FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets pædagogiske principper Dagtilbuddets læringsforståelse 5 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Arbejdet med overgange og sammenhæng Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge 6 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Beskrivelse Evaluering Refleksion 9 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 10 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 11 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 14 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 15 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Mål Tiltag 16 2

3 8.4 Tegn 16 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse 19 3

4 1 INDLEDNING Kære Læser Velkommen til område Skovvangs pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan er her, hvor vi sammen med bestyrelsen sætter mål for det pædagogiske arbejde. Læreplanen vil beskrive, hvordan vi opfylder målene samt, hvordan vi undervejs vil sikre vi er på rette vej. Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales vigtigste arbejdsredskab og omhandler arbejdet med de seks læreplanstemaer, den pædagogiske praksis, børnemiljøet samt beskrivelse af de metoder vi vil anvende i arbejdet. God læselyst. 1.1 Dagtilbuddets værdier Relationer, motivation, engagement, dialog, nærvær og rummelighed. Det er begreber, som er i fokus i vores dagligdag i Skovvangs-området. Vi vil skabe inkluderende fællesskaber med socialt engagerede børn og voksne,der har en god dagligdag, hvor der er plads til alle, og hvor der er mulighed for udvikling.. 5 Målet er, at børn skal have følgende med sig, når de forlader dagtilbuddet: stærke sociale kompetencer, fællesskabsfølelse og gode relationer rummelighed, nysgerrighed, miljøbevidsthed og mod på livet Skovvangs-området arbejder hen imod, at vores særkende i 2015 er, at vi er en personalegruppe, der gennem en professionel og faglig tilgang samarbejder og gør brug af hinandens ressourcer og udvikler kompetente børn Respektfulde relationer skaber grundlag for trivsel og udvikling. Derved kan både børn og voksne få en hverdag med glæde, læring og gode oplevelser. I Skovvangs-området har vi fokus på at fastholde og udvikle positive respektfulde relationer. Vision for pædagogikken i Skovvangs-området: Legen giver barnet mening og er derfor den fortrukne aktivitet. Legen er den måde barnet bearbejder indtryk, ny viden, oplevelser og følelser på. Læring: Barnet har krav på et miljø, hvor det udfordres og som kan medføre læring. Personalet har ansvar for, at tilbyde et miljø, hvor læring kan finde sted, fordi barnet vil søge udfordringer der giver mening. Livslysten er den iboende motivation for barnets aktiviteter. En stræben efter at blive et autonomt individ, med interesse og behov for at tilhøre et forpligtigende fællesskab. Ved samtale og kommunikation mellem forældre og personale, opstår der viden og indsigt om barnet og barnets udvikling. Der bliver aftalt strategier for, hvordan barnet bedst støttes, udfordres og vejledes i forhold til udvikling. Forældre finder det naturligt at engagere sig i barnets hverdagsliv i institutionen, og bakker op om de forventninger og forpligtigelser, der er en forudsætning for et godt samarbejde om barnets trivsel og hverdag. 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: 1. Princip: Tryghed er, at de voksne tager ansvar 2. Princip: Børn skal opleve, at de anerkendes som de personer, de er - ses, høres og forstås 3. Princip: Børn skal være en del af et inkluderende fællesskab 4

5 4. Princip: Børn skal være omgivet af nærværende voksne, der bestræber sig på at forstå deres behov 5. Princip: Børn skal opleve respekt, og lære at respektere andre 6. Princip: Omsorg skal være en naturlig del af kerneydelsen 7. Princip: At inspirere og motivere i naturen og udeleg 8. Princip: Forældre har ansvar for, at børnenes basale behov er dækket, når de kommer i 1.3 Dagtilbuddets læringsforståelse Læring er en proces, som sker i fællesskabet. Alle kan bidrage til helheden.i takt med, at alle bidrager, lærer man af hinandens styrker og kompetencer på forskellige områder. Nogle har kreative evner, andre er dygtige til fysisk udfoldelse eller boglige udfordringer. Samtidig lærer børnene at samarbejde, og anerkende andres bidrag. Man lærer gennem de erfaringer som man gør i samspil med andre. Personalet har ansvar for, at tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszoner. Dermed har personalet mulighed for at sætte gang i processer og aktiviteter, der kan stimulere barnets/gruppens læring. Tryghed er en forudsætning for udvikling, men ikke udvikling i sig selv. voksne skal udfordre så børnene bliver så dygtig, som de overhoverdet kan. Nysgerrighed er en god begyndelse, når det handler om at opmuntre børns nysgerrighed så deres kreative ideer, kommer til udtryk og bliver afprøvet og realiseret. God kommunkation er en forudsætning for læring, både individuelt og i gruppen. Sproglig udvikling er derfor et kerneområde. når det gælder om at styrke læring. Der forgår læring i leg. I legen omsætter barnet oplevelser d til erfaring. I samspillet med andre børn gennemlever de normer og indtryk og integrerer dem igennem sprog. Personalet skal udvise faglighed og engagement i alle læringssituationer i det daglige samvær med børnene. Ligeledes skal der i planlagte forløb i de aldesopdelte grupper opstilles læringsmål for aktiviteterne. Hertil benyttes SMTTE modellen, som er besluttet skal bruges i Favrskov kommune som procesmodel. Læringsrum og læringsmiljø skal indrettes, så det tilgodeser børnegruppen og børnegruppens aktuelle behov. Børnene styrker deres deres basale kundskaber og færdigheder, så de udvikler deres personlige og sociale kompetencer, krativitet samt evne og lyst til at lære mere. For børn i 0-2 årsalderen skal voksne guide børnene i at have respekt for hinanden og se hvordan andre børn reagerer, hvordan andre børn udtrykker sig og det at have empati for hinanden. Børn i 0-3 årsalderen lærer meget af de voksne. Det er vigtigt at de voksne er bevidste om deres tilgang til børnene og hinanden - de er rolle modeller. 5

6 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 2.1 Overordnede læringsmål Børn skal have mulighed for at udvikle og udfolde sig som de personer de er. Det betyder, at tilgangen til de seks temaer som er baggrund for barnets dannelse, vægtes lige højt. Dagtilbuddet skal derfor være et alsidigt tilbud, der tilstræber at tilgodese alle seks læreplanstemaer. Dermed skal dagtilbuddet være med til at skabe rammen om barnets udvikling på alle områder og danne baggrund for barnets videre dannelse og implementering i fællesskaber. Alsidighed og mangfoldighed skal være udgangspunktet, så barnet får mulighed for udfordring og anerkendelse, som udvikler på mange områder. Dagtilbuddet skal imødekomme børnene som de er, med de kompetencer og styrker, de rummer. Der skal lægges vægt på, at børnene får mulighed for at gøre erfaringer og eksperimentere med stærke og svage sider. Derved kan barnet gøre erfaringer sammen med andre, og lære noget om sig selv. Børnene skal i deres hverdag møde passende udfordringer, inden for hver læreplanstema, som udvikler dem, så de oplever at ved at være vedholdende og flittig, så bliver de lidt dygtigere hver dag. Børn med særlige behov: Alle børn har særlige behov. Der skal tages hensyn til dette. Det er en styrke at fællesskabet kan rumme alle, også selv om børn har forskellige forudsætninger. Der skal også være plads til dem, der sidder yderst på bænken. At indgå i et fællesskab, skal være en ret for alle. Personalet har ansvaret for at udvikle pædagogiske læringsmiljøer ved brug af pædagogisk analyse, der kan rumme børn med forskellige behov. Det er måden, udfordringer anskues og angribes på, der skal være i fokus. Forældre og personale skal arbejde tæt sammen om børn med særlige behov. For at kunne tilgodese nogle børns særlige behov, er det nødvendigt at få hjælp fra PPR. De fagproffesionele omkring barnet og børnegruppen benytter sig af af de metoder og modeller som de er uddannet i og som der er evidens for virker, når børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskaber. Områdets ressourcepædagog vejleder personale og støtter børn med særligebehov, hvis der er færdigheder/kompetencer som barnets skal have hjælp til at udvikle for at kunne indgå i fællesskabet 2.2 Arbejdet med overgange og sammenhæng Målet for samarbejdet ved overgange, er at skabe sammenhæng i barnets liv. Ved overgange fra det ene tilbud til det andet, har de voksne omkring barnet ansvar for at barnet er forberedt på det nye de skal møde, og de voksne som har ansvaret for dem Igenem dialog, møder, forældresamtaler og overleveringssamtaler, arbejdes der på at sikre at barnet får de bedste forudsætninger, for at kunne indgå i de nye fællesskaber og læringsmiljøer de møder. Ved samtaler mellem pædagoger og mellem pædagoger og forældre udveksles viden om barnets nærmeste udviklingszoner, som betyder at de nye voksne har kendskab til hvilke udfordringer der er passende for børnene. 2.3 Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge 6

7 Personalet er de aktive ved overgange. Det er personalets ansvar ved adfærd og kommunikation at etablere den positive relation til nye børn og forældre. Den pædagogiske indsats udmynter i tryghed og parathed ved skift til børnehave. Vi har fokus på at børnene kender de voksne og de faste rammer, ligeledes lægger vi vægt på, at børnene har deltaget i aktiviteter hvor de end skifter til. Vuggestuebørnene i Trekløveren er integreret sammen med børnehavebørn om morgenen og efter middagssøvn det betyder at de allerede inden de bliver børnehavebørn kender alle voksne og børn. Inden de bliver gradvis sluset ud af vuggegruppen og ind i børnehavegruppen, for eksempel spiser de madpakker sammen med børnehavebørnene og alle børn deltager i tematiserede forløb om fredagen. 7

8 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 Fakta om institutionen Trekløveren er normeret til 30 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn. Trekløveren har til huse i den gamle inspektørbolig ved Sall skole, som ligger i landsbyen Sall. Børnene i enheden kommer fra Sall og oplandet omkring landsbyen. Generelt velfungerende børn, og meget få to-sprogede børn. Personalet: Områdeleder 5 pædagoger - herunder daglig leder 2 pædagogmedhjælpere 3.2 Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: 20,0% - Alsidig personlig udvikling 20,0% - Sociale kompetencer 25,0% - Sproglig udvikling 20,0% - Krop og bevægelse 10,0% - Naturen og naturfænomener 5,0% - Kulturelle udtryksformer og værdier I alt = 100% Vi arbejder med den daglige dialog og samtale med børnene. Vores holdning er at det er vigtigt at børn formår at udtrykke sig, sætte ord på følelser samt generel sprogudvikling. Vi læser højtlæsning med dialogisk læsning, laver sproglege og Der er i institutionen en sprogansvarlig der fungerer både i vuggestuen og børnehaven. For at kunne indgå i fællesskab og deltage i leg, er de sociale spilleregler centrale. Vi arbejder med at gøre børnene bevidste om sig selv og hinanden. Vi ønsker børn der ser signaler hos hinananden og bruger deres sociale kompetencer. Vi støtter op om børnene og hjælper til at få sat ord på og udtrykke sig. Vi hjælper børnene til at løse konflikter med udgangspunkt i at begge parter får en positiv følelse. Vi arbejder mod at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Børnene kravler selv op i krybber og puslebord ved hjælp af stige eller skammel. Desuden har børnene små dagligdagsopgaver f.eks. at smide hagesmække til vask og putte i skraldespand. Vi har fokus på at børnene gennemgående får nye motoriske udfordringer ude som inde 8

9 3.3 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog, Foto, Iagttaggelser/observationer, Video Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Brugertilfredshedsundersøgelser, LP, SMTTE, TRAS 3.4 Refleksion Den pædagogiske læreplan har til hensigt at bruges som led i den refleksion og de diskussioner om det pædagogiske arbejde, der hele tiden finder sted blandt det pædagogiske personale. 9

10 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 4.1 Sammenhæng Området skal give plads til mange forskellige aktiviteter, både ude og inde. Derved gives der mulighed for, at alle børn kan udfolde sig på den måde, de trives bedst med. Børnene skal have mulighed for fri leg på egne præmisser, såvel som lege, der er tilrettelagt med henblik på bestemte pædagogiske formål. Personalet skal være opmærksom på det enkelte barns behov, og samtidig arbejde for, at børnene som en naturlig del af hverdagen indgår og fungerer i grupper, hvor alle har en plads. Børnene inddrages så vidt muligt i dagens gøremål, og får plads til at klare så meget som muligt selv. God kontakt/kommunikation mellem børn, personale og forældre vægtes højt. Børn med særlige behov: Inddragelse af pædagogisk bistand fra PPR Ud fra LP analyser inddrage ressourcepædagog, i støttende foranstaltninger, vejledning til primær personale, direkte støtte til det enkelte barn, videofeedback, ICDP analyser. 4.2 Mål At barnet udvikler sig til et selvstændigt, tolerant menneske med en god portion selvtillid og selvværd. At barnet føler sig værdifuld i fællesskabet, og påtager sig et ansvar. At barnets videbegærlighed styrkes. At barnet bevidstgøres om dets idenditet 4.3 Tiltag 1. Tiltag: Vi anerkender børnene samt støtter udfordringer, der giver erfaringer om egne og andres 2. Tiltag: Giver mulighed for selv at handle. 3. Tiltag: Lærer barnet at give plads til andre. 4. Tiltag: Skaber aktiviteter der pirrer nysgerrighed og intellekt. 5. Tiltag: Finder barnets interessefelt og sammen udforsker dette. 4.4 Tegn 1. Tegn: Børn, der tager initiativer 2. Tegn: Børn, der viser omsorg og har empati 3. Tegn: Børn, der stiller nysgerrige spørgsmål 4. Tegn: Børn, der udvikler fællesskaber 5. Tegn: Børn, der er aktive og igangsættende i leg 10

11 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER 5.1 Sammenhæng Området skal tilbyde forskellige aktiviteter i små og større grupper. Børnene skal lære at indgå i fællesskab på tværs af alder og interesser. Der skal være god plads til fri leg dog skal personalet have fokus på, at hjælpe til med at løse konflikter, lave regler og skabe plads til forskellige typer af børn. Der kan arbejdes med temaer for eksempel Den gode kammerat. Fokus på, at alle børn har venner. Børn med særlige behov: Inddragelse af pædagogisk bistand fra PPR. Der skal tages udgangspunkt i barnets udviklingstrin. Personalet skal i dagligdagen give plads til, at der indtænkes aktiviteter, der støtter, afleder eller skaber frirum for barnet med særlige behov. Ud fra LP analyser inddrage ressourcepædagog, i støttende foranstaltninger, vejledning til primær personale, direkte støtte til det enkelte barn, videofeedback, ICDP analyser. 5.2 Mål At barnet anerkendes og respekteres, og at det lærer at behandle andre ordentligt. At barnet lærer at løse konflikter. At barnet føler glæde og ansvarlighed for grupper i forskellige sammenhænge. At barnet opnår gode manerer og normer. 5.3 Tiltag 1. Tiltag: Vi foreslår egnede spørgemetoder til de børn der holdes udenfor 2. Tiltag: Vi opfordrer børnene til at tage kontakt til andre 3. Tiltag: Vi støtter rollelege og andre fællesaktiviteter 4. Tiltag: Vi lærer børnene at vente på hinanden og udskyde egne behov 5. Tiltag: Vi støtter børnene ved hjælp af regler for lege 5.4 Tegn 1. Tegn: Børn, der leger i blandede grupper uden voksen 2. Tegn: Børn, der løser opgaver i fællesskab 3. Tegn: Positiv integration i hele huset 11

12 4. Tegn: Børn, der løser konflikter uden voksenstøtte med positivt resultat 5. Tegn: Børn, der løser konflikter uden voksenstøtte med positivt resultat 12

13 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING 6.1 Sammenhæng Barnet skal have mulighed for at komme til orde og oplevelsen af at blive lyttet til. Personalet skal sætte ord på dagligdagen, ved at snakke med børnene om dét, der foregår i løbet af dagen. Der skal sættes fokus på god kommunikation, gennem samling i grupper, historiefortælling og træning i dialog og sprog gennem leg. Personalet skal bruge historier, rim, oplæsning og sang i hverdagen. Alle skal tale pænt og respektfuldt til hinanden. Ved konflikter skal der sættes fokus på at løse problemet via dialog. Børn med særlige behov: Inddragelse af pædagogisk bistand fra PPR. Der skal tages udgangspunkt i barnets udviklingstrin. Personalet skal i dagligdagen give plads til, at der indtænkes aktiviteter, der støtter, afleder eller skaber frirum for barnet med særlige behov. Ud fra LP analyser inddrage ressourcepædagog, i støttende foranstaltninger, vejledning til primær personale, direkte støtte til det enkelte barn, videofeedback, ICDP analyser. 6.2 Mål Barnet skal have mulighed for at komme til orde og oplevelsen af at blive lyttet til. Personalet skal sætte ord på dagligdagen, ved at snakke med børnene om dét, der foregår i løbet af dagen. Der skal sættes fokus på god kommunikation, gennem samling i grupper, historiefortælling og træning i dialog og sprog gennem leg. Personalet skal bruge historier, rim, oplæsning og sang i hverdagen. Alle skal tale pænt og respektfuldt til hinanden. Ved konflikter skal der sættes fokus på at løse problemet via dialog. Børn med særlige behov: Inddragelse af pædagogisk bistand fra PPR. Der skal tages udgangspunkt i barnets udviklingstrin. Personalet skal i dagligdagen give plads til, at der indtænkes aktiviteter, der støtter, afleder eller skaber frirum for barnet med særlige behov. Ud fra LP analyser inddrage ressourcepædagog, i støttende foranstaltninger, vejledning til primær personale, direkte støtte til det enkelte barn, videofeedback, ICDP analyser. 6.3 Tiltag 1. Tiltag: At barnet får et nuanceret sprog og et stort ordforråd. 2. Tiltag: At barnet evner kommunikation. 3. Tiltag: At barnet udvikler kropssproget og lærer at aflæse andres. 13

14 4. Tiltag: At barnet får interesse og forståelse for skrift- og billedsprog. 6.4 Tegn 1. Tegn: Tilstræber at arbejde i mindre grupper, hvor der er mulighed for at komme til orde og blive 2. Tegn: Træner i dialog og sprog. 3. Tegn: Gentagelser, puslebordssnak, læser og fortæller historier 4. Tegn: Rim/remser/vrøvlerrim 5. Tegn: Arbejder med musikkuffert 14

15 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE 7.1 Sammenhæng Aktiviteter skal opmuntre børnene til at bevæge sig, både ude og inde. Udelivet prioriteres højt. Der laves aktiviteter med fokus på at styrke børnenes motorik og sanser. Barnet støttes i at blive selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg, håndvask, påklædning etc. Området følger den vedtagne sundhedspolitik men personalet er ikke sundhedspoliti. Børn med særlige behov: Inddragelse af pædagogisk bistand fra PPR. Fokus på træning af motorik og sanser. Mindre grupper med fokus på træning af særlige færdigheder. 7.2 Mål At barnet opnår motoriske færdigheder. At barnet lærer egen krop at kende muligheder og begrænsninger. At barnet bliver selvhjulpen. At barnet får en stærk og sund krop og føler velvære. 7.3 Tiltag 1. Tiltag: Udeliv prioriteres. Der udfordres til at løbe, kravle, rutsje, hoppe, gynge mm. 2. Tiltag: Udeliv prioriteres. Der udfordres til at løbe, kravle, rutsje, hoppe, gynge mm. Desuden tur 3. Tiltag: Der er inrettet pude/tumlerum med en lille scene. 4. Tiltag: Udfordring inde. Der kravles på borde, i vindueskarm mm. Kravler op på stol, puslebord, i Krybbe 5. Tiltag: Vi laver aktiviteter med perler, ler, tegne/male, sy, hamre/save 7.4 Tegn 1. Tegn: Børn, der udviser glæde ved fysiske aktiviteter 2. Tegn: Alle børn udnytter de fysiske rammer fuldt ud. De er oppe, nede, henne osv. 3. Tegn: Børn leger selv lege med fysisk udfoldelse 4. Tegn: Børn, der cykler meget 5. Tegn: At tumlerummet bruges hele tiden 15

16 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER 8.1 Sammenhæng Udeliv er en del af hverdagen, uanset vejret. Legepladsen indrettes, så den er indbydende og udfordrende. Aktiviteter tilrettelægges med fokus på oplevelser i naturen. Oplevelser i naturen tages med hjem, og bearbejdes og undersøges nærmere. Der er plads til eksperimenter. Bøger og it bruges til at søge yderligere viden om naturen. Børn med særlige behov: Barnet skal lære naturen at kende, og lære at passe på den. Barnet skal opleve årstiderne, og lære planter og dyr at kende. Der er fokus på, at barnet oplever naturens gang og vejrets omskiftelighed. Barnets nysgerrighed overfor naturen skal udvikles. Barnet skal lære at være bevidst om miljøet og betydningen af at passe på naturen. 8.2 Mål At børnene får kendskab til naturen og lærer at passe på den At børnene formår at bruge naturen som legeplads At barnet udvikler sin nysgerrighed og glæde ved naturen At barnet oplever årstidernes skiften 8.3 Tiltag 1. Tiltag: Bruge naturen som læringsmiljø. Gøre børn bevidste om hvordan man kan og bør bruge 2. Tiltag: Ture ud af huset 3. Tiltag: Benytte legepladsen, der er naturtro 4. Tiltag: Lave bålmad, bruge forstørrelsesglas, eksperimentere med vand, sand og jord. 5. Tiltag: Søge inspiration til lege og læring i naturen 8.4 Tegn 1. Tegn: Børn der glædes ved at være og lære i naturen 2. Tegn: Nysgerrige børn som henvender sig til de voksne med spørgsmål eller "se hvad vi har 3. Tegn: Børn der inspireres til at bruge naturen 4. Tegn: Børn der respekterer naturen og begår sig fornuftigt i naturen 16

17 5. Tegn: Børn, der har adgang til viden om naturen - voksne eller bøger med viden 17

18 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 9.1 Sammenhæng Området lægger vægt på, at fejre årets højtider med forskellige aktiviteter. Der holdes fødselsdage, Bedsteforældredag, sommerfest etc, og laves udflugter til kulturelle begivenheder og tilbud. Teater, musik og oplæsning er en del af områdets aktivitetstilbud. Der skal være mulighed for at arbejde med mange forskellige kunstneriske udtryksformer. Der skal være fokus på åbenhed og nysgerrighed overfor andre kulturer. Børn med særlige behov: Der kan laves mindre grupper. Arbejde på, at alle børn kan deltage i aktiviteter på de vilkår, der gælder børnegruppen. 9.2 Mål At børn inspireres af kulturelle indtryk At børn får indsigt i brug af kulturelle udtryksformer At børn får kendskab til andre kulturer og respekterer disse 9.3 Tiltag 1. Tiltag: Musik og teater. Fortælleforestillinger, teater 2. Tiltag: Tager til teaterforestillinger, koncerter osv. 3. Tiltag: Forløb med kulturelt indhold 4. Tiltag: Vi synger, danser og klæder os ud 5. Tiltag: Fejrer årets højtider, fødselsdage samt bedsteforældredag 9.4 Tegn 1. Tegn: Børn der glædes ved kulturelle udtryk 2. Tegn: Børn der selv laver teater, synger og fortæller for hinanden 3. Tegn: Børn, der kender årets højtider 4. Tegn: Børn der er trygge ved at tage til teaterforestillinger, koncerter elller ved at deltage i forløb 18

19 10 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 10.1 Beskrivelse Personalet har defineret hvad, vi som voksne mener, kendetegner et godt miljø for børnene i Trekløveren. Nøgleordene er: Tryghed, nærvær og omsorg fra de voksne. Venskaber og være del af et fællesskab. Medbestemmelse og inddragelse i aktiviteter. Gode faciliteter inde som ude. Ovenstående er en del af den forforståelse, vi har med os i arbejdet med at indsamle og fortolke informationer fra børnene omkring deres syn på de tre miljøområder. 19

20 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området

Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området Idrætsbørnehuset Bavnehøj Børnehuset Vesterskovvej afd. Vesterskovvej og afd. Skovbørnehaven Børnehuset Ellemose afd. Højmose og Kærmose 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere