Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen"

Transkript

1 Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1

2 1. Indledning Præsentation af dagtilbuddet Børne- og læringssyn Holstebro kommunes børne- og læringssyn Søstjernens børne- og læringssyn Pædagogiske principper Den pædagogiske læreplan Evaluering og dokumentation Forældresamarbejdet

3 1. Indledning Udviklingsplanen beskriver hvordan det enkelte dagtilbud arbejder med Holstebro kommunes dagtilbudspolitik, som bygger på: - Dagtilbudsloven - Byrådets vision - Holstebro kommunes børnepolitik, herunder den anerkendende tilgang Udviklingsplanen dækker årene , men opdateres og evalueres årligt. Udviklingsplanen er udgangspunktet for dialogmøder med forvaltningen og Udvalget for Børn og Unge. 2. Præsentation af dagtilbuddet D. 1. januar 2010 startede op som privat institution for 0-2-årige børn i Mogenstrup og oplandet omkring. Institutionen er normeret til 16 børn og er beliggende på Tingvej 39, Mogenstrup - i udkanten af Holstebro Kommune, lige imellem Fribørnehaven Blæksprutten og Hjelm Hede Friskole. - Vi prioriterer modtagelse af det enkelte barn meget højt barnet skal føle sig tryg og velkommen hver dag - Vi tilgodeser både små og store børns behov - Vi bruger naturen og de dejlige omgivelser til fods eller på cykel - Vi samarbejder med børnehave og skole - Vi lægger vægt på en åben og positiv kontakt med forældrene Dette er udviklingsplanen for. Udviklingsplanen er udarbejdet i foråret 2012 og gælder frem til Den er udarbejdet af leder og personale, og drøftet med forældrebestyrelsen. Flere informationer om vuggestuen kan findes på vores hjemmeside: 3. Børne- og læringssyn 3.1 Holstebro kommunes børne- og læringssyn I dagtilbuddene ser vi børn som unikke og selvstændige personer som udvikler sig i et samspil med andre mennesker. Børns udvikling forstås som en helhed hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling ses som tæt forbundne. Derfor tager den pædagogiske praksis afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Vi forstår læring i en bred forstand. Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring er erfaringsdannelse og har forskellige delelementer. Børn lærer på det personlige plan og i samspil med andre børn og voksne. 3

4 3.2. Søstjernens børne- og læringssyn Børne- og læringssynet i lægger sig tæt op ad ovenstående udarbejdet af Holstebro Kommune. Vi understreger vigtigheden af tryghed, forudsigelighed, gentagelser samt omsorgsfulde og anerkendende voksne. Børn, der mødes på en anerkendende måde får skabt et grundlag for trivsel og dermed mod til at indgå i læreprocesser i samspil med andre i vuggestuen. Læring og udvikling fremmes i et trygt miljø med oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med mulighed for at udforske, erfare og fordybe sig. Gruppeinddelinger ved forskellige aktiviteter giver mulighed for at tage hensyn til børnenes udviklingsniveau og interesser samt at præsentere børnene for nye ting i kombination af det allerede kendte Pædagogiske principper Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Det betyder, at vi respekterer hinandens forskelligheder og tilstræber at både børn og voksne føler sig set, hørt og forstået, og oplever en følelse af tryghed, støtte og opmuntring. Vi er fokuserede på vigtigheden af, at barnet får en tryg opstart i Søstjernen og vægter en nærværende og anerkendende tilgang i forhold til både barnet og barnets forældre. At blive mødt med anerkendelse skaber energi, lyst og overskud til at indgå i hverdagens sociale sammenhænge, hvor man kan lære og udvikles. 4. Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan er et redskab i det daglige arbejde til at synliggøre og evaluere på, hvordan der arbejdes med de seks temaer; sprog, personlig kompetence, social kompetence, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Der er sat fokus på børne- og læringsmiljøet i forhold til læreplanstemaerne, og derudover skal det kunne dokumenteres, at de fem politisk vedtagne temaer medinddrages i arbejdet. De politisk vedtagne temaer for perioden er følgende: - Børns læringsmiljøer - Trivsel, nærvær og omsorg - Dannelse - Børn med særlige behov - Udvikling I det foregående afsnit vedr. børne- og læringssyn samt pædagogiske principper er det er beskrevet, hvordan anerkendelse, nærvær, omsorg og trivsel danner udgangspunkt for læringsmiljøer, hvor børn kan udvikle sig. 4

5 BØRNE- OG LÆRINGSMILJØ Det fysiske børnemiljø handler om rammerne indendørs og udendørs. Det handler om sikkerhed, ergonomi og mulighed for varieret udfoldelse m.m. Det psykiske børnemiljø handler om hvordan børn trives med hinanden og de voksne. Det handler om fællesskab, venskab, tryghed, medbestemmelse m.m. Det æstetiske børnemiljø handler om alt, der kan sanses, og som giver stærke indtryksmæssige oplevelser. Det handler om indtryk og udtryk, om indretning og udsmykning m.m. Læring er erfaringsdannelse og finder sted hele tiden. Læring handler om at danne identitet, at handle i samspilsprocesser, at kunne mestre konkrete ting og om at kunne begribe verden. Voksenrollen har betydning for børnemiljøet og læringen. Grundlag for erfaringsdannelse og læring er som udgangspunkt afhængig af børnenes interesse/nysgerrighed og engagerede/inspirerende voksne, som agerer anerkendende og fokuserer på det positive i forhold til børnene. DANNELSE Med dannelse forstås den kultur der overføres fra en generation til en anden. Vi tilstræber gennem et godt psykisk børnemiljø og en anerkendende tilgang til andre at være med til at videregive værdier som åbenhed, tolerance og respekt. Vi ønsker at børnene opnår dannelse til livet, som giver dem forudsætninger for at kunne tage vare på sig selv og indgå i forskellige fællesskaber. Børnene opnår i vuggestuen begyndende forståelse for den demokratiske proces ved gradvist under hensyntagen til alder og udvikling at opleve indflydelse og medbestemmelse på ting/aktiviteter i hverdagen. BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Udgangspunktet er, at børn med særlige behov kan rummes i Holstebro Kommunes dagtilbud, hvor det fælles mål at arbejde bevidst med en anerkendende tilgang med fokus på børnenes stærke sider og potentialer, kan være med til at sikre optimal støtte til børn med særlige behov. Forældres inddrages, hvis der opstår bekymring i forhold til et barn. Hvis det viser sig nødvendigt med særlig indsats overfor et barn, kan det være nødvendigt og hensigtsmæssigt at trække på faglig sparring og støtte fra andre faggrupper. UDVIKLING Succeskriterier beskrevet under læreplanstemaerne er de synlige tegn, vi forventer at kunne se som tegn på børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i vurderingen af vores pædagogiske praksis. Det vægtes, at personalet deltager i pædagogiske diskussioner på p- møder samt har mulighed for at deltage i kurser, som sikrer inspiration og kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med børnene i Søstjernen. 5

6 Pædagogisk læreplan TEMA: Sprog Mål Det er værdifuldt at Børn tilegner sig og udvikler et alsidigt sprog 1. De voksne skal 2. Børne- og læringsmiljø Være et godt eksempel ved: -at være engagerede og lyttende. -at vise børnene måder, hvorpå sproget kan udfordres. Støtte og opmuntre børnene i deres nysgerrighed overfor sproget. Vi skal være bevidste om eget sprogbrug. Skabe rum og tid til leg. Sætte ord på ting og handlinger i hverdagen. Indeholde aktiviteter, som har fokus på sprogstimulation. Tilbyde udfordrende, inspirerende og alsidige rammer, der giver rig mulighed for leg (udvikling af dialog og aktiv lytning). Være åbent og lyttende. Et sted hvor ideer og initiativer oftere bliver mødt med et ja end et nej. Indeholde rammer, der naturligt giver plads til sang, rim, remser, spil, leg med ord, nysgerrighed, gentagelser, lytning m.m. Tilbyder kost med struktur, som kræver brug af tyggemusklen og udvikler mundmotorik, som er vigtig for sprogudviklingen. 3. Tegn succeskriterier 4. Dokumentation At børnene kan samtale, kan forklare sig og gøre sig forståelige 5. Evaluering Beskrives i efterfølgende afsnit Kan børnene samtale, forklare sig og gøre sig forståelige? Vil børnene gerne synge, rime og lege med ord? Kan børnene lytte til en historie eller en voksen, der fortæller SMTTE model over sprogstimuleringsforløb 6

7 Pædagogisk læreplan TEMA: Sociale kompetencer Mål Det er værdifuldt at Barnet indgår i forpligtende fællesskaber, hvor indlevelse, tolerance, respekt og anerkendelse er fundamentet. 1. De voksne skal 2. Børne- og læringsmiljø Være tydelige når vi fokuserer på det positive i børnenes kompetencer. Støtte og opmuntre børnene i at være gode ved hinanden. Være trygt, varmt og åbent så børnene tør give udtryk for egne følelser og behov. Give børnene handlefrihed og medbestemmelse under hensyn til alder og udvikling. Introducere humor. Være åbent og lyttende. Skabe rum og tid til leg. Have plads til forskellighed. Indeholde humor. Indeholde omsorgsfulde voksne. Have tid og plads til leg. 3. Tegn succeskriterier 4. Dokumentation Beskrives i efterfølgende afsnit At børnene har relationer. At børnene giver hinanden lov til at være med i lege. At børnene er omsorgsfulde overfor hinanden. 5. Evaluering Har børnene legerelationer? Giver børnene hinanden lov til at være med i lege? Er børnene omsorgsfulde overfor hinanden? 7

8 Pædagogisk læreplan TEMA: Personlige kompetencer Mål Det er værdifuldt at Der er plads til børnenes egne initiativer. Børnene har mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Børnene oplever sig selv som betydningsfulde og medskabende i fællesskaber. 1. De voksne skal 2. Børne- og læringsmiljø Være tydelige når vi fokuserer på det positive i børnenes kompetencer. Støtte og opmuntre børnene i at være gode ved hinanden. Introducere humor. Sætte positive ord på børnene. Være varme og omsorgsgivende. Skabe rum og tid til leg. Støtte og opmuntre børnene i deres stræben mod at blive mere selvhjulpne. Være trygt, varmt og åbent så børnene tør give udtryk for egne følelser og behov. Give børnene handlefrihed og medbestemmelse under hensyn til alder og udvikling. Være åbent og lyttende. Have plads til forskellighed. Indeholde humor. Indeholde omsorgsfulde voksne. Indeholde aktiviteter, der giver mulighed for at udvikle kreativitet og fantasi. Have tid og plads til leg. 3. Tegn - succeskriterier 4. Dokumentation At børnene er i trivsel og er glade. At børnene tager initiativ, er medbestemmende. At børnene tør og har mod på at prøve noget nyt. 5. Evaluering Har børnene udvist initiativer? Tid og plads til at øve sig i at blive selvhjulpen. Beskrives i efterfølgende afsnit Har børnene haft mulighed for at tilegne sig sociale erfaringer? Har børnene haft mulighed for at tilegne sig kulturelle erfaringer? Oplever børnene sig som betydningsfulde i fællesskaber? Har børnene udvist mod på at prøve noget nyt? Er børnene i trivsel? 8

9 Pædagogisk læreplan TEMA: Naturen og naturfænomener Mål Det er værdifuldt at Børnene oplever glæde ved at være i naturen og udvikler begyndende respekt og forståelse natur/naturfænomener. Børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til leg, oplevelse, udforskning og viden. Børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur og naturfænomener. 1. De voksne skal 2. Børne- og læringsmiljø Være nysgerrige sammen med børnene, undres og undersøge sammen med børnene. Opsøge og uddele viden om småkravl og naturen. Opleve og snakke med børnene om årstidernes kendetegn og vejrfænomener. Benytte legepladsen sammen med børnene samt tage på ture i nærområdet. Være engagerede og aktive i udelivet. Skabe rum og tid til leg. Indeholde aktiviteter, der giver mulighed for sanseoplevelser i naturen. Være åbent og lyttende. Give begyndende forståelse for sammenhænge i naturen. Give mulighed for fordybelse, nysgerrighed, eksperimenter. Give mulighed for at komme tæt på dyr og natur; og udvikle begyndende ansvarlighed og respekt herfor. Tid og plads til leg. 3. Tegn - succeskriterier 4. Dokumentation At børnene gerne vil opholde sig ude. At børnene er gode ved dyr og naturen. At børnene kan fordybe sig og eksperimentere. At børnene er nysgerrige. Beskrives i efterfølgende afsnit 5. Evaluering Udviser børnene begyndende respekt og forståelse for naturen? Vil børnene gerne opholde sig i naturen? Har børnene brugt sanserne om naturen, leget, oplevet, udforsket og fået viden i naturen? Har børnene tilegnet sig erfaring med natur og naturfænomener? 9

10 Pædagogisk læreplan TEMA: Krop og bevægelse Mål Det er værdifuldt at Børnene oplever glæde ved fysisk aktivitet Børnene får tilbudt sund og varieret kost Børnene får begyndende kendskab til egen krop 1. De voksne skal 2. Børne- og læringsmiljø Være et godt eksempel ved: -at være engagerede og aktive i aktiviteter og lege, planlagte som spontane. -at vise børnene måder, hvorpå kroppen og sanser kan udfordres. Støtte og opmuntre barnet i dets bestræbelser på fysisk udfoldelse. Være bevidste om indretning af inde- og udeområder. Indeholde aktiviteter, som har fokus på sanser, kroppen, bevægelse m.m. Tilbyde udfordrende, inspirerende og alsidige rammer for fysisk udfoldelse og give børnene mulighed for motorisk udfoldelse både ude og inde Indeholde aktiviteter, der giver mulighed for at øve sig i at blive selvhjulpne - Fx spise, rydde op, dække bord, af- og påklædning. Grovmotorisk: Gøre brug af skolens gymnastiksal, gåture, leg på legeplads (gå, løbe, klatre, gynge, vippe, hoppe, køre scooter, feje, grave) Finmotorisk: Tegne, male, puslespil osv. Musikalsk legestue, sanglege 3. Tegn - succeskriterier 4. Dokumentation At børnene er aktive og har lyst til at bevæge sig. At børnene får kendskab til egen krop. At børnene øver sig i at blive selvhjulpne. At børnene kan vekselvirke mellem aktivitet og stillesiddende aktiviteter. 5. Evaluering Kan børnene lide at udfolde sig fysisk inde og ude. Både spontant og i aktiviteter. Har børnene fået gode vaner som f.eks. håndvask efter toiletbesøg og inden spisetid? Har børnene været tilbudt sund og varieret kost? Øver børnene sig i at blive selvhjulpne? Kan børnene benævne kropsdele Er de interesserede i det? Beskrives i efterfølgende afsnit 10

11 Pædagogisk læreplan TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier Mål Det er værdifuldt at Børnene skal have mulighed for at eksperimentere og afprøve sig selv i forskellige udtryksformer. Børnene skal opnå begyndende kendskab til den kultur, de færdes i til daglig Børnene skal være medskabere af kultur. 1. De voksne skal 2. Børne- og læringsmiljø Være et godt eksempel ved: -at være engagerede og aktive i aktiviteter og lege, planlagte som spontane. -at vise børnene måder, hvorpå fantasien og nysgerrigheden kan udfordres. Støtte og opmuntre børnene i at deltage i kreativ og musisk udfoldelse. Vi skal støtte børnenes egne initiativer til at skabe kultur. Være bevidste om indretning af inde- og udeområder - plads og tid til leg. Sørge for at rammerne for opførsel i det offentlige rum er tydelige. Indeholde aktiviteter, som har fokus på sanser, kreative og musiske udfoldelser, eksperimenter m.m. Tilbyde udfordrende, inspirerende og alsidige rammer, der giver rig mulighed for leg, nysgerrighed og oplevelser. Være åbent og lyttende. Et sted hvor ideer og initiativer oftere bliver mødt med et ja end et nej. Indeholde aktiviteter, der bygger på traditioner og gammel dansk kultur. 3. Tegn - succeskriterier 4. Dokumentation At børnene viser interesse for andres produkter/udstillinger/ leg/optræden. At børnene får begyndende kendskab til den kultur de er i til daglig bl.a. dagsrytme og rutiner. At børnene får kendskab til traditioner. At børnene har lyst til at udtrykke sig kreativt og musisk. 5. Evaluering Beskrives i efterfølgende afsnit. Har børnene haft mulighed for at eksperimentere og afprøve sig selv i forskellige udtryksformer? Har børnene fået kendskab til den kultur, de færdes i til daglig? Har børnene været medskabere af kultur? 11

12 5. Evaluering og dokumentation DOKUMENTATION Den indsamlede dokumentation skal kunne belyse det pædagogiske arbejde og også børnenes oplevelser af dette. Det skal også kunne belyse om vores pædagogiske metode fører frem mod målet. Dokumentationen giver fælles referenceramme i.f.t. refleksion over pædagogisk praksis. Dokumentation i forhold til de forskellige temaer i den pædagogiske læreplan for beskrives her samlet. Vi dokumenterer ved hjælp af: Fotos på hjemmesiden og i vuggestuen Tegninger og ting produceret af børnene hænges/sættes op i vuggestuen Praksisfortælling, nedskrevet på tavlen, i månedsbrev og i Mogenstrup Posten Forældreskema til forældre i forbindelse med gensidig forberedelse til samtaler angående deres barn. Skriftlig information til forældre i forhold til særlige fokusområder, tiltag, arrangementer og/eller udflugter. EVALUERING Evalueringsdelen indeholder spørgsmål, der præciserer, hvad vi vil kigge efter i børnenes læring/udvikling. Der vurderes ud fra den indsamlede dokumentation. Opfølgning beror på resultatet af evalueringen og vurderingen. Hvilke dele af vores praksis vil vi fastholde, hvilke dele vil vi ændre? I forbindelse med evaluering af institutionens samlede udviklingsplan, skal det beskrives, hvordan der er arbejdet med de fem politiske temaer i den pædagogiske læreplan. I Søstjernen har vi valgt at anvende SMTTE som evalueringsmodel. De fem bogstaver står for sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Illustreret grafisk er modellen et pentagon, hvor de fem spidser repræsenterer hvert sit element, der forbindes med streger til de andre spidser for at symbolisere samspillet mellem elementerne. Modellen kan til en hver tid rettes til, hvis der forekommer ændringer fx pga. uventede tegn, som kan give anledning til justering i tiltag eller ønske om nye mål. 12

13 6. Forældresamarbejdet Bestyrelsen Udviklingsplanen for er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen, som også inddrages i den årlige evaluering. Søstjernen er en privat institution med indgået driftsoverenskomst med Holstebro Kommune. Bestyrelsen består af leder, medarbejderrepræsentant samt 4 forældre (Heraf to på valg hvert år medlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert år vælges to suppleanter valgperiode på et år. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen overtages det erstattede bestyrelsesmedlems valgperiode.) Forældremøde og generalforsamling Der er to årlige forældremøder i Søstjernen, hvoraf det ene indbefatter generalforsamling. Vi forventer at forældrene deltager i disse arrangementer for at tage del i de demokratiske processer samt holde sig orienteret og vise interesse/opbakning i forhold til bestyrelsens og personalets arbejde med at skabe de bedst mulige rammer i vuggestuen. Arbejdslørdage To gange årligt arrangeres arbejdslørdag som afholdes samtidig for både vuggestuen, børnehaven og skolen. På den måde udnytter vi bedst hinandens ressourcer og arbejder sammen om at forskønne og vedligeholde de tre steder både udenfor og indenfor. Information til forældre I hverdagen formidles information til forældre mundtligt, skriftligt på tavlen, via sedler/breve ved barnets garderobeplads og i månedsbrev med oversigt over planlagte aktiviteter. Forældresamtaler Før opstart i vuggestuen får forældrene udleveret Søstjernens velkomstfolder og har mulighed for at komme på opstartsbesøg. Vi vægter en god dialog med forældrene om barnets opstart i vuggestuen, og ca. tre måneder efter opstarten tilbydes en forældresamtale. Forældrene får før samtalen udleveret et skema, som udfyldes og medbringes. Skemaet giver udtryk for forældrenes vurdering af tilfredshedsgrad i forhold til velkomstfolder, besøg, opstart, de første uger i Søstjernen, støtte og vejledning fra personale, generelt indtryk, kost, omsorg, åbne/lukketider, aktiviteter, samarbejde samt indtryk af eget barns trivsel i Søstjernen. Såvel som vægtningen af en god opstart i vuggestuen, tilstræbes efter en god overgang fra vuggestue til børnehave. Ca. et halvt år før opstart i børnehave tilbydes en samtale ligeledes med forberedelse ud fra et skema, hvor vi finder frem til, hvorvidt der er områder inden for barnets udvikling af kompetencer / selvhjulpenhed, som vi skal støtte særligt op om forud for skift til børnehave. Derudover er der mulighed for at afholde ekstra forældresamtaler, såfremt det er et ønske fra enten forældre eller personale i Søstjernen. 13

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. Kærnen TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset - Vuggestuen Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Sneglehuset.

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Sneglehuset. Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Sneglehuset. 1 2 1. Indledning... 4 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 4 3. Børne- og læringssyn.... 5 3.1 Holstebro kommunes børne- og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere