Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260"

Transkript

1 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2015 er afregningen for antallet af elever i Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU vurderes at være i målgruppen, har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i forbindelse med EGUforløb. Desuden afholdes tilskud til UU for vejledning og tilrettelæggelse. Der modtages 65 % i statsrefusion af skoleydelsen og begrænsede refusioner af undervisningsudgifterne. Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads. Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): Budgettet udgør Roskilde Kommunes andel af UU's samlede budget. Budgettet er fastlagt på baggrund af forslag fremsendt fra UU's bestyrelse, der tager udgangspunkt i basisbudgettet for Produktionsskoler: Der er i 2015 afsat budget svarende til at der i 2014 er 54 årselever under 18 år á kr. og 69 årselever over 18 år á kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet kommer til at udgøre ca kr. i Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoledydelsen fastsættes på den årlige finanslov. Skoleydelsen udgør i kr./uge for elever under 18 år og kr./uge for elever, der er fyldt 18 år. Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget.

2 Integration Beboelse Andre kulturelle opgaver Repatriering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlændinge i medfør af Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde Repatriering er økonomisk støtte til personer, der ønsker at bosætte sig i oprindelseslandet. Staten yder 100% refusion Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver Beboelse: Roskilde Kommune råder i øjeblikket over 8 beboelser (Baldersvej 3 (Haraldsborg), Sankt Ols Stræde 5, Merkurvej 4, Ladegårdsvej 10, Baunegårdsvej 22, Bygaden 29, Nymarksvej 11 og Rønøs Allé 38) samt 10 ungdomsboliger i Trekroner til midlertidig boligplacering. Herudover er det nødvendigt at boligplacere på kroer mv. Antallet af modtagne udlændinge er stadigt stigende. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge 11,7 helårspersner Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsloven 180 helårspersner Resultattilskud påbegyndt uddannelse 3 personer Resultattilskud bestået danskprøve 30 personer Resultattilskud ordinær beskæftigelse 8 personer Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der er budgetlagt med 110 personer på kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr., samt 40 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr.

3 Sygedagpenge Sygedagpenge Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. et er lovbestemt. Der er afsat følgende: Gruppering Bruttoudg. Antal Gns.pris i 58 uger med 50 % refusion kr kr ,0 Aktive 952 uger med 50 % refusion ,0 Aktive og passive 952 uger med 30 % refusion ,0 Over 52 uger ,0 Forældre syge børn ,0 Øvrige 271 Regres I alt Statsrefusion Nettoudgift

4 Kontanthjælp Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Kontant og uddannelseshjælp Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 750 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Af de 750 personer forventes de 390 at være aktiveret med 30 % refusion og de 360 med 50 % refusion. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både aktive og passive i forbindelse med start/stop af aktiveringer.

5 Revalidering Revalidering Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 44 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der mindre udgifter til hjælpemidler og befordring.

6 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifterne forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Normeringen fastsættes af Bomi

7 Fleksjob og ledighedsydelse Servicejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 224 personer på ledighedsydelse (heraf 85 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 647 personer i fleksjob med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der budgetlagt med 22 førtidspensionister i løntilskudsjob med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet.

8 Beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Overførselsindkomster. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under 2 driftslofter. Et for adagpengemodtagere og kontant./udd.hj.modtagere med en foreløbig udmeldt ramme på kr. pr. helårsperson samt et for revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere med en foreløbig udmeldt ramme på kr. pr. helårsperson. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ordningen er dog udvidet, således at personer født medio 1955 ultimo 1957 har ret til seniorjob uanset at der er mere end 5 år tilbage før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud på kr./helårsstilling i 2014pris og lønskøn. Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Ud over de kommunale enheder Pulsen Job og uddannelse, JUMP, Job cafeen, DRV, og Fønix, anvender kommunen eksterne aktører til at aktivere. Der er budgetteret med 55 seniorjob.

9 Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er overførselsindkomster omfattet af budgetgarantien. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge fra og med 5.ledighedsuge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, befordringsudgifter samt dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2014 niveau et løntilskud på 141,02 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Der vil i 2015 være et lille afløb af udgifter til uddannelsesydelse for de personer som har fået udsat deres ret til ydelsen midlertidigt. Der afholdes dog også udgifter til tilbud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på funktionen. Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige, Arbejdsmarkedsydelsen og Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er lovbestemt. Roskilde Kommune stiller løntilskudspladser, svarende til den af Beskæftigelsesministeren udmeldte kvote, til rådighed for Jobcentret. Der er budgetteret med berørte personer i gns pr. måned på dagpenge fra 5.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på kr./helårsperson. Løntilskudskvoten for Roskilde Kommune udgør i helårspladser. Der er budgetteret med 170 helårspersonerpersoner på arbejdsmarkedsydelse til en gennemsnitlig ydelse på netto kr.

10 Enkeltydelser Sociale formål Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt.

11 Ressourceforløb Ressourceforløb Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til indsatserne for personer i ressourceforløb. Herudover omfatter det ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 103 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 128 personer i jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr.

12 Voksen og handicap Fælles formål Beboelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 9799) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål Serviceudgift Området varetager kommunens indsats over for borgere med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte efter Lov om Social Service (serviceloven). Voksenservice visiterer borgere til nedenstående tilbud efter serviceloven. Drift og levering af tilbuddene varetages af Center for Socialpsykiatri eller Center for Handicap og af leverandører uden for kommunen. Botilbud midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108). Borgere med særlige behov, der ikke kan klare sig uden støtte, tilbydes en bolig. Center for Socialpsykiatri driver botilbuddet Lindelunden, Sct. Peders Stræde, Store Valbyvej samt boliger i Rønnebærparken. Center for Handicap driver tilbuddene Mariehusene, Hørhus, Koglerne, Ågerupvej, Kamstrupvej, Pilehøj samt Aflastningshjemmet Margrethehøj. Hjemmevejledning og hjælp (servicelovens 83 og 85) Borgere i eget hjem med særlige behov tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap. Aktivitets og samværstilbud (servicelovens 104) Borgere med særlige behov tilbydes aktivitets og samværstilbud til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Center for Socialpsykiatri driver tilbuddene Kulturhuset Peoples Corner, og Center for handicap driver ITC Roskilde i Svorgerslev, Klub VI og Koglernes Dagtilbud. Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Borgere med særlige behov, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, tilbydes beskyttet beskæftigelse. Center for Socialpsykiatri driver beskæftigelsestilbuddene Kantinen på Trekroner Skolen og Store Valbyvej. Center for Handicap driver Københavnsvej samt Traktørstedet i Boserup og, Cafeen på bibliotektet som et samlet beskæftigelsestilbud på handicap og psykiatriområdet på Københavnsvej 266. Ledsageordninger (servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse til personer under folkepensionsalderen. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Personer, der får støtte via ordningen, kan visiteres op til 15 timer om måneden. Kvindekrisecenter og Forsorgshjem (servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. Roskilde Kommune driver Roskilde Kvindekrisecenter, og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Kvindekrisecentret skal modtage voldstruede kvinder samt evt. børn anonymt. Bopælskommunen kan dog afkræves opholdsbetaling Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99). Borgere med sindslidelser, stof eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig tilbydes en støtte og kontaktperson. Husvildeboliger og boligsocial indsats (serviceloven 18 og 80). Kommunen har i forhold til den boligsociale indsats og øvrige sociale formål udgifter til boligsocialt arbejde, udgifter til husvildeboliger og har driftsoverenskomst med Kafé Klaus, der er et værested for udsatte målgrupper. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens 96. Plejevederlag til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap samt pasning af døende i eget hjem vedrører udbetaling af plejevederlag i henhold til 118, 119 og udgifter til sygeplejeartikler og lignende efter servicelovens 122. Betaling for liggedage: Omfatter betaling til sygehusene for borgere på det psykiatriske område, der er meldt færdigbehandlede. Center for alkohol og stofbehandling (servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 og 142). Loven giver behandlingsgaranti og centeret skal tilbyde vederlagsfri behandling inden for 14 dage, evt. ved at købe behandling i andre kommuner. Roskilde Kommune skal endvidere betale for borgerens ambulante behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært hos Lænken, uden visitation. I forhold til stofbehandling skal kommunen alene betale behandling i andre kommuner, såfremt Roskilde Kommune ikke

13 Det er myndighedsservice der visiterer til ydelser på voksen og handicapområdet. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med baggrund i lovgivningens bestemmelser samt ankeafgørelser. For så vidt angår ophold i boformer efter 109 og 110 (kvindekrisecentre og forsorgshjem) kan optagelse ske ved borgerens egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen i botilbuddet der træffer afgørelse om optagelse. Der er 50% statsrefusion på tilbud efter 109 og 110. På det øvrige udgiftsområde er der refusion efter den centrale refusionsordning. Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og beskæftigelses/aktivitetstilbud omregnet til helårspladser. For så vidt angår socialpædagogisk støtte er det antal borgere. Antal helårspladser: Marts Socialpædagogisk støtte Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværsydelse Midlertidigt og længerevarende botilbud 277 Forslag til brugerbetaling i 2015: Ophold på kvindekrisecenter: Ophold pr. voksen: Kost Voksne: Kost Børn: Aflastningspladser: kr. 68,00 pr. kr. 74,00 pr. kr. 36,50 pr. kr. 130,50 pr. På de øvrige områder opkræves borgerne egenbetaling efter konkret individuel vurdering. Mellemkommunale takster for 2015 beregnes ultimo 2014 Institutioner under rammeaftalen er omfattet af et regelsæt, der foreskriver, at over eller underskud efterreguleres på taksten 2 år efter.

14 Øvrige overførselsindkomster Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg m.v Sociale formål Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Indkomstoverførsel Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af overførselsindkomst: Centrale refusionsordning: Der hjemtages hvert år refusioner fra starten for aktiviteter uder et vist udgiftsniverau på det specialiserede socialområde. Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, der kun har folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, varmetillæg, vinterhjælp mv. Sociale formål: indeholder udgifter til hjælp til udgifter ved sygebehandling og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn i hjemmet. Boligydelse til pensionister: kan søges af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 og folkepensionister. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. For at få boligydelse skal boligen være en helårsbolig. Boligsikring: kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligsikring skal boligen være en helårsbolig. Personlige tillæg: Bevilges efter en økonomisk og behovsmæssig trangsvurdering. De personlige tillæg består af ydelser, som gives enten som helbredstillæg eller personlige tillæg. For de personlige tillæg er kommunen ifølge lovgivningen forpligtiget til at indgå en personlig og konkret vurdering af den enkelte borgers økonomiske forhold. Der er 50 % refusion fra staten på personlige tillæg og 75 % på varmetillæg. Sociale formål: Bevilges til en række forskellige ydelser efter individuel konkret vurdering på sygebehandling. Merudgifter bevilges på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte borger og beregnes efter regler i serviceloven. Ydelsen Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Pr. 1. juli 2012 blev der indført et maksimalt loft over indkomst der kan kompenseres for ved bevilling af Tabt arbejdsfortjeneste. Der er 50% statsrefusion på kontante ydelser. Boligstøtte (boligsikring og boligydelse til pensionister): Boligsikring gives ud fra husstandens samlede indkomst, husleje og boligens størrelse og antallet af personer, som bor i husstanden. Borgeren skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Boligsikring kan højst udgøre 15 pct. af huslejen, medmindre der er børn under 18 år i husstanden. Den 1. marts 2013 overgik selve udbetalingen af Boligstøtten til Udbetaling Danmark. Kommunen afholder 25% af de samlede udgifter til boligydelse og 50% af udgifterne bil boligsikring. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes. Der er ingen bruger betaling og takster Indkomstoverførsler

15 Førtidspension Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Indkomstoverførsel Hvis en borger over 40 år ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet via ressourceforløb, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. Der kan dog tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen. Borgerne udredes af et rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis. Borgere kan tilkendes førtidspension, hvis de er mellem 18 og 65 år. Kommunen sørger selv for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes, herunder forventet effekt af reformen. Nettoudgifterne til førtidspension fra år til år vil være stigende, idet udgifterne til førtidspension tilkendt efter ny ordning er højere end udgifterne til førtidspension tilkendt efter gammel ordning. Dels som følge af udbetalingens størrelse og dels som følge af en lavere statsrefusion. Udgiftsniveauet påvirkes desuden af mellemkommunale refusioner. Udgifterne forventes i 2014 at ligge lavere end tidligere, da tilkendelserne af førtidspenion i 2013 og starten af 2014 ligger på et meget lavt niveau. Dette skyldes at de igangsatte ressourceforløb tidligst kan være færdige i foråret Efter to til tre år vil tilkendelserne af førtidspension forventeligt ramme et stabilt niveau, og udgifterne på området stabiliseret ift. dette. Mindreudgifterne i 2013 vil forventligt blive modsvaret af et forhøjet aktivitets og udgiftsnvieau på beskæftigelsesområdet, hvor ressourceforløbene varetages. Fordelingen mellem 35% og 50% sagerne fremgår af tabellen nedenfor. Førtidspension med 50% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FRA 1. januar 03 *Fremskrevet til 2015 Forventet gns. mdr.lig til eller afgang 2015 Gns. Udgift Kr. pr. mdr. Forventet antal modtagere pr ,6 pr. sag* , , Der er ingen brugerbetaling og takster Indkomstoverføsel

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget 2016-2019

Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget 2016-2019 Beskæftigelses og Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget 20162019 #!!" ""!!"#! "!!# """!#! "$"" Fælles område 6.415 6.415 0 12.726 12.726 0 19.038 19.038 0 19.038 19.038 0 Ungdomsuddannelse 18.875

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar - Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget Forebyggelses- & Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 % # $ "# #$%$ %"" " #$"& %""&' " #$"'" %"' " #$"&% %"'%! Familie & Børn 185.746 238.318-52.572 185.680 238.249-52.568 185.678 238.240-52.562

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget Forebyggelses- & Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 & # % "#$ %"%% &$# && % &"'%'' & % &"'%'$ %&% % &"'&%&! Familie & Børn 188.023 221.660-33.637 188.023 221.660-33.637 188.022 221.659-33.637

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere