temaanalyse ulykker med unge teenagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010"

Transkript

1 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21

2 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

3 ulykker med unge teenagere Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken i 21-21, hvor mindst én ung teenager er blevet dræbt eller kommet til skade. I hele dette notat defineres en ung teenager til at være i alderen fra og med 13 år til og med 16 år. Med personskadeulykker med unge teenagere menes i resten af notatet en personskadeulykke, hvor der er mindst én dræbt eller tilskadekommen i alderen år. Når der i notatet nævnes, at noget er statistisk signifikant eller markant, er det altid under antagelse af et signifikansniveau på 5 %. Det vil sige, at afvigelsen er ret sikker set ud fra et statistisk synspunkt. Dette temanotat skal medvirke til en mere målrettet indsats mod trafikulykker, og skal ses som et supplement til Vejdirektoratets regelmæssige offentliggørelser af statistik om ulykker og personskader. Notatet er lavet på baggrund af den officielle ulykkesstatistik, som bygger på politiets indberetninger af trafikulykker, og notatet omfatter derfor kun data for de ulykker, som politiet får kendskab til. Undersøgelser baseret på udvalgte skadestuer bl.a. i Odense viser, at især cyklistog fodgængerulykker samt ulykker med børn og unge udgør en relativt stor del af de ikke-registrerede ulykker. Resultater Udviklingen i antallet af personskadeulykker med dræbte og tilskadekomne unge teenagere fra 21 til 21 følger den generelle positive udvikling for personskadeulykker. Ulykker med unge teenagere er fra 21 til 21 faldet med 52 %. I perioden er gennemsnitligt hver tolvte personskadeulykke en ulykke med en ung teenager. Der ses kun få afvigelser fra gennemsnittet. Omkring hver anden dræbte ved personskadeulykker med unge teenagere er en teenager, mens 72 % af de tilskadekomne er teenagere. Fra notatet kan følgende markante resultater om omstændigheder ved ulykkerne og tidspunktet for ulykkerne fremhæves: 2 ud af 5 unge teenagere har kørt på lille knallert. Hver fjerde af disse har kørt uden knallertbevis. En fjerdedel af de unge teenagere har været passagerer i biler. Over halvdelen af de unge teenagere, der har kørt på stor knallert eller motorcykel, har været ulovlige førere uden kørekort. Resten er passagerer. Der er relativt flere dræbte unge teenagere i biler og som fodgængere, mens der er relativt flere alvorligt tilskadekomne på lille knallert. 2 ud af 3 ulykker med unge teenagere sker i byzone. 2 ud af 3 bliver dræbt i landzone. Der sker markant sjældnere ulykker med unge teenagere i vejr med nedbør og i glat eller vådt føre i sammenligning med øvrige personskadeulykker. Der sker markant oftere ulykker med unge teenagere i mørke. Personskadeulykker med unge teenagere i mørke er mere alvorlige end i dagslys. Jo mere alvorlig personskaden er, desto større andel er i mørke. Mere end halvdelen af de dræbte teenagere er i mørke. Der sker flest ulykker med unge teenagere i september og færrest i februar. Der sker flest ulykker med unge teenagere om fredagen samt aften og nat mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag. 3

4 Da personskadeulykker med unge teenagere primært forekommer i byerne, er det undersøgt, hvor mange ulykker med unge teenagere, der sker i de fem største byer i Danmark. Undersøgelsen viser, at i Storkøbenhavn, Aarhus og Odense er der markant færre ulykker med unge teenagere i forhold til generelt. Så selvom ulykkerne med unge teenagere er overrepræsenteret i byzone, er det ikke primært et storbyproblem. Der forekommer forskellige typer ulykker med unge teenagere alt efter hvilket køretøj, de har benyttet, eller om de har været fodgængere. Fra notatet kan følgende markante resultater om omstændigheder ved de hyppigste ulykkessituationer fremhæves: Dræbte og tilskadekomne unge teenagere i biler er markant oftere involveret i eneulykker og mødeulykker. Den hyppigste ulykkessituation for unge teenagere i biler er en eneulykke på lige vej. Den sker markant oftere i mørke og i landzone. Dræbte og tilskadekomne unge teenagere på lille knallert og cykel er markant oftere involveret i svingnings- og krydsningsulykker. Fra oplysningerne om de dræbte og tilskadekomne unge teenagere kan følgende fremhæves: Der er 62 % drenge og 38 % piger blandt de dræbte og tilskadekomne. Det afviger ikke markant fra personskader blandt andre aldersgrupper. Der er en markant større andel drenge på lille knallert, mens piger optræder markant oftere på cykel, som fodgænger og som passager i bil. Der er flere personskader blandt de unge teenagere, desto ældre de er. Jo ældre de unge teenagere er, desto større er andelen af drenge blandt de dræbte og tilskadekomne. Jo ældre de unge teenagere er, desto større er andelen af spirituspåvirkede. Andelen af spirituspåvirkede er større blandt drengene end blandt pigerne. De dræbte og tilskadekomne unge teenagere er især spirituspåvirkede fredag og lørdag aften og nat. Den hyppigste ulykkessituation for unge teenagere på lille knallert og cykel er højresving ind foran medkørende. Den sker markant oftere i byzone og i dagslys. Den hyppigste ulykkessituation for unge teenagere som fodgængere er påkørsel ved krydsning af kørebanen fra højre. Den sker markant oftere i byzone. 4

5 ANTAL ULYKKER Personskadeulykker ANTAL DRÆBTE Heraf unge teenagere ANTAL ALVORLIGT TILSKADEKOMNE Heraf unge Alle teenagere ANTAL LETTERE TILSKADEKOMNE Heraf unge Alle teenagere PERSONSKADER I ALT Heraf unge Alle teenagere Alle Tabel 1. Antallet af personskadeulykker med dræbte og tilskadekomne unge teenagere i samt antallet af personskader i disse ulykker i alt og blandt de unge teenagere fordelt på dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne. Udvikling i personskadeulykker med unge teenagere Antal ulykker og personskader I tabel 1 ses antallet af personskadeulykker med dræbte og tilskadekomne unge teenagere pr. år fra 21 til 21. Antallet af personskadeulykker er generelt faldet, og i 21 er der 52 % færre personskadeulykker med unge teenagere end i 21. Antallet er altså mere end halveret. Denne udvikling svarer meget godt til den generelle udvikling i antallet af personskadeulykker, som i samme periode er faldet 49 %. På figur 1 er udviklingen i antallet af personskadeulykker med unge teenagere fra 21 til 21 sammenlignet med udviklingen for øvrige personskadeulykker, dvs. alle personskadeulykker, hvor der ikke har været dræbte og tilskadekomne unge teenagere. Det ses af figuren, at udviklingen for de to typer personskadeulykker overordnet følger samme udvikling Øvrige Unge teenagere Figur 1. Udviklingen i antallet af personskadeulykker med unge teenagere i sammenlignet med udviklingen for øvrige personskadeulykker. 21 er valgt som basisår, dvs. antallet af personskadeulykker i 21 er sat til 1. 5

6 Dræbte 5 45 Andre Unge teenagere Tilskadekomne 1 9 Andre Unge teenagere Figur 2. (a) Antallet af dræbte ved personskadeulykker med unge teenagere i fordelt på unge teenagere og andre. (b) Antallet af tilskadekomne ved personskadeulykker med unge teenagere i fordelt på unge teenagere og andre. 6

7 Alle år er omkring hver tolvte personskadeulykke en ulykke, hvor en ung teenager kommer til skade eller bliver dræbt. Kun 26, 27 og 21 afviger markant fra denne andel, idet der i 26 og 21 er en markant mindre andel, mens andelen er markant større i 27. Fra 21 til 21 er antallet af Personskadeulykker med unge Teenagere mere end halveret. Hver tolvte personskadeulykke er en ulykke med en ung teenager. Af tabel 1 fremgår det, at også antallet af personskader blandt unge teenagere er faldet over årene. Fra 21 til 21 er faldet på 53 %. For personskader generelt er faldet på 5 %, så også her følger udviklingen med unge teenagere den generelle udvikling. Tabel 1 viser både, hvor mange dræbte og tilskadekomne der er i alt ved personskadeulykkerne med unge teenagere, og hvor mange af disse, der er unge teenagere. Det fremgår af figur 2a og 2b, at unge teenagere udgør en større andel af de tilskadekomne ved personskadeulykkerne med unge teenagere end de udgør af de dræbte. I gennemsnit for er 54 % af de dræbte i personskadeulykkerne unge teenagere. For tilskadekomne er 72 % unge teenagere. Ingen af årene afviger markant fra denne fordeling. At unge teenagere udgør en mindre andel af de dræbte, kan muligvis skyldes, at unge teenagere er mere fysisk robuste, og derfor er deres risiko for at dø som følge af ulykken mindre end for øvrige evt. ældre personer. Langt størstedelen af de øvrige dræbte og tilskadekomne personer er enten førere af eller passagerer i personbiler. Ved ulykker med unge teenagere er omkring hver anden dræbt en ung teenager, mens 72 % af de TIlskadekomne er unge teenagere. 7

8 Udvalgte omstændigheder ved ulykker med unge teenagere I det følgende er der set på udvalgte omstændigheder for personskadeulykker med unge teenagere med henblik på at undersøge, om der er nogle parametre ved ulykkerne, der har en bemærkelsesværdig fordeling eller et bemærkelsesværdigt forhold til hinanden. Tallene for er benyttet og oftest lagt sammen med henblik på en mere omfattende statistisk undersøgelse med et større datamateriale. Det er i alle tilfælde først undersøgt, om nogle af årene skiller sig ud fra de øvrige, eller om der kan ses en udvikling i perioden, der afviger fra den generelle ulykkesudvikling. Medmindre andet er nævnt eksplicit viser de statistiske test, at der ikke er markant forskel på fordelingen i de enkelte år. Køretøjer og fodgængere De unge dræbte og tilskadekomne fodgængere fordeler sig groft sagt i 5 typer trafikanter: 1. Passagerer i person-, vare- og lastbiler, samt i busser. 2. Fodgængere. 3. Cyklister. 4. Førere af og passagerer på lille knallert (knallert 3). 5. Andre, herunder ryttere til hest, førere af traktor, passagerer på og ulovligt førere af stor knallert (knallert 45) og motorcykel. Det ses af tabel 2, at 4 % af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere kører på lille knallert (knallert 3). Her er det bemærkelsesværdigt, at hver fjerde dræbt og tilskadekommen ung teenager på lille knallert har kørt uden knallertbevis, og 1 ud af 6 har været ulovlig passager på knallerten. Andelen af unge teenagere, der har kørt uden knallertbevis på lille knallert er større blandt drenge, hvorimod piger oftere er passagerer. 2 ud af 5 unge teenagere har kørt på lille knallert, heraf har hver fjerde kørt uden knallertbevis. 27 % af de unge teenagere har kørt i person-, vare-, lastbil eller bus (i det følgende omtalt biler ). Heraf har langt størstedelen været passagerer, mens 6 % har kørt uden kørekort. Kun 6 ud af de 84 unge teenagere, som har kørt ulovlig uden kørekort i bil er piger. I forbindelse med biler er unge teenagere altså typisk ikke selvstændige trafikanter. Der er førere involveret ved ulykkerne der forårsager de personskader blandt teenagere i biler heraf både førere af bilerne med de unge teenagere og førere hos evt. modpart/er. Af disse er 36 % i alderen år, hvilket er en markant større andel end ved personskadeulykker generelt, hvor 2 % af førerne af biler involveret i ulykker er i alderen år. Personbil, varebil, lastbil, bus Med kørekort/ knallertbevis Uden kørekort/ knallertbevis ANTAL UNGE TEENAGERE Kørekort Passagerer Fodgænger Uoplyst I alt kræves ikke Fodgænger Cyklister Knallert Andre* Personbil, varebil, lastbil, bus Med kørekort/ knallertbevis Uden kørekort/ knallertbevis % FORDELING PR. TYPE Kørekort kræves ikke Passagerer Fodgænger Uoplyst I alt % 6% % 94% % % 1% Fodgænger % % % % 1% % 1% Cyklister % % 99% 1% % % 1% Knallert 3 55% 26% % 17% % 1% 1% Andre* 5% 33% 7% 56% % % 1% Tabel 2. Dræbte og tilskadekomne unge teenagere i personskadeulykker fordelt på køretøjer og fodgængere samt den procentvise fordeling på fører med og uden kørekort, passagerer og uoplyste. * Andre omfatter traktor, hest, knallert 45, motorcykel og motorredskab. 8

9 En fjerdedel af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere har været PAssagerer i biler. En lille Andel, har været ulovligt førere af bilen, primært drenge. Førerne af bilerne ved ulykker med unge Teenagere er markant oftere i alderen år. 21 % af de unge teenagere har været cyklister, mens 1 % har været fodgængere. Blandt andre køretøjer hører bl.a. traktor. Der er i alt 6 teenagere, der har kørt i traktor, heraf 1 uden kørekort. Under andre hører ligeledes motorcykel og stor knallert (knallert 45), som ikke lovligt må føres af personer under 18 år. Ud af 37 unge teenagere på motorcykel, har 16 været førere, mens det er 63 ud af 93 på knallert 45. Alle der har kørt ulovligt uden kørekort på motorcykel og knallert 45 er drenge. Over halvdelen af de unge teenagere på stor knallert og motorcykel har været ulovligt førere alle er DRenge. Personskader versus køretøjer og fodgængere Personskaderne fordeler sig forskelligt i forhold de 5 forskellige typer køretøjer og fodgængere, hvilket ses på figur 3. Hvor den største samlede andel personskader var at finde hos unge teenagere på lille knallert, ses den største andel dræbte blandt unge teenagere i biler. 37 % af de dræbte unge teenagere har kørt i bil, mens 28 % af de dræbte har kørt på lille knallert. Hver tiende af de unge teenagere er en fodgænger, men 16 % af de dræbte er fodgængere. Det skyldes formentlig, at fodgængere er bløde, udsatte trafikanter, der oftere kommer alvorligt til skade. Den største andel af alvorligt tilskadekomne ses blandt unge teenagere på lille knallert, som omfatter 45 % af de alvorligt tilskadekomne. De lettere tilskadekomne findes relativt oftest blandt unge teenagere i biler, og relativt sjældent blandt fodgængere. Her skal det understreges, at den overvejende del af de unge teenagere i biler har været passagerer. Der er relativt flere dræbte unge Teenagere i biler og som fodgængere end generelt. Der er relativt flere alvorligt tilskadekomne på lille knallert. % Andre** Fodgængere Cykler Knallert 3 Biler* Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt Figur 3. Procentvis fordeling af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne unge teenagere i på køretøj/fodgængere. Det faktiske antal er vist på søjlerne. * Biler omfatter personbiler, varebiler, lastbiler og busser. ** Andre omfatter traktor, hest, knallert 45, motorcykel og motorredskab. 9

10 By- og landzone ANTAL ULYKKER % FORDELING Byzone Landzone Byzone Landzone % 36% % 33% % 32% % 34% % 31% % 35% % 34% % 34% % 32% % 38% ANTAL UNGE TEENAGERE % FORDELING Byzone Landzone Byzone Landzone Dræbte % 65% Alvorligt tilskadekomne % 33% Lettere tilskadekomne % 36% Tabel 4. Dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne unge teenagere i personskadeulykker fordelt på by- og landzone, samt den procentvise fordeling. Tabel 3. Antal personskadeulykker med dræbte og tilskadekomne unge teenagere i fordelt på by- og landzone, samt den procentvise fordeling pr. år. Som det fremgår af tabel 3, er fordelingen af personskadeulykker med unge teenagere på by- og landzone meget jævn i perioden I gennemsnit sker 66 % af ulykkerne i byzone, mens 34 % sker i landzone. Ingen af årene afviger markant fra denne fordeling. Omkring to ud af tre ulykker med unge Teenagere sker i byzone. Der er en lidt mindre andel af personskaderne blandt unge teenagere, der er sket i byzone, idet det er 65 % af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere, der er sket i byzone. Det betyder altså, at der er en lille smule flere personskader blandt unge teenagere pr. ulykke i landzone end i byzone. I tabel 4 ses fordelingen af de dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne teenagere på by- og landzone. Det er bemærkelsesværdigt, at en markant større andel af de dræbte er sket i landzone end generelt. Omkring 2 ud af 3 dræbte unge teenagere er sket i landzone. Så selvom der er overvægt af både ulykker og personskader i byzone, er dræbte markant overrepræsenteret i landzone. Det skyldes sandsynligvis, at hastighederne er højere i landzone, og derfor bliver ulykkerne let fatale. To ud af tre dræbte unge teenagere er i landzone. Ikke overraskende er fordelingen på by- og landzone afhængig af, hvilket køretøj de unge teenagere har været i, eller om de evt. har været fodgængere. 1

11 18 16 By Land Biler* Knallert 3 Cykel Fodgængere 1 54 Andre** Figur 4. Fordeling af antallet af dræbte og tilskadekomne unge teenagere i personskadeulykker på køretøjer og fodgængere. * Biler omfatter personbiler, varebiler, lastbiler og busser. ** Andre omfatter traktor, hest, knallert 45, motorcykel og motorredskab. Som det tydeligt ses på figur 4, er der en klar overvægt af dræbte og tilskadekomne unge teenagere i landzone, når de har kørt i bil. Her er 72 % sket i landzone. Omvendt sker langt størstedelen af personskaderne blandt unge teenagere på cykel, lille knallert og som fodgængere i byzone. Mellem 77 % og 8 % af disse sker i byzone. Ser man imidlertid kun på de dræbte, er over halvdelen af de dræbte unge teenagere på cykel, på lille knallert og som fodgængere blevet dræbt i landzone. Så her afviger ingen af køretøjstyperne markant fra tabel 4. Unge teenagere i biler kommer markant oftere til skade i landzone i modsætning til de der kører på lille knallert, cykel eller er fodgængere, hvor det oftest er i byzone. For alle typer køretøjer og for fodgængere er majoriteten af de dræbte sket i landzone. Vejudformning Fordelingen af personskadeulykker med unge teenagere på vejudformning er sammenlignet med den tilsvarende fordeling for øvrige personskadeulykker. Statistiske test viser, at der markant oftere sker ulykker i kryds, i ud/indkørsler og på cykelsti med unge teenagere i forhold til ved øvrige ulykker. Omvendt sker der markant sjældnere ulykker med unge teenagere på lige vej og i kurver. Personskadeulykker med unge teenagere sker markant oftere i kryds, ud/indkørsler og på cykelstier i forhold til øvrige Personskadeulykker. Igen er fordelingen på vejudformning afhængig af, hvilket typer køretøj, der unge teenagere har benyttet eller om de har været fodgængere. 11

12 Det ses af figur 5, at en markant større andel af de unge teenagere i biler er kommet til skade eller blevet dræbt på lige vej og i kurver end det generelt er tilfældet. I kryds, rundkørsler og i ind/udkørsler har en markant større andel af de tilskadekomne eller dræbte unge teenagere kørt på lille knallert eller cykel. De dræbte og tilskadekomne unge teenagere, som har været fodgængere, har markant oftere gået på lige vej eller i kryds i forhold til generelt. Vejr, føre og sigtbarhed 5 % af personskadeulykkerne med unge teenagere er sket ved nedsat sigtbarhed, og det afviger dermed ikke markant fra øvrige personskadeulykker. I 4 % af ulykkerne med unge teenagere har føret være glat og ved 22 % af ulykkerne har det været vådt. Det er markant mindre andele af ulykkerne i sammenligning med øvrige personskadeulykker. Endelig har der været nedbør ved 13 % af personskadeulykkerne med unge teenagere, hvilket er markant sjældnere end ved øvrige personskadeulykker. Personskadeulykker med unge teenagere sker markant sjældnere i vejr med nedbør og ved glat eller vådt føre. Lysforhold 32 % af alle personskadeulykker med unge teenagere sker i mørke, mens 64 % sker i dagslys. Resten sker i tusmørke. Ulykker med unge teenagere adskiller sig hermed markant fra øvrige personskadeulykker, hvor 28 % sker i mørke og 68 % i dagslys. Der sker altså markant oftere ulykker med unge teenagere i mørke i forhold til øvrige ulykker. Personskadeulykker med unge Teenagere sker markant oftere i mørke i forhold til øvrige personskade Ulykker. Mens ulykkerne fordeler sig med 32 % i mørke, sker gennemsnitligt 35 % af personskaderne blandt unge teenagere i mørke, mens 6 % sker i dagslys. Der er således relativt flere personskader blandt unge teenagere pr. ulykke i mørke. % 1 8 Andre Fodgængere Cykler Knallert 3 Biler Kryds RundkørselUd/indkørsel Kurve Lige vej Anden* Cykelsti I alt Figur 5. Procentvis fordeling af dræbte og tilskadekomne unge teenagere i på vejudformning pr. køretøjer/fodgængere. * Anden omfatter anden vejudformning, kryds mellem sti og selvstændig vej, flettestrækning, jernbaneoverskæring, på og under bro samt uoplyste. 12

13 % Mørke Tusmørke Dagslys Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 6. Procentvis fordeling af lysforhold for dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne unge teenagere i Personskadeulykker med unge teenagere i mørke er mere alvorlige end ulykker i dagslys. På figur 6 ses fordelingen af lysforhold for de forskellige typer personskader. Det fremgår tydeligt af figuren, at mere end halvdelen af de dræbte unge teenagere er sket i mørke. Det er markant oftere end for personskader generelt. Jo mere alvorlig personskaden er, desto større andel er sket i mørke. Mere end halvdelen af de dræbte unge teenagere er i mørke. Desuden kan det nævnes, at to ud af tre af de dræbte unge teenagere i mørke er i landzone. Generelt er der markant flere personskader og personskadeulykker med unge teenagere i landzone i mørke, end der er i landzone generelt. Hvor 34 % af alle ulykkerne med unge teenagere er sket i landzone, er andelen af ulykker i mørke i landzone på 37 %. Der sker markant oftere ulykker med unge teenagere i landzone, når det er mørkt. 13

14 tidspunkt for ulykker med unge teenagere Tidspunktet for ulykkerne med dræbte og tilskadekomne unge teenagere i er undersøgt nærmere med hensyn til fordeling henover året, ugen og henover et døgn. Månedsfordeling Personskadeulykker med unge teenagere i fordeler sig alle 1 år ens på måneder med kun få afvigelser. Den samlede fordelingen af personskadeulykker med unge teenagere på måneder afviger kun lidt fra fordelingen af øvrige personskadeulykker, idet der ses relativt færre personskadeulykker med unge teenagere i februar og december og relativt flere i maj og september. Afvigelserne er dog på kanten af det statistisk signifikante. 5 % af ulykkerne sker i februar, mens 11 % sker i september. Der er færrest personskadeulykker med unge teenagere i februar og flest i september Fordeling på ugedag Fordelingen af personskadeulykker med unge teenagere på ugedag følger øvrige personskadeulykkers fordeling uden markante afvigelser. Der er flest ulykker om fredagen og færrest om søndagen. 17 % af ulykkerne foregår om fredagen, mens det er knap 12 % om søndagen. Der er færrest personskadeulykker med unge teenagere om søndagen og flest om fredagen. Fordeling på tidspunkt Fordelingen af personskadeulykker med unge teenagere på tidspunktet for ulykken afhænger af, hvilken ugedag ulykken sker. På figur 7 er fordelingen af personskadeulykkerne med unge teenagere vist på hele klokketime for hver af de 7 ugedage. På figur 7 fremgår det også, at der er flest ulykker fredag og færrest om søndagen. Udover dette fremgår det tydeligt, at de fem hverdage udviser en anden fordeling end de to dage i weekenden. Morgenmyldretiden er meget tydelig repræsenteret i hverdagene med hakket opad i grafen omkring kl. 7. De fem hverdage udviser også alle en tydelig stigning i antallet af ulykker om eftermiddagen fra kl. 13 og frem. Det passer med det tidspunkt, hvor de unge teenagere begynder at få fri fra skole. Alle dage ses der meget få ulykker i formiddagstimerne, hvilket måske også kan forklares med, at unge teenagere ofte er i skole på dette tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Figur 7. Fordeling af antallet af personskadeulykker med unge teenagere pr. ugedag på hele klokketime for perioden

15 Nat Morgenmyldretid Formiddag Eftermiddag Eftermiddagsmyldretid Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mandag 25 4 % % 47 7 % % % % Tirsdag 25 4 % % 38 6 % % % % Onsdag 21 3 % % 57 8 % % % % Torsdag 25 3 % % 56 8 % % % 2 28 % Fredag 4 5 % 78 1 % 67 8 % % % % Lørdag % 21 3 % 65 1 % % % % Søndag % 19 3 % 34 6 % % 1 18 % % Aften Tabel 5. Fordeling af antallet af personskadeulykker med unge teenagere på tidspunkt og ugedag for perioden samt den procentvise fordeling på tidspunkt pr. dag. Om aftenen efter kl. 21 ses der langt flest ulykker fredag og lørdag, og det samme gælder natten, hvor langt de fleste ulykker sker mellem fredag og lørdag samt mellem lørdag og søndag. Morgenmyldretiden er tydeligt Repræsenteret i hverdagene. Der er alle dage meget få ulykker om formiddagen. De fleste ulykker om aftenen og natten sker mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag. I figur 7 er der ikke taget højde for, at ikke alle ugedage har lige mange ulykker. Derfor viser tabel 5 antallet af personskadeulykker med unge teenagere sammen med den procentvise fordeling pr. ugedag. Herfra fremgår det, at omkring halvdelen af ulykkerne i hverdagene foregår om eftermiddagen mellem kl. 12. og 17.59, mens det er en mindre andel i weekenden. Ydermere står morgentidsmyldretiden for mellem 1 % og 18 % af ulykkerne i hverdagene, men kun 3 % i weekenddagene. Omkring hver fjerde ulykke i weekenden foregår om natten, mens det kun er 3-5 % i hverdagene. Hver fjerde ulykke i weekenden foregår om natten. 15

16 Storkøbenhavn Aarhus Odense Aalborg ESBJERG Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel % 18 8% 12 6% 14 9% 9 9% % 21 9% 9 4% 15 8% 6 7% % 1 5% 15 8% 17 11% 3 4% % 15 8% 14 8% 16 1% 9 13% % 6 4% 6 4% 16 12% 6 9% % 9 6% 8 6% 8 7% 9 13% % 6 5% 12 7% 14 9% 7 1% % 1 7% 12 8% 11 1% 7 16% % 6 6% % 1 1% 5 9% % 5 5% 4 4% 8 1% 2 4% Tabel 6. Antallet af personskadeulykker med unge teenagere i i de fem største byer samt ulykkernes andel af det samlede antal personskadeulykker i de enkelte byer. ulykker med unge teenagere i de 5 største byer i danmark Da ulykker med teenagere primært findes i byerne, jf. tabel 3, er det undersøgt, hvor mange personskadeulykker, der er med unge teenagere i de fem største byer i Danmark. Byulykkerne er her afgrænset ved kun at se på de ulykker, der er foregået indenfor de hvide byzonetavler. Tabel 6 viser antallet af personskadeulykker med unge teenagere i de fem største byer i Danmark. Desuden er det i tabellen vist, hvor stor en andel ulykkerne i de enkelte byer udgør af det samlede antal personskadeulykker pr. by pr. år. Aalborg er den by med den største andel ulykker med unge teenagere. Gennemsnitligt hver tiende personskadeulykke i i Aalborg er en ulykke med unge teenagere. I Esbjerg er det gennemsnitligt 9 % af personskadeulykkerne, der er ulykker med unge teenagere. I Aarhus er det i gennemsnit 7 % af ulykkerne, som er ulykker med unge teenagere, mens det er 6 % i Storkøbenhavn og Odense. Der ses en forholdsvis stor varians i andelene undtagen i Storkøbenhavn, hvilket skyldes de relativt små tal. Ingen af de 1 år afviger dog markant fra gennemsnittet i nogle af de fem byer, hvilket betyder, at der ikke ses nogen markant udvikling med relativt færre eller relativt flere ulykker med unge teenagere i de fem byer. Andelen af ulykker med unge teenagere i de fem byer skal sammenlignes med det generelle gennemsnit, hvor hver tolvte personskadeulykke er en ulykke med unge teenagere. Det fremgår altså af tabel 6, at ulykker med unge teenagere forekommer markant sjældnere i de tre største byer i Danmark i forhold til generelt på landsplan. Det tyder altså på, at selvom ulykker med unge teenagere er overrepræsenteret i byzone, så er det ikke primært noget storbyproblem. En mulig forklaring kan være, at der ses meget få knallert 3 i de store byer, mens de er mere udbredte i provinsbyer. Der sker markant sjældnere person skadeulykker med unge teenagere i Storkøbenhavn, Aarhus og Odense end generelt. Den største andel ulykker med unge teenagere i store byer ses i Aalborg. 16

17 Ulykkessituationer for ulykker med unge teenagere Der er stor forskel på, hvilke ulykkessituationer de unge teenagere er involveret i afhængig af, hvilket køretøj de har benyttet, og om de har været fodgængere. I dette afsnit er de hyppigste ulykkessituationer for ulykker med unge teenagere undersøgt i 3 deltilfælde: 1. Unge teenagere som passagerer (og i få tilfælde førere) i biler. 2. Unge teenagere som førere af og passagerer på lille knallert og cykel. 3. Unge teenagere som fodgængere. Hovedsituation Biler* Knallert Cykler Fodgængere Andre** I alt % fordeling 2% 8% 8% 15% 8% 14% 12% 4% 11% 1% Tabel 7. Antallet af dræbte og tilskadekomne unge teenagere i fordelt på hovedsituation og køretøj/fodgænger samt i alt og den samlede procentvise fordeling. 17

18 % Biler* Knallert 3 Cykler Fodgængere Andre** I alt Figur 8. Den procentvise fordeling på hovedsituation for dræbte og tilskadekomne unge teenagere i personskadeulykker opdelt på køretøjer/fodgængere og i alt. * Biler omfatter personbiler, varebiler, lastbiler og busser. ** Andre omfatter traktor, hest, knallert 45, motorcykel og motorredskab. De 1 numre henviser til følgende hovedsituationer, der her er illustreret med eksempler på ulykkessituationer indenfor hovedsituationerne:. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 18

19 Som det både ses af tabel 7 og figur 8 fordeler personskaderne med unge teenagere sig forskelligt på hovedsituation i forhold til, hvilket køretøj der er benyttet, eller om de har været fodgængere. De dræbte og tilskadekomne unge teenagere i biler optræder markant oftere i eneulykker (hovedsituation ) samt i mødeulykker (situation 2), mens de optræder markant sjældnere i krydsning- og svingningsulykker (hovedsituation 3-6). Omvendt kommer unge teenagere på knallert og på cykel markant oftere til skade eller bliver dræbt ved svingnings- og krydsningsulykker. Personskader blandt unge teenagere forekommer markant oftere ved eneulykker for lille knallert i sammenligning med cykler. Ser man på fordelingen af antallet af ulykker med unge teenagere i forhold til antallet af personskader blandt de unge teenagere på hver hovedsituation, fremgår det, at der sker markant flere personskader blandt unge teenagere pr. ulykke ved eneulykker. Omvendt er der markant færre personskader blandt unge teenagere pr. ulykke ved svingningsog krydsningsulykker. Unge teenagere i biler er markant oftere involveret i mødeulykker og eneulykker. Unge teenagere på lille knallert og cykel er markant oftere involveret i svingningsog krydsningsulykker. Hyppigste situation som passagerer i biler Den hyppigste ulykkessituation for unge teenagere som passagerer i og ulovligt førere af biler, er en eneulykke, hvor der køres af vejen til højre på lige vej. Der er i ulykker ved situation 11. Det svarer til 12 % af alle ulykker med unge teenagere i biler. Ved 56 af de 121 ulykker har bilen ramt en genstand uden for kørebanen i forbindelse med ulykken. Oftest er dette en vejmast, en helle, et vejskilt eller et rækværk. Der er 186 personskader blandt unge teenagere i i situation 11. Af disse er 1 dræbte og 176 er tilskadekomne. Blandt de 187 dræbte og tilskadekomne unge teenagere, har 13 været ulovlige førere af bilen, mens resten har været passagerer. Ulykkessituation 11 er en typisk ulykke i landzone. Ud af de 121 ulykker i alt, er 98 svarende til 81 % sket i landzone. Situation 11 sker markant oftere i mørke end øvrige ulykker. 57 % af ulykkerne er sket i mørke og 36 % i dagslys. Hyppigste situation som cyklister og knallertførere Den hyppigste ulykkessituation for unge teenagere på lille knallert og cykel er ulykker ved højresving ind foran medkørende. I er der 445 ulykker med unge teenagere på lille knallert eller cykel ved situation 312. Det svarer til 15 % af ulykkerne med lille knallert og cykel Uheld ved ligeudkørsel til højre for kørselsretning på lige vej/i kryds 312 Uheld ved højresving ind foran medkørende 811 Uheld med fodgængere fra højre fortov eller rabat i øvrigt 19

20 Der er i alt 457 personskader blandt unge teenagere på lille knallert og cykel i ved situation 312 fordelt på 7 dræbte og 45 tilskadekomne. 55 af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere, der har kørt på knallert, har ikke haft kørekort. 24 af de unge teenagere, der er blevet dræbt og tilskadekommen ved situation 312 har været ulovlige passagerer på knallert eller cykel. 451 af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere optræder som element nr. 2, dvs. stort set dem alle. Ved 9 % af ulykkerne har modparten været en person- eller en varebil, mens det har været en lastbil eller en bus ved 8 % af ulykkerne. 7 af de 457 dræbte og tilskadekomne unge teenagere har kørt i et lyssignal. Heraf er to kørt over for rødt. De resterende 387 unge teenagere har ikke kørt i et signalreguleret kryds. Ud af de 387 unge teenagere, er det registreret vigepligt enten i form af hajtænder, stoptavle eller højre vigepligt for 1. Langt størstedelen af de unge dræbte og tilskadekomne teenagere har altså ikke haft vigepligt. Ulykkessituation 312 er en typisk byulykke. 88 % af ulykkerne med unge teenagere på lille knallert og cykel sker i byzone. Den sker dermed markant oftere i byzone end ulykker med unge teenagere generelt. I 84 % af ulykkerne med unge teenagere på lille knallert og cykel i situation 312 har det været dagslys, mens det har været mørkt ved 12 % af ulykkerne. Der er dermed markant sjældnere ulykker i mørke ved situation 312 i forhold til generelt for ulykker med unge teenagere. Hyppigste situation som fodgængere Den hyppigste ulykkessituation for unge teenagere som fodgængere er ulykker, hvor den unge teenager krydser vejen fra højre side i forhold til modparten. I er der i alt 93 ulykker ved denne type situation, hvilket svarer til 18 % af ulykkerne med unge teenagere som fodgængere. Modparten har ved stort set alle ulykkerne været enten en person- eller varebil, samt ved to ulykker en bus. Der er 96 dræbte og tilskadekomne unge teenagere som fodgængere ved situation 811. Heraf er 5 dræbte og 91 tilskadekomne. For 32 af de i alt 96 dræbte og tilskadekomne unge fodgængere har der været et fodgængerfelt. Heraf har 19 benyttet det, mens 13 har krydset vejen uden for fodgængerfeltet. De resterende 64 dræbte og tilskadekomne unge teenagere har krydset vejen et sted, hvor der ikke var fodgængerfelt. Som med øvrige fodgængerulykker sker situation 811 oftest i byzone. 78 % af ulykkerne er sket i byzone, hvilket er markant oftere end for ulykker med unge teenagere generelt, men ikke markant oftere end for fodgængerulykker. 26 % af ulykkerne ved situation 811 er sket i mørke. Det er en større andel en normalt for fodgængerulykker, men det er ikke markant højere end generelt for ulykker med unge teenagere. 2

21 Udvalgte oplysninger om dræbte og TIlskadekomne unge teenagere Oplysninger om de dræbte og tilskadekomne unge teenagere er undersøgt nærmere i forhold til deres fordeling på alder, køn og spirituspåvirkning. Ligeledes er det undersøgt, om nogle af disse faktorer afviger fra hinanden afhængig af, hvilket køretøj de unge teenagere har benyttet, eller hvis de har været fodgængere. Køn I gennemsnit for er 62 % af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere drenge, mens 38 % er piger. Ingen af de 1 år afviger markant fra denne fordeling. Hermed afviger fordelingen for unge teenagere ikke fra fordelingen for dræbte og tilskadekomne i øvrige aldersgrupper. Der er en markant større andel af de alvorligt tilskadekomne, som er drenge, mens pigerne markant oftere er lettere tilskadekomne. De dræbte fordeler sig på køn ligesom det samlede antal personskader, jf. tabel 8. Antal unge teenagere % fordeling Drenge Piger Drenge Piger Dræbte % 35% Alvorligt tilskadekomne % 32% Lettere tilskadekomne % 42% Tabel 8. Antallet af personskader blandt unge teenagere i fordelt på dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne pr. køn, samt den procentvise fordeling på køn. Antal unge teenagere % fordeling Drenge Piger Drenge Piger Biler* % 51% Knallert % 21% Cykel % 46% Fodgænger % 54% Andet** % 19% Tabel 9. Antallet af dræbte og tilskadekomne unge teenagere i fordelt på køretøj/fodgængere pr. køn, samt den procentvise fordeling på køn pr. køretøj. * Biler omfatter personbiler, varebiler, lastbiler og busser. ** Andre omfatter traktor, hest, knallert 45, motorcykel og motorredskab. På tabel 9 ses fordelingen på køn for de dræbte og tilskadekomne unge teenagere. Som allerede nævnt i forbindelse med tabel 2, er der forskel på kønsfordelingen for de forskellige køretøjer og fodgængere. Som det fremgår af tabellen, har en markant større andel knallertførere og passagerer været drenge end andelen af drenge generelt. Omvendt har en markant større andel af fodgængerne, cyklisterne og passagerer i biler været piger. Der er en markant større andel drenge, der har kørt på lille knallert. Der er en markant større andel piger, som har været fodgængere, passagerer i biler eller kørt på cykel. 21

22 25 Drenge Piger år 14 år 15 år 16 år Figur 9. Antallet af dræbte og tilskadekomne unge teenagere i fordelt på alder og køn. Alder I dette notat er unge teenagere defineret til at være i alderen år. Alle dræbte og tilskadekomne vil derfor ligge indenfor denne aldersgruppe. På figur 9 ses det, at antallet af dræbte og tilskadekomne unge teenagere er markant højere, desto ældre teenagerne er. 12 % af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere er 13 år, mens 46 % er 16 år. Det fremgår også af figur 9, at kønsfordelingen ændrer sig, desto ældre de unge teenagere er. Blandt de 13-årige er 46 % piger, mens andelen af piger kun er 32 % for de 16-årige. Der er altså flere personskader blandt unge, desto ældre de bliver, og antallet stiger mere med alderen hos drenge end hos piger. Jo ældre de unge teenagere er, desto flere personskader er der. Jo ældre de unge teenagere er, desto større er andelen af drenge blandt de dræbte og tilskadekomne. Ser man på fordelingen af personskader på de forskellige aldre, ses der ingen markante afvigelser. Andelen af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne afviger ikke fra de samlede andele for nogle af de 4 aldre. Gennemsnitsalderen for både dræbte og tilskadekomne unge teenagere er 15, år. Spirituspåvirkning I gennemsnit har 7 % af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere i været spirituspåvirkede med en promille over,5 eller er skønnet påvirkede af politiet. Ingen af de 1 år afviger markant fra denne andel. Ikke overraskende stiger andelen af spirituspåvirkede med alderen. Hvor,2 % af de 13-årige har været påvirkede under ulykken, er andelen på 4 % for de 14-årige, 7 % for de 15-årige og 9 % for de 16-årige. Der ses den største andel af spirituspåvirkede blandt drenge, hvor i gennemsnit 8 % af de dræbte og tilskadekomne har været påvirkede, mens andelen er 3 % for pigerne. I gennemsnit er 7 % af de dræbte og TIlskadekomne unge teenagere påvirkede. Andelen af påvirkede er større, desto ældre teenageren er. Andelen af påvirkede unge teenagere er størst blandt drenge. Andelen af påvirkede unge teenagere blandt de dræbte og tilskadekomne afhænger af tidpunktet for ulykken. Som det ses på figur 1, er andelen af påvirkede størst i aften- og nattetimerne, mens der stort set ikke er nogle påvirkede om morgenen og midt på dagen. 22

23 35 3 Påvirket Ikke-påvirket Figur 1. Antal dræbte og tilskadekomne unge teenagere i personskadeulykker fordelt på hele klokketime og påvirket/ikke-påvirket. Andelen af påvirkede blandt de dræbte og tilskadekomne unge teenagere er størst i aften- og nattetimerne. Selvom andelen af påvirkede unge teenagere er størst om aftenen og om natten, svinger andelen af påvirkede også i forhold til ugedagen. I tabel 1 er antallet af påvirkede pr. ugedag vist inddelt på tidspunkter. Desuden er det vist, hvad andelen af påvirkede på tidspunktet er. Det ses tydeligt af tabellen, at andelen af påvirkede på tidspunktet er størst fredag og lørdag aften og nat, samt søndag nat. Der er stort set ingen påvirkede i morgenmyldretiden, om formiddagen, om eftermiddagen og i eftermiddagsmyldretiden nogle af de syv ugedage. Andelen af påvirkede blandt de dræbte og tilskadekomne unge teenagere er størst fredag og lørdag aften og nat. Nat Morgenmyldretid Formiddag Eftermiddag Eftermiddagsmyldretid Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mandag 3 1% % % % 3 2% 2 1% Tirsdag 6 16% % % % % 1 1% Onsdag 1 4% % % % % 7 4% Torsdag 5 14% 1 1% % % 1 % 12 5% Fredag 1 23% 1 1% % 2 1% 1 1% 4 12% Lørdag 64 35% 4 15% 1 1% % 1 1% 25 1% Søndag 41 19% 3 14% % % % 1 1% Aften Tabel 1. Antal spirituspåvirkede dræbte og tilskadekomne unge teenagere i personskadeulykker fordelt på ugedag og tidspunkt, samt den andel de spirituspåvirkede udgør af alle dræbte og tilskadekomne unge teenagere på tidspunktet. 23

24 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Herning, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606400 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 Ulykker i Signalregulerede kryds

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2018 Rapport 599

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2018 Rapport 599 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 2018 Rapport 599 Titel Ulykkestal fordelt på politikredse - Status for ulykker 2018 Rapport 599 Dato: Oktober 2019 Oplag: 280 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere