Kommunal genoptræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal genoptræning - 2015"

Transkript

1 Kommunal genoptræning Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner Genoptræningsplaner fra sygehusene Tidsfrister i genoptræningsplaner Ventetider Oplysninger om ventetider. 16 Specialrettede træningstilbud Organisering af specialrettede træningstilbud Visitation til træning Kvalitetsunderstøttende forhold. 25 Brugerinddragelse Kørselsordning og egenbetaling. 38 Sammenligning med tidligere undersøgelser Bilag

3 Om undersøgelsen Undersøgelsens formål: Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen ønsker med denne undersøgelse at afdække holdning og adfærd i danske kommuner i forbindelse med den kommunale træning (genoptræning og vedligeholdende træning). Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen fastsat til at være den ansvarlige for genoptræning/vedligeholdende træning i kommunerne eller dennes stedfortræder i alle danske kommuner. Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 7. september til 5. oktober 2015, hvor der blev foretaget telefoninterview med 88 kommuner ud af 98 mulige. Dette en svarprocent på 90%, hvilket er meget højt for en telefonundersøgelse. Fordelingen af kommuner er repræsentativ, både hvad angår geografi og kommunestørrelse. Rapporten viser besvarelser for 88 genoptræningsansvarlige ved grafisk fremstilling. Der vil skriftligt blive kommenteret på forskelle i besvarelserne i forhold til kommunestørrelse og region. Resultaterne opsummeres i et konklusionsafsnit. Forskellene i undersøgelsens resultater er kommenteret på et 95% signifikansniveau. Det betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Kun de steder, hvor der signifikante forskelle mellem regioner og/eller mellem kommuner, bliver disse kommenteret. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. For yderligere metodebeskrivelse henvises til tabelrapporten for denne undersøgelse. 3

4 Lovgivning Undersøgelsen omhandler kommunal træning. Regelsættet om henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning og genoptræningsplaner efter Sundhedsloven er følgende: Serviceloven 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktions-nedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Sundhedsloven 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 84. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Undersøgelsen omfatter endvidere spørgsmål til befordring og egenbetaling i forbindelse med kommunal træning. Der spørges udelukkende til befordring og egenbetaling i forbindelse med henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, da Serviceloven ikke indeholder regler om befordring i forbindelse med genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der er derimod regler i forbindelse med befordring, når det handler om genoptræning efter Sundhedsloven, og der spørges derfor ikke til det i undersøgelsen. Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven (BEK nr. 959 af 29/08/2014) 18. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter reglerne i dette kapitel til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, når sygehuset i forbindelse med udskrivningen har udarbejdet en genoptræningsplan til patienten. 4 Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (BEK nr af 06/10/2014) 3. Genoptræningsplanen skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor.

5 Hovedkonklusioner Ventetid - genoptræning efter Sundhedsloven Ifølge Sundhedsloven skal kommunen tilbyde genoptræning til patienter, der sendes hjem med en genoptræningsplan fra hospitalerne. Hovedresultaterne er følgende: 58% af kommunerne svarer, at der typisk er op til en uges ventetid fra kommunen kender behovet for genoptræning, til borgeren påbegynder genoptræningen. 35% af kommunerne angiver, at ventetiden er op til to uger, mens 5 % af kommunerne har svaret, at der typisk går op til tre uger. I 1% af kommunerne går der typisk op til henholdsvis fire eller fem uger, før borgeren påbegynder træningen. Kommunerne i Region Hovedstaden(36%) skiller sig ud ved, at de i mindre grad end gennemsnittet (58%) svarer, at der typisk går op til en uge, før borgeren påbegynder træning. I forlængelse heraf angiver en større andel af kommunerne i Region Hovedstaden (55%) end gennemsnittet (35%), at der går op til to uger, før en borger påbegynder genoptræning. Ventetid - genoptræning efter Serviceloven Ifølge Serviceloven skal kommunen tilbyde genoptræning til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse som følge af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Det kan eksempelvis være en borger, der efter længere tids influenza har behov for genoptræning. Hovedresultaterne er følgende: 32% af kommunerne svarer, at der typisk er op til en uges ventetid fra kommunen kender behovet for genoptræning, til borgeren påbegynder træningen. 44% angiver, at der er to ugers ventetid, og 6% af kommunerne svarer, at der går op til tre uger, før borgeren påbegynder genoptræning. I 7% af kommunerne angives ventetiden til typisk at være op til fire uger. Henholdsvis 1% og 2% angiver, at der går op til fem uger eller seks uger eller mere. Også når det det gælder genoptræning efter Serviceloven har færre kommuner i Region Hovedstaden (14%) end gennemsnittet (32%) tilkendegivet at tilbyde genoptræning inden for en uge, ligesom at flere kommuner i Region Hovedstaden (64%) end gennemsnittet (44%) angiver, at ventetiden typisk er op til to uger. Ventetid - vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde træning som hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som har behov herfor. Hovedresultaterne er følgende: I 35% af kommunerne er der typisk op til en uges ventetid, før en borger påbegynder vedligeholdelsestræning, mens 32% har angivet op til to ugers ventetid. 9% svarer, at der går op til tre uger. 6% angiver, at der typisk går op til fire uger, mens hhv. 1% og 2% svarer, at der går op til fem uger eller seks uger eller mere. 15% af kommunerne ved ikke, hvor lang tid der typisk går, før en borger påbegynder vedligeholdelsestræning. 5

6 Hovedkonklusioner For vedligeholdelsestræning tegner det samme billede sig som ved de andre træningsformer, idet 18% af kommunerne i Region Hovedstaden i mindre grad end gennemsnittet (35%) angiver at tilbyde træning inden for en uge. Sammenligning af ventetider Genoptræning efter Sundhedsloven påbegyndes hurtigere end genoptræning efter Serviceloven. Således har 93% af kommunerne angivet, at genoptræningen efter Sundhedsloven påbegyndes inden for to uger, mens 76% kommunerne har svaret, at dette gør sig gældende for genoptræning efter Serviceloven. Vedligeholdelsestræning er den træningsform, hvor ventetiden er længst, idet 67% af kommunerne svarer, at træningen typisk påbegyndes inden for to uger. For alle tre træningstyper gælder, at kommunerne i Region Hovedstaden skiller sig ud fra kommunerne i de andre regioner ved, at træningen påbegyndes senere end gennemsnittet. Tidsfrister Siden 1. januar 2015 har genoptræningsplaner skullet angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehuset, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov for det. Imidlertid har kun 74% af kommunerne erfaringer med, at dette sker. Langt de fleste af disse kommuner (63%) vurderer desuden, at det kun er 0-9% af genoptræningsplanerne, der indeholder tidsfrister. Specialrettede genoptræningstilbud Størstedelen af kommunerne angiver, at der er specialrettede genoptræningstilbud i deres kommune. 91% har tilbud indenfor hjerneskadeområdet, og 72% svarer, at de har tilbud målrettet ældre medicinske patienter. Kun 43% af kommunerne har svaret, at de har specialrettede tilbud inden for demensområdet. 8% af kommunerne oplyser, at de ikke har specialrettede genoptræningstilbud inden for nogen af de tre områder. Alle kommuner i Region Syddanmark har tilbud inden for hjerneskadeområdet, og 91% har tilbud målrettet de ældre medicinske patienter. Denne region ligger således over gennemsnittet på begge områder. Undersøgelsen viser desuden, at små kommuner (under indbyggere) (31%) i mindre grad end gennemsnittet (43%) har tilbud på demensområdet. 6

7 Hovedkonklusioner For alle tre specialrettede genoptræningstilbud gælder, at de primært er organiseret i kommunernes eget regi. Dette angives af 89%-92% af kommunerne. Region Midtjylland skiller sig ud ved, at 100% af kommunerne, på tværs af de tre områder, angiver, at tilbuddene er organiseret i egen kommune. De kommuner, der benytter sig af private leverandører, gør det i højere grad på de specialrettede genoptræningstilbud på hjerneskadeområdet end de øvrige områder. Samtidig viser undersøgelsen, at store kommuner ( indbyggere eller derover) (15%) i mindre grad end gennemsnittet (30%) gør brug af private leverandører på hjerneskadeområdet. Brugerinddragelse Langt de fleste kommuner angiver, at brugerne/pårørende gives mulighed for at deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet, når de skal svare på, hvad de gør for at inddrage brugerne. Denne form for brugerinddragelse anvendes af 94% af kommunerne ved genoptræning efter Sundhedsloven, af 89% ved genoptræning efter Serviceloven og af 80% ved vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. På tværs af de tre træningsformer svarer markant færre (52%-60%), at de har fastsat brugerinddragelse som et mål - f.eks. i kvalitetsstandarden. Brugerinddragelse gennem brugerundersøgelser med faste mellemrum angives kun at finde sted i 47%-57% af kommunerne på tværs af de tre træningsformer. Kun lige over halvdelen (58%) af kommunerne, på tværs af de tre træningsformer, angiver, at de informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database. Kørselsordninger Borgerne har ret til gratis befordring til og fra genoptræning efter Sundhedsloven. Men for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er det op til den enkelte kommune, om den vil etablere en kørselsordning, og om kørsel skal være gratis eller ej. 17% af kommunerne har svaret, at de ikke har en kørselsordning for borgere, der skal have genoptræning efter Serviceloven. I forbindelse med vedligeholdelsestræning har 22% af kommunerne angivet, at de ikke har en kørselsordning. De mellemstore kommuner ( indbyggere) (37%) svarer i højere grad end gennemsnittet (22%) nej til, at der er en kørselsordning ved vedligeholdelsestræning. Af de kommuner (80%), som har kørselsordning ved genoptræning efter Serviceloven, tilbyder 27 % gratis kørsel. I kommuner med egenbetaling for brugerne (66%) er gennemsnitsprisen 62,11 kr. for kørsel tur/retur til én gang træning. Priserne kommunerne imellem varierer dog meget og spænder helt fra 25 kr. til 230 kr. Således angiver 54% af kommunerne at have en egenbetaling på mellem 0-49 kr., 26% angiver deres egenbetaling til at være mellem kr., mens 20% svarer, at deres egenbetaling er 100 kr. eller derover.. 7

8 Hovedkonklusioner Af de kommuner (73%), som har kørselsordning ved vedligeholdelsestræning, tilbyder 17% gratis kørsel. I kommuner med egenbetaling for brugerne (69%) er gennemsnitsprisen 56,30 kr. for kørsel tur/retur til én gang træning. Som ved genoptræning efter Serviceloven er priserne dog meget forskellige fra kommune til kommune og spænder således fra 20 kr. til 300 kr. 59% af kommunerne har angivet deres egenbetaling til mellem 0-49 kr., 27% har svaret, at prisen er mellem kr., og endelig har 14% angivet en egenbetaling på 100 kr. eller derover. Kommunerne i Region Midtjylland (92%) gør i højere grad end gennemsnittet (69%) brug af egenbetaling i kørselsordningen for vedligeholdelsestræning. Omvendt gør kommunerne i Region Nordjylland (33%) i mindre grad end gennemsnittet brug af egenbetaling i kørselsordningen for vedligeholdelsestræning. Kvalitetsunderstøttende forhold Af kvalitetsunderstøttende forhold for genoptræning viser undersøgelsen, at kommunerne primært gør brug af koordination med hospitaler (72%) og udviklingsterapeuter (61%). Lige under halvdelen af kommunerne (48%) angiver, at de gør brug af forskningssamarbejder, mens 9% svarer, at de ingen kvalitetsunderstøttende forhold har. Kommunerne i undersøgelsen er derudover blevet bedt om at vurdere, hvilke tiltag, der kan forbedre træningen i kommunerne. På en skala fra 1-10, hvor 1 slet ikke er vigtig, og 10 er særdeles vigtig, vurderer de, at der skal være fokus på følgende forhold, hvis træningen skal forbedres: o Flere ressourcer til efteruddannelse (6,08) o Flere medarbejdere (6,05) o Bedre tværfagligt samarbejde (5,8) o Bedre fysiske rammer (5,35) o Bedre mulighed for at anvende ny teknologi (4,64) o Bedre mulighed for at foretage genoptræning i borgerens eget hjem (3,79) 8

9 Hovedkonklusioner Udviklingen Nedenfor beskrives udviklingen i ventetiden på de forskellige former for genoptræning. Det skal bemærkes, at spørgsmålsformuleringen er ændret lidt i 2014 og 2015 i forhold til undersøgelserne Sammenligningen over tid skal derfor tages med et vist forbehold. Der ses en tendens til, at ventetiden på genoptræning efter Sundhedsloven over de seneste to år er blevet kortere. Der er signifikant flere kommuner i 2014 (49%) end i 2013 (32%), der angiver, at der typisk går op til en uge før borgeren påbegynder træningen. Sammenligner man 2014 og 2015 gør samme tendens sig gældende. Der er signifikant flere kommuner i 2015 (58%) end i 2014 (49%), der angiver, at der typisk går op til en uge, før borgeren påbegynder træningen. Der er ingen signifikante forskelle på ventetid på genoptræning efter Serviceloven i perioden Derimod er ventetiden blevet kortere fra 2014 til Således angiver flere kommuner i 2015 (32%) end i 2014 (19%), at der typisk går op til en uge før borgeren påbegynder træningen. Samtidig angiver færre kommuner i 2015 (6%) end i 2014 (17%), at der typisk går op til tre uger før borgeren påbegynder træningen. En sammenligning af undersøgelserne viser, at der ikke er markante signifikante forskelle i ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven i perioden. Men som ved genoptræning efter Serviceloven er også ventetiden blevet kortere for vedligeholdelsestræning fra 2014 til Således angiver flere kommuner i 2015 (35%) end i 2014 (18%), at der typisk går op til en uge før borgeren påbegynder træningen. Samtidig angiver færre kommuner i 2015 (32%) end i 2014 (39%), at der typisk går op til to uger før borgeren påbegynder træningen 9

10 Hvor lang tid går der typisk fra, at borgeren er udskrevet fra sygehuset til I modtager genoptræningsplanen i kommunen? 88 kommuner Størstedelen af kommunerne (75%) angiver, at der typisk går 0 til 1 arbejdsdag, før de modtager genoptræningsplanerne fra sygehuset i kommunen.18% oplever, at der typisk går 2 til 4 dage, mens henholdsvis 1% og 2% angiver, at der typisk går 5 til 7 arbejdsdage eller mere end 7 arbejdsdage. Kommunerne i Region Nordjylland skiller sig ud, da en mindre andel af kommunerne (45%) i forhold til gennemsnittet (75%) angiver, at der typisk går 0 til 1 arbejdsdag, før de modtager genoptræningsplanen. 75% 18% 1%2%3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 til 1 arbejdsdag 2 til 4 arbejdsdage 5 til 7 arbejdsdage 10 Mere end 7 arbejdsdage Ved ikke Ønsker ikke at svare

11 Har du erfaringer med, at genoptræningsplanerne fra de sygehuse, som I modtager genoptræningsplaner fra, indeholder tidsfrister for påbegyndelse af genoptræningen, når der er et lægefagligt behov for det? 88 kommuner 74% af kommunerne har erfaring med, at genoptræningsplanerne indeholder tidsfrister for påbegyndelse af genoptræningen. 24% har ikke erfaring med dette. Mellemstore kommuner ( indb.) har mindre erfaring med tidsfrister for påbegyndelse af genoptræningen, end mindre (under indb.) og store ( indb. eller derover) kommuner. Således svarer 60% af de mellemstore kommuner ja til dette spørgsmål, mens gennemsnittet er 74%. 24% 2% 74% 11 Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare

12 Hvor stor en andel af genoptræningsplanerne fra de sygehuse som I modtager genoptræningsplaner fra, vurderer du indeholder en tidsfrist for påbegyndelse af genoptræningen? 65 kommuner (Kun kommuner, der svarede ja til forrige spørgsmål, har modtaget dette spørgsmål) Størstedelen af kommunerne (63%) vurderer, at kun 0-9% af de genoptræningsplaner, de modtager, indeholder tidsfrister for påbegyndelse af genoptræning. 9% vurderer, at 10-19% af træningsplanerne indeholder tidsfrister, mens ca. 14% af kommunerne mener, at træningsplanerne indeholder tidsfrister oftere end 20% af gangene. Flere kommuner (15%) kan ikke vurdere, hvor ofte genoptræningsplanerne indeholder tidsfrister. Der ses en tendens til, at kommuner i Region Nordjylland mener, at genoptræningsplanerne indeholder tidsfrister oftere end gennemsnittet. Således angiver færre kommuner i Region Nordjylland (33%) end gennemsnittet (63%), at træningsplanerne indeholder tidsfrister 0-9% af gangene. 2%2%3%3%2% 2% 9% 63% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % 80-89% 70-79% 60-69% 50-59% 40-49% 30-39% 20-29% 10-19% 0-9% Ved ikke Ønsker ikke at svare

13 Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Sundhedsloven, til borgeren påbegynder træningen? 88 kommuner 58% af kommunerne mener, at der typisk går op til en uge fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Sundhedsloven, til borgeren påbegynder træning. Herefter angiver 35%, at der typisk går op til to uger, mens 5% angiver, at der går op til tre uger. 1% af kommunerne mener, at der typisk går op til henholdsvis fire eller fem uger, før borgeren påbegynder træningen. Kommunerne i Region Hovedstaden (36%) skiller sig ud ved, at de i mindre grad end gennemsnittet (58%) mener, at der typisk går op til en uge, før borgeren påbegynder træning. I forlængelse heraf angiver en større andel af kommunerne i Region Hovedstaden (55%) end gennemsnittet (35%), at der går op til to uger, før borgeren påbegynder træningen. 58% 35% 5% 1%1% 13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger 6 uger eller flere Ved ikke Ønsker ikke at svare

14 Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? 88 kommuner 32% angiver, at der typisk går op til en uge, fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træning. Flest kommuner (44%) mener, at der typisk går op til to uger. 6% mener, der går op til tre uger, mens 7% mener, der går op til fire uger. Henholdsvis 1% og 2% angiver, at der typisk går op til fem uger, eller seks uger eller mere. I kommunerne i Region Hovedstaden er ventetiden, før borgeren påbegynder træning, længere end gennemsnittet. Færre kommuner i Region Hovedstaden (14%) end gennemsnittet (32%) angiver, at der typisk går op til en uge, før borgeren påbegynder træning. Ligeledes er der flere kommuner i Region Hovedstaden (64%) end gennemsnittet (44%), der angiver, at der typisk går op til to uger. 32% 44% 6% 7% 1%2% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14 Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger 6 uger eller flere Ved ikke Ønsker ikke at svare (læs ikke op)

15 Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? 88 kommuner Størstedelen (35%) angiver, at der typisk går op til en uge fra kommunen kender behovet for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, til at borgeren påbegynder træning. 32% mener, at der typisk går op til to uger, mens 9% mener, der går op til tre uger. 6% angiver, at der typisk går op til fire uger, mens henholdsvis 1% og 2% angiver, at der går op til fem uger, eller seks uger eller mere. 15% af kommunerne ved ikke, hvor lang tid der typisk går, før borgeren påbegynder vedligeholdelsestræning. Kommunerne i Region Hovedstaden skiller sig ud, idet en mindre andel af kommunerne i denne region (18%) end gennemsnittet (35%) angiver, at der typisk går op til en uge, før borgeren påbegynder træningen. 35% 32% 9% 6% 1%2% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15 Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger 6 uger eller flere Ved ikke Ønsker ikke at svare

16 Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på genoptræning efter Sundhedsloven i kommunen? 88 kommuner (196 besvarelser muligt at afgive flere svar) Størstedelen (70%) angiver, at borgeren kan få oplysninger om ventetider på genoptræning efter Sundhedsloven ved at ringe til træningsenheden. Cirka halvdelen af kommunerne svarer, at borgeren kan få oplysninger i kvalitetsstandarden (52%) eller, at de oplyses af visitator (50%). 44% angiver, at borgeren kan få oplysninger på kommunens hjemmeside, mens 6% svarer andet. Blandt andet svarene henvises til, at borgerne får oplysningerne af den ansvarlige for genoptræningen, eller at de modtager et brev med informationer. Store kommuner ( indb. eller derover) (68%) angiver i højere grad end gennemsnittet (50%), at borgeren får oplysninger af visitator. Kommunerne i Region Syddanmark angiver i mindre grad end gennemsnittet, at borgeren kan få oplysninger ved at ringe til træningsenheden. Dette angives af 50% af kommunerne i Region Syddanmark, mens gennemsnittet er 70%. Omvendt angiver 100% af kommunerne i Region Midtjylland, at borgeren kan få oplysninger ved at ringe til træningsenheden. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ved at ringe til træningsenheden 70% I kvalitetsstandarden Oplyses af visitator 52% 50% På kommunens hjemmeside 44% Andet 6% Ingen steder Ved ikke 16 Ønsker ikke at svare

17 Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på genoptræning efter Serviceloven, i kommunen? 88 kommuner (194 besvarelser muligt at afgive flere svar) Størstedelen (64%) angiver, at borgeren kan få oplysninger om ventetider på genoptræning efter Sundhedsloven ved at ringe til træningsenheden. Cirka halvdelen af kommunerne svarer, at borgeren kan få oplysninger i kvalitetsstandarden (51%), på kommunens hjemmeside (49%) eller at de oplyses af visitator (49%). 5% svarer andet. Blandt andet svarene henvises til, at borgerne får oplysningerne af den ansvarlige for genoptræningen, eller at man kan ringe til visitationen. Store kommuner ( indb. eller derover) skiller sig ud ved, at 77% angiver, at borgeren oplyses om ventetider af visitator, hvilket er højere end gennemsnittet (49%). Omvendt angiver en mindre andel af de små kommuner (mindre end indb.) (31%) end gennemsnittet (49%), at borgeren oplyses af visitator. Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig ud ved, at 88% angiver, at borgeren får oplysninger ved at ringe til træningsenheden, hvilket er mere end gennemsnittet (64%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ved at ringe til træningsenheden 64% I kvalitetsstandarden På kommunens hjemmeside Oplyses af visitator 49% 49% 51% Andet 5% Ingen steder Ved ikke 3% 17 Ønsker ikke at svare

18 Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på vedligeholdende træning efter Serviceloven, i kommunen? 88 kommuner (186 besvarelser muligt at afgive flere svar) Størstedelen (63%) angiver, at borgeren kan få oplysninger om ventetider på genoptræning efter Sundhedsloven ved at ringe til træningsenheden. 50% af kommunerne svarer, at borgeren kan få oplysninger i kvalitetsstandarden, mens lidt under halvdelen angiver, at borgeren kan få oplysninger på kommunens hjemmeside (43%), eller at de oplyses af visitator (45%). 3% svarer andet. Blandt andet svarene henvises til, at borgeren kan ringe til visitationen eller dagscentralen. Store kommuner ( indb. eller derover) skiller sig ud ved, at 77% angiver, at borgeren oplyses om ventetider af visitator, hvilket er højere end gennemsnittet (45%). Omvendt angiver en mindre andel af de små kommuner (mindre end indb.) (28%) end gennemsnittet (45%), at borgeren oplyses af visitator. Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig her ud ved, at 82% angiver, at borgeren får oplysninger ved at ringe til træningsenheden, hvilket er mere end gennemsnittet (63%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ved at ringe til træningsenheden 63% I kvalitetsstandarden 50% Oplyses af visitator På kommunens hjemmeside 43% 45% Andet 3% Ingen steder Ved ikke 7% 18 Ønsker ikke at svare

19 Har kommunen specialrettede genoptræningstilbud indenfor 88 kommuner (188 besvarelser muligt at afgive flere svar) 91% angiver, at kommunen har specialrettede tilbud indenfor hjerneskadeområdet. 72% angiver, at de har specialrettede tilbud indenfor ældre medicinske patienter, mens 43% svarer, at kommunen har tilbud indenfor demensområdet. 8% af kommunerne mener ikke, at kommunen har specialrettede genoptræningstilbud indenfor nogle af områderne. Små kommuner (mindre end indb.) (31%) angiver i mindre grad end gennemsnittet (43%), at deres kommune har specialrettede genoptræningstilbud indenfor demensområdet. Kommunerne i Region Syddanmark skiller sig ud ved, at kommunerne i højere grad end gennemsnittet angiver, at kommunen har tilbud indenfor hjerneskadeområdet (100%) og ældre medicinske patienter (91%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hjerneskadeområdet 91% Ældre medicinske patienter 72% Demensområdet 43% Ingen af ovenstående 8% Ved ikke Ønsker ikke at svare 19

20 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud til personer med demens organiseret i din kommune? 38 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er genoptræningstilbud indenfor demensområdet i kommunen) 39 besvarelser muligt at afgive flere svar Størstedelen af kommunerne (89%) svarer, at de specialrettede genoptræningstilbud til personer med demens er organiseret i egen kommune. 5% angiver, at tilbuddene er købt hos private, mens 3% angiver, at de er købt på sygehuset. Kommunerne i Region Syddanmark og i Region Midtjylland skiller sig ud, idet samtlige kommuner (100%) her angiver, at tilbuddene er organiseret i egen kommune, hvilket er højere end gennemsnittet (89%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organiseret i egen kommune 89% Købt hos private 5% Købt på sygehuset 3% Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet Ved ikke 5% Ønsker ikke at svare 20

21 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud til personer med hjerneskade organiseret i din kommune? 80 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er genoptræningstilbud indenfor hjerneskadeområdet i kommunen) 128 besvarelser muligt at afgive flere svar Størstedelen af kommunerne (89%) svarer, at de specialrettede genoptræningstilbud til personer med hjerneskade er organiseret i egen kommune. Herefter angiver 30%, at tilbuddene er købt hos private, mens 24% angiver, at de er organiseret i samarbejde med andre kommuner, og 15% angiver, at de er købt på sygehuset. Køb hos private bruges i mindre grad af store kommuner ( indb. eller derover) (15%) end gennemsnittet (30%). Omvendt gør små kommuner (mindre end indb.) (38%) i højere grad end gennemsnittet (24%) brug af at organisere tilbuddene i samarbejde med andre kommuner. Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig desuden ud, idet samtlige kommuner (100%) her angiver, at tilbuddene er organiseret i egen kommune, hvilket er højere end gennemsnittet (89%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organiseret i egen kommune 89% Købt hos private 30% Organiseret i samarbejde med andre kommuner 24% Købt på sygehuset 15% Andet 3% Ved ikke Ønsker ikke at svare 21

22 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud til ældre medicinske patienter organiseret i din kommune? 63 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er genoptræningstilbud indenfor ældre medicinske patienter i kommunen) 68 besvarelser Muligt at afgive flere svar Størstedelen af kommunerne (92%) svarer, at de specialrettede genoptræningstilbud til ældre medicinske patienter er organiseret i egen kommune. 10% angiver, at tilbuddene er købt på sygehuset, mens 5% angiver, at de er købt hos private. Kommunerne i Region Sjælland og i Region Midtjylland skiller sig ud, idet samtlige kommuner (100%) her angiver, at tilbuddene er organiseret i egen kommune, hvilket er højere end gennemsnittet (92%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organiseret i egen kommune 92% Købt på sygehuset 10% Købt hos private 5% Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet Ved ikke 2% Ønsker ikke at svare 22

23 Hvad består de specialtilrettede genoptræningstilbud til ældre medicinske patienter af? 63 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er genoptræningstilbud indenfor ældre medicinske patienter i kommunen) 276 besvarelser muligt at afgive flere svar Over halvdelen af kommunerne angiver, at de specialtilrettede genoptræningstilbud til ældre medicinske patienter består af seks elementer: Træning i eget hjem med terapeut (86%), træning og ophold på døgnpladser (81%), tilknyttet sygeplejerske (65%), specialuddannede terapeuter (63%), træning i eget hjem via teknologi (59%) og koordination om kost-tilbud (54%). 21% af kommunerne angiver, at patienter får tilknyttet en læge. Anvendelsen af en tilknyttet sygeplejerske er større i kommunerne i Region Midtjylland (92%) end gennemsnittet (65%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mulighed for træning i eget hjem med terapeut Mulighed for træning og ophold på døgnpladser 81% 86% Tilknyttede sygeplejersker Specialuddannede terapeuter Mulighed for træning i eget hjem via teknologi Koordination om kost-tilbud 65% 63% 59% 54% Tilknyttede læger 21% Andet Ved ikke Ønsker ikke at svare 2% 2% 6% 23

24 Kan visitator, når der visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? 88 kommuner Størstedelen (64%) af kommunerne angiver, at visitator kan visitere til træning i den pågældende kommune. 33% angiver, at visitator ikke har denne mulighed. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til kommunestørrelse og region ved dette spørgsmål. 2% 1% 33% 64% Ja Ved ikke Eventuelle kommentarer Nej Ønsker ikke at svare 24

25 Hvilke af følgende kvalitetsunderstøttende forhold gør sig gældende i kommunen? 88 kommuner (196 besvarelser muligt at afgive flere svar) To kvalitetsunderstøttende forhold angives af over halvdelen af kommunerne: Koordination med hospitaler (72%), og at der er ansat en udviklingsterapeut (61%). Lidt under halvdelen af kommunerne (48%) svarer, at kommunen indgår i forskningssamarbejder, mens 32% angiver, at kommunen har licens til forskningslitteratur. 9% svarer, at de ingen kvalitetsunderstøttende forhold har i kommunen. Store kommuner ( indb. eller derover) gør i højere grad end gennemsnittet brug af udviklingsterapeuter (82%), forskningssamarbejder (73%) og har licenser til forskningslitteratur (59%). Omvendt indgår små kommuner (mindre end indb.) i mindre grad end gennemsnittet i forskningssamarbejder (33%), og har i mindre grad licenser til forskningslitteratur (19%). Mellemstore kommuner ( indb.) har i mindre grad end gennemsnittet ansat udviklingsterapeuter (43%). Kommunerne i Region Nordjylland (27%) har i lavere grad end gennemsnittet (61%) ansat udviklingsterapeuter, mens kommunerne i Region Sjælland (88%) i højere grad end gennemsnittet har sådanne ansat. Kommunerne i Region Midtjylland gør i højere grad end gennemsnittet brug af følgende elementer: licenser til forskningslitteratur (53%), og indgår i forskningssamarbejder (76%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Koordination med hospitaler, f.eks. tværgående teams eller fremskudt visitation 72% Der er ansat udviklingsterapeuter 61% Kommunen indgår i forskningssamarbejder 48% Kommunen har licenser til forskningslitteratur med relevans for opgavevaretagelse 32% Ingen kvalitetsunderstøttende forhold 9% Ved ikke 1% 25 Ønsker ikke at svare

26 Er der andre kvalitetsunderstøttende forhold, der gør sig gældende i kommunen? 88 kommuner Størstedelen (61%) af kommunerne svarer, at der ikke er andre kvalitetsunderstøttende forhold, der gør sig gældende i kommunen. 38% angiver, at der er andre kvalitetsunderstøttende forhold. Andelen af kommuner, der svarer, at der er andre kvalitetsunderstøttende forhold, er større i mellemstore kommuner ( indb.) (53%) end gennemsnittet (38%). Seks overordnede kvalitetsunderstøttende forhold går igen i fritekstsvarene blandt de kommuner, der svarede ja til, at andre forhold gør sig gældende: 1) Brug af rapporter/evalueringer af tidligere forløb eller fra andre fysioterapeuter. 2) Brug af ressourcegrupper (ofte tværfaglige) og temadage før og under genoptræningsforløbet. 3) Sammenhængende forløbsbeskrivelser og egne faglige standarder. 4) Samarbejde med forskellige andre institutioner (fx jobcentre, uddannelsesinstitutioner). 5) Specialansættelser af udviklings- og koordinationspersonale. 6) (Efter)uddannelse og vejledning. 1% 38% 61% 26 Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare

27 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af hvert af følgende forhold 88 kommuner Kommunerne er blevet bedt om at angive, hvor vigtige en række forhold er, hvis kvaliteten af træningen skal blive bedre i kommunen. Kommunerne har angivet, hvor vigtige disse forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Nedenstående graf viser den gennemsnitlige vigtighed af de seks forhold. Det fremgår, at kommunerne finder flere ressourcer til efteruddannelse (6,08) og flere medarbejdere (6,05) mest vigtigt, mens bedre mulighed for at anvende ny teknologi (4,64) og bedre mulighed for at foretage genoptræning i borgerens eget hjem (3,79) er mindst vigtigt for kommunerne Flere ressourcer til efteruddannelse 6,08 Flere medarbejdere 6,05 Bedre tværfagligt samarbejde 5,80 Bedre fysiske rammer 5,35 Bedre mulighed for at anvende ny teknologi 4,64 Bedre mulighed for at foretage genoptræning i borgerens eget hjem 3,79 27

28 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af: Flere ressourcer til efteruddannelse 88 kommuner Kommunerne har angivet, hvor vigtigt dette forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af flere ressourcer til efteruddannelse er 6,08. Der er ingen signifikante forskelle på vurderingen af vigtigheden i forhold til kommunestørrelse og region ved dette spørgsmål. 2%3% 7% 9% 23% 9% 14% 14% 6% 9% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ønsker ikke at svare 28

29 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af: Flere medarbejdere 88 kommuner Kommunerne har angivet, hvor vigtigt dette forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af flere medarbejdere er 6,05. Kommunerne i Region Syddanmark skiller sig ud ved i lavere grad en gennemsnittet at vurdere, at flere medarbejdere er vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering blandt kommuner i Region Syddanmark er 5,11, hvilket er lavere end det samlede gennemsnit på 6,05. 6%1%6% 6% 26% 9% 13% 18% 2% 9% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ønsker ikke at svare 29

30 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af: Bedre tværfagligt samarbejde 88 kommuner Kommunerne har angivet, hvor vigtigt dette forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af bedre tværfagligt samarbejde er 5,80. Der er ingen signifikante forskelle på vurderingen af vigtigheden i forhold til kommunestørrelse og region ved dette spørgsmål. 1%2% 9% 14% 20% 10% 17% 13% 3% 5% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ønsker ikke at svare 30

31 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af: Bedre fysiske rammer (herunder lokaler, redskaber) 88 kommuner Kommunerne har angivet, hvor vigtigt dette forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af bedre fysiske rammer er 5,35. Kommunerne i Region Syddanmark skiller sig ud ved i lavere grad en gennemsnittet at vurdere, at bedre fysiske rammer er vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering blandt kommuner i Region Syddanmark er 4,21, hvilket er lavere end det samlede gennemsnit på 5,35. 11% 11% 7% 10% 11% 5% 11% 18% 1% 10% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ønsker ikke at svare 31

32 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af: Bedre mulighed for at anvende ny teknologi 88 kommuner Kommunerne har angivet, hvor vigtigt dette forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af bedre mulighed for at anvende ny teknologi er 4,64 Der er ingen signifikante forskelle på vurderingen af vigtigheden i forhold til kommunestørrelse og region ved dette spørgsmål. 5% 15% 10% 13% 25% 10% 8% 5%1%3% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ønsker ikke at svare 32

33 På en skala fra 1-10, bedes du vurdere vigtigheden af: Bedre mulighed for at foretage genoptræning i borgerens eget hjem. 88 kommuner Kommunerne har angivet, hvor vigtigt dette forhold er for dem på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt, og 10 er særdeles vigtigt. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af bedre mulighed for at foretage genoptræning i borgerens eget hjem er 3,79. Kommuner i Region Sjælland (4,94) finder dette punkt vigtigere end gennemsnittet (3,79). 20% 17% 16% 7% 13% 7% 6% 6% 2%2%5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ønsker ikke at svare 33

34 Er der andre forhold, der vil kunne give bedre kvalitet i træningstilbuddet i kommunen? 88 kommuner Størstedelen (73%) af kommunerne angiver, at der ikke er andre forhold, som ville kunne give bedre kvalitet i træningstilbuddet i kommunen. 27% mener, at der er andre forhold, der kunne give bedre kvalitet. Andelen af kommuner, der ikke mener, at der er andre forhold, som kunne give bedre kvalitet, er større i Region Nordjylland (91%) end gennemsnittet (73%). Kommunerne, der angiver andre forhold, som vil kunne give bedre kvalitet, peger primært på fire overordnede forhold: 1) Bedre (tvær)faglig koordination og samarbejde. Her nævnes særligt samarbejdet med sygehusene og samarbejdet mellem regioner og kommuner. 2) Centralisering både fysisk og faglig. Kommunerne ønsker, at enhederne bliver samlet fysisk, og at der dannes en mere ensartet faglig praksis. 3) Udvikling af bedre IT løsninger. 4) Flere ressourcer til forskning. 27% 73% 34 Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare

35 Hvad gør kommunen for at inddrage brugerne i genoptræning efter Sundhedsloven? 88 kommuner (243 besvarelser muligt at afgive flere svar) Størstedelen af kommunerne (94%) angiver, at deres kommune giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet. Lidt over halvdelen mener, at kommunen: Har fastsat brugerinddragelse som et mål (60%), informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (58%) og gennemfører brugerundersøgelse med faste mellemrum (55%). Ingen kommuner mener, at kommunen ikke gør noget for at inddrage brugerne. 8% af kommunerne har angivet andet. Dette dækker blandt andet over evalueringer/ tilfredshedsundersøgelser med borgeren, og at borgeren har ansvar for egen træningsproces fx ved at modtage egne måleredskaber. De store kommuner ( indb. eller derover) angiver i højere grad end gennemsnittet, at kommunen informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (77%), og at kommunen giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet (100%). Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig ud ved, at samtlige kommuner (100%) angiver, at kommunen giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet, hvilket er over gennemsnittet (94%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægninger og beslutninger om træningsforløbet 94% Har fastsat brugerinddragelse som et mål fx i kvalitetsstandarden Informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database Gennemfører brugerundersøgelser med faste mellemrum 60% 58% 55% Andet 8% Kommunen gør ikke noget for at inddrage brugerne i genoptræning efter sundhedsloven Ved ikke 1% Ønsker ikke at svare 35

36 Hvad gør kommunen for at inddrage brugerne i genoptræning efter Serviceloven? 88 kommuner (239 besvarelser muligt at afgive flere svar) Størstedelen (89%) af kommunerne angiver, at deres kommune giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet. Lidt over halvdelen mener, at kommunen: Har fastsat brugerinddragelse som et mål (58%), informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (58%) og gennemfører brugerundersøgelse med faste mellemrum (57%). Ingen kommuner mener, at kommunen ikke gør noget for at inddrage brugerne. 6% af kommunerne har angivet andet. Dette dækker blandt andet over evalueringer med borgeren, og at borgeren har ansvar for egen træningsproces fx ved at modtage egne måleredskaber. De mellemstore kommuner ( indb.) angiver i højere grad end gennemsnittet, at kommunen giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet (97%). De små kommuner (mindre end indb.) angiver i mindre grad end gennemsnittet, at kommunen informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (44%). Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig ud ved, at 82% angiver, at kommunen informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database, hvilket er højere end gennemsnittet (58%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægninger og beslutninger om træningsforløbet 89% Har fastsat brugerinddragelse som et mål fx i kvalitetsstandarden Informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database Gennemfører brugerundersøgelser med faste mellemrum 58% 58% 57% Andet 6% Kommunen gør ikke noget for at inddrage brugerne i genoptræning efter serviceloven Ved ikke 5% 36 Ønsker ikke at svare

37 Hvad gør kommunen for at inddrage brugerne i vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? 88 kommuner (221 besvarelser muligt at afgive flere svar) Størstedelen (80%) af kommunerne angiver, at deres kommune giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægning og beslutninger om træningsforløbet. Lidt over halvdelen mener, at kommunen: Informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (58%) og har fastsat brugerinddragelse som et mål (52%). 47% angiver, at kommunen gennemfører brugerundersøgelse med faste mellemrum. 1% af kommunerne mener, at kommunen ikke gør noget for at inddrage brugerne. 3% af kommunerne har angivet andet. Dette dækker hovedsageligt over evalueringer med borgeren, og at borgeren modtager egne måleredskaber. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til kommunestørrelse og region ved dette spørgsmål. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Giver mulighed for, at brugeren/pårørende kan deltage i planlægninger og beslutninger om træningsforløbet 80% Informerer brugeren om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database Har fastsat brugerinddragelse som et mål fx i kvalitetsstandarden Gennemfører brugerundersøgelser med faste mellemrum 47% 52% 58% Andet Kommunen gør ikke noget for at inddrage brugerne i vedligeholdelsestræning efter serviceloven 3% 1% Ved ikke 10% 37 Ønsker ikke at svare

38 Har din kommune en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? 88 kommuner Størstedelen (80%) af kommunerne angiver, at deres kommune har en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven. 17% mener ikke, at deres kommune har en kørselsordning. Der er ingen signifikante forskelle på svarene i forhold til kommunestørrelse og region. 17% 3% 80% Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 38

39 Andel af kommuner, der bruger egenbetaling for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven {Kørsel tur/retur til én gang træning } 70 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven) Størstedelen (66%) af kommunerne angiver, at der er egenbetaling for borgere, der anvender kommunens kørselsordning. 27% mener ikke, at der er egenbetaling. Der er ingen signifikante forskelle på svarene i forhold til kommunestørrelse og region. 7% 27% 66% Der er egenbetaling Der er ingen egenbetaling Ved ikke Ønsker ikke at svare 39

40 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven {Kørsel tur/retur til én gang træning } 46 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er egenbetaling til kørselsordningen) Størstedelen af kommunerne (54%) angiver, at egenbetalingen for kørselsordningen tur/retur til én træning er på 0-49 kroner. Herefter angiver 26%, at den er på kroner, mens 20% svarer, at den er over 100 kroner. Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig ud ved i højere grad end gennemsnittet at angive, at egenbetalingen er 0-49 kroner. Dette angives af 83% af kommunerne i Region Midtjylland, hvilket er højere end gennemsnittet (54%). Den gennemsnitlige egenbetaling er 62,11 kroner. Den mindste egenbetaling er 25 kroner, mens den største egenbetaling er 230 kroner. 54% 26% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-49 kr kr. 100 kr. eller derover 40

41 Har din kommune en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? 88 kommuner Størstedelen (73%) af kommunerne angiver, at deres kommune har en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 22% mener ikke, at deres kommune har en kørselsordning. En større andel de mellemstore kommuner ( indb.) (37%) end gennemsnittet (22%) angiver, at deres kommune ikke har en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 22% 6% 73% Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 41

42 Andel af kommuner, der bruger egenbetaling for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven {Kørsel tur/retur til én gang træning } 64 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er er kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven) Størstedelen (69%) af kommunerne angiver, at der er egenbetaling for borgere, der anvender kommunens kørselsordning. 17% mener ikke, at der er egenbetaling. Andelen af kommuner, der angiver, at der er egenbetaling, er større i Region Midtjylland (92%) end gennemsnittet (69%). Omvendt angiver en mindre del af kommunerne i Region Nordjylland (33%) end gennemsnittet, at der er egenbetaling. 14% 17% 69% Der er egenbetaling Der er ingen egenbetaling Ved ikke Ønsker ikke at svare 42

43 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven {Kørsel tur/retur til én gang træning } 44 kommuner (Kun kommuner, der har svaret, at der er egenbetaling til kørselsordningen) Størstedelen af kommunerne (59%) angiver, at egenbetalingen for kørselsordningen tur/retur til én gang træning er på 0-49 kroner. Herefter angiver 27%, at den er på kroner, mens 14% svarer, at den er over 100 kroner. Kommunerne i Region Midtjylland skiller sig ud ved i højere grad end gennemsnittet at angive, at egenbetalingen er 0-49 kroner. Dette angives af 91% af kommunerne i Region Midtjylland, hvilket er højere end gennemsnittet (59%). Den gennemsnitlige egenbetaling er 56,3 kroner. Den mindste egenbetaling er 20 kroner, mens den største egenbetaling er 300 kroner. 59% 27% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-49 kr kr. 100 kr. eller derover 43

44 44 Sammenligning med tidligere undersøgelser

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere