Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af støttebeløbet og Sundhedsstyrelsens faglige bemærkninger revideret projektbeskrivelsen, herunder også tidsplanen for projektet. Rødovre Kommune har modtaget tilsagn om økonomisk tilskud i perioden på kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Midlerne skal bidrage til at opkvalificere den kommunale indsats for voksne ( årige) med erhvervet hjerneskade på tværs af afdelinger, så Rødovre Kommune bliver bedre i stand til at yde en interdisciplinær, tværsektoriel og professionel indsats. Denne effektivisering og opkvalificering af området skal ske i overensstemmelse med forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade. De involverede kommunale afdelinger er blevet enige om, at projektet skal have følgende formål: 1. At fremme sammenhængende og effektive rehabiliterings- og genoptræningsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade 2. At opdatere og opkvalificere de faglige kompetencer hos de medarbejdere, der er involverede i sagsforløbene. Formål 1: At fremme sammenhængende og effektive rehabiliterings- og genoptræningsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade Erfaringer fra Københavns Amts hjerneskadesamråd har vist, at der ved en tidlig koordineret indsats er gode muligheder for at sikre, at den hjerneskaderamte borger kan blive i eget hjem og/eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det giver større livskvalitet for den enkelte og udnytter kommunens ressourcer mest optimalt. Koordinering er således et nøgleord, men opgaven er vanskelig, da rehabiliteringsforløbene ofte er komplekse 1. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for såvel det sundhedsfaglige område som det socialfaglige og organisatoriske område. Borgere med erhvervet hjerneskade har ofte omfattende rehabiliteringsbehov, der involverer mange forskellige faggrupper. I Rødovre Kommune drejer det sig konkret om følgende afdelinger/faggrupper: Træningscentrets neuroteam, inkl. hjemmevejledere Visitatorer, personlig og praktisk hjælp Visitatorer, træning og dagcenter Visitator til specialundervisning Sagsbehandlere i Jobcentret Sagsbehandlere i Hjælpemiddelafdelingen 1 Med kompleks forstås: 1) at der er mange forskellige aktører involveret, 2) at borgeren er ramt på både de fysiske og/eller mentale funktioner, samt har sociale og/eller psykiske problemer og 3) at der er behov for specialiserede kompetencer, som ikke findes i Rødovre Kommune. 1

2 Medarbejdere i rehabilitering og akut afdelingen Medarbejdere i Dagcentret Medarbejdere i Hjemmeplejen Sagsbehandlere i Pensionsafdelingen. Det store antal aktører og faggrupper udgør en udfordring i forhold til at sikre koordineringen af indsatsen. Oplysninger risikerer at gå tabt til stor frustration for borgeren og de pårørende, ligesom det er svært for borgeren at overskue, hvem/hvilken afdeling der skal kontaktes. Hospitaler og læger Sagsbehandlende teams Koordinator Hjerneskadekoordineringsudvalg Specialiserede tilbud Borger og pårørende Model I: De primære aktører i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb i Rødovre Kommune. Som modellen illustrerer, er de forskellige aktører og deres opgaver og roller forbundne. Et godt og effektivt rehabiliteringsforløb afhænger af, at alle parter yder deres til den rette tid. Dette er desværre ikke altid tilfældet. Mål for indsatsen: At etablere en klar intern organisering på hjerneskadeområdet At skabe én indgang til Rødovre Kommune på hjerneskadeområdet At sikre at der bliver udarbejdet en handleplan i samarbejde med borgeren At forbedre kommunikationen med eksterne aktører, herunder det tværkommunale samarbejde At borgeren og de pårørende er tilfredse med sagsbehandlingen og informationsniveauet. 2

3 Nuværende organisering Indsatsen på hjerneskadeområdet (voksne) er i Rødovre Kommune forankret i Ældre- og Handicapafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningen. For at imødegå koordineringsudfordringen nedsatte Rødovre Kommune i 2009 et tværfagligt hjerneskadekoordineringsudvalg (HSK) med deltagelse fra de primære aktører på området som blandt andet Jobcenter, Træningscenter, Visitations- og Hjælpemiddelafdelingen, heriblandt flere ledere. HSK behandler de komplekse sager, og ambitionen har været, at udvalget skulle afklare, hvilken afdeling der er tovholder på de enkelte sager og uddelegere opgaven. I praksis fungerer den nuværende organisering ikke optimalt. HSK har blandt andet den svaghed, at udvalget ikke sagsbehandler og laver handleplaner. Med den nuværende organisering er det desuden svært for borgeren at bevare overblikket over, hvem der skal kontaktes. Dette projekt skal derfor bidrage til at skabe en klar og effektiv organisering på området og en entydig indgang til kommunen. Det bidrager til at skabe tryghed og danner grundlag for et godt samarbejde internt og eksternt. Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Jobcentret Social- og Psykiatriafdelingen HSK Sygedagpengeteamet Pensionsteamet Visitation og Sundhedsfremme Hjælpemiddelafdelingen Hjemmeplejen Dagcentret Træningscentret Model II: Den nuværende organisatoriske forankring. Fremtidig organisering Hjerneskadekoordinatoren Rødovre Kommune ønsker at realisere målene ved at udpege en hjerneskadekoordinator. Ved at udnævne en koordinator er det muligt bedre at sikre en tværfaglig og tværsektoriel koordinering gennem hele sagsforløbet. Koordinatorfunktionen er særligt central i de sagsforløb, hvor mange aktører er involveret, og den skal bidrage til at kvalificere samarbejdet og forbedre kommunikationen med vigtige samarbejdsparter som eksempelvis hospitaler, specialiserede tilbud og praktiserende læger. Derudover skal koordinatoren have fokus på at styrke det tværkommunale samarbejde, eksempelvis med klyngekommunerne. På sigt er det oplagt at udnytte de forskellige ressourcer og den viden, der findes blandt medarbejderne i omegnskommunerne, og derved supplere hinandens tilbud dette skal dog ske uden, at der opdyrkes kompetencer parallelt med de kompetencer og den viden, der findes i de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet. For at sikre at den viden og de kompetencer, som koordinatoren opnår i projektperioden, forankres i kommunen efter projektets afslutning, slås stillingen op internt. Det forudsættes, at koordinatoren har en vis viden på området og er i stand til at lede et projekt, men yderligere opkvalificering foretages undervejs i projektet. Koordinatoren forventes ikke at have alle svar - det er ikke muligt at finde én person med den fornødne viden på alle områder (arbejdsmarked, genoptræning, hjælpemidler osv.) - men personen skal væ- 3

4 re borgernes og de eksterne samarbejdsparters indgang til kommunen. Koordinatoren får faglig sparring af eksempelvis HSK, og Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat yder konsulentbistand i forhold til projektledelse samt monitorerings- og evalueringsopgaver. Koordinatoren får konkret til opgave at screene alle nye sager på hjerneskadeområdet. Er sagen enkel, det vil eksempelvis sige, at der kun er en enkelt aktør indblandet, sørger koordinatoren for at overdrage sagen til den relevante afdeling. Er der tale om en kompleks sag, er det koordinatorens opgave at bringe sagen videre. Koordinatoren har det overordnede ansvar for at guide borgeren gennem det kommunale system og tager den første kontakt til borgeren og de pårørende samt deltager i første sagsbehandlingsmøde. Der hentes inspiration fra Socialstyrelsens handlevejledninger for Den koordinerende sagsbehandler. Hjerneskadekoordinatoren skal desuden facilitere den interne vidensdeling og skabe et godt fundament for interdisciplinært samarbejde. Det indebærer blandt andet at indkalde til samarbejdsafklarende møder og arrangere temadage med fokus på eksempelvis det gode sagsforløb og på vidensdeling. For også at fremme det tværsektorielle samarbejde inviteres eksterne samarbejdsparter med til temadagene i det omfang, det er relevant. For at afklare, hvad det kræver at geare organisationen til denne opgave, skal koordinatoren bruge de første ca. fem måneder af projektperioden på at lave en analyse, der skal afdække og beskrive den nuværende organisering på hjerneskadeområdet (styrker og svagheder) samt tilvejebringe viden om organisationens vidensniveau (hvilken viden, kompetencer og ressourcer har de enkelte afdelinger). Det indebærer blandt andet en interviewrunde med de medarbejdere, der er involverede i sager på området. Derudover skal de første måneder bruges på at få overblik over lovgivning og relevant litteratur, gennemgå eksisterende sager (ca ), etablere et tværkommunalt netværk og tage kontakt til eksterne samarbejdsparter. Herefter udarbejdes der et sæt anbefalinger til, hvilke initiativer der skal tages for at opnå en koordineret indsats, hvor vidensniveauet skal styrkes og hvilken viden, der konkret er behov for i de enkelte afdelinger og samlet i organisationen. På baggrund af analysen laves desuden følgende: - en model for et typisk sagsforløb (borgerens vej gennem det kommunale system med udgangspunkt i den medicinske teknologivurdering og forløbsprogrammet) - en begrebsafklaring, som skal tjene til en fælles forståelse af centrale begreber som blandt andet rehabilitering, revalidering, træning, kompenserende specialundervisning - et forslag til, hvordan det bliver nemt og effektivt for eksterne aktører at henvende sig til kommunen. Timeforbruget for koordinatoren forventes at variere i projektperioden fra 37 timer/ugen frem til oktober 2012 til 25 timer/ugen resten af projektperioden. Foreløbigt forslag til den øvrige organisering Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre præcist for, hvordan indsatsen på området skal struktureres, da den fremtidige organisering vil afhænge af, hvad den indledende analyse peger på. Men et foreløbigt forslag kunne se ud som nedenfor beskrevet. HSK videreføres i sin nuværende form, men med en anden opgavebeskrivelse. HSK træffer beslutninger vedrørende serviceniveau, tilpasninger i forhold til økonomi og nye tiltag på området. HSK har viden om, 4

5 hvad der sker i Region Hovedstaden og deltager på fælles kommunalt plan. Derudover behandler HSK de rehabiliteringsforløb, hvor der for eksempel skal sættes ind med helt ekstraordinære og dyre ydelser. Der nedsættes en visitationsgruppe bestående af en person fra eksempelvis Jobcentret, Visitationsafdelingen og Træningscentret. Herudover deltager koordinatoren. Gruppen vil have ad hoc kontakt til medarbejdere fra blandt andet Hjælpemiddelafdelingen, Dagcentret, Hjemmeplejen, de praktiserende læger, de specialiserede tilbud og patientforeningerne. Det er vigtigt, at det er de samme personer, der deltager fast i visitationsgruppen, så der opnås en vis grad af specialisering. Det er vanskeligt at opnå en høj grad af specialisering med det sagsantal, der er i Rødovre Kommune (gennemsnitligt kommer der 21 nye sager om året - kilde: Visitationsgruppen skal hurtigt kunne træde sammen, når der kommer en ny kompleks sag og tage stilling til det videre forløb. Gruppen har til opgave at sikre, at der på tværs af afdelinger og forvaltninger tilrettelægges et sammenhængende forløb for borgere med komplekse problemstillinger med behov for længerevarende forløb. Formålet med gruppen er desuden at styrke vidensniveauet i kommunen på hjerneskadeområdet. Gruppens medlemmer skal have et godt kendskab til organisationen og aktuel viden om eksempelvis lovgivning samt ny forskning og behandlingsmetoder. Visitationsgruppen skal have en vis beslutningskompetence. Gruppen afklarer desuden hvilke fagpersoner, der skal involveres i den videre sagsbehandling, og udnævner en tovholder blandt visitationsgruppens medlemmer. Det er tovholderens opgave at sikre, at der på tværs af afdelinger i den konkrete sag arbejdes mod et fælles mål, og at der laves en handleplan, der koordinerer de forskellige indsatser i forhold til borgeren. Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Jobcentret Social- og Psykiatriafdelingen HSK Hjerneskadekoordinator Sygedagpengeteamet Pensionsteamet Visitationsgruppen Visitation og Sundhedsfremme Hjælpemiddelafdelingen Hjemmeplejen Dagcentret Træningscentret Model III: Foreløbigt forslag til fremtidig organisatorisk forankring. En central aktør i rehabiliteringsforløbene er de pårørende. De har ofte stor betydning for, hvorvidt forløbene har den ønskede effekt. Som forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade beskriver, bør pårørende inddrages i hele forløbet, hvis borgeren ønsker det. Med henblik på at sikre effektive forløb vil Rødovre Kommune løbende informere de pårørende om sygdom, forløb og prognose 5

6 samt inddrage dem i et samarbejde om fastlæggelse af målene med rehabiliteringen. Koordinatoren udarbejder i samarbejde med HSK en model for borgerinddragelse både under og efter rehabiliteringsforløbet. Milepæle Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 15/ Pr. 1/ Pr. 31/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 31/ oprettet en hjerneskadekoordinatorfunktion gennemført en afdækning og lavet en beskrivelse af den interne organisering, vidensniveauet m.m. nedsat visitationsgruppe afholdt første samarbejdsafklarende møde (herefter holdes der møder hvert halve år) taget kontakt til eksterne samarbejdsparter og udarbejdet et forslag til, hvordan det bliver nemt og effektivt for eksterne aktører at henvende sig til kommunen afholdt første temadag (der holdes i projektperioden en temadag = 4 timer hvert år) organisationsbeskrivelsen er lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside og udsendt til alle kendte borgere og herefter alle nye handleplaner er indført udarbejdet en model for borgerinddragelse, som er taget i brug udarbejdet midtvejsrapport spurgt 60 % af borgerne/de pårørende om deres tilfredshed med sagsbehandlingen og informationsniveau gennemført afsluttende evaluering Succeskriterier Alle nye sager vedrørende genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade starter hos hjerneskadekoordinatoren Der er en tovholder for hver hjerneskadesag Der udarbejdes en koordinerende handleplan for hver sag 80 % af de adspurgte borgerne og pårørende er tilfredse med sagsbehandlingen og informationsniveauet. Formål 2: At opdatere og opkvalificere de faglige kompetencer hos de medarbejdere, der er involverede i sagsforløb Medarbejderne skal have den fornødne faglige viden i forhold til de krav, forventninger og problemstillinger, som rehabiliteringsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade indebærer. Det er erfaringen i Rødovre Kommune, at hvis ikke alle de involverede medarbejdere har de nødvendige faglige forudsætninger hvis der med andre ord er et svagt led så falder evidensen for behandlingen og den ønskede effekt. Det er derfor målet at opkvalificere medarbejdere på tværs af faggrænser og give dem kendskab til hinandens vilkår og funktioner. Selvom målet er at opkvalificere bredt på hjerneskadeområdet, er der naturligt nogle medarbejdere, der er mere centrale end andre med andre ord nøglemedarbejdere. 6

7 Mål for indsatsen: At medarbejderne, der er involveret i hjerneskadesager, har den fornødne viden om aktuelle udviklingstendenser og nye faglige tiltag, herunder lovgivning gælder særligt nøglemedarbejderne At medarbejderne, der skal samarbejde i konkrete borgerforløb, har en fælles teoretisk forståelsesramme og har kendskab til hinandens vilkår og funktioner At borgeren og de pårørende er tilfredse med det faglige niveau blandt de kommunale medarbejdere. Kompetenceudvikling Målgruppen for kompetenceudvikling er medarbejderne i visitationsgruppen, jf. s. 4, og de medarbejdere, der er involverede i hjerneskadesager (primært fra Visitationsafdelingen, Hjælpemiddelafdelingen, Træningscentret og Jobcentret). I alt drejer det sig om ca. 35 personer. I denne gruppe er der differentierede behov - eksempelvis har terapeuterne fra Træningscentret (10 personer) blandt andet behov for særlig viden om, hvordan man via træning styrker de kognitive færdigheder. Der vil være særlig fokus på at sikre, at nøglemedarbejderne blandt de ovennævnte 35 medarbejdere får den fornødne kompetenceudvikling, da disse medarbejdere spiller en central rolle i udredningen og tilrettelæggelsen af indsatsen i de enkelte sager. Den indledende analyse vil afdække hvilke medarbejdere, der sammen med hjerneskadekoordinatoren er nøglemedarbejdere. Hvorvidt der er behov for også at opkvalificere medarbejdere ud over de 35, vil den indledende analyse af vidensniveauet afklare. Erfaringer viser, at personalet i eksempelvis Dagcentret og Hjemmeplejen er vigtige aktører i forhold til at implementere handleplaner i det daglige og dermed sikre effektive rehabiliteringsforløb. Af den grund er det vigtigt at videreformidle viden til dette frontpersonale. Hvilke undervisningsemner, der skal tilbydes, afhænger af, hvilke behov den indledende analyse identificerer. Den nærmere kursusplanlægning afventer således analysen. Men relevante emner kunne eksempelvis være neuropædagogik, hjernens funktion, kognitiv træning og nye behandlingsformer. Forløb med fokus på muligheder og barrierer for tværfagligt samarbejde ved rehabiliteringsforløb er også relevante. Uddannelsesforløbene kan eksempelvis tilrettelægges af Center for Hjerneskade. Det oplyses, at en workshop om tværfagligt samarbejde af seks timers varighed inkl. opfølgningsforløb med deltagelse af 20 personer koster kr., og et to dages modul om hjernen og erhvervede hjerneskader med deltagelse af 20 personer koster kr. Undervisningen vil også bidrage til at styrke det interdisciplinære samarbejde og fremme sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb, når kendskabet til området øges, og kendskabet til de øvrige medarbejdere og deres kompetencer synliggøres. Der afsættes desuden midler til kompetenceudvikling af koordinatoren, eksempelvis et projektlederkursus, da denne person også har ansvaret for at lede projektet. Derudover kan det blive relevant for medlemmerne af visitationsgruppen at få styrket deres viden om styring af komplekse sager eller koordinerende sagsbehandling. Som Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade beskriver bør de pårørende tilbydes information, rådgivning samt eventuelt krisestøtte. Rødovre Kommune ønsker i overensstemmelse med anbefalingerne at undersøge muligheden for at samarbejde med de lokale patientforeninger, AOF og 7

8 Rødovre Frivilligcenter, som har gode erfaringer med at drive pårørendegrupper, om tilbud som for eksempel støttegrupper og vejledning. Derudover undersøges muligheden for at udbyde pårørendekurser i samarbejde med omegnskommunerne. Milepæle: Pr. 30/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 31/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 31/ koordinator har gennemført projektlederkursus det aktuelle vidensniveau/faglige kompetencer i organisationen er afdækket og beskrevet, og der er udarbejdet anbefalinger planlægning af kompetenceudviklingsforløbene er påbegyndt og de specialiserede tilbud er kontaktet vedrørende undervisning afholdt første temadag (der holder i projektperioden en temadag = 4 timer hvert år) undersøgt mulighederne for samarbejde omkring støtte og vejledning af pårørende udarbejdet midtvejsrapport afholdt kompetenceudviklingsforløb for 35 medarbejdere spurgt 60 % af borgerne/de pårørende om deres tilfredshed med det faglige niveau for sagsbehandlingen gennemført afsluttende evaluering Succeskriterier: - Det relevante kommunale personale har den nødvendige viden på hjerneskaderehabiliteringsområdet - 80 % af de adspurgte borgere og pårørende er tilfredse med det faglige niveau for sagsbehandlingen. Aktiviteter og tidsplan Jf. bilag om projektets økonomi. Fase 1 (primo 2012 oktober 2012): Ansættelse og afdækning Fase 1 er en opstartsfase. Her er den primære opgave at oprette en koordinatorfunktion og gennemføre en afdækning af den nuværende organisering på området samt organisationens aktuelle vidensniveau. Forventet tidsforbrug for koordinator = 37 timer/ugen. Fase 2 (oktober 2012 juni 2014): Planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling I fase 2 etableres den nye organisering på hjerneskadeområdet, og der planlægges og gennemføres kompetenceudvikling for det relevante kommunale personale samt afholdes temadage. I denne fase er der desuden fokus på at forbedre kommunikationen med eksterne samarbejdsparter, herunder også borgere og pårørende, via oplysning om Rødovre Kommunes tilbud og organisering på området. 8

9 Forventet tidsforbrug for koordinator = 25 timer/ugen. Fase 3 (medio 2014 ultimo 2014): Forankring og evaluering I fase 3 er der fokus på indsamling af data til brug for evalueringen og på forankring af projektet, så det - såfremt projektets resultater er gode - kan overgå til daglig drift efter projektperioden. Forventet tidsforbrug for koordinator = 25 timer/ugen. Projektets organisering Hjerneskadekoordinatoren er projektleder og har ansvaret for den løbende koordinering af projektet og for, at formålene realiseres. Projektlederen får faglig sparring af HSK samt konsulentbistand fra Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat. Ældre- og Handicapchef er projektejer og har det overordnede økonomiske ansvar for, at projektet gennemføres. HSK fungerer som projektgruppe sammen med koordinator. Visitationsgruppens medlemmer deltager efter behov. Der nedsættes desuden en styregruppe bestående af projektleder, projektejer, Social- og Sundhedsdirektøren og en konsulent fra Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat. Styregruppens opgave er at sikre fremdriften i processen, herunder overholdelse af tidsplan og økonomi. Styregruppen har desuden det samlede overblik over opgaver og delopgaver samt træffer beslutninger, såfremt projektgruppen ikke er i stand til det/kan opnå enighed. Evaluering og monitorering dokumentation af projektets resultater Koordinator følger via milepælene løbende op på, at projektet bevæger sig i den ønskede retning. Hvis der sker ændringer i tidsplanen, skal disse drøftes med styregruppen, som vurderer betydningen for realiseringen af projektets mål. Der afleveres en midtvejsrapport i august I forhold til at måle tilfredshed/oplevet tilfredshed gennemføres der afslutningsvis som en del af den afsluttende evaluering kvalitative interviews med 60 % af borgerne og de pårørende. Derudover vil alle borgere og pårørende modtage et spørgeskema. Der skal i evalueringsdesignet tages højde for, at dele af målgruppen kan have vanskeligt ved at svare på spørgsmålene, idet de er ramt på deres mentale funktioner. Evaluator undersøger, hvordan man metodisk kan gennemføre evalueringer med denne målgruppe. Konsulenter fra Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat gennemfører den afsluttende evaluering. 9

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet. Sagsnummer.:

FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet. Sagsnummer.: FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Sagsnummer.: Dato: 31.3 2015 Version nr.: 6. udkast Faaborg- Midtfyns Kommunes organisering og administrationsgrundlag

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Line Honoré, teamleder i Sundhedsafdelingen. Anne Gliemann, psykolog i Job og vækstcenter Middelfart. 1 Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Tværgående Tovholderfunktion Prøvehandling Marts 2017

Tværgående Tovholderfunktion Prøvehandling Marts 2017 Tværgående Tovholderfunktion Prøvehandling Marts 2017 Baggrund Socialudvalget besluttede i juni måned 2015 at igangsætte en proces for at etablere en tværgående tovholderfunktion. Ønsket om en tværgående

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres 2. Kommunikation og koordinering i samarbejdet mellem forældre og kommune omkring børn og unge

Læs mere

Revision af handleplan for

Revision af handleplan for Revision af handleplan for Ishøj Kommunes Handicappolitik 2009-2014 Revideret juni 2012 1 Indhold God service... 3 Samarbejdet... 5 Kendskab... 8 Fritid... 9 Børn... 11 Uddannelse... 12 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis 1 HVAD ER ALMEN PRAKSIS ROLLE? Almen praksis funktion Generalist Gatekeeper Tovholder for den lægelige behandling Kontinuitet 2 FAMILIELÆGE Hvor

Læs mere

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket. Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Beskriv målgruppen Antal afholdte møder i aktionslæringsgruppe Tid brugt i alt Center for Kræft og

Læs mere

Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Lone Vicki Pedersen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Dato: 25. august 2011 Sags

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for:

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for: Paletten af rehabiliteringstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Rehabilitering [ ] er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere