EVALUERING AF PROJEKT ØGET MEDARBEJDER TRIVSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKT ØGET MEDARBEJDER TRIVSEL"

Transkript

1 EVALUERING AF PROJEKT ØGET MEDARBEJDER TRIVSEL GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Fremgangsmåde... 4 Organisering... 4 Politikker... 5 Temamøder... 5 Materiale... 5 Sammenskrivning af indsendte handlingsplaner... 6 Ledertrivsel... 7 Evaluering via spørgeskema... 8 Evaluering... 8 Anbefalinger... 9 Bilag Bilag Bilag

3 SIDE 3/17 INDLEDNING Gruppeformændene i Byrådet indgik i september 2010 et forlig, som bl.a. omhandler øget fokus på medarbejdertrivsel, og at man ønskede et kommissorium for dette præsenteret i økonomiudvalget på decembermødet. Arbejdsmiljøafdelingen udarbejdede et forslag til kommissorium, som blev drøftet og tilrettet i direktionen og efterfølgende drøftet og besluttet på Økonomiudvalgsmødet den 10. januar 2011 og i Hovedudvalget den 11. januar Hovedudvalget godkendte efterfølgende en projektplan udarbejdet af Arbejdsmiljøafdelingen. Kommissorium er vedlagt som Bilag 1. Formålet med projektet var at øge trivslen på den lokale arbejdsplads gennem en dialog baseret proces. Den enkelte arbejdsplads skulle støttes og vejledes til at afdække og udvikle brugbare redskaber til fortsat at kunne arbejde målrettet med trivslen lokalt. Ved trivselsmålingen blev der taget udgangspunkt i værktøjet Trivselsmeter fra KL med 41 spørgsmål og mulighed for lokale spørgsmål, som er relevante for arbejdsfeltet. Der var metodefrihed og såfremt man lokalt havde erfaring med anvendelsen af andre værktøjer til at afdække trivslen kunne man anvendes disse. I projektet blev der lagt op til en ledertrivselsundersøgelse sideløbende med kortlægningen af medarbejdertrivslen, da det er faktum at ledertrivsel er en forudsætning for medarbejdertrivsel. I forbindelse med projektet redigeres Trivselspolitikken, samt delpolitikkerne Vold, mobning, chikane, Stress samt Sygefravær ud fra IGLO-modellen. Ved IGLOmodellen placeres ansvaret på 4 niveauer den enkelte medarbejder, gruppen, ledelsen og organisationen.

4 SIDE 4/17 FREMGANGSMÅDE Planen var at alle arbejdspladser i Guldborgsund Kommune skulle gennemføre en trivselmåling i løbet af 2011 og Der blev afviklet pilotprojekt for Social og Sundhed i efteråret 2011, hvorefter resten af organisationen blev informeret i Projektet blev udrullet på fagchefniveau, hvor der blev afholdt informationsmøder på hvert fagchefområde, ét for hvert MED-udvalg, hvor teamledere, arbejdsmiljørepræsentanter (AR), tillidsrepræsentanter (TR) og andre nøglepersoner fik en generel orientering omkring projektet, samt introduceret til Trivselmeter og værktøj til ledertrivsel, med henblik på en lokal forankret trivselsundersøgelse. Tidsplanen for projektet fremgår af bilag 2. Alle deltagere skulle tage stilling til: Valg af metode, kortlægning, vurdering prioritering samt udarbejdelse af handlingsplaner. Sideløbende med Projekt Øget Medarbejdertrivsel har der kørt andre projekter i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet har der på Ældreområdet i Distrikt Nord kørt et større projekt kaldet Tryghed og trivsel. Distrikt Vest har i den forbindelse fungeret som kontrolgruppe. Disse to distrikter har derfor ikke deltaget i projekt øget medarbejdertrivsel. Arbejdsmiljøafdelingen har løbende informeret omkring projektet på møder og i nyhedsbreve, samt på Arbejdsmiljøafdelingen hjemmeside. På grund af tilbagemeldinger fra flere decentrale omkring tidspres, blev deadline for indsendelse af handleplaner forlænget til den 1. marts Som et led i forbindelse med evalueringen af projektet blev der den 21. februar 2013 udsendt et spørgeskema til arbejdsmiljøgrupperne. Spørgsmålene fremgår af Bilag 3. ORGANISERING Hovedudvalget har fungeret som styregruppe og Arbejdsmiljøafdelingen som tovholder og ansvarlig for processen. De lokale MED udvalg/områdeudvalg er blevet inddraget og har fungeret som beslutningstagere. Ledere og medarbejdere har været de er primære aktører.

5 SIDE 5/17 POLITIKKER I forbindelse med projektet har arbejdsmiljøafdelingen redigeret Trivselspolitikken, samt delpolitikkerne Vold, mobning og chikane samt Stress. Den reviderede Trivselspolitik og de tilhørende to delpolitikker har været i høring i MEDorganisationen og blev godkendt i økonomiudvalget juni Sygefraværspolitikken, som også er en delpolitik til Trivselspolitikken, er blevet revideret i tæt samarbejde med HR og Personale samt Sygedagpenge-området. Politikken har været i høring i MED-organisationen og blev godkendt i økonomiudvalget marts Trivselspolitikken (overordnet) Forebyggelse og håndtering af stress (delpolitik) Forebyggelse og håndtering af vold, mobbe og chikane (delpolitik) Sygefraværspolitikken (delpolitik) Der er udarbejdet inspirationsmateriale til alle politikkerne til den lokale proces, som de enkelte arbejdspladser kan anvende. Materialet findes på arbejdsmiljøafdelingens hjemmeside under punktet Politikker. TEMAMØDER Der har i projektperioden været afholdt følgende temamøder/indlæg omkring Trivsel: Fra stress til trivsel, Videncenter for Arbejdsmiljø Vold og trusler, Videndeling, Forsorgshjemmet Saxenhøj Trivsel og arbejdsglæde, Chris Macdonald Forandringsprocesser, Thomas Milsted Fremtidens udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet, Tage Søndergaard Kristensen MATERIALE Alt materiale som arbejdsmiljøafdelingen har udarbejdet i forbindelse med trivselsundersøgelsen ligger på arbejdsmiljøafdelingens hjemmeside under punktet Trivselsundersøgelse. Plan for arbejdet i arbejdsmiljøgruppen Trivselmeter, spørgeskemaer og spørgsmål Værktøj til ledertrivsel Prioriteringsværktøj Handlingsplan

6 SIDE 6/17 SAMMENSKRIVNING AF INDSENDTE HANDLINGSPLANER Arbejdsmiljøafdelingen har modtaget handleplaner for 71 % af arbejdsmiljøgrupperne. Ovenstående figur viser antal i procent der har indsendt handleplaner fordelt på hvert direktørområde. Det er særligt områderne Undervisning og Dagtilbud, der stadig mangler at indsende handleplaner. En forklaring kan være, at disse områder i projektperioden var udsat for større organisatoriske ændringer. Antallet af handleplaner indenfor hver dimension i Trivselmeter fremgår af nedenstående. Job og organisering: 77 (Rolleklarhed, mening, kvalitet i arbejdet, anerkendelse samt retfærdighed) Indflydelse: 96 (Påvirke arbejdets indhold, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, valg af redskaber, modtager information, arbejdstider samt forandringsprocesser) Ledelse: 73 (Organisere arbejdet, løsning af konflikter, tillid, ligeværdig behandling, trivsel) Samarbejde: 80 (Samarbejde, hjælp og støtte, anerkendelse og påskønnelse, løses konflikter retfærdigt) Læring og udvikling: 57 (Lære nyt, bruge evner og færdigheder, uddannelse) Krav i arbejdet: 68 (Overskue mange ting, følelsesmæssigt belastende, travlhed)

7 SIDE 7/17 Ovenstående figur viser antallet af tiltag indenfor hver dimension i Trivselmeter, fordelt på direktørområder. Umiddelbart er der en rimelig jævn fordeling af tiltag indenfor hver dimension. Det er således ikke muligt at udpege en dimension hvor der er behov for en særlig overordnet indsats. Enhederne under Børn og Kultur har umiddelbart valgt at sætte særlig fokus på dimensionerne Indflydelse og Samarbejde hvor over 50 % af tiltagene er placeret. LEDERTRIVSEL Projekt øget medarbejdertrivsel omfattede også ledertrivsel. I projektet blev det anbefalet at gennemføre ledertrivselsundersøgelse sideløbende med kortlægningen af medarbejdertrivslen. Hensigten var at skabe fokus på initiativer, som kan udvikle både medarbejdertrivsel og ledertrivsel. Desuden at ledertrivsel er en væsentlig forudsætning for medarbejdertrivsel. Kortlægningsskemaet til ledertrivsel indeholder de samme 9 dimensioner som i Trivselmeter og relaterer sig til det krydsfelt lederen befinder sig i og var tænkt brugt som baggrund for dialog. Eventuelle handleplaner i forbindelse med ledertrivsel, var ikke en del af projektet og skulle derfor ikke sendes til arbejdsmiljøafdelingen. Social og Handicap som var pilotprojekt holdt dialogmøde og udarbejdede handlingsplan.

8 SIDE 8/17 Herudover har Undervisning tilrettet og brugt Personalestyrelsens elektroniske spørgeskema, holdt dialogmøde om resultaterne samt udarbejdet handlingsplan. Dagtilbud planlægger at gennemføre Ledertrivselsprojekt. Distrikt Nord har haft ledertrivsel som en del af ISA-projektet. EVALUERING VIA SPØRGESKEMA 5 spørgsmål omkring evaluering er sendt til arbejdsmiljøgrupperne den 21. juni 2013 og der var 35 besvarelser. Nedenstående er en sammenskrivning af besvarelserne til de enkelte spørgsmål. På hvilken måde har projektet været en hjælp til at sætte fokus på trivsel? Øget fokus på trivsel/opmærksomhed/kommunikation ved personale- /arbejdsmiljømøder, blandt ledere, medarbejdere og AR/TR. Overskueligt spørgeskema, bedre struktur, skematisk afrapportering. Vi havde allerede fokus på trivsel. Kortlægningsmetoder. Hvilken metode valgte vi og hvorfor? Primært spørgeskema og efterfølgende dialog. Dialogmøde og interview. Hvad har været godt og hvorfor? Metodefrihed, indflydelse på processen, selv tilrette spørgsmål, anerkendelse fra kollegaer. Dialogmøde væk fra arbejdspladsen. Overkommeligt at gennemføre. Åbenhed og dialog. Fælles fokus i GBS. Hvad har der været af udfordringer i forbindelse med implementeringen? Problemstilling omkring anonymitet. Manglende tid kort tidsfrist. Stor forskellighed i forståelsen af trivsel. Åbenhed, ærlighed overholde aftaler. For lang håret. Formuleringen af spørgsmål. For få resurser. Hvad kan blive bedre? Formuleringen af spørgsmålene. Øget dialog og åbenhed. IT-værktøj. Afsætte resurser. Afstemning af spørgsmål ift. LUS og MUS. Afskaf det. EVALUERING Arbejdsmiljøafdelingen vurderer: Generelt har projektet medvirket til en god proces, idet det har sat trivsel på dagsordenen og givet nogle gode drøftelser på den enkelte arbejdsplads. Det handler først og fremmest om at få dialogen på arbejdspladsen. Der ud over: At de fleste områder har været igennem processen, men at der stadig mangler enheder fra Undervisning og Dagtilbud, som har været ramt af organisationsændringer i projektperioden Metodefrihed indenfor de givne rammer er væsentlig, for at det skal give mening i hele organisationen

9 SIDE 9/17 Processen varer første gang ca. 6 mdr. fra start til slut Elektroniske spørgeskemaer kræver gode IT-kundskaber Ledertrivsel er en forudsætning for medarbejdertrivsel Nuværende rammer for spørgeskema/værktøjer kan anvendes, men skal tilpasses og revideres i forhold til LUS/MUS og psykisk APV Udfordring at finde resurser, når der skal løses svære trivselsproblemer og hvor der er behov for ekstern hjælp Udfordring i at beslutte og forklare begreberne anonymitet og fortrolighed i processen Undgå at vente på det rigtige tidspunkt for at gennemføre trivselsmålingen, det findes ikké. ANBEFALINGER Arbejdsmiljøafdelingen anbefaler: At nærmeste leder har ansvar for arbejdet med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø (følger lineorganisationen), samt ansvar for igangsætning, implementering, opfølgning og evaluering af handleplanerne i tæt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen At der fremover anvendes et kortlægningsværktøj i forhold til kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø At de decentrale enheder har metodefrihed indenfor de givne rammer og har mulighed for at tilpasse kortlægningsværktøjet, så det giver mening Sammentænke MUS, LUS og trivselmåling (psykisk APV) i et samspil, så man undgår at skulle svare på de samme spørgsmål flere gange At de decentrale enheder beslutter og beskriver i deres årlige arbejdsmiljødrøftelses hvornår og hvordan, de vil gennemføre kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø At der følges op på handleplanerne på MED-møder/personalemøder At alle ledere er opmærksomme på vigtigheden i at gennemføre APV og trivselsmåling ved ændrede arbejdsrutiner eller ændring af fysiske rammer for arbejdet At man som medarbejder/leder kontakter sin nærmeste leder, AR eller TR i forbindelse med individuelle trivselsproblemer (konflikter, mobning, chikane mv.) At nærmeste leder spørger ind til individuelle trivselsproblemer i forbindelse med MUS og LUS At der afsættes økonomi lokalt til brug af ekstern bistand f.eks. coach, konsulenter, psykolog til løsning af evt. mistrivsel At elektronisk spørgeskema fremover afvikles i Enalyzer, fordi Trivselmeter ophører april 2013 Have særlig fokus på trivsel, når en enhed er under pres, foretag en simpel trivselsmåling med få spørgsmål

10 SIDE 10/17 BILAG 1 UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDERTRIVSEL SENDT TIL : ØKONOMIUDVALGET 1. Indledning Gruppeformændene i Byrådet indgik d. 24. september et forlig i forhold til budget Af forliget fremgår det blandt andet: Der bør afsættes ressourcer til styrkelse af medarbejdertrivsel i Guldborgsund Kommune, et kommissorium for dette til udrulning i starten af 2011 ønskes præsenteret for Økonomiudvalget på decembermødet. Budgetforligets parter er her villige til at bruge midler fra energi- og udviklingspuljen, til udrulning af projektet til fremme af medarbejdertrivselen Mange faktorer er afgørende for om medarbejdere trives. Ansatte har i sagens natur forskellig opfattelse af hvad god trivsel er. I korthed handler spørgsmålet om; Hvad er vigtigt for mig som medarbejder?. Og her ser de ansatte på en arbejdsplads normalt egne behov mere eller mindre forskelligt. Det samme gør sig gældende, når der er tale om afdelinger og institutioner. Da der hersker forskellige kulturer og samarbejdsvaner er ønsker og forventninger til trivselen mangfoldig. Det er derfor en kompleks opgave at arbejde overordnet med initiativer til fremme af trivsel, og uanset lederne naturligt har en særlig forpligtigelse er det afgørende at arbejdet foregår i tæt samspil mellem ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser. Dette kommissorium er oplæg til en dialogbaseret proces, hvor der skal tages udgangspunkt i de faktiske oplevelser, som afdelinger, institutioner, ledere og medarbejdere har på deres arbejdspladser i Guldborgsund Kommune. Medarbejdertrivsel skal således i højere grad afspejles i dagligdagen og relationerne mellem ledere, medarbejdere og kolleger end i overordnede politikpapirer og fællestiltag, der sjældent kan tage højde for den mangfoldighed, der er til stede på de mange forskellige arbejdspladser i Guldborgsund Kommune. Der lægges derfor op til en afdækning af hvilke indsatser de enkelte arbejdspladser og fagområder har behov for, når målet er at øge medarbejdertrivslen inden for de ekstisterende rammer. Den decentrale involvering er nødvendig for at opnå resultater. Direktionen anbefaler derfor, at der arbejdes med en buttom - up proces, hvor følgende initiativer anbefales iværksat:

11 SIDE 11/17 Der gennemføres en generel samskrivning af væsentlige trivselsfremmende fokusområder i eksisterende politikker på en række områder. Dette sker som PIXI-udgave til formidling i den samlede organisation, Der gennemføres en analyse af eksisterende data med henblik på prioritering af trivselsfremmende initiativer på de respektive arbejdspladser og fagområder Der foretages en lokal, individuelle afdækning af trivselstemperaturen på de enkelte arbejdspladser og fagområder udfra et centralt udarbejdet trivselsværktøj. 2. Definition VidenCenter for Arbejdsmiljø arbejder med følgende definition på ordet trivsel: "Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav vi stilles over for og vores behov, kompetencer og ressourcer Direktionen anbefaler at denne definition lægges til grund for det forestående arbejde med medarbejdertrivslen, herunder iværksættelse af nye initiativer. 3. Et udgangspunkt Siden 2007 er der blevet udviklet flere overordnede politikker, som kan danne grundlag for lokale initiativer og handleplaner. Der tænkes her særligt på fire politikker: Stresspolitik Sygefraværspolitik Vold, mobning og chikanepolitik Trivselspolitik (Politisk behandling i december 2010) Det kendetegner politikkerne, at de er udarbejdet (løbende og) uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge organisationen har haft behov. Det anbefales, at trivselspolitikken med dette kommissorium gøres til den overordnede politik, hvor de øvrige umiddelbart bliver underliggende politikker. Udfordringen ligger i at få skabt sammenhæng i disse politikker og sikret kendskab og ejerskab til indholdet. Der har i hele kommunens levetid været gennemført en række initiativer i relation til øget medarbejdertrivsel, herunder: Projekt TID (Trivsel I Dagligdagen) Deltagere var medarbejdere fra hhv. Børnehuset Grønnegaarden og Boog støttecenter Saxenhøj. Der blev uddannet 17 trivselskonsulenter.

12 SIDE 12/17 Det fælleskommunale kvalitetsprojekt om Sygefravær Deltagere var et team fra handicapområdet. Projektet afprøvede 2 tiltag - Dialog og Åbenhed og Systematiske samtaleforløb. Helsepilotprojektet indenfor Ældreområdet Deltagere var medarbejdere fra Ældreområdet, og der blev uddannet 45 Helsepiloter Personaletjenesten Her hjælpes medarbejdere, der på grund af arbejdsbetingede årsager mistrives i deres job og har behov for hjælp for at forebygge, at de bliver sygemeldt og i værste fald ikke længere kan varetage deres arbejde. Eks. i tilfælde af stress, krisesituationer på jobbet mv. Falck Health Care Dette tilbud omhandler et tilbud om psykologisk rådgivning til særlige svære hændelser på arbejdspladsen. Firmaaftale med motionscentre Der er i dag aftaler med 5 motionscentre, hvor man som medarbejder kan få rabat ved tegning af medlemskab. KRAM ambassadør Siden 2008 er der uddannet ca. 100 KRAM ambassadører i kommunen. Efter en evaluering i 2009 er der foretaget en justering af forløbet, hvor der nu er øget fokus på trivsel. Sundhed på Arbejdspladsen I 2010 er dette koncept videreudviklet. Konceptet indeholder sundhedstjek, kostvejledning, rygestop m.m. I arbejdet med fremme af trivsel findes allerede en del statistisk materiale og faktaoplysninger. Følgende haves: - Sygefraværsstatistik, der opdateres løbende - Sygefraværsrapport fra KL - Arbejdsskadeanmeldelser, registreringer og anmeldte Arbejdsskader i oversigtsform - APV Arbejdspladsvurdering gennemført på alle niveauer i organisationen idet disse er lovpligtige - Registrering af brugen af tilbudet Falck Health Care - Registrering af henvendelser til Personaletjenesten - Afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø - Sygefraværsanalysen

13 SIDE 13/17 4. Målet med projektet Igennem en dialogbaseret proces støttes og vejledes den enkelte arbejdsplads. Målet er at øge trivslen ved at udvikle brugbare redskaber til fortsat at kunne arbejde målrettet med trivsel på de enkelte lokale arbejdspladser Der lægges derfor op til en afdækning af hvilke indsatser de enkelte arbejdspladser og fagområder har behov for, når målet er at øge medarbejdertrivslen inden for de ekstisterende rammer. 5. Målgruppen for projektet Den primære målgruppe er alle medarbejdere i Guldborgsund kommune. Under projektafviklingen vil ledere og arbejdsmiljørepræsentanterne indenfor de enkelte fagområder være en særlig målgruppe, idet ansvaret for initiativer lokalt er henlagt til disse personer. 6. Foreløbig tidsplan for projektet Projektet strækker sig over en 2 årig periode fra januar Overordnet plan for indledning af proces i 2011: December 2010 Januar 2011 Februar 2011 Februar 2011 Marts 2011 April Dec 2011 Politisk behandling af formål og kommissorium i ØKU, Behandling i Hoved-MED herunder opstart, Sammenskrivning/redigering af allerede vedtagne politikker i PIXI udgave, Forberedelsesfase i forhold til institutioner og afdelinger, Tids - og handleplan udarbejdes for den videre proces, Afdækning og gennemførsel af trivselsmeter på de enkelte arbejdspladser Projektet starter. Der gøres status på projektet med udgangen af 2011 med henblik på revurdering og formulering af handleplaner med videre for Organisering af projektet Direktionen er sammen med Hoved-MED styregruppe. Arbejdsmiljøteamet er ansvarlig for processen og er overordnede tovholdere på projektet. Ledere og arbejdsmiljørepræsentanterne decentralt er primære aktører i processen. De lokale MED-udvalg/områdeudvalg inddrages og er beslutningstagerne.

14 SIDE 14/17 8. Opgaver i projektet Arbejdsmiljøafdelingen udarbejder et forslag til sammenskrivning, som skal behandles i HU. Alle politikker opsættes ud fra IGLO modellen i 4 niveauer den enkelte medarbejder, i gruppen, hos ledelsen og i organisationen. Der gennemføres en trivselsundersøgelse på samtlige arbejdspladser. Her anvendes Trivselsmeter fra KL med 40 obligatoriske spørgsmål og mulighed for lokale spørgsmål som er relevante for arbejdsfeltet. Der ønskes desuden dialogmøder og om muligt fokusgruppe interview Arbejdspladsens APV og baggrundsmaterialet indgår i denne fase Ud fra faktaoplysningerne vil der på denne baggrund blive foretaget en prioriteret rækkefølge af, hvilke arbejdspladser, der udvælges i forhold til konkrete trivselsforløb. Herefter påbegyndes arbejdet med at tilrettelægge forløb på de enkelte arbejdspladser. Det sker under supervision af fagpersonale og i tæt dialog med ledere og medarbejdere med udgangspunkt i de lokale behov, kompetencer og de muligheder de overordnede politikker rummer. Direktionsseminaret

15 SIDE 15/17 BILAG 2

16 SIDE 16/17 BILAG 3 Evaluering af projekt øget med arbejdertrivsel Der er udsendt evalueringsskema til alle AL/AR som har indsendt handlingsplaner. Der er udsendt rykker og evalueringsskema til alle AL som mangler at indsende handlingsplaner. (Der er ikke sendt evalueringsskema til ældreområderne Nord og Vest da de har deltaget i et andet trivselsprojekt.) Heller ikke til distrikt midt, da de har indsendt handlingsplan for trivselsarbejdet der er planlagt i Evaluering af projekt øget medarbejdertrivsel 1. Hvilket fagområde tilhører du? (Angiv kun ét svar) 2. Angiv fornavn og efternavn 3. Angiv 4. Har I gennemført kortlægning af trivslen, i forbindelse med projekt øget medarbejdertrivsel? (Angiv kun ét svar) Ja - Gå til 5 Nej - Gå til På hvilken måde har projektet været en hjælp til at sætte fokus på trivsel? 6. Kortlægningsmetoder (dialog, spørgeskema, interview mv.) Hvilken metode valgte vi og hvorfor?

17 SIDE 17/17 7. Hvad har været godt? Og hvorfor? 8. Hvad har der været af udfordringer i forbindelse med implementeringen? 9. Hvad kan blive bedre? - Gå til Hvad er grunden til, at I ikke har gennemført kortlægning af trivsel? 11. Hvad kunne have hjulpet jer i gang med kortlægning af trivsel? 12. Hvordan kan arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø blive bedre? 13. Planlægger I at gennemføre kortlægning af Trivsel i 2013? (Angiv kun ét svar) Ja - Gå til 14 Nej - Gå til I hvilket kvartal 2013 planlægger I at gennemføre kortlægning af trivsel. (Angiv kun ét svar) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Tak for deltagelsen i evalueringen. Tak for dine svar, disse vil indgå i evalueringen af projekt øget medarbejdertrivsel.

UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDER- TRIVSEL

UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDER- TRIVSEL Notat UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDER- TRIVSEL SENDT TIL : ØKONOMIUDVALGET 1. Indledning Gruppeformændene i Byrådet indgik d. 24. september et forlig i forhold til budget 2011. Af forliget

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig fordi:

Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig fordi: 1 1399.152 Trivsel i arbejdet - mere arbejdsglæde, øget kvalitet og lavere sygefravær Derfor vejledning om trivsel Trivsel og sundhed på arbejdspladsen er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Regionernes

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation Information Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Der skal jf. arbejdsmiljøloven gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hvert

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Inspirationsnotat nr. 4 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 4.11.2007 Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Anbefalinger o Bemærk at der er forskel på en retningslinie og en stresspolitik. o Retningslinien

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR

Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR RE LA TIO N ER Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR 2 Baggrund Herning Kommune vil have attraktive arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Høj

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen

Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen Baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Håndtering af krænkende adfærd i MTU. En ledervejledning

Håndtering af krænkende adfærd i MTU. En ledervejledning Håndtering af krænkende adfærd i MTU En ledervejledning Udarbejdet af Koncern HR, Vejle, Maj 2014 Indledning Hvis der er resultater i MTU en, som indikerer, at der foregår krænkende handlinger på arbejdspladsen,

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 5 - januar 2016

APV Nyhedsbrev nr. 5 - januar 2016 APV Nyhedsbrev nr. 5 - januar 2016 INDHOLD Hovedrapporten er nu offentliggjort Handleplan og arbejdsseminarer Registrering af arbejdsmiljøgennemgange Opfølgningsmateriale på AMBU-online Fortsat mulighed

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016 Fra fravær og stress til nærvær og trivsel Marts 2016 2 Vi vil nedbringe sygefravær og forebygge stress De sidste år har der været en stigning i sygefraværet og flere bliver henvist til psykologhjælp på

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere