Beskæftigelsesplan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016

2 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer Udviklingen på arbejdsmarkedet Unge Beskæftigelsesrettet integrationsindsats Sygedagpengemodtagere Korttidsledige Langvarige ydelsesmodtagere Virksomhedskontakt Bilag 1: Sammenhæng mellem økonomi og plan Bilag 2: Samlet oversigt over målene

3 1. Indledning og denne plans rammer Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Vallensbæks strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og politiske målsætninger/prioriteringer og tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen. Planen sætter fokus på kerneopgaver og udfordringer for beskæftigelsesindsatsen, men ikke alle jobcenterets målgrupper. Beskæftigelsesplan 2016 rummer strategier og indsatser for målgrupperne i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Traditionen tro er der tale om én plan, med indfrielse af forskellige behov, og under hensyntagen til at behov både kan følge målgrupper og kommunale ønsker. Planen berører beskæftigelsesministerens fire fokusområder vedrørende: Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Planen bygger desuden på RAR-Hovedstadens strategi og udviklingsplan samt anbefalinger fra DA og LO. Form og proceskrav En række krav i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen er ændret eller afskaffet. Det betyder bl.a.: Ministerens vejledende mål for indsatsen er til inspiration og til angivelse af retning på indsatsen, men kommunerne har ikke pligt til at efterleve målene. Kommunerne skal derfor heller ikke opstille kvantitative niveauer for disse. Beskæftigelsesplanen skal stadig forholde sig til hidtidige resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Der er ikke længere krav om, at budgettet indgår i planen. Beskæftigelsesplanen ikke skal længere sendes i høring i Beskæftigelsesregionen. Reformarbejdet De seneste år har jobcenteret implementeret flere reformer, som har haft stor betydning for strategi og indsats: Beskæftigelsesreformen (2014) Sygedagpengereformen (2014) Kontanthjælpsreformen (2013) Reform af førtidspension og fleksjob (2012) De fælles intentioner i de 4 reformer: Job og uddannelse er målet Ingen skal overlades til sig selv Borgeren i centrum borgeren tager ejerskab til indsatsen Fokus på tværfaglig og helhedsorienteret indsats Den beskæftigelsesrettede indsats skal så vidt muligt være virksomhedsrettet Fra træder en reform af refusionssystemet i kraft. Dermed omlægges statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet, så alle ydelser giver samme refusions-procent. I dag gives der forskellige refusionssatser alt efter ydelsestyper, og hvorvidt der gives en aktiv indsats eller ej. Med den nye reform nedtrappes refusionsprocenten over tid fra 80 procent de første fire uger, til 40 procent fra uge 5-26, til 30 procent fra uge og ender på 20 procent fra uge 52. 2

4 Reformen vil medføre øget fokus på varighed af forsørgelsesforløb og på at opnå høj effekt af indsatsen, for at få borgerne i selvforsørgelse, job og uddannelse. 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet Konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet har betydning for hvilket klima indsatsen skal implementeres under. Der er flere tegn på at forbedrede konjunkturer: Faldende ledighed I Ishøj er ledigheden reduceret fra 8,2 procent (aug-14) til 7,6 1 (aug-15), og ligger et stykke fra niveauet under lavkonjunkturen fra , hvor ledigheden var på godt 10 procent. I Vallensbæk er ledigheden ligeledes reduceret fra 4,2 procent (aug-14) til 3,8 procent (aug-15). Ledigheden har været præget at faldende tendens siden sommeren Større jobmarked Antallet af opslåede stillinger i Jobnet.dk kan også bruges som en indikator på udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor flere stillinger ses som tegn på forbedrede konjunkturer. Seneste opgørelse viser, at der er nye stillinger i Hovedstadsregionen på jobnet.dk (aug-15). Samme tidspunkt sidste år var antallet stillinger. Den øgede rekrutteringsaktivitet kan føre til rekrutteringsproblemer på udvalgte fagområder. Stigende beskæftigelse I Hovedstadsregionen er fuldtidsbeskæftigelsen øget med personer fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015, svarende til 2 procent. Beskæftigelsen i Hovedstadsregionen forventes fortsat at stige frem til Der forventes en vækst på 3,1 procent fra Ledighedsprognose Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder prognoser for udviklingen i ledigheden på landsplan. I den seneste prognose for forventes bruttoledigheden at falde -7,5 procent. Reduktionen ventes at blive størst for de jobklare kontanthjælpsmodtagere (-14,8 %) og lavere for a-dagpengemodtagerene (-4,5 %) 3. Perspektiver for plan Den stigende beskæftigelse, faldende ledighed og voksende jobmarked er indikationer på, at strategierne for skal udfoldes på et arbejdsmarked i positiv udvikling, og med forbedrede beskæftigelsesmuligheder for jobcentrets målgrupper. Jobcenteret vil udnytte trækket efter medarbejdere på arbejdsmarkedet. Generelt skal der arbejdes for at afkorte de lediges varighed i jobcenteret, og de marginaliseringstruede skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og tværfaglig indsats. Herunder belyses udfordringerne, strategier og målsætninger for følgende udvalgte målgrupper: o Unge o Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats o Sygedagpengemodtagere o Korttidsledige o Langvarige ydelsesmodtagere o Virksomhedskontakt 1 Ledighedsprocenten beregnes med udgangspunkt i antallet af jobparate ledige divideret med arbejdsstyrken. Jobcenterets kategoriserer kontanthjælpsmodtagere i hhv. jobparate og aktivitetsparate, hvor kun de jobparate tæller med i ledighedsstatistikken. Jobcenter Vallensbæk har den næsthøjeste og 3. højeste andel jobparate i hele landet. 2 Det regionale arbejdsmarkedsråd baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets fremskrivning ultimo Et fald i ledigheden på 7,5 procent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016 svarer til at Ishøjs ledighed falder med 0,7 procentpoint til 8,7 procent i 4. kvartal 2016 og at Vallensbæks ledighed reduceres 0,4 procentpoint, til 4,3 procent. 3

5 3. Unge Unge defineres som ydelsesmodtagere mellem år, som modtager a-dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Desuden kan elever i folkeskolens udskoling være målgruppe for en forebyggende og studievalgsafklarende indsats. Af de unge tilmeldt jobcenteret har 240 personer en uddannelse, men mangler et job. 100 er uddannelsesparate og 150 er aktivitetsparate. Fra 2014 til 2015 skete der en markant reduktion i antallet af ledige unge, fra 600 forsørgede til knap 500 forsørgede personer. Disse fællestræk og udfordringer er kendetegnende for de unge: Unge med en uddannelse skal i job, men nogle har det svært i konkurrence om jobbene, især som nyuddannede, uden eller med begrænset erhvervserfaring. Flertallet af de unge uddannelsesparate, som henvender sig i jobcenteret, imødekommer samfundets forventning til dem, og starter på en uddannelse. Men efter et år er ca. ¼ fra Ishøj og 1/5 fra Vallensbæk fortsat på ydelse i jobcenteret. En del unge har personlige udfordringer eller mangler fagligt niveau til at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. Frafaldet fra erhvervsuddannelserne er højt. Frafald skyldes bl.a. uddannelsesbarrierer eller at den unge har haft svært ved at vælge den rigtige uddannelse. De aktivitetsparate har ofte sociale, psykiske eller fysiske udfordringer og brug for en langsigtet tværfaglig indsats. De risikerer, at blive langvarige modtagere af offentlige ydelser. Strategi og indsats Strategien bygger videre på de seneste års ungeindsats. Fokus er på, at motivere de unge til at tage en uddannelse, der kan føre til varig ordinær beskæftigelse. En vigtig udfordring er at fastholde de unge i uddannelse og reducere frafaldet, bl.a. via tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt fastholdelsesmentorer i jobcenterets eller frivilligheds regi. De unge, der er udfordret, skal bringes tættere på uddannelse eller job gennem en tværfaglig indsats og særligt tilrettelagte forløb, f.eks. STU. Desuden vil jobcenteret fortsat samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om brobygningsforløb, der kan være med til at afklare de unge til en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge, der ikke har tilstrækkeligt niveau i dansk og regning kan tilbydes FVU og VUC med henblik på, at de kan komme videre i uddannelsessystemet. I et samarbejde på tværs af vestegnens kommuner og relevante uddannelsesinstitutioner, kan der igangsættes målrettede forløb med en virksomhedsvinkel. Samarbejdet med UU Center Syd og UU Vallensbæk skal udbygges, idet det er væsentligt at de unge vælge den rigtige uddannelse fra start. Således vil jobcenteret indgå i samarbejder, der kan omfatte skolernes vejledning af de ældre årgange og dermed udskolingens vej til uddannelse. Et tværfagligt samarbejde om de unge, der har psykiske-, sociale- og helbredsmæssige udfordringer vil også foregå i dette regi. De unge, der har taget en uddannelse, skal hjælpes hurtigere i arbejde. Jobcenteret vil øge de virksomhedsrettede tilbud i kombination med intensiveret jobsøgning. 4

6 Unge, der vurderes parate, skal bringes hurtigere i uddannelse og job. Den gennemsnitlige varighed på ydelse nedbringes for unge a-dagpengemodtagere og uddannelsesparate. Unge, der er udfordret, skal bringes tættere på job eller uddannelse gennem en aktiv tværfaglig indsats. Antallet af aktivitetsparate unge nedbringes. Ishøj/Vallensbæk Gennemsnitlig varighed 1kv14-4kv14 Gennemsnitlig varighed 3kv14 2kv15 Uddannelsesparate 20,6 uger 20,4 uger 19,0 uger A-dagpenge 16,2 uger 15,0 uger 14,0 uger Aktivitetsparate 156 helårspers. 154 helårspers. 145 helårspers. 4. Beskæftigelsesrettet integrationsindsats gruppen for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats er integrationsborgere og arbejdskraftindvandrere. Den primære målgruppe omfatter ca. 90 integrationsborgere. Derudover har ca. 250 arbejdskraftindvandrere taget imod tilbud om danskuddannelse via jobcenteret. Disse borgere er kendetegnet ved at have et job, når de ankommer, men en del bliver ledige. En undersøgelse 4 af kommunernes integration viser, at Vallensbæk var blandt de mest succesfulde til at få indvandrere fra ikke-vestlige lande i job eller uddannelse. Vellykket integration og beskæftigelse hænger sammen, og det at blive en del af arbejdsmarkedet er et centralt element i at blive integreret i det danske samfund. Udfordringer Der er brug for mere virksomhedsrettet indsats, som kan medvirke til at flere kommer i ordinær beskæftigelse. Vi skal samarbejde med virksomheder om at tilbyde praktikker og løntilskud til målgruppen og indgå partnerskaber med større virksomheder. Arbejdskraftindvandrere med ringe dansksproglige forudsætninger, har dårligere muligheder for at komme på arbejdsmarkedet. God modtagelse og koordineret integrationsindsats for de 10 nye kvoteflygtninge, som det er udmeldt, at Vallensbæk Kommune skal modtage i Ishøj er fortsat såkaldt nulkvotekommune, der ikke skal modtage flygtninge i Strategi og indsats Når en asylansøger eller familiesammenført udlænding får opholdstilladelse, overgives udlændingen til integration i kommunen. Integrationsindsatsen er individuelt tilpasset og sker indenfor rammerne af et flerårigt integrationsprogram. Borgerne, der er omfattet af det 3-årige integrationsprogram, skal i ordinær beskæftigelse så hurtigt som muligt, for at blive selvforsørgende. Hvis job eller uddannelse ikke er umiddelbart forestående, arbejdes der for at skabe en udvikling mod disse mål. Beherskelsen af sproget er væsentligt for både borgere, der er omfattet af et integrationsprogram og arbejdskraftindvandrerne. For arbejdskraftindvandrere vil indsatsen primært dreje 4 Kilde: KORA (2014); Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, s. 7. 5

7 sig om sprogkurser, da de har haft en nylig tilknytning til arbejdsmarkedet og afstanden tilbage til job dermed er kort. For borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet og flygtninge er der behov for en bredere indsats. Udgangspunktet for indsatsen er tilrettelæggelse af danskundervisning på sprogskoler i kombination med virksomhedsrettede tilbud, eksempelvis virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, jobrotation og voksenlærlingeordningen. Jobcenteret tilbyder forløb på virksomheder med træning i dansk og praktik, og arbejder for at etablere flere samarbejder med interesserede virksomheder. Der sker en målbar progression mod selvforsørgelse, indikeret ved at et stigende antal borgere består prøve i danskuddannelse og afgår til ordinært job eller uddannelse. Ishøj/Vallensbæk Resultat Resultat kv15 3kv15 Bestået danskprøve Afgang til ordinært job eller uddannelse Sygedagpengemodtagere gruppen for jobcenterets sygedagpengeindsats er sygedagpengemodtagere, hvis sygdomsforløb forventes at vare mere end 8 uger. Der var 379 sygedagpengemodtagere i 2015 (okt.), heraf godt 65 langvarige sygeforløb over 52 uger. Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 14 procent det seneste år, mens antallet af langvarige sager over 52 uger er øget med godt 50 procent. Den primære grund til stigningen i langvarige sager er, at sygedagpengereformen (2014) ophæver varighedsbegrænsningen og har åbnet for, at de enkelte sygdomsforløb kan være længere end tidligere. Desuden er der opmærksomhed på, at sygemeldinger fra ledighed kan forlænge varigheden på dagpenge og indirekte arbejdsmarkedsydelse. Trods stigningen i de langvarige sygedagpengeforløb er andelen af langvarige sager fortsat relativt lavere i Ishøj/Vallensbæk (19 %) end i klyngen af sammenlignelige kommuner (23 %), og de kommuner, som har et lavere niveau har til gengæld oplevet en stor vækst i antallet af jobafklaringsforløb. Udfordringer Flere langvarige sygeforløb Antallet af langvarige sager er steget betydeligt i Ishøj- og Vallensbæk Kommune siden sygedagpengereformen (2014) trådte i kraft. Relativt få (under 10 %) af de sygemeldte borgere bliver delvist raskmeldt i sygdomsforløbet. Behov for mere og målrettet virksomhedsrettet fastholdelse Sygedagpengemodtagere, som er sygemeldt fra ledighed, kommer i jobcenteret og skal have en virksomhedsrettet indsats. Der er behov for at øge den virksomhedsrettede indsats, herunder øge antallet af delvise raskmeldinger, hvis der er en arbejdsgiver. Fokus på at etablere flere jobafklaringsforløb med effekt 6

8 Strategi og indsats Sygemeldte kan godt arbejde delvist eller fuldt ud, samtidig med at de medvirker i behandling. Arbejde i bare få timer fastholder den sygemeldtes relation til arbejdspladsen og understøtter en hurtig tilbagevenden til fuldtidsarbejde. Flertallet (ca. 75 %) af de sygemeldte var lønmodtagere eller selvstændige, da de blev syge. For sygemeldte i ansættelsesforhold indgås der så vidt muligt en aftale om raskmelding. Hvis det ikke er muligt, så delvis raskmelding. I nogle tilfælde vil iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte være relevant. Ca. 25 % af de sygemeldte var ledige, da de blev syge. For sygemeldte uden ansættelsesforhold indgås der så vidt muligt en aftale om påbegyndelse af arbejde eller ansættelse med løntilskud, eventuelt efter en opstartsperiode med virksomhedspraktik. Omdrejningspunktet vil være en tidlig indsats med fokus på de sager, hvor der er mulighed for en hurtig raskmelding eller delvis raskmelding. Der sættes ind i relation til screening af sager og rundbordssamtaler på virksomheder, så de nemme sager afsluttes hurtigere. Jobcenteret vil arbejde med nye indholdsmæssige milepæle for sagsbehandlingen. Dette arbejde skal understøtte, at der er kontinuerlig fokus på raskmelding eller delvist raskmelding og at de relevante sagsskridt foretages rettidigt. Endvidere fastsættes korterevarende forlængelser, der understøtter, at der konstant er fokus på progression og tilbagevenden til arbejde. Jobcenteret fokuserer på at nedbringe antallet af lange sager. Der vil løbende ske fornyet stillingtagen til alle lange sager over 52 uger, for at revurdere om der er grundlag for at sagen afsluttes eller om der skal tilbydes et jobafklaringsforløb. Andelen af SDP-modtagerene, der delvist raskmeldes skal øges for at fastholde kontakten til arbejdsgiveren. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes. Andel Andel Ishøj/Vallensbæk 1kv14-4kv14 3kv14 2kv15 Delvise raskmeldingers andel af alle forløb 9,5 10,8 12,0 Ishøj/Vallensbæk Antal 2014 (helårspersoner) Antal Sept14-aug15 (helårspersoner) SDP-forløb over 52 uger Korttidsledige Korttidsledige er a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, herunder unge med en kompetencegivende erhvervsuddannelse, som har været ledige op til 26 uger. Der var 655 korttidsledige tilmeldt jobcenteret 2015 (juni), heraf 536 på a-dagpenge (82 %), og 119 kontanthjælpsmodtagere (18 %). Antallet af korttidsledige er reduceret med 8 procent det seneste år. 7

9 Udfordringer Der skal gennemføres mange nye samtaler for de korttidsledige forsikrede ledige i samarbejde med a-kasser. Jobparate ledige fra Ishøj og Vallensbæk er ledige længere tid, end ledige fra de kommuner vi sammenlignes med. For a-dagpengemodtagere gælder, at de i Ishøj/Vallensbæk har en gennemsnitlig varighed på 18,2 uger, mens den gennemsnitlige varighed i klyngen er 15,4 uger. Jobcenteret skal bremse tilgangen til langtidsledighed, både for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Der skal screenes for risiko for langtidsledighed og iværksættes tidlig indsats for risikogrupper. Strategi Korttidsledige har forskellige behov. Nogle korttidsledige har et ledighedsmønster, hvor de pendler mellem perioder som selvforsørget og perioder med offentlig ydelse. De er bekendt med ret og pligt under ledighed, kender jobcentrets tilbud og kan beskrives som gengangere i jobcenteret. Andre er reelt nyledige og uden historik i jobcenteret. De to typer ledige efterspørger forskellige tilbud. Tilbuddene vil sigte mod at de ledige hurtigere opnår varig beskæftigelse. Der gennemføres et intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første 6 måneder, hvoraf den ene af samtalerne foretages med deltagelse af den lediges a-kasse. En del af samtalerne vil blive afholdt af jobcenteret virksomhedskonsulenter. Jobcenteret vil delegere mere ansvar til den enkelte borger og styrke dialogen om rådighed. Herunder er det centralt, at de ledige orienterer sig mod jobmuligheder i et større geografisk og fagligt område. Hvis de ledige mangler en kort faglig opkvalificering motiveres der til, at retten til 6 ugers jobrettet uddannelse på områder med gode jobmuligheder anvendes. Indholdet af samtalerne har kontinuerligt fokus på jobsøgning og progression i forhold til individuelle behov. I samtalerne arbejdes på en tidlig identificering af ledige, som er i risiko for at blive langtidsledige og der iværksættes en særlig indsats for at begrænse tilgangen til langtidsledighed. Den håndholdte indsats vil være virksomhedsorienteret. Lovgivningen, der fulgte med Kontanthjælpsreformen (2013), har betydning for indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor borgere, der kan arbejde, skal mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller skal arbejde for deres ydelse. Unge under 30 år med en uddannelse, der vurderes at kunne tage et job mødes med krav om intensiv jobsøgning, og manglende jobsøgning mødes med sanktionering. Jobcenteret ønsker at etablere flere nytteindsatspladser til bl.a. jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate m.fl. Personer over 30 år, som er jobparate formidles til job og mødes af krav om intensiv jobsøgning. Ufaglærte kan få særlig hjælp. Den ledige skal arbejde for kontanthjælpen senest efter 3 måneder. Den gennemsnitlige varighed af ledigheden for a-dagpengemodtagere reduceres så den er på niveau med gennemsnittet i klyngen. 8

10 Den gennemsnitlige varighed af ledigheden for jobparate kontanthjælpsmodtagere reduceres så den er på niveau med gennemsnittet i klyngen. Korttidsledige Gennemsnitlig varighed 2014 (uge, dag) Gennemsnitlig varighed (uge, dag) 4kv14 3kv15 (uge, dag) Jobparate 34,1 36,0 33 kontanthjælpsmodtagere A-dagpenge 19,2 18,3 16,5 7. Langvarige ydelsesmodtagere Langvarige ydelsesmodtagere udgøres af a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, herunder unge med en kompetencegivende erhvervsuddannelse, som har fået forsørgelsesydelse i mere end 52 uger. Status august 2015 viser, at 56 % af ydelsesmodtagere i Ishøj/Vallensbæk er langvarige ydelsesmodtagere. Der var 1361 a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere tilmeldt jobcenteret 2015 (august) og af disse var 756 langtidsledige med en eller flere ydelser i mere end 52 uger, heraf 450 på a-dagpenge (60 %), og 306 kontanthjælpsmodtagere (40 %). Det er en væsentlig udfordring at bringe disse borgere tættere på arbejdsmarkedet, så de på sigt kan deltage aktivt i arbejdslivet. Med refusionsreformen er de økonomiske incitamenter for at arbejde mod at reducere antallet af langvarige ydelsesmodtagere over 12 måneder skærpet. Indsatsen vil således være et centralt arbejdsmarkedspolitisk tema de kommende år. Udfordringer: Borgere, der pga. svage kompetencer, længerevarende ledighed og sygdom har været væk fra arbejdsmarkedet i længerevarende perioder, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. En relativt stor del af de langvarige ydelsesmodtagere har problemer ud over ledighed, hvor det er nødvendigt med en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Der er relativt flere langtidsledige i Ishøj/Vallensbæk end i de kommuner, vi sammenlignes med En gennemgang (2015) indikerer, at knap 100 borgere med langvarige forløb på a- dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp har psykiske lidelser. Hovedparten af disse borgere har desuden fysiske lidelser eller misbrugsproblemer. Strategi og indsats Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet gennem en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, jf Ministerens mål. Det skal understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. En analyse af de langvarige ydelsesmodtagere i Ishøj og Vallensbæk fra november 2015 viser, at målgruppen ikke er en homogen størrelse. Det er forskellige faktorer, der har betydet, at de ledige ikke er på arbejdsmarkedet og derfor skal indsatserne differentieres. 9

11 Jobcenteret arbejder for, at der sker en progression for de aktivitetsparate borgere, så de bliver jobparate, og kommer nærmere arbejdsmarkedet. I perioden gennemføres et empowermentprojekt for 200 langvarige kontanthjælpsmodtagere. Den løsningsfokuserede samtale er omdrejningspunktet i opfølgningen med borgerene, dvs. understøtning og udmøntning af mål, som borgeren selv har sat op i forhold til deres vej mod job og uddannelse. Jobcenteret vil styrke indsatsen for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har kortestvarende uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dette vil ske via FVU, VUC og tværregionale puljer, der kan understøtte en bevægelse fra ufaglært til faglært. Jobcenteret sætter øget fokus den virksomhedsrettede indsats i forhold til målgruppen af langtidsledige borgere, der har væsentlige udfordringer ud over ledighed. Der skal arbejdes med at indgå partnerskabslignende aftaler med større virksomheder i nærområdet. Et nyt tilbud vil være en målrettet håndholdt indsats for de udsatte ledige, som har brug for mentorer, der kan bidrage til at borgerne kommer ud i praktikker og fastholdes på virksomheden. Til udsatte ledige med meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet skal der udvikles projekter og nye metoder, som understøtter at borgerne får et netværk og undgår isolation fra samfunds- og arbejdslivet. Det er rehabiliteringsteamet, som sikrer den tværfaglige koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder. Rehabiliteringsteamets anbefaling kan både gå i retning af et ressourceforløb med henblik på at udvikle borgerens arbejdsevne og hjælpe personen videre i livet, et fleksjob eller en førtidspension. Mens borgeren deltager i ressourceforløb er intentionen, at der sker en helbredsmæssig fremgang, der hjælper borgeren tilbage til arbejdslivet. Antallet af langtidsledige reduceres Færre langtidsledige Antal helårspers Antal helårspers. Sep14 - aug15 Antal helårspersoner Virksomhedskontakt Virksomhedskontakten tager udgangspunkt i virksomheder omkring Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som skal serviceres. Der samarbejdes samtidig med virksomheder fra hele Hovedstadsområdet og i Region Sjælland i forhold til rekruttering af arbejdskraft, opkvalificering af ansatte og ledige, fastholdelse samt ansættelse på særlige vilkår. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. Beskæftigelsesministeren og arbejdsmarkedets parter har peget på en række behov i relation til samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder: Beskæftigelsesministeren påpeger behovet for en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. LO og DA anbefaler sammen, at jobcentrene 10

12 bør fastlægge en strategi for den virksomhedsrettede indsats med angivelse af, hvilke serviceydelser jobcenteret tilbyder forskellige typer af virksomheder. Udfordringer At kunne imødekomme virksomhedernes fremtidige efterspørgsel efter medarbejdere, med udgangspunkt i de ledige, der er tilmeldt som jobsøgende i jobcentrene. At udbygge eksisterende relationer og etablere nye, til virksomheder, der er indstillet på at samarbejde med jobcenteret om at tilbyde flere borgere en virksomhedsrettet indsats. Jobcenteret ønsker at kunne tilbyde virksomhedspraktik til flere borgere. Jobcenteret skal kende virksomhederne og deres ønsker til samarbejde, mens virksomhederne skal kende til jobcenterets tilbud. Strategi og indsats Virksomhedskontakten tager afsæt i de ledige og virksomhederne i Ishøj og Vallensbæk Kommunes behov. Desuden indgår jobcenteret i en tværregional indsats, eksempelvis i Hovedstadens Rekrutteringssamarbejde, Hovedstadens Jobrotationsservice, Regional partnerskabsaftale på bygge- og anlægsområdet samt med Jobservice Danmark. Endvidere er jobcenteret aktivt i Ishøj Erhvervsforening og Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk. Samarbejdet i Hovedstadens rekrutteringsservice er et godt eksempel på målrettet rekrutteringsindsats inden for et vækstområde. Her samarbejder 16 jobcentre om at tilbyde virksomheder på de store bygge- og anlægsopgaver at bistå med at rekruttere arbejdskraft blandt regionens ledige. Jobcentrene har skabt en indgang for virksomhederne, til ledig arbejdskraft og tilbyder desuden at opkvalificere ledige med korte kurser, så de matcher jobkravene på bygge- og anlægsprojekterne. Jobcenteret vil støtte op om den fokuserede vækstdagsorden for Greater Copenhagen, bl.a. ved at arbejde for, at virksomhederne får adgang til den rette arbejdskraft. Derudover ved at understøtte iværksættere, tilbyde mikrolån osv. Virksomhedernes ønsker til samarbejde varierer. Nogle ønsker et tæt formaliseret partnerskab, andre foretrækker en mere situationsbestemt service og nogle efterspørger slet ikke jobcentrets serviceydelser. Der skal udvikles differentierede servicekoncepter og strategier for samarbejdet. Jobcenteret vil i denne forbindelse lave en undersøgelse af virksomhedernes behov, herunder f.eks. for ydelser, som vedrører andre dele af den kommunale service. Jobcenteret ønsker, at udbygge dialogen kommunikation med virksomhederne og overvejer forskellige digitale løsninger, herunder videreudvikling af en jobcenter-app, systematisk udsendelse af digital post med information om jobcentrets tilbud, kampagner mm. I både Ishøj (Winthersminde) og Vallensbæk (Stationstorvet) er der udsigt til at en række nye virksomheder etablerer sig i løber af Der tages systematisk kontakt til alle nye virksomheder for at afdække deres rekrutteringsbehov og i god tid forinden iværksætte opkvalificering af ledige med f.eks. lagerkurser, truck-kørekort mv. Jobcenteret vil arbejde på at etablere et advisory-board, der kan bidrage med supplerende input om virksomhedernes ønsker og behov på længere sigt. Der skal i 2016 etableres 75 nye samarbejde mellem lokale virksomheder og Jobcenter 11

13 Vallensbæk. Et samarbejde regnes som nyt, hvis der ikke har været samarbejde i kvartal Virksomhedsrettet indsats Nye samarbejder i forhold til foregående periode 75 12

14 Bilag 1: Sammenhæng mellem økonomi og plan Vallensbæk Kommune Budgettal 2016 (Brutto) Helårspersoner 2014 A-dagpenge Forsikrede i løntilskud Arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse Integrationsydelse Kontanthjælp/særl. udd. yd Kontanthjælp i løntilskud Uddannelseshjælp Sygedagpenge Revalidering Ressourceforløbsydelse Jobafklaringsforløbsydelse Ledighedsydelse Fleksjob gl. ordning Fleksjob ny ordning Ishøj Kommune Budgettal 2016 (Brutto) Helårspersoner 2016 Helårspersoner 2016 Helårspersoner 2014 A-dagpenge Forsikrede i løntilskud Arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse/særl. udd. yd Integrationsydelse Kontanthjælp Kontanthjælp i løntilskud Uddannelseshjælp Sygedagpenge Revalidering Ressourceforløbsydelse Jobafklaringsforløbsydelse Ledighedsydelse Fleksjob gl. ordning Fleksjob ny ordning I ovenstående tabeller omregnes de vedtagne budgetters poster til helårspersoner og sammenholdes med det aktuelle antal helårspersoner. Helårspersoner i 2014 er medtaget for sammenligning. 13

15 Bilag 2: Samlet oversigt over målene Unge Gennemsnitlig varighed 2014 Gennemsnitlig varighed 3kv14 2kv15 Uddannelsesparate 20,6 uger 20,4 uger 19,0 uger A-dagpenge 16,2 uger 15,0 uger 14,0 uger Aktivitetsparate 156 helårspers. 154 helårspers. 145 helårspers. Integrationslovsborgere Antal 2014 Antal 1kv15 3kv15 Bestået danskprøve Afgang til ordinært job eller uddannelse Sygedagpengemodtagere Andel sygedagpengemodtagere med delvise raskmeldinger Andel 2014 Andel 3kv14 2kv15 9,5 10,8 12,0 Sygedagpenge-modtagere helårspersoner Antal 2014 Antal 3kv14 2kv15 SDP-forløb over 52 uger Korttidsledige Jobparate kontanthjælpsmodtagere Gennemsnitlig varighed 2014 (uge, dag) Gennemsnitlig varighed (uge, dag) 4kv14 3kv15 (uge, dag) 34,1 36,0 33 A-dagpenge 19,2 18,3 16,5 Færre langtidsledige Antal helårspers Antal helårspers. Sep14 aug15 Antal helårspersoner Virksomhedsrettet indsats Nye samarbejder i forhold til foregående periode 75 14

16

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 216 16. november 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 216... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. Resultater og

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2016... 2 Rammevilkår og udviklingstendenser for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 2 Væsentlige begreber... 4 Sammenfatning af mål

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere