Jobviften retter sig mod arbejdsmarkedsparate ledige LAB 2.1 og 2.2 både over og under 30 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobviften retter sig mod arbejdsmarkedsparate ledige LAB 2.1 og 2.2 både over og under 30 år."

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsgruppe 5: Metodeudvikling af jobviften NOTAT Dato: 17. maj 2012 Af: Tine Hansen 1. Indledning Arbejdsmarkedsafdelingen er i en reorganiseringsproces, hvor Espelunden ophører som takstfinansieret institution, og der i stedet oprettes en afklaringsvifte i jobcenterregi målrettet personer med andre barrierer end ledighed. Yderligere flyttes Jobviften fra Gladsaxevej 378 til gammelmosevej 51. Formålene med Afklaringsviften og flytningen af Jobviften er: Via en tværfaglig rehabiliteringsindsats at bidrage til at borgere med andre problemer end ledighed bevarer eller genvinder fodfæstet på arbejdsmarkedet og sundhed i eget liv At udnytte en del af de medarbejderressourcer, der findes på Espelunden og at udnytte lokalekapaciteten på Gammelmosevej At opnå og udnytte synergimulighederne mellem Afklaringsviften og Jobviften ved at placere Jobviften fysisk på Gammelmosevej under samme ledelse som Afklaringsviften. I forbindelse med flytningen af Jobviften er der nedsat en arbejdsgruppe til at metodeudvikle Jobviftens tilbud. 2. Formål Formålet med dette notat er at beskrive Jobviftens fremtidige metode. Indholdet er et resultat af arbejdsgruppens arbejde 30. april 25. juni I notatet beskrives Jobviftens målgruppe, målsætning for indsatsen i jobviften samt en beskrivelse af, hvorledes målsætningerne nås, herunder en konkret beskrivelser af den faglige praksis og overvejelser bag denne. 3. Målgruppe Jobviften retter sig mod arbejdsmarkedsparate ledige LAB 2.1 og 2.2 både over og under 30 år. Deltagerne i Jobvifte visiteres fra flere steder i Jobcenteret. Målgruppen består af følgende undergrupperinger: Kontanthjælpsmodtagere: Nyhenvendte kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Visiteres fra Modtagelsen i Jobcenteret jf. arbejdsgang 1B Dette er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30, der lige har ansøgt om og fået bevilliget kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere under 30. Denne gruppe dækker over tre typer: J. nr P05 1

2 -unge under 30, der visiteres fra Uddannelsesviften med en uddannelsesplan, men som inden planen påbegyndes har behov for et arbejde. Visiteres fra uddannelsesviften til jobviften. -Nyledige unge under 30, der visiteres fra Uddannelsesviften uden en uddannelsesplan. -unge under 25 med erhvervskompetencegivende uddannelse. Visiteres fra modtagelsen i Jobcenteret jf. arbejdsgang 1B. Forsikrede ledige: Forsikrede fra HiG Forsikrede ledige der efter endt Hurtig-i-gang forløb stadig er ledige. Gentilmeldte forsikrede ledige Forsikrede ledige der har været i arbejde i 3 måneder til 3 år siden sidste ledighedsperiode. Afklaringsvifte borgere: Kontanthjælpsmodtagere LAB 2.3 Denne gruppe dækker over deltagere i afklaringsvifteregi, der vurderes snarligt at stå for et målgruppeskift og som vil kunne have gavn af at deltage i hhv. temamøder og jobklub i deres vej ind på arbejdsmarkedet. Denne gruppe af borgere vil ikke indgå på samme vilkår som de øvrige deltagere i Jobviften. Der vil i stedet være tale om en overgangsproces, hvor borgere fra Afklaringsviften kan indsluses gradvist til Jobviften når de står for at være parate til et målgruppeskift. 4 Målsætning og rammer 4.1 Formål Jobviftens formål er at få ledige arbejdsmarkedsparate borgere i arbejde eller uddannelse. Dette kan ske gennem: At borgeren får overblik over sine faglige kvalifikationer, personlige egenskaber og erfaringer og klarhed over, hvor spidskompetencerne ligger. Jobviften stiller skarpt på borgerens motivation for at finde arbejde. Jobviften arbejder med den skriftlige ansøgning og CV med henblik på at skrive en ansøgning, der skaber interesse og nysgerrighed hos arbejdsgivere. Virksomhedsaktivering. Jobviften tilbyder to typer af forløb: et 13 ugers forløb for kontanthjælpsmodtagere og et 5 ugers forløb for dagpengemodtagere. De to forløb er identiske når man ser bort fra varigheden af forløbene. Forløbene har en ugentlig, individuel samtale i forbindelse med jobklub, der er omdrejningspunktet for forløbet. Forløbet baserer sig på de positive erfaringer med Hurtigt-i-Gang (HiG) metoden der er et 13ugers intensivt samtaleforløb. Deltagere i Jobviften forventes at møde i jobklub 1 dag om ugen. Foruden jobklubberne tilbydes der temamøder 2 gange ugentlig med CV som et fast temamøde en gang om ugen og viftens 4 øvrige temaer tilbydes rullende den anden temamødedag.(se afsnit 5.3.1) Herudover tilbydes åben jobcafé, der er en mulighed for at få råd og vejledning samt adgang til PC og sparring med en jobkonsulent. J. nr P05 2

3 Ved bekymring omkring, hvorvidt en borger har andre problemer end ledighed kan Jobviften visitere direkte til visitationsteamet, der efter en samtale med borgeren vurderer om denne tilhører målgruppen LAB Rammer Jobviftens ugentlige aktivitetspalet består af: 2 temamøder. Temamøderne er et tilbud til alle Gladsaxeborgere, men er også åbent for Gentofte kommunes borgere som et led i kommunesamarbejdet under frikommuneforsøget. 2 gange 2 informationsmøder for hhv. kontanthjælps- og dagpengemodtagere med individuelle startsamtaler i Jobviften. 5 Jobklubber fordelt på fag/branche. Åben jobcafe og mulighed for individuelle samtaler/sparring. I samarbejde med Gentofte Kommune gennemføres der forskellige større oplægs arrangementer som borgerne kan deltage i. Borgerne tilknyttes en jobklub og forventes fremmøde til denne en gang ugentligt. I jobsamtalen, der afholdes i umiddelbar forlængelse af informationsmødet, planlægges hvilken jobklub borgeren skal tilknyttes. 4.3 Registrering og udeblivelse Borgerens ugentlige fremmøde registreres i et skema. Møder borgeren ikke op registreres fravær i skemaet, der månedligt sendes til rådighedsteamet til vurdering som ved alle andre aktiviteter efter LAB loven Tilknytning til Aktivt tilbud Borgeren tilknyttes en jobklub, der har sit eget id nr. i Opera, herved kan der trækkes en oversigte over den enkelte jobklubs deltagere. Ved den første samtale i jobviften oprettes denne aktivitet for den enkelte borger i Opera. Den enkelte borger får jobvifte psuedobruger som hovedansvarlig i Opera og den brancheansvarlige konsulent tilknyttes borgeren som supplerende ansvarlig Rådighedsvurdering Misligholder borgeren sine aftaler for indsatsen og udebliver i en grad så borgerens rådighed betvivles, skal borgeren rådighedsvurderes i et 25 timers aktivt tilbud efter LAB loven. Forløb i Jobviften afsluttes i forbindelse med rådighedsvurderingen. Jobviften skriver journalnotat der beskriver situationen, fraværet dokumenteres ved hjælp af fremmødeskema og indkalderteam får via advis besked om at borger skal indkaldes til rådighedssamtale hos konsulent i jobcenteret, der iværksætter en rådighedsvurdering af borgeren. 5 Indsats Modsat tidligere er den planlagte aktivitet i Jobviften ikke baseret på 25 timers fremmøde, med jobsøgning i Jobviften. Indsatsen baserer sig i stedet på hjemmesøgning med en fagligt tilrettelagt parallelindsats i jobviften. Det skal afprøves at lade de ledige føre Logbog over deres jobsøgningsaktivitet, som det er set gennemført i farvergadeprojektet. På baggrund af erfaringerne fra Farvergade samt de erfaringer Jobviften gør sig med brugen af Logbog tages stilling til om metoden vurderes at være så effektiv at den skal indføres som generelt værktøj i Jobviften. J. nr P05 3

4 Indsatsen i jobviften er bygget op omkring en fusion af jobklub og Hurtigt-i-gang metoden. Den ledige deltager en dag om ugen i en branchedefineret jobklub.(se nærmere beskrivelse i afsnit 5.1) I forbindelse med jobklubben gennemføres der en individuel progressionssamtale med den enkelte ledige efter principperne i Hurtigt-i-Gang metoden. (Se nærmere beskrivelse i afsnit 5.2) Planlægningen af indsatsen på denne måde baserer sig på en antagelse om, at de ledige i jobviften gerne vil i arbejde og i høj grad også er i stand til selv at komme det, især hvis de gives nogle få men konkrete værktøjer. Foruden den ugentlige Jobklub med en individuel progressionssamtale, er der i forløbet mulighed for at de ledige efter behov kan deltage i 2 ugentlige temamøder, Åben Jobcafé, individuel sparring samt Canvas. Indsatsen er planlagt med fokus på effekt frem for proces og baserer sig på jobviftens erfaring omkring at metoden virker overfor jobviftens målgruppe. Forløbet er sammensat således, at der tilbydes en slank indsats for den gruppe af borgere der i høj grad kan (og vil) selv. For de borgere der har brug for lidt mere vejledning er indsatsen tilrettelagt sådan, at der er mulighed for at intensiteten af forløbet kan øges med yderligere råd og vejledning, sparring og coaching. Den skematiske oversigt over Jobviftens aktivitetsvifte fremgår af Bilag 1. Skemaet udtrykker de fastlagte aktiviteter der finder sted. Sideløbende hermed vil der altid være mulighed for at have individuelle samtaler, eller virksomhedsbesøg eller andre aktiviteter der er supplerende til de skemalagte aktiviteter. De forskellige elementer der fremgår af skemaet i bilag 1 beskrives i de følgende afsnit. 5.1 Jobklub Der afholdes ugentligt Jobklubber, der sammensættes ud fra fag/branche i følgende 5 jobklubber: Social/Sundhed og pædagog, Handel & kontor, LVU/MVU, Butik og servicefag samt endeligt Jobklub for Håndværksuddannede, ufaglærte samt transport. Jobklubbens dagsprogram er planlagt således: 9:00-10:30 plenum, Touch base: introduktion af nye i gruppen, hvad er en Jobklub, hvordan bruger vi hinanden, siden sidst, relevant input om jobmarked, Dialog rundt bordet. 10:30-12:00 Workshop stk á borgere med afsæt i gruppens behov (kan være gæstetalere, øvelser, konkret undervisning, telefontræning m.m. - I linie med de overordnede tema'er) 12:00-13:00 Frokost i hold 12:30-15:00 Progressionssamtaler én-til-én I forbindelse brancheinddeling af jobklubberne skal jobviften etablere en branche ansvarlig for hvert område. Denne person har ansvar for at have et mere indgående kendskab til og viden om sit specifikke område/branche. Hensigten med en jobklub er at medvirke til netværksdannelse samt at skabe inspiration til jobsøgning. En jobklub kan maksimalt have 31 deltagere. Der forventes en vis overbooking på Jobklubben da erfaring viser et vist frafald. Arbejdet med at udvikle og sammensætte jobklubberne er en kontinuerlig proces, hvor de mest optimale måder, kriterier og anvendelsesmuligheder skal finpudses og justeres i takt med at Jobviften udvikler sit arbejde med metoden. Men et af de helt grundlæggende principper for anvendelsen af jobklubberne er en meget høj grad af fleksibilitet i både sammensætningen, størrelse og indholdet af den enkelte Jobklub. Med Jobklub-metoden bliver det muligt i høj grad at tilpasse indsatsen efter de aktuelle behov hos en specifik gruppe af ledige. Dette er en fleksibilitet Jobviften i høj grad ønsker at gøre brug af i videst muligt omfang. J. nr P05 4

5 I nedenstående figur 1 beskrives processen for arbejdet med den enkelte ledige og målet for arbejdet i jobklubben. Heraf fremgår de forskellige trin og udviklingsområder, som indsatsen i Jobklubben bringer den ledige gennem. Figur 1: Beskrivelse af proces Motivation Kendskab til arbejdsmarkedet Afklaring og Jobmål CV og Ansøgning Canvas & Netværk Jobsamtale LT/VIP Jobsøgning Motivation Få borgeren til at tage ansvar i jobsøgningen Fokus på egne ressourcer Kendskab til arbejdsmarkede t Introduktion til mulighederne på arbejdsmarkedet, herunder: Arbejdsmarkedsbalancen Uddannelse Løntilskud og Virksomhedspraktik Afklaring og Jobmål Afklaring i forhold til målrettet jobsøgning Sætte klare jobmål og lægge plan for egen jobsøgning CV og Ansøgning Udarbejde kompetenceprofil Introduktion til udformning og brug af CV Introduktion til udformning af opfordret og uopfordret ansøgning Canvas & Netværk Jobsamtale LT/VIP Fokus på eget netværk hvem er i mit netværk Udvidelse af eget netværk Hvordan bruger vi vores netværk i jobsøgningen Introduktion til uopfordret kontakt med virksomheden - telefonisk og personligt Forberedelse til samtalen Præsentation Bevidsthed på egen fremtoning og kommunikation verbalt og nonverbalt Der samarbejdes med borgeren under hele jobsøgningsforløbet på etablering af en virksomhedspraktik og/eller løntilskud som alternativ til arbejde/uddannelse på ordinære vilkår J. nr P05 5

6 5.2 Hurtig- i-gang (HiG) forløb Dette er et 13 ugers intensivt samtaleforløb. Forløbet er målrettet nyledige kontanthjælpsmodtagere og baserer sig på erfaringerne af de 4 beskæftigelsesregioners forsøg med tidlig indsats overfor forsikrede ledige. Alle forsøgene viste, at en tidlig indsats virker og således medvirker til at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven.1 Der ønskes gennemført HiG forløb for alle nyledige kontanthjælpsmodtagere. I Jobviftens HiG forløb tilbydes de ledige ud over den ugentlige samtale også at deltage i temaforløbet, således at aktiviteterne i Jobviften også gøres tilgængelige for HiG deltagerne. Indholdet i de individuelle samtaler vil overordnet foregå efter principperne i Den Motiverende Samtale og med fokus på jobsøgning på det brede arbejdsmarked. Metoden er valgt for at sikre at borgeren føler ejerskab over processen samt at sikre, at der arbejdes systematisk med borgerens motivation. Den ugentlige progressionssamtale varer omtrent 20 minutter og har følgende struktur: Formålet med samtalen er at få lagt ugeplan i forbindelse med jobsøgning Status på jobsøgning Hvor er du på vej hen - afdækning af borgers plan/søgestrategi Hvad skal der til for at komme i mål I. Hvad skal borger selv arbejde på II. Hvordan kan konsulent støtte op - borgers behov for konsulentstøtte Plan til næste uge Aftalen til næste uge registreres i Match (aftale-felt) og kopieres ind i Jobplanen under planbeskrivelsen og sendes til Jobnet. (LOG-bog jf. nedenstående) LOG-bog I jobviften kombineres HiG metoden med anvendelsen af LOG-bog som et værktøj til at fastholde en udvikling i den enkelte lediges forløb. Ved den ugentlige samtale indgås der således aftaler mellem ledig og jobkonsulent i forhold til hvad den ledige skal gøre inden næste samtale. Disse aftale registreres i borgerens LOG-bog, og der følges den efterfølgende uge op på aftalerne. Jobviften fører borgerens LOG-bog i Opera i aftale-feltet. I forbindelse med denne LOG-bogs føring i Opera foretager konsulenten også nulstillende match i Opera. De ledige får derud over udleveret et LOG skema, hvor de kan anføre ansøgte job og øvrige jobrettede aktiviteter mellem jobklubberne. 5.3 supplerende indsats Temamøder I indsatsen tilbydes der 2 ugentlige temamøder hvor det ene temamøde fast har CV som emne. Den anden temamødedag tages der skiftende emner om. Der er 3 temaer der behandles på temamøder i et rul så det bliver muligt for den ledige at komme igennem alle temaerne. Temamøder har følgende emner: CV (Fast temamøde ugentligt) 1. Kompetenceprofil 2. Udvikling af CV 1 Se yderligere i Projektbeskrivelse for HiG for forsikrede ledige i Gladsaxe af Lisbeth Kristensen Charlotte Ballebye Møller J. nr P05 6

7 Ansøgningen 1. Udformning af opfordret ansøgning analyse af job opslag 2. Udformning af uopfordret ansøgning Netværk & Canvas (opsøgende jobsøgning) 1. Kortlægge og udvide eget netværk. Hvordan bruger jeg mit netværk i.f.m. jobsøgning 2. Hvad er Canvas og hvordan gør jeg? Jobsamtalen 1. Fra forberedelse til gennemførelse af jobsamtalen Temamøderne er et tilbud til alle Gladsaxes borgere samt til Gentofte kommunes ledige, som et led i kommunesamarbejdet under frikommuneforsøget. Derud over skal der i samarbejde med Gentofte jobcenter afholdes større temaarrangementer i Bibliotekssalen i Gentofte med gæsteforelæsere. Omfang og design af disse temamøder skal afprøves i praksis for at få erfaring med, hvilken form der har den bedste effekt i forhold til den indsats og det mål der søges opnået gennem møderne Informationsmøde Som det fremgår af bilag 1 afholdes der informationsmøder for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige 2 dage om ugen. Hver møde har en varighed af 1 time og efterfølges af en individuel jobsamtale med den enkelte ledige, hvor deres situation afdækkes og Jobkonsulent og borger i fællesskab planlægger borgerens forløb i jobviften med afsæt i den relevante jobklub. Borgerne bliver efter informationsmødet inddelt i relevant Jobklub i 13 ugers forløb. (5 uger for dagpengemodtagere) Dette foregår ved en individuel samtale med borgeren. Denne samtale har en varighed af max 20 minutter, hvor rammerne for forløbet defineres for borgeren. Formålet med samtalen er: at få præciseret Jobmål/erfaring mhp at placere borgeren i relevant Jobklub Kort indblik i borgers joberfaring og job/uddannelsesmål Jobplan med mål + aftale af aktivitet At få information borgeren om Jobviftens tilbud samt om borgerens forpligtelser i forbindelse med deltagelse i forløbet: Jobklub obligatorisk 1 gang per uge Tema møder Åben Jobcafé 3 timer hver dag - mulighed for råd og vejledning udover Jobklub samt brug af PC Åben Jobcafe Den åbne jobcafé er en mulighed for de ledige til at få råd og vejledning samt sparring om jobsøgningen, skrivning af ansøgning, brancheåbninger eller coaching, hvis der er behov for det Canvas Opsøgende virksomhed, hvor den ledige tager kontakt til virksomheder for at afsøge jobmuligheder, herunder mulighed for løntilskudsansættelser og virksomhedspraktik Individuelle samtaler Der afholdes individuelle samtaler med borgeren når forløbet starter (jobsamtale i forbindelse med informationsmøde), når det slutter og ugentlige individuelle samtaler i forbindelse med Jobklubben. Derudover tilbydes individuel sparring og coaching ved behov igennem forløbet. J. nr P05 7

8 Dette kan foregå mindre formelt i den Åbne Jobcafé eller der kan bookes tid i en jobkonsulents kalender til en decideret samtale. 5.3 Håndholdt beskæftigelsesindsats I jobviften tilbydes også en mere håndholdt indsats for udsatte grupper. Indsatsen er baseret på individuel sparring med borgeren, hvor målet er at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem etablering af praktik. Indsatsen er på nuværende tidspunkt henvendt til tre målgrupper: 1. Borgere med andre problemer end ledighed, der deltager i GLAS indsatsen. 2. Unge mødre 3. Fleksjobborgere Der er tyve pladser i Jobviftens individuelle tilbud. 6 Virksomhedskontakt Et vigtigt element i jobviftens arbejde er kontakten til virksomheder. Det er ønsket at der i Jobviften kan være en særligt virksomhedsrettet konsulent, der kan servicere både virksomhederne og de øvrige konsulenter, med at finde egnede match mellem job/praktikåbninger og kandidater. 7 Overdragelse af sager Når forløbet i Jobviften er endt afsluttes med en samtale, hvor der foretages nulstillende match. Målet for forløbet er, at borgeren afsluttes med et virksomhedsrettet forløb eller ingenting - idet borgeren forventes indenfor nærmeste fremtid ved egen drift at komme i arbejde igen. Hvis det i samtalen vurderes, at borgeren ikke relativt hurtigt vil være i stand til ved egen drift at finde arbejde, noteres dette i borgerens sag i et journalnotat og der sendes advis til indkalderteam om indkaldelse af borgeren til jobsamtale hos jobkonsulent i Jobcenteret. Ved etablering af praktik laves advis for tidspunkt for opfølgning. 8 Organisering af jobviften Jobviften er organiseret ved et Front og et Back team. Denne organisering er et udtryk for ansvars- og opgavefordeling. Se yderligere Jobviften; Organisering, arbejdsgange og arbejdsbeskrivelser for uddybelse af denne organisering. 9 Udviklingsområder Der peges på, at det kunne være relevant at udvikle en virksomheds-enhed i Jobcenteret. Dette kunne være en enhed oprettet i et samarbejde mellem Jobviften, Afklaringsviften og Virksomhedsservice. Virksomhedsenheden skulle sikre et tæt samarbejde med virksomheder, oplæring/træning af virksomheder(centre) til at rumme Afklaringsviftens borgere samt sikre de nødvendige aftaler og den nødvendige kontakt til virksomhederne i Jobviftens arbejde. Virksomhedsenheden skulle også have en koordinerende rolle i forhold til den virksomhedsudgående indsats for eksempel i forbindelse med Jobviftens Canvas arbejde. Især peges der på et behov for en enhed der kunne varetage det opfølgende arbejde på praktikker etableret i jobviften. Erfaringen i jobviften er, at hvis der sættes ind med den rette opfølgning i en virksomhedspraktik kan der oftest etableres mere permanente tilbud for borgeren i form af job med løntilskud eller deciderede jobåbninger. Denne opfølgning vurderes at være en hjørnesten i den virksomhedsrettede indsats, da etableringen af praktikken i sig selv ikke er tilstrækkeligt. Ofte har J. nr P05 8

9 arbejdsgiver slet ikke nok kendskab til de muligheder et samarbejde med Jobcenteret byder på. En virksomheds-enhed, hvor også opfølgning af praktik og vejledning af praktikvirksomhed var en del af opgaveporteføljen kunne afhjælpe denne situation. J. nr P05 9

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService METAL A-KASSE MÅLRETTER INDSATSEN Se de konkrete indsatser og forløb under a-kasseforsøget i 00-03, der hjælper ledige hurtigere i job og uddannelse. Flere end 11.000 medlemmer har fået nyt job med Metal

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006

STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006 Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg Kommune STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006 Exnersgade 33, 6701 Esbjerg, tlf. 7616 6600 - En del af Jobcenter Esbjerg Statusindberetning for perioden 1/1 30/6 2006

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk i én samlet pdf-fil med udfyldt

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering)

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sammenhængende forløb for dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) med særlig risiko for

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk 2016 April maj juni Kurser Find din fremtidige arbejdsgiver Cirka 80 procent af alle ledige job er ikke synlige for dig som

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Samtalehåndbogen Opslagsværk der henvender sig til konsulenter i a- kasser og jobcentre, som skal gennemføre jobrettede

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE AKTUELLE TILBUD ALECTO A/S FEB 2016 METODE OPLÆG FASTE METODE - CV Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Ca 220 ledige fleksjobbere Varig og betydelig nedsat arbejdsevne min 50% Størstedelen ufaglærte Kan arbejde fra ganske få timer til

Læs mere

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato aug 2013 J.nr.: Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Indledende bemærkninger Nedenfor redegøres for det kendskab BRHS på nuværende tidspunkt

Læs mere