Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler."

Transkript

1 Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre og beskæftigelsesregioner. Beskæftigelsesregionen tager sig af den formelle del af varslingssagen i forhold til varslingsloven, mens jobcentret varetager den konkrete beskæftigelsesindsats. Når beskæftigelsesregionen modtager en varsling fra en virksomhed, orienterer regionen jobcentret i den kommune, hvor virksomheden har adresse. Jobcentret tager herefter hurtigt kontakt med virksomheden med det formål at få afklaret: Om virksomheden har behov for jobcentrets hjælp i opsigelsesperioden fx i form af informationsmøder og lignende for de opsagte medarbejdere. Om der er behov for at etablere et mere indgående samarbejde mellem virksomheden og jobcentret. Samarbejdet kan fx omfatte jobsøgnings- og opkvalificeringsinitiativer for de afskedigede. Om varslingspuljen er relevant for den pågældende virksomhed. Varslingspuljen er en særskilt bevilling, som giver jobcentret mulighed for at iværksætte en ekstraordinær indsats. Jobcentret søger penge fra puljen hos Det regionale Beskæftigelsesråd. Hvornår er der tale om en varslingssag? En virksomhed skal varsle afskedigelser, hvis den inden for 30 dage planlægger større afskedigelser. En stor afskedigelsesrunde defineres i denne sammenhæng som en af tre situationer: Når mindst 10 personer afskediges i virksomheder, der normalt beskæftiger mellem 20 og 100 lønmodtagere. Når mindst 10 procent af lønmodtagerne afskediges i en virksomhed, som normalt beskæftiger mellem 100 og 300 lønmodtagere. Når mindst 30 personer afskediges i virksomheder, der beskæftiger over 300 lønmodtagere. Hvis antallet af afskedigelser udgør 50 procent eller flere af medarbejderne på en virksomhed, som beskæftiger mindst 100 medarbejdere, træder der skærpede varslingskrav i kraft. 1 af 8

2 Varslingsforløbet Varslingsforløbet består formelt set af to faser. En forhandlingsfase og en varslingsfase. Forhandlingsfasen begynder, efter at virksomheden har meddelt Det regionale Beskæftigelsesråd, at de påtænker at afskedige i større omfang. I denne fase skal virksomheden forhandle med medarbejderne med det formål at undgå eller begrænse antallet af afskedigelser. Virksomheden har i den forbindelse pligt til skriftligt at meddele de ansatte om alle relevante oplysninger: Hvorfor afskediges medarbejderne? Hvor mange? Og hvilke kriterier vil virksomheden bruge ved udvælgelsen? Denne meddelelse skal ligeledes sendes til Det regionale Beskæftigelsesråd. Varslingsfasen: Hvis virksomheden, efter at forhandlingerne med medarbejderne er afsluttet, fastholder afskedigelserne, skal det varsles skriftligt til beskæftigelsesrådet. Dokumentation for forhandlingerne vedlægges. Virksomhed planlægger at afskedige mange medarbejdere. Det regionale Beskæftigelsesråd orienteres straks. Forhandlingsfase: Virksomhed forhandler med medarbejderne med henblik på at begrænse afskedigelserne. Varslingsfase: Hvis virksomheden fastholder afskedigelserne efter forhandlingerne, skal det varsles skriftligt til beskæftigelsesrådet. Senest ti dage senere skal virksomheden oplyse navne på alle afskedigede. Beskæftigelsesregion orienterer det lokale jobcenter om varslingssagen Gælder det skærpede varslingskrav, kan varslingen tidligst finde sted 21 dage efter, at virksomheden har indledt forhandlingerne med medarbejderne. Jobcenter kontakter virksomheden og tilbyder hjælp til de afskedigede. Hvis varslingspuljen er relevant, søger jobcentret om midler fra puljen. Senest ti dage efter varslingen skal virksomheden oplyse navn, adresse, cpr-nummer, stillingsbetegnelse, afskedigelsesdato og fratrædelsesdato for hver medarbejder, der afskediges. De afskedigede medarbejdere kan tidligst fratræde 30 dage efter varslingsdatoen. Hvis varslingen er omfattet af det skærpede varslingskrav, kan afskedigelser tidligst få virkning otte uger efter varslingen. Beskæftigelsesregionen, der er sekretariat for beskæftigelsesrådet, orienterer det relevante jobcenter. Herefter kontakter jobcentret virksomheden og tilbyder sin hjælp. Hvis varslingspuljen er relevant, søger jobcentret om midler fra puljen hos beskæftigelsesrådet. Der er skærpet tavshedspligt i forhold til varslingssager. Afskedigelser på tværs af kommuner Hvis en virksomhed afskediger medarbejdere på tværs af flere kommuner, orienterer beskæftigelsesregionen alle berørte jobcentre. Jobcentrene skal tage kontakt med hinanden for at koordinere indsatsen. Tilsvarende kan det være relevant, at flere jobcentre koordinerer indsatsen, hvis der er tale om afskedigelser i en stor virksomhed, der har adresse i en lille kommune, og hvor medarbejderne hovedsageligt kommer fra de omkringliggende kommuner. Beskæftigelsesregionen bistår i sådanne tilfælde jobcentret med at koordinere med de omkringliggende jobcentre, så et stort jobcenter i en nabokommune om nødvendigt kan overtage koordineringen af indsatsen. 2 af 8

3 Jobcentrets aktiviteter Når beskæftigelsesregionen har orienteret jobcentret om varslingen, tager jobcentret hurtigst muligt kontakt med virksomheden. Det sker enten telefonisk eller ved et virksomhedsbesøg. Målet er at afklare, hvilket samarbejde virksomheden har behov for. Jobcentret kan tilbyde: At holde informationsmøder på virksomheden, hvor jobcentret orienterer medarbejderne om deres muligheder. At hjælpe med at finde ledige stillinger, hvor jobcentret viser aktuelle stillingsopslag, og pege på områder med gode jobmuligheder fx ved brug af arbejdsmarkedsbalancen. At rådgive om jobsøgning, hvor jobcentret understreger, at medarbejderne skal søge bredt geografisk og fagligt. Tilbudet kan udbygges med jobsøgningskurser. At orientere om mulighederne på jobnet. Virksomheden opfordres i den forbindelse til at sørge for, at de berørte medarbejdere lægger deres CV ind på portalen, så de bliver synlige for nye arbejdsgivere. At vejlede om relevante kurser med henblik på om-/opkvalificering af medarbejderne. At vejlede om mulighederne for at tage en uddannelse fx via voksenlærlingeordningen. At iværksætte jobmesser og lignende aktiviteter. At vejlede om de rettigheder og pligter, man har som ledig, herunder kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. At give adgang til pc og internet i jobcentret til brug for jobsøgning. At udarbejde ansøgning til varslingspulje, hvis puljen er relevant i den konkrete varslingssag. Varslingspuljen Det regionale Beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser. Ved større afskedigelser forstås her mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. I en forsøgsperiode fra april 2009 og frem til udgangen af 2010 kan der dog også gives hjælp til virksomheder med mindst 20 medarbejdere, der afskediger mindst 50 procent af medarbejderne, jf. forsøgsbekendtgørelse (bilag A). I særlige tilfælde kan virksomheder, der afskediger færre end 50 procent af medarbejderne få andel i puljen. Det gælder i tilfælde, hvor afskedigelserne får stor betydning for lokalsamfundet. Jobcentret kan anvende penge fra puljen i opsigelsesperioden til: Informationsmøder for de afskedigede medarbejdere. Frikøb af medarbejdere i jobcentret til individuelle samtaler med de afskedigede. Etablering af et indsatskontor på virksomheden. Varslingspuljen kan bruges til drift af IT og betaling for erstatningsmedarbejdere i jobcentret. Udarbejdelse af jobplaner for de afskedigede. Jobsøgningskurser i op til to uger. Tilskud til udgifterne til opkvalificering i op til otte uger. Det er et krav, at der er tale om efter- og videreuddannelse inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft. Eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at man forventer at ansætte medarbejderen i ordinært arbejde efter opkvalificeringen. Der kan ikke ydes tilskud til forsørgelse til de afskedigede. 3 af 8

4 Ansøgning til puljen: For at få penge fra varslingspuljen skal jobcentret udarbejde en indsatsplan. Det består af en ansøgning og en plan for de aktiviteter, man ønsker at iværksætte for virksomhedens medarbejdere. Jobcentret udarbejder, hvis virksomheden ønsker det, indsatsplanen i samarbejde med beskæftigelsesregionen. Den skal indeholde oplysninger om situationen på virksomheden, den planlagte indsats samt budget og plan for afrapportering. Ansøgningen behandles af Det regionale Beskæftigelsesråd. Jobcentret skal i ansøgningen især have fokus på: At de afskedigede får mulighed for at komme hurtigt i job fx via jobformidling, jobsøgningsbistand, jobklubber og lignende. At der er opstillet resultatkrav for, hvor mange der skal have arbejde, både inden og i direkte forlængelse af opsigelsesperiodens ophør. At de planlagte initiativer skal kunne bringe de afskedigede hurtigere i beskæftigelse end ellers. Afskedigelsernes konsekvenser for det lokale arbejdsmarked. At alle afskedigede får udarbejdet et CV på jobnet. Se tjekliste for ansøgninger i bilag B. Hvis der bliver bevilget puljemidler, er det jobcentret, der har ansvaret for, at indsatsplanen gennemføres. Jobcentret skal hvert kvartal indberette en opgørelse over indsatsens omfang og forbrugte midler til beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen følger op på indsatsen og kontrollerer, at indsatsplanen følges i overensstemmelse med bevillingen. Se yderligere information om varslingspuljen i retningslinier for indsatsplan i bilag C. Notatet beskriver blandt andet lovgrundlaget for varslingspuljen, krav til indsatsplaner og hvordan indsatsen skal styres. Samarbejdet med virksomheden og andre samarbejdspartnere Samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed hviler på frivillighed. Jobcentret stiller sig til rådighed med relevante tilbud. Herefter er det op til virksomheden at vurdere, hvilket samarbejde den ønsker i den konkrete varslingssag. Jobcentret kan altid uanset om der er tale om en mindre eller større afskedigelse orientere afskedigede medarbejdere om jobcentrets tilbud og give råd og vejledning om jobmuligheder og jobsøgning. Relevante samarbejdspartnere i forløbet er andre jobcentre, beskæftigelsesregionen, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler med flere. Tilsvarende er det muligt at bruge andre aktører i indsatsen. Ansvaret for indsatsen vil dog stadig ligge hos jobcentret. 4 af 8

5 Bilag Beskæftigelsesregionerne A) Forsøgsbekendtgørelse af 8. april 2009 Udsnit af bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. Udvidet varslingsindsats (Målgruppen for varslingsindsatsen udvides til at omfatte mindst 50 pct. afskedigelser på virksomheder med mindst 20 ansatte) 4. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at staten i jobcenteret kan fravige kravene i 102, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser, således at der i opsigelsesperioden, som forsøg kan tilbydes beskæftigede jobsøgningskurser i op til 2 uger, og ydes tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse i op til 8 uger, når afskedigelsen omfatter mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte. Stk. 2. Forsøgsperioden løber fra den 8. april 2009 til den 31. december Ikrafttræden 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april Se hele bekendtgørelsen om forsøgsordninger på Retsinfo.dk. B) Tjekliste for ansøgning om midler fra en særlig statslig bevilling Varslingspuljen Midlerne fra den særskilte statslige bevilling bliver bevilget på baggrund af en indsatsplan. Indsatsplanen udarbejdes af det relevante jobcenter i samarbejde med beskæftigelsesregionen. Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af kontakten med virksomheden og i tæt samarbejde med arbejdsgiveren. Indsatsplanen skal som minimum indeholde en beskrivelse af følgende elementer: 1. Situationer på virksomheden Antal afskedigede Målgruppen for indsatsen (antal fordelt på faggrupper, alder mv.) 2. Den planlagte indsats Hvilke initiativer ønsker jobcentret at sætte i gang? (En kort beskrivelse) Hvilke redskaber forventes benyttet i forbindelse med de beskrevne initiativer? Hvor mange forløb tænkes igangsat og hvilke? Hvor mange personer forventes at deltage på hvert forløb og hvem? 3. Budget Der udarbejdes et budget over forbrug fordelt på aktiviteter. Detaljeret budget for evt. forbrug af lønmidler. 5 af 8

6 4. Plan for afrapportering i forhold til aktiviteter Indsatsplanen beskriver, hvorledes afrapporteringen vil ske. Der skal som minimum afrapporteres i forhold til følgende: Er de forventede initiativer sat i gang og hvis ikke, en beskrivelse af hvorfor? Hvilke redskaber er benyttet? (en kort beskrivelse) Hvor mange forløb er sat i gang? Hvor mange personer har deltaget på hvert forløb? Hvor mange har på nuværende tidspunkt fået ordinær beskæftigelse uden for virksomheden? 5. Plan for afrapportering i forhold til forbrugte og uforbrugte midler Der skal som minimum afrapporteres en gang i kvartalet i forhold til følgende: Forbrugte og uforbrugte midler for kvartalet og i alt dags dato? Disponerede midler hvor meget af bevillingen forventes forbrugt i alt? C) Retningslinier for en indsatsplan Initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde Godkendt på møde den 26. oktober 2006 Lovgrundlag I henhold til Lov nr. 414 af 1. juni 1994 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, skal det regionale beskæftigelsesråd [Arbejdsmarkedsrådet] orienteres når en arbejdsgiver agter at afskedige i større omfang. Varslingslovens definition af varsling af større omfang er følgende: Mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere. Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere. Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere. Lovgrundlag mv. for en indsats Det regionale beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bevillingen kan anvendes til de redskaber der er beskrevet i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats, 102 og 103. Redskaberne i 102 og 103 kan alene anvendes i opsigelsesperioden. Ved større afskedigelser forstås her mindst 50 % af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte, 102, stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra det regionale beskæftigelsesråd, fravige bestemmelsen i stk. 2, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang, 102, stk af 8

7 Jobcentrene kan ved større afskedigelser tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden, 102, stk. 1, 1. pkt. Herudover kan jobcentrene yde tilskud til udgifterne til opkvalificering, herunder efterog videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger, 102, stk. 1, 2. pkt. Betingelsen for ydelse af tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen, 103, stk. 1. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betingelserne for at yde tilskud til udgifterne til opkvalificering ved afskedigelser, 103, stk. 2. Derudover kan bevillingen eksempelvis anvendes til Informationsmøder Frikøb af medarbejder i et jobcenter til afholdelse af individuelle samtaler på virksomheden eller i jobcentret Etablering og drift af IT-understøtning af indsatskontor på virksomheden, ved udstationering af jobcentermedarbejder kan bevillingen betale for erstatningsarbejdskraft i jobcentret Udarbejdelse af jobplaner Der kan ikke ydes tilskud til forsørgelse til de afskedigede i opsigelsesperioden. Det vil formelt være den statslige del af jobcentret, der konkret anvender tilskud fra bevillingen fra Beskæftigelsesregionen, men stat og kommune kan samarbejde om indsatsen. Det er muligt at bruge andre aktører i indsatsen. Beskæftigelsesregionen vil dog fortsat have ansvaret for at indsatsplanen følges og gennemføres. Bevillingen til andre initiativer end de i 102 og 103 nævnte, kan anvendes i opsigelsesperioden og i en nærmere afgrænset periode efter opsigelsesperiodens ophør. Denne periode, efter fratræden, kan som hovedregel, ud fra en konkret vurdering og i forhold til initiativerne der igangsættes ikke overskride 3 måneder. Bevillingen Der afsættes et årligt beløb på 10 mio. kr. på Finansloven, til en målrettet indsats for personer, der er omfattet af en varsling i henhold til varslingsloven. De 50 pct. af den særskilte bevilling fordeles ud til de 4 beskæftigelsesregioner efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. De resterende 50 pct. Ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Fordelingen af den særskilte bevilling sker hvert finansår til beskæftigelsesregionerne. I løbet af året kan de regionale beskæftigelsesråd råde over midlerne i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Såfremt de tildelte midler ikke er tilstrækkelige kan Rådene ansøge om flere midler fra den centrale pulje. Jobcentrene får udbetalt midler fra bevillingen til en konkret indsats fra den region jobcentret tilhører. 7 af 8

8 Varsling Meddelelse om varsling behandles i sekretariatet i henhold til varslingslovens regler. Når underretning om hvilke personer der vil være omfattet af varslingen modtages i sekretariatet, jf. varslingslovens 7, stk. 3, kan indsatsen iværksættes. Indsats Beskæftigelsesregionen har ansvaret for at koordinere indsatsen. Sekretariatet oplyser det/de relevante jobcentre om varslingen og meddeler antal af personer der er omfattet af varslingen. Såfremt flere de afskedigede medarbejdere tilhører flere jobcentre, aftales at ét jobcenter står for indsatsen. I tilfælde ved særligt store varslinger kan flere jobcentre involveres. Jobcentret meddeler en kontaktperson til sekretariatet. Det aftales, hvorvidt det er sekretariatet eller jobcentret der kontakter virksomheden med henblik på at aftale et evt. informationsmøde. Informationsmøde for de afskedigede skal altid tilbydes. Har virksomheden accepteret, at staten allerede i opsigelsesperioden etablerer en indsats for de afskedigede medarbejdere, vurderes mulighederne for omfang af indsatsen, jf. ovenfor. Der aftales hurtigst muligt et møde med virksomheden, sekretariatet og jobcentret, hvor det drøftes, hvilken indsats der er relevant og optimal i den konkrete sag. Det er her vigtigt virksomheden orienteres og vejledes om de relevante muligheder og regler. Indsatsplanen Sekretariatet udarbejder i samarbejde med virksomheden og jobcentret en indsatsplan, således indsatsen kan iværksættes. Der kan evt. nedsættes en ad hoc styregruppe/følgegruppe. Følgende elementer har betydning for bevilling af midler: Antal personer og/eller jobcentre, der er omfattet af varslingen Beskæftigelsesmulighederne for de opsagte medarbejdere Afskedigelsernes beskæftigelsespolitiske konsekvenser på det lokale arbejdsmarked De planlagte initiativers relevans i forhold til at kunne bringe de afskedigede hurtigere i beskæftigelse end ellers antaget Indsatsplanen/ansøgningen skal som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af særlige problemer i den konkrete varsling Begrundet beskrivelse af den konkrete indsats Budget overslag Det regionale beskæftigelsesråd skal sikre kvaliteten i indsatsen. Sekretariatet følger op på indsatsen og orienterer rådet. Jobcentrene indberetter hvert kvartal en opgørelse over indsatsens omfang og forbrugte midler. Eventuelle overskydende midler skal tilbagebetales. Retningslinie for indsatsen i forbindelse med varsling træder i kraft pr. 1. januar af 8

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

Hjælp og støtte ved varsling af afskedigelser. Hvad, hvem, hvordan...

Hjælp og støtte ved varsling af afskedigelser. Hvad, hvem, hvordan... Hjælp og støtte ved varsling af afskedigelser Hvad, hvem, hvordan... Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2011 1 Hvad er varslingsindsatsen? Hvem kan få hjælp og støtte ved fyringer? Varslingsindsatsen er den

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde

Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Jobcenter Ringsted Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tilsagn om tilskud fra den ordinære varslingspulje i forbindelse med afskedigelser af større omfang på Daka

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012.

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012. Lovtidende A 2012 16. januar 2012. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Tema 1: Arbejdsstyrkeanalysen og Fremkom 2 Oplæg Lars Pilgaard, Beskæftigelsesregion Nordjylland 2 Dagsorden:

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1008 af 30/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Kravspecifikation Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Kravspecifikation 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til kravspecifikation... 4 1.1. Formål og overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice N O T A T 18. marts 2015 [AMK Øst/KLV] Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice 2015-0002588 De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere