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende sagen. Ved henvendelserne er vedlagt en række bilag, herunder beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2013, hvor kommunalbestyrelsen tog stilling til spørgsmålet om ejendomskøbet, herunder vilkårene herfor. Det fremgår af sagens akter, herunder ovennævnte beslutningsprotokol, at baggrunden for kommunens køb af den omhandlede ejendom, der udgør en af fire ejerlejligheder i multikulturhuset i Jelling- Byens Hus- var, at ejeren af den omhandlede ejendom, foreningen Gang i Midtbyen (herefter GIM), der sammen med Vejle Kommune gennem en årrække havde arbejdet for etableringen af Byens Hus, havde anmodet kommunen om at købe ejerlejligheden. Baggrunden for anmodningen var, at foreningen ikke havde mulighed for at forrente og afdrage på et byggelån, som foreningen i forbindelse med etableringen havde optaget i Den Jyske Sparekasse (herefter DJS). Uanset kommunens køb af ejendommen ville der dog fortsat bestå et økonomisk mellemværende mellem DJS og GIM for den resterende del af byggelånet, som ikke ville blive indfriet i forbindelse med handelen. Under hensyn til at foreningen fortsat skulle stå for driften af Byens Hus og i den forbindelse modtage driftstilskud fra kommunen, indgik det, jf. sagsfremstillingen for kommunalbestyrelsen i sagen, som en forudsætning for Vejle Kommunes køb af ejerlejligheden, "at Den Jyske Sparekasse samtidig afskriver et eventuelt økonomisk restkrav mod GIM... ". Herved ville kommunen undgå, at et fremtidigt driftstilskud fra kommunen til foreningen blot medgik til afvikling af en gæld til kreditor, som ellers af denne blot måtte afskrives. Statsforvaltningen har foruden ovennævnte henvendelser af 10. december 2013 og 9. januar 2014 senere modtaget supplerende henvendelser fra jer, herunder henvendelser, hvori l er fremkommet med bemærkninger til Vejle Kommunes nedennævnte udtalelse til Statsforvaltningen i sagen. 2

3 De henvendelser, som Statsforvaltningen har modtaget fra jer, omhandler efter Statsforvaltningens opfattelse i det væsentligste et spørgsmål om, hvorvidt Vejle Kommune har tilsidesat bestemmelsen i kommunestyrelseslovens 9, stk. 1, idet kommunen ikke har givet her indsigt i en nærmere bestemt mail, som l specifikt havde udbedt jer, og som l mener at have krav på indsigt i. Det fremgår således af sagens akter, at l begge havde anmodet om sagsindsigt i kommunens sag vedr. kommunens køb af den omhandlede ejendom. Anmodningerne om sagsindsigt blev, som Statsforvaltningen forstår sagen, fremsat, fordi l ønskede belyst, om forudsætningen om, at DJS samtidig afskrev et økonomisk restkrav mod GIM, faktisk blev opfyldt. Det fremgår endvidere af sagens akter, at l begge specifikt har bedt om indsigt i en nærmere bestemt mail sendt fra DJS til kommunen den 3. juli 2013, idet denne mail efter jeres opfattelse, skulle have særlig betydning for en afklaring heraf. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til den korrespondance med forvaltningen i Vejle Kommune, som har vedlagt sit brev af 27. april 2014 til Statsforvaltningen. Der kan endvidere bl.a. henvises til den korrespondance med forvaltningen i Vejle Kommune, som har vedlagt sit brev dateret 7. april 2014 til Statsforvaltningen. Vejle Kommune har ved breve af 25. februar 2014 fremsendt udtalelser til Statsforvaltningen. Der er i den forbindelse oplyst om sagsforløbet vedr. den omhandlede ejendomshandel, herunder forudsætningerne for kommunens køb af ejendommen, jf. ovenfor om sagsfremstillingen for kommunalbestyrelsen vedr. dette punkt. Af kommunens udtalelser fremgår bl.a. følgende: "Ved mail af 3. juli 2013 til Vejle Kommune oplyste Den Jyske Sparekasse, at foreningen Gang i Midtbyens restgæld "samtidig akkorderes på nærmere vilkår," og "at GIM i henholdsvis 2014 og 2015 modtager et beløb stort kr ind. moms fra DJS og afskrives som led i akkorden samtidig med, at de udbetales." Foreningen Gang i Midtbyen bekræftede i mail af samme dag (3. juli 2013) den i mailen fra Den Jyske Sparekasse anførte aftale. Byrådsmedlem... [ ] har ønsket at se aftalen mellem Den Jyske Sparekasse og foreningen Gang i Midtbyen i sin fulde udstrækning med henblik på en vurdering af, om aftalen er i overensstemmelse med det Vejle Byråd i sit møde den 26. juni 2013 besluttede. Specielt har udvist interesse for en tilbagekaldt og slettet mail. Sagen om køb af ejerlejlighed nr. 2 og den opstillede forudsætning blev efter anmodning fra byrådsmedlem drøftet af Byrådet uden for dagsordenen i forlængelse af Vejle Byråds møde den 27. november Borgmester Arne Sigtenbjerggaard gav Byrådet en mundtlig redegørelse i sagen. Det blev i den forbindelse af borgmesteren præciseret, at der ifølge det oplyste fra både forening Gang i Midtbyen og Den Jyske Sparekasse samtidig med accepten af Vejle Kommunes købstilbud var indgået en 3

4 aftale, der indebar en 100% akkordering af sparekassens resttilgodehavende. Denne redegørelse blev af Byrådet taget til efterretning. Det må antages, at der er en saglig kommunal interesse i at sikre, at kommunale tilskud anvendes til formålet, i den konkrete sag til kulturelle aktiviteter, og dermed undgå, at driftstilskud til kulturelle aktiviteter ikke medgår til at forrente og afdrage en forenings gæld, der ellers måtte afskrives af kreditor. Dette lovlige kommunale formål blev opnået ved aftalen mellem foreningen Gang i Midtbyen og Den Jyske Sparekasse om en 100% akkordering af gælden. Udtrykket "samtidig" skal derfor forstås på den måde, at en aftale om akkordering skulle være en samlet aftale, der omfattede hele gælden, så sparekassen ikke efterfølgende kunne gøre noget krav gældende overfor foreningen. Til gengæld kan det ikke anses for en saglig kommunal interesse at forsøge at regulere eller afdække mulige elementer i aftalen mellem Den Jyske Sparekasse og foreningen Gang i Midtbyen. Den saglige kommunale interesse kan således ikke som ønsket af byrådsmedlem [ ] udstrækkes til at omfatte et krav om indsigt i og kendskab til samtlige detaljer i aftalen. Den kommunale interesse i forudsætningen for køb af ejerlejlighed nr. 2 må anses for opfyldt ved en samlet aftale om 100% akkordering af gælden. Vejle Byråds beslutning af 26. juni 2013 er således bragt til udførelse i overensstemmelse med sit indhold. Af kommunens udtalelser fremgår om den mail, som spørgsmålet om sagsindsigt særligt omhandler, følgende: For så vidt angår spørgsmålet om den slettede mail, er det korrekt, at Den Jyske Sparekasse sendte en mail om aftalen mellem Den Jyske Sparekasse og foreningen Gang i Midtbyen om akkordering af foreningens gæld. Denne mail blev dog straks tilbagekaldt af den Jyske Sparekasse og erstattet af en mail af 3. juli 2013, der er journaliseret på sagen. Den første mail blev af Den Jyske Sparekasse anset som fremsendt ved en fejl og blev tilbagekaldt af sparekassen inden journalisering. Den jyske Sparekasse anmodede i den forbindelse om, at mailen blev slettet. Vejle Kommune slettede derfor mailen." Vejle Kommune anfører i sin udtalelse under henvisning til forskellig juridisk litteratur at det må anses til at være udtryk for gældende ret, at en mail, der er fremsendt ved en fejl, kan kaldes tilbage og slettes, når blot tilbagekaldelsen sker kort tid efter fremsendelsen, og inden eventuel journalisering har fundet sted. Det anføres, at indholdet af den tilbagekaldte mail således må anses for at være helt uden betydning for sagen og derfor ikke kan anses for at være af interesse for det efterfølgende forløb. Om den omhandlede mail og omstændighederne omkring kommunens modtagelse og DJS's tilbagekaldelse af mailen fremgår af jeres korrespondance med forvaltningen i Vejle Kommune, som er fremsendt til Statsforvaltningen ved jeres henvendelser dateret 7. april 2014 ( 4

5 ) og 27. april 2014 ( ), bl.a., at l flere gange har rettet henvendelse til forvaltningen vedr. den omhandlede mail. Det fremgår videre, at forvaltningen over for bl.a. kommunens økonomiudvalg har oplyst, at tilbagekaldelsen og anmodning om sletning blev fremsat umiddelbart efter, at mailen var modtaget, og at tilbagekaldelsen blev begrundet med, at mailen var fremsendt ved en fejl. Videre fremgår af sagen, at tilbagekaldelsen skete telefonisk, og at der ikke er gjort notat om korrespondancen herom. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Spørgsmål om god forvaltningsskik er ikke omfattet af Statsforvaltningens kompetence. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Sagen har givet Statsforvaltningen anledning til at tage stilling til, om Vejle Kommunens håndtering af den omhandlede mail indebærer en tilsidesættelse af retten til sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens 9, stk. 1. Det fremgår af sagens akter, at l under henvisning til kommunestyrelseslovens 9, stk. 1, om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til sagsindsigt har anmodet om sagsindsigt i en nærmere bestemt mail, som Vejle Kommune efter det oplyste ikke er i besiddelse af, idet mailen blev slettet umiddelbart efter modtagelsen. Det bemærkes, at mailen således heller ikke er forelagt for Statsforvaltningen i forbindelse med behandlingen af tilsynssagen. Bestemmelsen i kommunestyrelseslovens 9, stk. 1, (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015) lyder sådan: " 9. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration." Social- og Indenrigsministeriet har som øverste kommunale tilsynsmyndighed ved flere lejligheder udtalt sig om retten til sagsindsigt, herunder ved brev af 8. december 2011 til en statsforvaltning 1. Af ministeriets udtalelse fremgår bl.a., at retten til sagsindsigt knytter sig til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, og at baggrunden for denne ret navnlig er, at kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed, jf. herved 2, stk. 1, i kommunestyrelsesloven, hvorefter kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen. Retten til sagsindsigt har således til formål at give det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem den adgang til informationer om kommunens anliggender, som er nødvendige for, at den pågældende kan varetage sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder udfylde den kontrolfunktion, 1 Udtalelsen kan findes på Social - og Indenrigsministeriets hjemmeside under overskriften Resumédatabase. 5

6 som er forbundet med, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem er medansvarligt for den kommunale forvaltning. Med hensyn til, hvilket materiale bestemmelsen giver adgang til, kan henvises til Kommunestyrelsesloven med Kommentarer, 2010, Hans B. Thomsen m.fl., s. 95 f. Det fremgår af note 65 i Karnov til bestemmelsen, at spørgsmålet om, hvorvidt materialet kan siges at foreligge i kommunens administration, må afgøres efter samme kriterier som efter offentlighedslovens 7, hvorefter dokumentet skal være indgået til eller oprettet af forvaltningsmyndigheden som led i administrativ sagsbehandling som led i dens virksomhed. Der henvises herved til notat af 26. marts 2014 fra det daværende Økonomi-og lndenrigsministerium 2. 3 Om denne betingelse er opfyldt, beror på, om dokumentet er tillagt eller kan tillægges betydning for myndighedens administrative virksomhed på området 4. Idet der efter kommunens oplysninger i sagen er tale om en mail "om aftalen mellem Den Jyske Sparekasse og foreningen Gang i Midtbyen om akkordering af foreningens gæld" og dermed en mail, som blev fremsendt i relation til kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 26. juni 2013, er det Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede mail er modtaget af Vejle Kommune, og at det er sket som led i dennes administrative sagsbehandling. Der skal herefter tages stilling til, hvilken betydning det har for retten til sagsindsigt, at den omhandlede mail er slettet med henvisning til, at afsenderen har ønsket at tilbagekalde den, fordi fremsendelsen oplyses at være sket ved en fejl. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at dette må afgøres efter de kriterier, som indgår ved vurdering af dette spørgsmål i forhold til spørgsmål om ret til aktindsigt efter offentlighedsloven. Det følger af offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 1, at retten til aktindsigt (med de i nævnte undtagelser) omfatter alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag. Spørgsmålet om, hvilken betydning det har, at et dokument er fremsendt til en offentlig myndighed ved en fejl eller, at den private part, som har fremsendt et dokument har fortrudt fremsendelsen, er behandlet forskellige steder i den juridiske litteratur. Hos Jon Andersen, Offentlighed i forvaltningen, DJØF, 2013, er spørgsmålet behandlet under behandlingen af dokumentbegrebet. På side 59 er anført følgende: 2 Notatet k an findes p å Social - og Indenrigsministeriets hjemmeside under overskriften Resumédatabase. 3 Det bemærkes, at 7, stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) svarer til den dagældende lovs 4, stk. 1, 1, p kt., mens loven s 7, stk. 2, nr. 1, sv arer til den tidligere lovs 5, stk. 1, nr Det fremgår af det omtalte notat, at dette kriterium fører til, at det typisk kun vil være dokumenter, hvis indhold er myndighedens almindelige løbende administrative virksomhed helt uvedkommende, der ville kunne undtages fra ak tindsigt med henvisning til, a t dokumentet ikke er indgået til myndigheden som led i administrativ sagsbehandling i forbindelsen med dens virksomhed. 6

7 "Er dokumenter blevet sendt til en myndighed ved en fejl og af den grund blevet sendt tilbage til den myndighed eller den borger, hvorfra de er kommet, antages de ikke at være dokumenter hos den modtagende myndighed. Det samme gælder, hvis det er åbenbart, at dokumenterne er sendt til myndigheden ved en fejl, men endnu ikke er blevet sendt retur. Dette sidste gælder formentlig kun, hvis ansøgningen om aktindsigt modtages kort efter, at dokumenterne er blevet modtaget og under forudsætning af, at dokumenterne sendes tilbage til afsenderen snarest efter. Hvis en borger har fortrudt at have sendt dokumenter til en myndighed og derfor tilbagekalder dem, antages det, at dokumenterne ikke er undergivet aktindsigt, med mindre sagens karakter eller dokumenternes indhold gør, at myndigheden har behov for at være i besiddelse af dokumenterne." l Offentlighedsloven med Kommentarer, Mohammad Ahsan, DJØF, 2014, er spørgsmålet behandlet på side 192 f., hvor bl.a. er referereret følgende om en sag, hvor en privat part fortryder fremsendelsen af et dokument: "Den omstændighed, at Dansk Flygtningehjælp havde fortrudt fremsendelsen af et dokument til Randers Kommune kunne ikke begrunde, at dokumentet kunne udgå af kommunens sagsbehandling, når der blev rejst sag om aktindsigt, idet det i øvrigt måtte lægges til grund, at dokumentet ikke var fremsendt ved en åbenbar fejltagelse. Det fremgik tværtimod af fremsendelsesskrivelsen, at det havde været afsenderens opfattelse, at dokumentet skulle indgå som led i kommunens behandling af en sag om tilvejebringelse af boliger til flygtninge. På den baggrund havde kommunen ikke haft grundlag for at returnere dokumentet uden at sikre sig kopi heraf eller i hvert fald i overensstemmelse med notatpligten efter 1985-lovens 6 at notere sig de oplysninger fra dokumentet, som måtte være af betydning for den igangværende sagsbehandling." På det anførte sted er endvidere behandlet spørgsmålet om en privatpersons adgang til at tilbagekalde et dokument. Herom fremgår følgende: "2.2. Privatpersons adgang til at tilbagekalde et dokument Det har i ældre praksis givet anledning til tvivl om, hvorvidt en privatperson kunne tilbagekalde et dokument. Folketingets Ombudsmand har i FOB 1982, side 134, nærmest givet udtryk for den opfattelse, at ansøgninger i hvert fald i visse tilfælde kan tilbagekaldes, med den virkning, at ansøgningen ikke længere kan betragtes som et dokument i sagen, og således at der herefter ikke foreligger noget spørgsmål om aktindsigt i ansøgningen. Dette spørgsmål er siden hen berørt i forarbejderne til 1985-loven, hvoraf følgende fremgår, jf. F.T , tillæg A, sp. 213: "Tilbagekalder en privatperson f.eks. en ansøgning og anmoder om, at ansøgningen og eventuelt medsendte bilag returneres, må dette normalt kunne imødekommes, med mindre sagens karakter eller indholdets af dokumentet gør, at myndigheden har behov for at være i besiddelse af de pågældende oplysninger." Den anførte adgang for en privatperson til at tilbagekalde dokumenter der herefter ikke er omfattet af retten til aktindsigt kan ikke antages at være afgrænset til ansøgningssager, idet de nævnte forarbejder blot nævner "en ansøgning" som et eksempel. Hertil kommer 7

8 også, at spørgsmålet om aktindsigt fra en principiel betragtning er uafhængig af, om dokumenterne indgår i en ansøgningssag eller en anden type sag. At en privatperson kan tilbagekalde dokumenter i andet end ansøgningssager synes også forudsat i betænkning nr. 1510/2009, side 332 og side 474. Adgangen til at tilbagekalde et dokument kan i lyset af de anført forarbejder til 1985-loven ikke antages at være betinget af, at dokumentet er fremsendt til myndigheden ved en fejltagelse, men alene, at myndigheden ikke har behov for at være i besiddelse af dokumentet.... " Også spørgsmålet om betydningen af, at et dokument er sendt til en myndighed ved en fejltagelse er behandlet det pågældende sted. Herom fremgår bl.a. følgende: "2.3. Dokument sendt til en myndighed ved en fejltagelse Det forhold, at retten til aktindsigt alene omfatter dokumenter, der indholdsmæssigt vedrører sagen, indebærer, at dokumenter, der er sendt til en myndighed ved en fejltagelse, og som derfor er returneret til en privatperson eller en anden myndighed, ikke indgår i en sag (og derfor ikke vil være omfattet af retten til aktindsigt hos den returnerende myndighed). Det er dog en forudsætning, at dokumenterne ikke er indgået i myndigheden beslutningsgrundlag. Tvivl om aktindsigtens omfang kan imidlertid også opstå i tilfælde, hvor de dokumenter, der er medsendt ved en fejltagelse, i og for sig vedrører den verserende sag, og hvor man på det tidspunkt, en anmodning om aktindsigt fremsættes, endnu ikke er blevet opmærksom på forholdet, og dokumenterne således fortsat beror hos myndigheden. Også i et sådant tilfælde kan dokumenterne dog unddrages aktindsigt under betingelse af, at det er åbenbart, at dokumenterne er fremsendt ved en fejltagelse, og at de pågældende dokumenter ikke har kunnet indgå som et element i grundlaget for sagens behandling. Der kan endvidere henvises til Forvaltningsloven med kommentarer, Niels Fenger, DJØF, 2013, hvor spørgsmålet indgår i behandlingen af forvaltningslovens 9 om ret til partsaktindsigt. På side 345 er bl.a. anført følgende: "5.2. Dokumenter sendt ved en fejltagelse Det forekommer, at der blandt de dokumenter, der fremsendes til brug for en forvaltningsmyndigheds behandling af en sag, også findes aktstykker, der helt åbenbart er medsendt ved en fejltagelse. l praksis klares den slags fejlekspeditioner normalt ved, at de pågældende aktstykker returneres, når man er blevet opmærksom på forholdet, og i så fald vil dokumenterne ikke være undergivet aktindsigt. Det er dog en forudsætning, at dokumenterne ikke i mellemtiden har indgået i myndighedens beslutningsgrundlag. Aktindsigtens omfang kan give anledning til tvivl i de tilfælde, hvor de fejlagtigt fremsendte aktstykker i og for sig vedrører den verserende sag, og hvor man på det tidspunkt, partens begæring om aktindsigt fremsættes, endnu ikke er blevet opmærksom på forholdet. Hvis der er tale om en egentlig fejlekspedition og de pågældende dokumenter således ikke er indgået som et element i grundlaget for sagens behandling må dokumenterne også i sådanne tilfælde kunne undtages fra aktindsigt. Det må imidlertid kræves, at der vitterligt er tale om fejlekspedition... " 8

9 Spørgsmålet om tilbagekaldelse er behandlet under pkt Tilbagekaldelse af ansøgninger. Som i Offentlighedsloven med kommentarer, jf. ovenstående citat, fremgår her, at adgangen hertil er meget begrænset. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at spørgsmålet om, hvilke kriterier, der indgår i vurderingen af, om en offentlig myndighed kan returnere eller slette et dokument med den virkning, at dokumentet ikke længere indgår i en sag hos myndigheden, afhænger af, om afsenderen har fortrudt fremsendelsen og derfor ønsker at tilbagekalde dokumentet, eller om der er tale om en fejl. Statsforvaltningen henviser herved til ovennævnte litteratur. Er der således tale om, at den private part ønsker at tilbagekalde et dokument, fordi vedkommende har fortrudt fremsendelsen, forudsætter dette, at der er tale om et dokument, som myndigheden ikke har behov for at være i besiddelse af. Er der tale om et dokument, hvorom det oplyses, at det er fremsendt ved en fejl, forudsætter returnering eller sletning, med den virkning, at dokumentet ikke længere indgår i en sag hos den offentlige myndighed, at det kan lægges til grund, at der er tale om en egentlig fejlekspedition, og at dokumentet ikke er indgået i myndighedens beslutningsgrundlag. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysninger om, at mailen omhandlede aftalen mellem DJS og GIM om akkordering af foreningens gæld, hvilket element indgik som en forudsætning for Vejle Kommunes køb af den omhandlede ejendom. Når mailen således vedrørte en verserende sag i kommunen, må der efter Statsforvaltningens opfattelse være snævre rammer for, at mailen kunne slettes med den virkning, at den ikke (længere) indgik i kommunens sag. Dette må efter Statsforvaltningens opfattelse for så vidt det i øvrigt må lægges til grund, at der er tale om en fejlekspedition forudsætte, at dokumentet ikke er indgået i kommunens beslutningsgrundlag, jf. ovenfor. Statsforvaltningen har noteret sig, at Vejle Kommune har betragtet mailen som afsendt af Sparekassen ved en fejl og derfor har håndteret mailen inden for de juridiske rammer, som efter kommunens opfattelse gælder for dokumenter, som ved en fejl er afsendt til en offentlig myndighed. Statsforvaltningen har således noteret sig kommunens oplysninger om forløbet vedr. modtagelsen og sletningen af den omhandlede mail, herunder at Den Jyske Sparekasse sendte en mail, at denne mail straks blev tilbagekaldt af sparekassen, at mailen af sparekassen blev anset som fremsendt ved en fejl og blev tilbagekaldt af denne inden journalisering, og sparekassen i den forbindelse anmodede om, at mailen blev slettet. Som sagen foreligger oplyst for Statsforvaltningen, har Statsforvaltningen ikke grundlag for at antage, at der ikke er tale om en fejlekspedition fra Sparekassens side, eller at anfægte, at kommunen har betragtet fremsendelsen som en fejlekspedition. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at Statsforvaltningen ikke er i besiddelse af den omhandlede mail, at korrespondancen mellem kommunen og Sparekassen om mailen efter det oplyste er foregået mundtligt, og at der ikke er gjort notat om kommunens samtale med 9

10 Sparekassen herom. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at sagen ikke har en karakter, der indebærer, at kommunen var forpligtet til at gøre notat om det omhandlede ekspeditionsskridt i medfør af den ulovbestemte retsgrundsætning om notatpligt, der efter ombudsmandspraksis er anvendt uden for afgørelsessager, hvor der er tale om traditionelle administrative sager, der har en vis indgribende og væsentlig betydning for borgeren (se bl.a. Offentlighedsloven med kommentarer, s. 262). Endvidere bemærkes, at Statsforvaltningen ikke kan påse spørgsmål om notatpligt, der måtte følge af god forvaltningsskik. På baggrund af de foreliggende oplysninger må Statsforvaltningen være enig med kommunen i, at håndteringen af mailen må ske inden for de rammer, der gælder for dokumenter, som ved en fejl er afsendt til en offentlig myndighed, jf. ovenfor. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysninger om, at mailen efter kommunens opfattelse må anses for at være helt uden betydning for sagen og derfor ikke kan anses for at være af interesse for det efterfølgende forløb. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig kommunens oplysninger om, at den omhandlede mail senere er erstattet af en anden mail, som indgik i det videre forløb i kommunen. Statsforvaltningen må på den baggrund lægge til grund, at den omhandlede (slettede) mail ikke indgik i kommunens beslutningsgrundlag. Idet Statsforvaltningen herefter må lægge til grund, at den omhandlede mail var fremsendt til Vejle Kommune ved en fejl, og at mailen ikke indgik i det videre forløb i kommunen, er det Statsforvaltningens opfattelse, at det må lægges til grund, at mailen inden for lovgivningens rammer kunne slettes med den virkning, at den ikke indgik i kommunens sag og dermed ikke ville være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven. Det er herefter Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede mail hermed heller ikke længere i relation til kommunestyrelseslovens 9, stk. 1, kunne siges at foreligge i kommunens administration, som er en betingelse for meddelelse af sagsindsigt efter bestemmelsen. Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at Vejle Kommunes håndtering af den omhandlede mail ikke indebar en tilsidesættelse af bestemmelsen i kommunestyrelsesloven 9, stk. 1, om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til sagsindsigt i dokumenter, som i endelig form foreligger i kommunens administration. Statsforvaltningen bemærker afslutningsvis, at Statsforvaltningen ikke har fundet anledning til at undersøge, om kommunalbestyrelsens beslutning om købet af ejerlejligheden de facto er udmøntet i overensstemmelse med sit indhold. Statsforvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på kommunens oplysninger om borgmesterens redegørelse over for kommunalbestyrelsen på møde den 27. november 2013, og på at denne redegørelse efter det oplyste blev taget til efterretning af kommunalbestyrelsen. 10

11 Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Vejle Kommune. Endvidere har kommunalbestyrelsesmedlem i dag modtaget et enslydende brev. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Lise Riddersholm Husted 11

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune 2014-183705 Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune Dato: 07-1 2-2015 Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune Statsforvaltningen modtog den 7. august 2014 en henvendelse fra byrådsmedlem

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Boje Rinhart Chr Mølstedsgade Dragør

Boje Rinhart Chr Mølstedsgade Dragør Boje Rinhart Chr Mølstedsgade 8 2791 Dragør 2014-196062 Dato: 24-10-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune Du har den 2. november 2014 og igen den 11. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere